ภารกิจครูมือใหม่

Beeby Bicky
Beeby BickyFaculty of Education, Khon Kaen University
ภารกิจระดับครูมอใหม่
        ื
ปั ญหาที่1

 กระบวนทัศน์ ของการออกแบบการสอนเป็ นอย่างไร   และสิ่ง
 ใดเป็ นพืนฐานที่สาคัญในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ดงกล่าว
      ้                  ั
 กระบวนทัศน์ในการออกแบบการสอนเป็ นอย่างไร
      กระบวนทัศน์ในการออกแบบการสอนเป็ นการปรับเปลี่ยนการออกแบบการ
 สอนให้ทนสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปั จจุบน อีกทั้งให้
        ั                           ั
 การศึกษาที่มีคุณภาพแก่ผเู้ รียนโดยรูจกเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆให้
                      ้ั
 เป็ นประโยชน์ โดยเน้นให้การศึกษาเพื่อการพัฒนาในทุกๆด้าน ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะ
 วิชาใดวิชาหนึ่ ง และให้การศึกษาเพื่อเป็ นพื้ นฐานให้กบวิชาอื่นๆ
                             ั
      สิ่งสาคัญที่สุดในการออกแบบการสอน คือ ผูเรียน ไม่ใช่เน้นให้ผเู้ รียนจดจา
                              ้
 แต่ตองเน้นให้ผเู้ รียนเริ่มต้นที่จะคิด คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ แก้ปัญหา
     ้
 เป็ น และมีความสามารถที่จะศึกษาด้วยตนเองได้ ผูเ้ รียนต้องได้ปฏิบติจริงเพื่อเกิด
                                    ั
 ประสบการณ์จริง หรือเรียกว่า ให้ผเรียนเป็ นศูนย์กลางของการเรียนการสอน ซึ่ง
                    ู้
 ผูเ้ รียนจะต้องมีปฏิสมพันธ์กบแหล่งข้อมูลที่มีศกยภาพ เช่น สื่อ ครู แหล่งเรียนรู ้ ภูมิ
             ั   ั         ั
 ปั ญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี เป็ นต้น

คาตอบปั ญหาที่ 1
 พืนฐานที่สาคัญในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์
  ้
 ◦ ผูเรียน
    ้
       เปลี่ยนบทบาทของผูเ้ รียนจากเดิม นักเรียนเป็ นผูรบฟั งความรูจาก
                               ้ั     ้
  ครูผสอนฝ่ ายเดียวเท่านั้นและคอยท่องจาเนื้ อหาให้ได้มากที่สุด แต่การเรียน
      ู้
  ที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ จะส่งเสริมให้นักเรียนมีบทบาทในชั้นเรียนมากขึ้ น
  ได้จดทากิจกรรมกลุ่มและดาเนิ นงานด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความรู ้
     ั
  และความคิดเห็น มีความตื่นตัวในการแสวงหาความรู ้ มีวิธีการคิดที่เป็ น
  ทักษะขั้นสูง คือ วิเคราะห์ แก้ปัญหา และถ่ายโยงความรู ้ ได้ลงมือปฏิบติจริง
                                      ั
  เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์และการเรียนรู ้ ได้ใช้สื่อต่างๆที่หลากหลาย มี
  อิสระทางความคิด และเรียนรูอย่างมีความสุข
                   ้

คาตอบปั ญหาที่ 1
◦ ครูผสอน
    ู้

   เปลียนบทบาทของครูในชันเรียน จากเดิม ครูมบทบาทเป็นผูถ่ายทอดเนื้อหา
     ่          ้          ี      ้
  ควบคุมและกาหนดรูปแบบการเรียนรูของนักเรียน ดาเนินการและประเมินผล
                     ้
  การเรียนรูของนักเรียนไม่เกินทีครูตงไว้ และเน้นการเรียนแบบจาเนื้อหาความรู้
       ้          ่ ั้
          ้ ่ี        ่่        ู้ ั   ั
  เปลียนมาเป็ นผูทคอยจัดกิจกรรมทีสงเสริมให้เด็กได้รจกคิดแก้ปญหา คิด
    ่
  เชือมโยงเหตุผล และคิดสร้างสรรค์ ปล่อยให้เด็กได้เป็ นอิสระทางความคิด คอย
   ่
  อานวยความสะดวกในกิจกรรมทีเอือต่อการเรียนรูของเด็ก
                  ่ ้        ้
ตอบปั ญหาที่ 1
ปั ญหาที่ 2
 พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรูที่สาคัญในการออกแบบการสอน
            ้
 มีอะไรบ้างและมีสาระสาคัญอย่างไร และมีความแตกต่าง
 กันอย่างไร
  พืนฐานทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาคัญในการออกแบบการสอนมี 3 ทฤษฎี คือ
   ้

