Ramón Cabanillas

Ramón Cabanillas
“Nacín o 3 de San Xoán do 1876, ás tres 
da tarde, chovendo a Dios dar aguas, 
nunha casiña vella, cun vello patín de 
pedra, da viliña feudal de Fefiñáns.” 
Casa onde naceu o escritor. 
Así foi, Ramón 
Cabanillas Enríquez 
naceu en Fefiñáns 
unha aldea de 
Cambados, no verán 
do 1876, nunha 
familia humilde. 
Cambados no 1880
Comezou cursando 
a carreira eclesiástica 
en Santiago de 
Compostela, que 
posteriormente 
abandonaría, e volta 
ó seu Cambados 
natal para traballar 
no concello. 
San Martiño Pinario, seminario de estudios eclesiásticos en Compostela 
“ Antre o 89 e o 93 paseéi os craustros de San Martiño 
Pinario, de onde salín cun revoltixo na cachola, de 
Historia, Retórica e Matemáticas. De Latín, Grego e 
Filosofía, nada, nin polo forro; catro vaguedades 
penduradas dun fío ”.
Casa en 1899 con Eudosia 
Álvarez e cos anos ten oito 
fillos, o último diminuído 
psíquico, ó que Ramón lle 
procesa especial afecto. 
Tal como é, é ditoso. 
Nada o mágoa e nin sabe 
de envexas nin de dores. 
Todas as erbas, para él, 
son frores, pelras de luz 
todas as pingas de ágoa, 
e todos os paxaros, 
reiseñores. 
Din que é parvo 
Xoquín... ¡Parvos son os 
que o din! 
Xoquín 
A familia de Cabanillas.
No ano 1910, embarca no vapor Dania, no 
exilio cara Cuba, por medo das represións 
políticas, e pasa alí cinco anos, nos que 
coñecerá a Basilio Álvarez e a Xosé Fontela 
Leal. Na illa colabora co último e compón o 
himno de Acción Gallega. Incitado polo seu 
amigo Fontela Leal, e coas ideas xa claras, 
decide comezar a escribir e publicar os seus 
poemas en galego. Da recolección dos seus 
versos vén No desterrro (1913). 
Irmáns! ¡Irmáns galegos! 
¡Desde Ortegal ó Miño 
a folla do fouciño 
fagamos rebrillar! 
Que vexa a vila podre, 
coveira da canalla, 
a aldea que traballa 
disposta pra loitar. 
Antes de ser escravos, 
¡irmáns, irmáns galegos! 
que corra o sangue a regos 
desde a montaña ó mar. 
¡Ergámonos sen medo! 
¡Que o lume da toxeira 
envolva na fogueira 
o pazo señorial! 
Xa o fato de caciques 
ladróns e herexes fuxe 
ó redentor empuxe 
da alma rexional! 
Antes de ser escravos, 
¡irmáns, irmáns galegos! 
que corra o sangue a regos 
desde a montaña ó val. 
Catedral da Habana, Cuba. 
Basilio Alvarez, o cura de Beiro.
No 1915 publica, tamén no exilio, a súa obra 
Vento mareiro. Volta a Galicia, e traballa para 
distintos concellos, desde o momento da súa 
chegada, está fortemente vinculado coa 
intelectualidade galeguista, e á defensa do galego. 
O seu compromiso coas Irmandades da Fala 
lévao a participar activamente no xornal que 
espallas as ideas do proxecto, A Nosa Terra. 
“O ventiño maino e 
leve do noroeste que 
na primavera e no 
verán sopra desde o 
mediodía á tardiña 
baixa en Cambados e 
outras partes da Ría 
de Arousa” Vento 
Mareiro
Da súa colaboración do proxecto das Irmandades 
xorde o seu novo libro, no 1926, Da terra asoballada. 
Debido á súa ideoloxía e contido convértese grazas a 
el no poeta da raza, e polo tanto a voz lírica máis 
importante das Irmandades. Na obra, pretende 
dunha maneira case didáctica, o contacto co pobo, 
achegándolle a idea do nacionalismo. 
No ano 1920, entra a formar parte da 
Real Academia Galega, xunto con outros 
moitos intelectuais galegos. Tan so un ano 
despois publica un libro de relatos mítico-saudosistas, 
Na noite estrelecida . Sete 
anos máis tarde marcha a Madrid e alí 
ingresa na Real Academia Española en 
1929, onde pronuncia o discurso, “Un 
somero recuerdo de la vida y 
la obra de Eduardo Pondal” . 
Ademais Cabanillas recupera o seu lirismo 
coa publicación no 1927 da súa obra A 
rosa de cen follas. 
Algúns dos membros da RAG entre os que se atopaba Castelao.
