Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
สถานที่ท่องเที่ยวของทอ้งถิ่น
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 
• เชียงใหม่ 
• เชียงราย 
• ลาพูน 
• แม่ฮ่องสอน 
• ลาปาง 
• ตาก
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 
• สภาพทางภูมิศาสตร์ 
• ภูเขา โครงสร้างหินเก่า เทือกเขา 
ซับซ้อน ที่ราบระหว่างหุบเขา ฯลฯ 
• ช...
แหล่งท่องเที่ยว 
•แหล่งท่องเท่ยีวหลัก 
• มาถึงจังหวัดนั้นแล้วต้องไป ไม่ไปถือว่ามาไม่ถึง เช่น 
ดอยสุเทพ 
•แหล่งท่องเที่ยวรอ...
จังหวัดเชียงใหม่
ทา ความรู้จักกับสถานที่: เชียงใหม่ 
• ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว: 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม กิจกรรม กีฬา 
• ความหลากหลายทางวั...
โซนอาเภอเมือง 
• คูเมือง/กาแพงเมือง/เมืองเก่า 
• กลุ่มริมแม่น้าปิง 
• ย่านนิมมานเหมินทร์ 
• ถนนห้วยแก้ว 
• โซนดอยสุเทพ ดอย...
ดอยสุเทพ ดอยปุย 
 ดอยสุเทพคือวัด 
คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ 
 ตานานดอยสุเทพ: พระ 
ธาตุบนหลังช้าง สร้างใน 
สมัยพระเจ้ากือน...
พระตา หนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 
• ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็น 
พระตา หนักประทับแปรพระราชฐาน 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
หม่บู้านชาวเขาเผ่าม้ง 
(แม้ว) ดอยปุย 
• บริเวณหมู่บ้านจา หน่ายของที่ระลึก 
จา นวนมากซึ่งมีทั้งที่ผลิตภายใน 
หมู่บ้านและนาม...
ขุนช่างเคี่ยน 
เมื่อถึงฤดูดอกนางพญาเสือโคร่งบานช่วงเดือนมกราคม หรือ 
กุมภาพันธ์ ผืนป่าสีเขียวจะหลายเป็นผืนป่าสีชมพูด้วยดอก...
วัดสวนดอก สร้างโดยพระเจ้ากือนา 
ในอดีตมีสถานะเป็น เวียง (มีคูน้า 
คันดิน ล้อมรอบ) 
 พระธาตุเจดีย์องค์คู่กับพระธาตุดอย 
...
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
 เป็นตลาดมาก่อน ชื่อเดิมชื่อวัดลี 
เชียงพระ 
 มีวิหารลายคา ท่ยีังคงความ 
สวยงามตามแบบล้านนา มีภาพ...
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
• มหาเจดีย์ท่ใีหญ่ท่สีุดในล้านนา สร้าง 
ขึ้นโดยพระเจ้าแสนเมืองมา ถวายให้ 
พระบิดา (พระเจ้ากือนา) 
• ...
วัดพันเตา 
 วิหารไม้สักทั้งหลัง มีความ 
สวยงามที่สุดในเชียงใหม่ 
ยังมีพื้นทราย สะท้อนความ 
เชื่อแบบล้านนา 
 เป็นหอคา (ท...
นิทรรศเมืองเชียงใหม่ 
 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 
 หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ 
 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา 
ตั้งอยู...
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในย่านนี้
วัดอินทขิลสะดือเมือง
ย่านนิมมานเหมินทร์ 
• เริ่มต้นจากเป็นย่านของผลิตภัณฑ์ 
สร้างสรรค์ ของตกแต่ง 
• ร้านอาหาร ร้านกาแฟ บาร์ มากมาย 
• พิพิธภัณฑ...
โซนเหนือ 
• แม่ริม 
• แม่แตง 
• เชียงดาว 
• เวียงแหง 
• ไชยปราการ 
• ฝาง 
• แม่อาย
ปางช้างแม่สา 
• "ปางช้างแม่สา" ตั้งอยู่ที่บ้านแม่แมะ 
กิโลเมตรที่ 10 ถนนแม่ริม-สะเมิง ตา บลแม่ 
แรม อาเภอแม่ริม 
• ปัจจุบั...
สวนพฤกษศาสตร์สิริกิต์ิ 
• ก่อตั้งเมื่อปี 2536 มีพื้นที่ประมาณ 
6,500 ไร่สภาพโดยทัว่ไปเป็นที่ราบ 
และที่สูงสลับกันเป็นชั้นๆ...
ม่อนแจ่ม 
• ตั้งอยู่ในอา เภอแม่ริม ห่างจากตัว 
เมืองเชียงใหม่เพียงแค่ 40 นาที 
เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนา 
โครงการหลวงหนอง...
อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง 
• มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ 
อา เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
และอา เภอปายจังหวัด 
แม่ฮ่องสอน...
ดอยหลวงเชียงดาว 
• อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว 
อาเภอเชียงดาว 
• จากบนยอดดอยซ่งึเป็นที่ราบแคบๆ 
สามารถมองเห็นท...
ถ้า เชียงดาว 
• ภายในแบ่งเป็นถ้า ย่อยๆ อีก 
หลายถ้า หินงอกหินย้อย 
สะท้อนแสงไฟระยิบระยับ 
• ระยิบระยับ ภายในถ้า มีธาร 
น้า...
ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว 
• มีการแสดงช้างทุกวัน เริ่มตั้งแต่พาช้างลง 
อาบน้าในแม่น้าปิง จากนั้นควาญจะนา 
ช้างไปใส่เครื่องลากจู...
โครงการหลวงอ่างขาง 
• สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ตั้งขึ้น 
โดยเป็นโครงการส่วนพระองค์ เมื่อ พ. 
ศ. 2512 ใช้เป็น สถานีวิจัยและ...
วัดท่าตอน 
• เป็นสถาบันการศึกษาสา หรับ 
พระภิกษุ สามเณร และเยาวชน 
เป็นศูนย์บา บัดยาเสพติด และ 
สงเคราะห์ชาวเขา 
• ทางวัดไ...
สวนส้มธนาธร 
• สวนส้มขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จัก 
กันดีในเรื่องของคุณภาพที่ 
ได้รับการยอมรับ 
• ต้นกา เนิดส้มพันธุ์สายน้าผึ้ง
โซนใต้ 
• หางดง 
• สันป่าตอง 
• ดอยหล่อ 
• จอมทอง 
• ฮอด 
• อมก๋อย 
• ดอยเต่า
วัดต้นเกว๋น 
• ตั้งอยู่ตรงสี่แยกต้นเกว๋น ทางแยกไป 
อ. สะเมิง 
• ศาลาจัตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดยีวใน 
ภาคเหนือ ไม่ใช้ตะปู เป...
บ้านถวาย 
• แหล่งศิลปะหัตถกรรมชั้นยอดของ 
เมืองเชียงใหม่ ท่สีร้างผลงานไม้แกะ 
มากมาย ส่งออกขายทั้งไทยและ 
ต่างประเทศ 
• ใน...
