Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
วิชา ส33102 
เรื่อง สงครามเย็น 
เสนอ 
อ.ปรางค์สุวรรณ ศักดิ์โสภณกุล 
จัดทาโดย 
นางสาวพิชญา ชนะกิจเสรี ม.6.1 เลขที่ 18 
นางส...
ความหมายของสงครามเย็น
สงครามเย็น หมายถึง ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง 
ระหว่างสองอภิมหาอานาจ คือ อุดมการณ์ทางการเมืองแบบ 
ประชาธิปไตยของสห...
สาเหตุของสงครามเย็น
1.การเปลี่ยนแปลงดุลทางอานาจของโลก 
สงครามโลกครั้งที่2 ได้ทา ลายสถานะทางอา นาจของ 
มหาอา นาจเดิมคือ เยอรมนีและญี่ปุ่น ซึ่งเ...
ช่วงหลังสงครามสหรัฐอเมริกาจึงกลายเป็นชาติ 
มหาอานาจที่มั่งคั่งที่สุดในโลก ส่วนสหภาพโซเวียตถึงแม้จะ 
ได้รับความบอบช้า แต่ก็...
2.อุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน 
สหรัฐอเมริกา ยึดหลักลัทธิเสรีประชาธิปไตย การเมืองแบบ 
เสรีนิยม ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบระบ...
3.ความขัดแย้งของผู้นาของชาติอภิมหาอา นาจ 
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 
คือ แฮร์รี่ เอส. ทรูแมน นาย...
ผู้นาของสหภาพโซเวียต ได้แก่ จอม 
พล โจเซฟ สตาลินเป็นผู้นาเผด็จการ สตา 
ลินมีความหวาดระแวงในท่าทีของฝ่าย 
พันธมิตรตะวันตกใน...
การเกิดสงครามเย็นเริ่มต้นตั้งแต่ ค.ศ. 1945 
- สหภาพโซเวียตได้จัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ 
- ฝ่ายสหรัฐอเมริกากับอังกฤษก็ได้จัด...
ประธานาธิบดีทรูแมนได้ 
ประกาศหลักทรูแมน (Truman 
Doctrine) 
มีสาระสาคัญว่า “สหรัฐอเมริกา 
จะให้ความช่วยเหลือรัฐบาลใน 
ระบอ...
ความจริงแล้วสหภาพโซเวียตต้องการที่จะเป็นผู้นาของ 
ยุโรปตะวันออก และยังต้องการเผยแพร่อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ 
ไปทั่วโลกด้วย สห...
ปัญหาความขัดแย้งในสงครามเย็น
ในช่วงที่เกิดสงครามเย็นระหว่าง ค.ศ. 1945-1991 ประเทศต่างๆ 
แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 
- ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยภายใต้การนาของสหรัฐอเม...
กรณีความขัดแย้งของชาติมหาอานาจ
1.กรณีความขัดแย้งในยุโรป 
1.1)กรณีปัญหาในยุโรปตะวันออก 
เมื่อตอนปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 สหภาพโซเวียตเข้ามา 
ปลดปล่อยประเทศ...
1.2)กรณีปัญหาเรื่องเยอรมนี 
หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1945 
ประเทศเยอรมนีได้ถูกยึดครองแบ่งออกเป...
รูปแสดงพื้นที่ในเยอรมนีที่ 
ถูกครอบครองเมื่อ ค.ศ. 1945 
เยอรมนีตะวันตก ซึ่งอยู่ภายใต้ 
การปกครองของสหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณา...
ความขัดแย้งในเยอรมนีมาถึงจุดสูงสุดในกลาง 
ค.ศ.1948 สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศสปฏิรูป 
เงินตราในเขตยึดครองของตนเพื่อฟื้...
ปัญหาเยอรมนีนามาซึ่งการแบ่งแยก 
เยอรมนีในค.ศ.1949 
ชาติตะวันตกอันมีสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ได้รวมเขตยึดครอง 
ข อ ง ต...
เยอรมนีตะวันตกได้พัฒนาเศรษฐกิจจนกลายเป็นประเทศที่ 
มั่งคั่ง ทา ให้ประชาชนเยอรมนีตะวันออกพยายามหลบหนีมา 
เยอรมนีตะวันตกเป็น...
กาแพงเบอร์ลินจึงเป็นสัญลักษณ์ความขัดแย้งทางการเมือง 
ในช่วงสงครามเย็น ในช่วงค.ศ. 1989 รัฐบาลใหม่มีแนวนโยบายเป็น 
เสรีนิยมเ...
ความขัดแย้งทางการเมืองทาให้ประเทศยุโรปตะวันตกและ 
สหรัฐอเมริกาจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ 
องค์การนาโตขึ้นเพ...
