Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2018

532 Aufrufe

Veröffentlicht am

ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2018

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2018

  1. 1. CMYK Bocsigului VOCEA Publicația locală a comunei Bocsig Numărul 71Anul 2018 Apare lunar şi se distribuie gratuit în localitățile Bocsig, Răpsig, Mânerău, Bocsig Cartier VOCEA BOCSIGULUI Despre activitatea administrației comunei De vorbă cu doamna primar Abrudean Teodora -- Au trecut 3 luni din momentul în care ați fost investită în funcția de primar al co- munei. Dacă v-ați uita acum în urmă, cum ați descrie această perioadă din punct de vedere administrativ? - Investirea în funcția de primar al comunei a însemnat și înseamnă și azi o mare respon- sabilitate față de concetățenii mei din Boc- sig, Răpsig, Mânerău și Bocsig Cartier. Ei m-au ales, cu gândul de a stabilitate admi- nistrativă și de a continua pe drumul progre- sului pentru comuna noastră, acordându-mi încrederea pentru ca eu, din postura de pri- mar, împreună cu echipa cu care am pornit la drum să acționăm pentru binele comunei și implicit al cetățenilor. Mi-am luat foarte în serios această responsabilitate, și cred că am și arătat prin întreaga mea activitate de până acumcă există o transparență totală în actul administrativ, că Primăria este deschi- să pentru orice cetățean și modul de admi- nistrare al comunei este unul deschis, care vine în întâmpinarea rezolvării probleme- lor cu care se confruntă comunitatea noas- tră locală. Pe parcursul acestei perioade de la preluarea mandatului meu pot spune, privind în urmă, că am continuat proiecte- le investiționale începute, chiar acum se lu- crează la finalizarea interiorului dispensaru- lui din Bocsig, în același timp pregătind noi proiecte pe c are dresc să le punem în prac- tică anul acesta. În această periodă prioritar pentru mine a fost asigurarea desfășurării în bune condiții a actului administrativ, în paralel cu identi- ficarea oportunităților de a pregăti anumi- te proiecte pe care să le inițiem pentru atra- gerea de finanțări necesare derulării unor investiții în comună, pornind de la premiza că dacă dorim să vedem o evoluție corec- tă și un progres real pentru comuna Bocsig, atunci trebuie să continuăm ceea ce avem deja în lucru, având ca prioritate însă și im- plementarea în ac est an a unor proiecte noi. - Credeți că cetățenii sunt mulțumiți de cumațiadministratcomuna înaceastăscur- tă perioadă de când ați fost aleasă primar? - Consider că orice om de bună credință vede că în comuna Bocsig lucrurile merg în direcția corectă. Nu se stă, ci se muncește pentru rezolvarea zi de zi a problemelor comunității locale. Avem în derulare o serie de lucrări utile progresului comunei, exis- tă o linie în administrarea comunei pentru cetățean și în favoarea acestuia, și la fel ca toți cei care locuim aici, doresc să văd comuna noastră tot mai prosperă. Sunt motive care mă fac să cred că am sprijinul concetățenilor pentru a lupta în favoarea intereselor comu- nei noastre. Eu sunt deschisă la orice suges- tie venită din partea dumnealor, aplec ure- chea de fiecare dată la ce-mi spun ei și le stau oricând la dispoziție pentru orice clarificare pe care mi-o cer. Dacă sunt primar este dato- rită votului lor. N-am uitat, și nu voi uita ni- ciodată acest lucru. Ca și toți ceilalți, doresc doar binele comunei Bocsig și fac tot ceea ce-mi stă în putință pentru acest deziderat. Pe parcursul acestei perioade de când sunt primar al comunei, pot spune, privind în urmă, că am reușit să aducem în comună pa- cea și liniștea necesară, asigurând stabilita- te administrativă de care comunitatea avea nevoie. Am alături de mine o echipă de oameni serioși, respectiv viceprimarul Iercan Teo- dor și administratorul public Ciul Ioan Flo- rin, care știu administrație și alături de ei, de angajații Primăriei și Consiliul Local, vom asigura mereu o administrare corectă și cu rezultate pozitive pentru evoluția comunei. - Având în vedere că s-a conturat structu- ra bugetului local, cum vedeți perspective- le anului în curs din punct de vedere admi- nistrativ? -Avem pregătit un buget local echilibrat, structurat pentru acoperirea necesităților tuturor sectoarelor de activități importante pentru bunul mers al comunei, un buget prin care continuăm administrarea comunei în vederea implementării unor noi proiecte utile pentru comunitatea locală, precum și finali- zarea unor investiții deja începute. În acest sens, s-au prevăzut sumele necesare desfășurării activităților școlilor, a activităților culturale (organizarea unor evenimente im- portante în comună), administrative, fiind stabiliteșifinanțărilepentruanumiteinvestiții în infrastructură, construirea și amenajarea de noi obiective, pentru cofinanțările necesa- re unor noi proiecte etc. >>> pag. 4 Primar Teodora Abrudean Cronica anului 2017 Lucrări de afaltare în Răpsig și Bocsig Cartier Ultimii ani au însemnat pentru comuna Bocsig ample lucrări de asfaltare. S-au asfaltat străzile din Bocsig, Bocsig Gară, Răp- sig, Mânerău. Toate localitățile comunei au beneficiat de astfel de lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere. Au fost investiții cu impact major în modernizarea comunei, investiții finanțate de la bugetul local și prin programul național PNDL, adică de la guvernul României. Rezultatul acestor investiții se vede în cum arată astăzi străzi- le comunei, puse la punct, în ultimii ani fiind practic asfaltați aproximativ 35 km de străzi! O cifră impresionantă, care spune mult despre ce înseamnă strategie de dezvolatre locală eficientă! În anul 2017 la Bocsig Cartier s-a asfaltat zona dintre blocuri, iar la Răpsig au fost asfaltate străzi din cartierul Săliște, strada gării și strada ce duce la balastieră. La Răpsig s-a extins rețeaua de apă Una dintre investițiile der- ulate în anul 2017 a vizat ex- tinderea rețelei de apă pota- bile din localitatea Răpsig. Astfel, s-au executat lucrări de extindere a rețelei în anu- mite zone din Răpsig pentru asigurarea accesului la rețea a unor noi gospodării din local- itate. A fost o investiție cerută de răpsigani, care recent a fost pusă în practică.