บ้านร้อยอันพันอย่าง 
• พิพิธภัณฑ์เอกชนท่รีวบรวมงาน 
แกะสลักไม้ ซ่งึส่วนใหญ่เป็นไม้สัก 
งานแต่ละชิ้นได้รับการแกะสลัก 
อย่าง...
เวียงท่ากาน 
• เป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งใน 
สมัยหริภุญไชย 
• โบราณสถานที่สา คัญอยู่บริเวณ 
กลางเมืองในเขตโรงเรียน วัด 
ท่า...
วัดพระธาตุศรีจอมทอง 
• พระธาตุอยู่ในมณฑป ไม่ได้ 
ประดิษฐานในเจดีย์ 
• ในอดีตมาการอัญเชิญเข้ามาในเมือง 
ให้ประชาชนได้สรงน้า...
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
• เดิมดอยอินทนนท์มีชื่อว่า “ดอยหลวง” 
หรือ “ดอยอ่างกา” ดอยหลวง หมายถึง 
ภูเขาที่มีขนาดใหญ่ 
• เ...
น้าตกบนดอยอินทนนท์• น้าตกแม่ยะ 
• น้าตกแม่กลาง 
• น้าตกวชิรธาร 
• น้าตกสิริภูมิ
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในดอยอินทนนท์ 
• อ่างกาหลวง: มีระยะทาง 1,800 เมตร พื้นที่นี้ 
เป็นหนองน้าซับในหุบเขา จุดเด่นที่น่า...
ออบหลวง 
• ช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน 
และแคบมาก บีบทางน้าไหล 
• มีสะพานเชื่อมช่องเขาขาดสา หรับ 
นักท่องเท่ยีวยืนช...
ดอยม่อนจอง 
• อยู่ใน อ. อมก๋อย ติดอันดับ 1 ใน 
10 ของยอดดอยที่สูงท่สีุดใน 
ประเทศไทยจุดสูงสุดของ ดอยม่อน 
จอง เรียกว่า หัว...
โซนตะวันออก 
• สารภี 
• สันทราย 
• สันกา แพง 
• ดอยสะเก็ด 
• แม่ออน 
• พร้าว
เวียงกุมกาม 
• ศูนย์กลางการปกครอง 
หลังหริภุญไชยถูกตีแตก 
ก่อนสร้างเวียงเจียงใหม่ 
• ถูกทิ้งร้างจนจมอยู่ใต้ผืน 
ดิน เพราะน...
น้าพุร้อนสันกา แพง 
• อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 
34 กิโลเมตร เส้นทางสาย 
สันกา แพง-แม่ออน 
• อุณหภูมิมีตั้งแต่ร้อนมาก 
จนถ...
ถ้า เมืองออน 
• เป็นถ้า ขนาดใหญ่ที่มี"นม 
ผา" เป็นพระธาตุตั้งอยู่กลาง 
ลานในถ้า อีกทั้งผนังถ้า ยังเป็น 
หินงอกหินย้อยเปล่ง...
แม่กาปอง 
• กิ่งอา เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมี 
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี 
ชาวบ้านมีอาชีพปลูกเม่...
Flight of the Gibbon
โซนตะวันตก 
•กัลยาณิวัฒนา 
•สะเมิง 
•แม่วาง 
•แม่แจ่ม
ปางช้าง – ล่องแพ แม่วาง 
• ปางช้างแม่วางมีซ้มุให้นั่งทาน 
อาหารริมลา ธารน้า มีบริการให้ขี่ 
ช้างแพไม้ไผ่ ให้ล่องเล่นตาม 
ส...
สวนป่าแม่แจ่ม 
• ท่องเที่ยว มีลา น้าแม่แจ่มท่ไีหล 
ผ่านในเขตสวนป่า เหมาะอย่าง 
ยิ่งสา หรับการล่องแพ, ปัน่ 
จักรยานเสือภูเข...
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
วัดร่องขุ่น 
• ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์ 
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เมื่อ พ.ศ. 
2540 โดยบนพื้นที่เดิมของวัด 
3 ไร่ และขยายอ...
ไร่บุญรอดบรวิเวอรี่ 
• ห่างจากเขตชุมชนเมืองเชียงราย 
ประมาณ 9 กิโลเมตร ในพื้นที่ 
ประมาณ 8,000 ไร่ 
• เป็นพื้นที่เพาะปลูกพ...
พระธาตุดอยตุง 
• เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย 
(กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า 
นับเป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิ 
ล...
พระตาหนักดอยตุง 
• ตั้งอยู่ในเขตอา เภอแม่ฟ้าหลวง ห่างจากตัว 
เมืองเชียงรายประมาณ 60 กิโลเมตร 
• พระตา หนกัดอยตุงเคยเป็นที่...
เชียงแสน 
• อา เภอเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้าโขง 
ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 
ประมาณ 59 กิโลเมตร 
• เชียงแสนเป็นเมืองเก่าแก่มาก 
แห่...
สามเหลี่ยมทองคา 
• เป็นบริเวณที่แม่น้าโขงและแม่น้า 
รวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า 
สบรวก เป็นพรมแดนระหว่าง 
ประเทศไทย ลาว ...
ตลาดแม่สาย/ ท่าขี้เหล็ก 
• เป็นจุดผ่านแดนท่มีีตลาด 
สินค้าราคาถูกที่หลัง่ไหลมา 
จากจีน 
• ด่านจะเปิดและปิดทาการใน 
เวลาราช...
ดอยแม่สลอง 
• เป็นชุมชนผู้อพยพจากกองพล 93 จาก 
สหภาพพม่าเข้ามาในเขตไทย 
• ในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ดอก 
นางพญาเสือโคร่ง ...
ภูชี้ฟ้า 
• เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ 
ขึ้นยอดนิยมของจังหวัดเชียงราย 
• หน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่ง 
ประเทศลาว บ...
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลา พูน
พระธาตุหริภุญชัย 
• เป็นวัดที่สา คัญท่สีุดของจังหวัด 
ลา พูน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง 
แวดล้อมด้วยแหล่งที่กินที่เท่ยีว 
ทางวัฒน...
วัดจามเทวี 
• เจดีย์ศิลปะหริภุญไชย – ทวารวดี 
• ภายในเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนาง 
จามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญ 
ไชย 
• นัก...
ขัวมุง 
• เชื่อมต่อถนนสายวัฒนธรรม 
• เชื่อมวัดพระธาตุฯ กับเวียงยอง 
และวัดพระยืน 
• เป็นเส้นทางท่เีหมาะกับการเดิน 
เท้า หร...
เส้นทางรถรางชมเมือง 
• ราคาค่าบริการคนละ 50 บาท ใน 
หนึ่งวันจะมีรถรางนาเที่ยว 2 รอบ 
เที่ยวแรกเวลา 09:00 – 
12:00 น. ส่วนเ...