  ◦ 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
  ◦ 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม
  ◦ 3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์
คาตอบปั ญหาที่ 2
1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม

    การเรียนรู ้ หมายถึง
    - การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็ นผลจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
 ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง
    - มุงเน้นเฉพาะพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตได้เท่านั้น โดยไม่
       ่
 ศึกษาถึงกระบวนการภายในของมนุ ษย์
ตอบปั ญหาที่ 2
2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม

  การเรียนรู้ หมายถึง
   - การเปลียนแปลงความรูของผูเรียน ทังทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ
        ่       ้  ้   ้
  - ผูเรียนมีความรูเพิมขึน ประกอบกับสามารถจัดเรียบเรียงสิงทีเรียนรูได้
    ้      ้ ่ ้                 ่ ่    ้
  เป็ นระเบียบ
   - ผูเรียนสามารถเรียกความรูกลับมาใช้ได้ตามต้องการ
     ้           ้
   - ผูเรียนสามารถถ่ายโยงความรูเดิมไปสูความรูใหม่ได้
      ้            ้   ่  ้
คาตอบปั ญหาที่ 2
2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์

   การเรียนรู้ หมายถึง
       การทีผเรียนกระตือรือร้นทีจะสร้างความรูดวยตนเองโดย
          ่ ู้        ่      ้ ้
   พยายามสร้างความเข้าใจ นอกเหนือเนื้อหาความรูทได้รบ โดยการ
                          ้ ่ี ั
   สร้างสิงแทนความรูขนมา ซึงต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับ
      ่      ้ ้ึ ่
   ประสบการณ์เดิมของตนเอง
คาตอบปั ญหาที่ 2
ทฤษฎีการเรียนรู้                ความแตกต่าง

1. กลุ่มพฤติกรรมนิยม - ครูจะเป็นผูบริหารจัดการสิงเร้าทีจะให้ผเู้ รียน ผูเ้ รียนรอรับ
                 ้       ่   ่
               - สิงแวดล้อมทางการเรียนรูทให้ผเู้ รียนทาซ้าๆ ง่ายๆ เน้นการ
                 ่          ้ ่ี
               ตอบสนองกลับของผูเ้ รียน
2. กลุ่มพุทธิปัญญานิยม - ครูจะเป็นผูนาเสนอสารสนเทศต่างๆ ผูเ้ รียนจะรอรับและจัด
                  ้
            ระเบียบความรูใหม่ ้
            - เน้นปริมาณของสารสนเทศทีครูถ่ายทอดโดยตรงไปยังผูเ้ รียน
                              ่
            - ผูเ้ รียนเก็บความรูใหม่ได้ปริมาณมากในความจาระยะยาว
                       ้
3. กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ - ผูเ้ รียนคือผูสร้างความรู้ ในขณะทีผสอนมีบทบาทเป็นผูแนะนา
                    ้           ่ ู้       ้
            - ผูเ้ รียนได้ลงมือปฏิบตเิ องในการเรียนรู้
                        ั
            - สิงแวดล้อมทางการเรียนรูทให้ผเู้ รียนมีปฏิสมพันธ์กบสิงต่างๆ
              ่             ้ ่ี     ั   ั ่
            ในกระบวนการเรียนรู้

คาตอบปั ญหาที่ 2
ปั ญหาที่ 3
  ให้วิเคราะห์และวิพากษ์จดเด่นและจุดด้อยของการ
             ุ
  ออกแบบการสอนที่มีพ้ ืนฐานจากทฤษฎีการเรียนรูกลุม
                       ้ ่
  พฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยมและคอนสตรัคติวิสต์
ทฤษฎีการเรียนรูกลุ่มพฤติกรรมนิยม
           ้

        จุดเด่น                  จุดด้อย
1. สามารถเห็นการเรียนรูของผูเ้ รียนได้
             ้        1. ไม่สามารถทราบได้เลยว่าผูเ้ รียนเกิดการ
  ชัดเจนจากการสังเกตพฤติกรรม        เรียนรูจริงหรือไม่ เพราะไม่ได้ศกษา
                           ้            ึ
           ั
2. สามารถนาไปใช้แก้ปญหาพฤติกรรมการ     กระบวนการเรียนรูภายในของผูเ้ รียน
                                 ้
  เรียนรูได้
     ้               2. บทบาทของผูสอนมีหน้าทีถ่ายทอดความรู้
                              ้      ่
3. ออกแบบการสอนได้งาย ่          ให้ผเู้ รียนเท่านัน ไม่ได้มาดูแลการเรียนรู้
                               ้
                      ของผูเ้ รียน ดังนันถ้าหากมีผเู้ รียนไม่ใส่ใจ
                                ้
                      สนใจการเรียน ก็จะไม่สามารถเข้าถึงการ
                      เรียนรูได้ ้