2)กรณีปัญหาในทวีปเอเชีย 
ปัญหาเรื่องการยึดครองญี่ปุ่น มี 2 กรณี 
กรณีแรก คือ ค่าปฏิกรรมสงครามซึ่งสหภาพโซเวียตพยายาม 
เรียก...
ภาวะสงครามเย็น
จุดเริ่มต้นของสงครามเย็นคือ 
กรณีความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอา นาจ 
ในช่วง ค.ศ.1945-1948 หลังจาก ค.ศ. 
1948 โลกเข้าสู่ภาวะสง...
ภูมิภาคยุโรป 
ยุโรปถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนโดยยุโรปตะวันออก 
กลายเป็นประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยการควบคุมของ 
สหภา...
ภูมิภาคเอเชีย 
สงครามเกาหลี(ค.ศ.1950-1953) ญี่ปุ่นครอบครอง 
คาบสมุทรเกาหลีแต่ต่อมาญี่ปุ่นกลายเป็นผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่2 ...
ในปี ค.ศ.1948มีการจัดการเลือกตั้งที่ 
ไม่ได้รับการยินยอมจากสหภาพโซเวียตใน 
การรวมเกาหลีและพรรคการเมืองที่นิยม 
สหรัฐอเมริก...
ในวันที่25 มิถุนายน ค.ศ.1950 กองทัพ 
เกาหลีเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพ 
โซเวียตได้บุกผ่านเส้นขนานที่38มาในดินแดน 
ขอ...
สหรัฐอเมริกาไล่เกาหลีเหนือออกไปและยึดดินแดนบริเวณ 
แม่น้า ยาลูของเกาหลีเหนือไว้แต่จีนให้ถอนกา ลัง นายพลดักลาส 
แมกอาร์เทอร...
แต่นายพลแมกอาร์เทอร์ 
ต้องการกา จัดจีนออกจากสงครามจึงปิด 
ล้อมชายฝั่งจีนและถล่มฐานทัพรัสเซีย 
ในแมนยจูเรีย แต่ประธานาธิบดี...
กรณีขัดแย้งเรื่องเกาะไต้หวัน (ค.ศ.1950-ปัจจุบัน) 
ใน ค.ศ.1949 เหมาเจ๋อตุง กองทัพคอมมิวนิสต์จีนได้จัดตั้ง 
สาธารณรัฐประชาชน...
ค.ศ.1954 รัฐบาลจีน 
คอมมิวนิสต์มีนโยบายรวมเกาะ 
ไต้หวันกับจีน สหรัฐอเมริกาจึงส่ง 
กองทัพเรือที่7มาลาดตระเวนที่ช่อง 
แคบไต้...
สงครามเวียดนาม (ค.ศ.1965-1975) 
เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 ฝรั่งเศส 
พยายามที่จะยึดอา นาจการปกครองในเวียตนาม 
จึงเกิดข...
เวียดนามแบ่งเป็น2ส่วนตามเส้น 
ขนานที่17องศาเหนือ โดยเวียดนามเหนืออยู่ 
ภายใต้การปกครองของโฮ จิ มินห์ และ 
เวียดนามใต้อยู่ภ...
ในเวียดนามใต้มีการเคลื่อนไหวของแนวร่วมปลดแอกแห่งชาติหรือ 
เวียงกง เมื่อ โง ดินห์ เสี่ยม ดา รงตา แหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ปราบเ...
สงครามครั้งนี้ทา ให้สหรัฐอเมริกาต้องกลายเป็นผู้แพ้ 
สงคราม มีทหารเสียชีวิตถึง2ล้านกว่าคน ราษฎรเสียชีวิตกว่าล้านคน 
และยังเ...
กลุ่มประเทศละตินอเมริกา 
วิกฤตการณ์คิวบา ถือเป็นการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับ 
สหภาพโซเวียตที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง ...
คิวบาได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ 
รัฐบาลเผด็จการของนายพลฟูลเกนเซียว บาติสตา โดยการสนับสนุนจาก 
สหรัฐอเมริก...
ต่อมาในเดือนตุลาคม ค.ศ.1962 สหภาพโซเวียตได้สร้างฐาน 
ขีปนาวุธในคิวบาซึ่งถือเป็นการคุกคามสหรัฐอเมริกาอย่างยิ่ง 
ประธานาธิบด...
การผ่อนคลายความตึงเครียด
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 
สงครามเย็นเกิดจากความเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมืองของประเทศมหาอา นาจ 
เมื่อนีกีตา ครุชชอฟ ผู้นา ของสหภา...
นโยบายนี้ทา ให้สหภาพโซเวียตได้ขยายความสัมพันธ์กับประเทศ 
ต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศกา ลังพัฒนาและผ่อนความเข้มงวดกับกลุ่ม 
...
แต่อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างชาติมหาอา นาจทั้งสอง 
เสื่อมลงเมื่อสหภาพโซเวียตขยายอิทธิพลไปในแองโกลา เอธิโอเปีย 
และแท...
