Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Balo153 cửa hàng balo cao cấp trên đường lê văn sỹ

Chúng tôi hiện là shop balo duy nhất trên đường Lê Văn Sỹ kinh doanh các mặt hàng “balo công ty”, “balo nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến thời điểm này. Đến với chúng tôi bạn sẽ đến với những lựa chọn thú vị, và hoàn toàn an tâm về chất lượng.
Tìm chúng tôi qua mạng bằng từ khóa "balo153", "balo le van sy", "balo quan 3"

Hoặc đến trực tiếp showroom shop Balo153-Korea cardgian fashion

Địa chỉ : 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh,

Số điện thoại : 0835.261.308, 0933.242.285

Email : btlvnonline@gmail.com, balo153.vn@gmail.com

Website : http://balo153.vn

Facebook : https://www.facebook.com/Cardigans.korea, https://www.facebook.com/balo153
Zalo : balo153, 0933.242.285
Viber : 0933.242.285

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Balo153 cửa hàng balo cao cấp trên đường lê văn sỹ

 1. 1. 7/23/2015 "BaIo153" cửa hàng "balo" cao Cắp tại Lẽ Văn Sỹ - BALO153 Vl ENG 5 BAI. Trang chủ (/) / "Bal0153" cửa hàng "bal0" Cao Cắp tại Lê Văn Sỹ "Bal0153" Cửa hàng "balO" cao cấp tại Lê Văn Sỹ "Baloĩ 53" C vă n Sỹ Chúng tôi hiện là Shop balo duy nhất trên đường Lê Văn Sỹ kinh doanh Các mặt hàng "balo Công ty (http:llbal0153.Vn)`”, '^balo nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến thời điếm này. Đến với chúng tôi bạn sẽ đến Với những lựa Chọn thú Vị, và hoàn toàn an tâm về chất lượng. 7 ưa hàng "balO" Cao Câ'p tại Lê tìttp://bal0153.VrìIbalO153-Cua-harìgtbalo-Cao-cap-tai-le-van-sy (/) 1/19
 2. 2. 7I23I2015 "Balo153" cửa hàng "balo" cao cáp tại Lè Vãn Sỹ - BALO153 http1Ibalo153.vrvbalo153-cua-haI°lg-balo-cao-cap-tai-le-vari-sy 2/19
 3. 3. 7I23I2015 "Balo153" cửa hàng "balo" cao cáp tại Lè Vãn Sỹ - BALO153 ,iã _/ Ỉ 7 L . J â' Ấ http1Ibalo153.vrvbalo153-cua-haI°lg-balo-cao-cap-tai-le-vari-sy 3/19
 4. 4. 7/23/2015 "Balo153" cứa hàng "balo" cao Cấp tại Lè Vãn Sỹ - BALO153 _ V I I ,E _ ,_ . ` -:. 4. I V __ A v `-.Z .» Ĩ . ải! Vã›v_;._ Í _Đ ì , q I :` -cề*-' _. “ưu--,,V -'It , _ , c,... yì `a u...... . y t ~.ý.. s. :X-ặ. -L ` L a i Í 'u Kích thước: 35x i5X 7 cm Giá 2 650K http2IIbal0153.vrVbal0153-cua-hang-balo-cao-Cap-tai-le-var]-Sy 4/19
 5. 5. 7/23/2015 "Balo153" cửa hàng "balo" cao cấp tại Lẽ Vặn Sỹ - BALO153 tìttp://bal0153.VrìIbalO153-Cua-hang-balo-Cao-cap-tai-le-van-sy 5/19
 6. 6. 7I23I2015 "Balo153" cửa hàng "balo" cao cáp tại Lè Vãn Sỹ - BALO153 /, ..,/ ‹' Il I r/ ,` , V I i ir J n` i' J X ` ø ` J Ự V Ị ñi Ả _I 7 7 I, ì ti http1Ibalo153.vrvbalo153-cua-haI°lg-balo-cao-cap-tai-le-vari-sy 6/19
 7. 7. 7I23I2015 "Balo153" cửa hàng "balo" cao cáp tại Lè Vãn Sỹ - BALO153 http1Ibalo153.vrvbalo153-cua-haI°lg-balo-cao-cap-tai-le-vari-sy 7/19
 8. 8. 7/23/2015 "Balo153" cửa hàng "balo" cao cắp tại Lê Vặn Sỹ - BALO153 tìttp://balo153.vr1/balo153-cua-harìg-balo-cao-cap-tai-le-varì-sy 8/19
 9. 9. I " bề'-'4,O"v7-?Sir ilu:-ềrμü ~` _- =^“A'4-v-1 L-1~ị;'‹.N_-'è-,zz;r"‹-.ị4L.. ` F . “ . ~fẠv ` V '“, ' `. li . gầ .Ì ỄJIĨỀÉỂIẺ ĨÍIẺ UI Ì iỸỀầỈQĨĨẵẵhẫẫữĩẵỂẵng'ũỆấĨỘỀỆềƠ“'CẫF ĨŨTỀ IÌIẺIIEI ĨAẠ.vlẠae ĩ r.Ị“ ; L
 10. 10. 7/23/2015 "Balo153" cửa hàng "balo" cao cáp tại Lé Vặn Sỹ - BALO153 lt; u^ĩ~`~s c -ŕa c. ề .- ẸịẸ==. Ế F Ể; http:/Ibalo153.vr1/balo153bcua‹hang-balo-cao-cap-tai-le~varì-Sy 10/19