O 14 de abril de 1931, proclámase a 2ª 
República, que colle a Cabanillas en 
Madrid. Participa nas eleccións a Cortes 
Constituíntes de 1931, xunto a Castelao e 
Valentín Paz Andrade. Non sae elixido, 
Castelao si. Este mesmo ano fúndase o 
Partido Galeguista, pero o poeta non asiste 
xa que se comeza a producir un certo 
distanciamento co movemento nacionalista. 
Ese mesmo ano iníciase a campaña cara á 
aprobación do Estatuto de autonomía, e o 
poeta de Cambados mantense alleo á obra. 
Proclamación da primeira República. (1931) 
Cartel de apoio ó Estatuto de Autonomía. Reunión do PG. 
(Castelao)
Cámbiase o goberno, e entra a gobernar 
Alejandro Lerroux, isto axuda moito ó 
poeta xa que favorece a súa economía 
que se atopa nunha moi precaria 
situación. En febreiro do 1936, avanza 
o fronte popular, e gaña no plebiscito 
do Estatuto o SI. Pero foi imposible a 
súa posta en vigor debido o golpe 
Franquista de xullo do 36. 
O poeta volve a Cambados no 1937. 
Rematada a guerra vese nunha difícil 
situación, de silencio e sen posibilidade 
de expresión. 
Cartel de rexeitamento ó Franquismo en Madrid. 
Á boa memoria do mártir Darío Álvarez 
Limeses : 
sangue seco, durecido, mouro, 
tingue os valos dos probes camposantos ; 
un estricado, barboante estouro 
urro na escuridade dos recantos 
de carballeiras, matos e pinales ; 
a fratricida furia 
enche de espantos, de tremos, de anguria, 
o acocho dos piedosos milleirales. 
Cartel satírico sobre a censura da postguerra.
Pasa varias tempadas no 
mosteiro de Samos, e logo no 
ano 1952 regresa a Madrid, 
onde conserva a súa praza na 
RAE. 
No ano 1950 morre Afonso 
Daniel Rodríguez Castelao e 
sae ó prelo clandestinamente 
un poema escrito por 
Cabanillas adicado ó seu 
amigo galego. 
¡Irmán Daniel! 
Na praia de Rianxo 
caían como bágoas as estrelas, 
espallaban teus aies derradeiros 
bruantes ventos das andinas 
serras, 
(...) 
De qué morte morréu a nosa 
prenda? ¡Morreu do mal dos bós e 
xenerosos! ¡Morreu de amor á 
Terra! 
Antífona da Cantiga , Da 
miña zanfona , eVersos de 
alleas terras e de tempos 
idos, son algunhas das 
obras que publica durante a 
posguerra. 
Castelao
O seu delicado estado de saúde 
faille pasar xunto coa súa filla 
longas tempadas no País Vasco. 
Finalmente fina o 9 de novembro 
de 1979. Ataviado coa 
indumentaria franciscana, que 
pedira el mesmo, o seu enterro foi 
multitudinario. 
Finalmente os seus restos foron 
trasladados ó panteón dos galegos 
ilustres 
A súa obra completa acabarase 
de realizar o 12 de novembro 
dese mesmo ano, xusto tres 
días despois da súa morte. 
Publicada en Bos Aires, estivo 
en mans de Eduardo Blanco- 
Amor e o pintor galego Luís 
Seoane. 
Necróloxica do autor. 
Obra completa de Cabanillas recompilada en Bos Aires (1959)
No 1976, centenario do seu nacemento, 
dedícaselle o Día das Letras Galegas. 
Na tristura das horas do desterro... 
Na tristura das horas do desterro, 
ante os meus ollos, rebulindo, brillan 
roxas e ardentes, pra morrer nun sopro, 
voadoras muxicas. 
Son as miradas túas; as que soltas 
no aburrimento triste desa vida 
con que o ceo a friaxe do teu peito 
xustamente castiga. 
Como saben que as quixen e inda as quero 
co sufrido penar daqueles días, 
veñen a consolarme, agarimosas... 
mais ca ti compasivas! 
(No desterro, 1913) 
Cartel do día da Letras Galegasde 1976. 
Estatua conmemorativa de Cambados
Recompilación de poemas escollidos logo de ler a 
antoloxía poética do autor editada pola editorial Galaxia.
A neve nos curutos 
a brétema no val, 
bicando as veigas, 
o vento no pinal, 
este berro de loita 
extenden polo chan: 
!Esperta e érguete axiña, 
Terra de Breogán! 
¡Fillos do chan galego, 
rexos celtas irmáns! 
Os corazóns dispostos, 