คาตอบปั ญหาที่ 3
ทฤษฎีการเรียนรูกลุ่มพุทธิปัญญานิยม
          ้

          จุดเด่น                     จุดด้อย
1. กระตุนให้ผเู้ รียนเชือมโยงความรูเ้ ดิมสูความรู้ 1. ผูเ้ รียนมีหน้าทีรอรับความรูอย่างเดียว ซึง
      ้      ่          ่              ่      ้     ่
  ใหม่ เป็ นการเรียนรูทเี่ น้นความเข้าใจ
             ้              ความรูนนก็มาจากครูผสอนโดยตรง ทา
                                 ้ ั้      ู้
2. ผูเ้ รียนสามารถนาความรูเ้ ดิมออกมาใช้ได้      ให้ผเู้ รียนมีความรูอยูเพียงในกรอบที่
                                     ้ ่
              ั
3. เน้นกระบวนการทางปญญาหรือการจัด           ครูผสอนกาหนดเท่านัน
                               ู้        ้
  ระเบียบความรูใหม่ ทาให้ผเู้ รียนสามารถเก็บ 2. ผูเ้ รียนไม่ได้ปฏิบตจริง คิดจริง ไม่เกิด
          ้                          ั ิ
  ข้อมูลไว้ในหน่วยความจาได้ในปริมาณมาก        ประสบการณ์จริงทีจะใช้นามาเชือมโยง
                                       ่     ่
                           ความรู้คาตอบปั ญหาที่ 3
ทฤษฎีการเรียนรูกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์
              ้

           จุดเด่น                     จุดด้อย
1. ผูเ้ รียนได้กระตือรือร้น ตื่นตัวทีจะเรียนรูอยู่
                    ่   ้   1. ผูเ้ รียนต้องมีความรูเ้ ดิมอยูแล้วเป็ น
                                           ่
  ตลอดเวลา ได้มปฏิสมพันธ์กบสิงแวดล้อม
           ี ั       ั ่        พืนฐาน จึงจะปฏิบตกจกรรมการ
                              ้        ั ิ ิ
  ทางการเรียนรู้                    เรียนรูต่างๆให้เกิดความเข้าใจได้ดี
                                 ้
2. ผูเ้ รียนได้สร้างองค์ความรูทเี่ ป็ นความเข้าใจของ 2. สมรรถภาพในการคิดของผูเ้ รียนแต่
                ้
  ตนเอง ทาให้สามารถจา และนามาใช้ได้จริง        ละคนแตกต่างกัน บางคนคิดได้เร็ว
3. ผูเ้ รียนได้ลงมือกระทาปฏิบตเิ องในกิจกรรมการ
                 ั           และเยอะ บางคนคิดได้ชาและน้อย้
       ั
  เรียนรู้ ปญหา สถานการณ์ต่างๆ โดยมีครูคอยให้     กิจกรรมกลุ่มอาจโดนครอบงาโดย
  คาแนะนา                       ผูเ้ รียนทีคดได้เร็วและเยอะ
                                  ่ ิ
4. ผูเ้ รียนได้ฝึกทักษะการคิดขันสูง ้

คาตอบปั ญหาที่ 3
ปั ญหาที่ 4
  จากสิ่งที่กาหนดต่อไปนี้ให้ทานจาแนกประเภทตามลักษณะการ
                ่
  ออกแบบโดยระบุเกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจาแนกด้วย ชุดการ
  สอน ชุดสร้างความรู ้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มัลติมีเดียที่พฒนา
                              ั
  ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ บทเรียนโปรแกรม เว็บเพื่อการสอน
  สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรูบนเครือข่าย การเรียนแบบร่วมมือกัน
               ้
  เรียนรู ้
สื่อ   ทฤษฎีการเรียนรู ้            เหตุผล

ชุดการสอน   พฤติกรรมนิยม     -สือทีผเู้ รียนศึกษาเนื้อหาและปฏิบตกจกรรมด้วย
                   ่ ่              ั ิ ิ
                  ตนเอง ตามความสามารถตามความเหมาะสม
                  เพือฝึกผูเ้ รียนให้มความรับผิดชอบ วินย ซื่อสัตย์
                    ่        ี         ั
                  ต่อตนเอง โดยผูสอนจะคอยช่วยเหลือให้
                           ้
                  คาแนะนา
ชุดสร้างความรู้ พฤติกรรมนิยม    -สือทีสงเสริมให้ผเู้ รียนทากิจกรรมด้วยตนเอง
                    ่ ่่
                  ช่วยเพิมความรู้ ความคิดทีแตกต่างของตนเอง
                       ่         ่

