Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Бизнес план - основни насоки

17.377 Aufrufe

Veröffentlicht am

Какво е бизнес план, кой трябва да го напише, за кого го пишем и защо пишем бизнес плана?
Как се оценява бизнес плана?
Структура на бизнес план и съдържание на основните раздели
Ползване и изпълнение на бизнес плана
Типични грешки, които предприемачите правят при писане на бизнес план
Представяне на бизнес план

Veröffentlicht in: Investorbeziehungen
 • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • These are one of the best companies for review articles. High quality with cheap rates. ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I highly recommend it :)
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Бизнес план - основни насоки

 1. 1. БИЗНЕС ПЛАН
 2. 2. Основни насоки на презентацията <ul><li>Какво е бизнес план, кой трябва да го напише,за кого го пишем и защо пишем бизнес плана? </li></ul><ul><li>Как се оценява бизнес плана? </li></ul><ul><li>Структура на бизнес план и съдържание на основните раздели </li></ul><ul><li>Ползване и изпълнение на бизнес плана </li></ul><ul><li>Типични грешки, които предприемачите правят при писане на бизнес план </li></ul><ul><li>Представяне на бизнес план </li></ul>
 3. 3. Какво е това бизнес план ? <ul><li>Писмен документ, който описва всички релевантни вътрешни и външни елементи включени в стартирането на нов бизнес </li></ul><ul><li>Понякога се разглежда като план за игра или пътна карта, за да се отговори на въпросите: </li></ul><ul><ul><li>Къде се намирате сега? </li></ul></ul><ul><ul><li>Къде отивате? </li></ul></ul><ul><ul><li>Как да стигнете там? </li></ul></ul>
 4. 4. Кой трябва да напише бизнес плана ? <ul><li>Трябва да се изготви от предприемача </li></ul><ul><li>Ако няма умения, той или тя може да се консултира с експерти като инженери, маркетинг специалисти, финансови консултанти, юристи и др. </li></ul><ul><li>На тези хора може да предложи партньорство , както и бъдещо сътрудничество като членове на екипа за управление </li></ul>
 5. 5. За кого се пише бизнес плана ? <ul><li>За някой, който се опитва да навлезе в бизнеса, предприемачи,инвеститори,клиенти,доставчици, служители </li></ul><ul><li>Отговорът на въпроса кой се очаква да чете плана, повлиява съдържанието и фокуса му </li></ul><ul><li>Три перспективи на бизнес плана: </li></ul><ul><ul><li>перспектива на предприемача </li></ul></ul><ul><ul><li>перспективи на инвеститора </li></ul></ul><ul><ul><li>перспективи на клиента </li></ul></ul>
 6. 6. Защо се пише бизнес план ? <ul><li>Помага за определяне на жизнеспособността на бизнеса </li></ul><ul><li>Предоставя насоки за предприемачите в организиране и планиране на дейностите </li></ul><ul><li>Служи за важен инструмент за получаване на финансиране </li></ul>
 7. 7. Как се оценява бизнес план ? <ul><li>Укрепване устойчивостта на управлението, служителите, продукта или услугите и достъпните ресурси </li></ul><ul><li>Всеки опит да се имитират или променят целите чрез ползване на готови консултантски модели може да даде негативни резултати </li></ul><ul><li>Трябва да се вземе предвид целта и да се отговори на нуждите на читателя </li></ul><ul><ul><li>Предприемач - приложимост </li></ul></ul><ul><ul><li>Инвеститори – възвръщаемост на инвестициите </li></ul></ul><ul><ul><li>Кредитори - способност да се връщат заемите </li></ul></ul><ul><ul><li>Рисков капитал - стойността на бизнеса </li></ul></ul><ul><ul><li>Клиенти - оцеляване в по-дълъг период от време </li></ul></ul><ul><ul><li>Доставчици - оцеляване в дългосрочен план </li></ul></ul>
