Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Itineraris IT Academy (2020)

1.562 Aufrufe

Veröffentlicht am

IT Academy s'adreça a totes aquelles persones que volen reconvertir-se o trobar feina en el món TIC, un dels sectors amb més projecció i millor remunerats. Per això s'han dissenyat dues tipologies de formació presencial per adaptar-se millor a les necessitats i objectius de les possibles participants.

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

Itineraris IT Academy (2020)

  1. 1.   Descripció dels itineraris  A continuació es detallen les tecnologies/llenguatges utilitzats en cada itinerari (el bloc comú, tal com el seu nom  indica, és comú a tots els itineraris).  Bloc comú:  Fonaments de la computació→​informació bàsica sobre fonaments com el sistema binari, ús de ​linux​,  protocols, xarxes, routing, etc...  Github →​eina utilitzada per pujar codi al núvol, realitzar control de versions i treball col·laboratiu.  Bases de dades →​conceptes sobre modelatge de dades, muntatge d’una base de dades i consultes mitjançant  el llenguatge SQL.  Diagrames UML →​llenguatge de modelatge de sistemes de software (llenguatge gràfic per visualitzar,  especificar, construir i documentar un sistema).    1) Front End:  HTML ​→ llenguatge de marcatge fonamental de creació de pàgines web bàsiques.  CSS ​→ llenguatge de disseny gràfic per definir i crear la presentació d'un llenguatge de marcatge.  Javascript ​→ llenguatge orientat a objectes que implementat a la part client com a part d'un navegador web,  permet millores en la navegació i la creació de webs dinàmiques.  Sass ​→ converteix estils css en un sistema dinàmic  JQuery + API​→ ​framework​JavaScript, molt utilitzat en les connexions amb API  Bootstrap 4​→ ​framework ​CSS amb funcionalitats per aconseguir web/app responsives  TypeScript ​→ evolució del llenguatge Javascript, necessari per programar amb angular  Angular ​→​framework ​de codi obert per aplicacions web utilitzat per crear i mantenir aplicacions web d'una  sola pàgina.  Leaflet ​→ Gestió de mapes interactius amb lectura d'una base de dades    Resum de totes les tecnologies tractades al Curs:  Angular 8, Javascript, TypeScript, HTML, CSS3, Sass, Animacions amb CSS, Jquery, API + PHP, Libreria de  mapes Leaflet, validacions de formulari, Bootstrap 4 i Apache Cordova.         
  2. 2.   2) Back End:  Java i JS ES6 →​llenguatge de programació de propòsit general, orientat a objectes. S’imparteix una formació  troncal en la sintaxis i llibreries bàsiques d'ambdós llenguatges. Per aconseguir-ho es combinen recursos en  forma de vídeos, materials ​online​i exercicis de resolució de problemes (algoritmes)  Spring →​​Framework​de codi obert pel desenvolupament d’aplicacions i contenidor d’inversió de control per la  plataforma Java.  L’itinerari es divideix en dos blocs: bàsic , dirigit a adquirir les eines bàsiques de programació i funcional, dirigit  a practicar amb frameworks, metodologies i patrons típics de la indústria.      Patterns & Architectures →  - OOP (Object Oriented Programming). (primer bloc)  - MVC (Model View Controller) (primer i segon bloc)  - Repository Pattern (segon bloc)  - Rest API (segon bloc)  Frameworks & Libraries →  - JAVA SE, JS ES6 (primer bloc)  - GIT (primer bloc)  - SPRING FRAMEWORK, SPRING BOOT (segon bloc)  - Web API (segon bloc)  - JPA & JDBC (segon bloc)  - Jquery/Ajax (segon bloc)  3) Android:    Java →​llenguatge de programació de propòsit general, orientat a objectes. La seva intenció és permetre que  les persones desenvolupadores escriguin el programa un cop i l’executin a qualsevol dispositiu. És un dels  llenguatges de programació més populars (en aquest itinerari aprendràs java orientat a aplicacions Android).  Android Studio →​entorn de desenvolupament integrat oficial per la plataforma Android.      4) NET (Full Stack):  L’itinerari es divideix en dos blocs: bàsic o troncal, dirigit a adquirir les eines bàsiques de programació i  funcional, dirigit a practicar amb​frameworks​, metodologies i patrons típics de la indústria.    C# i JS ES6→ ​S’imparteix una formació troncal en la sintaxis i llibreries bàsiques d'ambdós llenguatges amb  una durada aproximada d’entre 1 a 3 mesos depenent de la capacitat i coneixements previs de cada alumne.  Per aconseguir-ho es combinen recursos en forma de vídeos, materials online i exercicis de resolució de  problemes (algoritmes).    
  3. 3.   Visual Studio i Visual Studio Code →​entorns de desenvolupament integrat oficial multiplataforma.  Patterns & Architectures →  - OOP (Object Oriented Programming). (primer bloc)  - MVVM (Model View ViewModel) (primer bloc)  - Layers, DDD (segon bloc)  - Repository Pattern (segon bloc)  - Rest API (segon bloc)   - TDD (segon bloc)  Frameworks & Libraries →  - .NET base libraries, LINQ, JS ES6 (primer bloc)  - GIT (primer bloc)  - ASP.NET CORE (segon bloc)  - Web API (segon bloc)  - Entity Framework Core (segon bloc)  - SPA (Angular, Vue, REACT (segon bloc)      5) IT Academy Project:      Aquest bloc simula el desenvolupament d’un projecte de software d’abast real entre equips de ​front end i back  end​. El projecte es divideix en iteracions o ​sprints​de dues setmanes. El treball resultant serà recollit i continuat  per part de les següents iteracions de les persones que vagin finalitzant els diferents itineraris proposats.      Git/Github →​Tot i que l’eina ​Git/Github ​ja es fa servir en els itineraris previs al projecte, és important  comprendre com organitzar el flux de treball en equip per tal de no trepitjar o fer tasques ja fetes per altres  persones. En aquest bloc es facilitarà un protocol per treballar en equip en un mateix repositori de codi, de tal  manera que minimitzem els conflictes de codi i les diferents tasques quedin clarament delimitades.    Trello →​L’eina ​Trello​ens facilita mecanismes per a poder representar i organitzar les diferents tasques del  projecte. Qui és(son) responsable(s) de la tasca, informació sobre la tasca,i estat de la mateixa. Tot això en un  simple cop d’ull. Per tant, interpretar aquesta informació i saber moure’s per l’eina serà també requisit  d’aquest bloc.  Scrum →​S’introdueix breument un mecanisme de gestió d’equips i desenvolupament àgil com és ​Scrum​. Això  suposa una sèrie de trobades per conèixer l’estat del projecte i prendre decisions en funció del feedback de  l’equip de cara a marcar el rumb/ritme del projecte.  Documentació →​Donat que, les diferents iteracions del projecte s’acumulen, i el treball serà continuat per  altres persones, no n’hi haurà prou amb el codi font realitzat per explicar en quin estat està el projecte.   
  4. 4.   Documentar adequadament el software serà útil per recolzar aquesta causa i ajudar a prendre consciència de  la importància de documentar.  Projecte→​El desenvolupament/disseny del software necessari per resoldre el problema plantejat pel  projecte suposa una eina molt útil per integrar i consolidar gran part dels coneixements  adquirits durant  l’itinerari recorregut prèviament.    -      

×