nun feixe as voluntás, 
respondamos ó berro 
que nos chama a loitar: 
¡Liberdade á nobre e sagra 
Terra de Breogán! 
Neste poema o autor de Cambados, desenvolve a liña cívica 
da súa poesía. Pertencente á súa obra Vento mareiro, chama 
ós galegos á loita pola liberdade da nosa terra. 
Con trazos representativos de Pondal, o poeta evoca ó 
pasado mítico galego, ós celtas, civilización que a gran 
maioría dos intelectuais galegos consideran como o comezo 
da cultura e raza galega. 
Preséntanos a paisaxe galega personificada e idealizada.
Roubáronlle á nación as túas 
axencias 
cando a guerra o fusil, na paz o 
arado: 
os bos galegos téñente aforcado 
na santidá secretas das concencias. 
¡Pousadeiro de Bispos e Vocencias, 
non te libra de inferno o 
marquesado! 
¡Por traidor e negreiro condanado, 
e de balde que merques 
indulxencias! 
¡Aproveita dos roubos a fartura! 
¡Énchete a presa, lobo sanguiñento, 
que xa con rabia se erguen as 
cabezas! 
¡Rite, ladrón! ¡Á túa sepultura 
levarémo-los fillos, pra escarmento, 
a escupir sobre a terra en que 
O poema en Vento Mareiro, pertence á liña satírica e 
epigramático. 
É un soneto, nel Cabanillas critica de forma voraz ó 
caciquismo que oprime ó sector labrego galego. É un 
poema tremendamente crítico e que comeza relatando 
as inxustizas e abusos que realizan estes. Á fin do 
poema, mostra unha esperanza xa que o pobo 
comézase a cansar e levántase contra o caciquismo.
Os mozos mariñeiros da fiada 
lémbranse rindo alleos de coidados; 
cheira a aceite e pemento requeimados 
rustido de xurés en caldeirada. 
Conta o patrón nun corro a trebonada 
do ano setenta -historia de afogados;- 
e empuxándose, inando, entran 
mollados 
os homes dunha “lancha de enviada”. 
pasa de man en man a xerra roiba 
de alvariño, e namentres cae a choiva 
e o vento fai tembrar a casa enteira, 
detrás do mostrador clarexa o ceo 
nas trenzas de ouro, no mirar sereo, 
na surrisa de luz da taberneira. 
Incluído en No Desterro, é un poema costumista que 
versa sobre sobre as típicas tabernas galegas, e as 
escenas que ocorren a diario, onde se mesturan todos 
os tipos de persoas e idades. Mostra as pequenas 
cousas da vida, que alleas ó resto das situacións 
provocan un recanto de felicidade.
Estou soio. Deserto o camiño. 
Escoito unha copla... ¡A vida que 
chega! 
vén cuberta de rosas, tecendo 
con fíos de ensoño floridas 
cadeas. 
Ó pasar xunta a min abre os 
brazos... 
!Teño medo, Señor! ¡Medo dela! 
¡Eu nom podo coas bágoas que 
doen 
nin os bicos que queiman...! 
Esto quero: pan pobre, auga 
clara 
e paz na vereda. 
Este poema de tinte intimista está recollido na obra A Rosa 
de cen follas. 
Nel o poeta fala da vida como inmensidade, como un 
camiño que está repleto de obstáculos ó que é moi difícil 
enfrontarse, e ó que nunca lle darás gañado a batalla. 
Interpreta estas adversidades co amor e a dor. 
O poeta conclúe dicindo que fronte ás adversidades da vida 
prefire, unha máis sinxela el so quere: pan pobre, auga clara e 
paz na vereda.
Cando o paxaro agáchase no 
niño, 
o vento dorme, o río vai calado 
e o esprito voa ó ceo, 
translevado, 
en cobiza de luz e de aloumiño, 
ergue o silencio o cántico diviño: 
¡A terra, o mar, o ámbito 
estrelado, 
todo, Señor, se move ó teu 
mandado, 
que Ti es comezo e fin, rumbo e 
camiño! 
Voz sen sonido, milagreira fala 
que soio escoita o corazón que 
cala 
abrasado en amor de eternidade, 
é a expresión da aladas 
xerarquías 
tecida en silandeiras melodías 
Incluído no poemario Samos, relata a súa fé relixiosa 
aludindo a Deus como único camiño para enfrontar a 
vida dunha forma que levará consigo a felicidade, 
guíada pola divindade católica.
Ramón Cabanillas
SOFÍA RÍOS VARELA 2ºBAC- A 2013-2014
1 von 20

