[Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2010 lan 4

Văn Hà
Văn HàTHPT B Nghĩa Hưng
Book.Key.To – Ebook4Me.Net 
35 35 
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THÁNG 4-2009 
MÔN : HÓA HỌC 
Thời gian làm bài:90 phút; 
Br là 35 
Mã đề thi 
132 
Câu 1. Có mấy nguyên tố mà nguyên tử có electron thuộc lớp M, có 1 electron độc thân 
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
Câu 2. Sự phá hủy thiết bị bằng thép trong tháp tổng hợp HCl được gọi là: 
A. sự khử B. sự ăn mòn điện hóa học C. quá trình khử D. sự ăn mòn hóa học 
Câu 3. Có các chất bột sau: Al, Fe, Al2O3 chọn một hóa chất dưới đây để phân biệt từng 
chất ? 
A. H2O B. HCl C. NaOH D. H2SO4 
Câu 4. Nguyên tử nào sau đây có hai electron độc thân ở trạng thái cơ bản? 
A. Ne (Z = 10) B. Ca (Z = 20) C. O (Z = 8) D. N (Z = 7) 
Câu 5. Cho từ từ đến dư từng mẩu kim loại Na nhỏ vào các dung dịch Fe2(SO4)3, FeCl2, 
AlCl3, thì có hiện tượng gì giống nhau xảy ra ở các cốc? 
A. có kết tủa trắng B. có khí thoát ra 
C. có kết tủa rồi tan D. kết tủa trắng xanh, hóa nâu trong không khí. 
Câu 6. Để nhận biết ion Na+ người ta dùng phương pháp nào sau đây? 
A. Cho muối ăn tác dụng với dung dịch AgNO3 
B. Đốt muối ăn trên ngọn lửa đèn cồn bằng đũa thuỷ tinh 
C. Cho Na kim loại tác dụng với nước 
D. Dùng đũa Pt nhúng vào dung dịch chứa ion Na+ sau đó đốt trên ngọn lửa không màu. 
Câu 7. Hòa tan hoàn toàn hợp kim Li, Na và K vào nước thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung 
dịch X. Cô cạn X thu được 16,2 gam chất rắn. Khối lượng hợp kim đã dùng là: 
A. 9,4 gam B. 12,8 gam C. 16,2 gam D. 12,6 gam 
Câu 8. Nguyên tử khối trung bình của brom là 79,319, có 2 đồng vị bền là 79 Br ; 81Br . 
Thành phần % số nguyên tử của 81 
A. 84,05 B. 81,02 C. 18,98 D. 15,95. 
Câu 9. Thuỷ phân hoàn toàn 11,44g hỗn hợp 2 este đơn chức là đồng phân của nhau bằng 
dung dịch NaOH thu được 11,08g hỗn hợp muối và 5,56g hỗn hợp ancol. CTCT của 2 este là: 
A. HCOOCH3 và C2H5COOCH3 B. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5 
C. HCOOC3H7 và C2H5COOCH3 D. Cả B, C đều đúng 
Câu 10. Hoà tan hoàn toàn 15,9g hỗn hợp gồm 3 kim loại: Al, Mg, Cu bằng dung dịch 
HNO3 thu được 6,72 lít NO (đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được số gam muối khan 
là: A. 77,1 B. 71,7 C. 17,7 D. 53,1 
Câu 11. Chất lỏng nào sau đây không dẫn điện? 
A. Dung dịch NaCl B. Axit axetic C. dd natri fomat D. Etanol 
Câu 12. Cho m gam 1 ancol no đơn chức mạch hở qua bình chứa CuO dư nung nóng. Sau 
phản ứng hoàn toàn khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32g. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ 
khối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là: 
A. 0,92 B. 0,32 C. 0,64 D. 0,46 
Câu 13. Thứ tự giảm dần tính axit của các axit: CH3COOH; HCOOH; 
C6H5COOH; CCl3COOH là: 
A. CCl3COOH; HCOOH; C6H5COOH; CH3COOH; 
B. CCl3COOH; C6H5COOH; HCOOH; CH3COOH; 
C. C6H5COOH; HCOOH; CH3COOH; CCl3COOH 
D. HCOOH; CCl3COOH; C6H5COOH; CH3COOH 
Câu 14. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí 
N2 ( đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, O = 16)
A. C3H7N. B. C3H9N. C. C4H9N. D. C2H7N. 
Câu 15. Cho 8,3g hỗn hợp gòm Al, Fe (đồng mol) vào 100ml dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 
và AgNO3. Sau khi kết thúc phản ứng thu được chất rắn A gồm 3 kim loại. Hoà tan hoàn toàn 
chất rắn A vào dung dịch HCl dư thấy có 1,12 lít khí thoát ra (đktc) và còn lại 28g chất rắn B 
không tan. Nồng độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 lần lượt là 
A. 2 và 1 B. 1 và 2 C. 0,2 và 0,1. D. Kết quả khác. 
Câu 16. Trộn 500 ml dung dịch HNO3 0,2M với 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Nếu bỏ 
qua hiệu ứng thể tích, pH của dung dịch thu được là: 
A. 13 B. 12 C. 7 D. 1 
Câu 17. Phát biểu không đúng là: 
A. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng 
với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat. 
B. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch 
NaOH lại thu được anilin. 
C. phenol tác dụng được với dung dịch Na2CO3. 
D. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng 
với khí CO2 lại thu được axit axetic. 
Câu 18. Hoà tan 0,1 mol Cu trong 120ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M. Sau 
phản ứng thu được V lít khí NO duy nhất. Giá trị của V là: 
A. 1,344 B. 1,49 C. 0,672 D. 1,12 
Câu 19. Người ta có thể sử dụng cách nào sau đây để làm khan etanol 
