Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Paaftesia ne nxene si problem social

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 23 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Ähnlich wie Paaftesia ne nxene si problem social (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Paaftesia ne nxene si problem social

 1. 1. Punoi: BILAL MUHA
 2. 2. Çështjet që trajtohen 1. Abstrakti 2. Paaftësia në të nxënë 3. Faktorët që ndikojnë në mosarritje 4. Përhapja e fëmijëve të tillë 5. Shakqet e paaftësisë në të nxënë 6. Faktorët ndikues në paaftësinë në të nxënë 7. Përfundime 8. Sugjerime 9. Literatura
 3. 3. ABSTRAKT  Në këtë studim është evidentuar një fëmijë me paaftësi në të nxënë. Pas një pune të lodhshme me të, arrita në sukses. Ku qëndron peroblemi se këta fëmijë quhen të tillë, a ka shkaqe gjenetike? A përmisohet gjendja e tyre dhe kush është fëmija me paaftësi në të nxënë?  Këto pyetje japin konkluzione për këtë problem.
 4. 4. Paaftësia në të nxënë.  çregullim në një ose më shumë prej proceseve psikologjike me bazë neurologjioke.  Ky term përfshin faktorë të tillë si, dëmtime të trurit, disleksi, disfuksion minimal të trurit dhe pengime perceptuare.
 5. 5. Paaftësia në të nxënë.  Nuk përfshin fëmijët që kanë probleme të të nxënit, e që janë të verbër, shurdh-memec, të prapambetur mendor ose me disavantazhe të mjedisit kulturor ose atë ekonomik.
 6. 6. Paaftësia në të nxënë.  Është term i përgjithshëm, që I referohet një grupi heterogjen të çrregullimeve të manifestuara me vështirësi të dukshme në përvetësimin dhe përdorimin e të dëgjuarit, të lexuarit, të shkruarit dhe të arsyetuarit në aftësitë matematokore.
 7. 7. Faktorët që ndikojnë në mosarritje: Mosarritjet akademike Faktorët e brendshëm Prapambetja mendore Dëmtimet shqisore Turbullimet serioze Paaftësitë në të nxënë Disavantazhet kulturore Faktorët e jashtëm Udhëzime jo adekuate Disavantazhet ekonomike
 8. 8. Paaftësia në të nxënë.  Në praktikën shkollore, një numër I konsiderueshëm nxënësish kanë ritme të ulta në të nxënë, në zhvillimin e aftësive vizuale, dëgjimore etj.  Ka fëmijë që nuk e kapin gjuhën, por jo që nuk janë të shurdhër.  Ka të tjerë që nuk dallojnë vizualisht, por jo që nuk shohin.
 9. 9. Përhapja e fëmijëve të tillë:  Nga studiues ( Mrier, 1971) të ndryshëm thonë që 4.5 – 5% është shifra më e besueshme për prvalencën e nxënësve me paaftësi specifike në të nxënë.  ASNJË SHIFËR ZYRTARE E SIGURT, E DEKLARUAR PËR KËTË PROBLEM SOCIAL NË VENDIN TONË.
 10. 10. Situata në klasat tona:  Përbëhen mesatarisht nga 35 nxënës, atyre do t’i korrespondonin 7 nxënës me paaftësi dhe 2 me paaftësi specifike në të nxënë.  Në klasën e praktikës:
 11. 11. Puna me nxënës me paaftësi në të nxënë, problematika në edukimin e këtij nxënësi. Klasa e praktikës, kl e I tek “Sulë Harri “. Elbasan.
 12. 12. Shakqet e paaftësisë në të nxënë:  Shakqet:  1. Dëmtimet trunore (disfunksionim minimal/ dëmtim). Kanë vështirësi në vendimmarrje  2. Gjenetike (monozigotët dhe bizigotët)  3. Keq ushqyerja
 13. 13. paaftësinë në të nxënë:  1. Kushtet fizike (dëgjimi, shikimi…)  2. Faktorët mjedisorë. ( kushtet e shtëpisë, shkollës, komunitetit  3. Faktorët motivues. ( lënia pas dore)  4. Gjendjet psikologjike ( çregullime të vëmendjes, vizuale apo çrregullimet ghuhësore etj. )
 14. 14. Paaftësitë zhvilluese të të nxënit:  1. Çrregullimet e vëmendjes  2. Çrregullimet e kujtesës  3. Çrregullimet e të menduarit  4. Çrregullimet e gjuhës  5. Çrregullimet perceptuese
 15. 15. Mit Fakt Fëmijët me vështirësi në nxënie janë të vonuar; ata janë më pak inteligjentë se moshatarët e tyre. • Fëmijët me vështirësi në nxënie janë fëmijë dembelë, që nuk kanë qejf të mësojnë. • Vështirësitë në nxënie janë një çështje që i përket shkollës, mjedisit arsimor ku mëson fëmija. Vështirësitë në nxënie nuk janë tregues i inteligjencës së një individi. • Në disa raste fëmijët me vështirësi në nxënie janë të dekurajuar dhe pa motivim. Kjo mënyrë sjelljeje nuk duhet interpretuar si përtesë. • Vështirësitë në nxënie ndikojnë në të gjitha fushat e jetës, në punë, në jetën familjare, etj.
 16. 16. DIVIZIONI PËR ARSIM ME NEVOJA TË VEÇANTA Organizimi i aktiviteteve për vetëdijësimin e mësuesve, prindërve, drejtorëve dhe shoqërisë për rëndësinë e gjithëpërfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta .
 17. 17. PËRFUNDIM  Nxënësit me paaftësi në të nxëenë na shfaqin një problem social, sepse e dëmtojnë shoqërinë me paaftësi në shërbime publike ose jo.  Andaj duhet të merren masa për mirëedukimin e nxënësve të tillë, në mënyrë që të zbusim efektin negativ të tyre në shoqëri.  Konkludova që shkaqet dhe faktorët ndikojnë në aftësitë mendore të fëmijëve.
 18. 18.  Nga vëzhgimi vërejta që nxënësja me paaftësi në të nxënë, arrin të realizoje detyrat e dhëna me suportin e mësuesit.
 19. 19. SUGJERIME  Të evidentojmë saktë lëvizjet e nxësnësit gjatë veprimtarive për të nxënë aftësitë e kërkuara (të shkruarit, shqiptimi etj)  Vëzgimin e kryerjëes së aktivitetit në dy aspekte, saktësi dhe shpejtësi.  Përcakto objektivat e arritjes dhe regjistroi ata në dosje të veçantë.  Ndiqe me hapa të vazhdueshëm ecurinë e nxënësit  Ndryshoje programin për këto nxënës me qëllime të reja, përpara se nxënësi të dështoje në përparimin e tij.
 20. 20. LITERATURA  http://ëëë.slideshare.net/aurelaelmasllari/rast-studimi.  Doda. E. Didaktikë e gjuhës dhe leximit  Hyrje në edukimin special. Turku . A., botart, 2012.  http://masht.rks-gov.net/divizioni-per-arsim-me-nevoja- te-vecanta.  https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/aftesi_e_kufi zuar_manuali_1.pdf

×