คอมพิวเตอร์  คอนสตรัคติวิสต์ -โปรแกรมCAI เช่น วีดโอช่วยสอน บัตรคาช่วย
                         ี
ช่วยสอน              สอน โปสเตอร์ จะปฏิบตตามคาสังหรือเป็ นตัวสัง่
                           ั ิ     ่
                  คาถาม ป้อนข้อมูลของผูเ้ รียนให้เรียนรูและทา
                                     ้
                  ตาม

คาตอบปั ญหาที่ 4
สื่อ  ทฤษฎีการเรียนรู้         เหตุผล
มัลติมีเดีย    คอนสตรัคติวิสต์ -สือผสมทีใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ
                  ่   ่
ที่พฒนาตามแนว
  ั              เสียง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ช่วยส่งเสริม
                         ั
                 ผูเ้ รียนแก้ปญหาสถานการณ์ทเี่ กิด และสร้าง
คอนสตรัคติวิสต์
                 องค์ความรูเ้ อง
บทเรียนโปรแกรม  พฤติกรรมนิยม -การนาคอมพิวเตอร์มาช่วยสอน โดยเก็บ
                 เนื้อหาข้อมูล เพือให้ผเู้ รียนโต้ตอบกันกับคอม
                          ่
                 ฯ ทังเนื้อหา บทเรียน ฝึกฝนทักษะ ซึง
                    ้                ่
                 สามารถชีทผดของผูเ้ รียนได้ดวย
                       ้ ่ี ิ        ้
เว็บเพื่อการสอน  พุทธิปัญญานิยม -การใช้นาเทคโนโลยีเข้าช่วยในสือการเรียน
                                  ่
                 การสอน ช่วยให้ผเู้ รียนสร้างองค์ความรูใหม่
                                     ้
                 ด้วยตนเองคาตอบปั ญหาที่ 4
สื่อ    ทฤษฎีการเรียนรู้         เหตุผล
สิ่งแวดล้อมทางการ พุทธิปัญญานิยม -ผูสอนเป็นผูจดเตรียมสิงแวดล้อมให้
                     ้   ้ั      ่
เรียนรู้บนเครือข่าย         เอืออานวยต่อผูเ้ รียน โดยการนาวิธการ
                    ้               ี
                     เทคโนโลยีนวัตกรรมหรือสือ รวมทังนาภูม ิ
                                     ่  ้
                      ั
                     ปญญาท้องถินใช้รวมเพือเพิม
                             ่ ่    ่ ่
                     ประสิทธิภาพ
การเรียนแบบ      พฤติกรรมนิยม    -ส่งเสริมให้ผเู้ รียนทากิจกรรมร่วมกันโดย
ร่วมมือกันเรียนรู้            แต่ละคนมีความสามารถทีแตกต่างกัน
                                    ่
                     แลกเปลียนความคิดเห็น ความรับผิดชอบ
                          ่
                     ช่วยเหลือพึงพากัน เพือประสบผลสาเร็จ
                           ่      ่
                     ตามเป้าหมายงานทีกาหนด ่


คาตอบปั ญหาที่ 4
รายชื่อสมาชิกในกลุม Math-ED ปี 2
         ่

 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทิพวัน543050014-9
 นางสาวรุจิราภรณ์ บัวคา 543050361-8
 นางสาวสุภิตรา สอนสนาม 543050370-7
1 von 20

Recomendados

การเรียนรู้แบบ4 mat von
การเรียนรู้แบบ4 matการเรียนรู้แบบ4 mat
การเรียนรู้แบบ4 matSukanya Burana
8.5K views6 Folien
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง von
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางNampeung Kero
13.9K views18 Folien
Presentation 5 von
Presentation 5Presentation 5
Presentation 5tyehh
222 views26 Folien
Expand von
ExpandExpand
ExpandAon Narinchoti
7.8K views30 Folien
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ von
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษKobwit Piriyawat
13.1K views99 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยChaya Kunnock
214 views28 Folien
4 mat von
4 mat4 mat
4 matphakaon chaloeichanya
4.7K views8 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยKorakob Noi
186 views15 Folien
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ von
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ Naracha Nong
15.4K views65 Folien
ระดับครูผู้ช่วย von
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วยVachii Ra
206 views17 Folien
การเรียนรู้แบบร่วมมือ von
การเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การเรียนรู้แบบร่วมมือwannisa_bovy
11.8K views8 Folien

Was ist angesagt?(17)