Recomendados

cabanillas von
cabanillascabanillas
cabanillasxenevra
2.4K views61 Folien
Ramón Cabanillas von
Ramón CabanillasRamón Cabanillas
Ramón Cabanillasmariasorey
15.7K views72 Folien
Tres xeracións de poesía galega von
Tres xeracións de poesía galegaTres xeracións de poesía galega
Tres xeracións de poesía galegatrafegandoronseis
13.4K views63 Folien
Os Precursores do Rexurdimento von
Os Precursores do RexurdimentoOs Precursores do Rexurdimento
Os Precursores do Rexurdimentonoagaliza
4.8K views13 Folien
Irmandades da fala von
Irmandades da falaIrmandades da fala
Irmandades da falatrafegandoronseis
13.5K views20 Folien
As Vangardas von
As VangardasAs Vangardas
As VangardasRomán Landín
8.9K views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

risco von
riscorisco
riscoxenevra
1.6K views30 Folien
castelao von
castelaocastelao
castelaoxenevra
2.9K views47 Folien
Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero) von
Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)
Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)Marlou
1K views47 Folien
séculos escuros von
séculos escurosséculos escuros
séculos escurosxenevra
16.7K views43 Folien
A situación da lingua baixo a ditadura von
A situación da lingua baixo a ditaduraA situación da lingua baixo a ditadura
A situación da lingua baixo a ditaduraMarlou
1.7K views16 Folien
Castelao von
CastelaoCastelao
Castelaotrafegandoronseis
10.7K views46 Folien

Was ist angesagt?(20)

risco von xenevra
riscorisco
risco
xenevra1.6K views
castelao von xenevra
castelaocastelao
castelao
xenevra2.9K views
Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero) von Marlou
Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)
Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)
Marlou1K views
séculos escuros von xenevra
séculos escurosséculos escuros
séculos escuros
xenevra16.7K views
A situación da lingua baixo a ditadura von Marlou
A situación da lingua baixo a ditaduraA situación da lingua baixo a ditadura
A situación da lingua baixo a ditadura
Marlou1.7K views
Méndez Ferrín: Reclamo a liberdade para o meu pobo von noagaliza
Méndez Ferrín: Reclamo a liberdade para o meu poboMéndez Ferrín: Reclamo a liberdade para o meu pobo
Méndez Ferrín: Reclamo a liberdade para o meu pobo
noagaliza1.5K views
Curros enríquez (2) von Sandra_A-yo
Curros enríquez (2)Curros enríquez (2)
Curros enríquez (2)
Sandra_A-yo1.2K views
A prosa do primeiro terzo do século XX von xenevra
A prosa do primeiro terzo do século XXA prosa do primeiro terzo do século XX
A prosa do primeiro terzo do século XX
xenevra234 views
Xosé Neira Vilas: Memorias dun Neno Labrego. Capítulo 1 e 2 von noagaliza
Xosé Neira Vilas: Memorias dun Neno Labrego. Capítulo 1 e 2Xosé Neira Vilas: Memorias dun Neno Labrego. Capítulo 1 e 2
Xosé Neira Vilas: Memorias dun Neno Labrego. Capítulo 1 e 2
noagaliza2.6K views
RubéN DaríO Power Point von PRrM
RubéN DaríO Power PointRubéN DaríO Power Point
RubéN DaríO Power Point
PRrM10.8K views
Poesía lírica de Ramon Cabanillas. von anxelous
Poesía lírica de Ramon Cabanillas.Poesía lírica de Ramon Cabanillas.
Poesía lírica de Ramon Cabanillas.
anxelous3.5K views
Literatura medieval bachillerato von pgutier1010
Literatura medieval bachilleratoLiteratura medieval bachillerato
Literatura medieval bachillerato
pgutier10103.8K views
Federico García Lorca von ivanchuelo79
Federico García LorcaFederico García Lorca
Federico García Lorca
ivanchuelo7915K views

Destacado

Curso de Posicionamiento y Marketing de buscadores: SEO, SEM y Analítica von
Curso de Posicionamiento y Marketing de buscadores: SEO, SEM y AnalíticaCurso de Posicionamiento y Marketing de buscadores: SEO, SEM y Analítica
Curso de Posicionamiento y Marketing de buscadores: SEO, SEM y AnalíticaIEBSchool
856 views14 Folien
IPL Brochure von
IPL BrochureIPL Brochure
IPL BrochureChris Smith
401 views12 Folien
Moción instituciona lcarril de orozco febrero 2016 von
Moción instituciona lcarril de orozco febrero 2016Moción instituciona lcarril de orozco febrero 2016
Moción instituciona lcarril de orozco febrero 2016Grupo PP Ayuntamiento de Málaga
403 views2 Folien
ORGANOS DE LOS SENTIDOS von
ORGANOS DE LOS SENTIDOSORGANOS DE LOS SENTIDOS
ORGANOS DE LOS SENTIDOSProfe Juan Carlos Sechague
568 views38 Folien
3 questions you need to ask about your brand von
3 questions you need to ask about your brand3 questions you need to ask about your brand
3 questions you need to ask about your brand114iiminternship
1.5K views53 Folien
Ende, michael jim boton y lucas el maquinista204pags. von
Ende, michael  jim boton y lucas el maquinista204pags.Ende, michael  jim boton y lucas el maquinista204pags.
Ende, michael jim boton y lucas el maquinista204pags.Cuentos Universales
885 views204 Folien