 8. 8. Критерии за оценка на СП ( в Ашока ) <ul><li>Нова идея : ново решение или подход към социалния проблем </li></ul><ul><li>Креативност : предприемачите трябва да бъдат достатъчно креативни; да могат да определят целите и решават практическите проблеми </li></ul><ul><li>Предприемачески качества: първокласни предприемачи – личности, които като цяло имат идея и постоянно я развиват,тестват и разпространяват, докато тя стане нов модел за обществото като цяло </li></ul><ul><li>Социално значение на идеята : идеята трябва да е достатъчно силна в подхода и приложението от практиците на терен , за да искат да я копират (да може да се копира) </li></ul><ul><li>Морална същност : предприемачът трябва да бъде етичен и заслужаващ пълно доверие </li></ul>
 9. 9. Структура на бизнес плана <ul><li>Въвеждаща страница </li></ul><ul><li>Резюме </li></ul><ul><li>Анализ на външната среда и на съответния сектор/отрасъл/подотрасъл </li></ul><ul><li>Описание на бизнеса </li></ul><ul><li>Маркетингов план </li></ul><ul><li>Производство и план за работа </li></ul><ul><li>План за човешките ресурси </li></ul><ul><li>Времеви график </li></ul><ul><li>Оценка на риска </li></ul><ul><li>Финансов план </li></ul><ul><li>Приложения </li></ul>
 10. 10. Въвеждаща страница <ul><li>Заглавие или заглавна страница, която да представя кратко резюме на бизнес плана </li></ul><ul><li>Трябва да съдържа : </li></ul><ul><ul><li>Име и адрес на компанията </li></ul></ul><ul><ul><li>Име на предприемача и неговите контакти (телефон, електронен адрес, Интернет страница) </li></ul></ul><ul><ul><li>Раздел, описващ бизнеса </li></ul></ul><ul><ul><li>Размерът на необходимите средства </li></ul></ul><ul><ul><li>Бележка за конфиденциалността на доклада </li></ul></ul>
 11. 11. Резюме <ul><li>Необходимо е да се подчертаят ключовите моменти за да се стимулира интереса на потенциалния читател, например: </li></ul><ul><ul><li>бизнес модел </li></ul></ul><ul><ul><li>субекти стартиращи бизнес </li></ul></ul><ul><ul><li>Други </li></ul></ul><ul><li>Ако е планиран бърз растеж или възможност за набиране на капитал чрез публично предлагане , то следва да се представят и стратегиите за изход </li></ul><ul><li>Не се опитвайте да обобщавате всеки раздел от бизнес плана </li></ul><ul><li>Обобщението се изготвя последно след като бизнес планът е вече написан </li></ul><ul><li>Обем следва да не надвишава 2 - 3 страници </li></ul>
 12. 12. Анализ на средата и на дейността <ul><li>В анализа на външната среда се оценяват обективно съществуващите фактори и тяхното въздействие, а именно: </li></ul><ul><ul><li>В сферата на икономиката (БВП, безработица, др.) </li></ul></ul><ul><ul><li>В сферата на културата (промени в културата поради, протичащи демографски процеси, промени в нагласите и др.) </li></ul></ul><ul><ul><li>В сферата на технологията (технологични постижения) </li></ul></ul><ul><ul><li>В нормативната уредба (законодателство, което може да повлияе на продукта или услугата, канали на дистрибуция, цени или стратегии за реклама) </li></ul></ul><ul><li>Анализите показват тенденциите в промишлеността и стратегии за конкурентност или фактори като: </li></ul><ul><ul><li>нужди на промишлеността </li></ul></ul><ul><ul><li>конкуренция </li></ul></ul>
 13. 13. Подход на обърнатата пирамида за набиране на пазарна информация <ul><li>Главни екологични и демографски тенденции </li></ul><ul><li> Тенденции на националната индустрия </li></ul><ul><li> Местни екологични и демографски тенденции </li></ul><ul><li>Местни индустриални тенденции </li></ul><ul><li>Силни и слаби страни на местната конкуренция </li></ul>