บ้านดอนหลวง - บ้านหนองเงือก 
• ถิ่นคนยอง 
• แหล่งผลิตสินค้าผ้าฝ้ายทอ 
มือราคาไม่แพง 
• กี่คู่รัก 
• เส้นทางท่องเท่ยีวเชิง ...
เส้นทางตามรอยครูบา 
• วัดพระพุทธบาทตากผ้า 
• วัดบ้านปาง 
• วัดพระพุทธบาทผาหนาม 
• เจดีย์ศรีเวียงชัย 
• วัดพระพุทธบาทห้วยต้...
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปาย 
• ประวัติศาสตร์ที่มีคนตั้งถิ่นฐาน เป็น 
เมืองเก่าแกส่า คัญสมัยล้านนา 
• ปัจจุบันอา เภอปายมีสถานท่ทีอ่งเท่ยีว 
ที่น่าส...
ปางอุ๋ง 
• ปางอุ๋ง มีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นอ่างเก็บ 
น้าขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บ 
น้าเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงราย 
• ว่า...
บ้านรักไทย 
• เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน 
อดีตทหารจีนคณะชาติ (กอง 
พล 93) “ก๊กมินตัง๊” 
• เป็นแหล่งท่องเท่ยีวที่ขึ้นชื่อ 
ใน...
วัดพระธาตุดอยกองมู 
• วัดศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของชาว 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
• ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ท่สีวยงาม 
2 องค์ ...
วัดต่างๆ ใน อ. เมือง 
• ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมีวัด 
ที่สวยงามด้วยศิลปะของ 
ชาวไทใหญ่อยู่หลายแห่ง 
เช่น วัดหัวเวียง วัดจองคา...
ผาบ่อง 
• จุดชมวิวผาบ่อง 
• เส้นทางเดินป่า เส้นทาง 
ท่องเท่ยีวเชิงนิเวศ 
• บ่อน้าร้อนธรรมชาติ 
• เกษตรปลอดสารพิษ 
• วัด ตล...
ขุนยวม 
• ทุ่งดอกบัวตองแม่อูคอ 
• อนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น 
• วัดม่วยต่อ 
• บ้านเมืองปอน 
• ฯลฯ
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลา ปาง
วัดพระธาตุลา ปางหลวง 
• เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลา ปางมา 
แต่โบราณ ตามตานานกล่าวว่า 
มีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี 
ในราวพุทธ...
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี 
• สร้างขึ้นเพื่อรักษาเกียรติประวัติ 
ของ อาปาอี้ (ซิมหยู แซ่ฉิน) ผู้ 
ก่อตั้งโรงงานเซรามิกแห่งแรก ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (รวม 2 วดั) 
• มหาเถระรูปหนึ่งจา พรรษาอยู่ 
ที่วัดนี้ มีจิตศรัทธาอยากจะ 
สร้างพระพุทธรูปไว้บูชา...
• มีพวกเสนาอา มาตย์ท่ไีม่ชอบพระ 
มหาเถระ ได้ไปฟ้องเจ้าเมืองว่า 
พระมหาเถระเป็นชู้กับนางสชุาดา 
เจ้าเมืองจึงให้เอานางไปประห...
บ้านเสานัก 
• ชื่อภาษาเมืองหมายถึงบ้านที่มีเสา 
จานวนมาก 
• ชื่อบ้านเสานักตั้งโดยม.ร.ว.ถนัดศรี 
สวัสดิวัตน์เนื่องจากมีเสาไ...
กาดกองต้า 
• ย่านตลาดเก่าตั้งอยู่ขนานกับลา น้า 
วัง ในซอยตลาดจีนริมน้า มีอาคาร 
โบราณอายุเหยียบร้อยปี บนถนน 
ตลาดเก่าตลอดท...
ร้านกาแฟหม่องโง่ยซิ่น 
• อาคารหม่องโง่ยซินเป็นอาคารขนม 
ปังขิงริมถนนท่งีดงามท่สีุดใน 
ประเทศไทย ทั้งยังได้รับรางวัล 
สถาปั...
วัดประจา ตระกูลสุวรรณอัตถ์ 
• เป็นวัดประจา ตระกูลของตระกูล 
สุวรรณอัตถ์ ซึ่งสืบทอดมาจากเจ้า 
เมืองมะละแหม่ง มีสองวัดคือวัด...
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
เขื่อนภูมิพล 
• เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนยันฮี 
เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่ง 
แรกในประเทศไทย สร้างเป็น 
เขื่อนคอนกรีตรูปโค้...
• การล่องแพและเรือ ในอ่าง 
เก็บน้าเขื่อนภูมิพล เป็น 
กิจกรรมที่ได้รับความนิยม 
จากนักท่องเท่ยีว
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง 
• เป็นเขตป่าอนุรักษ์เพื่อการ 
สงวน และรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็น 
ผืนป่าตะวันตกท่เีป็น...
น้าตกทีลอซู 
• เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้าตก 
ดา 
• ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้ม 
ผาง ห่างจากท่ทีา การเขตฯ 1.5 
ก...
• ล่องเรือยางจากท่าทราย อา เภออุม้ 
ผาง ไปตามลา น้าแม่กลองใช้เวลา 
เดินทาง 3 ชั่วโมง และเดินเท้า 
ต่อไปยังน้าตกทลีอซูระยะท...
ตลาดริมเมย 
• ตรงข้ามกับอา เภอเมียวดีของสหภาพ 
พม่า เป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมือง 
มากมายทั้งของไทยและพม่า 
• ทา หนงัสือผ่...
สวนเทพพิทักษ์ 
• เจ้าของสวนเริ่มปลูกและพัฒนาพันธุ์ 
ทับทิมขึ้นมาใหม่ ชื่อ “ทับทิมศรีปัญญา” 
• ทับทิมท่ไีร่เทพพิทักษ์จะออกล...
