Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Balo153-cardigan-Le-Van-Sy-quan-3-dang-dai-K044-hong

236 Aufrufe

Veröffentlicht am

Cardigans K044
Giá bán: 690.000 ₫
Tồn kho: 5 sản phẩm
Thương hiệu:Korea
Mã sản phẩm:443789
Màu sản phẩm: Xám, Hồng
Chất liệu: thun cotton
Kích thước: 35cm (vai) - 29cm (ngực) - 78cm (dài) - 60cm (tay áo)
Trọng lượng: 140g
http://balo153.vn/cardigans-k044p-hong

Veröffentlicht in: Lifestyle
  • Als Erste(r) kommentieren

Balo153-cardigan-Le-Van-Sy-quan-3-dang-dai-K044-hong

  1. 1. 7/29/2015 Cardigans K044P Hóng - BAL0153 VI ENG (/ ) Trang chü (l) / Cardigans K044P Hóng xi ` y l ~ V , , V (If '45 x . f? J* http: /IbaIo153.vn/ cardigans-k044p-h0ng 1/9
  2. 2. 7/29/201 5 Cardigans K044P Hóng Giá bán: 690.000 (j T`ón kho: 5 sán phãm Thuorng hiêu: Korea Mã sán phãm: 443790 Màu sán phãm: E] | :| Chãt Iiêu: thun cotton S6 ngãn: Kích thLróc: 35cm (vai) - 29cm (nguc) - 78cm (dài) - 60cm (tay áo) Thê' tích: Trong Iuqng: 140g Cardigans K044P Hóng - BAL0153 Ngãn dung laptop: Thài gian báo hành: http: /IbaJo153.vnlcardigans-kO44p-hong
  3. 3. 7/29/201 5 Chon S6 Iuong ñ t. í"üu Cardigans K044P H`óng Gió*i thiéu sán phãm Thóng tin thuong hiéu http: /lbaIo153.vn/ cardigans-k044p-h0ng Cardigans K044P Hóng - BAL0153 690.000 g ()Dánh giá 7 ` r . xi ` y c ' , . J @ox x . ba**
  4. 4. 7/29/201 5 http: /IbaIo153.vnIcardigans-k044p-h0ng Cardigans K044P Hóng - BAL0153 4/9
  5. 5. 7/29/201 5 có THE BAN QUAN TAM http: /IbaIo153.vnIcardigans-kO44p-h0ng Cardigans K044P Hóng - BAL0153 5/9
  6. 6. Cardigans K044P Hóng - BAL0153 7/29/2015 w' w y o ? T - ~ - '- - - ; ' I ' ` . , vfa"` 1 Tx 1 ' x “ r f . 7 w V* i ` : t ( . ,, - w” I I ü` Q x "_ A I / K I t t [I I w' ' f. ., wa. : ` . i ' " l. X", I Il _w A 14 I **Iraq . / s/ I *` , a_ r. , . V' -<` ~- i---g ~ 1 Z r. .z*- (/ 'o; rdigans-ty107w-` fit/ é), 1 (lcardigans-ty107w-black) CARDIGANS TY107W WHITE CARDIGANS TY107W BLACK (/ cardigans-ty107w-white) 499.000 g (/ cardigans-ty107w-black) 499.000 g http: /IbaIo153.vn/ cardigans-k044p-h0ng
  7. 7. 7/29/201 5 (lcardigans-ty1o7w-pink) CARDIGANS TY107W PINK (lcardigans-ty1o7w-pink) 499.000 g sAN PHAM BAN BA XEM http: /IbaIo153.vn/ cardigans-k044p-h0ng Cardigans K044P Hóng - BAL0153 (ICardiQanS-tyGSWZI/ vñite) CARDIGANS TY68W WHITE (/ cardigans-ty68w-white) 499.000 g 7/9
  8. 8. 7/29/2015 Cardigans K044P Hóng - BAL0153 4 , T i _ i i [ii ; x i `. i L«' ` ; I 4 1 _^; ; ` I I g I v - 'T I (lcardigans-ko44g-grey) (/ cardigans-k044p-hong) CARDIGANS KO44G XAM CARDIGANS K044P HóNG (/ cardigans-k044g-grey) 690.000 (/ cardigans-k044p-hong) 690.000 g d Big/ ::itiijiíí 0835261 .308 0933242285 AM 09:00 ~ PM 21:00 KãT Nói vói CHUNG Tói 'FI z! BAL0153 | 308 Lê Vãn S37, Phuóing 14, Quàn 3, TP. H0 Chí Minh | TEL: 0835.261.308 0933.242.285 | Business Registration Number: 0313193984 http: /IbaIo153.vn/ cardigans-k044p-hong
  9. 9. 7/29/2015 Cardigans K044P Hóng - BAL0153 COPYRIGHT@ 2015 BAL0153 ALL RIGHTS RESERVED. Thiêt ké website bói thietkewebtdv. com http: /IbaIo153.vn/ cardigans-kO-14p-h0rig 919

×