  2. 2. VOCEA BOCSIGULUI pag. 2 VOCEA BOCSIGULUI Atragem atenția că la nivelul co- munei, gradul de colectare al impo- zitelor și taxelor locale este destul de mic. Acest fapt denotă că o parte din- tre cetățeni nu și-au achitat taxele și impozitele locale. Acestor restanțieri le aducem la cunoștință faptul că tre- buie să-și achite taxele și impozitele, legislația în vigoare fiind imperativă în acest sens. Curtea de conturi, la toate controalele pe care le efectu- ează, somează primăriile să pună în aplicare procedurile de executare si- lită pentru recuperarea restanțelor la taxele și impozitele locale. Vă mai aducem la cunoștință încă un aspect, respectiv faptul că sume- le pe care comuna le primește de la Finanțe sub formă de sume defalcate sunt direct proporționale cu gradul de colectare a taxelor și impozitelor locale. Ce înseamnă acest lucru? Cu cât gradul de colectare a taxelor și impozitelor locale este mai mare, cu atât comuna primește bani mai mulți de la Ministerul Finanțelor, bani care pot fi folosiți la investiții în comună. Dacă cetățenii nu achită la timp ta- xele și impozitele locale, atunci și su- mele de bani primite de comună sunt mai mici, adică există mai puțini bani pentru a se face lucrări de moderni- zare a comunei. V-am prezentat toate acestea pentru a înțelege faptul că toți cei care aveți restanțe la plata taxelor și impozitelor locale, trebuie să veniți și să achitați sumele datorate. Recomandăm celor care au debite să vină și să-și plătească obligațiile fis- cale, mai ales că asupra sumelor da- torate se percep, conformlegislației în vigoare, penalități de întârziere. Primăria Bocsig Biroul taxe și impozite vă atrage atenția Persoanele cu încadrare în grad de handicap grav și accetuat beneficiază de următoarele scutiri privind taxele și impozitele: pe clădiri și teren afe- rent clădirilor, impozit pe autotu- rism, conform Noul Cod fiscal- Le- gea 227/ 2015. -clădirea folosită ca domiciliu afla- tă în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadraţi în gradul I de in- validitate; -terenul aferent clădirii de domici- liu, aflat în proprietatea sau copro- prietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau ac- centuat și ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; -mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea per- soanelor cu handicap grav sau accen- tuat, cele pentru transportul persoa- nelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprie- tatea reprezentanţilor legali ai mino- rilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mij- loc de transport, la alegerea contribu- abilului; Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili: persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile rea- lizate din: - activităţi independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere; - salarii și asimilate salariilor; - pensii; - activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, realizate în mod indivi- dual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică. Primăria Bocsig Facilități fiscale Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează, după caz, clădire, teren, mijloc de trans- port, are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la Serviciul de im- pozite şi taxe al Primăriei, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. Con- tribuabilii care se află în oricare din aceste situaţii şi au dobândit clădiri, terenuri, mijloc de transport în cur- sul anului, sunt rugaţi să depună la Serviciul Impozite şi Taxe declaraţie fiscală, împreună cu copia actului de proprietate (contract de vânzare- cumpărare, donaţie, succesiune etc) şi a actului de identitate. Primăria Bocsig În atenția cetățenilor! Compartimentul Urbanism Atenționează! Reamintim posesorilor de autorizații de construcție în curs de expirare sau expirate că au obligația, conform Legii 50/1991, republicată și actu- alizată, să se prezinte la compartimentul urbanism al Primăriei pentru reglementarea situațiilor existente. Persoanele care au terminat lucrările de construcție pentru case de lo- cuit sunt invitate la compartimentul urbanism și taxe și impozite, pen- tru recepționarea construcțiilor. Primăria Bocsig Primăria Bocsig Verificați cărțile de identitate SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR Face un apel către toți cetăţenii pentru verificarea actelor de identi- tate. Cetăţenii trebuie să apeleze la Ser- viciul local de evidenţă a persoane- lor de la locul de domiciliu pentru eliberarea unui nou document cu minim 15 zile și maxim 180 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, în cazul eliberării primului act de identitate ori ca urmare a producerii unor mo- dificări privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului, pierdere, furt, distrugere, deteriorare. Documentele pe care cetăţenii tre- buie să le prezinte în susţinerea cere- rii pentru eliberarea actului de iden- titate sunt: -cerere tip pentru eliberarea actului de identitate; -certificatul de naștere al solicitan- tului și ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie; -certificatul de căsătorie/ hotărârea de divorţ definitivă și irevocabilă/ certificat de divorţ/certificatul de de- ces al soţului decedat, original și co- pie (după caz); documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie; consimţământul proprietarului spaţiului de locuit (după caz); chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, și timbrul extrajudiciar, care se per- cepe doar pentru anumite situaţii. Primăria Bocsig Pentru informare În Monitorul Oficial nr. 49 din 18.01.2018 a fost publicată Legea nr. 28 din 15.01.2018 pentru completar- ea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Până la obţinerea autorizaţiei de se- curitate la incendiu conform art. 30, alin. (4A1) din Legea nr. 307/2006 cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii investiţiilor care vizează construcţii publice au obligaţia să re- alizeze şi să amplaseze panouri de înştiinţare în dreptul intrărilor în spaţiile respective, cu următorul conţinut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roşie, pe fundal alb: «Acest spaţiu funcţionează fără autorizaţia de securitate la incendiu.» Obligaţia prevăzută mai sus vizează categoriile de construcţii, cuprinse în H.G.R. nr. 571/2016, cu următoarele destinaţii şi funcţiuni: a) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de comerţ - baru- ri, cluburi, discoteci, restaurante, cen- tre comerciale, magazine, supermaga- zine şi hipermagazine; b) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de cultură - teatre, cine- matografe, săli polivalente, săli de spec- tacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului; c) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de turism - hote- luri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, aparta- mente şi camere de închiriat în regim hotelier.” Nerespectarea obligaţiei de re- alizare şi amplasare a panouri- lor de înştiinţare de către benefi- ciarii investiţiilor în construcţii şi amenajări, se sancţionează cu amendă de la 2.501 lei la 5.000 Iei, conform prevederilor art 44 pct. III, lit .k) din Legea nr. 307/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Primăria Bocsig ** 25 februarie. ONG-urile și societăţile agrico- le trebuie să-și declare profitul pe 2017 și să plă- tească impozitul aferent acestui câștig (în cazul în care nu beneficiază de scutiri). ** 25 martie. Plătitorii de impozit pe profit tre- buiesă-șideclareșisăplăteascăacestimpozitpe anul 2017. Tot până în această zi trebuie plăti- te contribuţiile la asigurările sociale de sănăta- te(CASS)aferentetrimestruluiI.Atenţie,CASSse plătescșipentruveniturilerealizatedinchiriisau investiţii (dobânzi bancare, dividende, câștiguri bursiere etc.). ** 31 martie. Proprietarii care doresc să bene- ficieze de reduceri trebuie să-și plătească taxele localepeclădiri,terenurișiautovehicule,inclusiv impozitul pe terenul situat sub locuinţă. **3mai.InstituţiilepubliceșiONG-uriletrebu- ie să depună bilanţurile pe anul 2017 ** 25 mai. Persoanele fizice care au realizat ve- nituri din activităţi independente, din chirii sau din activităţi agricole trebuie să-și declare aces- te venituri pe 2017. Tot la această dată trebuie declarată destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual. **30mai.Societăţilecomercialeprivatesaude stat trebuie să-și depună bilanţurile pe 2017 ** 25 iunie. Trebuie plătite CASS aferente tri- mestrului II. ** 25 iulie. Persoanele fizice care își închiriază locuinţa personală în scop turistic trebuie să plă- teascăoprimăratăde50%dinimpozitulaferent acestui tip de venit. ** 25 octombrie. Agricultorii plătesc antici- pat 50% din impozitul pe venitul din activităţi- le agricole (prima rată). ** 25 noiembrie. A doua rată (50%) la impozi- tul ce trebuie plătit de persoanele fizice care își închiriază locuinţa personală în scop turistic. ** 15 decembrie. A doua rată (50%) la impo- zitul agricol. ** 21 decembrie. Trebuie plătite CASS aferen- te trimestrului IV. Calendarul obligațiilor fiscale pentru 2018
