Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
โครงการอบรมหลักสูตรการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรและการจัดการ
ที่พักแรมแบบโฮมสเตย์และการจัดการ
บรรยายโดยคุณกรวรรณ สังขกร
ความหมายของโฮมสเตย์ โดย ททท.
 บ้านพักประเภทหนึ่งประเภทใดที่
นักท่องเที่ยวร่วมกับเจ้าของบ้านและมี
วัตถุประสงค์ที่จะเรียนรู...
ความหมายโดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 เป็นบ้านพักที่อยู่ในชุมชน สมาชิกในครัวเรือนพักอยู่ประจา และ
บ้านนั้นเป็นส...
พัฒนาการของโฮมสเตย์
 มีโฮมสเตย์เกิดขึ้นมากมาย และมี
โฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวแล้ว
มีทั้งหมดปร...
พัฒนาการของโฮมสเตย์
 โฮมสเตย์ในประเทศไทยเริ่มมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 จนถึง พ.ศ.
2535 ที่เป็นช่วงยุคเริ่มต้น ซึ่งจะ
ระยะแรก...
พัฒนาการของโฮมสเตย์
 หลังจากนั้นก็มีการกระจายเข้าสู่กลุ่ม
นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย ซึ่งจะเป็น
กลุ่มที่ชอบ Trekking Tour
...
ยุคกลางของโฮมสเตย์
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมทัวร์ป่ามากขึ้น โฮมสเตย์จึง
พัฒนารูปแบบและกิจกรรมมากขึ้น กระจายไป...
โฮมสเตย์ยุคหลัง
 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลก็ได้ให้ความสาคัญ และ
เน้นการพัฒนากระแส สังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ...
การเติบโตของโฮมสเตย์
 ในปี พ.ศ. 2541-2542 เมื่อ
รัฐบาลไทยโดยททท.ประกาศให้
ประเทศไทยเป็นปีแห่งการ
ท่องเที่ยวไทย หรือ Amazi...
การเติบโตของโฮมสเตย์
 รัฐบาลต้องการที่จะมุ่งเน้นการ
กระจายอานาจเข้าสู่ท้องถิ่น เน้นการ
พัฒนาชุมชน ให้ความสาคัญกับการ
สร้า...
การเติบโตของโฮมสเตย์
 ปี พ.ศ. 2546 กรมการท่องเที่ยวก็เริ่มจัดทามาตรฐาน
โฮมสเตย์ขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการเริ่มการประเมิน เป็น...
วัตถุประสงค์ของการจัดทาโฮมสเตย์
 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดทาโฮมสเตย์เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ เป็น
ชุมชนที่เข้มแข็ง แ...
ประเภทของโฮมสเตย์
 โฮมสเตย์ทั่วไป เป็นโฮมสเตย์ที่มีอย่างน้อย
3 หลังในชุมชน นักท่องเที่ยวจะต้องพักกับ
คนในครอบครัว แต่ยังไ...
การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น
 คานึงถึงความพร้อม ความเต็มใจของ
ชุมชนเป็นสาคัญ ชุมชนจะต้องมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ
 ตั้ง...
การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น
 การท่องเที่ยวจะต้องเป็นเพียงรายได้เสริมไม่ใช่อาชีพหลัก
 สิ่งที่ควรจะนาเสนอให้แก่นักท่องเที่ย...
การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น
 สมาชิกในครอบครัวจะต้องเต็มใจในการรับนักท่องเที่ยวเข้ามา
เยือน
 บ้านพักจาเป็นจะต้องมีโครงสร้า...
การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น
 ห้องพักของนักท่องเที่ยวควรจะมีความเป็น
ส่วนตัวและมีความเรียบง่าย มีความเป็น
สัดส่วน
 หากบางห...
การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น
 เครื่องนอนที่มีนักท่องเที่ยวใช้และออกไป
แล้วก็ควรมีการเก็บมาซักและจัดเตรียมไว้
ใหม่ให้เรียบร้...
การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น
 ควรมีการจัดเตรียมเครื่องใช้สาหรับผู้มา
พัก เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า อุปกรณ์ใน
ห้องน้าเล็กๆน้...
ระเบียบสาหรับนักท่องเที่ยว
 ควรแจ้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต กฏระเบียบของหมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวทราบ
 กาหนดข้อระเบียบของการท่อ...
การจัดการระบบการจองที่พัก
 ควรจะมีการจัดลาดับบ้านที่พักที่ให้บริการในชุมชนที่มีโฮมสเตย์
อยู่ เพื่อจัดสรรบ้านแต่ละหลังให้น...
