Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

FOI Memo 4576

FOI-studie av pyroteknik vid Friends Arena samt hälsobedömning från Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Örebro universitetssjukhus. Testat: Nödbloss Ikaros, bengal Linders Bengal Flare, inomhusbengaler.

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Als Erste(r) kommentieren

FOI Memo 4576

  1. 1. Handläggare Reine A Hansson e/Our reference Adolfsson, L n, Erik Holm Stud Lenita Blom mgren die av p , Helena pyrotek FOI M Projekt/Pro Studie Arena Projektnum E2661 FoT-områd Datum/Da 2013-0 knik vi MEMO oject e av pyrotek mmer/Project no 3 de te 09-18 id Frie knik vid Frie Kund/Custom Rikspoli Memo numm FOI Mem ends Ar Sidnr ends 1 ( mer isstyrelsen mer/number mo 4576 rena r/Page no 6)
  2. 2. FOI ME Titel/Title Studie a Syfte FOI har samban Då olika skapa e MSB). A taktik g samt at beslutsu behov a Försök Tre lega 1) initie gasutve miljöme För att v vid FO stängde analys k nitritjon Bild1. P (Pump, im På Frien att stude väteklor med så röksprid extra an (Sr). Sa av väte startpro MO av pyrotekn r fått uppd d med anvä a former av en arbetsgru Arbetsgrupp genom att in tt användan underlag om av mer grun ala pyrotekn erades vid cklingen. edicinska kl verifiera ana I. En nödf s med bygg konstaterad ner låg unde Provtagningsu mpingerrör, nö nds Arena p era hur röke rid och nitra åväl öppet dningen och nalysmetod amtliga försö eklorid och vtagning (b nik vid Frie drag av Rik ändande av p v pyroteknik upp (Samve pens syfte ä ntroducera ndet ska s m att tillåta dläggande k niska produ olika tillfä Proverna liniken, Uni alysmetode fackla av ty gplast och g des att vätek er de kvantif utrustning. ödfacklan) placerades m en och dess at/nitrit. För som stäng h dess halte för att även ök filmades h nitrit/nit blankprov) o ends Arena kspolisstyre pyroteknisk k blir allt va erkansrådet är att gemen inomhusben ske under a användand kunskaper k ukter; inomh llen i syfte analyserade iversitetssju n i kontroll yp Polar M gasutvecklin klorid (HCl fierbara niv mätutrustnin s hälsoskadl rsöken utför t arenatak er. Vid förs n studera da s för att dok trat i gasf och inga spå a elsen, RPS, ka satser vid anligare und mot idrotts nsamt se öv ngaler, vilk kontrollerad det av pyro kring risk-, husbengaler e att studer es vid FO ukhuset Öre erad miljö u MK2 antänd ngen provto l) kunde kv våerna (Tabe ngar ut på f liga ämnen rdes med fe för att stu sök med 40 amm och m kumentera rö fas före in år av eftersö Datum/Date 2013-09-18 att utföra d Friends Ar der idrottsev srelaterad b ver möjligh ka skapar en de säkra f oteknik und säkerhets- o r, nödbloss ra hälsovåd OI Grindsj ebro. utfördes för des, öppnin ogs under 30 vantifieras m ell 2, Bilaga Bild 2. Tä fem olika p sprids samt em, 20 och udera huruv stycken py metallerna m ökspridning nitiering a ökta ämnen Sida/Pag 8 2 (6) Memo n FOI M provtagnin rena i Solna venemang h rottslighet, eten att få a n lägre nivå former. För der idrottsev och hälsoasp och bengale dligaspekten jön samt rförsök i en ngen till be 0 minuter ef medan halte a 2). änd pyroteknik ositioner (B t för att påv 40 stycken vida takets yrotekniska magnesium ( gen. För att k v pyrotekn påträffades ge nummer/number Memo 4576 ngar och an a, Stockholm har RPS be Räddnings användarna å av rökutv r att kunn venemang pekter. er (Tabell 1 n med avse vid Arbe betongkons etongkonstru fter initierin erna för nit k vid förförsö Bild 4, Bilag visa förekom pyroteknisk s position p satser anvä (Mg) och st kontrollera niken utfö s i dessa pro 6 nalyser i m. slutat att tjänsten, a att byta veckling, a få ett finns ett 1, Bilaga eende på ets- och struktion uktionen ng. Efter trat- och k. ga 1) för msten av ka satser påverkar ändes en trontium halterna rdes en over.
