Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Cardigan le-van-sy-dang-dai- g5961 y vàng - balo153

217 Aufrufe

Veröffentlicht am

Cardigans G5961Y Vàng

Giá bán: 490.000 ₫
Tồn kho: 5 sản phẩm
Thương hiệu:Korea
Mã sản phẩm:443746
Màu sản phẩm:
Chất liệu: sợi tổng hợp
Kích thước: 35cm (vai) - 37cm (ngực) - 65cm (dài) - 58cm (tay áo)

Veröffentlicht in: Lifestyle
 • Login to see the comments

Cardigan le-van-sy-dang-dai- g5961 y vàng - balo153

 1. 1. 7/23/201 5 Trang chủ (/) / Cardigans G5961Y Vàng Cardigans G5961 Y Vàng Giá bán: 490.000 c_I Tồn kho: 5 sản phẩm mtp://bal0153.VrìICardÍganS-g5961y-yell0N Cardigans G5961Y Vàng - BALO153 Ạ K..0 ENG l53 <”› t I /<f 1/11
 2. 2. 7/23/2015 Cardígarìs G5%1Y Vàrìg - BALO153 Thương hiệu: Korea Mã sản phẩm: 443746 Màu sản phẩm: Ũ Ũ Ũ Chất liệu: Sợi tổng hợp SỔ ngăn: Kích thước: 35cm (vai) - 37cm (ngực) - 65cm (dài) - 58cm (tay áo) Thể tích: Trọng lượng: 100g Ngăn đựng laptop: Thời gían bảo hành: Chọn số lượng Cardigans G5961Y Vàng 490,000 g 1 V Giới thiệu Sản phẩm Thông tin thương hiệu (O) Đánh giá http:/Ibal0153.vrì/Cardigans-g5961y-yellơN 2/1 1
 3. 3. 7/23/2015 httpJIbalo153.vr1IcardigarIs-g5961y-yellow Cardígarầ G5%1YVà`lg - BALO153 3/11
 4. 4. 7/23/2015 httpJIbalo153.vr1IcardigarIs-g5961y-yellow Cardígarầ G5%1YVà`lg - BALO153 4/11
 5. 5. 7/23/2015 Cardigarìs G5961YVàt1g - BALO153 http1IbaIo153.vrvcardigarIs-g5961y-yellow 5/11
 6. 6. 7I23I2015 Carcigarts G5961YVàI1g- BALO153 rnIpưlbal0153.vIvcaI'dIgal1s-g5%1y-yelltau 6l11
 7. 7. 7/23/2015 Cardigarìs G5961Y Vàrìg - BALO153 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM http:/Ibal0153.VrvcardÍgans-g5961y-yellow 7/11
 8. 8. Cardigarìs G5961Y Vàrìg - BALO153 7/23/2015 ap wy v ?Ì r ŕ 7 ia 7 N - ^ ì' X ` Ị( .Ir-,V TTV,`”:` r ' '” h( ŕ"~Ĩ`* } “- ẢI" sur Ố , ` Tả T I Í j`x .Ì _ T Ì ỹ V,zỒỆỊ,.ạ` Ị ' . I I Ề/ .T Ị Ầ "~ vấ” (lưcẵàllịrdigans-tyrỈ()ỊI7WĨ`//hÍÌẠề)v T (lcardigans-ty107W-black) CARDIGANS TY107W WHITE CARDIGANS TYT 07W BLACK (lcardigans-ty107w-White) 499.000 c_Ĩ (/Cardigans-ty107W-black) 499.000 Ế http:/Ibalo153.vrì/Cardigans-g5961y-yellow
 9. 9. 7I23l201 5 (lcardigans-ty107w-pink) CÀRDỈGANS TYT 07W PINK (/Cardigans-ty107w-pink) 499.000 (Ị SẢN PHẨM BẠN ÐÃ XEM http:/Ibalo153.vrì/Cardigans-g5961y-yellơw Cardigarìs G5961Y Vàrìg - BALO153 (/Cardigans-ty68w:TẠ/hite) CÀRDIGÀNS TY68W WHITE (lcardigans-ty68w-white) 499.000 (Ị 9/11
 10. 10. 7I23l201 5 (/Cardigans-nt1(JĨtầlk-black) CARDIGANS NT1 001 BLK ĐEN (lcardigans-nt1001blk-black) 420.000 Ị Cardigarìs G5961Y Vàrìg - BALO153 (lcardigans-g5519b-xanh) CARDIGANS G5519B XANH (lcardigans-g5519b-Xanh) 490.000 Q ẵi›iịiĨ:iLi :+¶:ề hả .Á I 4 Ểị% (lcardigans-g5519C-Charcoal) CARDIGANS G5519C CHARCOAL (lcardigans-g5519C-Charcoal) 490.000 g 0835.261.308 0933.242.285 AM 09:00 ~ PM 21 :OO KẾT NỐI VỞI CHÚNG TÔI 'Fi ~ĩƯ BALO153 | 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.Hồ Chí Mính | TEL: 0835.261.308 0933.242.285 | Business Registration http:/Ibalo153.vrì/Cardigans-g5961y-yellơw Number: 0313193984 10/11
 11. 11. 7/23/2015 Cardigans G5961Y Vàng - BALO153 COPYRIGHT CÒ 2015 BALO153 ALL RIGHTS RESERVED. Thiết kế website (http://thietkewebtdv.Com/thiet-ke-website.html) & dịch Vụ Seo (http://thietkewebtdv.C0m/dich-vu- Seo.html) by thietkeWebtdV.C0m (httpzllthietkewebtdv.coml) iìttp://bal0153.VrìICardÍganS-g5961y-yell0N 1 1/11

×