A. C2H5ONa B. CuSO4 C. H2SO4 đặc D. Cả A và B. 
Câu 20. Gọi tên chất sau theo danh pháp thay thế: CH3-CH(C2H5)-CH(CH3)-COOH 
A. 2-metyl-3-etylbutanoic. B. 3-etyl-2-metylbutanoic 
C. 2,3-đimetylpentanoic D. axit 2,3-đimetylpentanoic 
Câu 21. Cho 12g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88g dung dịch H3PO4 20% thu được 
dung dịch X. Dung dịch X chứa các muối sau: 
A. Na3PO4 B. NaH2PO4 và Na2HPO4 
C. NaH2PO4 D. Na2HPO4 và Na3PO4 
Câu 22. Cho mét polime cã c«ng thøc: (-CH2-CH-.)n 
CH3-O-C=O 
Polime trªn lμ s¶n phÈm cña ph¶n øng trïng hîp monome nμo sau ®©y: 
A. CH3COOCH=CH2 B. CH2=CH-COOCH3 
C. C2H5COOCH3 D. C2H5COOCH=CH2 
Câu 23. Điện phân dung dịch KCl bão hòa. Sau một thời gian điện phân, dung dịch thu 
được có môi trường: 
A. axit mạnh B. kiềm C. trung tính D. axit yếu 
Câu 24. Mệnh đề không đúng là: 
A. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và 
muối. B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2. 
C. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3. 
D. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime. 
Câu 25. Đồng (Cu) tác dụng với dung dịch axit nitric đặc thì thu được khí nào sau đây? 
A. H2 B. N2 C. NO2 D. NO 
Câu 26. Oxit cao nhất của nguyên tố X là XO2. Hợp chất hiđrua của X có công thức là: 
A. XH B. XH2 C. XH3 D. XH4 
Câu 27. Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi 
phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là
A. 3,28 gam. B. 8,56 gam. C. 8,2 gam. D. 10,4 gam. 
Câu 28. Trong một chu kì của bảng tuần hoàn, sự biến đổi tính axit–bazơ của các oxit cao 
nhất và các hiđroxit tương ứng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân là: 
A. tính axit và bazơ đều tăng. B. tính axit và bazơ đều giảm. 
C. tính axit tăng dần, tính bazơ giảm dần. D. tính axit giảm dần, tính bazơ tăng dần. 
Câu 29. Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch 
KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là 
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. 
Câu 30. Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức X, Y. Đốt 21,4 gam E thu được 24,64 lít CO2 
(đktc) và 16,2 gam H2O. Mặt khác, đun 21,4 gam E với NaOH dư thu được 17,8 gam hỗn hợp 
muối của hai axit đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một ancol đơn chức duy nhất. 
Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là: 
A. HCOOC3H7 và CH3COOC3H7. B. CH3COOC2H5 và C2H5COOC2H5. 
C. CH3COOC3H5 và C2H5COOC3H5. D. C2H3COOC2H5 và C3H5COOC2H5. 
Câu 31. Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản (p + n + e) = 24. Biết trong nguyên tử X số hạt 
proton = số hạt nơtron. X là: 
A. 13Al B. 8O C. 20Ca D. 17Cl 
Câu 32. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C3H6, C4H10 thu được 4,4 gam 
CO2 và 2,52 gam H2O. Hỏi m có giá trị bằng bao nhiêu? 
A. 1,48 gam B. 2,48 gam C. 1,84 gam D. 1,92 gam. 
Câu 33. Ph¶n øng t¹o thμnh PbSO4 nμo díi ®©y kh«ng ph¶i lμ ph¶n øng trao ®æi ion trong 
dung dÞch ? 
A. Pb(NO3)2 + Na2SO4  PbSO4 + 2NaNO3. 
B. PbS + 4H2O2  PbSO4 + 4H2O. 
C. Pb(OH)2 + H2SO4  PbSO4 + 2H2O. 
D. (CH3COO)2Pb + H2SO4  PbSO4 + 2CH3COOH. 
Câu 34. Tính khối lượng etanol cần thiết để pha được 5,0 lít cồn 900. Biết khối lượng riêng 
của etanol nguyên chất là 0,8g/ml. 
A. 3,6kg B. 6,3kg C. 4,5kg D. 5,625kg 
Câu 35. Công thức đơn giản nhất của axit hữu cơ E là CH2O. Khi đốt cháy 1 mol E thì thu 
được 4 mol khí cacbonic. E có CTPT là: 
A. C2H4O2 B. C4H4O2 C. C4H8O2 D. C4H8O4 
Câu 36. Hợp chất A1 có CTPT C3H6O2 thỏa mãn sơ đồ: 
dd H SO dd AgNO /NH 
A1 NaOH A 2 24  A3 3 3 
A 4 
Công thức cấu tạo hóa học thỏa mãn của A1 là: 
A. HO–CH2–CH2–CHO B. CH3–CH2–COOH 
C. HCOO–CH2–CH3 D. CH3–CO–CH2–OH 
Câu 37. Trung hòa 12,0 gam hỗn hợp đồng số mol gồm axit fomic và một axit hữu cơ đơn 
chức X bằng NaOH thu được 16,4 gam hai muối. Công thức của axit là: 
A. C2H5COOH B. CH3COOH C. C2H3COOH D. C3H7COOH 
Câu 38. Cho hỗn hợp Fe + Cu tác dụng với dung dịch HNO3, phản ứng xong, thu được 
dung dịch A chỉ chứa một chất tan. Chất tan đó là: 
A. Fe(NO3)3 B. Cu(NO3)2 C. Fe(NO3)2 D. HNO3 
Câu 39. Muối Na+, K+ của các aixt béo cao như panmitic, stearic... được dùng: 
A. làm xà phòng B. chất dẫn điện
C. sản xuất Na2CO3 D. chất xúc tác
Câu 40. Nhiệt độ sôi của: CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO, C2H6, tăng theo thứ tự là: 
A. C2H6 < CH3CHO < CH3COOH < C2H5OH 
B. CH3COOH < C2H5OH < CH3CHO < C2H6 
C. C2H6 < C2H5OH < CH3CHO < CH3COOH 