  3. 3. VOCEA BOCSIGULUIpag. 3 VOCEA BOCSIGULUI În conformitate cu legislaţia specifică se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a date- lor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru perioada 2015-2019. Aceastăactivitateserealizeazădeautorităţile administraţiei publice locale şi are drept scop asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna uti- lizare a resurselor locale. Înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe baza declaraţiilor date sub semnătura pro- prie a capului de gospodărie sau, în lipsa aces- tuia, a unui membru major al gospodăriei. Înscrierea în registrul agricol a datelor pri- vind clădirile şi terenurile, a titularului drep- tului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie Pentru efectuarea unei declaraţii complete care să conţină datele conform formularului Registrului agricol, vă rugăm să aveţi asupra dumneavoastră documente şi să fiţi în măsură a furniza date, după caz, privind: - cartea de identitate/buletinul de identitate, sau certificatele de stare civilă, după caz, pen- tru toate persoanele ce compun gospodăria; - documente şi informaţii privind terenurile deţinute în proprietate, identificate pe par- cele, tarlale, intravilan, extravilan, număr cadastral, număr carte funciară, vecinătăţi , categoria de folosinţă, nr. bloc fizic şi titularul dreptului de proprietate; - informaţii privind: suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii(din terenul pro- prietate, arendat, cote-părţi, etc); - numărul de pomi fructiferi – în livezi şi răzleţi - pe specii şi soiuri; - documente şi/ sau informaţii privind animalele domestice deţinute la începutul anului,pe specii, grupe de vârstă şi sex; - documente şi/sau informaţii pri- vind construcţiile deţinute pe raza localităţii(suprafaţa, materialele din care sunt construiţi pereţii, anul dării în folosinţă); - Informaţii privind producţia vegetală şi animală obţinută. În cazul în care nu există documente, înreg- istrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face pe baza declaraţiei date sub semnătura pro- prie de capul gospodăriei sau, în lipsa aces- tuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. Aceste declaraţii pot fi date, potrivit opţiunii persoanei fizice obli- gate să declare în registrul agricol, după cum urmează: - a) în faţa secretarului comunei; - b) în faţa notarului public; - c) la misiunile diplomatice şi oficiile con- sulare ale României /dacă e cazul). Termenele la care se efectuează declararea şi înscrierea anuală a datelor în Registrul agri- col sunt următoarele: a)5ianuarie-1martie,pentrudateleanuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şimijloaceledetransportcutracţiuneanimală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efec- tivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri; b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul po- milor în anul agricol respectiv. Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, ori în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării. Se completează la începutul fiecărui se- mestru, pentru semestrul anterior, cu date privind efectivele de animale aflate în pro- prietatea persoanelor fizice cu domiciliul în localitate şi/sau în proprietatea persoanelor juridice care au activitate pe raza localităţii, şi pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte localităţi, care deţin animale pe raza localităţii: perioada de completare este 5- 20 din luna imediat următoare semestrului ce s-a încheiat. Vă informăm că declararea de date nesin- cere, refuzul de declarare, precum şi nede- clararea la termenele stabilite a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, dacă faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potri- vit legii penale, sunt considerate infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă potrivit reglementărilor în vigoare. Vă aşteptăm cu interes pentru realiza- rea acestui raport de autoritate, cooperare şi prestaţie între administraţia publică locală şi persoanele obligate să declarare în registrul agricol. Informații suplimentare găsiți la se- diul Primăriei. Primăria Bocsig Înscrierile în Registrul Agricol, obligativitate pentru cetățeni Recomandăm cetățenilor să-și plătească taxele și impozitele lo- cale pentru anul 2018, până în data de 31 martie. Dacă vor face aceste plăți până la data menționată mai sus vor beneficia de o reducere cu 10% a valorilor impozitelor pe clădiri și terenuri. Primăria Bocsig Mare atenție! ! Aducem la cunoștința contribuabililor persoane fizice care dețin în propri- etate clădiri nerezidențiale sau cu destinație mixtă (în care se desfăsoară activităţi economice sau dacă aceasta destinaţie reiese din actul de proprietate) că au obligația de a depune la Primărie până la data de 31 martie 2018 declarații de impunere. Impozitul pentru clădirile nerezidenţiale și/sau mixte (cu destinație economică) se calculează diferențiat față de clădirile cu destinație exclu- sivă rezidențială (de locuit). În ceea ce privește persoa- nele juridice care la data de 31 decembrie 2017 deţin în proprietate/închiriere/con- cesiune/administrare/folo- sinţă clădiri și terenuri, au obligaţia să depună declara- ţii la compartimentul taxe și impozite până la data de 31 martie 2018. În cazul persoanelor juridi- ce care deţin în proprietate imobile, valoarea impozabi- lă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădi- rii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoa- re la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă (respectiv 31 martie). Rapoartele de evaluare trebuie să conţină dovada că rezultatele eva- luării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând va- lorile impozabile ale clădiri- lor, gestionată de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România. Primăria Bocsig Spre informare! Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care au înțeles că plata taxelor și impozitelor locale reprezintă o obligativitate stabilită prin legislație națională. Știm că este dificil pentru multă lume să reușească a-și plăti la zi obligațiile fiscale locale, dar dacă nu fac acest lu- cru, asupra sumelor datorate se cumulează dobânzi și penalități de întârziere, toate acestea nefiind stabilite de noi, ci prin cadrul legislativ național. Noi doar sun- tem obligați să punem în practică prevederile legisla- tive naționale. Primăria Bocsig Pentru prevenirea eveni- mentelor rutiere nedorite de genul celor în care a fost implicat de curând în co- muna noastră un pieton, vă aducem la cunoștință următoarele obligații: Pietonii pot traversa stra- da doar prin locuri special amenajate sau pe la colțuri de stradă, după o temeini- că asigurare, în diagona- lă și în pas vioi(ei neavând prioritate atunci când tra- versează pe la colț de stra- dă!). Bicicliștii și căruțașii au obligația de a avea veste refectorizante și să nu con- sume băuturi alcoolice. Bicicletele trebuie să fie echipate cu far cu lumină albă în partea din față și cu dispozitiv tip ”OCHI DE PISICĂ” și lumină roșie în partea din spate, precum și cu elemente reflectori- zante la pedale și roți. Atelajul hipo (căruța) trebuie să fie dotat pe părțile laterale și în spate cu elemente reflectorizan- te tip ”OCHI DE PISICĂ”. Aceleași elemente trebuie să fie montate și pe hamu- rile cailor. Conducătorii de atela- je hipo, biciclete, mopede sau pietonii, au obligația de a cunoaște normele ele- mentare privind circulația pe drumurile publice. Postul de Poliție Bocsig ÎN ATENȚIA CONDUCĂTORILOR DE ATELAJE ( HIPO(CĂRUȚE ), BICICLETE, MOPEDE ȘI PIETONI!!!