Destacado(20)

Curso de Posicionamiento y Marketing de buscadores: SEO, SEM y Analítica von IEBSchool
Curso de Posicionamiento y Marketing de buscadores: SEO, SEM y AnalíticaCurso de Posicionamiento y Marketing de buscadores: SEO, SEM y Analítica
Curso de Posicionamiento y Marketing de buscadores: SEO, SEM y Analítica
IEBSchool856 views
3 questions you need to ask about your brand von 114iiminternship
3 questions you need to ask about your brand3 questions you need to ask about your brand
3 questions you need to ask about your brand
114iiminternship 1.5K views
Ende, michael jim boton y lucas el maquinista204pags. von Cuentos Universales
Ende, michael  jim boton y lucas el maquinista204pags.Ende, michael  jim boton y lucas el maquinista204pags.
Ende, michael jim boton y lucas el maquinista204pags.
Informe público barómetro marca ciudad 2011 von Visión Humana
Informe público barómetro marca ciudad 2011Informe público barómetro marca ciudad 2011
Informe público barómetro marca ciudad 2011
Visión Humana853 views
Ultragreen- depuración biológica membranas planas de ultrafiltracion von Degrémont
Ultragreen- depuración biológica membranas planas de ultrafiltracionUltragreen- depuración biológica membranas planas de ultrafiltracion
Ultragreen- depuración biológica membranas planas de ultrafiltracion
Degrémont1.4K views
150 Ugliest Cars von Chris Dale
150 Ugliest Cars150 Ugliest Cars
150 Ugliest Cars
Chris Dale8.8K views
Cadena de abastecimiento suesca von servilogistica
Cadena de abastecimiento suescaCadena de abastecimiento suesca
Cadena de abastecimiento suesca
servilogistica728 views
Social Media Tools - Vorlesung BAW von Daniel Rehn
Social Media Tools - Vorlesung BAWSocial Media Tools - Vorlesung BAW
Social Media Tools - Vorlesung BAW
Daniel Rehn2.6K views

Similar a Ramón Cabanillas

As irmaldades das falas von
As irmaldades das falasAs irmaldades das falas
As irmaldades das falasjessica fernandez prado
68 views13 Folien
As irmaldades das falas von
As irmaldades das falasAs irmaldades das falas
As irmaldades das falasjessica fernandez prado
104 views13 Folien
Díaz castro. letras galegas 2014 von
Díaz castro. letras galegas 2014Díaz castro. letras galegas 2014
Díaz castro. letras galegas 2014Marlou
4K views32 Folien
Ramón Cabanillas, traballo de Guillermo e María von
Ramón Cabanillas, traballo de Guillermo e MaríaRamón Cabanillas, traballo de Guillermo e María
Ramón Cabanillas, traballo de Guillermo e Maríatrafegandoronseis
1.5K views12 Folien
Cabanillas4º von
Cabanillas4ºCabanillas4º
Cabanillas4ºxenevra
953 views22 Folien
REXURDIMENTO: Rosalía de Castro von
REXURDIMENTO: Rosalía de CastroREXURDIMENTO: Rosalía de Castro
REXURDIMENTO: Rosalía de CastroLoli Cid Cid
1.2K views21 Folien

Similar a Ramón Cabanillas(20)