 14. 14. Лист за проверка за анализ на околната среда и индустрията <ul><li>Какви са главните икономически, технологични, правни и политически тенденции? </li></ul><ul><li>Какъв е общият обем на продажбите в индустрията през последните пет години? </li></ul><ul><li>Какъв растеж се предвижда в индустрията? </li></ul><ul><li>Колко нови фирми са навлезли в индустрията през последните три години? </li></ul><ul><li>Какви нови продукти са били представени напоследък в индустрията? </li></ul><ul><li>Кои са конкурентите? </li></ul><ul><li>Как да стане по-добър бизнеса? </li></ul><ul><li>Дали нарастват или намаляват продажбите на конкурентите ви? </li></ul><ul><li>Кои са силните и слаби страни на конкурентите ви? </li></ul><ul><li>Какви тенденции възникват в специфичната пазарна ниша? </li></ul><ul><li>Какъв е профилът на вашия клиент? </li></ul><ul><li>Как да се различат вашите клиенти от тези на вашите конкуренти? </li></ul>
 15. 15. Описание на бизнеса <ul><li>Пълно описание на продукта или услугата или операцията от новия бизнес </li></ul><ul><li>Необходимо е да започне с определяне на мисията </li></ul><ul><li>Социални предприятия </li></ul><ul><li>определя ценностите и социалните цели </li></ul><ul><li>Освен продуктът или услугата, се представя опитът на предприемача, история на бизнеса, служителите, местоположението и размерът на бизнеса и др. </li></ul>
 16. 16. Лист за проверка на описанието на бизнеса <ul><li>Каква е мисията на бизнеса? </li></ul><ul><li>Какви ценности подкрепяте и какви са социалните цели на вашия бизнес? </li></ul><ul><li>Каква е причината , за да навлезете в бизнеса? </li></ul><ul><li>Защо вие ще бъдете успешни в бизнеса? </li></ul><ul><li>Каква развойна работа сте извършили досега? </li></ul><ul><li>Какъв е вашия продукт или услуга? </li></ul><ul><li>Опишете продукта или услугата, включително патент, авторски права и търговска марка </li></ul><ul><li>Къде ще бъде базиран бизнеса? </li></ul><ul><li>Вашата сграда нова ли е или стара и има ли нужда от обновяване? </li></ul><ul><li>Бизнесът на ли е или собствен? </li></ul><ul><li>Дали тази сграда и местоположение й са подходящи за вашия бизнес? </li></ul><ul><li>Какво офис оборудване ще ви бъде необходимо? </li></ul><ul><li>Оборудването ще се закупи или ще бъде взето на лизинг? </li></ul><ul><li>Какъв опит имате и/или имате нужда, за да е успешно изпълнен вашият бизнес план? </li></ul>
 17. 17. Маркетингов план <ul><li>Описва пазарните условия и стратегията как продуктът или услугата ще бъдат остойностени, пласирани и рекламирани (маркетингов микс) </li></ul><ul><li>Отговори на три основни въпроса: </li></ul><ul><ul><li>Къде сме били? </li></ul></ul><ul><ul><li>Къде искаме да отидем? </li></ul></ul><ul><ul><li>Как да стигнем там? </li></ul></ul>
 18. 18. Структура на маркетинговия план <ul><li>Анализ на ситуацията </li></ul><ul><ul><li>История на бизнеса </li></ul></ul><ul><ul><li>Целеви пазар </li></ul></ul><ul><ul><li>Конкурентен анализ и силни и слаби страни на новия бизнес </li></ul></ul><ul><li>Маркетингови цели и предмет </li></ul><ul><li>Маркетингова стратегия и програми за действие </li></ul><ul><li>Бюджет и контролиране </li></ul>
 19. 19. Анализ на ситуацията <ul><li>История на бизнеса </li></ul><ul><li>Определяне на целевия пазар </li></ul><ul><ul><li>Сегментиране на пазара (разделяне на пазара на малки хомогенни групи) </li></ul></ul><ul><ul><li>Идентификация на групите, които имат потребност от определен продукт или услуга </li></ul></ul><ul><ul><li>Местоположение на потребителите </li></ul></ul><ul><ul><li>Маркетингово проучване на потребностите и намеренията за закупуване </li></ul></ul><ul><li>Конкурентен анализ и силни и слаби страни на новия бизнес </li></ul>
 20. 20. Маркетингови цели и предмет <ul><li>Ниво на реализация , желано от новия бизнес </li></ul><ul><li>Количествено измерими цели: </li></ul><ul><ul><li>пазарен дял </li></ul></ul><ul><ul><li>продажби </li></ul></ul><ul><ul><li>печалби </li></ul></ul><ul><li>Количествено неизмерими цели </li></ul>
