2011_12

Maksym Balaklytskyi
Maksym BalaklytskyiNewsroom editor um Nadiia TV Channel (Hope Channel Ukraine)
“Òåñíû âðàòà è óçîê ïóòü, âåäóùèå â æèçíü, è íåìíîãèå íàõîäÿò èõ” (Ìô. 7:14)
                  ÖÅÐÊÎÂÜ ÕÐÈÑÒÈÀÍ-ÀÄÂÅÍÒÈÑÒÎÂ ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÄÍß
              Åæåìåñÿ÷íîå ðåëèãèîçíîå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå èçäàíèå
                Õàðüêîâñêîé, Çàïîðîæñêîé, Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòåé

¹12 (177) èçäàåòñÿ ñ 2002 ã.              www.asd.in.ua            äåêàáðü 2011
        ßÊ ÇÓÏÈÍÈÒÈ ÑÍ²Ä          ÇÀ×ÅÌ ËÞÄÈ ÆÅÍßÒÑß?      ÊÀÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎÂÀÒÜ Î ÕÐÈÑÒÅ
        ÇÀ ÎÄÍÅ ÏÎÊÎ˲ÍÍß                             ÑÂÎÅÌ ÏÎÄÚÅÇÄÅ
           ñòð. 7                 ñòð. 9                ñòð. 11
  ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ
  ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÄÂÅÍÒÈÑÒÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ ÓÊÐÀÈÍÛ:
«Â ÍÀÃÎÐÍÎÉ ÏÐÎÏÎÂÅÄÈ ÕÐÈÑÒÀ ÅÑÒÜ ÈÇÁÛÒÎÊ Ñ×ÀÑÒÜß,
     ÍÎ ÎÍÎ ÏÎ-ÄÐÓÃÎÌÓ ÂÛÃËßÄÈÒ»
 Âèêòîð Àëåêñååíêî,                                    ïëà÷óùèå». À ÷òî, åñëè
ïðåçèäåíò Óêðàèíñêîãî                                   äà? Õðèñòîñ ãîâîðèò:
óíèîíà Àäâåíòèñòñêîé                                    «Áëàæåííû êðîòêèå,
öåðêâè, ðàññêàçûâàåò î                                   ïîòîìó ÷òî îíè íàñëå-
ñïóòíèêîâîé åâàíãåëèçà-                                  äóþò çåìëþ». Êòî èç
öèè, êîòîðàÿ ïðîéäåò â                                   êðîòêèõ ìîæåò ñåãîäíÿ
ìàðòå 2012 ãîäà â Êðèâîì                                  ÷òî-òî íàñëåäîâàòü?
Ðîãå.                                           Íî, ìîæåò áûòü, ýòî
                                              ïðàâäà?
  Íà ïðîòÿæåíèè øåñòè                                     Ñïóòíèêîâàÿ ïðî-
ëåò ýòà öåðêîâü èñïîëü-                                  ãðàììà áóäåò íàïðàâ-
çóåò îêîëîçåìíóþ                                      ëåíà íà òî, ÷òîáû
îðáèòó äëÿ ðàñïðîñòðà-                                   îñâåòèòü ýòè ãðàíè.
íåíèÿ åâàíãåëüñêîé                                     Ãðàíè ñ÷àñòüÿ, íà
âåñòè ñðåäè ðóññêîÿçû÷-                                  êîòîðûå íå âñåãäà
íîãî íàñåëåíèÿ. Ïåðâàÿ                                   îáðàùàåò âíèìàíèå
òàêàÿ êîìïàíèÿ ïðîøëà â                                  ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê.