Díaz castro. letras galegas 2014 von Marlou
Díaz castro. letras galegas 2014Díaz castro. letras galegas 2014
Díaz castro. letras galegas 2014
Marlou4K views
Ramón Cabanillas, traballo de Guillermo e María von trafegandoronseis
Ramón Cabanillas, traballo de Guillermo e MaríaRamón Cabanillas, traballo de Guillermo e María
Ramón Cabanillas, traballo de Guillermo e María
trafegandoronseis1.5K views
Cabanillas4º von xenevra
Cabanillas4ºCabanillas4º
Cabanillas4º
xenevra953 views
REXURDIMENTO: Rosalía de Castro von Loli Cid Cid
REXURDIMENTO: Rosalía de CastroREXURDIMENTO: Rosalía de Castro
REXURDIMENTO: Rosalía de Castro
Loli Cid Cid1.2K views
Da terra asoballada von PaulaBayn
Da terra asoballadaDa terra asoballada
Da terra asoballada
PaulaBayn21 views
Da terra asoballada von PaulaBayn
Da terra asoballadaDa terra asoballada
Da terra asoballada
PaulaBayn34 views
Agrarismo von Natrow
AgrarismoAgrarismo
Agrarismo
Natrow690 views
Manuel Maria-2016: vida e obra von monadela
Manuel Maria-2016: vida e obraManuel Maria-2016: vida e obra
Manuel Maria-2016: vida e obra
monadela16.3K views
A poesia das irmandades da fala. caracteristicas autores e obras von Víctor Agrasar Salegui
A poesia das irmandades da fala. caracteristicas autores e obrasA poesia das irmandades da fala. caracteristicas autores e obras
A poesia das irmandades da fala. caracteristicas autores e obras
Uxío novoneyra definitivo von Ana Moreda
Uxío novoneyra definitivoUxío novoneyra definitivo
Uxío novoneyra definitivo
Ana Moreda3.4K views
Rosalía de castro von Vinseiro
Rosalía de castroRosalía de castro
Rosalía de castro
Vinseiro15.8K views
Ramón cabanillas von diegoma97
Ramón cabanillasRamón cabanillas
Ramón cabanillas
diegoma97103 views
Rosalia De Castro von tamara88
Rosalia De CastroRosalia De Castro
Rosalia De Castro
tamara881.5K views
Manuel María. Letras Galegas. 2016 von Marlou
Manuel María. Letras Galegas. 2016Manuel María. Letras Galegas. 2016
Manuel María. Letras Galegas. 2016
Marlou3.1K views
Dip diaz castro von Fiz
Dip diaz castroDip diaz castro
Dip diaz castro
Fiz399 views