 21. 21. Маркетингова стратегия и план за действие <ul><li>Специфични дейности за постигане на целите на бизнес плана и неговите общи и конкретни цели (маркетингов микс) </li></ul><ul><li>Продукт или услуга </li></ul><ul><ul><li>Вземане под внимание задоволяване на нуждите на клиента </li></ul></ul><ul><ul><li>Описание на продукта или услугата, обмисляне на повече от физически характеристики </li></ul></ul><ul><li>Цена </li></ul><ul><ul><li>Анализ на разходите : граници и възможни нива, конкуренция </li></ul></ul><ul><ul><li>Определяне на цената </li></ul></ul><ul><li>Пласмент </li></ul><ul><ul><li>Определяне каналите за дистрибуция </li></ul></ul><ul><ul><li>Предвиждане необходимостта от удобство при закупуване, както и други фактори, свързани с продажбите </li></ul></ul><ul><ul><li>Промоция </li></ul></ul><ul><ul><li>Идентифициране на подходяща пазарна комуникация: рекламиране, връзки с обществеността и др. </li></ul></ul>
 22. 22. План за производство или предоставяне на услуга <ul><li>Производственият план детайлизира как да бъде произведен продукта или предоставена услугата </li></ul><ul><li>Необходимо е да бъде описан и производстве - ният процес на подизпълнителите ако има такива, причините за избора им, договорите и др. </li></ul><ul><li>Важна е оценката на финансовите нужди </li></ul><ul><li>Планът за действие отива отвъд плана за производство и описва потока на стоките и услугите от производителя до клиента </li></ul>
 23. 23. Чек лист за продукция <ul><li>Можете ли да бъдете отговорни за целия процес на производство? </li></ul><ul><li>Кои да са подизпълнителите? </li></ul><ul><li>Как ще бъдат избрани подизпълнителите? </li></ul><ul><li>Какви са цените на производството на подизпълните - лите? (включително да бъдат приложени копия на договори) </li></ul><ul><li>Какви за основните насоки на производствения процес? </li></ul><ul><li>Какво оборудване е необходимо за производството? </li></ul><ul><li>Какви суровини са необходими за производството? </li></ul><ul><li>Кои са снабдителите и какви са цените? </li></ul><ul><li>Какви за производствените цени? </li></ul><ul><li>Какво оборудване ще трябва за в бъдеще? </li></ul>
 24. 24. Планиране на човешките ресурси <ul><li>Определяне на необходимата работна сила по количество и качество (квалификация, образователен ценз), която да отговаря на мисията, визията и стратегията за развитие на новия бизнес </li></ul>
 25. 25. Структура на плана за човешките ресурси <ul><li>Организационна структура </li></ul><ul><li>Мениджърски екип и ключови служители </li></ul><ul><li>Управление на човешките ресурси </li></ul><ul><li>Управителен съвет </li></ul>
 26. 26. Организационна структура <ul><li>Дефиниране на отговорностите, комуника - ция и връзки </li></ul><ul><li>Изготвяне на органиграма (организаци - онната схема) </li></ul><ul><li>Вземане под внимание развитието на бизнеса </li></ul>
 27. 27. Управляващ екип и ключови служители <ul><li>Представяне на членовете на управляващия екип и ключовите служители </li></ul><ul><ul><li>Способности и умения ( CV -та като допълнение) </li></ul></ul><ul><ul><li>Личностни характеристики ( създаване на организационна култура, която да отговаря на мисията, визията и стратегията на новия бизнес) </li></ul></ul><ul><li>Описание на задълженията и отговорностите на управляващия екип и ключовите служители </li></ul>
 28. 28. Управление на човешки ресурси <ul><li>Описание на процеса на наемане </li></ul><ul><li>Описание на схемите за компенсация </li></ul><ul><ul><li>Заплати и бонуси </li></ul></ul><ul><ul><li>Дялове собственост </li></ul></ul><ul><li>План за развитие на кадрите </li></ul><ul><ul><li>Обучение </li></ul></ul><ul><ul><li>Повишение </li></ul></ul>
 29. 29. Управителен съвет <ul><li>Представане членовете на Управителния съвет </li></ul><ul><li>Описание на задълженията на всеки член </li></ul><ul><li>Представяне правата на другите вътрешни инвеститори </li></ul>