Êèåâå, â ìàðòå 2005 ãîäà.                                  – ÂÛ ÍÅ ÁÎÈÒÅÑÜ, ×ÒÎ
Åå ïðîâîäèë Ìàðê Ôèíëè                                   ÀÄÂÅÍÒÈÑÒÛ «ÍÅ
â Îêòÿáðüñêîì äâîðöå.                                   Ó Ç Í À Þ Ò » Ý Ò Ó
Óòâåðæäàþò, ÷òî, âûñòóïàÿ íà     ïîíèìàåò èñòèíó – ýòî îäíî äåëî,
                   äðóãîå – ÷òî îí ñ÷èòàåò, ÷òî ó íåãî â  ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ, ÑÊÀÆÓÒ: «ÝÒÎ ÍÅ
òðèáóíå ýòîãî äâîðöà â 1960 ãîäó,                       ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ, À
Íèêèòà Õðóùåâ ïîîáåùàë: «Â 1980    ñåðäöå Áîã. È âîò äëÿ òàêèõ ëþäåé
                   Èèñóñ ïðîèçí¸ñ, â ñâî¸ âðåìÿ,      ÍÅÄÅËß ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß»? ÍÅ
ãîäó ÿ âàì ïîêàæó ïî òåëåâèçîðó                        ÏÎÄÌÅÍÀ ËÈ ÝÒÎ ÊÀÊÀß-ÒÎ?
ïîñëåäíåãî ïîïà». Ñëåäóþùèå      Íàãîðíóþ ïðîïîâåäü. Ïîýòîìó
                   ñïóòíèêîâàÿ ïðîãðàììà 2012 ãîäà      Ïðîøëî óæå øåñòü ñïóòíèêîâûõ
ïðîãðàììû ïðîâîäèëè óæå åâàíãå-                        ïðîãðàìì. Â ïîëîâèíå èç íèõ áûëî
ëèñòû ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðà-     áóäåò çàòðàãèâàòü âîïðîñû ïðàêòè-
                   ÷åñêîãî õðèñòèàíñòâà. Íàçâàíèå     èçëîæåíèå áèáëåéñêèõ äîêòðèí.
íñòâà. Â ìàðòå 2007 ãîäà â Êèåâå                       Ìàðê Ôèíëè, Ìîèñåé Îñòðîâñêèé,
âûñòóïàë Ïåòð Êóëàêîâ, â ìàðòå 2008  ñïóòíèêîâîé ïðîãðàììû «À ÷òî, åñëè
                   äà? Íåîáû÷íûå ãðàíè ñ÷àñòüÿ».      Àðòóð Øòåëå, Åâãåíèé Çàéöåâ, ϸòð
ãîäà â Íèæíåì Íîâãîðîäå (Ðîññèÿ) -                      Êóëàêîâ ãîâîðèëè î äîêòðèíàõ. Ìû
Àðòóð Øòåëå. Ãîä ñïóñòÿ â Ëóöêå     Íàãîðíàÿ ïðîïîâåäü, ãäå ðå÷ü
                   èäåò î ïðàêòè÷åñêîì õðèñòèàíñòâå,    òîæå áóäåì ãîâîðèòü î íàøåì
âûñòóïàë Ìîèñåé Îñòðîâñêèé.                          äîêòðèíàëüíîì ó÷åíèè â êîíòåêñòå
ìàðòå 2010 ãîäà Ïåòð Êóëàêîâ     â îñíîâíîì ïîñòðîåíà íà ïðîòèâî-
                   ïîñòàâëåíèè. Õðèñòîñ ïîêàçûâàåò     Íàãîðíîé ïðîïîâåäè. Çäåñü áóäåò
ïðîâåë ñïóòíèêîâóþ êîìïàíèþ â                         áîëüøå óäåëåíî âíèìàíèÿ ïðàêòè-
Êèøèíåâå (Ìîëäîâà), â 2011 ãîäó â   öåííîñòü, êîòîðûå ñåãîäíÿ èñïîâå-
                   äóåò ìèð, è öåííîñòè, êîòîðûå áûëè   ÷åñêîìó õðèñòèàíñòâó. Åñëè áû
ïîñåëêå Çàîêñêîì Òóëüñêîé îáëàñòè                       ëþäè, ïðèìåíÿëè íà ïðàêòèêå ýòè
- Åâãåíèé Çàéöåâ.           áû íàìíîãî äîðîæå äëÿ êàæäîãî
                   ÷åëîâåêà â ýòîì ñîâðåìåííîì ìèðå,    ñîâåòû, î êîòîðûõ ãîâîðèë Õðèñòîñ,
  – ×ÅÌ ÁÓÄÅÒ ÎÒËÈ×ÀÒÜÑß ÝÒÀ                         îíè áûëè áû àäâåíòèñòàìè, äàæå
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÎÒ       åñëè áû îí óçíàë èõ ãëóáèíó.