Ramón Cabanillas

 • 2. “Nacín o 3 de San Xoán do 1876, ás tres da tarde, chovendo a Dios dar aguas, nunha casiña vella, cun vello patín de pedra, da viliña feudal de Fefiñáns.” Casa onde naceu o escritor. Así foi, Ramón Cabanillas Enríquez naceu en Fefiñáns unha aldea de Cambados, no verán do 1876, nunha familia humilde. Cambados no 1880
 • 3. Comezou cursando a carreira eclesiástica en Santiago de Compostela, que posteriormente abandonaría, e volta ó seu Cambados natal para traballar no concello. San Martiño Pinario, seminario de estudios eclesiásticos en Compostela “ Antre o 89 e o 93 paseéi os craustros de San Martiño Pinario, de onde salín cun revoltixo na cachola, de Historia, Retórica e Matemáticas. De Latín, Grego e Filosofía, nada, nin polo forro; catro vaguedades penduradas dun fío ”.
 • 4. Casa en 1899 con Eudosia Álvarez e cos anos ten oito fillos, o último diminuído psíquico, ó que Ramón lle procesa especial afecto. Tal como é, é ditoso. Nada o mágoa e nin sabe de envexas nin de dores. Todas as erbas, para él, son frores, pelras de luz todas as pingas de ágoa, e todos os paxaros, reiseñores. Din que é parvo Xoquín... ¡Parvos son os que o din! Xoquín A familia de Cabanillas.
 • 5. No ano 1910, embarca no vapor Dania, no exilio cara Cuba, por medo das represións políticas, e pasa alí cinco anos, nos que coñecerá a Basilio Álvarez e a Xosé Fontela Leal. Na illa colabora co último e compón o himno de Acción Gallega. Incitado polo seu amigo Fontela Leal, e coas ideas xa claras, decide comezar a escribir e publicar os seus poemas en galego. Da recolección dos seus versos vén No desterrro (1913). Irmáns! ¡Irmáns galegos! ¡Desde Ortegal ó Miño a folla do fouciño fagamos rebrillar! Que vexa a vila podre, coveira da canalla, a aldea que traballa disposta pra loitar. Antes de ser escravos, ¡irmáns, irmáns galegos! que corra o sangue a regos desde a montaña ó mar. ¡Ergámonos sen medo! ¡Que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial! Xa o fato de caciques ladróns e herexes fuxe ó redentor empuxe da alma rexional! Antes de ser escravos, ¡irmáns, irmáns galegos! que corra o sangue a regos desde a montaña ó val. Catedral da Habana, Cuba. Basilio Alvarez, o cura de Beiro.
 • 6. No 1915 publica, tamén no exilio, a súa obra Vento mareiro. Volta a Galicia, e traballa para distintos concellos, desde o momento da súa chegada, está fortemente vinculado coa intelectualidade galeguista, e á defensa do galego. O seu compromiso coas Irmandades da Fala lévao a participar activamente no xornal que espallas as ideas do proxecto, A Nosa Terra. “O ventiño maino e leve do noroeste que na primavera e no verán sopra desde o mediodía á tardiña baixa en Cambados e outras partes da Ría de Arousa” Vento Mareiro
 • 7. Da súa colaboración do proxecto das Irmandades xorde o seu novo libro, no 1926, Da terra asoballada. Debido á súa ideoloxía e contido convértese grazas a el no poeta da raza, e polo tanto a voz lírica máis importante das Irmandades. Na obra, pretende dunha maneira case didáctica, o contacto co pobo, achegándolle a idea do nacionalismo. No ano 1920, entra a formar parte da Real Academia Galega, xunto con outros moitos intelectuais galegos. Tan so un ano despois publica un libro de relatos mítico-saudosistas, Na noite estrelecida . Sete anos máis tarde marcha a Madrid e alí ingresa na Real Academia Española en 1929, onde pronuncia o discurso, “Un somero recuerdo de la vida y la obra de Eduardo Pondal” . Ademais Cabanillas recupera o seu lirismo coa publicación no 1927 da súa obra A rosa de cen follas. Algúns dos membros da RAG entre os que se atopaba Castelao.
 • 8. O 14 de abril de 1931, proclámase a 2ª República, que colle a Cabanillas en Madrid. Participa nas eleccións a Cortes Constituíntes de 1931, xunto a Castelao e Valentín Paz Andrade. Non sae elixido, Castelao si. Este mesmo ano fúndase o Partido Galeguista, pero o poeta non asiste xa que se comeza a producir un certo distanciamento co movemento nacionalista. Ese mesmo ano iníciase a campaña cara á aprobación do Estatuto de autonomía, e o poeta de Cambados mantense alleo á obra. Proclamación da primeira República. (1931) Cartel de apoio ó Estatuto de Autonomía. Reunión do PG. (Castelao)
 • 9. Cámbiase o goberno, e entra a gobernar Alejandro Lerroux, isto axuda moito ó poeta xa que favorece a súa economía que se atopa nunha moi precaria situación. En febreiro do 1936, avanza o fronte popular, e gaña no plebiscito do Estatuto o SI. Pero foi imposible a súa posta en vigor debido o golpe Franquista de xullo do 36. O poeta volve a Cambados no 1937. Rematada a guerra vese nunha difícil situación, de silencio e sen posibilidade de expresión. Cartel de rexeitamento ó Franquismo en Madrid. Á boa memoria do mártir Darío Álvarez Limeses : sangue seco, durecido, mouro, tingue os valos dos probes camposantos ; un estricado, barboante estouro urro na escuridade dos recantos de carballeiras, matos e pinales ; a fratricida furia enche de espantos, de tremos, de anguria, o acocho dos piedosos milleirales. Cartel satírico sobre a censura da postguerra.
 • 10. Pasa varias tempadas no mosteiro de Samos, e logo no ano 1952 regresa a Madrid, onde conserva a súa praza na RAE. No ano 1950 morre Afonso Daniel Rodríguez Castelao e sae ó prelo clandestinamente un poema escrito por Cabanillas adicado ó seu amigo galego. ¡Irmán Daniel! Na praia de Rianxo caían como bágoas as estrelas, espallaban teus aies derradeiros bruantes ventos das andinas serras, (...) De qué morte morréu a nosa prenda? ¡Morreu do mal dos bós e xenerosos! ¡Morreu de amor á Terra! Antífona da Cantiga , Da miña zanfona , eVersos de alleas terras e de tempos idos, son algunhas das obras que publica durante a posguerra. Castelao
