Anzeige
Corporate communications 2006 / 1st Place
Corporate communications 2006 / 1st Place
Corporate communications 2006 / 1st Place
Corporate communications 2006 / 1st Place
Anzeige
Corporate communications 2006 / 1st Place
Nächste SlideShare
Issues and crisis management 2006 / 1st Place / Uguns nelaime a/s Latfood raž...Issues and crisis management 2006 / 1st Place / Uguns nelaime a/s Latfood raž...
Wird geladen in ... 3
1 von 5
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Baltic PR Awards(20)

Anzeige

Último(20)

Corporate communications 2006 / 1st Place

  1. Konkursa “Latvijas Sabiedrisko attiecību gada balva 2006” darba pieteikuma anketa Iesniedzējs (individuāla persona, a entūra, uz ēmuma vai organizācija): SIA MRS grupa Kontaktpersona: Miks Luksti š Adrese: Arsenāla iela 3, Rīga, LV-1050 Tālrunis: 6321299 E-pasta adrese: miks.lukstins@mrsgrupa.lv Kampa as pasūtītājs: If Latvia Kampa as datumi & realizācijas laiks: 2005.gada septembris – turpinās; Kampa as nosaukums: Atklāti par Apdrošināšanu Kampa as kategorija: Korporatīvās komunikācijas Papildus iesniegtie drukātie un elektroniskie materiāli: 1.Kampa as apraksts – 3 lp. 2. Vizuālais ieskats kampa as aktivitātēs 1 lp. 3. If Latvia apstiprinājums, ka pasūtītājs piekrīt kampa as iesniegšanai konkursam; 4. Maksājuma par dalību konkursā apliecinošs dokuments; Darba iesniedzēja vārds, uzvārds un paraksts: Miks Luksti š Kampa as pasūtītāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts:
  2. Kampaņas raksturojums Pasūtītājs Apdrošināšanas kompānija „If Latvia”. Projekta pamatojums MRS grupas uzdevums bija sagatavot ilgtermi a sabiedrisko attiecību kampa u, kas medijos pozicionētu If Latvia kā uzticamu apdrošinātāju, kas vienmēr gatavs klientiem izmaksāt atlīdzības pilnā apmērā un neslēpj no klientiem informāciju par vi u tiesībām. Projekta īss apraksts Tika veikta aptauja par sabiedrības informētības līmeni par apdrošināšanu un vi u, kā klientu tiesībām. Pētījuma rezultāti norādīja uz patērētāju slikto informētību, kā arī valdošo uzskatu, ka apdrošinātāji šādu informāciju nevēlas izplatīt. MRS grupa sagatavoja projektu un If Latvia uzsāka mēr tiecīgu ilgtermi a sabiedrības informēšanas kampa u par dažāda veida nedzīvības apdrošināšanas veidiem, faktoriem, kas jā em vērā, klientu iespējām un tiesībām apdrošināšanas iestāšanās gadījumā. Projekta mērķis Projekta mēr is ir parādīt If Latvia kā apdrošinātāju, kurš rūpējas par savu klientu izpratni par produktu, informē un izglīto tos. Nodrošināt If Latvia publicitāti kā kompānijai, kura nebaidās klientus apmācīt par vi u tiesībām un iespējām sa emt kompensācijas, norādot uz gatavību atlīdzināt klientu zaudējumus tiem pienākošajos apmēros. Projekta ilgtermi a mēr is ir izglītot sabiedrību par apdrošināšanu, pakalpojuma sniegtajām iespējām. Panākt, lai lielāka iedzīvotāju da a saprot, kas ir apdrošināšana un sāk uztvert to kā pašsaprotamu produktu. Mēr is ir paaugstināt uzticamību apdrošināšanai privātpersonu vidū. Izpētes darbs 2005. gada augustā If Latvia vārdā tika veikta aptauja par to, ko Latvijas patērētāji domā par apdrošināšanas nozari, raugoties no savu tiesību aspekta un savām zināšanām par savām tiesībām. Piedalījās – 1152 respondenti. Vislielākā da a – 37% - patērētāju uzskata, ka nezina savas tiesības, izmantojot dažādus apdrošināšanas veidus. Vislielākais nezi as līmenis ir tādās jomās kā Veselības apdrošināšana, civiltiesiskā apdrošināšana un īpašuma apdrošināšana, kuras attiecīgi minēja 24%, 18% un 17% no visiem respondentiem. Iedzīvotāji