  4. 4. CMYK VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 4 Cronica anului 2017 Dacă este să vorbim de un bilanț al anului 2017 aș începe prin a subli- nia că în toată această perioadă, co- laborarea cu colectivul Primăriei și Consiliul Local a fost și este una foarte bună. În special doresc să scot în evidență colaborarea mea atât cu fostul primarul Ciul Ioan Florin, cât și cu actualul primar Abrudean Te- odora, împreună cu care am con- lucrat pentru binele comunei Boc- sig și al comunității noastre locale. Aceiași colaborare bună am avut-o și cu cetățenii comunei pe care îi voi susține mereu în toate problemele cu care aceștia se confruntă și căro- ra le transmit pe această cale că Pri- măria este mereu deschisă pentru ei. Ceea ce s-a realizat în anul 2017 este o continuare a programului de modernizare, cu rezultate reale și vi- zibile în ce privește evoluția în bine a comunei. Principiul după care ne-am ghidat ca și administrație locală a fost cel al corectitudinii, depunând toate eforturile pentru progresul comu- nei Bocsig, având o deschidere clară oricărei solicitări a concetățenilor noștri, căutând ca în limita regle- mentărilor legale să încercem să re- zolvăm fiecare doleanță primită. De asemenea, subliniez că nicio- dată politica nu a fost confundată cu administrația și prin tot ceea ce am făcut, am căutat să menținem un climat de liniște și pace în comu- nă, conlucrând cu toți factorii locali pentru progresul comunității noas- tre locale. Fiind la ora bilanțului anului 2017, putem vorbi de noi străzi asfalta- te, drumuri pietruite, investiții în instituțiile școlare etc. Pot spune că sunt mulțumit pentru că am reușit și eu, nu doar ca viceprimar, ci în primul rând ca cetățean al comu- nei, să pun umărul la realizarea tu- turor investițiilor derulate în comu- nă, investiții necesare și utile. Pentru viitor ne propunem la fel de multe proiecte și sper să reușim să continuăm pe acest drum al progre- sului pentru comuna noastră. Viceprimar Iercan Teodor Viceprimar Iercan Teodor Spațiile verzi au fost întreținute Învățământul,cultura și sportul au fost susținute Despre activitatea administrației comunei De vorbă cu doamna primar Abrudean Teodora Pot spune deci, că structura bugetului de anul acesta ne permite asigura- rea necesarului financiar pentru desfășurarea activităților de interes pentru comună, în același timp având la dispoziție și sume pen- tru derularea unor proiecte investiționale uti- le și de perspectivă pentru comunitatea loca- lă. Doresc însă să discut despre toate aceste proiecte la concret, după ce avem certirudi- nea existenței sumelor necesare planului de investiții, respectiv luna următoare, deoarece nu-mi place să mă hazaedez în declarații, fiind o persoană care mereu am pus în prim plan re- alitatea economică și administrativă de zi cu zi. -Despre modul de administrare al comu- nei pentru acest an ce ne puteți spune? - Principiul după care mă ghidez în desfășurarea actului administrativ al comunei este acela de a exercita o administrație des- chisă nevoilor și cerințelor comunității locale, bazată pe realitățile economice prezente și pe respectarea cadrului legislativ actual. Astfel, atunci când vine vorba de cheltu- irea banului public există o singură regulă: respectarea prevederilor legale. O adminis- traţie sau un primar trebuie ca mereu să se preocupe de a găsi soluții legale pentru bine- le și prosperitatea comunității locale, pentru inițierea și implementarea a cât mai multor proiecte de dezvoltare pentru comunitatea pe care o administrează, totul însă cu respec- tarea legilor în vigoare. Toată lumea trebuie să fie conștientă că primarul poate ajuta și se poate implica doar în limita dispozițiilor legale și în limita atribuțiilor ce-i revin ca și primar. Îmi doresc o colaborare cât mai bună cu toa- tă lumea, pe principii de normalitate și respect reciproc, considerând că fiecare trebuie să-și îndeplinească conștiincios sarcinile de servi- ciu, iar dacă acest lucru se întâmplă, atunci nu pot exista divergențe și vom avea și rezultate în munca noastră administrativă. Cu toții ne do- rim să vedem cum comuna Bocsig progresea- ză, cu toții avem acest scop și împreună trebuie să fim organizați ca o echipă: primar-vicepri- mar- administrator public-Consiliul Local- aparat administrativ Primărie, lăsând orgoliile și interesele politice deoparte și gândind pozi- tiv pentru comuna noastră. Acesta este modul meu de a privi lucrurile și astfel îmi propun să se desfășoare actul administrativ. Revenind la modul cum privesc adminis- trarea comunei, una dintre prioritățile mele este implementarea în comună a unei strate- gii de dezvoltare locală coerente, bazată pe o structurare corectă a bugetului local, precum și pe obținerea unor fonduri suplimentare de investiții, prin proiecte europene, prin atra- gerea unor sume de la Consiliul Județean sau prin programe guvernamentale. Suntem în Uniunea Europeană, iar aceasta înseamnă că trebuie să avem mentalitate eu- ropeană, ceea ce înseamnă stabilitate și pre- dictibilitate, acorarea în realitățile economice și asigurarea unui act administrativ coerent și onest. Astfel privesc administrarea comunei Bocsig și astfel vom com continua și pe viitor. De asemenea, doresc să fac precizarea că ușa de la Primărie este deschisă oricui dorește și chiar rog cetățenii, ca atunci când au nelămuriri să vină la Primărie, să mă în- trebe despre ceea ce doresc să afle. Nu există nimic de ascuns, cu toții ne dorim cât mai multe realizări pentru comună și sunt con- vinsă că în unitate și bună înțelegere vom continua să progresăm an de an. - Un mesaj pentru cetățenii comunei Bocsig? -Doresc tuturor locuitorilor comunei multă sănătate și un an prosper în care fiecare să-și îndeplinească propriile năzuințe, asigurându- i încă o dată că au în mine u n primar care va face tot ce poate pentru asigurarea echilibru- lui administrativ de care comuna are nevoie pentru binele comunității noastre locale. Primar Teodora Abrudean >>> pag. 1 pentru binele comunității noastre locale. Lucrări de extindere și reabili- tare la dispensarul uman Tot la capitolul investițiilor în deru- lateanultrecutputem amintilucrăriledere- abilitare totală a dis- pensarului uman din Bocsig. Este un proi- ect important pent- ru comună, proiect care se apropie de fi- nalizare. La Bocsig suntem o echipă unită în administrație Foișoramenajatînparculcentral