การจัดการระบบการจองที่พัก
 มีการลงทะเบียนเพื่อขอ
ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อการ
เตรียมการ และเพื่อแจ้ง
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกั...
อาหาร
 ควรจะมีการวางแผนจัดเตรียม
อาหาร คานึงถึงเรื่องเชื้อชาติและ
การนับถือศาสนาของนักท่องเที่ยว
เช่น อิสลามไม่ทานหมู
 ใ...
อาหาร
 ภาชนะในการปรุงอาหารจะต้องมีความ
สะอาดและปราศจากกลิ่น ไม่มีกลิ่นอับ
กลิ่นเหม็น กลิ่นคาว
 มีการแยกภาชนะในการล้าง เช...
คุณสมบัติเบื้องต้นของโฮมสเตย์
 เจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัว
จะต้องถือว่าการทาโฮมสเตย์เป็น
เพียงรายได้เสริม นอกเหนือจาก
...
คุณสมบัติเบื้องต้นของโฮมสเตย์
 นักท่องเที่ยวต้องเข้าพักหรือพักแรม
ในบ้านเดียวกับเจ้าของบ้านโดยอาศัย
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรีย...
คุณสมบัติเบื้องต้นของโฮมสเตย์
 เจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัว
จะต้องให้ความร่วมมือกับชุมชนใน
การจัดการโฮมสเตย์ โดยคานึงถึ...
คุณสมบัติเบื้องต้นของโฮมสเตย์
 จานวนหลังคาเรือนที่เป็นสมาชิก
ของกลุ่มโฮมสเตย์จะต้องมีอย่าง
น้อย 3 หลังขึ้นไปถึงจะสามารถ
เ...
คุณสมบัติเบื้องต้นของโฮมสเตย์
 ที่ตั้งของชุมชนหรือกลุ่มโฮมสเตย์
จะต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์
ไม่เป็นการไปบุกรุกเขตพื...
มาตรฐานโฮมสเตย์: ที่พัก
 ลักษณะบ้านพักที่เป็นสัดส่วน เป็นห้องนอน หรือเป็นพื้นที่ที่เจ้าของบ้าน
แบ่งปันให้นักท่องเที่ยวได้...
มาตรฐานโฮมสเตย์: อาหาร
 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบ
อาหาร ควรมีปริมาณที่เหมาะสม
 ปรุงอาหารอย่างถูกสุขอนามัย
 ใช้ผักพื้นบ้...
มาตรฐานโฮมสเตย์: อาหาร
 ภาชนะที่บรรจุอาหารก็ควรจะรักษาความ
สะอาด ไม่มีคราบ และกลิ่นคาว
 ห้องครัวอาจจะอยู่ในบ้าน หรือแยกจ...
มาตรฐานโฮมสเตย์: ความปลอดภัย
 การตรวจตรา เวรยาม
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น มียา
สามัญประจาบ้านอยู่ในสภาพใช้
งานได้
 เจ้าของ...
มาตรฐานโฮมสเตย์: อัธยาศัยไมตรี
 เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก ทุกครัวเรือน
จะต้องรู้จักการเรียนรู้วิถีชีวิตของเจ้าของ
บ้า...
มาตรฐานโฮมสเตย์: รายการนาเที่ยว
 ในชุมชนมีกิจกรรมที่สามารถให้
นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้
 มีรายการนาเที่ยวที่ชัดเจ...
มาตรฐานโฮมสเตย์: รายการนาเที่ยว
 นากิจกรรมมานาเสนอให้นักท่องเที่ยวตาม
รูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ
 นาเสนอภูมิปัญญาพื้นบ...
มาตรฐานโฮมสเตย์: รายการนาเที่ยว
 เจ้าของบ้านควรจะเป็นมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น หรือ สามารถประสานงาน
กับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้
 ...
มาตรฐานโฮมสเตย์:ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
 แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนหรือแหล่ง
ใกล้เคียง ควรจะเป็นแหล่งที่
สามารถดึงดูดความสนใจ...
มาตรฐานโฮมสเตย์:ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 ควรจะมีมาตรฐาน แผนงาน และ
แนวทางในการปฏิบัติในการจัดการ
แยกขยะอย่างถูกวิธี
 มีแผ...
มาตรฐานโฮมสเตย์: ด้านวัฒนธรรม
 เน้นการดารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น
 มีการรวบรวมองค์ความรู้และวัฒนธรรม
ท้องถ...
มาตรฐานโฮมสเตย์: ด้านวัฒนธรรม
 การรักษาวิถีชุมชน ไม่ควร
เปลี่ยนการจัดทาใหม่ หรือ
สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
น...