uzskata, ka netiek informēti par savām tiesībām (43%) no apdrošinātāju puses, bet 57% uzskata, ka apdrošinātāji šādu informāciju slēpj. Izpētes darbs pirms 1.posma – „Izmanto saskaņotos paziņojumus” 2005. gada sākuma statistikas dati liecināja, ka Latvijā saska otie pazi ojumi tiek izmantoti daudz retāk kā citās Eiropas Savienības valstīs. Latvijā tos izmantoja, lai re istrētu vidēji 3% no visiem ce u satiksmes negadījumiem, savukārt vecajās Eiropas Savienības dalībvalstīs šis rādītājs pārsniedz 65%. Aptaujājot If Latvia klientus, tika noskaidrots, ka galvenie iemesli saska oto pazi ojumu neizmantošanai ir neuzticēšanās apdrošinātājam, neticība otrai negadījumā iesaistītajai pusei, kā arī mazā pārliecība, ka, izmantojot saska otos pazi ojumus, būs iespēja sa emt pilnu atlīdzību un apdrošinātāji tos pie ems. Izpētes darbs pirms 2. posma – „Kas jāzina par OCTA? MRS grupa ievāca statistiku no CSDD, LTAB un Valsts Policijas par ce u satiksmes negadījumiem, cietušajām personām un izmaksātajām atlīdzībām. Apkopojot statistiku, MRS grupa secināja, ka par personai nodarītajiem zaudējumiem no OCTA polisēm tiek izmaksātas neadekvāti mazas summas salīdzinot ar medicīnas pakalpojumu cenām un izmaksātajām atlīdzībām par transporta līdzek iem nodarītajiem zaudējumiem. Arī iesniegto sūdzību skaits liecināja nevis par apdrošinātāju nevēlēšanos maksāt, bet gan par cietušo kūtrumu atlīdzību pieprasīšanā. Vidēji uz vienu nevainīgi cietušo ir izmaksāts Ls 41,60 (maksimālā summa, ko var pieprasīt – Ls 250 000). Uz vienu bojāgājušo ir vidēji izmaksāti 107 lati. Konsultācijas ar medicīnas nozares speciālistiem pierādīja, ka izmaksātās summas nevar būt atbilstošas cietušo reālajām izmaksām un vairāki ārsti bija izbrīnīti, ka ikvienam cietušajam (ja vien vi š nav negadījuma izraisītājs) ir tiesības sa emt atlīdzības no negadījuma izraisītāja OCTA apdrošinātāja – t.sk. gājējiem un visiem negadījumā iesaistītajiem pasažieriem. Konsultācijas ar ārstiem parādīja, ka informāciju nepieciešams izplatīt arī medicīnas iestādēs, jo tieši tur nonāk visi satiksmes negadījumos iesaistītie, un arī pašiem ārstiem zināšanas par OCTA ir nepietiekamas, lai konsultētu avārijās cietušos pacientus. 1
  3. Izvēlētā stratēģija Projekts tika sadalīts un realizēts pakāpeniski, pagājušā gada laikā tika organizēts kampa as atklāšanas pasākums un īstenoti pirmie divi kampa as posmi. Katram no posmiem tika piesaistīts atbilstošs sadarbības partneris valsts sektorā, kurš arī ir ieinteresēts identificētās problēmas risināšanā un gatavs palīdzēt izplatīt zi u mēr auditorijai. Kampaņas uzsākšana 2005. gada septembrī tika organizēts mediju pasākums, lai pazi otu par If Latvia uzsākto sabiedrības informēšanas kampa u „Atklāti par apdrošināšanu”. Neformālā gaisotnē medijiem tika prezentēti pētījuma rezultāti un pamatota nepieciešamība apdrošinātājiem aktīvāk skaidrot klientu iespējas un tiesības. 1.posms – „Izmanto saskaņotos paziņojumus” Sadarbībā ar Latvijas Valsts policiju tika sagatavotas infopakas, lai veicinātu saska oto pazi ojumu izmantošanu. Infopakas sastāvēja no izglītojoša bukleta par saska otajiem pazi ojumiem, aizpildīta pazi ojuma parauga un saska otā pazi ojuma veidlapas. Materiāli tika sapakoti A5 izmēra plēves vāci os, tādejādi padarot tos ērtus glabāšanai automašīnā, lai nepieciešamības gadījumā varētu izmantot. Infopakas reidu laikā un nelielo ce u satiksmes negadījumu vietās izplatīja Ce u policija (kopā 10 000 infopakas), autoskolām un saviem klientiem tās izplatīja If Latvia (7 000 infopakas). Posma atklāšanas