D. C2H6 < CH3CHO < C2H5OH < CH3COOH 
Câu 41. Cho hợp chất (CH3)2CHCH2COOH, tên gọi đúng theo danh pháp quốc tế ứng với 
cấu tạo trên là: 
A. Axit 3–metylbutanoic B. Axit 3–metylbutan–1–oic 
C. Axit isobutiric D. Axit 3–metylpentanoic 
Câu 42. Cho một miếng đất đèn vào nước dư được dung dịch A và khí B. Đốt cháy hoàn 
toàn khí B. Sản phẩ m cháy cho rất từ từ qua dung dịch A. Hiện tượng nào quan sát được 
trong số các trường hợp sau? 
A. Sau phản ứng thấy có kết tủa B. Không có kết tủa nào tạo ra 
C. Kết tủa sinh ra, sau đó bị hòa tan hết D. Kết tủa sinh ra, sau đó bị hòa tan 
một phần 
Câu 43. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây? 
A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. 
B. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hòa. 
C. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. 
D. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. 
Câu 44. Điện phân dung dịch muối CuSO4 dư, điện cực trơ trong thời gian 1930 giây, thu 
được 1,92 gam Cu ở catot. Cường độ dòng điện trong quá trình điện phân là: 
A. 3,0 A B. 4,5 A C. 1,5 A D. 6,0 A 
Câu 45. Dung dịch nào dưới đây không hòa tan được Cu kim loại? 
A. Dung dịch Fe(NO3)3 B. Dung dịch NaHSO4 
C. Dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl D. Dung dịch HNO3. 
Câu 46. Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O. Khi hóa hơi 18,0 g X thu được thể tích hơi bằng 
với thể tích của 9,6 g O2 đo ở cùng t0, p. Mặt khác, X có thể phản ứng với Na2CO3. Công thức 
phân tử của X là: 
A. C2H4(OH)2 B. CH3COOH C. C2H5CH2OH D. C3H5(OH)3 
Câu 47. Số đồng phân ancol bậc 1 ứng với công thức phân tử C6H14O là: 
A. 7 B. 6 
C. 8 D. 9 
Câu 48. Dùng phản ứng nào sau đây chứng minh glucozơ có dạng mạch vòng ? 
A. Phản ứng với Cu(OH)2. B. Phản ứng với [Ag(NH3)2]OH. 
C. Phản ứng với H2 (Ni/to). D. Phản ứng với CH3OH/HCl. 
Câu 49. Phân tử nào sau đây không phân cực 
A. NaCl B. CO2 C. HCl D. NH3 
Câu 50. Trong dung dịch etanol - nước tỉ lệ mol 1: 1, liên kết hiđro nào là bền nhất: 
A. ancol-ancol B. Nước - nước 
C. Oxi của ancol-hiđro của nước D. Oxi của nước-hiđro của ancol
Câu 40. Nhiệt độ sôi của: CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO, C2H6, tăng theo thứ tự là: 
A. C2H6 < CH3CHO < CH3COOH < C2H5OH 
B. CH3COOH < C2H5OH < CH3CHO < C2H6 
C. C2H6 < C2H5OH < CH3CHO < CH3COOH 
D. C2H6 < CH3CHO < C2H5OH < CH3COOH 
Câu 41. Cho hợp chất (CH3)2CHCH2COOH, tên gọi đúng theo danh pháp quốc tế ứng với 
cấu tạo trên là: 
A. Axit 3–metylbutanoic B. Axit 3–metylbutan–1–oic 
C. Axit isobutiric D. Axit 3–metylpentanoic 
Câu 42. Cho một miếng đất đèn vào nước dư được dung dịch A và khí B. Đốt cháy hoàn 
toàn khí B. Sản phẩ m cháy cho rất từ từ qua dung dịch A. Hiện tượng nào quan sát được 
trong số các trường hợp sau? 
A. Sau phản ứng thấy có kết tủa B. Không có kết tủa nào tạo ra 
C. Kết tủa sinh ra, sau đó bị hòa tan hết D. Kết tủa sinh ra, sau đó bị hòa tan 
một phần 
Câu 43. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây? 
A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. 
B. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hòa. 
C. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. 
D. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. 
Câu 44. Điện phân dung dịch muối CuSO4 dư, điện cực trơ trong thời gian 1930 giây, thu 
được 1,92 gam Cu ở catot. Cường độ dòng điện trong quá trình điện phân là: 
A. 3,0 A B. 4,5 A C. 1,5 A D. 6,0 A 
Câu 45. Dung dịch nào dưới đây không hòa tan được Cu kim loại? 
A. Dung dịch Fe(NO3)3 B. Dung dịch NaHSO4 
C. Dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl D. Dung dịch HNO3. 
Câu 46. Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O. Khi hóa hơi 18,0 g X thu được thể tích hơi bằng 
với thể tích của 9,6 g O2 đo ở cùng t0, p. Mặt khác, X có thể phản ứng với Na2CO3. Công thức 
phân tử của X là: 
A. C2H4(OH)2 B. CH3COOH C. C2H5CH2OH D. C3H5(OH)3 
Câu 47. Số đồng phân ancol bậc 1 ứng với công thức phân tử C6H14O là: 
A. 7 B. 6 
C. 8 D. 9 
Câu 48. Dùng phản ứng nào sau đây chứng minh glucozơ có dạng mạch vòng ? 
A. Phản ứng với Cu(OH)2. B. Phản ứng với [Ag(NH3)2]OH. 
C. Phản ứng với H2 (Ni/to). D. Phản ứng với CH3OH/HCl. 
Câu 49. Phân tử nào sau đây không phân cực 
A. NaCl B. CO2 C. HCl D. NH3 
Câu 50. Trong dung dịch etanol - nước tỉ lệ mol 1: 1, liên kết hiđro nào là bền nhất: 
A. ancol-ancol B. Nước - nước 
C. Oxi của ancol-hiđro của nước D. Oxi của nước-hiđro của ancol