  5. 5. CMYK VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUIpag. 5 Evenimente cultural-artistice de neuitat! Festivalul Dansului Călușăresc Serbările școlare, adevărate spectacole Am încheiat anul în cântec de colinde! Balul șomerilor a continuat la Bocsig Cartier Sărbătoarea comunei intitulată su- gestiv „Festivalul Dansului Călu- șăresc” a continuat și anul trecut, fiind apreciată de către toată lumea. Organizată ca de fiecare dată pe scena din spatele grădiniței, sărbătoarea din 2017 a fost una care a adus în comună artiști și ansambluri de mare valoare artisică. Spectacolul a fost unul pe placul ce- lor prezenți, iar ansamblurile comu- nei, Țărinuța și Călușerii, alături de Taraful Bocsigului, precum și inter- pretele comunei Bocsig au reușit să aducă în fața publicului un spectacol folcloric de excepție. Ca și evenimente importante ale anului 2017 trebuie să amintim și ser- bările școlare, care de fiecare dată au reușit să umple până la refuz căminul cultural din Bocsig, fiind organiza- te de către dascăli și elevi, sub forma unor reale spectacole artistice. Să ne aducem aminte doar de Ziua Recol- tei sau serbările din decembrie, când Moș Crăciun a poposit la noi, adu- când daruri tuturor elevilor. Iar ca totul să fie com- plet și frumos, pe final de an 2017 s-a organi- zat tradiționalul concert de colinde, un concert în care corurile comu- nei noastre au reușit din nou să aducă prin cântecul lor bucuria Crăciunului în comu- nă. Frumusețea acestui concert anual constă tocmai în aceea, că de la mic la mare, de la tâ- năr la bătrân, cetățenii comunei Bocsig nu uită frumusețea sărbătorii Crăciunului și fiecare își aduce contribuția la a aputea avea acest fru- mos concert de colinde. Este concertul nostru, al comunei Bocsig! Un concert ce izvorăște din inimile celor care urcă pe scenă, pentru sufle- tele celor care-i ascul- tă. Cu toții sunt fie din Bocsig, fie din Răpsig, fie din Mânerău, fie din Bocsig Cartier. Pa- tru localități, un singur nume: comuna Bocsig. Un nume care dăinuie prin locuitorii săi. Un alt eveniment devenit tradiție în comună, Balul Șomerilor a continuat să fie organizat și în anul 2017, când, din nou, a fost o seară plină de voioșie șidistracție, cuparculplindeceiveniți la eveniment, tombola aducând încă o dată norocoșilor premii care mai de care, mai interesante. Încheiem această scurtă retrospectivă a anului 2017 prin a ne aduce aminte de principalele evenimente culturale și folclorice desfășurat în comuna Boc- sig, evenimente care cu siguranță au rămas în inimile tuturor. Noi dorim să felicităm pe toți cei care au participat și s-au implicat activ în organizarea tuturor manifestărilor culturale, artistice și folclorice care au avut loc anul trecut, sperând că prin imaginile surprinse la aceste ocazii ne vom aduce și noi contribuția la realizarea peste ani a viitoarei monografii a comunei, considerând că paginile ziarului nostru pot fi numite „Pagini Boc- sigane”, căci ele nu fac altceva decât să prezinte viața comunei Bocsig de azi, prezentul pentru noi, un prezent care va devini în viitor trecut! Un trecut pe care generațiile următoare îl vor putea privi prin aceste pagini de azi ale ziarului nostru local. Pelerinajul la mormântul Rafilei Găluț un important eveniment religios Cronica anului 2017
  6. 6. VOCEA BOCSIGULUI pag. 6 VOCEA BOCSIGULUI Bocsig, file de istorie Spicuiri din monografia localității Bocsig, lucrare realizată de cel care a fost cândva preotul Frențiu Vasile Starea populației Primele știri documentare despre starea populației celor trei sate care alcătuiesc Bocsigul de azi le avem din recensământul făcut de către austrieci în 1746 / cf. Gh. Ciuhandu: Români din Câmpia Aradului pag. 195 partea a II-a/ Satul Bocsig era alcătuit din 15 familii, Ercoșeu avea 7 familii, Contratăul 13 familii, iar Chiș Tămand 8 familii. Total 43 de familii dintre care 32 familii aveau posesiune pământ arabil și casă pen- tru locuit; 4 familii posedau numai casă și 7 familii nu posedau nimic. Din Bocsig au venit familiile: Co- ciuban, Stanciu, Belean, Suci, Farcaș, Bolog, Moș, Truța și Arde- lean. Din Ercoșeu familiile: Balta, Tulvan, Mercea și Tempa, iar din Contratău familiile: Ardelean, Ci- lan, Moț, Lupău, Ignat, Palcu, Hor- vath, Hălmăgean, Cismaș, Corcimar și Balanchiș. Din Chiș Tămand au venit familiile: Copil, Rus, Moț. În Contratău erau: 10 boi, 10 vaci, 4 cai, 3 juninci, 4 oi, 3 capre, 17 porci. Posedau teren propriu: 4/8 cubul teren sămănătură cu grâu. 1 6/8 cubul sămănătură cu porumb. Mai aveau arendat de la domnie 3 cubule teren sămănătură cu grâu. Cei din Ercoșeu posedau: 7 boi 4 vaci, 3 oi și 13 porci. Aveau 1 1/8 cubul teren sămănătură porumb, iar arendat: 3 cubule sămănătură cu grâu și 2/8 cubul sămănătură cu orz. Iobagii din Bocsig posedau: 15 boi, 11 vaci, 1 cal, 3 juninci și 16 porci. Aveau 2 6/8 cubule teren sămănătură cu porumb, iar arendat: 8 6/8 cubule cu grâu, 4 4/8 cubule teren sămănătură cu orz și 1 stup de albine. O dată cu instaurarea stăpânirii aus- triece, s-a introdus în lumea ioba- gilor o nouă lege a iobăgiei numită: urbarii. Potrivit acestor legi, ioba- gii erau obligați să presteze munci obștești cu jugale / adică cu carul și manuale / adică cu brațele. Pentru aceste munci prestate erau retribuiți cu pământ arabil, pădure și pășune, din moșia domnului de pământ. Cei care prestau munci cu brațele se nu- meau jeleri. Pentru pământul primit de la moșierul locului, trebuia să presteze 3 zile pe săptămână munci cu brațele, iar recolta obținută de pe pământul primit, trebuia dijmuită în două cu stăpânul de pământ. Pământul arabil a fost întabulat in- dividual pe fiecare iobag, după câte zile de muncă a prestat, iar pășunea și pădurea a fost întabulată pe obștea urbarială. Pentru administra- rea pășunilor și pădurilor s-a consti- tuit o obște de conducere, numită: ”Asociația urbarială”. Poliția locală a moșierului era alcătuită prezecu- tori înarmată cu baltaguri. Aceștia chemau la lucru pe iobagi, îi supra- vegheau și-i pedepseau cu bătaia în dereș. Dereșul era confecționat dintr-un trunchi de lemn cioplit în patru fețe. Deasupra era scobit în formă de om. În scobitura aceasta era indrodus iobagul propus pentru a fi pedepsit. Picioarele și mâinile îi erau legate în niște cătuși numite resteie. Cu biciul sau cu vâna de bou era apoi bătut de călău, care era prezecutorul. După 20 de lovituri condamnatul cădea în nesimțire. De obicei pedepsirea ăn dereș se făcea în mod public pentru a intimida pe iobagii asistenți. Iobagii, după legile urbariale mai erau obligați mai erau obligați să plătească așa numitele dări curățăști, adică dări către curtea domnească, tot a zecea parte din ce câștiga. Dările curțăști se strângeau la Camna pentru tot ținutul de la Zimbru până la Ineu. În Camna, se mai află până astăzi conacul în care erau judecați iobagii pentru neplata dărilor. În subsolul acestei clădiri era o cameră complet întunecată. Având inele de fier fixate în pereți de care erau legați cu lanțuri ioba- gii condamnați. Între dările datorate moșierului era și facerea unui sac din cânepă în așa fel încât atunci când era pus cu gura