มาตรฐานโฮมสเตย์:
การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์
 การผลิตของจากชุมชนเพื่อ
จาหน่ายเป็นของที่ระลึกให้แก่
นักท่องเที่ยว
...
มาตรฐานโฮมสเตย์:
การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์
 การบริหารจัดการต้องเป็นการรวมกลุ่ม
ดาเนินการร่วมกันของชุมชน
 สมาชิ...
มาตรฐานโฮมสเตย์:
การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์
 มีกฎกติกาการทางานของคณะกรรมการ
 มีการจัดสรรเงินรายได้ของส่วนกลางเพ...
มาตรฐานโฮมสเตย์:
การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์
 กาหนดอัตราค่าบริการควรจะเป็นที่
ยอมรับของกลุ่ม มีการชาระเงินที่
กอง...
มาตรฐานโฮมสเตย์:ประชาสัมพันธ์
 เอกสาร สิ่งพิมพ์ คู่มือ แผ่นพับ
แผนที่การเดินทาง โปรแกรมการ
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ย...
มาตรฐานโฮมสเตย์:ประชาสัมพันธ์
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ควรจะมีเป้าหมายการเผยแพร่
กับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
 การประชาสัมพ...
ปั จจัยความสาเร็จของโฮมสเตย์
 การมีส่วนร่วม
 การกระจายบทบาทของการทางาน
 การกระจายผลประโยชน์และรายได้
 การทางานที่โปร่ง...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

6 5 ที่พักแรมแบบโฮมสเตย์และการจัดการ

5.777 Aufrufe

Veröffentlicht am

6 5 ที่พักแรมแบบโฮมสเตย์และการจัดการ

Veröffentlicht in: Reisen
 • Als Erste(r) kommentieren

6 5 ที่พักแรมแบบโฮมสเตย์และการจัดการ

 1. 1. โครงการอบรมหลักสูตรการท่องเที่ยว เชิงเกษตรและการจัดการ ที่พักแรมแบบโฮมสเตย์และการจัดการ บรรยายโดยคุณกรวรรณ สังขกร
 2. 2. ความหมายของโฮมสเตย์ โดย ททท.  บ้านพักประเภทหนึ่งประเภทใดที่ นักท่องเที่ยวร่วมกับเจ้าของบ้านและมี วัตถุประสงค์ที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตของ ชาวบ้าน ซึ่งเป็นการถ่ายทอด วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง กันและกัน พร้อมทั้งจัดที่พักและ อาหารให้แก่นักท่องเที่ยวและได้รับ ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม
 3. 3. ความหมายโดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  เป็นบ้านพักที่อยู่ในชุมชน สมาชิกในครัวเรือนพักอยู่ประจา และ บ้านนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มชมรมที่ร่วมจัดกันเป็นโฮมสเตย์ ชุมชน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักร่วมกับเจ้าของบ้านได้ ซึ่งสมาชิกในบ้านก็ต้องมีความยินดีและเต็มใจให้นักท่องเที่ยว เข้ามาพักด้วย พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่นของตนเองให้แก่นักท่องเที่ยว และสามารถนา นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
 4. 4. พัฒนาการของโฮมสเตย์  มีโฮมสเตย์เกิดขึ้นมากมาย และมี โฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวแล้ว มีทั้งหมดประมาณ 200 กว่า โฮมส-เตย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา  มีโฮมสเตย์ที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานอีก มากกว่า 200 กว่าโฮมสเตย์รวม ทั้งหมดเกือบ 500 โฮมสเตย์
 5. 5. พัฒนาการของโฮมสเตย์  โฮมสเตย์ในประเทศไทยเริ่มมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 จนถึง พ.ศ. 2535 ที่เป็นช่วงยุคเริ่มต้น ซึ่งจะ ระยะแรกจะกระจายอยู่ในกลุ่มนิสิต นักศึกษา และ การออกค่ายอาสา พัฒนา  เป็นกลุ่มที่ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิต และเข้าสู่ชนบท มีการออกค่ายไป พักกับชาวบ้านอยู่กับชุมชน ซึ่งแต่ เดิมยังไม่ได้เรียกว่าโฮมสเตย์