                    Õðèñòîñ ãîâîðèò: «Áëàæåííû      ÷åãî-òî íå çíàÿ è íå ïîíèìàÿ. Ýòîìó
ÏÐÅÄÛÄÓÙÈÕ ØÅÑÒÈ?                               ìîæíî áûëî áû íàó÷èòüñÿ, ñîâìåñ-
  Õîòåëîñü áû ïðîâåñòè å¸ â ôîð-   íèùèå äóõîì». Êàçàëîñü áû, íîí-
                   ñåíñ. À ÷òî, åñëè äà? À ÷òî, åñëè ýòî  òíî ÷èòàÿ Áèáëèþ. Ïîòîìó ÷òî áóäåò
ìàòå, áëèçêîì ê ìåíòàëüíîñòè                         îòêðûòî ñåðäöå, ðàçóì, áóäåò
óêðàèíñêîãî ÷åëîâåêà. Ïî áîëüøîìó   ïðàâäà? À ÷òî åñëè ýòî íåîáû÷íàÿ
                   ãðàíü ñ÷àñòüÿ, êîòîðóþ ìû íå      æåëàíèå, èñêðåííåå ïîêàÿíèå.
ñ÷¸òó, êàæäûé óêðàèíåö ñ÷èòàåò                        Äóìàþ, ÷òî àäâåíòèñòû ïîéìóò, î
ñåáÿ âåðóþùèì. Â êàêîì âèäå îí    çíàåì? Õðèñòîñ ãîâîðèò: «Áëàæåííû
                                       ÷¸ì èä¸ò ðå÷ü.
2           Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua
 – ÂÀØÅÉ ÀÓÄÈÒÎÐÈÅÉ ÁÓÄÓÒ         åòñÿ ñî Õðèñòîì, íå ñòàíîâèòñÿ ñ Íèì    âàþ ýòè çàÿâëåíèÿ. Òàì äîñòàòî÷íî
ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍÅ, ÈËÈ ÂÛ       îäíèì öåëûì. Ñî âðåìåíåì, òàêîå       åñòü ñ÷àñòëèâîãî ìèðîâîñïðèÿòèÿ. Òàì
ÎÁÐÀÙÀÅÒÅÑÜ Ê ÑÅÊÓËßÐÍÎÌÓ         ïîíèìàíèå èñòèíû òåðÿåòñÿ. Èñòèíà      äåéñòâèòåëüíî èçáûòîê ñ÷àñòüÿ, íî
×ÅËÎÂÅÊÓ?                 îñòàåòñÿ íà óð îâíå àáñòðàêò íûõ,      îíî ïî-äðóãîìó âûãëÿäèò. Õðèñòîñ
 Ó ñîâðåìå ííîãî ÷åë îâåêà åñò ü     ðàöèîíàëüíûõ ðàçìûøëåíèé, à íå       ïðîïîâåäîâàë òó èñòèíó, êîòîðàÿ
îïð åäå ë¸í íîå ïðå äñò àâë åíè å îá    ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ Áîãîì.       âñåëÿëà â ñåðäöå, ñêàæåì, óçíèêà
èñòèíå. Äàæå åñëè îí ñåêóëÿðíûé      Äóìàþ, àäâåíòèñòû äëÿ ñåáÿ âîçüìóò     àïîñòîëà Ïàâëà, ðàäîñòü.
÷åëîâåê, åñòü òàêèå ìîìåíòû â åãî     ýòîò óðîê.                  Ïàâåë ãîâîðèë: «Âñåãäà ðàäóéòåñü».