ครูผู้ช่วย von Chaya Kunnock
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Chaya Kunnock214 views
ครูผู้ช่วย von Korakob Noi
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Korakob Noi186 views
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ von Naracha Nong
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ
Naracha Nong15.4K views
ระดับครูผู้ช่วย von Vachii Ra
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra206 views
การเรียนรู้แบบร่วมมือ von wannisa_bovy
การเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
wannisa_bovy11.8K views
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง von Kunwater Tianmongkon
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการ von khamnueng_1
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการ
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการ
khamnueng_15.8K views
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย von Jo Smartscience II
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
Jo Smartscience II734 views
การออกแบบการสอน von guest68e3471
การออกแบบการสอนการออกแบบการสอน
การออกแบบการสอน
guest68e347112.1K views
วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ von Diiz Yokiiz
วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้
วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้
Diiz Yokiiz5.7K views
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ von Proud N. Boonrak
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ
Proud N. Boonrak60K views
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี von Parichart Ampon
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีรูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
Parichart Ampon73.2K views

Similar a ภารกิจครูมือใหม่

ภารกิจครูผู้ช่วย2 von
ภารกิจครูผู้ช่วย2ภารกิจครูผู้ช่วย2
ภารกิจครูผู้ช่วย2โอลีฟ กะ โกโก้
199 views21 Folien
ครูมืออาชีพ von
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
395 views25 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยJutamart Bungthong
256 views26 Folien
ครูมืออาชีพ von
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
247 views25 Folien
ครูมือใหม่ von
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่FuangFah Tingmaha-in
252 views17 Folien

Similar a ภารกิจครูมือใหม่(20)

ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 views
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ von Arpaporn Mapun
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
Arpaporn Mapun227 views
ครูมือใหม่ von panggoo
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่
panggoo190 views
ครูผู้ช่วย von Sana T
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Sana T250 views
ภารกิจครูปฏิบัติการ von Panta Narinya
ภารกิจครูปฏิบัติการภารกิจครูปฏิบัติการ
ภารกิจครูปฏิบัติการ
Panta Narinya176 views
Chapter 3 มุมมองทางจิตวิทยา von Aiijoo Yume
Chapter 3 มุมมองทางจิตวิทยาChapter 3 มุมมองทางจิตวิทยา
Chapter 3 มุมมองทางจิตวิทยา
Aiijoo Yume261 views
งานครูมือใหม่ von Moss Worapong
งานครูมือใหม่งานครูมือใหม่
งานครูมือใหม่
Moss Worapong170 views