 6. 6. พัฒนาการของโฮมสเตย์  หลังจากนั้นก็มีการกระจายเข้าสู่กลุ่ม นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย ซึ่งจะเป็น กลุ่มที่ชอบ Trekking Tour หรือ ทัวร์ป่า โดยเฉพาะทางตอนเหนือ ของไทย  นักท่องเที่ยวก็จะเข้าพักตามหมู่บ้าน ชาวเขา ตามเส้นทางการเดินป่า
 7. 7. ยุคกลางของโฮมสเตย์  กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมทัวร์ป่ามากขึ้น โฮมสเตย์จึง พัฒนารูปแบบและกิจกรรมมากขึ้น กระจายไปตามหมู่บ้านชาวเขา  ในช่วงยุคกลางนี้ยังไม่ได้มีการจัดการใดๆ ทาให้นักท่องเที่ยวที่ เป็น Trekking Tour เข้าไปก็จะเจอปัญหาต่างๆโดยเฉพาะ ยาเสพติด
 8. 8. โฮมสเตย์ยุคหลัง  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลก็ได้ให้ความสาคัญ และ เน้นการพัฒนากระแส สังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทาให้การ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับความนิยมมากขึ้นและยังมีแนวโน้มมากขึ้น เรื่อยๆ  นักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงแรกจะเป็นกลุ่มนาร่องในสังคม ซึ่งส่วน ใหญ่จะเป็น NGO หรือนักพัฒนาสังคมลังจากนั้นก็เริ่มมีการ เคลื่อนไหวในกลุ่มธุรกิจ มีสินค้าใหม่ๆเข้ามานาเสนอให้ลูกค้ามาก ขึ้น
 9. 9. การเติบโตของโฮมสเตย์  ในปี พ.ศ. 2541-2542 เมื่อ รัฐบาลไทยโดยททท.ประกาศให้ ประเทศไทยเป็นปีแห่งการ ท่องเที่ยวไทย หรือ Amazing Thailand ก็มีการสนับสนุน การท่องเที่ยวทาให้เกิดการจัด โฮมสเตย์ในหลายชุมชน และมีการ ขยายโฮมสเตย์เพิ่มมากขึ้นด้วย
 10. 10. การเติบโตของโฮมสเตย์  รัฐบาลต้องการที่จะมุ่งเน้นการ กระจายอานาจเข้าสู่ท้องถิ่น เน้นการ พัฒนาชุมชน ให้ความสาคัญกับการ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับ ชุมชน โดยการใช้เครื่องมือคือการ ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการ พัฒนาให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่หลากหลายในชุมชน
 11. 11. การเติบโตของโฮมสเตย์  ปี พ.ศ. 2546 กรมการท่องเที่ยวก็เริ่มจัดทามาตรฐาน โฮมสเตย์ขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการเริ่มการประเมิน เป็นเพียงการ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าในปี พ.ศ. 2547 จะเริ่มมีการ ประเมินโฮมสเตย์ เพื่อเป็นการรับประกันให้กับนักท่องเที่ยว ได้ทราบถึงโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน และถูกต้อง มีการ จัดการที่ดี เป็นการให้มาตรฐานแก่โฮมสเตย์
 12. 12. วัตถุประสงค์ของการจัดทาโฮมสเตย์  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดทาโฮมสเตย์เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ เป็น ชุมชนที่เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ และยั่งยืน  เพื่อส่งเสริมโฮมสเตย์ให้มีมาตรฐาน และเข้าสู่กระบวนการตรวจรับรอง อย่างถูกต้องได้  เพื่อส่งเสริมให้โฮมสเตย์เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงชุมชน หรือ Community Based Tourism  เพื่อคานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรม และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและรับประโยชน์อย่างเป็นธรรม
 13. 13. ประเภทของโฮมสเตย์  โฮมสเตย์ทั่วไป เป็นโฮมสเตย์ที่มีอย่างน้อย 3 หลังในชุมชน นักท่องเที่ยวจะต้องพักกับ คนในครอบครัว แต่ยังไม่ได้รับการประเมิน  โฮมสเตย์มาตรฐาน เป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับ มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะได้รับ ป้ายมาตรฐาน ซึ่งมีอายุ 3 ปี หากหมด ระยะเวลาแล้วก็จะต้องเข้ารับการประเมิน ใหม่
