Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực

Báo Cáo Thực Tập Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Đã Chia Sẻ Đến Cho Các Bạn Sinh Viên Một Bài Mẫu Báo Cáo Cực Đỉnh, Mới Mẽ Và Nội Dung Siêu Chất Lượng Sẽ Giúp Bạn Có Thêm Thật Nhiều Thông Tin Và Kiến Thức Cho Nên Các Bạn Không Thể Bỏ Qua Bài Mẫu Này Nhá. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/TELEGRAM NHẮN TIN TRAO ĐỔI : 0909 232 620 - TẢI FLIE TÀI LIỆU: BAOCAOTHUCTAP.NET

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
1
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
SỔ TAY HƯỚNG DẪN KIẾN TẬP
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN
LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TP. HỒ CHÍ MINH
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
TPHCM -2023
MỤC LỤC
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
2
1. Mục tiêu kiến tập................................................................................................................... 3
2. Thời gian kiến tập và lịch gặp Sinh viên............................................................................... 3
3. Yêu cầu với Giảng viên và Sinh viên.................................................................................... 4
4. Đánh giá và chấm điểm bài kiến tập ..................................................................................... 4
5. Nội dung kiến tập và hình thức viết báo cáo......................................................................... 5
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
3
1. Mục tiêu kiến tập
- Sinh viên hiểu biết thực tế về các vấn đề liên quan đến chuyên ngành học tập thông qua
quan sát, giới thiệu và hướng dẫn quy cách thực hiện 1 công việc phù hợp chuyên ngành đào
tạo tại 1 doanh nghiệp thực tế.
- So sánh lại kiến thức giữa lý thuyết và thực hành, từ đó hiểu sâu hơn về chuyên môn đang
theo học.
2. Thời gian kiến tập và lịch gặp Sinh viên
- Thời gian kiến tập: Từ ngày 07 tháng 09 đến ngày 07 tháng 10 năm 2020.
- Lịch gặp giữa Giảng viên với Sinh viên như sau:
Bảng 1. Lịch gặp Sinh viên
Nội dung triển khai Thời gian Ghi chú
Hướng dẫn sinh viên tìm Doanh nghiệp,
hướng dẫn viết báo cáo, cách đánh giá,
thời gian gặp các lần tiếp theo.
10->20-
/09/2020
Yêu cầu sinh viên tìm doanh
nghiệp.
Kiểm tra Sinh viên có liên hệ được với
Doanh nghiệp chưa.
- Nếu chưa có yêu cầu Sinh viên tìm
hiểu lý thuyết về vấn đề giảng viên
muốn cho quan sát (Giảng viên phải
liên hệ trước với DN).
- Nếu Sinh viên tìm được DN cho
Sinh viên tiếp tục đến DN kiến tập.
20-
25/09/2018
Yêu cầu sinh viên báo cáo tên
doanh nghiệp tham gia kiến tập.
Giảng viên dẫn Sinh viên xuống Doanh
nghiệp
25/09/2020
đến
30/09/2020
Trường hợp Sinh viên tự đi thì
không tham gia tuần này mà vẫn
tiếp tục đến DN kiến tập.
Sửa báo cáo cho Sinh viên 07-
12/10/2020
Yêu cầu Sinh viên nộp báo cáo đã
viết để chỉnh sửa.
Đánh giá cho điểm Sinh viên. 15 đến
20/10/2020
Giảng viên nhận bài sinh viên (bản
cứng và file mềm bài làm và file
ảnh chụp tại doanh nghiệp nộp lại
cho bộ môn), chấm điểm và nhập
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
4
điểm vào danh sách chấm điểm của
sinh viên
Ghi chú:
Đối với sinh viên Cao đẳng tham gia viết báo cáo kiến tập cùng với thời điểm thực tập)
Sinh viên Đại học: Giảng viên chủ động tìm doanh nghiệp cho SV đến tham quan.
3. Yêu cầu với Giảng viên và Sinh viên
 Đối với Giảng viên:
- Hướng dẫn Sinh viên kiến tập theo các chủ đề ở mục 5.
- Gặp Sinh viên đúng các tuần như mục 2.
- Đánh giá và cho điểm đúng các thành phần ở mục 4.
- Giảng viên liên hệ trước các Doanh nghiệp để hỗ trợ Sinh viên khi Sinh viên không tìm
được và chuẩn bị trước chủ đề Sinh viên nhóm mình dẫn đi quan sát.
- Tuần thứ 3 Giảng viên có trách nhiệm chuyển tên Doanh nghiệp kiến tập của Sinh viên về
cho Tổ trưởng tổng hợp (trước 16h30 ngày 21 tháng 10 năm 2020).
 Đối với Sinh viên:
- Theo dõi thời gian gặp Giảng viên như mục 2.
- Phải đến Doanh nghiệp kiến tập ít nhất 6 lần trong vòng 6 tuần (Nếu sinh viên tự đến
Doanh nghiệp).
- Phải chuẩn bị lý thuyết và các quy trình lý thuyết về vấn đề quan sát (trường hợp GVHD
với sinh viên tham quan DN).
- Viết báo cáo đúng hướng dẫn của Giảng viên.
- Phải có mặt trong buổi đánh giá cuối cùng cho bài kiến tập. Trường hợp Sinh viên vắng
trong buổi đánh giá mà không có lý do chính đáng xem như bỏ kiến tập.
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
5
4. Đánh giá và chấm điểm bài kiến tập
Bảng 2. Tiêu chí đánh giá
TT Tiêu chí đánh giá Thang điểm Ghi chú
Trường hợp Sinh viên tự tìm Doanh nghiệp kiến tập
1 Đến doanh nghiệp đủ như
yêu cầu (ít nhất 6 lần)
3 Xác nhận đến công ty kiến tập và có
nhận xét
2 Gặp giảng viên đủ theo yêu
cầu
2
3 Hình thức báo cáo 1 Đúng quy định mục 5 (Giảng viên
linh động chấm phù hợp với hướng
dẫn)
4 Nội dung báo cáo 2 Đảm bảo đúng những yêu cầu giảng
viên.
5 Hiểu vấn đề quan sát 2 Hỏi vấn đề quan sát để sinh viên trả
lời.
Trường hợp Giảng viên dẫn xuống Doanh nghiệp
Chấm quy trình lý thuyết
các em chuẩn bị
2
Ý thức chấp hành hướng
dẫn Giảng viên và quan sát
thực tế
3
Hình thức báo cáo 1
Viết báo cáo lại 2
Hiểu vấn đề quan sát 2 Vấn đáp buổi đánh giá
Tổng điểm 10
Điểm kiến tập: Điểm cuối cùng là điểm của giảng viên hướng dẫn. Tuy nhiên, trong
trường hợp điểm giữa các bài hướng dẫn cùng một giảng viên hướng dẫn không có sự
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
6
chênh lệch và điểm quá cao so với các giảng viên hướng dẫn khác tạo nên sự thiếu công
bằng cho các sinh viên thì tổ bộ môn quản trị sẽ đề xuất lập hội đồng hoặc đề nghị hội
đồng đào tạo và khoa học xem xét chấm chéo.
Minh chứng tham gia kiến tập: Trong quá trình sinh viên tự tham gia kiến tập phải có
kèm theo hình ảnh sinh viên và bộ phận (phòng ban tham gia kiến tập và người hoặc nhân
viên hướng dẫn tại Doanh nghiệp). Trường hợp giảng viên tham gia kiến tập cùng sinh
viên tại Doanh nghiệp phải có hình ảnh minh chứng của nhóm sinh viên và giảng viên,
phía doanh nghiệp tham gia kiến tập.
5. Nội dung kiến tập và hình thức viết báo cáo
 Nội dung kiến tập gồm:
- Quan sát bộ phận nhân sự;
- Quan sát bộ phận sản xuất, kho;
- Quan sát quy trình xuất nhập khẩu;
- Quan sát bộ phận kinh doanh – Marketing;
- Quan sát bộ phận nghiên cứu thị trường;
- Quan sát quy trình bán hàng;
- Một số lĩnh vực khác phù hợp được giảng viên hướng dẫn đồng ý.
 Hình thức viết báo cáo:
Mở đầu
1. Lý do kiến tập
2. Mục tiêu kiến tập
3. Phạm vi kiến tập
4. Phương pháp tiếp cận công việc
5. Bố cục bài kiến tập
Chương 1. Tổng quan về đơn vị kiến tập
1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1. Thông tin chung
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
7
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
1.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
1.1.4. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
1.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
1.1.4.2. Nhiệm vụ của các phòng ban
1.2. Thông tin về tình hình hoạt động doanh nghiệp
Chương 2. Thực trạng tổ chức tại bộ phận (sinh viên chọn 1 bộ phận quan tâm)
2.1. Giới thiệu bộ phận kiến tập
2.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ phận
2.1.2. Nhiệm vụ từng vị trí
2.1.3. Mối quan hệ tác nghiệp của bộ phận với các bộ phận khác trong Doanh nghiệp
2.2. Tổ chức công việc tại bộ phận kiến tập
2.2.1 Bố trí mặt bằng
2.2.2 Bố trí nguồn nhân lực
2.2.3 Mô tả quy trình một công việc được quan sát trong bộ phận
Chương 3. Tổng kết
3.1 Nhận xét chung doanh nghiệp, bộ phận kiến tập
3.2 Nhận xét công tác tổ chức bộ phận kiến tập
3.3 Bài học kinh nghiệm
QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
1. Quy định định dạng trang
Khổ trang: A4, đánh máy vi tính 1 mặt.
Canh lề trái: 3,5 cm; Canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2 cm.
Size chữ: Time New Roman, cỡ chữ 13.
Cách dòng: Line Space: 1.5; Spacing: 0pt
Không Header hay Footer, Footer chỉ để số trang
2. Đánh số trang
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
8
Từ trang bìa lót đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường (i,ii, iii,iv).
Từ “Mở đầu” đến phần “Kết luận” đánh theo số (1,2,3), canh giữa ở cuối trang.
3. Đánh số các đề mục
Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên, sử dụng chữ số
(1,2,3,…). Xem đề cương mẫu ở Phụ lục 1.
4. Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ
Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ ) được đặt tên và đánh số thứ tự
trong mỗi chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ để minh họa. Số đầu là số chương, sau
đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó.
Tên bảng ở trên đầu bảng, tên hình, sơ đồ nằm ở cuối hình, sơ đồ.
