Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Drying Borewells : In Kannada

The story of a community that revived its borewells. This comic book is in Kannada

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Drying Borewells : In Kannada

 1. 1. EzÀgÀ°è¤ÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ d®eï F PÀvÉAiÀÄÄ DUÉßÃAiÀÄ (zÀQët ¥ÀƪÀð) ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ £ÉÊd WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C°è£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÉ. vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ G½¹PÉÆAqÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt §wÛºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼À
 2. 2. ¤ÃgÁ CªÀ¼À ¸ÉßúÀvÀ d®eÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃWÀzÀÆvï J£ÀPÉèêï£À°ègÀĪÀ CªÀ¼À £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀÄ. CªÀ¼À vÀAzÉ ¸À°Ã¯ï §wÛºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt vÁgÁUÀt Written by Ladyfingers Co. and Biome Environmental Trust. Illustrated and Designed by Ladyfingers Co. Supported by WIPRO. © Biome Environmental Trust 2017 Email: water@biome-solutions.com Website: www.biometrust.org
 3. 3. ¤ªÀÄä J£ÀPÉèêï£À°è JµÀÄÖ M¼ÉîAiÀÄ GzÁå£ÀªÀ£À«zÉ ! EzÀÄ GzÁå£ÀªÀ£ÀªÀ®è - EzÀÄ vÁådå ¤ÃgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ!* ¦ÃpPÉ 2 vÁådå ¤ÃgÀ£ÀÄß ±ÉÃPÀj¸ÀĪÀ vÉÆnÖ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉAiÀÄ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ ±ÀÄ¢ÞÃPÀj¹zÀ ¤ÃgÀÄ GzÁå£ÀªÀ£ÀPÁÌV 3 £ÁªÀÅ §¼À¸ÀĪÀ ¤Ãj£À ±ÉÃPÀqÁ 80 gÀµÀÄÖ ¨sÁUÀ vÁådåªÁV CxÀªÁ gÉÆZÁÑV ªÉÆÃjAiÀÄ°è ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ w½¢zÉAiÉÄÃ? F ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌj¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÁådå ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ CxÀªÁ vÁådå ¤ÃgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. *
 4. 4. ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ F jÃwAiÀiÁV PÁtÄvÀÛzÉ? DzÀgÉ EzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ F jÃw EgÀ°®è ... 4 24/7 «zÀÄåvïZÀêQÛ gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ FdÄPÉƼÀ PÀè¨ïºË¸ï ªÉÄÃWÀzÀÆvï J£ÀPÉèêï£À°è ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À Rjâ I. ªÉÄÃWÀzÀÆvï J£ÉÌ÷èêï£À ¥ÀjZÀAiÀÄ »AzÉ 2000 E¸À«AiÀÄ°è ªÉÄÃWÀzÀÆvï J£ÀPÉèêï 5
 5. 5. PÉ®ªÀÅ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà ¸ÀéAvÀ PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹PÉÆAqÀgÀÄ. II. ¤ÃgÀÄ: ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è 6 ¸ÀAªÀÈzsÀÝ PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ½AzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¥ÉÊ¥ïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÉÄÃWÀzÀÆvï J£ÉÌ÷èêïUÉ ¥ÀÆgÉʸÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. 6 2005 gÀ ªÉüÉUÉ ªÉÄÃWÀzÀÆvï J£ÀPÉèêï£À GvÀÛªÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÀªÀÅ £À°èUÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ §gÀÄwÛgÀ°®è EzÀÆ §wÛºÉÆÃVzÉ. £ÁªÀÅ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß PÉÆgɸÀ§ºÀÄzÉÃ? CxÀªÁ mÁåAPÀgïUÉ zÀÆgÀªÁuÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÃ? ¢ÃWÁðªÀ¢ü ¥ÀjºÁgÀªÉãÀÄ? ¥Àæw¢£À ¤ÃjUÁV mÁåAPÀgïUÉ zÀÆgÀªÁuÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛÛzÉÝ. £À£Àß PÉƼÀªÉ ¨Á« MtVºÉÆÃVvÀÄÛ. £Á£ÀÄ mÁåAPÀgïUÀ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ. §qÁªÀuÉUÁV ©®Øgï AiÀiÁPÉ ºÉƸÀ PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼À£ÀÄß PÉÆgɸÀÄwÛ®è? 7