pasākumā medijiem tika organizēts brauciens kopā ar Ce u policiju uz ce u satiksmes negadījuma vietu, lai klātienē demonstrētu sīka negadījuma dokumentu noformēšanas kārtību, un skaidrota saska otā pazi ojuma izmantošanas iespēja attiecīgajā situācijā. Mēr a grupa: visi autovadītāji; Vēstījums: ja noticis neliels ce u satiksmes negadījums, ātrāk, ērtāk un lētāk ir aizpildīt saska oto pazi ojumu nevis izsaukt policiju. If Latvia veicina pazi ojumu izmantošanu un ikvienam apdrošinātājam uz to pamata jāizmaksā atlīdzības pilnā apmērā. Komunikācijas kanāli: • Mediji – preses relīzes, preses konference, izbrauciens uz negadījuma vietu; • Tieša autovadītāju uzrunāšana – policijas un If Latvia izplatītās infopakas (reidu laikā, negadījumos iesaistītajiem, If Latvia klientiem, autoskolām); Rezultātu mērīšanas kritēriji: • Atspogu ojums medijos; • Autovadītāju skaits, kas sa ēmis infopakas – saska oto pazi ojumu ar skaidrojumiem un instrukciju to lietošanai; • If Latvia klientu interese par saska oto pazi ojumu un infopaku iegūšanu; • Saska oto pazi ojumu izmantošanas pieaugums. 2. posms – „Kas jāzina par OCTA?” Sadarbībā ar „Patērētāju tiesību aizsardzības centru” (PTAC) tika izgatavoti informatīvi bukleti par iespējām sa emt OCTA atlīdzības pilnā apmērā. Bukletos tika sniegta informācija par cietušo tiesībām sa emt atlīdzības, kā arī skaidrots par pareizāko rīcību, lai sa emtu atlīdzību pilnā apmērā. Mēr a grupas: • ce u satiksmes negadījumos cietušās personas un to tuvinieki; • ārstniecības iestādēs strādājošie; • mediji; • sabiedrība kopumā; Vēstījums: If Latvia aicina ce u satiksmes negadījumos cietušajiem izmantot savas tiesības un sa emt atlīdzības no negadījumu izraisījušās automašīnas OCTA apdrošinātāja arī par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem, turklāt atlīdzības pienākas arī gājējiem un visiem cietušajiem pasažieriem. Komunikācijas kanāli: • Mediji – preses relīzes, preses konference; • Tieša cietušo un ārstniecības iestādēs strādājošo uzrunāšana; • Sabiedrības pārstāvju tieša uzrunāšana – If Latvia un PTAC bukletu izplatīšana; Rezultātu mērīšanas kritēriji: • Atspogu ojums medijos; • Sabiedrības interese par iespējām sa emt atlīdzības; • Izmaksāto atlīdzību par personai nodarītajiem zaudējumiem pieaugums. 2
  4. Kampaņas rezultāti 1. Panākta plaša If Latvia publicitāte, kurā uz ēmums pozicionēts atbilstoši izvirzītajiem mēr iem. Medijos plaši atspogu oti visi īstenotie kampa as posmi un aktualizētas izvirzītās tēmas, tādejādi pievēršot sabiedrības un mēr a grupu uzmanību. 2. If Latvia medijos sevi pozicionējusi kopā ar Valsts Policiju un Patērētāju tiesību aizsardzības centru, tādejādi veicinot uzticamību savām aktivitātēm un piedāvātajiem produktiem, kā arī rādot piemēru veiksmīgai privātā un valsts sektora sadarbībai. 3. If Latvia valdes priekšsēdētājs Andris Morozovs sevi veiksmīgi pozicionējis kā nozares eksperts un apdrošinātāju pārstāvis, kas gatavs atklāti runāt arī par klientu tiesībām un zemūdens akme iem, no kuriem klientiem jāuzmanās slēdzot apdrošināšanas darījumu. Kā pierādījums kalpo Dienas Bizness publikācija par zemapdrošināšanu un tās riskiem īpašuma apdrošināšanā, kurā laikraksts kā ekspertu izvēlējies If Latvia vadītāju. 4. 