în jos să stea drept. Pentru a-și putea îngriji și hrăni vitele, iobagii erau obligați să aren- deze de la moșieri suprafețe mari de pășune sau pascalău prin păduri. Înainte de stăpânirea austriacă, io- bagii nu aveau drept de a face parte din armată. În schimb erau obligați a suporta dări grele pentru ducerea războiului. Cea mai grea pedeapsă pentru iobagi era de a întreține cu alimente și cele necesare o unitate militară oarecare. Luptele și purtar- ea armelor era un privilegiu al no- bililor. În comuna Bocsig, după cum rezultă din matricula cununaților și a morților, a fost o familie de no- bili a lui Gubaș Toda zis trăluță. La 16 februarie 1818 Gubaș Toda s-a căsătorit a II-a oară cu Floarea, ne- vasta lui Miclăuș Iosa. La 16 sep- tembrie 1834, Gubaș Iov nemeș, a botezat pe fiul său Nicolae, nașe fiind Feier Doca nemeșe, soția lui Feier Nicolae. La 11 februarie 1832, nemeșul Gubaș Toda s-a cununat a treia oară cu Sîntioana muierea răposatului Birta Blag. La 10 noi- embrie 1832 nemeșa Anița, fiica lui Gubaș Toda s-a cununat cu Vodă Teodor. La 10 noiembrie 1837, registrul răposaților consemnează moartea nemeșului Gubaș Toda în vârstă de 65 ani, care este înmormântat în Bocsig de către preotul Petru Feier. Despre acest nemeș, mama lui Rob Teordor, care în 1898 avea 70 ani, povestește că purta sabie, care era atârnată de peretele camerei de lo- cuit. Mai avea pe o piele de câine scris dreptul lui nobiliar, probabil și blazonul și data de când a devenit nemeș. După alungarea turcilor, statul aus- triac a angajat în armată și pe iobagi. Recrutarea în armată se făcea așa: Judele comunal de acord cu moșierul și cu autoritățile administrative, în secret, designau anumiți tineri sau feciori pentru armată. Noaptea casa era înconjurată de către prezecutori, care îl arestau și-l legau cu arcanul fedeleș și-l duceau la armată. Ser- viciul armelor ținea la început 20 de ani, mai târziu s-a redus la 10 ani. În documentele vremii, preotul din Silindia este pedepsit că a tras clo- potul într-o ureche, adică de alarmă, când au venit prezecutorii să prindă feciorii la armată, cu arcanul. Toți feciorii din sat fugeau atunci prin păduri să scape de armată.Alt mijloc de a scăpa era căsătoria. La armată nu erau recrutați iobagii căsătoriți. În registrele circulare sunt multe dispoziții ale autorităților de stat austriece, prin care se interzice căsătoria cătanelor. Pentru a scăpa de cătănie, iobagii se căsătoreau și la 15 ani în mod clandestin prin pădure. Între alte corvezi iobăgești era și aceia că trebuia să predeie anual la moșier 60-80 capete de ciori și vrăbii care stricau recolta. Pentru prinderea acestora, iobagii făceau zănci sau botci din coaje de bostan. Capetele erau trase pe ață sau sfoară și predate la curtea domniei. Din cauza acestor condiții grele viața iobagilor era și ea foarte grea. Spre a scăpa de impălări, mulți io- bagi fugeau de pe la casele lor. În partea de hotar numită Tîrseli, teren plin de zbeguri, se ascundeau toți io- bagii care fugeau de pe moșiile boi- erilor și se făceau lotri. Organizația lotrilor apare la 3 ani după înăbușirea răscoalei lui Horia, Cloșca și Crișan. În documentele lotrilor af- late în zidul de la corul bisericii din Mînerău, la 9 iunie 1787 grof Haller comitele jud. Bihor, comunică prin ordinul 11,099 măsurile luate îm- potriva acestora, precum și îm- potriva colaboratorilor cu aceștia. Cu acest prilej comunică episcopu- lui de la Arad, Pavel Avacumovici ca să îndemne pe preoți să învețe poporul: pentru neascultarea și ne- plecarea norodului românesc către domnii săi. n/cf. Prot. Circularelor Mînerău anul 1787/ De vreme ce mulți dintre norodul românesc în- tru neascultare și neplecare către domnii lor sînt unii dintre aceia în- tru lotrușag cad... dacă rău și aspru eu domniilor se poartă./ idem/ Încă la 30 martie 1787, episocpul Pavel Avacumovici printr-o circulară către parohii comunică: ”Cu mare scîrbire a inimii mele am luat veste care în urechile mele au venit despre norodul românesc în Boroș Ineului și întra Pâncotei erașuri șezători ... furtișaguri, lotrișaguri în turmă adu- nat face și săbârșește. / dem/. Un mare contingent de lotri l-au dat cele 3 sate din care este alcătuit Bocsigul și anume: Contrătăul, Ercoșeul și Bocsigul. Centrul lotrilor în părțile Ineului era la Iercoșeni. Chiar satul acesta a fost întemeiat de către lotri. Drumul lotrilor ce venea de la Bîr- sava, trecea pe la birtul lotrilor de la Iercoșeni. De aici o ramificație tre- cea prin Contrătău spre Ineu, iar o altă ramificație prin valea Pipărigar, trece spre Bocsigul de astăzi, pe la dâmbul lui Martin, unde la umbra a lor doi peri seculari se odihnea lotrul Cercel și în scorbura unuia avea ascunsă comoara cu bani. De aici drumul lotrilor trecea Beliu- Tinca pînă pe la moara de la Bitii comuna Răbăgani. >>> pag.7
  7. 7. VOCEA BOCSIGULUIpag. 7 VOCEA BOCSIGULUI Bocsig, file de istorie Spicuiri din monografia localității Bocsig, lucrare realizată de cel care a fost cândva preotul Frențiu Vasile În atenția crescătorilor de albine Urmare a modificării modu- lui dc identificare a stupinelor si a stupilor in conformitate cu Or- dinul 251/2017, va informam ca toti apicultorii dc pe terito- riul României au obligaţia de a-si identifica stupina si familiile de albine. Pentru aceasta cei interesați tre- buie sa se adreseze Oficiului Ju- deţean dc Zootehnie Arad, Calea Bogrogului nr. 3 pentru atribui- rea codului de stupina. Pentru obţinerea codului de stupina sunt necesare următoare- le documente: - Adeverinţa Registru Agricol cu nr. de familii de albine deţi- nute - Copie CI/BI pentru persoane fizice - Copie CUI pentru persoane juridice Vă prezentăm model dc cerere atribuire cod stupina si declara- ţie număr familii albine intrate la iernat. Declarație albine la iernat Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reședinţă al unuia dintre ei și se publică în ziua în care a fost primită, prin afișare, în extras, în con- diţiilelegii. încazulîncareunuldintreviitoriisoţinuseaflăînunitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsăto- ria, el poate face declaraţia de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la Primăria din cadrul unităţii administrativ-teri- toriale pe raza că reia se află, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din ca- drul unităţii administrativ-teritoriale unde urmează a se în- cheiacăsătoria. Odatăcudeclaraţiadecăsătorieviitoriisoţiprezintăurmă- toareleacte: a)documentul cu care se face dovada identităţii, în origi- nalșiîncopie; b)certificatuldenaștere,înoriginalșiîncopie; c)certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistra- re, data certă, sigiliul/ ștampila unităţii sani- tare, semnătura și pa- rafa medicului; certi- ficatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii și trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poa- tesaunusepoatecăsători; d)documente,înoriginalșiîncopii,traduseșilegalizateori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte des- facerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente: a)certificatul de despărţenie sau de divorţ, eliberat în perioada 1951-1960; b)certificatul de naștere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei; c)sentinţa de divorţ rămasă definitivă și irevocabilă; pentru divorţul pronunţat în intervalul 8 octombrie 1966- 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fostînscrisăînactuldecăsătorieîntermendedouălunide la rămânerea definitivă a hotărârii. Dovadaîncetăriicăsătorieianterioaresefacecucertifica- tul de deces al fostului soţ. Dovada identităţii se poate face cu unul dintre următoa- rele documente: a)pentru cetăţenii români - buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie; b)pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Eco- nomic European -documentul de identitate sau pașapor- tul emise de statul aparţinător; c)pentru apatrizi - pașaport emis în baza Convenţiei pri- vind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de ședere temporară sau permanentă, după caz. Cetăţeniistrăinidinstateleterţefacdovadaidentităţiicu pașaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza tre- buiesăfievalabilăatâtladatadepuneriideclaraţieidecă- sătorie, cât și la data oficierii căsătoriei. Cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protec- ţie în România fac dovada identităţii cu următoarele do- cumente: a)document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951: b)documentul de călătorie pentru străinii care au obţi- nut protecţie subsidiară -protecţie umanitară condiţiona- tă. CetăţeniistrăinisolicitanţideazilînRomâniafacdovada identităţiicupașaportemisdestatulaicărorcetăţenisunt, însoţit de documentul temporar de identitate. Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsăto- rie, cât și la data oficierii căsătoriei. Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile, încaresecuprindatâtziuacândafostfăcutădeclaraţiade căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria. Căsătoria se poate încheia înaintea expirării termenului de 10 zile, dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi im- pune aceasta, numai cu aprobarea primarului în România; documentele justificative se păstrează la dosarul de căsă- torie. După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia, numai cu aprobarea primarului în România pen- tru situaţii temeinic justificate, însă numai până la expira- reatermenuluidevalabilitateacertificatelormedicale,re- feritoare la starea sănătăţii viitorilor soţi; în cazul expirării termenuluidevalabilitateaacestora,viitoriisoţisuntobli- gaţi să obţină și să depună certificate medicale valabile. Primăria Bocsig Informaţii utile privind Căsătoria Ținând seamă de aceste drumuri ale lotrilor se poate stabili locul unde s-a petrecut acțiunea din nuvela lui Slavici: Moara cu noroc. Până astăzi în satul Iercoșeni la locul de hotar numit: Via lui Văsii se poate stabili la răscrucea a două pâraie locul unde a fost o moară părăsită, locul unde se adunau lotrii și după care moară Ioan Slavici a dat nu- mele nuvelei: Moara cu noroc. În aest loc la: Viezuri a fost ascunzătoarea subterană a lotrilor. De la această moară părăsită, la circa 500 de metri a fost birul lotrilor unde s-a petrecut acțiunea din nuvela lui Slavici. Satul Iercoșeni este Funfurenii din susnumita nuvelă. Acolo au avut și un grajd unde îngrijeau în timpul iernii vitele furate. Această organizație a lotrilor a du- rat aproape 100 ani pe aceste meleaguri. După cum atestă documentul citat, la în- ceput a avut un caracter revoluționar de răsculați împotriva moșierilor, care spre sfârșit au degenrat în lotrușag și jafuri. Nu se poate scrie monografia Bocsigului fără a aminti de această organizație. Boc- sigul a dat un mare contingent de lotri care au influențat viața lor, întratîta încât bocsiganii totdeauna au fost nesupuși moșierilor și niște răsculați împotriva acestora. De aceia și istoricul Somogyi îi descrie ca pe niște oameni turbulenți, vestiți răzbunători/ cf. Somogyi: op. cit. pag. 112./ Un eveniment însemnat în viața lor a fost venirea la 17 iulie a moșierului ungur Francisc Laszlo care a cumpărat moșia Tămandului de la bancă / vezi Marki San- dor op. cit. vol. II pag. 691 / De numele acestui moșier este legată contopirea ce- lor patru sate și comasarea lor pe locul de astăzi. După istoricul Fabian / op. cit. pag. 164 / reprodus de Somogyi Gyula / op. cit. pag. 112 / moșierul Francisc Laszlo a do- nat terenul din moșia sa și a comasat cele 4 sate. Data înființării comunei actuale pe locul de astăzi, după cum rezultă din însemnările preotului Petru Popovici de la Contratău, este data de 18 aprilie 1824. De la aceasta susnumitul preot notează că este preot capelan la berica din Bocsig cu hramul Sfântul Gheorghe și nu la biserica din Contratău care avea hramul Sfântul Dumitru. Comasarea satelor a durat până în anul 1829. De la această dată satul Contratău nu mai există. În locul celor de la Contratău, moșierii străini au adus coloniști nemți și slovaci oebtry a-i in- filtra în masa compactă de români. După 1832, fostele protocoale matriculare de la Contratău, menționează în loc de Contratău, pusta Contratău. Același lucru s-a petrecut și cu satele Ercoșeu și Chiș Tămand. Pentru ambele sate a existat biserică numai la Bocsig. Se pare însă că nu toată populația de la Chiș Tămand s-a colonizat în Bocsig, sau că în locul lor au venit alți coloniști, fiindcă în reg- istrele matriculare se mai face mențiune de cimitirul din Tămand în care erau înmormântați locuitorii de acolo. Tot ast- fel se mai menționează copii botezați ai căror părinți domiciliază în Tămand. În 1849 apoi pentru românii ortodocși din Tămand a fost trimis de la Arad preotul Nicolae Papp. Tămandul a fost socotit și după această dată ca filie la parohia matră din Bocsig. Pelângăgreutățileșijugugreualiobăgiei, în anul 1814 au venit peste comună și satele din jur și calamități ale naturii. Începând cu acest an, până în 1819 au fost ploi foarte multe. Cerealele nu s-au făcut deloc. Iarba prin curțile caselor era de jumătate de metru. Într-o cazanie a lui Varlaam mitropolitul Modovei preotul Mihai Popovici notează: În anii 1814- 1816 a ufost foamete foarte mare, că nici ovăz n-au avut oamenii să mănânce, ci numai iarbă, buruieni și șelată. Scris-am eu robul lui Dumnezeu Vasile Popovici în 29 iulie 1814 cînd a fost foamete mare, atuncea au fost căbelu /= 120 litri/ de grâu cu 125 cu băncute, cucuruzu cu 120 cu băncute... Călina Vasile din Bochia, notează în aceași cazanie: Nicolae s-a născut în anul 1816 august 26 de zile... și în anul 1817 au fost foamete mare în vidicu Beliului... Întru acest an au fost foamete mare de toate celea. Apele au răsipit pădurea și stogurile și jireada cea de grâu încă au îmbruienat și clăile le-au mânat. Încă în anul 1810 au murit toate marhă/le/, boi, vacile, de călbează pă toată țara, în vidicu Beliului și în vidicu Beiușului și tare au sărăcit oa- menii. În Bochia au pierit marhă de 3232 de zgloți și tare au sărăcit. Tot în anul 1810 au fost mare secetă... >>> pag.6