การสิ้นสุดสงครามเย็น
สภาวะสงครามเย็นเริ่มคลี่คลายลง เมื่อมี 
มิฮาอิล กอร์บาชอฟ เลขานุการพรรค 
คอมมิวนิสต์และผู้นาสหภาพโซเวียต ใน ค.ศ. 
1985 กอร...
นโยบายกลาสนอสต์-เป 
เรสตรอยกาทาให้สภาวะสงคราม 
เย็นยุติเร็วขึ้น รัฐบาลสหภาพโซ 
เวียตประกาศว่าจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับ 
กิจกา...
จุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสภาวะ 
สงครามเย็น เริ่มต้นจากประชาชนชาว 
เยอรมนีตะวันออกเรียกร้องเสรีภาพ 
ทางการเมือง กาแพงเบอร์ลิ...
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุโรปตะวันออกทาให้ประเทศใน 
ค่ายยุโรปตะวันออกต่างถอนตัวจากสมาชิกกลุ่มกติกาสนธิสัญญา 
วอร์ซอ แล...
ผลจากการรัฐประหารคือ พรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียต 
ล่มสลายลง และสาธารณรัฐต่างๆในสหภาพโซเวียตร่วมกันจัดตั้ง 
เครือรัฐเอกรา...
นางสาวพิชญา ชนะกิจเสรี ม.6.1 เลขที่18 
นางสาวอภิรดี อิทธิกมลเลิศ ม.6.1 เลขที่ 38 
สมาชิก
สงครามเย็น
สงครามเย็น
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

สงครามเย็น

58.544 Aufrufe

Veröffentlicht am

cold war

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

สงครามเย็น

 1. 1. วิชา ส33102 เรื่อง สงครามเย็น เสนอ อ.ปรางค์สุวรรณ ศักดิ์โสภณกุล จัดทาโดย นางสาวพิชญา ชนะกิจเสรี ม.6.1 เลขที่ 18 นางสาวอภิรดี อิทธิกมลเลิศ ม.6.1 เลขที่ 38 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสตรีวิทยา
 2. 2. ความหมายของสงครามเย็น
 3. 3. สงครามเย็น หมายถึง ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง ระหว่างสองอภิมหาอานาจ คือ อุดมการณ์ทางการเมืองแบบ ประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกากับอุดมการณ์ทางการเมืองแบบ คอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต ซึ่งเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2 สงครามเย็นเป็นการช่วงชิงกันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการ โฆษณาชวนเชื่อ โดยไม่ได้ใช้กาลังทหารและอาวุธมาประหัตประหาร กัน
 4. 4. สาเหตุของสงครามเย็น
 5. 5. 1.การเปลี่ยนแปลงดุลทางอานาจของโลก สงครามโลกครั้งที่2 ได้ทา ลายสถานะทางอา นาจของ มหาอา นาจเดิมคือ เยอรมนีและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้แพ้สงคราม ส่วนอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นชาติพันธมิตรที่ชนะสงคราม แต่ อังกฤษก็ได้รับความบอบช้า ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ตกต่า ส่วนฝรั่งเศสถูกเยอรมนียึดครองประเทศเป็นเวลานาน4 ปี
 6. 6. ช่วงหลังสงครามสหรัฐอเมริกาจึงกลายเป็นชาติ มหาอานาจที่มั่งคั่งที่สุดในโลก ส่วนสหภาพโซเวียตถึงแม้จะ ได้รับความบอบช้า แต่ก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว สหภาพโซเวียต จึงก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอา นาจคู่กับสหรัฐอเมริกาแทนชาติ ยุโรปตะวันตกและญี่ปุ่น
 7. 7. 2.อุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน สหรัฐอเมริกา ยึดหลักลัทธิเสรีประชาธิปไตย การเมืองแบบ เสรีนิยม ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบระบบทุนนิยม ให้สิทธิเสรีภาพ ในการดาเนินชีวิตของประชาชน สหภาพโซเวียต ยึดถืออุดมการณ์สังคมนิยมมาร์กซิสต์ระบอบ การปกครองแบบเผด็จการ หลักการสังคมนิยม เน้นในวัฒนธรรมชน ชั้นกรรมาชีพหรือผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน
 8. 8. 3.ความขัดแย้งของผู้นาของชาติอภิมหาอา นาจ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 คือ แฮร์รี่ เอส. ทรูแมน นายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอร์ชิลล์ของอังกฤษ ซึ่งเป็นชาติพันธมิตรชนะสงครามที่สา คัญก็มีท่าทีต่อต้านสหภาพโซ เวียตด้วยเช่นกัน
 9. 9. ผู้นาของสหภาพโซเวียต ได้แก่ จอม พล โจเซฟ สตาลินเป็นผู้นาเผด็จการ สตา ลินมีความหวาดระแวงในท่าทีของฝ่าย พันธมิตรตะวันตกในด้านต่างๆ ทาให้ สหภาพโซเวียตไม่ไว้วางใจประเทศ ตะวันตก เห็นว่าประเทศตะวันตกจ้องจะ ทา ลายลัทธิคอมมิวนิสต์
 10. 10. การเกิดสงครามเย็นเริ่มต้นตั้งแต่ ค.ศ. 1945 - สหภาพโซเวียตได้จัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ - ฝ่ายสหรัฐอเมริกากับอังกฤษก็ได้จัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยขึ้นใน ประเทศที่อยู่ในอารักขาของตนที่มีพรมแดนติดต่อกับเขตยึดครองของ สหภาพโซเวียต - ช่วงเวลานั้น สหรัฐอเมริกาได้เข้าไปช่วยเหลือรัฐบาลกรีซและรัฐบาล ตุรกีต่อต้านอา นาจลัทธิคอมมิวนิสต์
 11. 11. ประธานาธิบดีทรูแมนได้ ประกาศหลักทรูแมน (Truman Doctrine) มีสาระสาคัญว่า “สหรัฐอเมริกา จะให้ความช่วยเหลือรัฐบาลใน ระบอบเสรีประชาธิปไตยและ ต่อต้านการขยายตัวของลัทธิ คอมมิวนิสต์”
 12. 12. ความจริงแล้วสหภาพโซเวียตต้องการที่จะเป็นผู้นาของ ยุโรปตะวันออก และยังต้องการเผยแพร่อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ไปทั่วโลกด้วย สหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศใช้แผนมาร์แชลล์ (Marshall Plan) เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูประเทศต่างๆที่ประสบ ภัยจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทา ให้ประเทศเหล่านั้นต้องอยู่ภายใต้ อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาไปโดยปริยาย
 13. 13. ปัญหาความขัดแย้งในสงครามเย็น
 14. 14. ในช่วงที่เกิดสงครามเย็นระหว่าง ค.ศ. 1945-1991 ประเทศต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย - ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยภายใต้การนาของสหรัฐอเมริกา - ฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ภายใต้การนาของสหภาพโซเวียต ซึ่งทั้งสองฝ่ายตั้งตนเป็นศัตรูแข่งขันกันทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ทหาร และอุดมการณ์ สงครามในระยะนี้ไม่ใช่การต่อสู้ ระหว่างชาติมหาอา นาจ แต่เป็นสงครามตัวแทน(proxy war)
 15. 15. กรณีความขัดแย้งของชาติมหาอานาจ
 16. 16. 1.กรณีความขัดแย้งในยุโรป 1.1)กรณีปัญหาในยุโรปตะวันออก เมื่อตอนปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 สหภาพโซเวียตเข้ามา ปลดปล่อยประเทศต่างๆในยุโรปตะวันออกจากการยึดครองของกองทัพ เยอรมัน เมื่อสิ้นสุดสงครามกองทัพสหภาพโซเวียตยังคงประจา การและ สนับสนุนกลุ่มนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ ทาการยึดอานาจการปกครอง ประเทศ และเปลี่ยนแปลงกลายเป็นประเทศที่ปกครองในระบบสังคม นิยมคอมมิวนิสต์ ทา ให้บางประเทศเกิดข้อขัดแย้งระหว่างชาติตะวันตก กับสหภาพโซเวียต
 17. 17. 1.2)กรณีปัญหาเรื่องเยอรมนี หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1945 ประเทศเยอรมนีได้ถูกยึดครองแบ่งออกเป็น 4 ส่วนภายใต้การ ปกครองของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และสหภาพโซเวียต ส่วน กรุงเบอร์ลินก็ถูกแบ่งแยกด้วยเช่นกัน สหภาพโซเวียตพยายามเรียกร้องค่าปฏิกรรมสงครามจาก เยอรมนีเป็นจา นวนมาก แต่สหรัฐอเมริกาพยายามบ่ายเบี่ยงทา ให้ สหภาพโซเวียตไม่พอใจ