Nguồn canh phải, size chữ 12, chữ Nguồn in nghiêng
Ví dụ:
Bảng 3: Qui mô và cơ cấu khách đến Việt Nam phân theo phương tiện, có nghĩa
bảng số 6 ở chương 2 có tên gọi là “Qui mô và cơ cấu khách đến Việt Nam phân theo
phương tiện”.
Bảng 3. Qui mô và cơ cấu khách đến Việt Nam phân theo phương tiện
2000 2002 2005 2007
Ngàn
lượt
Tỷ
trọng
(%)
Ngàn
lượt
Tỷ
trọng
(%)
Ngàn
lượt
Tỷ
trọng
(%)
Ngàn
lượt
Tỷ
trọng
(%)
Đường không 1113,1 52,0 1540,3 58,6 2335,2 67,2 3261,9 78,2
Đường thủy 256,1 12,0 309,1 11,8 200,5 5,8 224,4 5,4
Đường bộ 770,9 36,0 778,8 29,6 941,8 27,1 685,2 16,4
Tổng số 2140,1 100,0 2628,2 100,0 3477,5 100,0 4171,5 100,0
Nguồn: Sơn (2009)
Biểu đồ 1. Cơ cấu thị trường Outbound của Việt Nam, có nghĩa là đồ thị số 4 trong
chương 2 có tên gọi là “Cơ cấu thị trường Outbound của Việt Nam”
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
9
Biểu đồ 1. Cơ cấu thị trường Outbound của Việt Nam
Nguồn: Sơn (2009)
5. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo
a. Trích dẫn trực tiếp
- Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn:
- Ông A (1992) cho rằng: “Tổ chức, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả”.
- Nếu nhiều tác giả:
+ Ông A và ông C (1992) cho rằng: “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước”.
+ Ông A, ông B và ông C (1992) cho rằng: “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà
nước”.
+ Ông A và cộng sự (1992) cho rằng: “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước”.
- Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách không có tác giả cụ thể
- “Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Tổng quan du lịch, 2000, nhà xuất bản,
trang).
b. Trích dẫn gián tiếp
- Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản
trong ngoặc đơn.
- “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước” (Nguyễn Văn A, 2000).
- Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC.
Trung quốc
(25.0%)
Thái Lan
(20.0%)
Singapore
(18.0%)
Malaysia
(16.0%)
Hoa Kỳ
(5.0%)
Châu Âu
(4.0%)
Khác
(12.0%)
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
10
- “Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Nguyễn Văn A, Trần Thị B, Tôn Thị F,
2002).
c. Quy định về trích dẫn
Khi trích dẫn cần:
- Trích có chọn lọc.
- Không trích (chép) liên tục và tất cả.
- Không tập trung vào một tài liệu.
- Trước và sau khi trích phải có chính kiến của mình.
Yêu cầu:
- Các nội dung trích dẫn phải tuyệt đối chính xác.
- Câu trích, đọan trích để trong ngoặc kép và “in nghiêng”.
- Qua dòng, hai chấm (:), trích thơ, không cần “ ”.
- Tất cả trích dẫn đều có CHÚ THÍCH chính xác đến số trang.
- Chú thích các trích dẫn từ văn bản: để trong ngoặc vuông, ví dụ [15, 177] nghĩa là:
trích dẫn từ trang 177 của tài liệu số 15 trong thư mục tài liệu tham khảo của đồ án.
- Chú thích các trích dẫn phi văn bản, không có trong thư mục tài liệu tham khảo, đánh
số 1, 2, 3 và chú thích ngay dưới trang (kiểu Footnote).
- Lời chú thích có dung lượng lớn: đánh số 1, 2, 3 và đưa xuống cuối đồ án sau KẾT
LUẬN.
Ví dụ về trích dẫn và chú thích trích dẫn:
Du lịch được định nghĩa như là “việc mọi người đi ra nước ngoài trong khoảng thời gian
trên 24 giờ” [23; 63]
Van Sliepen đã định nghĩa du lịch chữa bệnh như sau: (1) ở xa nhà; (2) động cơ quan
trọng nhất là sức khoẻ và (3) thực hiện trong một môi trường thư thái. [14; 151]
6. Hướng dẫn trình bày và sắp xếp tài liệu tham khảo
a. Trình bày tài liệu tham khảo
- Sách:
Tên tác giả (Năm xuất bản). Tên sách. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất bản.
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
11
Ví dụ:
Nguyễn Văn C (2001). Bàn về bản sắc văn hoá Việt Nam. Giáo dục.
- Bài viết in trong sách hoặc bài báo in trong các tạp chí:
Tên tác giả (Năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên sách. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất
bản.
Tên tác giả (năm xuất bản), “Tên bài báo”. Tên tạp chí. Số tạp chí.
Ví dụ:
Nguyễn Văn Sơn (2009). “Du lịch văn hoá ở Việt Nam”. Du lịch sinh thái và du lịch
văn hoá. NXB Thống kê.
Trịnh Lê A và Giang Xuân H (2003), “Tiếp cận loại hình du lịch thể thao – mạo
hiểm”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 5.
- Tham khảo điện tử:
Tên tác giả (Năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên website. Ngày tháng.
- Các văn bản hành chính nhà nước
VD: Quốc hội, Luật Doanh nghiệp số,…
Ví dụ:
Như Hoa, “Tiềm năng du lịch thể thao và mạo hiểm Việt Nam”, trang web: www ...vn,
19/12/2002
a. Sắp xếp tài liệu tham khảo
Danh mục tài liệu tham khảo được liệt kê trong trang “Tài liệu tham khảo” và sắp xếp
theo các thông lệ sau:
- Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh , Pháp, Đức. Nga,
Trung, Nhật). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên
âm, không dịch.
- Tài liệu tham khảo phân theo các phần như sau:
* Các văn bản hành chính nhà nước
VD: Quốc hội, Luật Lao động, 2005.
* Sách tiếng Việt
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
12
* Sách tiếng nước ngoài
* Báo, tạp chí
* Các trang web
* Các tài liệu gốc của cơ quan kiến tập
- Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận văn theo thông lệ:
* Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
* Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên
thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. Không đảo tên lên trước họ
* Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan
ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Nhà xuất bản giáo dục xếp vào vần N,
Bộ Giáo Dục và Đào tạo xếp vào vần B v.v
- Nếu tài liệu chưa công bố ghi (Tài liệu chưa công bố); nếu tài liệu nội bộ, ghi (Lưu
hành nội bộ)
- Sắp xếp thứ tự theo chữ cái đầu tiên của tên tác giả, nếu chữ cái thứ nhất giống nhau
thì phân biệt theo chữ cái tiếp theo, nếu trùng chữ cái thì phân biệt theo vần, trùng vần
thì phân biệt theo dấu thanh: không – huyền – sắc – hỏi – ngã – nặng.
- Tài liệu nước ngoài ít thì xếp chung, nhiều thì xếp thành mục riêng: Tài liệu trong
nước, tài liệu nước ngoài
- Có thể xếp chung sách và báo hoặc xếp riêng: I. Sách; II. Báo; III. Tài liệu khác.
- Nhiều người thì ghi: Nhiều tác giả, Nhiều soạn giả, Nhiều dịch giả, xếp theo chữ cái.
- Nhiều tác giả nhưng có chủ nhiệm, chủ biên thì ghi tên của chủ nhiệm, chủ biên.
- Nếu xếp chung tài liệu Việt Nam và nước ngòai thì điều chỉnh theo trật tự chung
- Tên cơ quan, địa phương: sử dụng chữ cuối cùng làm tên tác giả, ví dụ: Tỉnh Lâm
Đồng, Viện Dân tộc học, để xếp theo chữ cái Đ, H.
Ví dụ trình bày phần Tài liệu tham khảo:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
13
Trịnh Lê A và Giang Xuân H (2003), “Tiếp cận loại hình du lịch thể thao – mạo
hiểm”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 5.
Nguyễn Văn C (2001). Bàn về bản sắc văn hoá Việt Nam. Giáo dục.
 Nguyễn Văn Sơn (2009). “Du lịch văn hoá ở Việt Nam”. Du lịch sinh thái và du lịch
văn hoá. NXB Thống kê.
MẪU BÌA, CÁC TRANG ĐẶT TRƯỚC VÀ SAU NỘI DUNG
(XEM CÁC MẪU Ở PHẦN CUỐI TÀI LIỆU)
Các Mẫu, Gồm các trang:
Các mẫu đặt trước nội dung:
Mẫu 1. Trang bìa
Mẫu 2. Trang phụ bìa
Mẫu 3. Lời cam đoan
Mẫu 4. Lời cảm ơn
Mẫu 5. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn
Mẫu 6. Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Mẫu 7. Danh mục các bảng sử dụng
Danh mục các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh
Mẫu 8. Mục lục
Các mẫu đặt sau nội dung:
Mẫu 9. Phụ lục
Mẫu 10. Danh mục tài liệu tham khảo
Phụ lục 1. ĐỀ CƯƠNG MẪU
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
14
2. Mục tiêu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa của đề tài
6. Bố cục của đề tài
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Quản lý nguồn nhân lực
1.1.1. Nguồn nhân lực
1.1.1.1. Các khái niệm
1.1.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực
1.1.1.3. Các yếu tố cơ bản của nguồn nhân lực
1.1.2. Khái niệm và vai trò của Quản lý nguồn nhân lực
1.1.2.1. Các khái niệm về quản lý nguồn nhân lực
1.1.2.2. Tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực
1.1.3. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực
1.1.4. Hệ thống quản lý nguồn nhân lực
1.2. Nội dung chính của quản lý nguồn nhân lực
1.2.1. Lập chiến lược quản lý nguồn nhân lực
1.2.1.1. Khái niệm
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
15
1.2.1.2. Vai trò công tác lập chiến lược nguồn nhân lực
1.2.1.3. Tiến trình lập chiến lược và kế hoạch nguồn nhân lực
1.2.2. Định biên
1.2.2.1. Tuyển mộ nhân lực
1.2.2.2. Tuyển chọn nhân lực
1.2.2.3. Làm hòa nhập người lao động
1.2.2.4. Lưu chuyển nhân lực
1.2.3. Đánh giá thực hiện công việc
1.2.4. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực
1.2.5. Trả công cho người lao động
1.2.6. Hợp đồng lao động và quan hệ lao động
1.2.6.1. Hợp đồng lao động