æèçíè, êîãäà îí èä¸ò â öåðêîâü ïî      – ÍÀ ÊÀÊÎÉ ÂÎÏÐÎÑ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ      Ýòî äà¸ò íàì ïðàâî ïîíèìàòü, åñëè
êàêèì-òî ïðàçäíèêàì, ñîáûòèÿì. Ïî     ×ÅËÎÂÅÊÀ ÂÛ ÎÒÂÅ×ÀÅÒÅ, ÏÐÎÂÎÄß ÝÒÓ     èñòèíà, êîòîðîé æèë Õðèñòîñ, ðàäè
ýòîé ïðè÷èíå, åìó íóæíî çíàòü íå      ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ?                 êîòîðîé Îí óì åð, î íà ðà äîñòíàÿ,
òîëüêî, ñêàæåì, òåîðèþ. Åìó íóæíà      Äóìàåò ñÿ ìíå, ÷òî ìû ñìîæåì       êîòîðàÿ âîñêðåøàåò ì¸ðòâîñòü äóøè
ïðàêòèêà õðèñòèàíñêîé æèçíè.        ïî íÿ òü á îë üø óþ ã ëó áè íó ò åê ñò à,  ÷åëîâåêà. Çíà÷èò, Õðèñòîñ í¸ñ ýòó
 È âîçìîæíî, ÷åðåç ïðàêòèêó õðèñòè-    êî òî ðû é Èè ñó ñ ñê àç àë ó÷ åí èê àì   ðàäîñòíóþ âåñòü. Ìû íå çíàåì Åãî
àíñêîé æèçíè, êîãäà îí óâèäèò, ïîéì¸ò,   Ñâîèì è âñåì îñòàëüíûì: «ß åñìü       æèçíè âî âñåõ ïîäðîáíîñòÿõ, íî, ïî
ïîëþáèò ýòó õðèñòèàíñêóþ æèçíü, åìó    æèçíü, è ïðèòîì ñ èçáûòêîì». Îí äà¸ò    âñåé âèäèìîñòè, áûëè òàêèå ìîìåíòû,
îòê ðîå òñÿ åù¸ áîë üøå «òå îðè è»,    âåðóþùåìó ÷åëîâåêó æèçíü ñ èçáûò-      êîãäà Õðèñòîñ ñìåÿëñÿ, õîòü è íàçâàí
êîòîðóþ çàõî÷åòñÿ ïðèíÿòü, èñïîâåäî-    êîì. Ýòî íå ãîëîñëîâíîå çàÿâëåíèå.     Îí «Ìóæ åì ñêîð áåé, èçâå äàâø èì
âàòü. ß ñêëîíåí ê òîìó, ÷òî ìû äîëæíû   Ýòî íàñòîÿùàÿ ïðàâäà, è å¸ íóæíî      áîëåçíè». Ýòîò ×åëîâåê ø¸ë íà ïîäâèã
ïðèâîäèòü ëþäåé ê Èèñóñó Õðèñòó      óâèäåòü.  ÷¸ì èçáûòîê?           ñî ñïîêîéñòâèåì ñåðäöà.
÷åðåç Õðèñòà â ïðàâèëüíîì ïîíèìàíèè     ß î÷å íü âåð þ, ÷òî ïîñ åòè òåë è
èñòèíû. Åñëè ìû ï ðèâîäèì òîëüêî      ïðîãðàììû óâèäÿò ýòó áèáëåéñêóþ             Ìàêñèì Áàëàêëèöêèé,
÷å ðå ç òå îð åò è÷ åñ êî å ïî çí àí èå  ïîçèöèþ, ïîéìóò, â ÷¸ì ÷åëîâåê ìîæåò             Àíäðåé Öûáàêîâ
èñòèí û, ïðè âñ¸ì ï ðè ýòî ì íàø      îáíàðóæèòü ñ÷àñòüå. Ñêàæó ÷åñòíî,
ñëóøàòåëü êàê-òî âñêîëüçü ñîïðèêàñà-    äëÿ ñåáÿ ÿ êàæäûé ðàç ïåðåîñìûñëè-


ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ Â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ –
 ØÀÃ Ê ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ-2012
 3-4 äåêàáðÿ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê                          ñâèäåòåëüñòâàìè ìèññèîíåðîâ èç
ñïóòíèêîâîé åâàíãåëüñêîé ïðîãðàììå                           ðàçíûõ îáùèí. Ó÷àñòíèêè êîíãðåññà,
«À ÷òî, åñëè äà?» â ã. Êðèâîé Ðîã ïðîõî-                        ðàçáèâøèñü íà ãðóïïû, â òå÷åíèå
äèë ìèññèîíåðñêèé êîíãðåññ. Ïðîõî-                           îäíîãî ÷àñà ñìîãëè èñïûòàòü ñåáÿ â
äèë îí â òîì ñàìîì çäàíèè, â êîòîðîì                          äåëå, ïðîâîäÿ àíêåòèðîâàíèå æèòåëåé
ñ 25-ãî ôåâðàëÿ 2012 ã. äîëæíà ïðîéòè                         ãîðîäà è ïðåäëàãàÿ óðîêè ïî èçó÷åíèþ
ïðîãðàììà Âèêòîðà Àëåêñååíêî.                             Áèáëèè. Çàòåì âñå ñîáðàëèñü âìåñòå,
                                            äåëÿñü îïûòàìè ñëóæåíèÿ.