 6. 6. III. ªÀÄÄAUÁj£À DUÀªÀÄ£À 2006gÀ ªÉüÉUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À «¥ÀvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀ«¸À¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ. ¸ÁPÀµÀÄÖ ¤ÃjzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ, £ÀªÀÄä £À°èUÀ¼ÀÄ KPÉ §wÛºÉÆÃVªÉ. 8 £ÁªÉ®ègÀÆ MmÁÖV PÉ®¸À ªÀiÁr EzÀgÀ PÀÄjvÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. £À£ÀUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«®è ! qɪÀ®¥Àgï F PÀÄjvÀÄ PÁ¼Àf ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. DAiÀÄÄÛ, £ÁªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ¤£Àß ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É. ªÉÆzÀ®Ä £ÁªÀÅ ¦MJ gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄAzÉ, £ÀªÀÄUÉ vÀdÕgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÀ CUÀvÀå«zÉ. F ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ®Ä d®«eÁÕ¤AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉ¢zÉÝãÉ. IV. ¤ªÉñÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ¸ÀAWÀ (¦MJ) 2007: ªÉÆzÀ® ¦MJ ¸À¨sÉAiÀÄ°è 9
 7. 7. V. SÁ¸ÀV PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼ÀÄ E®è ¤ÃªÀÅ PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼À£ÀÄß PÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÀÄѪÀÅ¢®è. ¤ÃªÀÅ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛÃj. EzÀgÀ CxÀð £ÁªÀÅ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ D ¤ÃgÀ£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀÈvÀªÁV ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ. ¤ÃgÀÄ E®è. EªÀgÀÄ £À£ÀUÁV E£ÉÆßAzÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ! ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ SÁ¸ÀV PÉƼÀªÉ ¨Á« ¤Ãj£À ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß §jzÁV¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁjUÀÆ ¤ÃgÀÄ G½AiÀÄĪÀÅ¢®è. DAiÀÄÄÛ. ºÁUÁzÀgÉ ¤ÃªÀÅ GvÀÛªÀĪÁzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 10 VI. ªÀÄgÀÄ¥ÀÆtð ¨Á«UÀ¼ÀÄ F ¥ÀæªÁºÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ? DzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀÄ¥ÀÆtð ¨Á«UÀ¼ÀÄ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄvÉÛ ¨sÀÆ«ÄAiÉƼÀUÉ EAV CAvÀðd®ªÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ ªÀÄgÀÄ¥ÀÆtð ¨Á«UÀ¼À°è AiÀiÁPÉ ºÀÆrPÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼À£ÀÄß PÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄgÀÄ¥ÀÆtð ¨Á«UÀ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ ªÉZÀÑ PÀrªÉÄ. KPÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ ¨sÀƫĬÄAzÀ ºÉÆgÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ªÀÄvÉÛ ¨sÀÆ«ÄAiÉƼÀUÉ EAUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¤ÃªÀÅ ¨Á«UÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ PÉ®¸À DUÀ¢zÀÝ°è, ªÉÄÃWÀzÀÆvï¤AzÀ ºÉÆgÀºÉÆÃUÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ zÉÆÃtÂUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛªÉ. ¸À«ÄÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ¼É ¤Ãj£À ZÀgÀArUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÑUÉƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 2008gÀ ªÉüÉUÉ GvÀÛj¸À¨ÉÃPÁzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥Àæ±ÉßUÀ½zÀݪÀÅ. 11
 8. 8. §¤ß, §¤ß ... ªÀÄgÀÄ¥ÀÆtð ¨Á«AiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ¥ÀæªÁºÀªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ! H»¹ £ÀªÀÄUÉ zÉÆÃtÂUÀ¼À CUÀvÀå«®è! ªÀǺÀÆ!! 12 ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀÄgÀÄ¥ÀÆtð ¨Á«UÀ¼ÀÄ : “¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ MAzÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À¨ÉÃPÀÄ!” ¤Ãj£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß «ÄvÀªÁV §¼À¹! PÉƼÀªÉ ¨Á« ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ §¼À¸À¨ÁgÀzÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ! VII. ¤Ãj£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ 2009gÀ°è ¤Ãj£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ CvÀÄåvÁìºÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. 13