 30. 30. Времеви график <ul><li>Разработване на времеви график на главните дейности и тяхната взаимовръзка </li></ul><ul><li>Във времевия график се вписват дейностите и крайните срокове за завършване, които трябва да се следят, за да се постигне успех </li></ul><ul><li>Това показва управленски капацитет за планиране по начин , отчитащ трудностите и минимизиращ рисковете </li></ul>
 31. 31. Оценка на риска <ul><li>Идентифициране на основните рискове и стратегии за минимизиране на риска, както и алтернативни стратегии за постигане на бизнес целите в случай на риск </li></ul><ul><li>Стъпков анализ на риска : </li></ul><ul><ul><li>Идентифициране на главните рискове </li></ul></ul><ul><ul><li>Анализ на това какво може да се случи ако рискът стане реалност </li></ul></ul><ul><ul><li>Представяне на стратегия за превенция, минимизиране или противопоставяне при възникване на риска </li></ul></ul>
 32. 32. Финансов план <ul><li>Планиране и прогнозиране на ключовите финансови данни, които да определят икономическата приложимост и необходимите ангажименти за финансови инвестиции </li></ul><ul><li>Това показва кога и колко финансови средства постъпват във фирмата и къде отиват, както и колко от фондовете са достъпни в брой за да се предотвра - ти липсата на налични средства </li></ul><ul><li>Описание как предприемачът ще планира финансовите задължения и поддържа ликвидността така, че да се изплащат дълговете и да се осигурява възвращаемост на инвестициите </li></ul>
 33. 33. Структура на финансов план <ul><li>Предварителна справка за приходи </li></ul><ul><li>Предварителна справка за паричните потоци </li></ul><ul><li>Предварителен баланс </li></ul><ul><li>Финансови коефициенти </li></ul><ul><li>Анализ на критичната точка </li></ul><ul><li>Необходими инвестиции и финансиране </li></ul>
 34. 34. Проформа справка за приходи <ul><li>Предполагаеми приходи от продажби ( през първата година месечно) </li></ul><ul><li>Предполагаеми оперативни разходи </li></ul><ul><ul><li>Стойност на продадените стоки, материали и услуги </li></ul></ul><ul><ul><li>Разходи за труд </li></ul></ul><ul><ul><li>Обезценяване и амортизации </li></ul></ul><ul><ul><li>Други оперативни разходи </li></ul></ul><ul><li>Калкулиране на оперативна печалба/загуба </li></ul><ul><li>Предвидени финансови приходи и разходи и такси </li></ul><ul><li>Калкулиране на нетни печалби/загуби </li></ul>Месец 1 … Месец 1 2 … Година 3 Нетни приходи от продажби Стойност на продадени стоки, материали и услуги Разходи за труд Амортизации Други оперативни разходи Оперативна печалба/загуба Финансови постъпления Финансови разходи Данъци Нетна печалба/загуба
 35. 35. Проформа справка за паричните потоци <ul><li>Промяна на нетната печалба/загуба в зависимост от амортизационните отчисления </li></ul><ul><li>Приспадане на капиталовите разходи, плащане на дългове и дивиденти и калкулиране на увеличения/намаления на паричния поток </li></ul><ul><li>Калкулиране на крайния баланс чрез сумиране на началния баланс и увеличението/намалението на паричния поток </li></ul>Месец 1 … Месец 12 … Година 3 Приходи от оперативна дейност Нетна печалба.загуба Добавяне на амортизационни отчисления увеличение/намаление на инвентара Увеличение/намаление на приходите Увеличение/намаление на плащанията Приходи др.дейности Капиталови разходи Плашане на дългове Плашане на дивиденти Увеличение/намаление 00 Краен баланс
 36. 36. Предварителен Баланс <ul><li>Отразява позицията на бизнеса в края на отчетния период чрез сумиране на активите, задълженията и нетните стойности </li></ul><ul><li>Изготвяне на предвари-телна справка за приходите и паричния поток, както и прогноза за активите и оборота на задълженията и финан-совата политика на фирмата </li></ul>Година 1 Година 2 Година 3 Капитали Неконвентируеми активи Недвижима собственост, оборудване и инсталации за производство Имущество, което може да се превърне в пари Инвентар Сметки за получаване Кеш Задължения и дялове за собственост Ценни книжа ( стойност) Дълг Сметки за разплащане