17 000 autovadītāju sa ēmuši saska oto pazi ojumu infopakas. If Latvia birojos klienti izrāda aktīvu interese par bezmaksas infopakām ar saska otajiem pazi ojumiem un tiek turpināta to ražošana, lai apmierinātu klientu pieprasījumu; 5. Apdrošinātāju sniegtā informācija liecina, ka 2005. gada beigās jau ap 40 % iesniegumu par ce u satiksmes negadījumiem ir saska otie pazi ojumi (gada sākumā tika uzskatīts, ka saska otie pazi ojumi tiek izmantoti 3% negadījumu). Saska oto pazi ojumu izmantošanas pieaugumu lielā mērā ir veicinājusi arī If Latvia un Valsts policijas rīkotā kampa a; 6. Sagatavots un izplatīts buklets par iespējām un pareizāko rīcību cietušajiem, lai varētu sa emt OCTA atlīdzības arī par personai nodarītajiem zaudējumiem, ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem; 7. Medijiem un sabiedrībai ir atgādināts, ka OCTA paredz atlīdzību ne tikai par sabojātu automašīnu, bet arī par personai nodarītajiem zaudējumiem; 8. PTAC un If birojos griezies liels interesentu skaits par iespējām sa emt OCTA atlīdzības personai nodarīto zaudējumu gadījumā. Pateicoties medijos izplatītajai informācijai, ar MRS grupas starpniecību ir atrisināts arī reāls apdrošināšanas gadījums un cietusī persona ir sa ēmusi atlīdzību par ārstēšanās izdevumiem. Kampaņas atspoguļojums medijos Kampaņas palaišana LETA, If Latvia: 37% Latvijas iedzīvotāju nezina par savām tiesībām apdrošināšanas jomā, 05.09.2005. Laikraksts Djelovije Vestji, Kienti nezina par savām tiesībām, 06.09.2005. Laikraksts Diena, Nezina apdrošināšanas tiesības, 07.09.2005. Laikraksts Telegraf, Noslēpumainais k ūs zināms, 07.09.2005. Laikraksts Vestji Segodnja, Par apdrošināšanu neformālā gaisotnē, 08.09.2005. Laikraksts Dienas Bizness, Par apdrošināšanu informēs vairāk, 14.09.2005. Radio SWH raidījums 7 Naglas – saruna ar Andri Morozovu, 08.10.2005. Žurnāls Nedē a – Raidījuma 7 Naglas ar Andri Morozovu atspogu ojums, 11.10.2005. 1.posms NRA, Uzsāk kampa u par saska oto pazi ojumu lietošanu, 31.10.2005. Dienas Bizness, 97% nav izmantojuši, 01.11.2005. Diena, Vēlas iemācīt lietot saska oto pazi ojumu, 01.11.2005. Latvijas Avīze, Autovadītāji piesardzīgi pret saska oto pazi ojumu, 01.11.2005. Vestji Segodnja, Ekonomējiet savu laiku un svešu naudu, 01.11.2005. Čas, Ja Jūsu mašīnu apskādēja, 01.11.2005. Djelovije Vestji, 01.11.2005. NRA, Aicina izmantot saska otos pazi ojumus, 02.11.2005. Apollo.lv, Veicinās saska oto pazi ojumu izmantošanu ce u satiksmes negadījumos, 31.10.2005., LETA, Veicinās saska oto pazi ojumu izmantošanu ce u satiksmes negadījumos, 31.10.2005. (3 zi as) 2.posms LETA, Vairāk nekā 80% CSN cietušo neizmanto iespēju atlīdzināt ārstēšanos, 12.12.2005. LTV Rīts, 12.12.2005. LNT zi as, 12.12.2005. LTV Panorāma, 12.12.2005. Vestji Segodnja, Pie apdrošinātāja var sa emt lielu naudu, 13.12.2005. Dienas Bizness, Cietušie joprojām vāji informēti, 13.12.2005. Delfi “Versijas”, Oskars Hartmanis: Kurš atlīdzinās veselību?, 13.12.2005. LR 1 (2x), 13.12.2005. Diena, Baiba Vītoli a: Ble i vērtīgāki par dzīvību?, 20.01.2006. 3
  5. Ieskats projekta pasākumos un publicitātē Izgriezumi no publikācijām Informatīvo bukletu vāki Kampa as uzsākšanas mediju pasākums neformālā gaisotnē 1. If Latvia Valdes priekšsēdētājs medijiem prezentē veiktā pētījuma rezultātus un skaidro nepieciešamīobu izglītot patērētājus 2. Andris Morozovs un žurnālisti pēc 1. 2. preses konferences neformālā gaisotnē uz kutera Saska oto pazi ojumu izmantošanas veicināšanas posma atklāšanas preses konference un brauciens uz negadījuma vietu kopā ar Valsts policiju 3. Andris Morozovs informē ce u satiksmes negadījumā iesaistītos par iespējām izmantot saska oto 3. 4. pazi ojumu 4. Andris Morozovs un Ce u Policijas biroja priekšnieka vietnieks Vanags „Kas jāzina par OCTA?” Preses konference 5. Andris Morozovs un PTAC vadītāja Baiba Vītoli a 5.
Anzeige