 11. 11. 7I23I2015 "Balo153" cửa hàng "balo" cao cáp tại Lè Vãn Sỹ - BALO153 @Kậu ẫỂấấẫỂ<ầiẵ(ẩẫắ”t ii r. ,”__,, lg 4 À ' http1Ibalo153.vrvbalo153-cua-haI°lg-balo-cao-cap-tai-le-vari-sy 11/19
 12. 12. 7I23I2015 "Balo153" cửa hàng "balo" cao cáp tại Lè Vãn Sỹ - BALO153 Ì ụ .H `ỵ ytế è` ` NI http1Ibalo153.vrvbalo153-cua-haI°lg-balo-cao-cap-tai-le-vari-sy 12/19
 13. 13. 7/23/2015 "Balo153" cửa hàng "balo" cao cắp tại Lê Vặn Sỹ - BALO153 iìttp://balO153.Vrì/bal0153-Cua-harìg-balo-Cao-cap-tai-le-Van-sy 13/19
 14. 14. 7I23l2015 "Balo153" cửa hàng "balo" cao cắp tại Lê Vặn Sỹ - BALO153 Kha kì f 7Ĩ'7i ) iìttp://balO153.Vrì/bal0153-Cua-harìg-balo-Cao-cap-tai-le-Van-sy 14/19
 15. 15. 7/23/2015 "Balo153" cửa hàng "balo" cao cáp tại Lè Vãn Sỹ - BALO153 I IIl.u1.›.lll.i a.I...-lil .vuv. I... E .ÌI.p.1iu.Ll Ư u , . v y .Ị . . . ln . Jl.u›μ.l. Ìlu‹IduỊ.JJ.1IWt1l Iv. ,u. . HC r .t..:.›,r..,ę ' .:' 0;& 7 ”_AI x_^v .. . ..., ,J ....r,. μ,. . . FI.. .u .. ụ vỉ› . F I . :Rr . .sd 15/19 http:/Ibalo153.vn/bal0153-cua-harìg-balo-cao-cap-tai-le-vari-Sy
 16. 16. 7I23I2015 "Balo153" cửa hàng "balo" cao cáp tại Lè Vãn Sỹ - BALO153 .`F/ http1Ibalo153.vrvbalo153-cua-haI°lg-balo-cao-cap-tai-le-vari-sy 16/19
 17. 17. 7I23I2015 "Balo153" cửa hàng "balo" cao cáp tại Le Vãn Sỹ - BALO153 /ŕ”""` v,t.'gfg';:-'lì Ộẹịi .g Ẹ' ìt "ầ'Ấ 7 _If.-.-J.'.'ŕu“n'?ŕŕ‹`ŕQ'Nŕŕŕq'u'ŕ›'IIŕŕđ'a‹.-a.-ri.-II.-› t Ỉ, Ị” ỵỉ' http:/Ibalo153.vr1lbalo153-cua-harig-balo-cao-cap-tai-le-var!-sy 17/19
 18. 18. 7/23/2015 "Balo153" cửa hàng "balo" cao Cáp tại Lé Vặn Sỹ - BALO153 Tìm chúng tôi qua mạng bằng từ khóa "balo153", "balo le van sy (http:/Ibalo153.vnlbalo)", "balo quan 3 (http:/Ibalo153.Vnlbalo-lapt0p)" Hoặc đến trực tiếp showroom Shop Balo153-Korea cardgian fashion (http:llbal0153.Vn) Địa ChỈ : 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành Phố Hồ Chi Minh, Số điện thoại : 0835.261.308, 0933.242.285 Email Z btlvn0nline@gmail.com (mailtozbtlvn0nline@gmail.com), balo153.Vn@gmail.com Website : http://bal0153.Vn Facebook : https:llINvN.facebook.comlCardiganS.korea (https:llINVN.facebo0k.ComlCardiganS.korea), https ://VvNw.facebo0k.com/balo1 53 (https://wvviN.faceboOk.com/balo153) Zalo Z balo153, 0933.242.285 Viber Z 0933.242.285 I Giải pháp về hành lý ký gửi khi đi máy bay (gÍaÍ-phap-Ve-hanh-ly-ky-gui-khi-di-may-bay) 0 "Balo153"- Người bạn đồng hành tuyệt vời cho công Sở (balO153-nguoi-ban-dong-hanh-tuyet-Voi-cho-Cong-S0) 0 [Quận 3] "Bal0153"- "Shop balo" gần chợ "nguyễn Văn trỗi" (quan-3-balo153-Shop-balo-gan-ch0-nguyen-van- troi) 0 "Balo153" cửa hàng "balo" cao cắp tại Lê Văn Sỹ (balo153-Cua-hang-bal0-cao-cap-tai-le-van-Sy) 0 Với "Cardigan" tự tin khoe dáng cùng Yoona (Voi-cardigan-tu-tin-khoe-dang-cung-yoona) 0835.261.308 0933.242.285 AM 09:00 ~ PM 21 :OO KẾT NỐI VỞI CHÚNG TÔI 'F i ,Z9 http:/Ibalo153.vr1/balo153›cuarhang-balo-cao-cap-tai-le-varì-Sy 18/19
 19. 19. 7/23/2015 "BaIo153" cửa hàng "balo" cao Cắp tại Lẽ Vặn Sỹ - BALO153 BALO153 | 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh | TEL: 0835.261.308 0933.242.285 | Business Registration Number: 0313193984 COPYRIGHT © 2015 BALO153 ALL RIGHTS RESERVED. Thiết kế Website (http://thietkewebtdv.com/thiet-ke-Website.html) & dịch Vụ seo (http://thietkewebtdv.Com/dich-vu- Seo.html) by thÍetkeWebtdV.c0m (httpzllthietkewebtdv.Coml) lìttp://bal0153.VrìIbalo153-Cua-hang-balo-Cao-cap-tai-le-van-sy 19/19

×