Recomendados

De thi dai hoc mon hoa (28) von
De thi dai hoc mon hoa (28)De thi dai hoc mon hoa (28)
De thi dai hoc mon hoa (28)SEO by MOZ
752 views4 Folien
Chukienthuc.com 6-de-on-hoa-ltdh-2015 von
Chukienthuc.com 6-de-on-hoa-ltdh-2015Chukienthuc.com 6-de-on-hoa-ltdh-2015
Chukienthuc.com 6-de-on-hoa-ltdh-2015Marco Reus Le
829 views27 Folien
Chuyenbentre hoa von
Chuyenbentre hoaChuyenbentre hoa
Chuyenbentre hoatuantb2007
391 views7 Folien
103 luong the vinh hn mon hoa 2019 von
103 luong the vinh hn mon hoa 2019103 luong the vinh hn mon hoa 2019
103 luong the vinh hn mon hoa 2019Tran Duc thanh
165 views4 Folien
Thi thu hoa hoc iv box math von
Thi thu hoa hoc iv box mathThi thu hoa hoc iv box math
Thi thu hoa hoc iv box mathtraitimbenphai
442 views7 Folien
De thi thu_dh_truong_chuyen_khoa_hoc_tu_nhien von
De thi thu_dh_truong_chuyen_khoa_hoc_tu_nhienDe thi thu_dh_truong_chuyen_khoa_hoc_tu_nhien
De thi thu_dh_truong_chuyen_khoa_hoc_tu_nhienTuấn Anh
366 views6 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011 von
Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011
Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011Do Minh
1.8K views8 Folien
Hóa học 12 thpt 142 von
Hóa học 12 thpt 142Hóa học 12 thpt 142
Hóa học 12 thpt 142linhvinhlong
769 views6 Folien
De thi dai hoc mon hoa (47) von
De thi dai hoc mon hoa (47)De thi dai hoc mon hoa (47)
De thi dai hoc mon hoa (47)SEO by MOZ
639 views4 Folien
Đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008 von
Đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008Đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008
Đề thi môn Hóa Đại học khối A năm 2008Nguyễn Tấn Trung
372 views5 Folien
[De thithu.net]hoa chuyendh_vinh_lan3_2015 von
[De thithu.net]hoa chuyendh_vinh_lan3_2015[De thithu.net]hoa chuyendh_vinh_lan3_2015
[De thithu.net]hoa chuyendh_vinh_lan3_2015Tạ Hoàng Quốc Việt
272 views5 Folien
Vô cơ von
Vô cơVô cơ
Vô cơVâng Tôi Ngố
249 views7 Folien

Was ist angesagt?(20)

Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011 von Do Minh
Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011
Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011
Do Minh1.8K views
Hóa học 12 thpt 142 von linhvinhlong
Hóa học 12 thpt 142Hóa học 12 thpt 142
Hóa học 12 thpt 142
linhvinhlong769 views
De thi dai hoc mon hoa (47) von SEO by MOZ
De thi dai hoc mon hoa (47)De thi dai hoc mon hoa (47)
De thi dai hoc mon hoa (47)
SEO by MOZ639 views
đề Thi thử môn hóa tốt nghiệp von adminseo
đề Thi thử môn hóa tốt nghiệpđề Thi thử môn hóa tốt nghiệp
đề Thi thử môn hóa tốt nghiệp
adminseo581 views
Chuyên đề lý thuyết Hóa tổng hợp – Ôn thi THPT Quốc gia 2018 von Maloda
Chuyên đề lý thuyết Hóa tổng hợp – Ôn thi THPT Quốc gia 2018Chuyên đề lý thuyết Hóa tổng hợp – Ôn thi THPT Quốc gia 2018
Chuyên đề lý thuyết Hóa tổng hợp – Ôn thi THPT Quốc gia 2018
Maloda23.4K views
Giai chi tiet de thi thu dai hoc mon hoa so 9 von truongthoa
Giai chi tiet de thi thu dai hoc mon hoa so 9Giai chi tiet de thi thu dai hoc mon hoa so 9
Giai chi tiet de thi thu dai hoc mon hoa so 9
truongthoa24.8K views
Bai tap-trac-nghiem-andehitaxit-cacboxyliceste-ban-full-rat-moi-va-hay-co-tha... von Tinh Nguyen
Bai tap-trac-nghiem-andehitaxit-cacboxyliceste-ban-full-rat-moi-va-hay-co-tha...Bai tap-trac-nghiem-andehitaxit-cacboxyliceste-ban-full-rat-moi-va-hay-co-tha...
Bai tap-trac-nghiem-andehitaxit-cacboxyliceste-ban-full-rat-moi-va-hay-co-tha...
Tinh Nguyen14.8K views
Microsoft word thi bd đh hoa-485 von vjt_chjen
Microsoft word  thi bd đh hoa-485Microsoft word  thi bd đh hoa-485
Microsoft word thi bd đh hoa-485
vjt_chjen894 views
Axit huuco von Minh Le
Axit huucoAxit huuco
Axit huuco
Minh Le1.6K views
De thi thu dh 2013 khoi a co dap an hoa von adminseo
De thi thu dh 2013 khoi a co dap an  hoaDe thi thu dh 2013 khoi a co dap an  hoa
De thi thu dh 2013 khoi a co dap an hoa
adminseo279 views
Test de hoa von adminseo
Test de hoaTest de hoa
Test de hoa
adminseo379 views
De thi dai hoc mon hoa (10) von SEO by MOZ
De thi dai hoc mon hoa (10)De thi dai hoc mon hoa (10)
De thi dai hoc mon hoa (10)
SEO by MOZ2.2K views
Hoahoc khaosatchatluong-boxmath.vn von Hồ Việt
Hoahoc khaosatchatluong-boxmath.vnHoahoc khaosatchatluong-boxmath.vn
Hoahoc khaosatchatluong-boxmath.vn
Hồ Việt473 views