อา้งอิง 
• หนังสือท่องเท่ยีวเชียงใหม่ 
• http://www.paiduaykan.com/
8 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท้องถิ่น
8 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท้องถิ่น
8 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท้องถิ่น
8 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท้องถิ่น
8 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท้องถิ่น
8 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท้องถิ่น
8 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท้องถิ่น
8 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท้องถิ่น
8 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท้องถิ่น
8 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท้องถิ่น
8 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท้องถิ่น
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

8 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท้องถิ่น

1.397 Aufrufe

Veröffentlicht am

8 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่

 • Als Erste(r) kommentieren

8 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท้องถิ่น

 1. 1. สถานที่ท่องเที่ยวของทอ้งถิ่น
 2. 2. เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง • เชียงใหม่ • เชียงราย • ลาพูน • แม่ฮ่องสอน • ลาปาง • ตาก
 3. 3. เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง • สภาพทางภูมิศาสตร์ • ภูเขา โครงสร้างหินเก่า เทือกเขา ซับซ้อน ที่ราบระหว่างหุบเขา ฯลฯ • ชาติพันธุ์/วัฒนธรรม • ก่อนประวัติศาสตร์ ลัวะ ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ม้ง กะเหรี่ยง ลาหู่มูเซอ กะเหรี่ยง จีนฮ่อ ฯลฯ
 4. 4. แหล่งท่องเที่ยว •แหล่งท่องเท่ยีวหลัก • มาถึงจังหวัดนั้นแล้วต้องไป ไม่ไปถือว่ามาไม่ถึง เช่น ดอยสุเทพ •แหล่งท่องเที่ยวรอง • ไม่ไปก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าไปก็จะยืดเวลาท่นีักท่องเท่ยีว ใช้ในจังหวัดมากขึ้น
 5. 5. จังหวัดเชียงใหม่
 6. 6. ทา ความรู้จักกับสถานที่: เชียงใหม่ • ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว: ธรรมชาติ วัฒนธรรม กิจกรรม กีฬา • ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 7. 7. โซนอาเภอเมือง • คูเมือง/กาแพงเมือง/เมืองเก่า • กลุ่มริมแม่น้าปิง • ย่านนิมมานเหมินทร์ • ถนนห้วยแก้ว • โซนดอยสุเทพ ดอยปุย • รอบๆ เมืองเชียงใหม่
 8. 8. ดอยสุเทพ ดอยปุย  ดอยสุเทพคือวัด คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่  ตานานดอยสุเทพ: พระ ธาตุบนหลังช้าง สร้างใน สมัยพระเจ้ากือนา  พระตา หนกัภูพิงค์ราช นิเวศน์ บ้านม้งดอยปุย
 9. 9. พระตา หนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ • ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็น พระตา หนักประทับแปรพระราชฐาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ • สามารถเดินชมโดยรอบตาหนักและ บริเวณซ่งึมีแปลงกุหลาบ สวนเฟิร์น และไม้นานาพรรณ
 10. 10. หม่บู้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) ดอยปุย • บริเวณหมู่บ้านจา หน่ายของที่ระลึก จา นวนมากซึ่งมีทั้งที่ผลิตภายใน หมู่บ้านและนามาจากที่อื่นวางขาย ให้แก่นักท่องเท่ยีว มีพิพิธภัณฑ์ ม้ง สวนดอกไม้ซึ่งมีบริการถ่ายรูป แต่งชุดชาวเขา
 11. 11. ขุนช่างเคี่ยน เมื่อถึงฤดูดอกนางพญาเสือโคร่งบานช่วงเดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ ผืนป่าสีเขียวจะหลายเป็นผืนป่าสีชมพูด้วยดอก ซากุระเมืองไทย
 12. 12. วัดสวนดอก สร้างโดยพระเจ้ากือนา ในอดีตมีสถานะเป็น เวียง (มีคูน้า คันดิน ล้อมรอบ)  พระธาตุเจดีย์องค์คู่กับพระธาตุดอย สุเทพ นามาจากอาณาจักรสุโขทัยโดย พระสุมนเถระ  ก่เูจ้านายฝ่ายเหนือ  วิหารหลวง บูรณะโดยครูบาศรีวิชัย พระเจ้าเก้าตื้อ พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ
 13. 13. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เป็นตลาดมาก่อน ชื่อเดิมชื่อวัดลี เชียงพระ  มีวิหารลายคา ท่ยีังคงความ สวยงามตามแบบล้านนา มีภาพวาด ลายคา (ลายทองบนพื้นแดง) วิจิตร บรรจง มีภาพวาดฝาผนังที่สวยงาม  มีพระธาตุเจดีย์ประจา ปีมะเส็ง  มีพระอุโบสถสองสงฆ์
 14. 14. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร • มหาเจดีย์ท่ใีหญ่ท่สีุดในล้านนา สร้าง ขึ้นโดยพระเจ้าแสนเมืองมา ถวายให้ พระบิดา (พระเจ้ากือนา) • ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ถือว่า เป็นศูนย์กลางศาสนา ศูนย์กลาง จักรวาล • เคยเป็นท่ปีระดิษฐานพระแก้วมรกต • ประดิษฐานเสาอินทขิล เสาหลักเมือง
 15. 15. วัดพันเตา  วิหารไม้สักทั้งหลัง มีความ สวยงามที่สุดในเชียงใหม่ ยังมีพื้นทราย สะท้อนความ เชื่อแบบล้านนา  เป็นหอคา (ที่ประทับของเจ้า หลวง) มาก่อน  ในช่วงวันพระใหญ่ มีการ วางผางประทีปโคมไฟ
 16. 16. นิทรรศเมืองเชียงใหม่  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่  พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นสะดอืเมือง มีเสาอินทขิลตั้งอยู่ เป็นอดีตอาคาร สา คัญของจังหวัด (ศาลากลาง ศาล แขวง)
 17. 17. พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในย่านนี้
 18. 18. วัดอินทขิลสะดือเมือง
 19. 19. ย่านนิมมานเหมินทร์ • เริ่มต้นจากเป็นย่านของผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ ของตกแต่ง • ร้านอาหาร ร้านกาแฟ บาร์ มากมาย • พิพิธภัณฑ์แมลงโลก
 20. 20. โซนเหนือ • แม่ริม • แม่แตง • เชียงดาว • เวียงแหง • ไชยปราการ • ฝาง • แม่อาย