 14. 14. การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น  คานึงถึงความพร้อม ความเต็มใจของ ชุมชนเป็นสาคัญ ชุมชนจะต้องมีส่วน ร่วมในการบริหารจัดการ  ตั้งกรรมการที่จะเข้ามาดูแลโฮมสเตย์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง  เน้นจุดขายที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของ ชุมชน ภายใต้บรรยากาศแบบธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจต่อ บุคคลภายนอก
 15. 15. การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น  การท่องเที่ยวจะต้องเป็นเพียงรายได้เสริมไม่ใช่อาชีพหลัก  สิ่งที่ควรจะนาเสนอให้แก่นักท่องเที่ยวก็ควรจะเป็นวิถีชีวิตในชุมชนที่เรียบ ง่ายแบบชนบท ไม่จาเป็นต้องทาอะไรที่เป็นพิเศษเพื่อเพิ่มเติมให้ นักท่องเที่ยว  คานึงถึงความปลอดภัยและความสะอาดของห้องพัก  กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นก็จะต้องเกี่ยวข้องกับชุมชน  มีการรวมกันในรูปแบบกลุ่มสหกรณ์ สมาชิกในชุมชนต้องมีความเข้าใจใน การบริหารจัดการ สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นในการจัดการ เพื่อที่จะให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 16. 16. การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น  สมาชิกในครอบครัวจะต้องเต็มใจในการรับนักท่องเที่ยวเข้ามา เยือน  บ้านพักจาเป็นจะต้องมีโครงสร้างที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ ไกลจากเมืองหรือพื้นที่จัดเทศกาล รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว  มีห้องน้า ห้องพัก ห้องอาบน้า และห้องนั่งเล่นไว้รองรับ นักท่องเที่ยว  เป็นบ้านที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่มีกลิ่นอับ มีการ จัดเตรียมสถานที่พบปะกัน เป็นที่นั่งเล่น พูดคุย แลกเปลี่ยน กันระหว่างเจ้าของบ้านและนักท่องเที่ยว
 17. 17. การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น  ห้องพักของนักท่องเที่ยวควรจะมีความเป็น ส่วนตัวและมีความเรียบง่าย มีความเป็น สัดส่วน  หากบางหมู่บ้านบางวัฒนธรรมที่ไม่นิยมการ กั้นห้องนอนให้เป็นสัดส่วน ก็ควรแก้ปัญหา ด้วยการหาสิ่งของไม่ว่าจะเป็นผ้า ตู้เสื้อผ้า มา กั้นให้ส่วนหนึ่งเป็นของนักท่องเที่ยวที่เป็น ส่วนตัว
 18. 18. การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น  เครื่องนอนที่มีนักท่องเที่ยวใช้และออกไป แล้วก็ควรมีการเก็บมาซักและจัดเตรียมไว้ ใหม่ให้เรียบร้อย  ห้องพักนั้นก็ควรจะมีไฟฟ้า ตะเกียง แสง สว่างให้เหมาะสม  ห้องน้าที่จัดให้นักท่องเที่ยวนั้นก็สามารถเป็น ห้องน้าที่เจ้าของบ้านใช้ร่วมด้วยได้ แต่เรื่อง ที่สาคัญคือต้องรักษาความสะอาด มีการทา ความสะอาดห้องน้าเป็นประจา ไม่ให้เกิด การลื่น
 19. 19. การจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น  ควรมีการจัดเตรียมเครื่องใช้สาหรับผู้มา พัก เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า อุปกรณ์ใน ห้องน้าเล็กๆน้อย สบู่ ยาสีฟัน  หากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักในหมู่บ้านก็ ควรมีการแจ้งให้กับชุมชนได้ทราบเพื่อจะ ได้มีการช่วยกันดูแลความปลอดภัย จัดเวร ยาม เฝ้าระวัง  ควรมีเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ติดต่อ เจ้าหน้าที่ในกรณีฉุกเฉิน
 20. 20. ระเบียบสาหรับนักท่องเที่ยว  ควรแจ้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต กฏระเบียบของหมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวทราบ  กาหนดข้อระเบียบของการท่องเที่ยว การแต่งกาย การนอน กาหนดเวลา การเข้า-ออกบ้านพัก เพื่อไม่ให้กระทบกับความเชื่อดั้งเดิมของชุมชน  ควรจะมีจุดศูนย์กลางของชุมชน เช่น วัด โรงเรียน ใช้เป็นที่ลงทะเบียนเข้า พัก  ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้าบ้านพัก ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดความประทับใจ เช่น บายศรีสู่ขวัญ พวงมาลัย ดอกมะลิ