 9. 9. VIII. §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀvɪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £ÁªÀÅ ¤Ãj£À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀvɪÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ J®ègÀÆ ¸ÀºÀªÀÄw¹zÀgÀÄ £ÁªÉ®è M¦àzÉݪÉ. £ÁªÀÅ ¤ÃjUÉ 6 gÀÆ¥Á¬Ä ¥Àæw Q¯ÉÆà °lj£ÀAvÉ ¤UÀ¢¥Àr¸ÉÆÃt. ¤Ãj£À §¼ÀPÉAiÀÄ «AUÀqÀuÉ 14 IX. ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÉZÀÑ ¤ªÁ¹UÀ½AzÀ ªÉZÀÑ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ, £ÁªÀÅ ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¥ÀÆwðAiÀiÁV »A¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. £ÁªÀÅ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß vÀ¥ÁàV ¯ÉPÀÌ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÉÆÃjPÉAiÀÄ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß 6 gÀÆ¥Á¬Ä ¥Àæw Q¯ÉÆà °lj£ÀgÀ°è M¼À¥Àr¹®è. £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÉÆßà ©nÖgÀÄvÉÛêÉÉ. CxÀªÁ vÁådå ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉCxÀªÁ vÀdÕgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀ ªÉZÀÑ CAQ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ºÉaѸÉÆÃt J¯Áè PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ £ÁªÀÅ «ÄÃlgÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¨ÉÃPÀÄ. 15
 10. 10. ¤Ãj£À ±ÀÄ®Ì «¢ü¸À®Ä ºÉƸÀ ¤Ãw ªÉÆzÀ® 10,000 °ÃlgïUÉ 10 gÀÆ¥Á¬Ä ¥Àæw Q¯ÉÆà °lj£ÀAvÉ ±ÀÄ®Ì «¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 10,000 °Ãlgï £ÀAvÀgÀ 15 gÀÆ¥Á¬Ä ¥Àæw Q¯ÉÆà °lgï ±ÀÄ®Ì ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ £ÀAvÀgÀzÀ 10,000 °Ãlgï ªÀgÉUÉ 25 gÀÆ¥Á¬Ä ¥Àæw Q¯ÉÆà °lgï ±ÀÄ®Ì ºÁUÀÆ CzÀgÀ £ÀAvÀgÀzÀ 10,000 °ÃlgïUÉ 40 gÀÆ¥Á¬Ä ¥Àæw Q¯ÉÆà °lgï ±ÀÄ®Ì. 60 Q¯ÉÆà °lgïVAvÀ ºÉaÑ£À ¤ÃjUÉ 60 gÀÆ¥Á¬Ä ¥Àæw Q¯ÉÆà °lgï ±ÀĮ̪ÁVzÉ ºÁUÀÆ AiÀiÁgÀÄ CAvÀðd®ªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¥ÀÆtð ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®èªÉÇà CªÀjUÉ mÁåAPÀgï£À ±ÀĮ̪À£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CzÀgÀAvÉ 2011gÀ°è, ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 16 £ÀªÀÄä §¼ÀPÉAiÀÄÄ vÀÄA¨Á ºÉZÁÑVzÉ - £ÁªÀÅ PÀrªÉÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä F wAUÀ¼À ©¯ï PÉêÀ® gÀÆ.200 §A¢zÉ. EzÀÄ CzÀÄâvÀªÁVzÉ! £ÁªÀÅ JµÀÄÖ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÉAzÀÄ ¤RgÀªÁV w½zÀÄPÉÆAqÀgÉ ¤Ãj£À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. £ÁªÀÅ JµÀÄÖ ¥ÉÆÃ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ - PÁgïUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ ºÉÆvÀÄÛ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. CLUBHOUSE TV 17
 11. 11. FUÀ £ÁªÀÅ ¨Á«UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¥ÀÆtð ªÀiÁrzÀ ºÁUÉ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÉÄWÀzÀÆvï J£ïPÉèêï£À J¯Áè ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÆ vÀªÀÄäzÉà DzÀ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ PÉÆAiÀÄÄè ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉÆA¢gÀĪÀgÉAzÀÄ PÀ®à£É ªÀiÁr... ªÉÄïÁÒªÀt ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ PÉÆAiÀÄÄè! ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÀÆ F ªÀåªÀ¸ÉÜ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÉà £ÀªÀÄä AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁVzÉ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ¤Ãj£À §¼ÀPÉAiÀÄ ©¯ï ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ! PÉÆAiÀÄÄè ªÀiÁrzÀ ¤Ãj£À gÀÄa CzÀÄâvÀªÁVzÉ! X. ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ PÉÆAiÀÄÄè ¸ÀéZÀÒªÁzÀ bÁªÀt ªÀÄ¼É ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï ªÉÆzÀ® ªÀÄ¼É «¨sÀdPÀ ¥ÀA¥ï ¸ÀAUÀæºÀuÁ vÉÆnÖ FIL- TER 18 ºÀ¼ÉAiÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼À°è ªÀÄvÉÛ ¤ÃgÀÄ §A¢vÀÄ! ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¤Ãj£À §¼ÀPÉ ¥ÀæªÀiÁt 250 jAzÀ 150 °Ãlgï ¥Àæw ªÀåQÛUÉ E½¬ÄvÀÄ. ¥Àæw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀļɤÃgÀÄ PÉÆAiÀÄè£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯Á¬ÄvÀÄ, ªÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀt ¨Á«UÀ¼ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¢£À... 19