 21. 21. ปางช้างแม่สา • "ปางช้างแม่สา" ตั้งอยู่ที่บ้านแม่แมะ กิโลเมตรที่ 10 ถนนแม่ริม-สะเมิง ตา บลแม่ แรม อาเภอแม่ริม • ปัจจุบันมีช้างจา นวนกว่า 70 เชือกที่อยู่ภายใต้ การเลี้ยงดูอย่างดีจากควาญช้าง • การแสดงเดินพาเหรดต้อนรับ การแสดง ความสามารถทางดนตรีของบรรดาช้างน้อย การเต้นตามจังหวะเพลง ช้างเล่นฟุตบอล ช้างนวดควาญ ช้างทา การแหนบไม้ ชักลาก ไม้ซุงในรูปแบบต่างๆ และการแสดงอื่นๆ อีก มากมาย
 22. 22. สวนพฤกษศาสตร์สิริกิต์ิ • ก่อตั้งเมื่อปี 2536 มีพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร่สภาพโดยทัว่ไปเป็นที่ราบ และที่สูงสลับกันเป็นชั้นๆ ในระดับ 300-970 เมตร จัดทา เป็นสวน พฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ • ลักษณะการจัดสวนของท่นีี่จะแบ่ง พันธุ์ไม้ตามวงศ์และความเหมาะสม ของสภาพพื้นที่ รวบรวมพันธุ์ไม้ทั้ง ในและต่างประเทศ
 23. 23. ม่อนแจ่ม • ตั้งอยู่ในอา เภอแม่ริม ห่างจากตัว เมืองเชียงใหม่เพียงแค่ 40 นาที เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนา โครงการหลวงหนองหอย • ม่อนแจ่ม อยู่บนสันเขาบริเวณ หมู่บ้านม้งหนองหอย เดิมท่บีริเวณนี้ ชาวบ้าน เรียกว่ากิ่วเสือเป็นป่ารกร้าง ต่อมาชาวบ้านเข้ามาแผ้วถางและปลกู ผ่นิจนในท้ายที่สุดโครงการหลวงมา ขอซื้อพื้นที่เข้า โครงการหลวงหนอง หอย
 24. 24. อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง • มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อา เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอา เภอปายจังหวัด แม่ฮ่องสอน • เป็นป่าต้นน้าลา ธาร มีลา ห้วย น้อยใหญ่มากมาย ฤดูหนาว อากาศเย็น ลมแรง มีฝนตกชุก ในเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
 25. 25. ดอยหลวงเชียงดาว • อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อาเภอเชียงดาว • จากบนยอดดอยซ่งึเป็นที่ราบแคบๆ สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามรอบ ด้าน คือ ทะเลหมอกด้านอา เภอเชียงดาว ดอยสามพี่น้อง เทือกดอยเชียงดาว ตลอด จนถึงยอดดอยอินทนนท์ • การเดินทางสู่ยอดดอยเชียงดาวเริ่มที่ถ้า เชียงดาว ซ่งึนักท่องเที่ยวจะสามารถติดต่อ คนนาทาง ลูกหาบ รวมทั้งรถไปส่งที่จุดเริ่ม เดินได้
 26. 26. ถ้า เชียงดาว • ภายในแบ่งเป็นถ้า ย่อยๆ อีก หลายถ้า หินงอกหินย้อย สะท้อนแสงไฟระยิบระยับ • ระยิบระยับ ภายในถ้า มีธาร น้าไหลออกมาเป็นสระน้าที่ หน้าถ้า • ตา นานเจ้าหลวงคา แดง
 27. 27. ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว • มีการแสดงช้างทุกวัน เริ่มตั้งแต่พาช้างลง อาบน้าในแม่น้าปิง จากนั้นควาญจะนา ช้างไปใส่เครื่องลากจูงบนหลังเพื่อลากซุง ในป่ามาแสดงให้ชม การแสดง ส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่ขั้นตอนการชักลากจูงไม้ซุงอัน เป็นภารกิจหลักที่ช้างแต่ก่อนทา งานอยู่ใน ป่า • การนั่งช้างชมทิวทัศน์ ซึ่งมีเส้นทางให้ เลือกทั้งระยะสั้นครึ่งชั่วโมงและระยะไกล หนึ่งชั่วโมงครึ่ง
 28. 28. โครงการหลวงอ่างขาง • สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ตั้งขึ้น โดยเป็นโครงการส่วนพระองค์ เมื่อ พ. ศ. 2512 ใช้เป็น สถานีวิจัยและ ทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิด ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผัก ไม้ดอกเมือง หนาว • ชมแปลงสาธิต ผัก ผลไม้ และไม้ดอก เมืองหนาวภายในศูนย์ฯ สามรถขับรถ วนเป็นวงกลม • เยี่ยมหมู่บ้านหลวง สัมผัสชีวิตชาวจีน ฮ่อ ชมวิว เดินป่า ดูนก
 29. 29. วัดท่าตอน • เป็นสถาบันการศึกษาสา หรับ พระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนย์บา บัดยาเสพติด และ สงเคราะห์ชาวเขา • ทางวัดได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างเจดีย์ แก้วเฉลิมพระเกียรติไว้บนยอดเขา ด้านบนมีจุดชมวิวซึ่งจะมองเห็น ชุมชน ทุ่งนา และแม่น้ากกไหลคด เคี้ยวอยู่เบื้องล่าง
 30. 30. สวนส้มธนาธร • สวนส้มขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จัก กันดีในเรื่องของคุณภาพที่ ได้รับการยอมรับ • ต้นกา เนิดส้มพันธุ์สายน้าผึ้ง
 31. 31. โซนใต้ • หางดง • สันป่าตอง • ดอยหล่อ • จอมทอง • ฮอด • อมก๋อย • ดอยเต่า
 32. 32. วัดต้นเกว๋น • ตั้งอยู่ตรงสี่แยกต้นเกว๋น ทางแยกไป อ. สะเมิง • ศาลาจัตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดยีวใน ภาคเหนือ ไม่ใช้ตะปู เป็นท่พีักของ ขบวนแห่พระบรมธาตุศรีจองทอง ระหว่างเดินทางเข้าเมอืง • สมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็น อาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2532
 33. 33. บ้านถวาย • แหล่งศิลปะหัตถกรรมชั้นยอดของ เมืองเชียงใหม่ ท่สีร้างผลงานไม้แกะ มากมาย ส่งออกขายทั้งไทยและ ต่างประเทศ • ในปี พ.ศ.2547 จากนโยบาย หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตา บลของรัฐบาล บ้านถวายได้รับเกียรติจากกรมพัฒนา ชุมชนกระทรวงมหาดไทย เป็น “หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ” ของ ประเทศไทย
 34. 34. บ้านร้อยอันพันอย่าง • พิพิธภัณฑ์เอกชนท่รีวบรวมงาน แกะสลักไม้ ซ่งึส่วนใหญ่เป็นไม้สัก งานแต่ละชิ้นได้รับการแกะสลัก อย่างวิจิตรบรรจง • ไม้ขี้เหล็กสลักภาพครูบาศรีวิชัย • นอกจากนี้ยังมีไม้แกะพญางิ้วดา ซึ่ง เป็นไม้หายาก
 35. 35. เวียงท่ากาน • เป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งใน สมัยหริภุญไชย • โบราณสถานที่สา คัญอยู่บริเวณ กลางเมืองในเขตโรงเรียน วัด ท่ากาน และวัดต้นกอก โบราณวัตถุที่พบ ได้แก่ พระพุทธรูปหินทราย พระพุทธรูปดินเผา พระพิมพ์ จานวนมาก