Destacado

00020 teoria electromagnetica_g007_ecuacionespoissonlaplace von
00020 teoria electromagnetica_g007_ecuacionespoissonlaplace00020 teoria electromagnetica_g007_ecuacionespoissonlaplace
00020 teoria electromagnetica_g007_ecuacionespoissonlaplaceJesus Santos Alvarez
173 views38 Folien
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3 von
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3Văn Hà
543 views4 Folien
Nightfox von
NightfoxNightfox
NightfoxJesus Santos Alvarez
351 views36 Folien
De thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang tri von
De thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang triDe thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang tri
De thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang triVăn Hà
418 views10 Folien
Thi thu dh thpt kien an hp von
Thi thu dh thpt kien an hpThi thu dh thpt kien an hp
Thi thu dh thpt kien an hpVăn Hà
236 views7 Folien
Emap von
EmapEmap
Emaplstafford123
184 views3 Folien

Destacado(19)

00020 teoria electromagnetica_g007_ecuacionespoissonlaplace von Jesus Santos Alvarez
00020 teoria electromagnetica_g007_ecuacionespoissonlaplace00020 teoria electromagnetica_g007_ecuacionespoissonlaplace
00020 teoria electromagnetica_g007_ecuacionespoissonlaplace
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3 von Văn Hà
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
Văn Hà543 views
De thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang tri von Văn Hà
De thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang triDe thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang tri
De thi thu dh dot 3 truong chuyen lqd quang tri
Văn Hà418 views
Thi thu dh thpt kien an hp von Văn Hà
Thi thu dh thpt kien an hpThi thu dh thpt kien an hp
Thi thu dh thpt kien an hp
Văn Hà236 views
Giai chi tiet de thi khoi a 2008 von Văn Hà
Giai chi tiet de thi khoi a 2008Giai chi tiet de thi khoi a 2008
Giai chi tiet de thi khoi a 2008
Văn Hà401 views
Da nang 2007 hsg12 bang a dap an von Văn Hà
Da nang 2007 hsg12 bang a dap anDa nang 2007 hsg12 bang a dap an
Da nang 2007 hsg12 bang a dap an
Văn Hà3.4K views
Cac dang bt boi duong hsg hoa 8 von Văn Hà
Cac dang bt boi duong hsg hoa 8Cac dang bt boi duong hsg hoa 8
Cac dang bt boi duong hsg hoa 8
Văn Hà767 views
Giai de thi thu chu van an mon sinh von Văn Hà
Giai de thi thu chu van an mon sinhGiai de thi thu chu van an mon sinh
Giai de thi thu chu van an mon sinh
Văn Hà4.7K views
Bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co von Văn Hà
Bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo coBai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co
Bai 18 phan loai phan ung trong hoa hoc vo co
Văn Hà908 views
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an von Văn Hà
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
Văn Hà5.2K views

Similar a [Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2010 lan 4

Tong hop de kt 12 hk 1 2012 von
Tong hop de kt 12 hk 1  2012Tong hop de kt 12 hk 1  2012
Tong hop de kt 12 hk 1 2012Việt Lùn
1.7K views9 Folien
De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau von
De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chauDe thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chauHồng Nguyễn
164 views6 Folien
De thi dai hoc mon hoa (37) von
De thi dai hoc mon hoa (37)De thi dai hoc mon hoa (37)
De thi dai hoc mon hoa (37)SEO by MOZ
2K views5 Folien
De thi dai hoc mon hoa (33) von
De thi dai hoc mon hoa (33)De thi dai hoc mon hoa (33)
De thi dai hoc mon hoa (33)SEO by MOZ
1.3K views54 Folien
đề Thi thử môn hóa tỉnh phú yên von
đề Thi thử môn hóa tỉnh phú yênđề Thi thử môn hóa tỉnh phú yên
đề Thi thử môn hóa tỉnh phú yênonthitot .com
952 views7 Folien
De thi thu hay khong tai hoi phi von
De thi thu hay khong tai hoi phiDe thi thu hay khong tai hoi phi
De thi thu hay khong tai hoi phiviettai304
2.5K views4 Folien

Similar a [Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2010 lan 4(20)

Tong hop de kt 12 hk 1 2012 von Việt Lùn
Tong hop de kt 12 hk 1  2012Tong hop de kt 12 hk 1  2012
Tong hop de kt 12 hk 1 2012
Việt Lùn1.7K views
De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau von Hồng Nguyễn
De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chauDe thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau
Hồng Nguyễn164 views
De thi dai hoc mon hoa (37) von SEO by MOZ
De thi dai hoc mon hoa (37)De thi dai hoc mon hoa (37)
De thi dai hoc mon hoa (37)
SEO by MOZ2K views
De thi dai hoc mon hoa (33) von SEO by MOZ
De thi dai hoc mon hoa (33)De thi dai hoc mon hoa (33)
De thi dai hoc mon hoa (33)
SEO by MOZ1.3K views
đề Thi thử môn hóa tỉnh phú yên von onthitot .com
đề Thi thử môn hóa tỉnh phú yênđề Thi thử môn hóa tỉnh phú yên
đề Thi thử môn hóa tỉnh phú yên
onthitot .com952 views
De thi thu hay khong tai hoi phi von viettai304
De thi thu hay khong tai hoi phiDe thi thu hay khong tai hoi phi
De thi thu hay khong tai hoi phi
viettai3042.5K views
Chukienthuc.com bo-de-thi-thptqg-2015-mon-hoa-pham-ngoc-son von Marco Reus Le
Chukienthuc.com bo-de-thi-thptqg-2015-mon-hoa-pham-ngoc-sonChukienthuc.com bo-de-thi-thptqg-2015-mon-hoa-pham-ngoc-son
Chukienthuc.com bo-de-thi-thptqg-2015-mon-hoa-pham-ngoc-son
Marco Reus Le2.5K views
Halogen 2013- -áp án 5 von Huyenngth
Halogen 2013- -áp án 5Halogen 2013- -áp án 5
Halogen 2013- -áp án 5
Huyenngth8.9K views
De thi dai hoc mon hoa (25) von SEO by MOZ
De thi dai hoc mon hoa (25)De thi dai hoc mon hoa (25)
De thi dai hoc mon hoa (25)
SEO by MOZ1.4K views
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 4 - Megabook.vn von Megabook
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 4 - Megabook.vn Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 4 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 4 - Megabook.vn
Megabook6.6K views
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố von La Huyền
Cho nguyên tử khối của các nguyên tốCho nguyên tử khối của các nguyên tố
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố
La Huyền15.8K views
đề Dự bị môn hóa a 2009 von Phan Tom
đề Dự bị môn hóa a 2009đề Dự bị môn hóa a 2009
đề Dự bị môn hóa a 2009
Phan Tom1.4K views
De thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-2015-mon-hoa von Linh Nguyễn
De thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-2015-mon-hoaDe thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-2015-mon-hoa
De thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-2015-mon-hoa
Linh Nguyễn1.6K views
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2015 von onthitot .com
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2015Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2015
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2015
onthitot .com1.9K views
Đề và đáp án kỳ thi minh họa tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015 von thuyvan2015
Đề và đáp án kỳ thi minh họa tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015Đề và đáp án kỳ thi minh họa tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015
Đề và đáp án kỳ thi minh họa tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015
thuyvan20151K views

