Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

đề 10 bookbooming

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

đề 10 bookbooming

  1. 1. Đại học ngoại thươngKhoa lý luận chính trịĐề thi cuối kỳ môn đương lốiC©u1:C¨n cø vµo ®©u ®Ó nãi: X« viÕt NghÖ TÜnh lµ ®Ønh cao cña cao trµoc¸ch m¹ng1930-1931? V× sao X« viÕt NghÖ TÜnh ®¹t ®îc ®Ønh cao ®ã? V× sao ngay tõkhi ra ®êi, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· ph¸t ®éng ®îc cao trµo 1930-1931?C©u2:Tr×nh bµy néi dung ®êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa do §¹i héi §¹ibiÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng ®Ò ra?C©u3:Tr×nh bµy quan ®iÓm cña §¶ng vÒ c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa ®îcthÓ hiÖn trong NghÞ quyÕt §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø V (1982) cña§¶ng?
  2. 2. C©u1:C¨n cø vµo ®©u ®Ó nãi: X« viÕt NghÖ TÜnh lµ ®Ønh cao cña cao trµoc¸ch m¹ng1930-1931? V× sao X« viÕt NghÖ TÜnh ®¹t ®îc ®Ønh cao ®ã? V× sao ngay tõkhi ra ®êi, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· ph¸t ®éng ®îc cao trµo 1930-1931?1.X« ViÕt NghÖ TÜnh lµ ®Ønh cao cña cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 do:-Cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi 1929-1933 ®· t¸c ®éng nÆng nÒ ®Õn nÒnkinh tÕ §«ng D¬ng. NhiÒu nhµ m¸y, xÝ ngiÖp , ®ån ®iÒn ®· bÞ thu hÑp quy m«s¶n xuÊt . Hµng v¹n c«ng nh©n bÞ sa th¶i. §êi sèng cña c¸c tÇng líp nh©n d©nlao ®éng v« cïng khã kh¨n....do ®ã hä chØ cã mét con ®êng lµ vïng dËy ®Êutranh .-Nh©n d©n ta vèn cã truyÒn thèng ®Êu tranh anh dòng. Sau cuéc khëi nghÜaYªn B¸i (2-1930), thùc d©n Ph¸p ®· lËp Héi ®ång ®Ò h×nh thêng trùc, ®a hµnglo¹t chiÕn sÜ yªu níc lªn m¸y chÐm. Lßng c¨m thï cña c¸c tÇng líp nh©n d©n ViÖtNam ®èi víi bän thùc d©n ®Õ quèc cµng s©u s¾c. Do ®ã, díi sù l·nh ®¹o cña§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam phong trµo ®Êu tranh cña quÇn chóng ®· ph¸t triÓnm¹nh mÏ kh¾p ba miÒn B¾c-Trung-Nam, phong trµo ph¸t triÓn thµnh cao trµoc¸ch m¹ng diÔn ra hÕt ®ît nµy ®Õn ®ît kh¸c cho tíi gi÷a n¨m 1931.-NghÖ TÜnh lµ n¬i phong trµo c¸ch m¹ng ph¸t triÓn nhÊt: KhÝ thÕ phong trµosôc s«i , quyÕt liÖt, réng kh¾p ë hai tØnh NghÖ An, Hµ TÜnh. Mét h×nh thøcchÝnh quyÒn nh©n d©n kiÓu X«-ViÕt ®îc thµnh lËp.1.V× sao X« ViÕt NghÖ TÜnh l¹i ®¹t ®îc ®Ønh cao ®ã?-V× nh÷ng nguyªn nh©n chung cña cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931, nh t¸c ®éngcña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi (1929-1933).... §Æc biÖt §¶ng Céng s¶nViÖt Nam ra ®êi ®· kÞp thêi l·nh ®¹o quÇn chóng c¶ níc ®øng lªn ®Êu tranh .-V× nguyªn nh©n riªng trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña NghÖ TÜnh: Thuéc nh÷ngtØnh nghÌo nhÊt ViÖt Nam, l¹i bÞ ®Õ quèc phong kiÕn bãc lét cïng cùc, ®îc thõahëng nh÷ng truyÒn thèng c¸ch m¹ng l©u ®êi cña ®Þa ph¬ng, cã mét sè c¬ sëc«ng nh©n ë Vinh-BÕn Thuû lµ trung t©m kü thuËt lín nhÊt Trung Kú, tæ chøcc¬ së §¶ng ë NghÖ TÜnh kh¸ m¹nh....1.