 36. 36. วัดพระธาตุศรีจอมทอง • พระธาตุอยู่ในมณฑป ไม่ได้ ประดิษฐานในเจดีย์ • ในอดีตมาการอัญเชิญเข้ามาในเมือง ให้ประชาชนได้สรงน้า สักการะ บูชา • ประเพณีเด่นของวัดคอื “การแห่ไม้ ค้า โพธ์ิ” ซึ่งเป็นประเพณีของชาว ล้านนาที่ถือว่าการเอาไม้มาค้า ต้น โพธ์ิเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
 37. 37. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ • เดิมดอยอินทนนท์มีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” ดอยหลวง หมายถึง ภูเขาที่มีขนาดใหญ่ • เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยซ่งึพาด ผ่านจากประเทศเนปาล ภูฏาน พม่า และ มาสิ้นสุดที่นี่ • มีสภาพภูมิประเทศและสภาพป่าที่ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบ ป่าสน ป่าเบญจพรรณ
 38. 38. น้าตกบนดอยอินทนนท์• น้าตกแม่ยะ • น้าตกแม่กลาง • น้าตกวชิรธาร • น้าตกสิริภูมิ
 39. 39. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในดอยอินทนนท์ • อ่างกาหลวง: มีระยะทาง 1,800 เมตร พื้นที่นี้ เป็นหนองน้าซับในหุบเขา จุดเด่นที่น่าสนใจ คือ ป่าดิบเขาระดับสูง • ระยะทางเดิน 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้า ประมาณ 3 ชั่วโมง เหมาะสา หรับผู้ที่ต้องการ สัมผัสธรรมชาติแท้จริง ระหว่างทางเดินจะพบ ป่าดิบเขา ก่อนผ่านเข้าสู่ทุ่งหญ้าซึ่งเคยเป็น พื้นที่ป่าถูกทา ลาย เพื่อเป็นการศึกษาลักษณะ การเกิดผลกระทบต่อเนื่องบริเวณรอยต่อ ระหว่างพื้นที่ป่าสมบูรณ์กับพื้นที่ถูกทา ลาย
 40. 40. ออบหลวง • ช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน และแคบมาก บีบทางน้าไหล • มีสะพานเชื่อมช่องเขาขาดสา หรับ นักท่องเท่ยีวยืนชมความงดงามของ ทัศนียภาพออบหลวง • มีการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดียคุ ก่อนประวัติศาสตร์ด้วย เช่น หลุมฝัง ศพของมนุษย์โบราณ และภาพเขียน สีขาวท่บีริเวณเพิงผาช้าง
 41. 41. ดอยม่อนจอง • อยู่ใน อ. อมก๋อย ติดอันดับ 1 ใน 10 ของยอดดอยที่สูงท่สีุดใน ประเทศไทยจุดสูงสุดของ ดอยม่อน จอง เรียกว่า หัวสิงห์ เพราะมี ลักษณะคล้ายหัวสิงโต • ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เปิด ให้ท่องเที่ยวในช่วงตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ไปจนถึง 15 กุมภาพันธ์
 42. 42. โซนตะวันออก • สารภี • สันทราย • สันกา แพง • ดอยสะเก็ด • แม่ออน • พร้าว
 43. 43. เวียงกุมกาม • ศูนย์กลางการปกครอง หลังหริภุญไชยถูกตีแตก ก่อนสร้างเวียงเจียงใหม่ • ถูกทิ้งร้างจนจมอยู่ใต้ผืน ดิน เพราะน้าท่วมขังบ่อย • มีเส้นทางการท่องเที่ยววัด สา คัญ หลายแห่ง
 44. 44. น้าพุร้อนสันกา แพง • อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 34 กิโลเมตร เส้นทางสาย สันกา แพง-แม่ออน • อุณหภูมิมีตั้งแต่ร้อนมาก จนถึงแบบอุ่น ๆ สองฝั่งธาร น้าเป็นที่นั่งสา หรับให้ นักท่องเท่ยีว ได้ห้อย ขาแช่ เท้าในน้าแร่
 45. 45. ถ้า เมืองออน • เป็นถ้า ขนาดใหญ่ที่มี"นม ผา" เป็นพระธาตุตั้งอยู่กลาง ลานในถ้า อีกทั้งผนังถ้า ยังเป็น หินงอกหินย้อยเปล่งประกาย ระยิบระยับงดงาม • ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ทาง ทิศตะวันออกประมาณ 40 กิโลเมตร
 46. 46. แม่กาปอง • กิ่งอา เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมี อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชาวบ้านมีอาชีพปลูกเม่ยีง ทา ไร่ และทาส่วนกาแฟ • เป็นท่พีักของนักท่องเที่ยวท่มีาใช้ บริการ Flight of the Gibbon
 47. 47. Flight of the Gibbon
 48. 48. โซนตะวันตก •กัลยาณิวัฒนา •สะเมิง •แม่วาง •แม่แจ่ม
 49. 49. ปางช้าง – ล่องแพ แม่วาง • ปางช้างแม่วางมีซ้มุให้นั่งทาน อาหารริมลา ธารน้า มีบริการให้ขี่ ช้างแพไม้ไผ่ ให้ล่องเล่นตาม สายน้า หากต้องการขี่ช้างชม ธรรมชาติ ก็จะมีควาญช้างคอย ดูแลตลอดการเดินทางเท่ยีวชม ธรรมชาติ ส่วนกิจกรรมล่องแพ ก็จะมีคนถ่อแพไว้ให้บริการ อานวยความสะดวกในการล่อง แพ
 50. 50. สวนป่าแม่แจ่ม • ท่องเที่ยว มีลา น้าแม่แจ่มท่ไีหล ผ่านในเขตสวนป่า เหมาะอย่าง ยิ่งสา หรับการล่องแพ, ปัน่ จักรยานเสือภูเขา • ทางสวนป่าได้จัดทา สิ่งอา นวย ความสะดวกเพื่อรองรับผู้มา เยือน อย่างครบครัน มีแคมป์ ไฟ
 51. 51. แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
 52. 52. วัดร่องขุ่น • ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เมื่อ พ.ศ. 2540 โดยบนพื้นที่เดิมของวัด 3 ไร่ และขยายออกเป็น 12 ไร่ • พระอุโบสถสีขาวตกแต่งด้วยลวดลาย กระจกสีเงินแวววาว เป็นเชิงชั้น ลดหลัน่กันไป หน้าบันประดับด้วย พญานาค
 53. 53. ไร่บุญรอดบรวิเวอรี่ • ห่างจากเขตชุมชนเมืองเชียงราย ประมาณ 9 กิโลเมตร ในพื้นที่ ประมาณ 8,000 ไร่ • เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชหลากหลาย ชนิด เช่น ชาอ่หูลงสายพันธุ์จินซวน (Jin Xuan) หรือท่คีนไทยรู้จัก ในชื่อ ชาอู่หลงเบอร์ 12 ยางพารา สตอเบอรี่
 54. 54. พระธาตุดอยตุง • เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า นับเป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิ ลังกาวงศ์ได้มาประดิษฐานท่ลี้านนา • เป็นเจดีย์คู่ แต่สร้างต่างเวลากัน (องค์ที่ 2 สร้างโดยพญามังราย) • มีการปักตุงยาวพันวาบูชา
 55. 55. พระตาหนักดอยตุง • ตั้งอยู่ในเขตอา เภอแม่ฟ้าหลวง ห่างจากตัว เมืองเชียงรายประมาณ 60 กิโลเมตร • พระตา หนกัดอยตุงเคยเป็นที่ประทับแปร พระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสาน ระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลต์ • มีเจ้าหน้าท่นีาชมเป็นรอบ ๆ ละ 20 นาที เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00- 17.00 น. ค่าเข้าชม 90 บาท สวิตเซอร์แลนด์