  8. 8. CMYK VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 8 Anul 2018 demarează în forță: Doamna primar Abrudean Teodora începe demersurile pentru introducerea gazului la Bocsig Joi 11 ianuarie, doamna pri- mar Abrudean Teodora a par- ticipat la Prefectura Arad la o întâlnire informală privind posibilitatea extinderii magis- tralei de gaz către zona noastră. A fost o dezbatere construc- tivă, la întîlnire participând și alți primari din județ, precum și doamna prefect, dar și se- natorul Mihai Fifor- ministru Apărării, deputaul Tripa Florin și deputatul Dorel Căprar, prin această întâlnire de lucru do- rindu-se identificarea primilor pași necesari extinderii magis- tralei de gaz. În acest context, doamna pri- mar Abrudean Teodora ne-a precizat: „Introducerea gazu- luiîncomunaBocsigșiimplicit satele noastre aparținătoare este o dorință majoră atât a mea, în calitate de edil, cât și a concetățenilor mei din Boc- sig, Răpsig, Mânerău și Bocsig Cartier. În momentul de față, suntem deschiși pregătirii proiectului necesar aducerii magistralei de gaz la Bocsig, motiv pentru care aceea, sunt dispusă să realizez parteneria- te cu oricine, cu orice instituție a statului, pentru a vedea această dorință a noastră, a bocsiganilor îndeplinită. Mă bucură întâlnirea de la Pre- fectură, însă sper ca aceasta să nu rămână doar la stadiul de discuții ci dimpotrivă, să se concretizeze în asigurarea unei finanțări pentru prelun- girea magistralei de gaz. Ori- cum, introducerea gazului în comuna Bocsig este una din- tre preocupările mele, suntem pregătiți a parcurge orice pas procedural necesar realizării acestui deziderat și aștept să văd asigurată finanțarea nece- sară pentru demararea proce- durilor legale în vederea con- cretizării proiectului.”și deputatul Dorel Căprar, prin te cu oricine, cu orice instituție cretizării proiectului.” Taxele și impozitele locale nu se modifică! La inițiativa doamnei primar Abrudean Teodo- ra, Consiliul Local a apro- bat ca taxele și impozitele locale pentru anul 2018 să nu se modifice, rămânând la nivel de anul trecut. Practic, comuna Bocsig este printre puținele comu- ne din județul Arad care anul acesta nu mărește ta- xele și impozitele locale! Chiar și în aceste condiții grele care se întrevăd la orizont, vă informez că taxele și impoztele locale rămâne neschimbate pen- tru anul 2018. Am hotărât să nu le mărim, deoare- ce pentru mine contează cetățenii noștri, contează comunitatea noastră lo- cală, pe care o văd ca pe o familie. Dacă noi nu ne ajutăm, nu ne ajută nimeni.”-ne-a declarat doamna primar Abrudean Teodora. Veștibunepentruanul2018 Față de anul trecut există doar două modificări ne- semnificative: -taxa anuală de coșerit a fost desfințatăîn forma veche, operându-se o mo- dificare sub forma înlo- cuirii taxei de coșerit cu o taxă specifică de 10 lei/ intervenție (la solicitarea cetăținilor) -taxa de salubritate, dato- rită transportului la Arad a gunoiului, este de 6 lei/ lună, cost determinat de creșterea costului transpor- tului către groapa de gunoi Dispensarul uman, aproape de finalizare Renovarea totală a dis- pensarului uman din Bocsig este în lucru! Dacă anul trecut s-a reușit construirea unui nou nivel, precum și re- novarea totalăpe exte- rior a clădirii, inclusiv prin montarea de gea- muri și uși termopan și anveloparea exterioară, acum se lucrează intens la renovarea interioa- ră, prin montarea gresi- ei și a faianței, refacerea instalațiilor electrice și de încălzire, amenajarea grupurilor sanitare etc. Lucrarea va fi gata în lunile următoare, ur- mând ca după finaliza- rea investițiilor progno- zate să avem la Bocsig un dispensar uman mo- dern, pregătit cores- punzător pentru a găz- dui cabinetele medicale. Este un proiect impor- tant pentru comunita- tea locală, prin care se vor îmbunătăți semnifi- cativ serviciile medica- le oferite cetățenilor co- munei. Stimați concetățeni, Tuturor ne face plăcere să locuim într-o casă curată, cu o gospodărie bine organizată, având curtea și grădina îngri- jite. De asemenea, cred că ne face plăcere și cinste tuturor să fim locuitori ai unei comune frumoase și curate, admi- rate de cei care ne vizitează sau trec prin ea. De aceea, este esențial ca fiecare dintre noi să păstreze curățenia, atât în jurul casei sale, cât și în spațiile publice de pe raza comu- nei noastre, pe terenuri virane, cursuri de apă și pășuni din intravilanul și din extravilanul localităților. Pânăladatade16iulie2009,aexistatobligațiadeaînchi- de și ecologiza toate gropile de gunoi din țară(cu excepția celor autorizate), deci și din Comuna Bocsig, astfel că, așa cum știți, în comuna noastră nu mai există astfel de gropi. Gunoiul menajer este colectat de către o firmă specializa- tă, pentru care fiecare dintre noi plătim o taxă în cuantum de 6 lei/lună, iar aceasta are obligația de a-l ridica și de a-l transporta la o groapă de gunoi autorizată. Este normal, așadar, ca deșeurile menajere să fie predate societății care se ocupă de colectarea lor, fiind vorba despre un servi- ciu pe care îl plătim oricum. În ceea ce privește deșeurile vegetale, acestea pot fi arse în gospodării prin focuri su- pravegheate, în condiții meteo favorabile. În cazul în care aveți moloz sau deșeuri rezultate din construcții, vă rugăm să ne contactați, astfel încât să identificăm o mo- dalitate de a-l depozita fără să aducem atingere mediului înconjurător. Prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Bocsig nr. 42/27.06.2014,astfelcumafostmodificatăulterior,estein- terzisă aruncarea sau depozitarea gunoaielor și deșeurilor de orice fel, în spațiile publice de pe raza comunei noastre, fie că sunt parcuri, pășuni, păduri, cursuri de apă, acosta- mente ale căilor de acces, terenuri virane din intravilanul sau extravilanul satelor, iar nerespectarea acesteia consti- tuie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1501 lei, la 2000 de lei. Haideți, așadar, să nu mai aruncăm gunoaiele pe mar- ginea drumurilor sau a localităților și în locurile publice, evitând luarea unei amenzi atât de către Comuna Bocsig, cât și de către noi, cetățenii săi! Haideți să ne păstrăm co- muna curată și îngrijită, să ne putem mândri că suntem locuitorii ei! Primăria Comunei Bocsig Înatențiacetățenilor

×