 18. 18. รูปแสดงพื้นที่ในเยอรมนีที่ ถูกครอบครองเมื่อ ค.ศ. 1945 เยอรมนีตะวันตก ซึ่งอยู่ภายใต้ การปกครองของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส แ ล ะ เ ย อ ร ม นีต ะ วัน อ อ ก ที่ ปกครองโดยสหภาพโซเวียต
 19. 19. ความขัดแย้งในเยอรมนีมาถึงจุดสูงสุดในกลาง ค.ศ.1948 สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศสปฏิรูป เงินตราในเขตยึดครองของตนเพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ ให้มั่นคง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายให้สหภาพโซเวียต มาก สหภาพโซเวียตจึงปิดล้อมกรุงเบอร์ลิน บีบคั้น มหาอา นาจตะวันตกให้ละทิ้งเบอร์ลินตะวันตก ชาติตะวันตกได้เสนอปัญหานี้ต่อประชาชาติและ แก้ปัญหาด้วยการส่งเสบียงอาหารทางอากาศ ให้กับชาวเบอร์ลินตะวันตก ทา ให้การปิดล้อมไม่ ได้ผล สหภาพโซเวียตได้ยกเลิกการปิดล้อม แต่ ความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายก็ไม่ได้ยุติ
 20. 20. ปัญหาเยอรมนีนามาซึ่งการแบ่งแยก เยอรมนีในค.ศ.1949 ชาติตะวันตกอันมีสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ได้รวมเขตยึดครอง ข อ ง ต น จัด ตั้ง ป ร ะ เ ท ศ ส ห พัน ธ์ สาธารณรัฐเยอรมันหรือ เยอรมนี ตะวันตก ฝ่ายสหภาพโซเวียต จึงจัดตั้งเขต ยึด ค ร อ ง ข อ ง ต น เ ป็น ส า ธ า ร ณ รัฐ ประชาธิปไตยเยอรมันหรือเยอรมนี ตะวันออก
 21. 21. เยอรมนีตะวันตกได้พัฒนาเศรษฐกิจจนกลายเป็นประเทศที่ มั่งคั่ง ทา ให้ประชาชนเยอรมนีตะวันออกพยายามหลบหนีมา เยอรมนีตะวันตกเป็นจา นวนมาก รัฐบาลเยอรมนีตะวันออกได้สร้าง กา แพงเบอร์ลินใน ค.ศ. 1961 เพื่อสกัดกั้นชาวเยอรมันตะวันออก หลบหนีมายังเยอรมนีตะวันตก
 22. 22. กาแพงเบอร์ลินจึงเป็นสัญลักษณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ในช่วงสงครามเย็น ในช่วงค.ศ. 1989 รัฐบาลใหม่มีแนวนโยบายเป็น เสรีนิยมเปิดเส้นพรมแดนกับเยอรมนีตะวันตก ประชาชนและ รัฐบาลของเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกจึงทาลายกาแพง เบอร์ลินลงเมื่อ ค.ศ. 1990 รวมประเทศเป็นผลสาเร็จเมื่อ ค.ศ. 1991
 23. 23. ความขัดแย้งทางการเมืองทาให้ประเทศยุโรปตะวันตกและ สหรัฐอเมริกาจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ องค์การนาโตขึ้นเพื่อต่อต้านสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1949 ต่อมาใน ค.ศ. 1955 สหภาพโซเวียตกับประเทศคอมมิวนิสต์ ยุโรปตะวันตกได้รวมกลุ่มจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอขึ้น เผชิญหน้ากับองค์การนาโต ทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้ากันตลอดมาใน ยุคสงครามเย็น
 24. 24. 2)กรณีปัญหาในทวีปเอเชีย ปัญหาเรื่องการยึดครองญี่ปุ่น มี 2 กรณี กรณีแรก คือ ค่าปฏิกรรมสงครามซึ่งสหภาพโซเวียตพยายาม เรียกร้องค่าปฏิกรรมสงครามเป็นจา นวนมากจากญี่ปุ่น แต่สหรัฐอเมริกา พยายามบ่ายเบี่ยง กรณีที่ 2 คือ การทา สนธิสัญญาสันติภาพกับญี่ปุ่น ทั้งสองฝ่ายต่างมี ความคิดเห็นไม่ตรงกัน สหภาพโซเวียตยังโจมตีสหรัฐอเมริกาเรื่องการ ปกครองญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาก็โจมตีสหภาพโซเวียตในกรณีที่ สหภาพโซเวียตกักตัวเชลยศึกชาวญี่ปุ่นไม่ให้กลับประเทศ
 25. 25. ภาวะสงครามเย็น
 26. 26. จุดเริ่มต้นของสงครามเย็นคือ กรณีความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอา นาจ ในช่วง ค.ศ.1945-1948 หลังจาก ค.ศ. 1948 โลกเข้าสู่ภาวะสงครามเย็นอย่าง แท้จริงทุกภูมิภาคถูกครอบงา โดยการ แข่งขันทางด้านอุดมการณ์ทางการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจระหว่างสหภาพ โซเวียตกับสหรัฐอเมริกา ทั้งสอง สนับสนุนให้กลุ่มการเมืองภายในประเทศ จงรักภักดีต่อตนและสูกับรัฐบาลตนเอง จนถึงให้ประเทศบริวารสู้รบกันเองเพื่อ ขยายอิทธิพลของตน