 56. 56. เชียงแสน • อา เภอเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้าโขง ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 59 กิโลเมตร • เชียงแสนเป็นเมืองเก่าแก่มาก แห่งหนึ่งในภาคเหนือ เดิมชื่อ “เวียงหิรัญนครเงินยาง” • แต่มีอีกเมืองท่เีกา่แก่ว่า “โยนกนาคพันธุ์สิงหนวัติ”
 57. 57. สามเหลี่ยมทองคา • เป็นบริเวณที่แม่น้าโขงและแม่น้า รวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก เป็นพรมแดนระหว่าง ประเทศไทย ลาว พม่า • บริเวณนี้เคยมีการค้าฝิ่น โดย แลกเปลี่ยนกับทองคา • เรือเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของ พรมแดนไทย ลาว และพม่า ค่า เช่าเรือประมาณ 300–400 บาท นั่งได้ 6 คน
 58. 58. ตลาดแม่สาย/ ท่าขี้เหล็ก • เป็นจุดผ่านแดนท่มีีตลาด สินค้าราคาถูกที่หลัง่ไหลมา จากจีน • ด่านจะเปิดและปิดทาการใน เวลาราชการ สถานท่ทีา บัตร ข้ามแดนอยู่ท่อีา เภอแม่สาย เสียค่าทา บัตรคนละ 30 บาท
 59. 59. ดอยแม่สลอง • เป็นชุมชนผู้อพยพจากกองพล 93 จาก สหภาพพม่าเข้ามาในเขตไทย • ในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ดอก นางพญาเสือโคร่ง ซ่งึเป็นซากุระพันธุ์ที่ เล็กที่สุด สีชมพูอมขาวจะบานสะพรัง่ ตลอดแนวทางขึ้นดอยแม่สลอง • ชมไร่ชาและศึกษาวิธีการผลิตชา ขี่ม้าชม ทิวทัศน์รอบหมู่บ้านเจียงจาใส และ อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ ภาคเหนือ
 60. 60. ภูชี้ฟ้า • เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ ขึ้นยอดนิยมของจังหวัดเชียงราย • หน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่ง ประเทศลาว บนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุ่งหญ้า กว้าง ในฤดูหนาวจะมีทิวทัศน์สวยงาม เป็นพิเศษ • นักท่องเท่ยีวสามารถนารถไปจอดไว้ที่ ลานจอดรถวนอุทยานภูชี้ฟ้าแล้วเดินเท้า ไปจุดชมวิวประมาณ 700 เมตร
 61. 61. แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลา พูน
 62. 62. พระธาตุหริภุญชัย • เป็นวัดที่สา คัญท่สีุดของจังหวัด ลา พูน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง แวดล้อมด้วยแหล่งที่กินที่เท่ยีว ทางวัฒนธรรมอื่นๆ • เป็นต้นแบบเจดีย์พระธาตุแบบ ล้านนา มีประเพณีที่เกี่ยวข้อง มากมาย
 63. 63. วัดจามเทวี • เจดีย์ศิลปะหริภุญไชย – ทวารวดี • ภายในเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนาง จามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญ ไชย • นักวิชาการบ้างก็ว่าสร้างหลังจาก ชนะศึกจากละโว้ • มีรัตนเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ทางขวาของ วิหาร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 โดยพระยาสรรพสิทธ์ิ
 64. 64. ขัวมุง • เชื่อมต่อถนนสายวัฒนธรรม • เชื่อมวัดพระธาตุฯ กับเวียงยอง และวัดพระยืน • เป็นเส้นทางท่เีหมาะกับการเดิน เท้า หรือนั่งรถสามล้อถีบ ชม สถานท่ที่องเท่ยีวในหม่บู้านอาทิ วัดต้นแก้ว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง
 65. 65. เส้นทางรถรางชมเมือง • ราคาค่าบริการคนละ 50 บาท ใน หนึ่งวันจะมีรถรางนาเที่ยว 2 รอบ เที่ยวแรกเวลา 09:00 – 12:00 น. ส่วนเที่ยวที่สองเวลา 13:30 – 16:30 น • แวะ 12 จุดทัว่เมืองลา พูน ทั้งวัด สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ พิพิธภัณฑสถาน
 66. 66. บ้านดอนหลวง - บ้านหนองเงือก • ถิ่นคนยอง • แหล่งผลิตสินค้าผ้าฝ้ายทอ มือราคาไม่แพง • กี่คู่รัก • เส้นทางท่องเท่ยีวเชิง หัตถกรรม
 67. 67. เส้นทางตามรอยครูบา • วัดพระพุทธบาทตากผ้า • วัดบ้านปาง • วัดพระพุทธบาทผาหนาม • เจดีย์ศรีเวียงชัย • วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
 68. 68. แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 69. 69. ปาย • ประวัติศาสตร์ที่มีคนตั้งถิ่นฐาน เป็น เมืองเก่าแกส่า คัญสมัยล้านนา • ปัจจุบันอา เภอปายมีสถานท่ทีอ่งเท่ยีว ที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดกลาง น้าตก หมอแปง หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง วัด น้าฮูเจดีย์พระธาตุแม่เย็น น้าตกแม่ เย็น โป่งน้าร้อนท่าปาย กองแลน สะพานประวัติศาสตร์สมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 ห้วยจอกหลวง โป่งน้าร้อนเมืองแปง
 70. 70. ปางอุ๋ง • ปางอุ๋ง มีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นอ่างเก็บ น้าขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บ น้าเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงราย • ว่า “ปาง” ซ่งึหมายถึงที่พักของ คนทา งานในป่า ส่วน “อุ๋ง” นั้น เป็น ภาษาเหนือหมายถึงที่ลุ่มต่า คล้ายกระทะ ใบใหญ่ • ได้รับขนานนาม ว่า เป็น "สวิตเซอร์แลนด์แหง่เมืองไทย"
 71. 71. บ้านรักไทย • เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน อดีตทหารจีนคณะชาติ (กอง พล 93) “ก๊กมินตัง๊” • เป็นแหล่งท่องเท่ยีวที่ขึ้นชื่อ ในเรื่องของชาและขาหมู หมัน่โถว
 72. 72. วัดพระธาตุดอยกองมู • วัดศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของชาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน • ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ท่สีวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403เป็นที่ บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนามา จากประเทศพม่า ส่วน พระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก
 73. 73. วัดต่างๆ ใน อ. เมือง • ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมีวัด ที่สวยงามด้วยศิลปะของ ชาวไทใหญ่อยู่หลายแห่ง เช่น วัดหัวเวียง วัดจองคา - จองกลาง วัดพระนอน
 74. 74. ผาบ่อง • จุดชมวิวผาบ่อง • เส้นทางเดินป่า เส้นทาง ท่องเท่ยีวเชิงนิเวศ • บ่อน้าร้อนธรรมชาติ • เกษตรปลอดสารพิษ • วัด ตลาดนัด วัฒนธรรม
