Anzeige

Zapytanie ofertowe o świadczenie usługi cateringowej barka

Foundation um Barka Foundation
5. Apr 2012
Zapytanie ofertowe o świadczenie usługi cateringowej barka
Zapytanie ofertowe o świadczenie usługi cateringowej barka
Zapytanie ofertowe o świadczenie usługi cateringowej barka
Zapytanie ofertowe o świadczenie usługi cateringowej barka
Anzeige
Zapytanie ofertowe o świadczenie usługi cateringowej barka
Nächste SlideShare
Zapytanie ofertowe o artykuły biuroweZapytanie ofertowe o artykuły biurowe
Wird geladen in ... 3
1 von 5
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Barka Foundation(20)

Zapytanie ofertowe o świadczenie usługi cateringowej barka

  1. Poznań, dnia 04.04.2012 r. Zapytanie ofertowe Kierujący zapytanie: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka ul. św. Wincentego 6/9 61-003 Poznań KRS0000208767 NIP 782- 23- 00- 298 Zwany dalej Zamawiającym. 1 Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego na podstawie art. 70 - kodeksu cywilnego na usługę: cateringową, podczas realizacji cyklu spotkań partnerskich organizowanych w ramach Projektu POKL 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres usługi obejmuje: I. Zapewnienie usługi cateringowej podczas realizacji jednodniowego spotkania partnerskiego w: - Gmina Białogard (woj. zachodniopomorskie, powiat białogardzki), - Gmina Lwówek Wielkopolski (woj. wielkopolskie, powiat nowotomyski), - Miasto Piła (woj. wielkopolski, powiat pilski), - Miasto Stargard Szczeciński (woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki). Spotkania organizowane będą w każdej z podanych lokalizacji dwa razy w miesiącu (co 2 tygodnie) w okresie: kwiecień – grudzień 2012. Specyfikacja usługi cateringowej: Dla każdego spotkania Wykonawca zapewni: - jednodaniowy obiad dla 11 osób. Każdorazowo dokładna liczba osób potwierdzana będzie na dzień przed przeprowadzeniem spotkania. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  2. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o terminach realizacji usługi określonej w specyfikacji z przynajmniej pięciodniowym wyprzedzeniem od czasu jej realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru menu spośród propozycji przedstawionych przez wybranego Wykonawcę. Usługa cateringowa musi być realizowana w obiekcie, w którym odbędzie się spotkanie. Oferta powinna zawierać: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że: - akceptuje wszystkie warunki zamówienia, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym - posiada odpowiednie zaplecze techniczne, które pozwoli na realizację przedmiotowego zamówienia - akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy (załącznik nr 1 do oferty). 2. Kosztorys (kwoty brutto): Kryteria wyboru oferty: 1. Zostanie wybrana oferta o najkorzystniejszej dla zamawiającego cenie. Prosimy o składanie ofert na adres mailowy michal.remisz@barka.org.pl lub w biurze Zamawiającego w Poznaniu, ul. św. Wincentego 6/9 w terminie do dnia 18.04.2012 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega, że warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, o czym Oferenci zostaną powiadomieni. Konkurs ofert może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek oferty. W załączeniu Zamawiający przekazuje Wzór umowy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  3. UMOWA (WZÓR) zawarta w dn. …….2012 r. pomiędzy Związkiem Organizacji Sieć Współpracy Barka z siedzibą w Poznaniu ul. św. Wincentego 6/9 61-000 Poznań KRS 0000208767 NIP 782-23-00-298 reprezentowanym przez 1) Prezesa Zarządu – Barbarę Sadowską 2) Sekretarza Zarządu – Lecha Bora zwanym dalej Zamawiającym a ……………………….. z siedzibą w ……………., ul. ………………………… reprezentowanym przez …………………………….. zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert strony postanawiają co następuje: § 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do: Zapewnienia usługi cateringowej podczas cyklu spotkań partnerskich organizowanych w ramach Projektu POKL 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym (i ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do zapytania) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  4. Zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 1 do Umowy, natomiast oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do Umowy. § 2. Nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem spotkania, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ostatecznej liczbie uczestników spotkania oraz wyborze menu. Tym samym płatność za usługę będzie uzależniona od liczby uczestników spotkania, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. § 3. Za usługę cateringową Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości …… zł. brutto za osobę. § 4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne w terminie 7 dni po otrzymaniu faktury, wystawionej po wykonaniu Umowy. § 5. 1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę lub odmowy jej wykonania z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie Umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a Wykonawca jest ponadto zobowiązany pokryć ewentualne dodatkowe koszty Zamawiającego, związane ze zmianą miejsca spotkania. W sytuacji, określonej w poprzednim zdaniu Umowy, Zamawiającemu przysługuje również kara umowna w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego na podstawie § 3. Umowy. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 2. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. § 6. Niniejsza Umowa zawierana jest na czas określony do 31.12.2012 r., z możliwością wypowiedzenia przed terminem jej ukończenia z powodu nie spełnienia oczekiwań względem realizacji zamówienia. § 7. Zmiany, dotyczące niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 8. Spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygać Sąd Rejonowy w Poznaniu. § 9. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Podpis i pieczęć Zamawiającego Podpis i pieczęć Wykonawcy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  5. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Anzeige