 21. 21. การจัดการระบบการจองที่พัก  ควรจะมีการจัดลาดับบ้านที่พักที่ให้บริการในชุมชนที่มีโฮมสเตย์ อยู่ เพื่อจัดสรรบ้านแต่ละหลังให้นักท่องเที่ยวได้พัก  ขั้นตอนการจองอาจจะต้องมีการเก็บค่ามัดจาไว้ล่วงหน้าขึ้นอยู่ กับการบริหารจัดการในชุมชนนั้นๆ  ควรจะมีการบันทึกข้อมูลสาหรับการจอง และการยกเว้นการจอง ที่พัก จานวนผู้เข้าพัก จานวนเงินทั้งหมด ค่าใช้จ่ายต่างๆ  นักท่องเที่ยวโทรเข้ามาจองควรจะแจ้งให้ทราบถึงค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการต่างๆ
 22. 22. การจัดการระบบการจองที่พัก  มีการลงทะเบียนเพื่อขอ ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อการ เตรียมการ และเพื่อแจ้ง นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับชุมชน
 23. 23. อาหาร  ควรจะมีการวางแผนจัดเตรียม อาหาร คานึงถึงเรื่องเชื้อชาติและ การนับถือศาสนาของนักท่องเที่ยว เช่น อิสลามไม่ทานหมู  ในหมู่บ้านอาจจะมีผักหรืออาหาร พื้นบ้านวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ ของชุมชนที่ออกตามฤดูกาล  จะต้องมีการถามความชอบกับเรื่อง รสชาติ เช่น การทานเผ็ด รสจัด
 24. 24. อาหาร  ภาชนะในการปรุงอาหารจะต้องมีความ สะอาดและปราศจากกลิ่น ไม่มีกลิ่นอับ กลิ่นเหม็น กลิ่นคาว  มีการแยกภาชนะในการล้าง เช่น แก้วน้า จาน ชาม เพราะจะทาให้กลิ่นไม่ติดกัน  ควรจะรับประทานพร้อมกันเพื่อเป็นการ รับรู้วัฒนธรรมการกินอาหารร่วมกัน  อาจจะมีการเชิญให้นักท่องเที่ยวมาร่วม ในการจัดโต๊ะอาหารเพื่อให้เกิดความ ภูมิใจ
 25. 25. คุณสมบัติเบื้องต้นของโฮมสเตย์  เจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัว จะต้องถือว่าการทาโฮมสเตย์เป็น เพียงรายได้เสริม นอกเหนือจาก รายได้อาชีพหลักของครอบครัว  พื้นที่ภายในบ้านจะต้องเป็นพื้นที่ใช้ สอยที่เหลือจากการไม่ได้ใช้ ประโยชน์และดัดแปลงมาใช้เป็นที่ พัก หรือเป็นที่ว่างที่มีห้องพักว่าง
 26. 26. คุณสมบัติเบื้องต้นของโฮมสเตย์  นักท่องเที่ยวต้องเข้าพักหรือพักแรม ในบ้านเดียวกับเจ้าของบ้านโดยอาศัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตร่วมกัน  สมาชิกในครอบครัวมีความยินดีและ เต็มใจในการให้นักท่องเที่ยวเข้ามา พักแรมในบ้าน พร้อมทั้งถ่ายทอด วัฒนธรรมอันดีงามให้แก่ นักท่องเที่ยวได้
 27. 27. คุณสมบัติเบื้องต้นของโฮมสเตย์  เจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัว จะต้องให้ความร่วมมือกับชุมชนใน การจัดการโฮมสเตย์ โดยคานึงถึงคนที่ อยู่ในชุมชนโดยรอบในการทากิจกรรม ร่วมกัน  ควรจะเป็นสมาชิกกลุ่มชมรมหรือ สหกรณ์ร่วมกับการทาโฮมสเตย์ของ ชุมชนนั้นๆ
 28. 28. คุณสมบัติเบื้องต้นของโฮมสเตย์  จานวนหลังคาเรือนที่เป็นสมาชิก ของกลุ่มโฮมสเตย์จะต้องมีอย่าง น้อย 3 หลังขึ้นไปถึงจะสามารถ เรียกว่า โฮมสเตย์ จริงๆได้  บ้านที่ขอรับการประเมินจะต้องมี เลขที่บ้านโดยออกจากศูนย์ ราชการ และบัตรประชาชนเจ้าของ บ้านด้วย
 29. 29. คุณสมบัติเบื้องต้นของโฮมสเตย์  ที่ตั้งของชุมชนหรือกลุ่มโฮมสเตย์ จะต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ไม่เป็นการไปบุกรุกเขตพื้นที่ อุทยานและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า  การจัดการโฮมสเตย์หากต้องการ การประเมินจะต้องทาการประเมิน อย่างน้อยไม่ต่ากว่า 6 เดือน