 12. 12. vÁådå ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ £ÁªÀÅ ¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ vÁådå ¤ÃgÀ£ÀÄß GzÁå£ÀªÀ£ÀPÉÌ §¼À¸ÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀgÁªÀiÁ¤ªÀÄ*AiÀÄ ¤AiÀĪÀÄzÀÀAvÉ, PÉgÉ ºÁUÀÆ CAvÀdð® ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä £ÁªÀÅ ¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ vÁådå ¤ÃgÀ£ÀÄß ±ÉÃPÀqÀ 100gÀµÀÄÖ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁVzÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ FVgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜVAvÀ GvÀÛªÀĪÁzÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ CUÀvÀå«zÉ. £ÀªÀÄä vÁådå ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ZÁ°ÛAiÀÄ°èqÀĪÀ ªÉZÀÑ ¥Àæw ªÀiÁºÉUÉ gÀÆ. 1 ®PÀë! 2014gÀ°è, MAzÀÄ ¢£À... *PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½ **vÁådå ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ 20 C£ÉÃPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ ¥ÀzÀÝwUÀ½ªÉ - £ÁªÀÅ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F ¥ÀzÀÝwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄUÉ eÉÊ«PÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ ¥ÀzÀÝwUÀ¼À ªÉZÀѪÀÅ CvÀåAvÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÁªÀÅ ºÀÆrPÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ gÀÆ.80 ®PÀëUÀ¼À §AqÀªÁ¼À ªÉZÀѪÀÅ ªÀiË®åAiÀÄÄvÀªÉÃ? EzÀjAzÁV £ÁªÀÅ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ gÀÆ.80,000/- UÀ¼À£ÀÄß G½¸À§ºÀÄzÀÄ. JPïìmÉAqÉqï KgÉõÀ£ï zÉêÀvïì ªÀÄtÂÚ£À eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÉÄA¨ÉæÃ£ï §AiÉÄà jAiÀiÁPÀÖgï ¥sÉÊmÉÆjqï mÉPï 21
 13. 13. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ: ¢éwÃAiÀÄ ¸ÀÄzsÁjvÀÀ ±ÉÆÃzsÀPÀ WÀlPÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ £É®¸ÀĪÀ WÀlPÀ vÁådå ¤Ãj£À ¥ÀæªÉñÀ zÁégÀ 22 vÁådå ¤Ãj£À eÉÊ«PÀ ¸ÀAPÀgÀuÁ vÀAvÀæeÁÕ£À vÀÈwÃAiÀÄ eÉÊ«PÀ eËUÀĨsÀÆ«Ä WÀlPÀ ¸ÀA¸ÀÌPÀj¹zÀ ¤Ãj£À ¸ÀAUÀæºÀuÁ vÉÆnÖ GzÁå£ÀªÀ£ÀPÁÌV ±ÀÄzÀÞ ¤ÃgÀÄ * MAzÀÄ 180-250 PÉJ¯ïr WÀlPÀªÀ£ÀÄß ZÁ°ÛAiÀÄ°èqÀ®Ä wAUÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 23
 14. 14. ªÀÄvÀÄÛ 6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ: UÀĽUÀĽ¸ÀÄ UÀèUï §è¨ï HºÀÆ! ¥sÉÊmÉÆjqï ¸ÀA¸ÀÌgÀuɬÄAzÀ ±ÀÄzÀÞ ¤ÃgÀÄ ¹UÀÄwÛzÉ. EzÀÄ CzÀÄâvÀªÁVzÉ! ¦MJ’UÀ¼À ªÀÄÄA¢£À ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä E£ÀÄß PÁAiÀįÁgÉ! 24 £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä ºÉZÀÄѪÀj vÁådå ¤ÃgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¨É¼ÉUÀ½UÁV Rjâ¸ÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄvÀÄÛ EzÀjAzÁV MtVgÀĪÀ £ÀªÀÄä PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀUÉƽ¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAaPÉ 25
 15. 15. eÁVAUï ¥ÁPïð GzÁå£ÀªÀ£À GzÁå£ÀªÀ£À FdÄ PÉÆüÀ PÀè¨ïºË¸ï GzÁå£ÀªÀ£À GzÁå£ÀªÀ£À GzÁå£ÀªÀ£À WÀ£ÀvÁådå «AUÀqÀuÉ WÀlPÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è «AUÀqÀuÉ ªÀiÁrzÀ vÁådåzÀ WÀ£ÀvÁådå ¤ªÀðºÀuÉ ¤Ãj£À C¼ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ vÁådå ¤Ãj£À ¸ÀA¥ÀPÀð ªÉÄïÁѪÀtÂAiÀÄ°è ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ PÉÆAiÀÄÄè ªÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀt ¨Á« ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á« J¯ÉUÉƧâgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÉÄÃWÀzÀÆvï J£ïPÉèêï£À «£Áå¸À ¥sÉÊmÉÆjqï WÀlPÀ www.biometrust.org

×