Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Balo153-cardigan-Le-Van-Sy-quan-3-dang-dai-RN08-hong

207 Aufrufe

Veröffentlicht am

Cardigans RN08
Giá bán: 550.000 ₫
Tồn kho: 5 sản phẩm
Thương hiệu:Korea
Mã sản phẩm:443794
Màu sản phẩm: Đem, Hồng, Charcoal
Chất liệu: 60%poly+40%tơ nhân tạo
Kích thước: 31cm (vai) - 43cm (ngực) - 62cm (dài) - 60cm (tay áo)
Trọng lượng: 110g
http://balo153.vn/cardigans-rn08p-hong

Veröffentlicht in: Lifestyle
 • Als Erste(r) kommentieren

Balo153-cardigan-Le-Van-Sy-quan-3-dang-dai-RN08-hong

 1. 1. 7/29/2015 Cardigans RN08P Hóng - BALO153 VI ENG (/ ) Trang chü (l) / Cardigans RN08P Hóng . P- ro http: /IbaIo1Síivn/ cardigans-rnoep-hong 1/10
 2. 2. 7/29/2015 Cardigans RN08P Hóng - BALO153 'í Cardigans RN08P Hàng Giá bán: 550.000 (j T`ón kho: 5 sán phãm Thuorng hiêu: Korea Mã sán phãm: 443792 Màu sán phãm: E] | :| E] Chãt Iiéu: 60%poIy+40%t0 nhãn tao S6 ngãn: Kích thuóc: 31 cm (vai) - 43cm (nguc) - 62cm (dài) - 60cm (tay áo) Thê' tích: Trong Iuqng: 110g Ngãn dung laptop: Thài gian báo hành: http: /IbaIo1Sílvnlcardigans-rnoep-hong 2/10
 3. 3. 7/29/2015 Cardigans RN08P Hóng - BALO153 Chon S6 Iuqng Q. T* 1 --- Cardigans RN08P H`óng 550,000 g 1 v Gió*i thiéu sán phãm Thóng tin thuong hiéu () Bánh giá http: /IbaIo1Síívn/ cardigans-rnoep-hong 3/10
 4. 4. 7/29/2015 Cardigans RN08P Hóng - BALO153 http: /IbaIo153.vnIcardigans-rn08p-h0ng 4/10
 5. 5. 7/29/2015 Cardigans RN08P Hóng - BALO153 'Hi. A? : i httpJIbaIo153.vn/ cardigans-rn08p-h0ng 5110
 6. 6. 7/29/2015 Cardigans RN08P Hóng - BALO153 có THE BAN QUAN TAM http: /IbaIo1Sílvnlcardigans-rnoep-hong 6/10
 7. 7. Cardigans RN08P Hàng - BALO153 7/29/2015 w' w y a a? ~ ~ ~ '- - ; ' I ' ` . , x n` 1 T s ' “ r f 1 7 w V* i ` _-1 1 . ,, - w I I ü` Q x "_ A I í / x , 1 i g s# *zar* V' . s" ' ' " l. {A} I Il _w A D4 I **lag . / s/ I * ` , a_ “s, s V' `^. .a. 'i. " : '-'. ) '~ ' Z r. .z*- (/ 'c: .a. rdigans-ty107w-` 1122)' g CARDIGANS TY107W BLACK (/ cardigans-ty1O7W-black) 499.000 g CARDIGANS TY107W WHITE (lcardigans-ty1o7w-white) 499.000 g http: /Iba| o153.vn/ cardigans-rnO8p-h0ng (/ cardigans-ty1O7W-black) 7/10
 8. 8. 7/29/201 5 (lcardigans-ty1o7w-pink) CARDIGANS TY107W PINK (lcardigans-ty1o7w-pink) 499.000 g sAN PHAM BAN BA XEM http: /Iba| o153.vn/ cardigans-rnO8p-h0ng Cardigans RN08P Hàng - BALO153 (lcardigans-tyñswíIA/ ñite) CARDIGANS TY68W WHITE (/ cardigans-ty68w-white) 499.000 g 8/10
 9. 9. 7/29/201 5 (/ cardigans-k044g-grey) CARDIGANS KO44G XAM (/ cardigans-k044g-grey) 690.000 d Cardigans RN08P Hàng - BALO153 [ni I* i `. gs: * _/ . x? (lcardigans-ko44p-hong) CARDIGANS KO44P HóNe (lcardigans-ko44p-hong) 690.000 d I! .. p: 1m/ x Big/ ::iiiijiíí x (lcardigans-rnosp-hong) CARDIGANS RN08P HóNG (/ cardigans-m08p-hong) 550.000 d 0835261 .308 0933242285 AM 09:00 ~ PM 21:00 KET Nói vói CHUNG TóI fi n! BALO153 | 308 Lê Vãn S37, Phuórng 14, Quàn 3, TP. Hó Chí Minh | TEL: 0835.261.308 0933.242.285 | Business Registration httpz/ Ibaloi 53.vn/ cardigans-rnO8p-h0ng Number: 0313193984 9/10
 10. 10. 7/29/2015 Cardigans RN08P Hóng - BALO153 COPYRIGHT © 2015 BALO153 ALL RIGHTS RESERVED. Thiét ké website bói thietkewebtdv. c0m mtp: //ba| o1 53.vn/ cardigans-rnO8p- hong 10/10

×