§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam míi ra ®êi ®· ph¸t ®éng ®îc cao trµo 1930-1931 v×:-Cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña nh÷ng m©u thuÉn kinhtÕ , chÝnh trÞ trong lßng x· héi ViÖt Nam lóc ®ã.-Tuy míi ra ®êi, song §¶ng ®· n¾m b¾t quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan cña x· héiViÖt Nam.-§¶ng cã ®êng lèi chÝnh trÞ ®óng ®¾n ngay tõ khi míi ra ®êi, cã søc tËp hîp lùclîng rÊt to lín. Võa míi ra ®êi, §¶ng ®· kÞp thêi l·nh ®¹o quÇn chóng ®Êu tranhchèng ®Õ quèc Ph¸p vµ phong kiÕn tay sai, giµnh ®éc lËp, tù do. HÖ thèng tæchøc §¶ng v÷ng ch¾c, c¸c cÊp bé §¶ng cã n¨ng lùc tæ chøc thùc tiÔn, §¶ng cãuy tÝn trong quÇn chóng ....Sù ra ®êi cña §¶ng ;lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh dÉn®Õn cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931.C©u2:Tr×nh bµy néi dung ®êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa do §¹i héi §¹ibiÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng ®Ò ra?§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng (9-1960) ®· x¸c ®Þnh ®êng lèichiÕn lîc cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c:
  3. 3. -XuÊt ph¸t tõ mét nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp l¹c hËu ®i lªn chñ nghÜa x· héikh«ng qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa nh ë miÒn B¾c lµ mét qu¸ tr×nh c¶i biÕnc¸ch m¹ng vÒ mäi mÆt. §ã lµ qu¸ tr×nh ®Êu tranh gay go gi÷a 2 con ®êng trªnlÜnh vùc kinh tÕ , chÝnh trÞ , t tëng, v¨n ho¸ nh»m ®a miÒn B¾c tõ nÒn kinh tÕchñ yÕu dùa trªn c¬ së c¸ thÓ vÒ t liÖu s¶n xuÊt lªn nÒn kinh tÕ x· héi chñnghÜa dùa trªn së h÷u toµn d©n vµ së h÷u tËp thÓ, tõ nÒn s¶n xuÊt nhá lªn nÒns¶n xuÊt lín x· héi chñ nghÜa. C¶i t¹o x· héi chñ nghÜa vµ x©y dùng chñ nghÜax· héi vÒ kinh tÕ lµ hai mÆt cña cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa cã t¸c ®éngqua l¹i, thóc ®Èy lÉn nhau cïng ph¸t triÓn . Trong ®ã, c¶i t¹o x· héi chñ nghÜacÇn ®i tríc mét bíc ®Ó më ®êng.-C«ng nghiÖp ho¸ ®îc xem lµ nhiÖm vô trung t©m suèt thêi kú qu¸ ®é ë níc tanh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi . §iÓm mÊu chèttrong c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa lµ u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆngmét c¸ch hîp lý ®ång thêi ra søc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ.-§ång thêi víi cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vÒ kinh tÕ , ph¶i tiÕn hµnh cuécc¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa trªn lÜnh vùc t tëng vµ v¨n ho¸ nh»m thay ®æi c¬b¶n ®êi sèng t tëng tinh thÇn vµ v¨n ho¸ cña toµn x· héi phï hîp víi chÕ ®é míi x·héi chñ nghÜa.Tõ nh÷ng luËn ®iÓm trªn, §¹i héi III v¹ch ra ®êng lèi chung cña miÒn B¾c trongthêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n:-§Þnh híng vµ môc tiªu cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c lµ: ®a miÒnB¾c tiÕn nhanh, tiÕn m¹nh, tiÕn v÷ng ch¾c lªn chñ nghÜa x· héi . nh»m x©ydùng ®êi sèng Êm no, h¹nh phóc ë miÒn B¾c thµnh c¬ së v÷ng m¹nh cho cuéc®Êu tranh thèng nhÊt níc nhµ.