[Hoa hocthpt]thithudaihoccaodangdotiv thpt-chuyenthainguyen-thainguyen-2009-2010 lan 4

 • 1. Book.Key.To – Ebook4Me.Net 35 35 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THÁNG 4-2009 MÔN : HÓA HỌC Thời gian làm bài:90 phút; Br là 35 Mã đề thi 132 Câu 1. Có mấy nguyên tố mà nguyên tử có electron thuộc lớp M, có 1 electron độc thân A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 2. Sự phá hủy thiết bị bằng thép trong tháp tổng hợp HCl được gọi là: A. sự khử B. sự ăn mòn điện hóa học C. quá trình khử D. sự ăn mòn hóa học Câu 3. Có các chất bột sau: Al, Fe, Al2O3 chọn một hóa chất dưới đây để phân biệt từng chất ? A. H2O B. HCl C. NaOH D. H2SO4 Câu 4. Nguyên tử nào sau đây có hai electron độc thân ở trạng thái cơ bản? A. Ne (Z = 10) B. Ca (Z = 20) C. O (Z = 8) D. N (Z = 7) Câu 5. Cho từ từ đến dư từng mẩu kim loại Na nhỏ vào các dung dịch Fe2(SO4)3, FeCl2, AlCl3, thì có hiện tượng gì giống nhau xảy ra ở các cốc? A. có kết tủa trắng B. có khí thoát ra C. có kết tủa rồi tan D. kết tủa trắng xanh, hóa nâu trong không khí. Câu 6. Để nhận biết ion Na+ người ta dùng phương pháp nào sau đây? A. Cho muối ăn tác dụng với dung dịch AgNO3 B. Đốt muối ăn trên ngọn lửa đèn cồn bằng đũa thuỷ tinh C. Cho Na kim loại tác dụng với nước D. Dùng đũa Pt nhúng vào dung dịch chứa ion Na+ sau đó đốt trên ngọn lửa không màu. Câu 7. Hòa tan hoàn toàn hợp kim Li, Na và K vào nước thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được 16,2 gam chất rắn. Khối lượng hợp kim đã dùng là: A. 9,4 gam B. 12,8 gam C. 16,2 gam D. 12,6 gam Câu 8. Nguyên tử khối trung bình của brom là 79,319, có 2 đồng vị bền là 79 Br ; 81Br . Thành phần % số nguyên tử của 81 A. 84,05 B. 81,02 C. 18,98 D. 15,95. Câu 9. Thuỷ phân hoàn toàn 11,44g hỗn hợp 2 este đơn chức là đồng phân của nhau bằng dung dịch NaOH thu được 11,08g hỗn hợp muối và 5,56g hỗn hợp ancol. CTCT của 2 este là: A. HCOOCH3 và C2H5COOCH3 B. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5 C. HCOOC3H7 và C2H5COOCH3 D. Cả B, C đều đúng Câu 10. Hoà tan hoàn toàn 15,9g hỗn hợp gồm 3 kim loại: Al, Mg, Cu bằng dung dịch HNO3 thu được 6,72 lít NO (đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được số gam muối khan là: A. 77,1 B. 71,7 C. 17,7 D. 53,1 Câu 11. Chất lỏng nào sau đây không dẫn điện? A. Dung dịch NaCl B. Axit axetic C. dd natri fomat D. Etanol Câu 12. Cho m gam 1 ancol no đơn chức mạch hở qua bình chứa CuO dư nung nóng. Sau phản ứng hoàn toàn khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32g. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là: A. 0,92 B. 0,32 C. 0,64 D. 0,46 Câu 13. Thứ tự giảm dần tính axit của các axit: CH3COOH; HCOOH; C6H5COOH; CCl3COOH là: A. CCl3COOH; HCOOH; C6H5COOH; CH3COOH; B. CCl3COOH; C6H5COOH; HCOOH; CH3COOH; C. C6H5COOH; HCOOH; CH3COOH; CCl3COOH D. HCOOH; CCl3COOH; C6H5COOH; CH3COOH Câu 14. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 ( đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, O = 16)
 • 2. A. C3H7N. B. C3H9N. C. C4H9N. D. C2H7N. Câu 15. Cho 8,3g hỗn hợp gòm Al, Fe (đồng mol) vào 100ml dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi kết thúc phản ứng thu được chất rắn A gồm 3 kim loại. Hoà tan hoàn toàn chất rắn A vào dung dịch HCl dư thấy có 1,12 lít khí thoát ra (đktc) và còn lại 28g chất rắn B không tan. Nồng độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 lần lượt là A. 2 và 1 B. 1 và 2 C. 0,2 và 0,1. D. Kết quả khác. Câu 16. Trộn 500 ml dung dịch HNO3 0,2M với 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Nếu bỏ qua hiệu ứng thể tích, pH của dung dịch thu được là: A. 13 B. 12 C. 7 D. 1 Câu 17. Phát biểu không đúng là: A. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat. B. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin. C. phenol tác dụng được với dung dịch Na2CO3. D. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic. Câu 18. Hoà tan 0,1 mol Cu trong 120ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M. Sau phản ứng thu được V lít khí NO duy nhất. Giá trị của V là: A. 1,344 B. 1,49 C. 0,672 D. 1,12 Câu 19. Người ta có thể sử dụng cách nào sau đây để làm khan etanol A. C2H5ONa B. CuSO4 C. H2SO4 đặc D. Cả A và B. Câu 20. Gọi tên chất sau theo danh pháp thay thế: CH3-CH(C2H5)-CH(CH3)-COOH A. 2-metyl-3-etylbutanoic. B. 3-etyl-2-metylbutanoic C. 2,3-đimetylpentanoic D. axit 2,3-đimetylpentanoic Câu 21. Cho 12g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88g dung dịch H3PO4 20% thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các muối sau: A. Na3PO4 B. NaH2PO4 và Na2HPO4 C. NaH2PO4 D. Na2HPO4 và Na3PO4 Câu 22. Cho mét polime cã c«ng thøc: (-CH2-CH-.)n CH3-O-C=O Polime trªn lμ s¶n phÈm cña ph¶n øng trïng hîp monome nμo sau ®©y: A. CH3COOCH=CH2 B. CH2=CH-COOCH3 C. C2H5COOCH3 D. C2H5COOCH=CH2 Câu 23. Điện phân dung dịch KCl bão hòa. Sau một thời gian điện phân, dung dịch thu được có môi trường: A. axit mạnh B. kiềm C. trung tính D. axit yếu Câu 24. Mệnh đề không đúng là: A. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối. B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2. C. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3. D. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime. Câu 25. Đồng (Cu) tác dụng với dung dịch axit nitric đặc thì thu được khí nào sau đây? A. H2 B. N2 C. NO2 D. NO Câu 26. Oxit cao nhất của nguyên tố X là XO2. Hợp chất hiđrua của X có công thức là: A. XH B. XH2 C. XH3 D. XH4 Câu 27. Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là
 • 3. A. 3,28 gam. B. 8,56 gam. C. 8,2 gam. D. 10,4 gam. Câu 28. Trong một chu kì của bảng tuần hoàn, sự biến đổi tính axit–bazơ của các oxit cao nhất và các hiđroxit tương ứng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân là: A. tính axit và bazơ đều tăng. B. tính axit và bazơ đều giảm. C. tính axit tăng dần, tính bazơ giảm dần. D. tính axit giảm dần, tính bazơ tăng dần. Câu 29. Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 30. Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức X, Y. Đốt 21,4 gam E thu được 24,64 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Mặt khác, đun 21,4 gam E với NaOH dư thu được 17,8 gam hỗn hợp muối của hai axit đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một ancol đơn chức duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là: A. HCOOC3H7 và CH3COOC3H7. B. CH3COOC2H5 và C2H5COOC2H5. C. CH3COOC3H5 và C2H5COOC3H5. D. C2H3COOC2H5 và C3H5COOC2H5. Câu 31. Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản (p + n + e) = 24. Biết trong nguyên tử X số hạt proton = số hạt nơtron. X là: A. 13Al B. 8O C. 20Ca D. 17Cl Câu 32. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C3H6, C4H10 thu được 4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Hỏi m có giá trị bằng bao nhiêu? A. 1,48 gam B. 2,48 gam C. 1,84 gam D. 1,92 gam. Câu 33. Ph¶n øng t¹o thμnh PbSO4 nμo díi ®©y kh«ng ph¶i lμ ph¶n øng trao ®æi ion trong dung dÞch ? A. Pb(NO3)2 + Na2SO4  PbSO4 + 2NaNO3. B. PbS + 4H2O2  PbSO4 + 4H2O. C. Pb(OH)2 + H2SO4  PbSO4 + 2H2O. D. (CH3COO)2Pb + H2SO4  PbSO4 + 2CH3COOH. Câu 34. Tính khối lượng etanol cần thiết để pha được 5,0 lít cồn 900. Biết khối lượng riêng của etanol nguyên chất là 0,8g/ml. A. 3,6kg B. 6,3kg C. 4,5kg D. 5,625kg Câu 35. Công thức đơn giản nhất của axit hữu cơ E là CH2O. Khi đốt cháy 1 mol E thì thu được 4 mol khí cacbonic. E có CTPT là: A. C2H4O2 B. C4H4O2 C. C4H8O2 D. C4H8O4 Câu 36. Hợp chất A1 có CTPT C3H6O2 thỏa mãn sơ đồ: dd H SO dd AgNO /NH A1 NaOH A 2 24  A3 3 3 A 4 Công thức cấu tạo hóa học thỏa mãn của A1 là: A. HO–CH2–CH2–CHO B. CH3–CH2–COOH C. HCOO–CH2–CH3 D. CH3–CO–CH2–OH Câu 37. Trung hòa 12,0 gam hỗn hợp đồng số mol gồm axit fomic và một axit hữu cơ đơn chức X bằng NaOH thu được 16,4 gam hai muối. Công thức của axit là: A. C2H5COOH B. CH3COOH C. C2H3COOH D. C3H7COOH Câu 38. Cho hỗn hợp Fe + Cu tác dụng với dung dịch HNO3, phản ứng xong, thu được dung dịch A chỉ chứa một chất tan. Chất tan đó là: A. Fe(NO3)3 B. Cu(NO3)2 C. Fe(NO3)2 D. HNO3 Câu 39. Muối Na+, K+ của các aixt béo cao như panmitic, stearic... được dùng: A. làm xà phòng B. chất dẫn điện
 • 4. C. sản xuất Na2CO3 D. chất xúc tác