1.2.6.2. Quan hệ lao động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN CAO SU TP. HỒ CHÍ MINH
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Cao su Tp. Hồ Chí Minh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
2.1.3. Bộ máy tổ chức
2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
16
2.1.3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4. Tình hình kinh doanh trong các năm gần đây
2.1.4.1. Công tác huy động vốn
2.1.4.2. Hoạt động sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Cao su Tp. Hồ Chí Minh
2.2. Thực trạng nguồn nhân lực (Giới thiệu thêm sơ đồ chức năng bộ phần liên quan làm đề
tài)
2.2.1. Tình hình biến động về số lượng lao động trong những năm gần đây
2.2.2. Cơ cấu nguồn nhân lực theo các chỉ tiêu
2.3. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực
2.3.1.Thực trạng công tác lập chiến lược nguồn nhân lực
2.3.2. Thực trạng hoạt động định biên
2.3.3. Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.3.3.1. Đánh giá sự thực hiện công việc
2.3.3.2. Công tác đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực
2.3.4. Thực trạng công tác trả công và đãi ngộ người lao động
2.3.5. Thực trạng hợp đồng lao động
2.4. Đánh giá chung
2.4.1. Ưu điểm của công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cao su Tp. Hồ Chí
Minh
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
17
2.4.2. Hạn chế của công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cao su Tp. Hồ Chí
Minh
2.4.3. Nguyên nhân của các hạn chế
CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TP. HỒ
CHÍ MINH
3.1. Kết luận
3.2. Giải pháp cho việc sử dụng nguồn nhân lực
3.2.1. Nguyên lý dùng người của Peter Donark
3.2.2. Phát huy tính tích cực của nhân viên
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
18
(Mẫu 01. Trang bìa)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
(size 16)
BÁO CÁO
KIẾN TẬP TẠI………. (size 20)
Giảng viên hướng dẫn: (size 14)
Sinh viên thực hiện: (size 14)
Khóa: (size 14)
Lớp: (size 14)
TP. Hồ Chí Minh, tháng … năm 2019
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
19
(Mẫu 02. Trang phụ bìa)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
(size 16)
BÁO CÁO
KIẾN TẬP TẠI………. (size 20)
Giảng viên hướng dẫn: (size 14)
Sinh viên thực hiện: (size 14)
Khóa: (size 14)
Lớp: (size 14)
TP. Hồ Chí Minh, tháng … năm 2019
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
20
(Mẫu 03)
LỜI CAM ĐOAN (size 16)
…
, ngày ..tháng ..năm…
(SV ký và ghi rõ họ tên)
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
21
(Mẫu 04)
LỜI CẢM ƠN (size 16)
Tác giả bày tỏ tình cảm của mình đối với những cá nhân, tập thể và những ai liên
quan đã hướng dẫn giúp đỡ, cộng tác và tài trợ kinh phí cho quá trình thực hiện…. (size 13)
, ngày ..tháng ..năm
Sinh viên thực hiện
Họ và tên sinh viên
(Nêu ngắn gọn, không dài quá 01 trang)
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
22
(Mẫu 05)
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên sinh viên: (1) .......................................................MSSV:.......................................
(2)........................................................MSSV:.......................................
(3)........................................................MSSV:.......................................
Khoá: .......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
TPHCM, ngày … tháng … năm 201…
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
23
(Ký và ghi rõ họ tên)
NHẬN XÉT CỦA DOANH NGHIỆP
(Trường hợp sinh viên tự đi kiến tập)
Họ và tên sinh viên: (1) .......................................................MSSV:.......................................
(2)........................................................MSSV:.......................................
(3)........................................................MSSV:.......................................
Khoá: .......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
TPHCM, ngày … tháng … năm 201…
(Ký và ghi rõ họ tên)
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
24
Ghi chú: Nhân xét nêu thái độ tham gia tích cực (ít nhất 6 buổi có mặt tại DN) tuân
thủ quy định, khả năng vận dụng kiến thức vào công việc.
(Mẫu 06)
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
ĐH Đại học
… …
… …
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
25
(Mẫu 07)
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1: Ví dụ về ma trận Trang
Bảng 1.2: Ví dụ về Trang
Bảng 2.1: Trang
Bảng 2.2: Trang
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
Hình 1.1: Ma trận .............................................................................................................Trang
Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức ...................................................................................................Trang
Biểu đồ 2.1: .....................................................................................................................Trang
Biểu đồ 2.2:.......................................................................................................................Trang
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
26
(Mẫu 8)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1......................................................................................................................xxx
1.1. .....................................................................................................................................xxx
1.1.1. ..................................................................................................................................xxx
…
1.2. .....................................................................................................................................xxx
1.2.1. ..................................................................................................................................xxx
…
Tóm tắt chương 1.............................................................................................................xxx
CHƯƠNG 2......................................................................................................................xxx
2.1. .....................................................................................................................................xxx
2.1.1. ..................................................................................................................................xxx
…
2.2. .....................................................................................................................................xxx
2.2.1. ..................................................................................................................................xxx
…
Tóm tắt chương 2.............................................................................................................xxx
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
27
CHƯƠNG 3......................................................................................................................xxx
3.1. .....................................................................................................................................xxx
3.1.1. ..................................................................................................................................xxx
3.2. .....................................................................................................................................xxx
3.2.1. ..................................................................................................................................xxx
…
Tóm tắt chương 3.............................................................................................................xxx
PHỤ LỤC .........................................................................................................................xxx
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................................xxx
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
28
(Mẫu 9)
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
…
2. Mục tiêu đề tài
…
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
…
4. Phương pháp nghiên cứu
…
5. Ý nghĩa của đề tài
…
6. Kết cấu đề tài
…
NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
29
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
30
(Mẫu 10)
PHỤ LỤC
Phụ lục 1.
Phụ lục 2.
...
(không đánh số trang)
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
31
(Mẫu 11)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] ........................................
[2] ........................................