 27. 27. ภูมิภาคยุโรป ยุโรปถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนโดยยุโรปตะวันออก กลายเป็นประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยการควบคุมของ สหภาพโซเวียต ยกเว้นประเทศยูโกสลาเวียที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่ ต่อต้านสหภาพโซเวียต ต่อมายุโรปตะวันตกพยายามแทรกซึมเข้าไปในยุโรป ตะวันออกโดยการให้ข่าวสารเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองและสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ก่อให้เกิดการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในยุโรป ตะวันออกต่อมา
 28. 28. ภูมิภาคเอเชีย สงครามเกาหลี(ค.ศ.1950-1953) ญี่ปุ่นครอบครอง คาบสมุทรเกาหลีแต่ต่อมาญี่ปุ่นกลายเป็นผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่2 ทา ให้มหาอา นาจครอบครองคาบสมุทรเกาหลีไว้ โดยองค์การ สหประชาชาติกา หนดให้เส้นขนานที่38องศาเหนือเป็นแนวแบ่ง ดินแดน ส่วนเหนือเส้นเป็นเขตปลอดอาวุธทหารญี่ปุ่น อยู่ใน ความดูแลของสหภาพโซเวียต มีรัฐบาลปกครองด้วยแบบสังคม นิยมคอมมิวนิสต์และดินแดนส่วนล่างอยู่ในความดูแลของ สหรัฐอเมริกา ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
 29. 29. ในปี ค.ศ.1948มีการจัดการเลือกตั้งที่ ไม่ได้รับการยินยอมจากสหภาพโซเวียตใน การรวมเกาหลีและพรรคการเมืองที่นิยม สหรัฐอเมริกาชนะจึงถือเป็นการปิดหนทาง รวมเกาหลีแบบถาวร
 30. 30. ในวันที่25 มิถุนายน ค.ศ.1950 กองทัพ เกาหลีเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพ โซเวียตได้บุกผ่านเส้นขนานที่38มาในดินแดน ของเกาหลีใต้ทา ให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติเรียกประชุมฉุกเฉินแต่สหภาพโซ เวียตไม่เข้าประชุมและจีนคัดค้าน ประธานาธิบดีทรูแมนแห่งสหรัฐอเมริกาจึง เคลื่อนพลของตนเข้าช่วยเกาหลีใต้และขอความ ช่วยเหลือจากชาติพันธมิตร
 31. 31. สหรัฐอเมริกาไล่เกาหลีเหนือออกไปและยึดดินแดนบริเวณ แม่น้า ยาลูของเกาหลีเหนือไว้แต่จีนให้ถอนกา ลัง นายพลดักลาส แมกอาร์เทอร์ไม่ปฏิบัติตาม จีนจึงส่งกา ลังมาแต่ไม่สามารถสู้ กองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรไหวจึงถอยกลับไป
 32. 32. แต่นายพลแมกอาร์เทอร์ ต้องการกา จัดจีนออกจากสงครามจึงปิด ล้อมชายฝั่งจีนและถล่มฐานทัพรัสเซีย ในแมนยจูเรีย แต่ประธานาธิบดีทรูแมน ไม่เห็นด้วย เพราะเกรงว่าสหภาพโซเวีย ตจะเข้าสู่สงครามจึงแต่งตั้งแมทธิว ริดจ์ เวย์มาเป็นแทน จนกระทั่งนายพลดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ ได้เป็นประธานาธิบดี คนต่อมาจึงได้ดา เนินนโยบาย ประนีประนอมมากขึ้น สหประชาชาติ ไกล่เกลี่ยคู่สงคราม จนในปี ค.ศ.1953 สงครามจึงยุติลง พลเอกดักลาส แมกอาร์เธอร์ (Douglas MacArthur)
 33. 33. กรณีขัดแย้งเรื่องเกาะไต้หวัน (ค.ศ.1950-ปัจจุบัน) ใน ค.ศ.1949 เหมาเจ๋อตุง กองทัพคอมมิวนิสต์จีนได้จัดตั้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และจอมพลเจียง ไคเชกและพรรค ชาตินิยมกับปรพชาชนบางส่วนอพยพไปตั้งสาธารณรัฐจีนบนเกาะ ไต้หวัน
 34. 34. ค.ศ.1954 รัฐบาลจีน คอมมิวนิสต์มีนโยบายรวมเกาะ ไต้หวันกับจีน สหรัฐอเมริกาจึงส่ง กองทัพเรือที่7มาลาดตระเวนที่ช่อง แคบไต้หวัน จีนจึงระดมยิงเกาะ คีมอยและเกาะมัทสุนอกชายฝั่งจีน ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาลงนาม สนธิสัญญาพันธะมิตรทางทหารกับ ไต้หวัน และออกกฎหมายคุ้มครอง เกาะคีมอยและเกาะมัทสุ จีนจึงยอม ยุติการโจมตี