 37. 37. Показатели за финансов анализ <ul><li>Анализ на дейността </li></ul><ul><li>Анализ на ликвидността </li></ul><ul><li>Анализ на платежоспособността </li></ul><ul><li>Анализ на доходността </li></ul>
 38. 38. Анализ на дейността <ul><li>Оборот на активите = Продажби : Стойност на активите </li></ul><ul><li>Оборот на ДМА = Продажби : Стойност на ДМА </li></ul><ul><li>Оборот на наличностите = Разходи за продажби : средна стойност на наличностите </li></ul><ul><li>Времетраене на един оборот в дни = (средна наличност на краткотрайните материални активи х 360) : (нетен размер на приходите от продажби) </li></ul><ul><li>Брой на оборотите = (нетен размер на приходите от продажби): (средна наличност на краткотрайните материални активи) </li></ul><ul><li>Заетост на краткотрайните материални активи = (средна наличност на краткотрайните материални активи) : (нетен размер на приходите от продажби) </li></ul>
 39. 39. Анализ на ликвидността <ul><li>Коефициент на текуща ликвидност = текущи активи : текущи задължения </li></ul><ul><li>Коефициент на обща ликвидност = (краткотрайни активи) : (краткосрочни задължения) </li></ul><ul><li>Коефициент на бърза ликвидност = (краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства) : (краткосрочни задължения) </li></ul><ul><li>Коефициент на незабавна ликвидност = (краткосрочни вземания + парични средства) : (текущи задължения) </li></ul><ul><li>Коефициент на абсолютна ликвидност = (парични средства) : (текущи задължения) </li></ul>
 40. 40. Показатели за финансова автономност <ul><li>Коефициент на финансова автономност = (собствен капитал) : пасиви </li></ul><ul><li>Коефициент на задлъжнялост = пасиви : (собствен капитал) </li></ul>
 41. 41. Показатели за вземания и за погасяване на задължения <ul><li>Период на събиране на вземанията от клиенти = (средна наличност на вземанията от клиенти по тяхната отчетна стойност х 360) : (нетен размер на приходите от продажби) </li></ul><ul><li>Период на погасяване на задълженията към доставчици = (средна наличност на задълженията към доставчици х 360) : (сума на доставките) </li></ul>
 42. 42. Показатели за рентабилност <ul><li>Коефициент на рентабилност на приходите от продажби = (финансов резултат) : (нетен размер на приходите от продажби) </li></ul><ul><li>Коефициент на рентабилност на собствения капитал = (финансов резултат) : (собствения капитал) </li></ul><ul><li>Коефициент на рентабилност на пасивите = (финансов резултат) : (пасиви) </li></ul><ul><li>Коефициент на капитализация на активите = (финансов резултат) : (сума на реалните активи) </li></ul>
 43. 43. Анализ на възвръщаемостта <ul><li>Обща възвращаемост на активите = Чист доход + Финансови разходи / Актив </li></ul><ul><li>Възвращаемост на собствените капитали = Чист доход на обикновени акционери / Акционерен капитал </li></ul><ul><li>Възвращаемост на инвестициите = Текуща печалба / Инвестиции </li></ul>
 44. 44. Анализ на критичната точка <ul><li>Посочете колко единици продукция следва да бъдат продадени до достигане на критичната точка и започване на генериране на приходи </li></ul><ul><li>Критичната точка (КТ) представлява обемът продажби: </li></ul><ul><ul><li>При който бизнесът не генерира нито печалба, нито загуба </li></ul></ul><ul><ul><li>Покриват се всички производствени разходи </li></ul></ul><ul><li>Продажбите над КТ водят до генериране на печалба, докато онези, които не достигат до критичната точка – до загуба ( P> AVC) </li></ul>
 45. 45. Анализ на критичната точка (2) <ul><li>КТ се изчислява по следната формула: </li></ul><ul><li>B/E(Q) = TFC/(p-AVC) </li></ul><ul><li>Където : </li></ul><ul><li>B/E(Q) – критична точка на продажбите </li></ul><ul><li>TFC – фиксирани разходи (общо) </li></ul><ul><li>P – продажна цена </li></ul><ul><li>AVC – променливи разходи за единица продукция </li></ul>
