Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Balo153 quan-3-le-van-sy- mikkor betty pretty laptop hong

245 Aufrufe

Veröffentlicht am

Balo Mikkor Betty Pretty Laptop
Giá bán: 590.000 ₫
Tồn kho: 3 sản phẩm
Thương hiệu:Mikkor
Mã sản phẩm:443641
Màu sản phẩm: 6 color
Chất liệu: 600 Kodura tráng PU chống thấm
Số ngăn: 2 ngăn
Kích thước: 31cm x 18cm x 43cm
Thể tích: 31cm x 18cm x 43cm
Trọng lượng: 500g
Ngăn đựng laptop: 15"
Thời gian bảo hành: 12 tháng
http://balo153.vn/backpack-mikkor-betty-pretty-laptop-pink

Veröffentlicht in: Lifestyle
 • Login to see the comments

Balo153 quan-3-le-van-sy- mikkor betty pretty laptop hong

 1. 1. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hồng - BALO153 I I L I Ị! a Jy'^-; ơ Ĩ~lI ll' 1 ầvĩ. Ĩì :X I ' al” Baio Mikkor Betty Pretty Laptop Hồng Giá bán: 590.000 <_Ĩ http:/Ibalo153.VrvbaCkpack-mikkor-betty-pretty-laptop-pink 2/17
 2. 2. 81512015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hồng - BALO153 Tôn kho: 3 sản phẩm Thương hiệu: Mikkor Mã sản phẩm: 443640 Màu sản phẩm: Ù Ũ Ũ Ũ Ũ Ù Chất liệu: 600 Kodura tráng PU Chống thấm Số ngăn: 2 ngăn Kich thước: 31 Cm X 18cm X 43cm Thể tich: 0 Trọng lượng: 500g Ngăn đựng laptop: 15" Thời gian bảo hành: 12 tháng Chọn SỔ lượng `g 'r- Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hồng 590,000 Q 1 V Giới thiệu sản phấm Thông tin thương hiệu (0) Đánh giá http:/Ibaloi 53.vrI/backpack-mikkor-betty-pretty-laptop-pink
 3. 3. 81512015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hồng - BALO153 3 A7 O San pham cung Io_al.° http:/Ibalo153.vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-laptop-black (http:/Ibalo153.vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-laptop-black) http:/Ibalo153.vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-laptop-navy (http:/Ibalo153.Vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-Iaptop-navy) http:/Ibalo153.vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-laptop-Camo (http:/Ibalo153.Vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-Iaptop- camo) http://baloi 53.vn/backpack-mikkor-betty-pretty-laptop-coppergray (http://baloi 53.Vn/backpack-mÍkkor-betty-pretty-Iaptop- Coppergray) http:/Ibalo153.vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-laptop-mint (http:/Ibalo153.vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-Iaptop-mint) iìttp://bal01 53.Vrì/backpack-mÍkkor-betty- pretty-laptop-pi nk 4/17
 4. 4. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hòng - BALO153 ø - '~ ử-L I it` `s"7 Ì l I i gỊ`ấ: g IX ẢI A B W* ° i http:/Ibalo153.vrVbackpack-míkkor-betty-pretty-laptop-PÍN( 5/17
 5. 5. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hòng - BALO153 http:/Ibalo153.vrVbackpack-míkkor-betty-pretty-laptop-PÍN( 6/17
 6. 6. 8/5/2015 iìttp://balo153.Vr1IbaCkpaCk-mÍkkor-betty-pretty-laptop-pink Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hồng - BALO153 X *`I X Ì 7/17
 7. 7. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hòng - BALO153 x/ AI-đứ Bỉ B .ặr qặ"` “X KI / Ỉ kã . "‹-'? C L, /I . ì. í ' 'I 'Ạ il k` J http:/Ibalo153.vrVbackpack-míkkor-betty-pretty-laptop-PÍN( 8/17
 8. 8. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hòng - BALO153 I. F. t i I í E I ii ẵ`I Ị gì "vĩ i -Ế li vi ÌFV I ' ị i 1 :I i II O4 ii i il I i . . .I Ì I °i I I . Ì i I Ế `: I` " 1 i i , . i . i Ì i I 1 i i http1IbaIo153.vrvbackpack-mikkor-betty-pretty-IaptoỊ›pir1I( 9/17
 9. 9. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hòng - BALO153 ỆCỆE'Bñừ"'Ẹt*'.ĩndTfr' Tr' TT'Ỹ"ĨT`U'†“l'_'T' v"v' V-v-'*v='-'.v,TT;sỹ8'ă__6f°ỵf;Ịr rtf " ' Ìv.I_ 5* Ti tÁỢỉỹLVẸ`Ăiñ1y - Ị *i 3ỀfVTỈ†ẵP 1'-1 °I.“j~Yttnhwý‹Ệj 1ơf4nl -.'-.EỊỆV . .-tịỉv L- . Pí *PW W *I "ITT '-'aĩ`~yaì Ềụfzírvvfjịvịñtậìtnjĩ , ,,LLLL--..Ạ .x 1 .4n.,L..1.1.....L. :P51 T It Í Ir P _ I' Ii' K, I. i li li . . http://balo1 53.vr1/backpack-mikkor-betty-pretty-laptop-pim( 10/17
 10. 10. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hòng - BALO153 l"I"'“*'_'_Ĩ__ μfvaỹxn jvĩỉịĩ _ A -fr Ạ í7ỈĨ.,vỆTIly,A'_ :ŕrg_lv .. Ể J ổi 1 ụ. .. ir_ I íj i ?I I u_ . v.~ŕ *ĩarịŕŕ '” 'I'vt7ơ°7I`.7'_f"_ŕ ,rrA,IJ'μtỆ.lμ°p!'.J”f';' httpĩ[[bal0153.vrVbackpack-mÍkk0r-betty-pretty-laptop-PÍN( 11/17
 11. 11. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hòng - BALO153 4I.Ợ.l4.'lx httpĩ[[bal0153.vrVbackpack-mÍkk0r-betty-pretty-laptop-PÍN( 12/17

×