 • 5. Câu 40. Nhiệt độ sôi của: CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO, C2H6, tăng theo thứ tự là: A. C2H6 < CH3CHO < CH3COOH < C2H5OH B. CH3COOH < C2H5OH < CH3CHO < C2H6 C. C2H6 < C2H5OH < CH3CHO < CH3COOH D. C2H6 < CH3CHO < C2H5OH < CH3COOH Câu 41. Cho hợp chất (CH3)2CHCH2COOH, tên gọi đúng theo danh pháp quốc tế ứng với cấu tạo trên là: A. Axit 3–metylbutanoic B. Axit 3–metylbutan–1–oic C. Axit isobutiric D. Axit 3–metylpentanoic Câu 42. Cho một miếng đất đèn vào nước dư được dung dịch A và khí B. Đốt cháy hoàn toàn khí B. Sản phẩ m cháy cho rất từ từ qua dung dịch A. Hiện tượng nào quan sát được trong số các trường hợp sau? A. Sau phản ứng thấy có kết tủa B. Không có kết tủa nào tạo ra C. Kết tủa sinh ra, sau đó bị hòa tan hết D. Kết tủa sinh ra, sau đó bị hòa tan một phần Câu 43. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây? A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. B. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hòa. C. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. D. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. Câu 44. Điện phân dung dịch muối CuSO4 dư, điện cực trơ trong thời gian 1930 giây, thu được 1,92 gam Cu ở catot. Cường độ dòng điện trong quá trình điện phân là: A. 3,0 A B. 4,5 A C. 1,5 A D. 6,0 A Câu 45. Dung dịch nào dưới đây không hòa tan được Cu kim loại? A. Dung dịch Fe(NO3)3 B. Dung dịch NaHSO4 C. Dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl D. Dung dịch HNO3. Câu 46. Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O. Khi hóa hơi 18,0 g X thu được thể tích hơi bằng với thể tích của 9,6 g O2 đo ở cùng t0, p. Mặt khác, X có thể phản ứng với Na2CO3. Công thức phân tử của X là: A. C2H4(OH)2 B. CH3COOH C. C2H5CH2OH D. C3H5(OH)3 Câu 47. Số đồng phân ancol bậc 1 ứng với công thức phân tử C6H14O là: A. 7 B. 6 C. 8 D. 9 Câu 48. Dùng phản ứng nào sau đây chứng minh glucozơ có dạng mạch vòng ? A. Phản ứng với Cu(OH)2. B. Phản ứng với [Ag(NH3)2]OH. C. Phản ứng với H2 (Ni/to). D. Phản ứng với CH3OH/HCl. Câu 49. Phân tử nào sau đây không phân cực A. NaCl B. CO2 C. HCl D. NH3 Câu 50. Trong dung dịch etanol - nước tỉ lệ mol 1: 1, liên kết hiđro nào là bền nhất: A. ancol-ancol B. Nước - nước C. Oxi của ancol-hiđro của nước D. Oxi của nước-hiđro của ancol
 • 6. Câu 40. Nhiệt độ sôi của: CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO, C2H6, tăng theo thứ tự là: A. C2H6 < CH3CHO < CH3COOH < C2H5OH B. CH3COOH < C2H5OH < CH3CHO < C2H6 C. C2H6 < C2H5OH < CH3CHO < CH3COOH D. C2H6 < CH3CHO < C2H5OH < CH3COOH Câu 41. Cho hợp chất (CH3)2CHCH2COOH, tên gọi đúng theo danh pháp quốc tế ứng với cấu tạo trên là: A. Axit 3–metylbutanoic B. Axit 3–metylbutan–1–oic C. Axit isobutiric D. Axit 3–metylpentanoic Câu 42. Cho một miếng đất đèn vào nước dư được dung dịch A và khí B. Đốt cháy hoàn toàn khí B. Sản phẩ m cháy cho rất từ từ qua dung dịch A. Hiện tượng nào quan sát được trong số các trường hợp sau? A. Sau phản ứng thấy có kết tủa B. Không có kết tủa nào tạo ra C. Kết tủa sinh ra, sau đó bị hòa tan hết D. Kết tủa sinh ra, sau đó bị hòa tan một phần Câu 43. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây? A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. B. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hòa. C. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. D. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. Câu 44. Điện phân dung dịch muối CuSO4 dư, điện cực trơ trong thời gian 1930 giây, thu được 1,92 gam Cu ở catot. Cường độ dòng điện trong quá trình điện phân là: A. 3,0 A B. 4,5 A C. 1,5 A D. 6,0 A Câu 45. Dung dịch nào dưới đây không hòa tan được Cu kim loại? A. Dung dịch Fe(NO3)3 B. Dung dịch NaHSO4 C. Dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl D. Dung dịch HNO3. Câu 46. Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O. Khi hóa hơi 18,0 g X thu được thể tích hơi bằng với thể tích của 9,6 g O2 đo ở cùng t0, p. Mặt khác, X có thể phản ứng với Na2CO3. Công thức phân tử của X là: A. C2H4(OH)2 B. CH3COOH C. C2H5CH2OH D. C3H5(OH)3 Câu 47. Số đồng phân ancol bậc 1 ứng với công thức phân tử C6H14O là: A. 7 B. 6 C. 8 D. 9 Câu 48. Dùng phản ứng nào sau đây chứng minh glucozơ có dạng mạch vòng ? A. Phản ứng với Cu(OH)2. B. Phản ứng với [Ag(NH3)2]OH. C. Phản ứng với H2 (Ni/to). D. Phản ứng với CH3OH/HCl. Câu 49. Phân tử nào sau đây không phân cực A. NaCl B. CO2 C. HCl D. NH3 Câu 50. Trong dung dịch etanol - nước tỉ lệ mol 1: 1, liên kết hiđro nào là bền nhất: A. ancol-ancol B. Nước - nước C. Oxi của ancol-hiđro của nước D. Oxi của nước-hiđro của ancol