-C¸c biÖn ph¸p chiÕn lîc vµ con ®êng ®Ó ®¹t ®Õn ®Þnh híng vµ môc tiªu trªn:+Sö dông chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n lµm nhiÖm vô lÞch sö cña chuyªnchÝnh v« s¶n ®Ó tæ chøc tiÕn hµnh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa.+Thùc hiÖn c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ®èi víi n«ng nghiÖp , thñ c«ng nghiÖp, th-¬ng nghiÖp nhá vµ c«ng th¬ng nghiÖp t b¶n t doanh vµ ®ång thêi ph¸t triÓnthµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh.+Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa b»ng c¸ch u tiªn ph¸t triÓn c«ngnghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý, ®ång thêi ra søc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ngnghiÖp nhÑ.+§Èy m¹nh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vÒ t tëng, v¨n ho¸ vµ kü thuËt.-Yªu cÇu cÇn ®¹t ®Õn cña c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi lµ bíc biÕn nícta thµnh mét níc x· héi chñ nghÜa cã c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, n«ng nghiÖp hiÖn®¹i, khoa häc tiªn tiÕn.-Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒnB¾c, §¶ng cã bæ sung ph¸t triÓn thªm ®êng lèi trªn c¬ së nh÷ng quan ®iÓm c¬b¶n ®· ®Ò ra tõ §¹i héi III.-§Õn Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 19 (3-1971) ®êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñnghÜa ®îc bæ sung thªm.-VÒ ®êng lèi chung:+N¾m v÷ng chuyªn chÝnh v« s¶n, ph¸t huy m¹nh mÏ quyÒn lµm chñ tËp thÓ cñanh©n d©n lao ®éng .
  4. 4. +TiÕn hµnh ®ång thêi ba cuéc c¸ch m¹ng : c¸ch m¹ng quan hÖ s¶n xuÊt , c¸chm¹ng khoa häc- kü thuËt, c¸ch m¹ng t tëng vµ v¨n ho¸. Trong ®ã c¸ch m¹ng khoahäc – kü thuËt lµ then chèt.-VÒ ®êng lèi kinh tÕ :+¦u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý trªn c¬ së ph¸t triÓn n«ngnghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ.+X©y dùng kinh tÕ Trung ¬ng ®ång thêi ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph¬ng.+KÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng.C©u3:Tr×nh bµy quan ®iÓm cña §¶ng vÒ c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa ®îcthÓ hiÖn trong NghÞ quyÕt §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø V (1982) cña§¶ng?1.Hoµn c¶nh lÞch sö-§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø 5 cña §¶ng häp tõ ngµy 27 ®Õn 31-3-1982 t¹ithñ ®« Hµ Néi. §¹i héi häp trong t×nh h×nh níc ta ®ang trong giai ®o¹n khñngho¶ng kinh tÕ x· héi .-§¹i héi ®· kiÓm ®iÓm nh÷ng ho¹t ®éng cña §¶ng tõ §¹i héi lÇn thø IV, ®¸nh gi¸nh÷ng thµnh tùu vµ khuyÕt ®iÓm, ph©n tÝch thùc tr¹ng kinh tÕ –x· héi níc tacïng nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc tr¹ng ®ã.1.Chñ tr¬ng cña §¶ng.-Qua thùc tiÔn, thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV cña§¶ng, §¹i héi nhËn thÊy r»ng ®êng lèi x©y dùng nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜado §¹i héi IV cña §¶ng ®Ò ra lµ cho suèt c¶ thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x·héi . §Ó ®êng lèi ®îc thùc hiÖn th¾ng lîi cÇn cô thÓ ho¸ ®êng lèi chung ®ãthµnh nh÷ng chÆng ®êng víi nh÷ng nhiÖm vô vµ biÖn ph¸p cô thÓ, s¸t hîp víiyªu cÇu vµ kh¶ n¨ng cho phÐp cña tõng chÆng ®êng.