Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Bai tap chuong 2 bookbooming

http://bookbooming.com/ nhà sách trực tuyến, bán sách online

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Bai tap chuong 2 bookbooming

  1. 1. BAØI TAÄP CHÖÔNG 2 I. Kinh doanh cheânh leäch tæ giaù: 1. Haõy ñoïc baûng tæ giaù do moät ngaân haøng thöông maïi yeát giaù nhö sau:- GBP = 1,7575- HKD = 1,7575- SGD = 1,2525- SDR = 1,2323- EURO = 1,3434- CAD = 1,2828 2. Neáu moät khaùch haøng ñeán baùn (hoaëc mua) ngoaïi teä vôùi soá löôïng lôùn, thì ngaân haøng seõ aùp duïng tæ giaù cao hôn hay thaáp hôn tæ giaù thò tröôøng? Taïi sao? 3. Tính keát quaû kinh doanh ngoaïi teä a. Moät ngaân haøng yeát giaù ñoàng thôøi vöøa mua vaø baùn 1tæ VND vôùi tæ giaù E(VND/USD) = 15570-15580 b. Moät ngaân haøng hoûi giaù ñoàng thôøi mua vöøa baùn 1 trieäu USD vôùi tæ giaù E(VND/USD)=15.570-15580 c. Moät ngaân haøng hoûi giaù ñoàng thôøi vöøa mua baùn 1 tæ VND vôùi tæ giaù E(VND/USD) = 15570-15580 d. Moät ngaân haøng yeát giaù ñoàng thôøi vöøa mua vaø baùn 100 trieäu AUD vôùi tæ giaù E(USD/AUD) = 0,6670-0,6680 e. Moät ngaân haøng yeát giaù ñoàng thôøi vöøa mua vaø baùn 100 trieäu USD vôùi tæ giaù E(USD/AUD) = 0,6670-0,6680 f. Moät ngaân haøng hoûi giaù ñoàng thôøi vöøa mua vaø baùn 100 trieäu USD vôùi tæ giaù E(USD/AUD) = 0,6670-0,6680 g. Moät ngaân haøng hoûi giaù ñoàng thôøi vöøa mua vaø baùn 100 trieäu USD vôùi tæ giaù E(USD/AUD) = 0,6670-0,6680 1
  2. 2. . Maøng hình Reuter cho bieát caùc tæ giaù thò tröôøng nhö sau:- Taïi Frankfurt: S(SGD/USD) = (1,4769-1,4771)- Taïi New York: S(USD/GPB) = (0,8978-0,8987)- Taïi London: S(SGD/GBP) = (2,8345-2,8347) a. Cô hoäi kinh doanh cheânh leäch tæ giaù nhö theá naøo? b. Neáu vöøa mua vaø baùn 1 tæ GBP, thì laõi laø bao nhieâu? 4. Moät ngaân haøng hoûi giaù boán nhaø moâi giôùi tæ giaù SGD/USD:- Nhaø moâi giôùi A: SGD/USD = (1,5430-1,5433)- Nhaø moâi giôùi B: SGD/USD = (1,5429-1,5432)- Nhaø moâi giôùi C: SGD/USD = (1,5431-1,5434)- Nhaø moâi giôùi B: SGD/USD = (1,5432-1,5435) a. Ngaân haøng muoán baùn SGD thoâng qua moâi giôùi, vôùi nhaø moâi giôùi naøo, tæ giaù bao nhieâu ngaân haøng seõ giao dòch? b. Ngaân haøng muoán baùn USD thoâng qua nhaø moâi giôùi, vôùi nhaø moâi giôùi naøo vaø tæ giaù laø bao nhieâu ngaân haøng seõ giao dòch?6. Arbitrage-Ngaân haøng A yeát tæ giaù: USD/AUD = (0,8520 -0,8525)-Ngaân haøng B yeát tæ giaù: USD/AUD = (0,8526-0,8531)Cô hoäi Arbitrage? Laõi nghieäp vuï Arbitrage laø bao nhieâu?7. Maøng hình Reuter cho bieát caùc tæ giaù thò tröôøng nhö sau:- Taïi Frankfurt: S(SGD/USD) = (1,4769-1,4771)- Taïi New York: S(USD/GPB) = (0,8978-0,8987)- Taïi London: S(SGD/GBP) = (2,8345-2,8347) c. Cô hoäi kinh doanh cheânh leäch tæ giaù nhö theá naøo? d. Neáu vöøa mua vaø baùn 1 tæ GBP, thì laõi laø bao nhieâu?8. Caùc thoâng soá treân thò tröôøng ngoaïi hoái nhö sau:-Taïi New York E(USD/AUD) = (0,6734-0,6743) 2