  3. 3. FOI ME Titel/Title Studie a Resultat Den vis mot tak kunde k Analysm mg/m3 l och att detektio Bild 3. F Slutsats Resultat detekter Provtag rörelsem ventilati represen utföras u Den beg kan förv förvänta flertalet Bedömn miljöme Filmer f MO av pyrotekn t suella bedöm köppningen kloridjonen metodens de luft. Detta koncentrat onsnivån oc Försök om 40 s ten från are rbara halter gningsförfar mönster på ionsinställn ntativitet ko under mer k gränsade pr väntas vista as överstiga t av de unde ning av h edicinska kl för dokume nik vid Frie mningen tyd och i liten g från vätekl etektionsniv innebär att ionen kan h kan inte p 0 stycken beng enaförsöken av väteklor randet i de åverkas av ning samt omplex. Sk kontrollerad ovtagningst as i arenalok a kvantifier ersökta ämn hälsoeffekte liniken, Öre ntation av r ends Arena der på att rö grad in på l lorid påvisa vå för klorid väteklorid fastställas i påvisas i någ galer. n tyder på a rid, Mg och etta arbete v ett stor luftfuktigh ka tydliga o de former. tiden (30 m kalen. Vid e ingsgränsen nena påträffa r baserade ebro Univer rökspridning a ökutvecklin läktarna (Bi as av utrustn d är 0,035 m med säkerh i ett av pro got av prov att samtliga h Sr i gasfas måste an rt antal f et, vilket och mer exa minuter) mot en längre pr n. Det fram fas i inandni e på dessa rsitetsjukhus gen redovis Datum/Date 2013-09-18 ngen var låg ild 3). Trots ningen på lä mg/m3 luft o het kan det overna. Hal erna. a av de tänd . nses som s faktorer, so gör bedöm akta resulta tsvarar inte rovtagnings mgår dock ty ingsluften i a resultat s och är red sas i Bilaga Sida/Pag 8 3 (6) Memo n FOI M g samt att rö s den visuel äktarna (Bi och kvantifi tekteras i fl lterna för n da pyrotekn svårförutset om tempe mningen av at framställa den tid som stid (>30 mi ydligt utifrå arenan. är utförda dovisade i B 4-5. ge nummer/number Memo 4576 öken mestad lla spridnin ilaga 2, Tab ieringsnivån lertalet av p nitrit/nitrat ä niska satsern tt då luftv eratur, pub v analysres as bör dess m publik och inuter) kan ån dessa res a av Arbe Bilaga 3. 6 dels steg ngsbilden bell 3-4). n är 0,12 proverna är under na avger volymens blikantal, sultatens a försök h spelare halterna sultat att ets- och
  4. 4. FOI ME Titel/Title Studie a BILAG Tabell 1 Pyrotekn Inomhus Nödbloss Bengal Bild 4. Ö Mätpunkt på läktare MO av pyrotekn GA 1 1. Specifikati nisk sats Ti sbengal G Fy s H Li Översiktskarta terna på andra e ett. Bilden v nik vid Frie ion av undersö illverkare Göteborgs yrverkerifabri Hansson PyroT inders a över Friends a (mätpunkt D visar även film ends Arena ökt pyroteknik lev k Ar Tech Ha Ar s Arena, gatup D) och tredje l mkamerornas p a k verantör rclight AB ansson PyroT rclight AB plan, samt pla läktaren (mätp positioner. Datum/Date 2013-09-18 Produ Benga röksva ech IKAR handb Benga orgina cering av mät punkt E) är pla Sida/Pag 8 4 (6) Memo n FOI M uktnamn al Röd ag ROS, bloss, rött al Flare, Röd al utrustning på acerade rakt o ge nummer/number Memo 4576 Produktn d 51E0602, 154, 34, 0 341500 d 3304, SE- 017 första läktare ovanför mätpu 6 nummer SE-05, 033 -06, 153, 03, en. unkten (C)
  5. 5. FOI MEMO Datum/Date Sida/Page 2013-09-18 5 (6) Titel/Title Memo nummer/number Studie av pyroteknik vid Friends Arena FOI Memo 4576 BILAGA 2 – Analysresultat för utvalda ämnen i gasfas vid antändning av pyrotekniska satser. Tabell 2. Förförsök utförda vid FOI. Nödbloss(mg/m3 ) HCl  Nirit/nitrat  0,05  ‐  Tabell 3. Försök med 40 stycken pyrotekniska satser. Koncentrationen anger mängd HCl per luftvolym (mg/m 3 ). Pyroteknisk sats Mätpunkt Inomhusbengaler1 Nödbloss2 Bengal2 20 nödbloss, 20 bengaler1 A <0,04  0,06 0,08 0,11  B <0,04  0,04 0,05 0,09  C 0,05  0,06 0,12* 0,08  D 0,06  <0,04 0,08 0,07  E 0,04  0,04 0,09 0,10  *koncentrationsnivå som ligger över metodens kvantifieringsnivå. 1 Taket i öppet läge. 2 Taket i stängt läge. Tabell 4. Försök baserat på olika antal inomhusbengaler. Koncentrationen anger mängd HCl per luftvolym (mg/m 3 ). Antal inomhusbengaler Mätpunkt 5 st1 20 st1 40 st1 A 0,06  <0,04  <0,04 B 0,04  <0,04  <0,04 C 0,08  0,05  0,05 D 0,04  0,04  0,06 E 0,04  <0,04  0,04 1 Taket i öppet läge. 2 Taket i stängt läge. Tabell 5. Resultat av prover från 40 stycken pyrotekniska satser. Resultaten är framtagna vid Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Koncentration (mg/prov) Damm Mg Sr Nödbloss <0,31  <0,006 0,004 Bengaler <0,31  <0,006 <0,006 Bengaler+nödbloss 1,7  0,38 0,18
  6. 6. FOI MEMO Datum/Date Sida/Page 2013-09-18 6 (6) Titel/Title Memo nummer/number Studie av pyroteknik vid Friends Arena FOI Memo 4576 Sändlista/Distribution Isabel Thorén, Rikspolisstyrelsen Helena Hansson, FOI Reine Adolfsson, FOI (ej bilaga 4-5) Lenita Blom, FOI (ej bilaga 4-5) Erik Holmgren, FOI (ej bilaga 4-5) Bengt Eiderfors, FOI (ej bilaga 4-5) Matilda Ågren, FOI (ej bilaga 4-5) Katja Hagström, Universitetssjukhuset Örebro, Arbets- och miljömedicinska kliniken

×