 30. 30. มาตรฐานโฮมสเตย์: ที่พัก  ลักษณะบ้านพักที่เป็นสัดส่วน เป็นห้องนอน หรือเป็นพื้นที่ที่เจ้าของบ้าน แบ่งปันให้นักท่องเที่ยวได้พัก ไม่สามารถใช้บ้านที่แยกมาอีกหลังเพื่อให้ นักท่องเที่ยวเข้าพักได้  ที่นอนที่สะอาดและสบาย หากเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาพักกลุ่มใหม่ก็ควร มีการเปลี่ยนเครื่องนอนตามความเหมาะสมให้ มีราวตากผ้าหรือที่เก็บ เสื้อผ้าอย่างเป็นระเบียบ  ห้องอาบน้าสะอาด ไม่ลื่น มีอุปกรณ์การอาบน้าอย่างเหมาะสม น้าที่ใช้ จะต้องเป็นน้าสะอาด มีถังขยะ  มุมพักผ่อนที่สงบ สบาย ภายในบ้านหรือบริเวณโดยรอบ
 31. 31. มาตรฐานโฮมสเตย์: อาหาร  วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบ อาหาร ควรมีปริมาณที่เหมาะสม  ปรุงอาหารอย่างถูกสุขอนามัย  ใช้ผักพื้นบ้านหรือวัตถุดิบที่เป็น เอกลักษณ์ในท้องถิ่น  ใช้น้าที่สะอาด ควรผ่าน กระบวนการทาความสะอาดมา ก่อน ภาชนะเก็บน้าที่สะอาด ไม่ มีตะกอน และมีฝาปิด
 32. 32. มาตรฐานโฮมสเตย์: อาหาร  ภาชนะที่บรรจุอาหารก็ควรจะรักษาความ สะอาด ไม่มีคราบ และกลิ่นคาว  ห้องครัวอาจจะอยู่ในบ้าน หรือแยกจาก ตัวบ้านก็ได้ตามวัฒนธรรมชนบทต่างๆ  อุปกรณ์การเก็บเครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆ ควรจะสะอาดสามารถป้องกันเชื้อโรคและ สิ่งสกปรก  มีการกาจัดขยะที่ถูกสุขอนามัย
 33. 33. มาตรฐานโฮมสเตย์: ความปลอดภัย  การตรวจตรา เวรยาม  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น มียา สามัญประจาบ้านอยู่ในสภาพใช้ งานได้  เจ้าของบ้านควรจะซักถามโรค ประจาตัวของคนที่จะเข้ามาพัก  แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบว่า มีนักท่องเที่ยวมาเข้าพัก
 34. 34. มาตรฐานโฮมสเตย์: อัธยาศัยไมตรี  เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก ทุกครัวเรือน จะต้องรู้จักการเรียนรู้วิถีชีวิตของเจ้าของ บ้านผ่านกิจกรรมต่างๆ  มีแขกมาก็ต้องต้อนรับ มอบดอกไม้ พวงมาลัย มีคนในชุมชนมาต้อนรับ  มีการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ใน วิถีของชุมชน เจ้าของบ้าน มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น ดูไร่นา เก็บใบชา ทอผ้า ตกปลา ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
 35. 35. มาตรฐานโฮมสเตย์: รายการนาเที่ยว  ในชุมชนมีกิจกรรมที่สามารถให้ นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้  มีรายการนาเที่ยวที่ชัดเจน ซึ่งผ่านการ ยอมรับจากชุมชน  มีการวางแผนการท่องเที่ยวร่วมกับ ชุมชนโฮมสเตย์เพื่อกระจายรายได้  มีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เผยแพร่สู่ สาธารณะและนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน
 36. 36. มาตรฐานโฮมสเตย์: รายการนาเที่ยว  นากิจกรรมมานาเสนอให้นักท่องเที่ยวตาม รูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ  นาเสนอภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีลักษณะโดด เด่น  มีกิจกรรมบันเทิง เช่น ดนตรี เต้นรา พื้นบ้านในยามว่างหรือตอนเย็น  มีการท่องเที่ยวที่หลากหลายแตกต่างกันไป ตามวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกได้
 37. 37. มาตรฐานโฮมสเตย์: รายการนาเที่ยว  เจ้าของบ้านควรจะเป็นมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น หรือ สามารถประสานงาน กับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้  ควรจะมีการจัดทาสื่อ โบรชัวร์ เช่น รูปถ่าย ภาพวาด
 38. 38. มาตรฐานโฮมสเตย์:ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนหรือแหล่ง ใกล้เคียง ควรจะเป็นแหล่งที่ สามารถดึงดูดความสนใจ นักท่องเที่ยว  ชุมชนควรจะมีกฎกติกาการใช้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ชัดเจน  มีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู เช่น การปลูกป่า ค่ายอนุรักษ์ เยาวชน