 • 11. O seu delicado estado de saúde faille pasar xunto coa súa filla longas tempadas no País Vasco. Finalmente fina o 9 de novembro de 1979. Ataviado coa indumentaria franciscana, que pedira el mesmo, o seu enterro foi multitudinario. Finalmente os seus restos foron trasladados ó panteón dos galegos ilustres A súa obra completa acabarase de realizar o 12 de novembro dese mesmo ano, xusto tres días despois da súa morte. Publicada en Bos Aires, estivo en mans de Eduardo Blanco- Amor e o pintor galego Luís Seoane. Necróloxica do autor. Obra completa de Cabanillas recompilada en Bos Aires (1959)
 • 12. No 1976, centenario do seu nacemento, dedícaselle o Día das Letras Galegas. Na tristura das horas do desterro... Na tristura das horas do desterro, ante os meus ollos, rebulindo, brillan roxas e ardentes, pra morrer nun sopro, voadoras muxicas. Son as miradas túas; as que soltas no aburrimento triste desa vida con que o ceo a friaxe do teu peito xustamente castiga. Como saben que as quixen e inda as quero co sufrido penar daqueles días, veñen a consolarme, agarimosas... mais ca ti compasivas! (No desterro, 1913) Cartel do día da Letras Galegasde 1976. Estatua conmemorativa de Cambados
 • 13. Recompilación de poemas escollidos logo de ler a antoloxía poética do autor editada pola editorial Galaxia.
 • 14. A neve nos curutos a brétema no val, bicando as veigas, o vento no pinal, este berro de loita extenden polo chan: !Esperta e érguete axiña, Terra de Breogán! ¡Fillos do chan galego, rexos celtas irmáns! Os corazóns dispostos, nun feixe as voluntás, respondamos ó berro que nos chama a loitar: ¡Liberdade á nobre e sagra Terra de Breogán! Neste poema o autor de Cambados, desenvolve a liña cívica da súa poesía. Pertencente á súa obra Vento mareiro, chama ós galegos á loita pola liberdade da nosa terra. Con trazos representativos de Pondal, o poeta evoca ó pasado mítico galego, ós celtas, civilización que a gran maioría dos intelectuais galegos consideran como o comezo da cultura e raza galega. Preséntanos a paisaxe galega personificada e idealizada.
 • 15. Roubáronlle á nación as túas axencias cando a guerra o fusil, na paz o arado: os bos galegos téñente aforcado na santidá secretas das concencias. ¡Pousadeiro de Bispos e Vocencias, non te libra de inferno o marquesado! ¡Por traidor e negreiro condanado, e de balde que merques indulxencias! ¡Aproveita dos roubos a fartura! ¡Énchete a presa, lobo sanguiñento, que xa con rabia se erguen as cabezas! ¡Rite, ladrón! ¡Á túa sepultura levarémo-los fillos, pra escarmento, a escupir sobre a terra en que O poema en Vento Mareiro, pertence á liña satírica e epigramático. É un soneto, nel Cabanillas critica de forma voraz ó caciquismo que oprime ó sector labrego galego. É un poema tremendamente crítico e que comeza relatando as inxustizas e abusos que realizan estes. Á fin do poema, mostra unha esperanza xa que o pobo comézase a cansar e levántase contra o caciquismo.
 • 16. Os mozos mariñeiros da fiada lémbranse rindo alleos de coidados; cheira a aceite e pemento requeimados rustido de xurés en caldeirada. Conta o patrón nun corro a trebonada do ano setenta -historia de afogados;- e empuxándose, inando, entran mollados os homes dunha “lancha de enviada”. pasa de man en man a xerra roiba de alvariño, e namentres cae a choiva e o vento fai tembrar a casa enteira, detrás do mostrador clarexa o ceo nas trenzas de ouro, no mirar sereo, na surrisa de luz da taberneira. Incluído en No Desterro, é un poema costumista que versa sobre sobre as típicas tabernas galegas, e as escenas que ocorren a diario, onde se mesturan todos os tipos de persoas e idades. Mostra as pequenas cousas da vida, que alleas ó resto das situacións provocan un recanto de felicidade.
 • 17. Estou soio. Deserto o camiño. Escoito unha copla... ¡A vida que chega! vén cuberta de rosas, tecendo con fíos de ensoño floridas cadeas. Ó pasar xunta a min abre os brazos... !Teño medo, Señor! ¡Medo dela! ¡Eu nom podo coas bágoas que doen nin os bicos que queiman...! Esto quero: pan pobre, auga clara e paz na vereda. Este poema de tinte intimista está recollido na obra A Rosa de cen follas. Nel o poeta fala da vida como inmensidade, como un camiño que está repleto de obstáculos ó que é moi difícil enfrontarse, e ó que nunca lle darás gañado a batalla. Interpreta estas adversidades co amor e a dor. O poeta conclúe dicindo que fronte ás adversidades da vida prefire, unha máis sinxela el so quere: pan pobre, auga clara e paz na vereda.
 • 18. Cando o paxaro agáchase no niño, o vento dorme, o río vai calado e o esprito voa ó ceo, translevado, en cobiza de luz e de aloumiño, ergue o silencio o cántico diviño: ¡A terra, o mar, o ámbito estrelado, todo, Señor, se move ó teu mandado, que Ti es comezo e fin, rumbo e camiño! Voz sen sonido, milagreira fala que soio escoita o corazón que cala abrasado en amor de eternidade, é a expresión da aladas xerarquías tecida en silandeiras melodías Incluído no poemario Samos, relata a súa fé relixiosa aludindo a Deus como único camiño para enfrontar a vida dunha forma que levará consigo a felicidade, guíada pola divindade católica.
 • 20. SOFÍA RÍOS VARELA 2ºBAC- A 2013-2014