ภารกิจครูมือใหม่

 • 2. ปั ญหาที่1  กระบวนทัศน์ ของการออกแบบการสอนเป็ นอย่างไร และสิ่ง ใดเป็ นพืนฐานที่สาคัญในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ดงกล่าว ้ ั
 • 3.  กระบวนทัศน์ในการออกแบบการสอนเป็ นอย่างไร กระบวนทัศน์ในการออกแบบการสอนเป็ นการปรับเปลี่ยนการออกแบบการ สอนให้ทนสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปั จจุบน อีกทั้งให้ ั ั การศึกษาที่มีคุณภาพแก่ผเู้ รียนโดยรูจกเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆให้ ้ั เป็ นประโยชน์ โดยเน้นให้การศึกษาเพื่อการพัฒนาในทุกๆด้าน ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะ วิชาใดวิชาหนึ่ ง และให้การศึกษาเพื่อเป็ นพื้ นฐานให้กบวิชาอื่นๆ ั สิ่งสาคัญที่สุดในการออกแบบการสอน คือ ผูเรียน ไม่ใช่เน้นให้ผเู้ รียนจดจา ้ แต่ตองเน้นให้ผเู้ รียนเริ่มต้นที่จะคิด คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ แก้ปัญหา ้ เป็ น และมีความสามารถที่จะศึกษาด้วยตนเองได้ ผูเ้ รียนต้องได้ปฏิบติจริงเพื่อเกิด ั ประสบการณ์จริง หรือเรียกว่า ให้ผเรียนเป็ นศูนย์กลางของการเรียนการสอน ซึ่ง ู้ ผูเ้ รียนจะต้องมีปฏิสมพันธ์กบแหล่งข้อมูลที่มีศกยภาพ เช่น สื่อ ครู แหล่งเรียนรู ้ ภูมิ ั ั ั ปั ญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี เป็ นต้น คาตอบปั ญหาที่ 1
 • 4.  พืนฐานที่สาคัญในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ้ ◦ ผูเรียน ้ เปลี่ยนบทบาทของผูเ้ รียนจากเดิม นักเรียนเป็ นผูรบฟั งความรูจาก ้ั ้ ครูผสอนฝ่ ายเดียวเท่านั้นและคอยท่องจาเนื้ อหาให้ได้มากที่สุด แต่การเรียน ู้ ที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ จะส่งเสริมให้นักเรียนมีบทบาทในชั้นเรียนมากขึ้ น ได้จดทากิจกรรมกลุ่มและดาเนิ นงานด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ ั และความคิดเห็น มีความตื่นตัวในการแสวงหาความรู ้ มีวิธีการคิดที่เป็ น ทักษะขั้นสูง คือ วิเคราะห์ แก้ปัญหา และถ่ายโยงความรู ้ ได้ลงมือปฏิบติจริง ั เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์และการเรียนรู ้ ได้ใช้สื่อต่างๆที่หลากหลาย มี อิสระทางความคิด และเรียนรูอย่างมีความสุข ้ คาตอบปั ญหาที่ 1
 • 5. ◦ ครูผสอน ู้ เปลียนบทบาทของครูในชันเรียน จากเดิม ครูมบทบาทเป็นผูถ่ายทอดเนื้อหา ่ ้ ี ้ ควบคุมและกาหนดรูปแบบการเรียนรูของนักเรียน ดาเนินการและประเมินผล ้ การเรียนรูของนักเรียนไม่เกินทีครูตงไว้ และเน้นการเรียนแบบจาเนื้อหาความรู้ ้ ่ ั้ ้ ่ี ่่ ู้ ั ั เปลียนมาเป็ นผูทคอยจัดกิจกรรมทีสงเสริมให้เด็กได้รจกคิดแก้ปญหา คิด ่ เชือมโยงเหตุผล และคิดสร้างสรรค์ ปล่อยให้เด็กได้เป็ นอิสระทางความคิด คอย ่ อานวยความสะดวกในกิจกรรมทีเอือต่อการเรียนรูของเด็ก ่ ้ ้ ตอบปั ญหาที่ 1
 • 6. ปั ญหาที่ 2  พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรูที่สาคัญในการออกแบบการสอน ้ มีอะไรบ้างและมีสาระสาคัญอย่างไร และมีความแตกต่าง กันอย่างไร
 • 7. พืนฐานทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาคัญในการออกแบบการสอนมี 3 ทฤษฎี คือ ้ ◦ 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ◦ 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ◦ 3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ คาตอบปั ญหาที่ 2