 39. 39. มาตรฐานโฮมสเตย์:ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ควรจะมีมาตรฐาน แผนงาน และ แนวทางในการปฏิบัติในการจัดการ แยกขยะอย่างถูกวิธี  มีแผนงานที่จะช่วยลดผลกระทบของ ภาวะโลกร้อน หรือ Green Tourism  มีกิจกรรมในการลดผลกระทบจาก การท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 40. 40. มาตรฐานโฮมสเตย์: ด้านวัฒนธรรม  เน้นการดารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น  มีการรวบรวมองค์ความรู้และวัฒนธรรม ท้องถิ่นเพื่อนาสู่การเผยแพร่ที่ถูกต้องแก่ นักท่องเที่ยว  ชุมชนและโรงเรียนควรจะมีแผนการฟื้ นฟู อนุรักษ์ และถ่ายทอดศิลปะ การละเล่น พื้นบ้าน  ผู้แสดงทางวัฒนธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง ส่วนร่วมในการวางแผน เนื้อหา รูปแบบ และ การนาเสนอ
 41. 41. มาตรฐานโฮมสเตย์: ด้านวัฒนธรรม  การรักษาวิถีชุมชน ไม่ควร เปลี่ยนการจัดทาใหม่ หรือ สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนอง ความต้องการของ นักท่องเที่ยว
 42. 42. มาตรฐานโฮมสเตย์: การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์  การผลิตของจากชุมชนเพื่อ จาหน่ายเป็นของที่ระลึกให้แก่ นักท่องเที่ยว  การนาความรู้ ภูมิปัญญาใน ท้องถิ่น มาจัดกิจกรรม เพื่อให้คนในท้องถิ่น ภาคภูมิใจ
 43. 43. มาตรฐานโฮมสเตย์: การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์  การบริหารจัดการต้องเป็นการรวมกลุ่ม ดาเนินการร่วมกันของชุมชน  สมาชิกกลุ่มของชุมชนต้องมีความรู้ ความ เข้าใจในแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ของ โฮมสเตย์  การรวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกสหกรณ์โฮมสเตย์ เพื่อตอบแทนสมาชิก  มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
 44. 44. มาตรฐานโฮมสเตย์: การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์  มีกฎกติกาการทางานของคณะกรรมการ  มีการจัดสรรเงินรายได้ของส่วนกลางเพื่อ เข้าสู่ชุมชน  แนวปฏิบัติของกลุ่ม เช่น ต้อนรับ ให้ ข้อมูล จัดลาดับกิจกรรม  มีแนวปฏิบัติในการจองห้องพักล่วงหน้า  จะต้องมีหลักเกณฑ์ การเปิดรับสมัคร สมาชิก กาหนดขีดความสามารถในการ รองรับนักท่องเที่ยว
 45. 45. มาตรฐานโฮมสเตย์: การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์  กาหนดอัตราค่าบริการควรจะเป็นที่ ยอมรับของกลุ่ม มีการชาระเงินที่ กองกลางที่เดียว  ควรมีการลงทะเบียนของนักท่องเที่ยวเพื่อ เป็นข้อมูลในการเตรียมการและให้บริการ แก่นักท่องเที่ยว  ระบุค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจนให้เป็น ธรรมในแผ่นพับประชาสัมพันธ์
 46. 46. มาตรฐานโฮมสเตย์:ประชาสัมพันธ์  เอกสาร สิ่งพิมพ์ คู่มือ แผ่นพับ แผนที่การเดินทาง โปรแกรมการ ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ช่องทางการติดต่ออย่างละเอียด  เอกสารสิ่งพิมพ์เหล่านี้อาจจะได้รับ การสนับสนุนจากอบต.หมู่บ้าน หรือ NGO รวมทั้งสถาบันศึกษา
 47. 47. มาตรฐานโฮมสเตย์:ประชาสัมพันธ์  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ควรจะมีเป้าหมายการเผยแพร่ กับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ก็เป็นเรื่องที่สาคัญ เช่น การโฆษณา ผ่านหน้า Page ของ Facebook
 48. 48. ปั จจัยความสาเร็จของโฮมสเตย์  การมีส่วนร่วม  การกระจายบทบาทของการทางาน  การกระจายผลประโยชน์และรายได้  การทางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  มาตรการในการป้องกันและควบคุมผลกระทบทางสังคม  E-Marketing หรือ การตลาดออนไลน์ ก็ถือว่าเป็น เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้ทางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

×