Recomendados

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN von
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁNĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁNDịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Zalo 0902473850
359 views15 Folien
Hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp trường đại học công nghiệp Việt Trì von
Hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp trường đại học công nghiệp Việt TrìHướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp trường đại học công nghiệp Việt Trì
Hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp trường đại học công nghiệp Việt TrìDịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Zalo 0902473850
190 views15 Folien
Cách làm khóa luận tốt nghiệp Đại Học Bình Dương điểm cao.docx von
Cách làm khóa luận tốt nghiệp Đại Học Bình Dương điểm cao.docxCách làm khóa luận tốt nghiệp Đại Học Bình Dương điểm cao.docx
Cách làm khóa luận tốt nghiệp Đại Học Bình Dương điểm cao.docxViết Thuê Đề Tài Trọn Gói Zalo: 0973287149
16 views14 Folien
Cách viết đồ án tốt nghiệp trường đại học công nghiệp thực phẩm von
 Cách viết đồ án tốt nghiệp trường đại học công nghiệp thực phẩm Cách viết đồ án tốt nghiệp trường đại học công nghiệp thực phẩm
Cách viết đồ án tốt nghiệp trường đại học công nghiệp thực phẩm Luanvantot.com 0934.573.149
259 views33 Folien
Huong dan-thuc-tap von
Huong dan-thuc-tapHuong dan-thuc-tap
Huong dan-thuc-tapLy Tuong Le
176 views10 Folien
Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán trường HUTECH (2018) von
Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán trường HUTECH (2018)Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán trường HUTECH (2018)
Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán trường HUTECH (2018)Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
3.8K views19 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực

Hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp viện đại học mở von
Hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp viện đại học mởHướng dẫn báo cáo tốt nghiệp viện đại học mở
Hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp viện đại học mởDương Hà
2K views31 Folien
Huong dan viet bao cao thuc tap tot nghiep von
Huong dan viet bao cao thuc tap tot nghiepHuong dan viet bao cao thuc tap tot nghiep
Huong dan viet bao cao thuc tap tot nghiepLuan van Viet
8.2K views15 Folien
Hướng dẫn thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp von
Hướng dẫn thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệpHướng dẫn thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp
Hướng dẫn thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệpnataliej4
60 views30 Folien
Cách viết khoá luận tốt nghiệp đại học nguyễn trải điểm cao von
Cách viết khoá luận tốt nghiệp đại học nguyễn trải điểm cao Cách viết khoá luận tốt nghiệp đại học nguyễn trải điểm cao
Cách viết khoá luận tốt nghiệp đại học nguyễn trải điểm cao Luanvantot.com 0934.573.149
23 views17 Folien
Cách viết báo cáo thực tập luật kinh tế đại học hutech von
 Cách viết báo cáo thực tập luật kinh tế đại học hutech Cách viết báo cáo thực tập luật kinh tế đại học hutech
Cách viết báo cáo thực tập luật kinh tế đại học hutech Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0932091562
57 views22 Folien
Cách làm báo cao thực tập ngành luật đại học hutech von
Cách làm báo cao thực tập ngành luật đại học hutechCách làm báo cao thực tập ngành luật đại học hutech
Cách làm báo cao thực tập ngành luật đại học hutechDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0932091562
37 views21 Folien

Similar a Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực(20)

Hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp viện đại học mở von Dương Hà
Hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp viện đại học mởHướng dẫn báo cáo tốt nghiệp viện đại học mở
Hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp viện đại học mở
Dương Hà2K views
Huong dan viet bao cao thuc tap tot nghiep von Luan van Viet
Huong dan viet bao cao thuc tap tot nghiepHuong dan viet bao cao thuc tap tot nghiep
Huong dan viet bao cao thuc tap tot nghiep
Luan van Viet8.2K views
Hướng dẫn thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp von nataliej4
Hướng dẫn thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệpHướng dẫn thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp
Hướng dẫn thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp
nataliej460 views
Cách viết khoá luận tốt nghiệp đại học nguyễn trải điểm cao von Luanvantot.com 0934.573.149
Cách viết khoá luận tốt nghiệp đại học nguyễn trải điểm cao Cách viết khoá luận tốt nghiệp đại học nguyễn trải điểm cao
Cách viết khoá luận tốt nghiệp đại học nguyễn trải điểm cao
Hướng dẫn thực tập các lớp c3 von Andy Nguyễn
Hướng dẫn thực tập các lớp c3Hướng dẫn thực tập các lớp c3
Hướng dẫn thực tập các lớp c3
Andy Nguyễn475 views
báo cáo thực tập tốt nghiệp von Min Enter
báo cáo thực tập tốt nghiệpbáo cáo thực tập tốt nghiệp
báo cáo thực tập tốt nghiệp
Min Enter39.4K views
BÁO CÁO MARKETING MẪU: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH GI... von OnTimeVitThu
BÁO CÁO MARKETING MẪU: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH GI...BÁO CÁO MARKETING MẪU: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH GI...
BÁO CÁO MARKETING MẪU: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH GI...
OnTimeVitThu71 views

Más de Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620

Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công Ty von
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công TyPhân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công Ty
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công TyNhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620
13 views32 Folien
Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Ti... von
Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Ti...Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Ti...
Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Ti...Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620
58 views55 Folien
Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty von
Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công TyNghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty
Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công TyNhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620
519 views55 Folien
Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và... von
Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...
Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620
17 views127 Folien

Más de Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620(20)

Último

TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... von
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...Nguyen Thanh Tu Collection
18 views69 Folien
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách... von
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
5 views26 Folien
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf von
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
9 views7 Folien
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... von
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...Nguyen Thanh Tu Collection
26 views102 Folien
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc von
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docLuận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
6 views290 Folien
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... von
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...Nguyen Thanh Tu Collection
10 views271 Folien

Último(20)

TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf von Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub9 views
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... von Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... von Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 views
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 views
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... von Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf von Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf von Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf von Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 views

Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực

 • 1. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 1 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM SỔ TAY HƯỚNG DẪN KIẾN TẬP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TP. HỒ CHÍ MINH CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TPHCM -2023 MỤC LỤC
 • 2. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 2 1. Mục tiêu kiến tập................................................................................................................... 3 2. Thời gian kiến tập và lịch gặp Sinh viên............................................................................... 3 3. Yêu cầu với Giảng viên và Sinh viên.................................................................................... 4 4. Đánh giá và chấm điểm bài kiến tập ..................................................................................... 4 5. Nội dung kiến tập và hình thức viết báo cáo......................................................................... 5
 • 3. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 3 1. Mục tiêu kiến tập - Sinh viên hiểu biết thực tế về các vấn đề liên quan đến chuyên ngành học tập thông qua quan sát, giới thiệu và hướng dẫn quy cách thực hiện 1 công việc phù hợp chuyên ngành đào tạo tại 1 doanh nghiệp thực tế. - So sánh lại kiến thức giữa lý thuyết và thực hành, từ đó hiểu sâu hơn về chuyên môn đang theo học. 2. Thời gian kiến tập và lịch gặp Sinh viên - Thời gian kiến tập: Từ ngày 07 tháng 09 đến ngày 07 tháng 10 năm 2020. - Lịch gặp giữa Giảng viên với Sinh viên như sau: Bảng 1. Lịch gặp Sinh viên Nội dung triển khai Thời gian Ghi chú Hướng dẫn sinh viên tìm Doanh nghiệp, hướng dẫn viết báo cáo, cách đánh giá, thời gian gặp các lần tiếp theo. 10->20- /09/2020 Yêu cầu sinh viên tìm doanh nghiệp. Kiểm tra Sinh viên có liên hệ được với Doanh nghiệp chưa. - Nếu chưa có yêu cầu Sinh viên tìm hiểu lý thuyết về vấn đề giảng viên muốn cho quan sát (Giảng viên phải liên hệ trước với DN). - Nếu Sinh viên tìm được DN cho Sinh viên tiếp tục đến DN kiến tập. 20- 25/09/2018 Yêu cầu sinh viên báo cáo tên doanh nghiệp tham gia kiến tập. Giảng viên dẫn Sinh viên xuống Doanh nghiệp 25/09/2020 đến 30/09/2020 Trường hợp Sinh viên tự đi thì không tham gia tuần này mà vẫn tiếp tục đến DN kiến tập. Sửa báo cáo cho Sinh viên 07- 12/10/2020 Yêu cầu Sinh viên nộp báo cáo đã viết để chỉnh sửa. Đánh giá cho điểm Sinh viên. 15 đến 20/10/2020 Giảng viên nhận bài sinh viên (bản cứng và file mềm bài làm và file ảnh chụp tại doanh nghiệp nộp lại cho bộ môn), chấm điểm và nhập
 • 4. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 4 điểm vào danh sách chấm điểm của sinh viên Ghi chú: Đối với sinh viên Cao đẳng tham gia viết báo cáo kiến tập cùng với thời điểm thực tập) Sinh viên Đại học: Giảng viên chủ động tìm doanh nghiệp cho SV đến tham quan. 3. Yêu cầu với Giảng viên và Sinh viên  Đối với Giảng viên: - Hướng dẫn Sinh viên kiến tập theo các chủ đề ở mục 5. - Gặp Sinh viên đúng các tuần như mục 2. - Đánh giá và cho điểm đúng các thành phần ở mục 4. - Giảng viên liên hệ trước các Doanh nghiệp để hỗ trợ Sinh viên khi Sinh viên không tìm được và chuẩn bị trước chủ đề Sinh viên nhóm mình dẫn đi quan sát. - Tuần thứ 3 Giảng viên có trách nhiệm chuyển tên Doanh nghiệp kiến tập của Sinh viên về cho Tổ trưởng tổng hợp (trước 16h30 ngày 21 tháng 10 năm 2020).  Đối với Sinh viên: - Theo dõi thời gian gặp Giảng viên như mục 2. - Phải đến Doanh nghiệp kiến tập ít nhất 6 lần trong vòng 6 tuần (Nếu sinh viên tự đến Doanh nghiệp). - Phải chuẩn bị lý thuyết và các quy trình lý thuyết về vấn đề quan sát (trường hợp GVHD với sinh viên tham quan DN). - Viết báo cáo đúng hướng dẫn của Giảng viên. - Phải có mặt trong buổi đánh giá cuối cùng cho bài kiến tập. Trường hợp Sinh viên vắng trong buổi đánh giá mà không có lý do chính đáng xem như bỏ kiến tập.
 • 5. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 5 4. Đánh giá và chấm điểm bài kiến tập Bảng 2. Tiêu chí đánh giá TT Tiêu chí đánh giá Thang điểm Ghi chú Trường hợp Sinh viên tự tìm Doanh nghiệp kiến tập 1 Đến doanh nghiệp đủ như yêu cầu (ít nhất 6 lần) 3 Xác nhận đến công ty kiến tập và có nhận xét 2 Gặp giảng viên đủ theo yêu cầu 2 3 Hình thức báo cáo 1 Đúng quy định mục 5 (Giảng viên linh động chấm phù hợp với hướng dẫn) 4 Nội dung báo cáo 2 Đảm bảo đúng những yêu cầu giảng viên. 5 Hiểu vấn đề quan sát 2 Hỏi vấn đề quan sát để sinh viên trả lời. Trường hợp Giảng viên dẫn xuống Doanh nghiệp Chấm quy trình lý thuyết các em chuẩn bị 2 Ý thức chấp hành hướng dẫn Giảng viên và quan sát thực tế 3 Hình thức báo cáo 1 Viết báo cáo lại 2 Hiểu vấn đề quan sát 2 Vấn đáp buổi đánh giá Tổng điểm 10 Điểm kiến tập: Điểm cuối cùng là điểm của giảng viên hướng dẫn. Tuy nhiên, trong trường hợp điểm giữa các bài hướng dẫn cùng một giảng viên hướng dẫn không có sự
 • 6. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 6 chênh lệch và điểm quá cao so với các giảng viên hướng dẫn khác tạo nên sự thiếu công bằng cho các sinh viên thì tổ bộ môn quản trị sẽ đề xuất lập hội đồng hoặc đề nghị hội đồng đào tạo và khoa học xem xét chấm chéo. Minh chứng tham gia kiến tập: Trong quá trình sinh viên tự tham gia kiến tập phải có kèm theo hình ảnh sinh viên và bộ phận (phòng ban tham gia kiến tập và người hoặc nhân viên hướng dẫn tại Doanh nghiệp). Trường hợp giảng viên tham gia kiến tập cùng sinh viên tại Doanh nghiệp phải có hình ảnh minh chứng của nhóm sinh viên và giảng viên, phía doanh nghiệp tham gia kiến tập. 5. Nội dung kiến tập và hình thức viết báo cáo  Nội dung kiến tập gồm: - Quan sát bộ phận nhân sự; - Quan sát bộ phận sản xuất, kho; - Quan sát quy trình xuất nhập khẩu; - Quan sát bộ phận kinh doanh – Marketing; - Quan sát bộ phận nghiên cứu thị trường; - Quan sát quy trình bán hàng; - Một số lĩnh vực khác phù hợp được giảng viên hướng dẫn đồng ý.  Hình thức viết báo cáo: Mở đầu 1. Lý do kiến tập 2. Mục tiêu kiến tập 3. Phạm vi kiến tập 4. Phương pháp tiếp cận công việc 5. Bố cục bài kiến tập Chương 1. Tổng quan về đơn vị kiến tập 1.1. Khái quát về doanh nghiệp 1.1.1. Thông tin chung
 • 7. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 7 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 1.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 1.1.4. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 1.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 1.1.4.2. Nhiệm vụ của các phòng ban 1.2. Thông tin về tình hình hoạt động doanh nghiệp Chương 2. Thực trạng tổ chức tại bộ phận (sinh viên chọn 1 bộ phận quan tâm) 2.1. Giới thiệu bộ phận kiến tập 2.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ phận 2.1.2. Nhiệm vụ từng vị trí 2.1.3. Mối quan hệ tác nghiệp của bộ phận với các bộ phận khác trong Doanh nghiệp 2.2. Tổ chức công việc tại bộ phận kiến tập 2.2.1 Bố trí mặt bằng 2.2.2 Bố trí nguồn nhân lực 2.2.3 Mô tả quy trình một công việc được quan sát trong bộ phận Chương 3. Tổng kết 3.1 Nhận xét chung doanh nghiệp, bộ phận kiến tập 3.2 Nhận xét công tác tổ chức bộ phận kiến tập 3.3 Bài học kinh nghiệm QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY 1. Quy định định dạng trang Khổ trang: A4, đánh máy vi tính 1 mặt. Canh lề trái: 3,5 cm; Canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2 cm. Size chữ: Time New Roman, cỡ chữ 13. Cách dòng: Line Space: 1.5; Spacing: 0pt Không Header hay Footer, Footer chỉ để số trang 2. Đánh số trang
 • 8. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 8 Từ trang bìa lót đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường (i,ii, iii,iv). Từ “Mở đầu” đến phần “Kết luận” đánh theo số (1,2,3), canh giữa ở cuối trang. 3. Đánh số các đề mục Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên, sử dụng chữ số (1,2,3,…). Xem đề cương mẫu ở Phụ lục 1. 4. Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ ) được đặt tên và đánh số thứ tự trong mỗi chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ để minh họa. Số đầu là số chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó. Tên bảng ở trên đầu bảng, tên hình, sơ đồ nằm ở cuối hình, sơ đồ. Nguồn canh phải, size chữ 12, chữ Nguồn in nghiêng Ví dụ: Bảng 3: Qui mô và cơ cấu khách đến Việt Nam phân theo phương tiện, có nghĩa bảng số 6 ở chương 2 có tên gọi là “Qui mô và cơ cấu khách đến Việt Nam phân theo phương tiện”. Bảng 3. Qui mô và cơ cấu khách đến Việt Nam phân theo phương tiện 2000 2002 2005 2007 Ngàn lượt Tỷ trọng (%) Ngàn lượt Tỷ trọng (%) Ngàn lượt Tỷ trọng (%) Ngàn lượt Tỷ trọng (%) Đường không 1113,1 52,0 1540,3 58,6 2335,2 67,2 3261,9 78,2 Đường thủy 256,1 12,0 309,1 11,8 200,5 5,8 224,4 5,4 Đường bộ 770,9 36,0 778,8 29,6 941,8 27,1 685,2 16,4 Tổng số 2140,1 100,0 2628,2 100,0 3477,5 100,0 4171,5 100,0 Nguồn: Sơn (2009) Biểu đồ 1. Cơ cấu thị trường Outbound của Việt Nam, có nghĩa là đồ thị số 4 trong chương 2 có tên gọi là “Cơ cấu thị trường Outbound của Việt Nam”