 46. 46. Необходими инвестиции и финансиране <ul><li>Необходимите инвестиции и финансови нужди могат да бъдат определени в предварителната финансова справка </li></ul><ul><li>Необходимо е да бъде разработен по-детайлен план за придобиване на финансовите ресурси : </li></ul><ul><ul><li>Какъв капитал ще бъде предоставен от предприемача и колко ще бъде инвестирано от външни инвеститори или взето като заем? </li></ul></ul><ul><ul><li>Какъв вид външни ресурси ще бъдат използвани? Какъв ще бъде размерът на всеки тип финансиране? </li></ul></ul><ul><li>Необходимо е да се покаже как операцията ще бъде финансирана </li></ul>
 47. 47. Приложение <ul><li>Подпомагащ материал, който не е необходимо да бъде включен в текста, например: </li></ul><ul><ul><li>таблици </li></ul></ul><ul><ul><li>детайлно описание </li></ul></ul><ul><ul><li>писма за клиентите, доставчиците, подизпълнителите </li></ul></ul><ul><ul><li>договори </li></ul></ul><ul><ul><li>CV - та </li></ul></ul>
 48. 48. Прилагане и изпълнение на бизнес план <ul><li>Освен за представяне на бизнеса пред инвеститорите, бизнес планът служи като ръководство на предприемача </li></ul><ul><li>Изпълнението на стратегията трябва да съдържа контролни точки за установим прогрес и да инициира план за преодоляване на непредвидени трудности </li></ul><ul><li>План за оценка на напредъка </li></ul><ul><ul><li>контрол на инвентара </li></ul></ul><ul><ul><li>контрол на продукцията </li></ul></ul><ul><ul><li>контрол на качеството </li></ul></ul><ul><ul><li>контрол на продажбите </li></ul></ul><ul><ul><li>контрол на разходите </li></ul></ul><ul><ul><li>контрол на интернет страницата </li></ul></ul><ul><li>Осъвременяване на плана (при промяна на условията) </li></ul>
 49. 49. Обичайни грешки, допускани от предприемачите при разработване на бизнес план <ul><li>Целите не са ясни </li></ul><ul><li>Резултатите не са измерими </li></ul><ul><li>Предприемачът не е поел цялостен ангажимент </li></ul><ul><li>Предприемачът няма опит в планиране на бизнес </li></ul><ul><li>Предприемачът няма усет към потенциални заплахи или слабости </li></ul><ul><li>Няма установени клиентски нужди за предложения продукт или услуга </li></ul>
 50. 50. Представяне на бизнес плана <ul><li>Добрият бизнес план помага да се продаде бизнес идеята </li></ul><ul><li>Писменият документ следва да отговори на всички потенциални въпроси, които човек може да си зададе, за да прецени жизнеспособността и доходността на бизнес идеята по най-простия начин </li></ul><ul><ul><li>Ползвайте графики, т.е. ф игури и схеми, за да направите по –привлекателно и лесно възприемането на информацията </li></ul></ul><ul><ul><li>Език: ползвайте стила на писане на случки, но с правилен и граматически коректен език </li></ul></ul><ul><ul><li>Ограничете обема между 25 и 50 страници (основната част трябва да съдържа важната информация, всичко друго да бъде в допълнението ) </li></ul></ul><ul><li>Представяне на бизнес плана </li></ul><ul><ul><li>Доброто представяне предизвиква интерес у инвеститори, клиенти и др. </li></ul></ul><ul><ul><li>Доброто представяне не е в резултат на късмет, на добра подготовка и практика </li></ul></ul><ul><ul><li>Използвайте слайдове и материали, които могат да бъдат разпространени сред аудиторията </li></ul></ul><ul><ul><li>Определете аудиторията и се адаптирайте към интересите и нивото на познаване на материята </li></ul></ul><ul><ul><li>Не говорете твърде много, фокусирайте се върху 3 до 5 пункта , направете обобщение на главната си теза </li></ul></ul><ul><ul><li>Бъдете готови за въпроси </li></ul></ul>
 51. 51. Допълнителна литература : <ul><li>Hisrich, R.D., M.P. Peters and D.A. Shepherd , Entrepreneurship </li></ul><ul><li>Drnovšek, M., R. Stritar and A. Vahčič , Priročnik za pripravo poslovnega načrta </li></ul>

×