-Tõ nhËn thøc míi ®ã, §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø V cña §¶ng ®· x¸c ®Þnhcô thÓ ho¸ trong chÆng ®êng ®Çu tiªn.-C«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa lµ qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt – küthuËt cña chñ nghÜa x· héi , t¹o ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cho chñ nghÜa x· héi th¾nglîi.-§¶ng ta sím ®Æt ra vµ lu«n lu«n coi träng c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa lµnhiÖm vô trung t©m cña c¶ thêi kú qu¸ ®é . Tuy nhiªn quan ®iÓm , néi dung , bíc®i.... cña c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa th× dÇn dÇn ®îc ®iÒu chØnh, hoµnthiÖn cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn trong níc vµ quèc tÕ.-§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸ x·héi chñ nghÜa ë níc ta: ...X©y dùng mét nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa c©n ®èi,hiÖn ®¹i kÕt hîp c«ng nghiÖp víi n«ng nghiÖp vµ lÊy c«ng nghiÖp nÆng métc¸ch hîp lý, ®ång thêi ra søc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ, nh»mbiÕn níc ta tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu thµnh mét níc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹ivµ n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i....”-Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa do §¹i héi ®¹ibiÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng ®Ò ra, ®Õn Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung¬ng lÇn thø 19 (3-1971) cña §¶ng ®îc bæ sung vµ ph¸t triÓn thªm. ¦u tiªn ph¸ttriÓn c«ng nghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý trªn c¬ së ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµc«ng nghiÖp nhÑ.......
  5. 5. -§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV (1976) cña §¶ng ®Ò ra ®êng lèi x©y dùngnÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa ë níc ta lµ: “ §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñnghÜa, x©y dùng c¬ së vËt chÊt-kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi ....¦u tiªn ph¸ttriÓn c«ng nghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý trªn c¬ së ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµc«ng nghiÖp nhÑ....”-§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø V cña §¶ng (1982) x¸c ®Þnh: “ Trong 5 n¨m1981-1985) vµ nh÷ng n¨m 80 , cÇn tËp trung søc ph¸t triÓn m¹nh n«ng nghiÖp ,coi n«ng nghiÖp lµ mÆt trËn hµng ®Çu, ®a n«ng nghiÖp mét bíc lªn s¶n xuÊtlín x· héi chñ nghÜa, ra søc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ tiÕp tôc x©ydùng mét sè nghµnh c«ng nghiÖp nÆng quan träng....§ã lµ nh÷ng néi dungchÝnh cña c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa trong chÆng ®êng tríc m¾t....”-Coi n«ng nghiÖp lµ mÆt trËn hµng ®Çu kh«ng cã nghÜa lµ chØ tËp trung lµmn«ng nghiÖp , v× b¶n th©n n«ng nghiÖp , tù nã kh«ng thÓ lµm thay ®æi bé mÆtcña nã, v× nã kh«ng thÓ tù trang bÞ kü thuËt cho m×nh ®îc. MÆt kh¸c, n«ngnghiÖp muèn trë thùc sù trë thµnh c¬ së cho sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp th× nãph¶i lµ mét nÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt lín.

×