 • 8. 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม การเรียนรู ้ หมายถึง - การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็ นผลจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง - มุงเน้นเฉพาะพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตได้เท่านั้น โดยไม่ ่ ศึกษาถึงกระบวนการภายในของมนุ ษย์ ตอบปั ญหาที่ 2
 • 9. 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม การเรียนรู้ หมายถึง - การเปลียนแปลงความรูของผูเรียน ทังทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ่ ้ ้ ้ - ผูเรียนมีความรูเพิมขึน ประกอบกับสามารถจัดเรียบเรียงสิงทีเรียนรูได้ ้ ้ ่ ้ ่ ่ ้ เป็ นระเบียบ - ผูเรียนสามารถเรียกความรูกลับมาใช้ได้ตามต้องการ ้ ้ - ผูเรียนสามารถถ่ายโยงความรูเดิมไปสูความรูใหม่ได้ ้ ้ ่ ้ คาตอบปั ญหาที่ 2
 • 10. 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ การเรียนรู้ หมายถึง การทีผเรียนกระตือรือร้นทีจะสร้างความรูดวยตนเองโดย ่ ู้ ่ ้ ้ พยายามสร้างความเข้าใจ นอกเหนือเนื้อหาความรูทได้รบ โดยการ ้ ่ี ั สร้างสิงแทนความรูขนมา ซึงต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับ ่ ้ ้ึ ่ ประสบการณ์เดิมของตนเอง คาตอบปั ญหาที่ 2
 • 11. ทฤษฎีการเรียนรู้ ความแตกต่าง 1. กลุ่มพฤติกรรมนิยม - ครูจะเป็นผูบริหารจัดการสิงเร้าทีจะให้ผเู้ รียน ผูเ้ รียนรอรับ ้ ่ ่ - สิงแวดล้อมทางการเรียนรูทให้ผเู้ รียนทาซ้าๆ ง่ายๆ เน้นการ ่ ้ ่ี ตอบสนองกลับของผูเ้ รียน 2. กลุ่มพุทธิปัญญานิยม - ครูจะเป็นผูนาเสนอสารสนเทศต่างๆ ผูเ้ รียนจะรอรับและจัด ้ ระเบียบความรูใหม่ ้ - เน้นปริมาณของสารสนเทศทีครูถ่ายทอดโดยตรงไปยังผูเ้ รียน ่ - ผูเ้ รียนเก็บความรูใหม่ได้ปริมาณมากในความจาระยะยาว ้ 3. กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ - ผูเ้ รียนคือผูสร้างความรู้ ในขณะทีผสอนมีบทบาทเป็นผูแนะนา ้ ่ ู้ ้ - ผูเ้ รียนได้ลงมือปฏิบตเิ องในการเรียนรู้ ั - สิงแวดล้อมทางการเรียนรูทให้ผเู้ รียนมีปฏิสมพันธ์กบสิงต่างๆ ่ ้ ่ี ั ั ่ ในกระบวนการเรียนรู้ คาตอบปั ญหาที่ 2
 • 12. ปั ญหาที่ 3  ให้วิเคราะห์และวิพากษ์จดเด่นและจุดด้อยของการ ุ ออกแบบการสอนที่มีพ้ ืนฐานจากทฤษฎีการเรียนรูกลุม ้ ่ พฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยมและคอนสตรัคติวิสต์
 • 13. ทฤษฎีการเรียนรูกลุ่มพฤติกรรมนิยม ้ จุดเด่น จุดด้อย 1. สามารถเห็นการเรียนรูของผูเ้ รียนได้ ้ 1. ไม่สามารถทราบได้เลยว่าผูเ้ รียนเกิดการ ชัดเจนจากการสังเกตพฤติกรรม เรียนรูจริงหรือไม่ เพราะไม่ได้ศกษา ้ ึ ั 2. สามารถนาไปใช้แก้ปญหาพฤติกรรมการ กระบวนการเรียนรูภายในของผูเ้ รียน ้ เรียนรูได้ ้ 2. บทบาทของผูสอนมีหน้าทีถ่ายทอดความรู้ ้ ่ 3. ออกแบบการสอนได้งาย ่ ให้ผเู้ รียนเท่านัน ไม่ได้มาดูแลการเรียนรู้ ้ ของผูเ้ รียน ดังนันถ้าหากมีผเู้ รียนไม่ใส่ใจ ้ สนใจการเรียน ก็จะไม่สามารถเข้าถึงการ เรียนรูได้ ้ คาตอบปั ญหาที่ 3
 • 14. ทฤษฎีการเรียนรูกลุ่มพุทธิปัญญานิยม ้ จุดเด่น จุดด้อย 1. กระตุนให้ผเู้ รียนเชือมโยงความรูเ้ ดิมสูความรู้ 1. ผูเ้ รียนมีหน้าทีรอรับความรูอย่างเดียว ซึง ้ ่ ่ ่ ้ ่ ใหม่ เป็ นการเรียนรูทเี่ น้นความเข้าใจ ้ ความรูนนก็มาจากครูผสอนโดยตรง ทา ้ ั้ ู้ 2. ผูเ้ รียนสามารถนาความรูเ้ ดิมออกมาใช้ได้ ให้ผเู้ รียนมีความรูอยูเพียงในกรอบที่ ้ ่ ั 3. เน้นกระบวนการทางปญญาหรือการจัด ครูผสอนกาหนดเท่านัน ู้ ้ ระเบียบความรูใหม่ ทาให้ผเู้ รียนสามารถเก็บ 2. ผูเ้ รียนไม่ได้ปฏิบตจริง คิดจริง ไม่เกิด ้ ั ิ ข้อมูลไว้ในหน่วยความจาได้ในปริมาณมาก ประสบการณ์จริงทีจะใช้นามาเชือมโยง ่ ่ ความรู้ คาตอบปั ญหาที่ 3