 • 9. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 9 Biểu đồ 1. Cơ cấu thị trường Outbound của Việt Nam Nguồn: Sơn (2009) 5. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo a. Trích dẫn trực tiếp - Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn: - Ông A (1992) cho rằng: “Tổ chức, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả”. - Nếu nhiều tác giả: + Ông A và ông C (1992) cho rằng: “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước”. + Ông A, ông B và ông C (1992) cho rằng: “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước”. + Ông A và cộng sự (1992) cho rằng: “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước”. - Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách không có tác giả cụ thể - “Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Tổng quan du lịch, 2000, nhà xuất bản, trang). b. Trích dẫn gián tiếp - Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặc đơn. - “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước” (Nguyễn Văn A, 2000). - Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC. Trung quốc (25.0%) Thái Lan (20.0%) Singapore (18.0%) Malaysia (16.0%) Hoa Kỳ (5.0%) Châu Âu (4.0%) Khác (12.0%)
 • 10. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 10 - “Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Nguyễn Văn A, Trần Thị B, Tôn Thị F, 2002). c. Quy định về trích dẫn Khi trích dẫn cần: - Trích có chọn lọc. - Không trích (chép) liên tục và tất cả. - Không tập trung vào một tài liệu. - Trước và sau khi trích phải có chính kiến của mình. Yêu cầu: - Các nội dung trích dẫn phải tuyệt đối chính xác. - Câu trích, đọan trích để trong ngoặc kép và “in nghiêng”. - Qua dòng, hai chấm (:), trích thơ, không cần “ ”. - Tất cả trích dẫn đều có CHÚ THÍCH chính xác đến số trang. - Chú thích các trích dẫn từ văn bản: để trong ngoặc vuông, ví dụ [15, 177] nghĩa là: trích dẫn từ trang 177 của tài liệu số 15 trong thư mục tài liệu tham khảo của đồ án. - Chú thích các trích dẫn phi văn bản, không có trong thư mục tài liệu tham khảo, đánh số 1, 2, 3 và chú thích ngay dưới trang (kiểu Footnote). - Lời chú thích có dung lượng lớn: đánh số 1, 2, 3 và đưa xuống cuối đồ án sau KẾT LUẬN. Ví dụ về trích dẫn và chú thích trích dẫn: Du lịch được định nghĩa như là “việc mọi người đi ra nước ngoài trong khoảng thời gian trên 24 giờ” [23; 63] Van Sliepen đã định nghĩa du lịch chữa bệnh như sau: (1) ở xa nhà; (2) động cơ quan trọng nhất là sức khoẻ và (3) thực hiện trong một môi trường thư thái. [14; 151] 6. Hướng dẫn trình bày và sắp xếp tài liệu tham khảo a. Trình bày tài liệu tham khảo - Sách: Tên tác giả (Năm xuất bản). Tên sách. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất bản.
 • 11. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 11 Ví dụ: Nguyễn Văn C (2001). Bàn về bản sắc văn hoá Việt Nam. Giáo dục. - Bài viết in trong sách hoặc bài báo in trong các tạp chí: Tên tác giả (Năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên sách. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất bản. Tên tác giả (năm xuất bản), “Tên bài báo”. Tên tạp chí. Số tạp chí. Ví dụ: Nguyễn Văn Sơn (2009). “Du lịch văn hoá ở Việt Nam”. Du lịch sinh thái và du lịch văn hoá. NXB Thống kê. Trịnh Lê A và Giang Xuân H (2003), “Tiếp cận loại hình du lịch thể thao – mạo hiểm”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 5. - Tham khảo điện tử: Tên tác giả (Năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên website. Ngày tháng. - Các văn bản hành chính nhà nước VD: Quốc hội, Luật Doanh nghiệp số,… Ví dụ: Như Hoa, “Tiềm năng du lịch thể thao và mạo hiểm Việt Nam”, trang web: www ...vn, 19/12/2002 a. Sắp xếp tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo được liệt kê trong trang “Tài liệu tham khảo” và sắp xếp theo các thông lệ sau: - Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh , Pháp, Đức. Nga, Trung, Nhật). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. - Tài liệu tham khảo phân theo các phần như sau: * Các văn bản hành chính nhà nước VD: Quốc hội, Luật Lao động, 2005. * Sách tiếng Việt
 • 12. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 12 * Sách tiếng nước ngoài * Báo, tạp chí * Các trang web * Các tài liệu gốc của cơ quan kiến tập - Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận văn theo thông lệ: * Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ. * Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. Không đảo tên lên trước họ * Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Nhà xuất bản giáo dục xếp vào vần N, Bộ Giáo Dục và Đào tạo xếp vào vần B v.v - Nếu tài liệu chưa công bố ghi (Tài liệu chưa công bố); nếu tài liệu nội bộ, ghi (Lưu hành nội bộ) - Sắp xếp thứ tự theo chữ cái đầu tiên của tên tác giả, nếu chữ cái thứ nhất giống nhau thì phân biệt theo chữ cái tiếp theo, nếu trùng chữ cái thì phân biệt theo vần, trùng vần thì phân biệt theo dấu thanh: không – huyền – sắc – hỏi – ngã – nặng. - Tài liệu nước ngoài ít thì xếp chung, nhiều thì xếp thành mục riêng: Tài liệu trong nước, tài liệu nước ngoài - Có thể xếp chung sách và báo hoặc xếp riêng: I. Sách; II. Báo; III. Tài liệu khác. - Nhiều người thì ghi: Nhiều tác giả, Nhiều soạn giả, Nhiều dịch giả, xếp theo chữ cái. - Nhiều tác giả nhưng có chủ nhiệm, chủ biên thì ghi tên của chủ nhiệm, chủ biên. - Nếu xếp chung tài liệu Việt Nam và nước ngòai thì điều chỉnh theo trật tự chung - Tên cơ quan, địa phương: sử dụng chữ cuối cùng làm tên tác giả, ví dụ: Tỉnh Lâm Đồng, Viện Dân tộc học, để xếp theo chữ cái Đ, H. Ví dụ trình bày phần Tài liệu tham khảo: TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • 13. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 13 Trịnh Lê A và Giang Xuân H (2003), “Tiếp cận loại hình du lịch thể thao – mạo hiểm”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 5. Nguyễn Văn C (2001). Bàn về bản sắc văn hoá Việt Nam. Giáo dục.  Nguyễn Văn Sơn (2009). “Du lịch văn hoá ở Việt Nam”. Du lịch sinh thái và du lịch văn hoá. NXB Thống kê. MẪU BÌA, CÁC TRANG ĐẶT TRƯỚC VÀ SAU NỘI DUNG (XEM CÁC MẪU Ở PHẦN CUỐI TÀI LIỆU) Các Mẫu, Gồm các trang: Các mẫu đặt trước nội dung: Mẫu 1. Trang bìa Mẫu 2. Trang phụ bìa Mẫu 3. Lời cam đoan Mẫu 4. Lời cảm ơn Mẫu 5. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn Mẫu 6. Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Mẫu 7. Danh mục các bảng sử dụng Danh mục các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh Mẫu 8. Mục lục Các mẫu đặt sau nội dung: Mẫu 9. Phụ lục Mẫu 10. Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục 1. ĐỀ CƯƠNG MẪU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài
 • 14. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 14 2. Mục tiêu của đề tài 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Ý nghĩa của đề tài 6. Bố cục của đề tài CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1. Quản lý nguồn nhân lực 1.1.1. Nguồn nhân lực 1.1.1.1. Các khái niệm 1.1.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực 1.1.1.3. Các yếu tố cơ bản của nguồn nhân lực 1.1.2. Khái niệm và vai trò của Quản lý nguồn nhân lực 1.1.2.1. Các khái niệm về quản lý nguồn nhân lực 1.1.2.2. Tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực 1.1.3. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực 1.1.4. Hệ thống quản lý nguồn nhân lực 1.2. Nội dung chính của quản lý nguồn nhân lực 1.2.1. Lập chiến lược quản lý nguồn nhân lực 1.2.1.1. Khái niệm