 75. 75. ขุนยวม • ทุ่งดอกบัวตองแม่อูคอ • อนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น • วัดม่วยต่อ • บ้านเมืองปอน • ฯลฯ
 76. 76. แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลา ปาง
 77. 77. วัดพระธาตุลา ปางหลวง • เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลา ปางมา แต่โบราณ ตามตานานกล่าวว่า มีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่20 ตอนปลาย • งดงามด้วยสถาปัตยกรรม เก่าแก่มากมาย เช่น วิหารโถง • เป็นพระธาตุประจาปีเกิดของ คนปีฉลู
 78. 78. พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี • สร้างขึ้นเพื่อรักษาเกียรติประวัติ ของ อาปาอี้ (ซิมหยู แซ่ฉิน) ผู้ ก่อตั้งโรงงานเซรามิกแห่งแรก ได้รวบรวมเรื่องราวและ ตานาน "ชามไก่แห่งธนบดี"
 79. 79. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (รวม 2 วดั) • มหาเถระรูปหนึ่งจา พรรษาอยู่ ที่วัดนี้ มีจิตศรัทธาอยากจะ สร้างพระพุทธรูปไว้บูชา แต่ยัง หาวัสดุไม่ได้ จนกระทัง่มี อุบาสิกาชื่อ นางสุชาดา ได้นา แตงโมขนาดใหญ่มาถวาย เมื่อพระมหาเถระผ่าแตงโมก็ พบแก้วมรกตอยู่ภายใน จึงได้ นาไปแกะเป็นพระพุทธรูป
 80. 80. • มีพวกเสนาอา มาตย์ท่ไีม่ชอบพระ มหาเถระ ได้ไปฟ้องเจ้าเมืองว่า พระมหาเถระเป็นชู้กับนางสชุาดา เจ้าเมืองจึงให้เอานางไปประหาร ชีวิต • ถ้าหากนางมีความผิดขอให้เลือด นางไม่ตกถึงดิน เมื่อเพชฌฆาต ลงดาบ ศีรษะนางขาด เลือดก็พุ่ง ขึ้นสู่ท้องฟ้าหายไป • เจ้าลา ปางจึงเหมือนถูกสาปมา ตั้งแต่ครั้งนั้น
 81. 81. บ้านเสานัก • ชื่อภาษาเมืองหมายถึงบ้านที่มีเสา จานวนมาก • ชื่อบ้านเสานักตั้งโดยม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์เนื่องจากมีเสาไม้สักถึง 116 ต้น • ก่อสร้างในปีพ.ศ.2428 โดย หม่องจันโอง จันทรวิโรจน์ ชาวพม่า ที่มาตั้งรกรากในลา ปางในห้วงที่ ลา ปางเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม ทา ไม้สัก
 82. 82. กาดกองต้า • ย่านตลาดเก่าตั้งอยู่ขนานกับลา น้า วัง ในซอยตลาดจีนริมน้า มีอาคาร โบราณอายุเหยียบร้อยปี บนถนน ตลาดเก่าตลอดทั้งสาย • กาดกองต้า (กองท่า) หมายถึงตลาด ตรอกท่าน้า ในอดีตเคยเป็น ตลาด ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่5 เนื่องจากเมือง ลา ปางนั้นเคยเป็นศูนย์กลางทาง การค้าของ ภาคเหนือ
 83. 83. ร้านกาแฟหม่องโง่ยซิ่น • อาคารหม่องโง่ยซินเป็นอาคารขนม ปังขิงริมถนนท่งีดงามท่สีุดใน ประเทศไทย ทั้งยังได้รับรางวัล สถาปัตยกรรม ดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๐ ประเภท อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนา • เป็นสถานท่นีาเสนอผลงานศิลปะ และเป็นจุดเล่าเรื่องราวของลา ปาง บนถนนกองต้า
 84. 84. วัดประจา ตระกูลสุวรรณอัตถ์ • เป็นวัดประจา ตระกูลของตระกูล สุวรรณอัตถ์ ซึ่งสืบทอดมาจากเจ้า เมืองมะละแหม่ง มีสองวัดคือวัด จองคา และวัดป่าฝาง • มีพระพุทธรูปหล่อศิลปะพม่าที่ สวยงามมาก • อาคารวิหารท่มีีลายไม้ฉลุที่งดงาม
 85. 85. แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
 86. 86. เขื่อนภูมิพล • เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนยันฮี เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่ง แรกในประเทศไทย สร้างเป็น เขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาด ใหญ่ท่สีูงที่สุดในประเทศไทย • มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สองฝั่งลา น้าปิงเหนืออ่างเก็บ น้าเขื่อนภูมิพลในเขตป่าสงวน แห่งชาติแม่ตื่น
 87. 87. • การล่องแพและเรือ ในอ่าง เก็บน้าเขื่อนภูมิพล เป็น กิจกรรมที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเท่ยีว
 88. 88. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง • เป็นเขตป่าอนุรักษ์เพื่อการ สงวน และรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็น ผืนป่าตะวันตกท่เีป็นต้นกา เนิด ของแหล่งมรดกโลก (ทุ่งใหญ่ นเรศวร - ห้วยขาแข้ง) • เสือลายเมฆ สมเสร็จ เลียงผา เหยี่ยว นกกระทุง
 89. 89. น้าตกทีลอซู • เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้าตก ดา • ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้ม ผาง ห่างจากท่ทีา การเขตฯ 1.5 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นน้าตกเขา หินปูนขนาดใหญ่ • เกิดจากลา น้าห้วยกล้อท้อทั้งสายที่ ไหลแผ่ปกคลุมพื้นที่หน้าผากว้าง กว่า 500 เมตร
 90. 90. • ล่องเรือยางจากท่าทราย อา เภออุม้ ผาง ไปตามลา น้าแม่กลองใช้เวลา เดินทาง 3 ชั่วโมง และเดินเท้า ต่อไปยังน้าตกทลีอซูระยะทาง ประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง หรือ • เดินเท้าตามเส้นทางรถจากหน่วย พิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงถึงน้าตก ทีลอซูระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง
 91. 91. ตลาดริมเมย • ตรงข้ามกับอา เภอเมียวดีของสหภาพ พม่า เป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมือง มากมายทั้งของไทยและพม่า • ทา หนงัสือผ่านแดนชั่วคราว โดยนา บัตรประชาชน หรือบัตรประจา ตัวอื่นๆ ท่ทีางราชการออกให้ พร้อมสา เนา 1 ชุด และรูปถ่ายติดบัตร 2 รูป พร้อม ค่าผ่านแดนคนละ 20 บาท ไปที่ สา นักงานออกบัตรของอา เภอแม่สอด
 92. 92. สวนเทพพิทักษ์ • เจ้าของสวนเริ่มปลูกและพัฒนาพันธุ์ ทับทิมขึ้นมาใหม่ ชื่อ “ทับทิมศรีปัญญา” • ทับทิมท่ไีร่เทพพิทักษ์จะออกลูกตลอดทั้ง ปีและมีผลผลิตท่มีีคุณภาพ ผลใหญ่ เนื้อแดงเข้ม รสชาติหวานจัด • ปัจจุบันสวนเทพพิทักษ์ได้พัฒนาทับทมิ พันธ์ใหม่ ชื่อ “ทับทิมศรีสยาม” เป็น ทับทิมไร้เมล็ด
 93. 93. อา้งอิง • หนังสือท่องเท่ยีวเชียงใหม่ • http://www.paiduaykan.com/

×