 35. 35. สงครามเวียดนาม (ค.ศ.1965-1975) เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 ฝรั่งเศส พยายามที่จะยึดอา นาจการปกครองในเวียตนาม จึงเกิดขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดมินห์ ภายใต้ การนาของ โฮ จิ มินห์ ต่อต้านฝรั่งเศส โดยการ สนับสนุนจากกลุ่มชาตินิยมทางเหนือของ ประเทศ ทา ให้เกิดสงครามตั้งแต่ ค.ศ.1946 จนกระทั่ง ค.ศ. 1954 ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ที่เดียน เบียนฟู โดยชาติมหาอา นาจอื่นๆรวมถึงชาติ ต่างๆในเอเชียและยุโรปจักให้มีการเจรจาสงบศึก ที่นครเจนีวา ฝรั่งเศสจึงต้องให้เอกราชแก่ เวียดนาม
 36. 36. เวียดนามแบ่งเป็น2ส่วนตามเส้น ขนานที่17องศาเหนือ โดยเวียดนามเหนืออยู่ ภายใต้การปกครองของโฮ จิ มินห์ และ เวียดนามใต้อยู่ภายใต้การปกครองของ จักรพรรดิ บ๋าว ได่ การแบ่งอาณาเขตครั้งนี้ เป็นการแบ่งชั่วคราว กา หนดให้รวมหลังการ เลือกตั้งปี ค.ศ.1956 แต่ก็ไม่ได้จัดการ เลือกตั้ง
 37. 37. ในเวียดนามใต้มีการเคลื่อนไหวของแนวร่วมปลดแอกแห่งชาติหรือ เวียงกง เมื่อ โง ดินห์ เสี่ยม ดา รงตา แหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ปราบเวียดกง โดยอาศัยการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ต่อมา โง ดินห์ เสี่ยม โดนโค่น การเมืองในเวียดนามใต้ไร้เสถียรภาพ มีรัฐบาลทหารผลัดเปลี่ยนมาปกครอง โดยได้สหรัฐอเมริกาสนับสนุนการสู้รบกับเวียดนามเหนือและเวียดกง
 38. 38. สงครามครั้งนี้ทา ให้สหรัฐอเมริกาต้องกลายเป็นผู้แพ้ สงคราม มีทหารเสียชีวิตถึง2ล้านกว่าคน ราษฎรเสียชีวิตกว่าล้านคน และยังเป็นสาเหตุให้เวียดนามใต้ต้องอพยพหนีออกนอกประเทศ เป็นจา นวนมาก
 39. 39. กลุ่มประเทศละตินอเมริกา วิกฤตการณ์คิวบา ถือเป็นการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับ สหภาพโซเวียตที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง เพราะเกือบนา ไปสู่สงคราม นิวเคลียร์ระหว่าง2ชาติมหาอา นาจ
 40. 40. คิวบาได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ รัฐบาลเผด็จการของนายพลฟูลเกนเซียว บาติสตา โดยการสนับสนุนจาก สหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี ค.ศ.1959 ได้ถูกฟิเดล คัสโตรที่มีสหภาพโซ เวียตเป็นผู้สนับสนุนโค่นล้ม โดยได้ดา เนินนโยบายการปกครองแบบ สังคมนิยม สหรัฐอเมริกาพยายามจะโค่นล้มรัฐบาลฟิเดล คัสโตร โดยการส่งกองกา ลัง คิวบาที่ลี้ภัยในสหรัฐอเมริกาเข้าโจมตีโดยการยกพลขึ้นบกที่อ่าวพิกซ์ใน เดือนเมษายน ค.ศ. 1961 แต่ก็ถูกปราบปรามได้
 41. 41. ต่อมาในเดือนตุลาคม ค.ศ.1962 สหภาพโซเวียตได้สร้างฐาน ขีปนาวุธในคิวบาซึ่งถือเป็นการคุกคามสหรัฐอเมริกาอย่างยิ่ง ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ทา การปิดล้อม คิวบาและแจ้งเตือนสหภาพโซเวียตว่าพร้อมที่จะตอบโต้ด้วยอาวุธ นิวเคลียร์ นีกีตา ครุชชอฟ ผู้นา สหภาพโซเวียตยอมประนีประนอมโดย การถอนกา ลังขีปนาวุธออกจากคิวบาแลกกับการที่สหรัฐอเมริกาไม่บุก คิวบา วิกฤตการณ์คิวบาจึงสิ้นสุดลง แต่การแข่งขันสะสมอาวุธทางยุธ ศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตยังดา เนินต่อไป
 42. 42. การผ่อนคลายความตึงเครียด
 43. 43. การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ สงครามเย็นเกิดจากความเปลี่ยนแปลง ทางการเมืองของประเทศมหาอา นาจ เมื่อนีกีตา ครุชชอฟ ผู้นา ของสหภาพโซ เวียตประกาศนโยบายอยู่ร่วมกันโดย สันติใน ค.ศ.1956 โดยมีหลักการให้ทั้ง สองฝ่ายอยู่ร่วมกันโดยไม่แข่งขันด้าน สงครามแต่แข่งขันกันในด้านอื่นแทน นีกีตา ครุชชอฟ (Nikita Khrushchev)