  3. 3. -Taïi Pari: E(USD/EUR) = (0,8978-0,8997)-Taïi Sydney: E(AUD/EUR) = (1,3364-1,3367) a. Tính tæ giaù cheùo E(AUD/EUR) theo thoâng soá thò tröôøng b. Cô hoäi kinh doanh cheânh leäch tæ giaù nhö theá naøo?9. Moät coâng ty XNK cuûa Vieät Nam ñoàng thôøi cuøng moät luùc nhaänñöôïc 140 trieäu JPY töø XK haøng sang Nhaät vaø phaûi thanh toaùn 1,6 trieäuSGD tieàn haøng töø NK töø Singapore. Caùc thoâng soá treân thò tröôøng ngoaïihoái:- Taïi Haø noäi: VND/USD = (13995-14007)- Taïi Frankfurt: SGD/USD = (1,7647-1,7653)- Taïi Tokyo: JPY/USD = (121,12 -121,34) a. Tính: VND/SGD = (x,y); VND/JPY = (x,y); JPY/SGD = (x,y) b. Thu nhaäp cuoái cuøng cuûa coâng ty baèng VND10. Tæ giaù giao ngay S(VND/USD) = 16.000, laõi suaát cuûa ñoàng VNDlaø 9% moät naêm vaø laõi suaát cuûa ñoàng USD laø 6% naêm a. Xaùc ñònh tæ giaù kyø haïn cuûa VND vaø USD b. Tính ñieåm kyø haïn theo daïng toång quaùt vaø daïng gaàn ñuùng  USD   USD  r = 3%; rUSD = 5% F1   =1,72 S   =1,7011. Caùc thoâng soá treân thò tröôøng: GBP  GBP   GBP  a. Tìm phöông aùn ñaàu tö hieäu quaû nhaát 100.000 GBP b. Moät phaân tích thò tröôøng ñaùng tin caäy cho bieát: tæ giaù taêng leân taïi thôøi ñieåm sau moät naêm ít nhaát laø F’(USD/GBP) = 1,75. Quyeát ñònh kinh doanh nhö theá naøo laø hieäu quaû nhaát vôùi 100.000 GBP treân?12. Taïi thôøi ñieåm hieän taïi, giaù trò cuûa ñoàng VND maát giaù khi tínhbaèng USD laø 15%. Nhö vaäy, ñoâla ñaõ taêng giaù hay giaûm giaù laø baonhieâu khi ñoâ la tính bằng VND?II. Hôïp ñoàng töông lai: 3
  4. 4. 1. Vaøo ngaøy 01/01 tæ giaù S(USD/GBP) = 1,58 vaø tæ giaù hôïp ñoàng töông laingaøy 01/02 laø F(USD/GBP) = 1,59. Trong suoát thaùng 1, tæ giaù giao ngaylieân tuïc giaûm vaø ñeán ngaøy 30/01 laø S’(USD/GBP) = 1,51. a. Ñieàu giaù seõ xaåy ra ñoái vôùi tæ giaù hôïp ñoàng töông lai trong thaùng 1 b. Neáu baïn bieát ñieàu naøy xaåy ra, baïn seõ mua hoaëc baùn hôïp ñoàng töông lai baèng ñoàng baûng Anh hay khoâng? Taïi sao?2. Giaû söû tæ giaù hôïp ñoàng töông lai cuûa ñoàng JPY sau 3 thaùng laøF(USD/JPY) = 0,000843. Hôïp ñoàng kyø haïn cho cuøng ngaøy ñaùo haïn coù tægiaù laø F(USD/JPY)=0,000850. Giaû söû chi phí giao dòch baèng zero, caùc nhaøñaàu cô seõ haønh ñoäng nhö theá naøo, hoaït ñoäng ñaàu cô nhö theá taùc ñoängnhö theá naøo ñeán cheânh leäch giöõa giaù hôïp ñoàng kyø haïn vaø hôïp ñoàngtöông lai?3. Treân thò tröôøng nhieàu nhaø ñaàu tö döï ñoaùn raèng caùc ñoàng tieànmaïnh trong ñoù coù ñoàng CHF seõ taêng giaù so vôùi ñoàng USD vaø coøn tieáptuïc taêng giaù. Caùc nhaø ñaàu tö thöïc hieän mua hôïp ñoàng töông lai caùcñoàng tieàn naøy. Tuy nhieân, Boä Ngaân Khoá Hoa Kyø ñaõ can thieäp vaøo thòtröôøng ngoaïi hoái, baùn caùc ñoàng tieàn treân ra thò tröôøng laøm ñoàng ñoâ lataêng giaù. Caùc nhaø ñaàu cô mua hôïp ñoàng töông lai caùc ñoàng tieàn treânchuïi loã naëng. Moät nhaø moâi giôùi treân saøn ñaõ phaûn öùng laïi baèng caùchbaùn ngay haøng traêm hôïp ñoàng töông lai ñoàng CHF. Nhöõng haønh ñoängñoù laøm cho thò tröôøng hoaûng loaïn hôn a. Haõy giaûi thích taïi sao nhöõng can thieäp cuûa ngaân haøng trung öông laø laøm hoang man caùc nhaø ñaàu cô mua hôïp ñoàng töông lai ñoàng CHF b. Haõy giaûi thích caùc taùc ñoäng khi nhaø moâi giôùi treân baùn haøng traêm hôïp ñoàng töông lai CHF vôùi giaù môû cöûa thò tröôøng. Haønh ñoäng ñoù laø daáu hieäu gì cho caùc nhaø moâi giôùi khaùc? c. Vì sao nhaø ñaàu cô ôû vò theá baùn laïi höôûng lôïi töø söï can thieäp cuûa chính phuû 4