 • 15. ทฤษฎีการเรียนรูกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ ้ จุดเด่น จุดด้อย 1. ผูเ้ รียนได้กระตือรือร้น ตื่นตัวทีจะเรียนรูอยู่ ่ ้ 1. ผูเ้ รียนต้องมีความรูเ้ ดิมอยูแล้วเป็ น ่ ตลอดเวลา ได้มปฏิสมพันธ์กบสิงแวดล้อม ี ั ั ่ พืนฐาน จึงจะปฏิบตกจกรรมการ ้ ั ิ ิ ทางการเรียนรู้ เรียนรูต่างๆให้เกิดความเข้าใจได้ดี ้ 2. ผูเ้ รียนได้สร้างองค์ความรูทเี่ ป็ นความเข้าใจของ 2. สมรรถภาพในการคิดของผูเ้ รียนแต่ ้ ตนเอง ทาให้สามารถจา และนามาใช้ได้จริง ละคนแตกต่างกัน บางคนคิดได้เร็ว 3. ผูเ้ รียนได้ลงมือกระทาปฏิบตเิ องในกิจกรรมการ ั และเยอะ บางคนคิดได้ชาและน้อย้ ั เรียนรู้ ปญหา สถานการณ์ต่างๆ โดยมีครูคอยให้ กิจกรรมกลุ่มอาจโดนครอบงาโดย คาแนะนา ผูเ้ รียนทีคดได้เร็วและเยอะ ่ ิ 4. ผูเ้ รียนได้ฝึกทักษะการคิดขันสูง ้ คาตอบปั ญหาที่ 3
 • 16. ปั ญหาที่ 4  จากสิ่งที่กาหนดต่อไปนี้ให้ทานจาแนกประเภทตามลักษณะการ ่ ออกแบบโดยระบุเกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจาแนกด้วย ชุดการ สอน ชุดสร้างความรู ้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มัลติมีเดียที่พฒนา ั ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ บทเรียนโปรแกรม เว็บเพื่อการสอน สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรูบนเครือข่าย การเรียนแบบร่วมมือกัน ้ เรียนรู ้
 • 17. สื่อ ทฤษฎีการเรียนรู ้ เหตุผล ชุดการสอน พฤติกรรมนิยม -สือทีผเู้ รียนศึกษาเนื้อหาและปฏิบตกจกรรมด้วย ่ ่ ั ิ ิ ตนเอง ตามความสามารถตามความเหมาะสม เพือฝึกผูเ้ รียนให้มความรับผิดชอบ วินย ซื่อสัตย์ ่ ี ั ต่อตนเอง โดยผูสอนจะคอยช่วยเหลือให้ ้ คาแนะนา ชุดสร้างความรู้ พฤติกรรมนิยม -สือทีสงเสริมให้ผเู้ รียนทากิจกรรมด้วยตนเอง ่ ่่ ช่วยเพิมความรู้ ความคิดทีแตกต่างของตนเอง ่ ่ คอมพิวเตอร์ คอนสตรัคติวิสต์ -โปรแกรมCAI เช่น วีดโอช่วยสอน บัตรคาช่วย ี ช่วยสอน สอน โปสเตอร์ จะปฏิบตตามคาสังหรือเป็ นตัวสัง่ ั ิ ่ คาถาม ป้อนข้อมูลของผูเ้ รียนให้เรียนรูและทา ้ ตาม คาตอบปั ญหาที่ 4
 • 18. สื่อ ทฤษฎีการเรียนรู้ เหตุผล มัลติมีเดีย คอนสตรัคติวิสต์ -สือผสมทีใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ ่ ่ ที่พฒนาตามแนว ั เสียง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ช่วยส่งเสริม ั ผูเ้ รียนแก้ปญหาสถานการณ์ทเี่ กิด และสร้าง คอนสตรัคติวิสต์ องค์ความรูเ้ อง บทเรียนโปรแกรม พฤติกรรมนิยม -การนาคอมพิวเตอร์มาช่วยสอน โดยเก็บ เนื้อหาข้อมูล เพือให้ผเู้ รียนโต้ตอบกันกับคอม ่ ฯ ทังเนื้อหา บทเรียน ฝึกฝนทักษะ ซึง ้ ่ สามารถชีทผดของผูเ้ รียนได้ดวย ้ ่ี ิ ้ เว็บเพื่อการสอน พุทธิปัญญานิยม -การใช้นาเทคโนโลยีเข้าช่วยในสือการเรียน ่ การสอน ช่วยให้ผเู้ รียนสร้างองค์ความรูใหม่ ้ ด้วยตนเอง คาตอบปั ญหาที่ 4
 • 19. สื่อ ทฤษฎีการเรียนรู้ เหตุผล สิ่งแวดล้อมทางการ พุทธิปัญญานิยม -ผูสอนเป็นผูจดเตรียมสิงแวดล้อมให้ ้ ้ั ่ เรียนรู้บนเครือข่าย เอืออานวยต่อผูเ้ รียน โดยการนาวิธการ ้ ี เทคโนโลยีนวัตกรรมหรือสือ รวมทังนาภูม ิ ่ ้ ั ปญญาท้องถินใช้รวมเพือเพิม ่ ่ ่ ่ ประสิทธิภาพ การเรียนแบบ พฤติกรรมนิยม -ส่งเสริมให้ผเู้ รียนทากิจกรรมร่วมกันโดย ร่วมมือกันเรียนรู้ แต่ละคนมีความสามารถทีแตกต่างกัน ่ แลกเปลียนความคิดเห็น ความรับผิดชอบ ่ ช่วยเหลือพึงพากัน เพือประสบผลสาเร็จ ่ ่ ตามเป้าหมายงานทีกาหนด ่ คาตอบปั ญหาที่ 4
 • 20. รายชื่อสมาชิกในกลุม Math-ED ปี 2 ่  นางสาวจุฬาลักษณ์ ทิพวัน543050014-9  นางสาวรุจิราภรณ์ บัวคา 543050361-8  นางสาวสุภิตรา สอนสนาม 543050370-7