Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Setgeliin ilgeemj

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Setgeliin ilgeemj

 1. 1. <ul>Сэтгэлийн илгээмж </ul>
 2. 2. <ul>Т º г º лд º р х ¿¿ ааваасаа </ul><ul>-Ямар х ¿¿õäèéã сайн гэх вэ ? гэж асуулаа . -Ààâ íü ò¿¿íä èíãýæ õàðèóëàâ. </ul>
 3. 3. <ul>ªíäºð настанд тусла æ </ul><ul>ª рг ºñºí þìûã íü äàìæèëäà㠪㺺ìºð ñýòãýëòýé õ¿¿õäèéã ªºëºõ þìã¿é ñàéí õ¿¿õýä ãýíý </ul>
 4. 4. <ul>Àðèóí öýâðèéã ñàõèæ Ààâ ýýæèéíõýý ¿ãýíä îðäîã Àâõààëæòàé õººðõºí õ¿¿õäèéã Àðãàã¿é ë ñàéí ãýíý äýý. </ul>
 5. 5. <ul>Áàë÷èð õ¿¿õäèéã äýýðýëõýõã¿é Áàðäàì îíãèðîî çàíã¿é Áóñäûã õàéðëàæ õ¿íäýëäýã Áàÿðëàëàà ãÿëàéëàà ãýäýã Áàãà÷óóäûã ñàéí ãýíý. </ul>
 6. 6. <ul>Ýðäýìòýé áàãøàà äýýäëýí ø¿òýæ Ýðäýì íîìäîî øàìäàí ñóðàëöàæ Ýõ äýëõèéãýý õàéðààð èâýýõ Ýíõðèé ¿ðñèéã ñàéí ãýíý. </ul>
 7. 7. <ul>Õ¿ðýýëýí áàéãàà îð÷èíäîî Õîã õàÿãäàë õàÿäàãã¿é Àìüòíûã õàéðëàí õàìãààëäàã Àðâè÷ õÿìãà÷ õ¿¿õäèéã ßàõ àðãàã¿é ñàéí ãýíý. </ul>
 8. 8. <ul>Ãýð îðíîî öýâýðëýýä Ñàð ãèéìýýð öýìöèéëãýýä Ñàéõàí õººðõºí ààøòàé áîë Ñàéí õ¿¿õýä ìºíººñ ìºí. </ul>
 9. 9. <ul>Ààâûíõàà ÿðèõûã àíõààðàëòàé ñîíññîí Òºãºëäºð õ¿¿ Ñàéí õ¿í áîëíî äîî ãýæ áîäëîî. </ul>

×