  5. 5. III. Quyeàn choïn tieàn teä1. Taïi sao caùc coâng ty Myõ laïi xem xeùt mua quyeàn choïn mua/baùn EURO ñeå phoøng ngöøa ruûi ro?2. Haõy giaûi thích taïi sao ñoái vôùi quyeàn choïn ngoaïi teä, giaù trò quyeàn choïnmua seõ giaûm xuoáng vaø giaù trò quyeàn choïn baùn seõ taêng leân ñi khi laõisuaát trong nöôùc taêng hoaëc laõi suaát nöôùc ngoaøi giaûm?3. Moät nhaø ñaàu cô mua quyeàn choïn mua ñoàng CAD kieåu Chaâu Aâu vôùisoá löôïng laø 50.000, giaù thöïc hieän 0,60$/CAD vaø phí quyeàn choïn laø0,06$/CAD. Neáu tæ giaù taïi thôøi ñieåm thöïc hieän quyeàn choïn laø 0,65$/CAD.Xaùc ñònh lôïi nhuaän roøng cuûa nhaø ñaàu cô tính treân moät ñôn vò CAD vaøtreân caû hôïp ñoàng? Tæ giaù giao ngay taïi thôøi ñieåm thöïc hieän hôïp ñoànglaø bao nhieâu thì nhaø ñaàu cô laø hoaø voán?4. Moät nhaø ñaàu cô mua quyeàn choïn baùn ñoàng CAD vôùi giaù thöïc hieän0,80$/CAD phí quyeàn choïn 0,02$. Neáu tæ giaù taïi thôøi ñieåm thöïc hieänquyeàn choïn laø 1CAD = 0,74USD. Xaùc ñònh lôïi nhuaän cuûa nhaø ñaàu cô tínhtreân moät ñôn vò CAD? Lôïi nhuaän tính treân moãi ñôn vò CAD ñoái vôùi ngöôøibaùn quyeàn choïn?5. Nhaø ñaàu cô Myõ baùn moät quyeàn choïn mua ñoàng CAD soá löôïng 50.000,vôùi phí 0,01$/CAD, giaù thöïc hieän laø 0,76$ vaø tæ giaù giao ngay taïi thôøiñieåm thöïc hieän quyeàn choïn laø 0,82$/CAD. Lôïi nhuaän cuûa nhaø ñaàu côtreân laø bao nhieâu?6. Nhaø ñaàu cô Myõ baùn quyeàn choïn baùn CAD soá löôïng 50.000, phí quyeànchoïn laø 0,03$/CAD, giaù thöïc hieän laø 0,75$/CAD. Tæ giaù giao ngay taïi thôøi 5
  6. 6. ñieåm thöïc hieän quyeàn choïn laø 0,72$/CAD. Lôïi nhuaän cuûa ngöôøi baùnquyeàn choïn mua laø bao nhieâu?7. Moät coâng ty Anh döï kieán nhaän ñöôïc khoaûn thanh toaùn 1.000.000 $ trong3 thaùng tôùi. Ñeå phoøng ngöøa ruûi ro giaù trò thanh khoaûn cho ñoàng baûngAnh, coâng ty ñaõ quyeát ñònh mua quyeàn choïn mua ñoàng baûng Anh. Giaùthöïc hieän laø 1GBP=1,55$ vaø phí quyeàn choïn laø 0,3$/GBP a. Giaù trò kyø voïng baèng baûng Anh cuûa khoaûn thanh toaùn naøy laø bao nhieâu? Neáu tæ giaù trong 3 thang tôùi laø: 1GBP=1,40$; 1GBP=1,45$; 1GBP=1,50$; 1GBP=1,55$; 1GBP=1,60$; 1GBP=1,65$; 1GBP=1,70$; b. Minh hoaït baèng ñoà thò8. Coâng ty AAA mua quyeàn choïn mua ñoàng CAD vôùi muïc ñích ñaàu cô. Neáuquyeàn choïn naøy ñöôïc thöïc hieän, AAA seõ ngay laäp töùc baùn CAD treân thòtröôøng giao ngay. Phí quyeàn choïn laø 0,03$/CAD; giaù thöïc hieänE(USD/CAD)= 0,75. AAA chôø ñeán ngaøy heát haïn seõ quyeát ñònh neân thöïchieän quyeàn choïn khoâng. Dó nhieân laø coâng ty thöïc hieän quyeàn choïn khinaøo coù lôïi. Haõy ñieàn vaøo baûng sau laõi roøng hoaëc loã treân moät ñôn vòñoàng CAD döïa treân nhöõng thoâng tin veà tæ giaù giao ngay cuûa CAD vaøongaøy ñaùo haïn: Caùc khaû naêng tæ giaù giao ngay Lôïi nhuaän (loã) roøng treân moät vaøo ngaøy ñaùo haïn (CAD/USD) CAD cuûa AAA 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,85 6
  7. 7. 0,87 7

×