 44. 44. นโยบายนี้ทา ให้สหภาพโซเวียตได้ขยายความสัมพันธ์กับประเทศ ต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศกา ลังพัฒนาและผ่อนความเข้มงวดกับกลุ่ม ประเทศยุโรปตะวันออกมากขึ้น ถือเป็นการขยายอิทธิพลแทนการขยาย อา นาจ ส่วนสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนนโยบายทางการทหารมาเป็นการทูตแทน เพราะหวั่นเกรงต่อภัยสงครามนิวเคลียร์ นโยบายปิดล้อมประเทศ คอมมิวนิสต์ใช้ไม่ได้ผลและชาวอเมริกันรู้เกี่ยวกับประเทศสังคมนิยมมาก ขึ้น เช่นการให้การสนับสนุนทางการทหารและเศรษฐกิจต่อประเทศกา ลัง พัฒนา
 45. 45. แต่อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างชาติมหาอา นาจทั้งสอง เสื่อมลงเมื่อสหภาพโซเวียตขยายอิทธิพลไปในแองโกลา เอธิโอเปีย และแทรงแซงทางการเมืองในอัฟกานิสถานใน ค.ศ.1979 ซึ่งทา ให้ สหรัฐอเมริการทา การคว่า บาตรทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ๆ เทคโนโลยี ระดับสูง และไม่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิคที่สหภาพโซเวียตเป็นเจ้าภาพ ในปี ค.ศ.1980 จึงทา ให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกลับมาตรึง เครียดอีกครั้ง
 46. 46. การสิ้นสุดสงครามเย็น
 47. 47. สภาวะสงครามเย็นเริ่มคลี่คลายลง เมื่อมี มิฮาอิล กอร์บาชอฟ เลขานุการพรรค คอมมิวนิสต์และผู้นาสหภาพโซเวียต ใน ค.ศ. 1985 กอร์บาชอฟได้ประกาศนโยบายเปิด- ปรับ หรือกลาสนอสต์-เปเรสตรอยกา (Glasnost-Perestroika) ปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ ให้เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยมาก ขึ้น สร้างความสัมพันธ์กับชาติต่างๆ ถอน กาลังทหารออกจากอัฟกานิสถาน เจรจากับ สหรัฐอเมริกาและจีนเพื่อแก้ไขปัญหา ชายแดนร่วมกัน
 48. 48. นโยบายกลาสนอสต์-เป เรสตรอยกาทาให้สภาวะสงคราม เย็นยุติเร็วขึ้น รัฐบาลสหภาพโซ เวียตประกาศว่าจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับ กิจการภายในของกลุ่มประเทศ คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคยุโรป ตะวันออก
 49. 49. จุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสภาวะ สงครามเย็น เริ่มต้นจากประชาชนชาว เยอรมนีตะวันออกเรียกร้องเสรีภาพ ทางการเมือง กาแพงเบอร์ลินซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของการแบ่งแยกฝ่ายเสรี ประชาธิปไตยกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ถูก ประชาชนทาลายลงใน ค.ศ. 1990 เหตุการณ์ทาลายกาแพงเบอร์ลินนับว่า เป็นเหตุการณ์สาคัญอันมีความหมายว่า สภาวะสงครามเย็นใกล้ถึงกาลอวสาน แล้ว
 50. 50. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุโรปตะวันออกทาให้ประเทศใน ค่ายยุโรปตะวันออกต่างถอนตัวจากสมาชิกกลุ่มกติกาสนธิสัญญา วอร์ซอ และการถอนทหารออกจากภูมิภาคนี้ทาให้องค์การกลุ่มกติกา สนธิสัญญาวอร์ซอต้องล่มสลายลง สหภาพโซเวียตต้องเผชิญกลับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและ การเมืองอย่างรุนแรง ต้องขอความช่วยเหลือจากชาติตะวันตก อีกทั้ง ยังประสบกับปัญหาการเมืองภายใน พวกอนุรักษนิยมได้ทาการ รัฐประหารโค่นล้มกอร์บาชอฟ แต่ประชาชนต่อต้าน จึงทาให้ล้มเหลว ลง
 51. 51. ผลจากการรัฐประหารคือ พรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียต ล่มสลายลง และสาธารณรัฐต่างๆในสหภาพโซเวียตร่วมกันจัดตั้ง เครือรัฐเอกราช ประเทศสหภาพโซเวียตจึงล่มสลายลง สงครามเย็นที่ ดาเนินมานานถึง 45ปี ยุติลงในที่สุด
 52. 52. นางสาวพิชญา ชนะกิจเสรี ม.6.1 เลขที่18 นางสาวอภิรดี อิทธิกมลเลิศ ม.6.1 เลขที่ 38 สมาชิก

×