 • 15. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 15 1.2.1.2. Vai trò công tác lập chiến lược nguồn nhân lực 1.2.1.3. Tiến trình lập chiến lược và kế hoạch nguồn nhân lực 1.2.2. Định biên 1.2.2.1. Tuyển mộ nhân lực 1.2.2.2. Tuyển chọn nhân lực 1.2.2.3. Làm hòa nhập người lao động 1.2.2.4. Lưu chuyển nhân lực 1.2.3. Đánh giá thực hiện công việc 1.2.4. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 1.2.5. Trả công cho người lao động 1.2.6. Hợp đồng lao động và quan hệ lao động 1.2.6.1. Hợp đồng lao động 1.2.6.2. Quan hệ lao động CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TP. HỒ CHÍ MINH 2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Cao su Tp. Hồ Chí Minh 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 2.1.3. Bộ máy tổ chức 2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 16. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 16 2.1.3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban 2.1.4. Tình hình kinh doanh trong các năm gần đây 2.1.4.1. Công tác huy động vốn 2.1.4.2. Hoạt động sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Cao su Tp. Hồ Chí Minh 2.2. Thực trạng nguồn nhân lực (Giới thiệu thêm sơ đồ chức năng bộ phần liên quan làm đề tài) 2.2.1. Tình hình biến động về số lượng lao động trong những năm gần đây 2.2.2. Cơ cấu nguồn nhân lực theo các chỉ tiêu 2.3. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực 2.3.1.Thực trạng công tác lập chiến lược nguồn nhân lực 2.3.2. Thực trạng hoạt động định biên 2.3.3. Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2.3.3.1. Đánh giá sự thực hiện công việc 2.3.3.2. Công tác đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực 2.3.4. Thực trạng công tác trả công và đãi ngộ người lao động 2.3.5. Thực trạng hợp đồng lao động 2.4. Đánh giá chung 2.4.1. Ưu điểm của công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cao su Tp. Hồ Chí Minh
 • 17. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 17 2.4.2. Hạn chế của công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cao su Tp. Hồ Chí Minh 2.4.3. Nguyên nhân của các hạn chế CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TP. HỒ CHÍ MINH 3.1. Kết luận 3.2. Giải pháp cho việc sử dụng nguồn nhân lực 3.2.1. Nguyên lý dùng người của Peter Donark 3.2.2. Phát huy tính tích cực của nhân viên DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • 18. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 18 (Mẫu 01. Trang bìa) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH (size 16) BÁO CÁO KIẾN TẬP TẠI………. (size 20) Giảng viên hướng dẫn: (size 14) Sinh viên thực hiện: (size 14) Khóa: (size 14) Lớp: (size 14) TP. Hồ Chí Minh, tháng … năm 2019
 • 19. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 19 (Mẫu 02. Trang phụ bìa) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH (size 16) BÁO CÁO KIẾN TẬP TẠI………. (size 20) Giảng viên hướng dẫn: (size 14) Sinh viên thực hiện: (size 14) Khóa: (size 14) Lớp: (size 14) TP. Hồ Chí Minh, tháng … năm 2019
 • 20. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 20 (Mẫu 03) LỜI CAM ĐOAN (size 16) … , ngày ..tháng ..năm… (SV ký và ghi rõ họ tên)
 • 21. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 21 (Mẫu 04) LỜI CẢM ƠN (size 16) Tác giả bày tỏ tình cảm của mình đối với những cá nhân, tập thể và những ai liên quan đã hướng dẫn giúp đỡ, cộng tác và tài trợ kinh phí cho quá trình thực hiện…. (size 13) , ngày ..tháng ..năm Sinh viên thực hiện Họ và tên sinh viên (Nêu ngắn gọn, không dài quá 01 trang)
 • 22. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 22 (Mẫu 05) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên: (1) .......................................................MSSV:....................................... (2)........................................................MSSV:....................................... (3)........................................................MSSV:....................................... Khoá: ....................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… TPHCM, ngày … tháng … năm 201…
 • 23. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 23 (Ký và ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA DOANH NGHIỆP (Trường hợp sinh viên tự đi kiến tập) Họ và tên sinh viên: (1) .......................................................MSSV:....................................... (2)........................................................MSSV:....................................... (3)........................................................MSSV:....................................... Khoá: ....................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… TPHCM, ngày … tháng … năm 201… (Ký và ghi rõ họ tên)
 • 24. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 24 Ghi chú: Nhân xét nêu thái độ tham gia tích cực (ít nhất 6 buổi có mặt tại DN) tuân thủ quy định, khả năng vận dụng kiến thức vào công việc. (Mẫu 06) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ĐH Đại học … … … …
 • 25. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 25 (Mẫu 07) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Ví dụ về ma trận Trang Bảng 1.2: Ví dụ về Trang Bảng 2.1: Trang Bảng 2.2: Trang DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Hình 1.1: Ma trận .............................................................................................................Trang Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức ...................................................................................................Trang Biểu đồ 2.1: .....................................................................................................................Trang Biểu đồ 2.2:.......................................................................................................................Trang
 • 26. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 26 (Mẫu 8) MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1......................................................................................................................xxx 1.1. .....................................................................................................................................xxx 1.1.1. ..................................................................................................................................xxx … 1.2. .....................................................................................................................................xxx 1.2.1. ..................................................................................................................................xxx … Tóm tắt chương 1.............................................................................................................xxx CHƯƠNG 2......................................................................................................................xxx 2.1. .....................................................................................................................................xxx 2.1.1. ..................................................................................................................................xxx … 2.2. .....................................................................................................................................xxx 2.2.1. ..................................................................................................................................xxx … Tóm tắt chương 2.............................................................................................................xxx
 • 27. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 27 CHƯƠNG 3......................................................................................................................xxx 3.1. .....................................................................................................................................xxx 3.1.1. ..................................................................................................................................xxx 3.2. .....................................................................................................................................xxx 3.2.1. ..................................................................................................................................xxx … Tóm tắt chương 3.............................................................................................................xxx PHỤ LỤC .........................................................................................................................xxx TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................................xxx
 • 28. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 28 (Mẫu 9) MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài … 2. Mục tiêu đề tài … 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu … 4. Phương pháp nghiên cứu … 5. Ý nghĩa của đề tài … 6. Kết cấu đề tài … NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG
 • 29. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 29
 • 30. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 30 (Mẫu 10) PHỤ LỤC Phụ lục 1. Phụ lục 2. ... (không đánh số trang)
 • 31. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 31 (Mẫu 11) TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ........................................ [2] ........................................