 Çäàíèå õðàìà 4-é è 9-é îáùèí åù¸                            Çàâåðøèëàñü ïðîãðàììà âêóñíûì
íàõîäèòñÿ â ñòðîèòåëüíûõ ëåñàõ.                            îáåäîì.
Çàâåðøàåòñÿ è âíóòðåííÿÿ îòäåëêà. Íà                           Ñëåäóþùèé êîíãðåññ äîëæåí
ò¸ïëûé ïîë ïðèêëååíà ïëèòêà, è íóæíî                          ïðîõîäèòü â Êðèâîì Ðîãå 17–18 äåêàá-
âðåìÿ, ÷òîáû êëåé âûñîõ, ïîýòîìó      öèè. Âñåãî â çàëå â ïåðâûé äåíü áûëî    ðÿ. Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå æä¸ì
ò¸ïëûé ïîë íå áûë âêëþ÷åí. Íî â çàëå    îêîëî 400 ÷åëîâåê, à íà 2 äåíü – áîëüøå   ïî àäðåñó: ã. Êðèâîé Ðîã, óë. Îòòî
öàðèëà ò¸ïëàÿ àòìîñôåðà.          130-òè.  ïåðâûé äåíü â ïðîãðàììå      Áðîçîâñêîãî, 44à.
 Íà êîíãðåññ ïðèåõàëè äåëåãàòû îò     êîíãðåññà çâó÷àëè ïðîïîâåäè, ìóçû-
âñåõ öåðêâåé Êðèâîãî Ðîãà, à òàêæå     êàëüíûå íîìåðà, ïåíèå. Âî âòîðîé
                                                    Îëåã Âàñèëåíêî,
ãîñòè èç îáùèí ðàéîíà, ïðåäñòàâèòå-    äåíü áûë ñåìèíàð Ëåîíèäà Ðóòêîâñêî-
                      ãî ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ïðèìåðàìè è
                                                  Àëåêñàíäð Ïåðìèíîâ
ëè Âîñòî÷íî-Äíåïðîâñêîé êîíôåðåí-

     ÕÎ×ÅØ ÁÓÒÈ ÇÄÎÐÎÂÈÌ – ÁÓÄÜ ÍÈÌ Ó ÊÐÈÂÎÌÓ ÐÎDz
          ÐÀÇÎÌ Ç ÏÅÒÐÎÌ ÏÎÏÅ˲ØÊÎÌ
  Äíÿìè íà áàç³ 2-î¿ ãðîìàäè öåðêâè    çàêîíîì³ðíîñò³, âèêîðèñòîâóº ¿õ àáè
Àäâåíòèñò³â ñüîìîãî äíÿ ó ì³ñò³ Êðèâèé   çâåñòè â³ðíèõ Áîæîìó ñëîâó ëþäåé ó
гã ïàñòîð Ïåòðî Ïîïåë³øêî ïðîâîäèâ    ïàñòêó, à â ê³íö³-ê³íö³â äî çàãèáåë³.
ìåäè÷íèé ñåì³íàð. Íà çàõ³ä ç³áðàëîñÿ    Âåëèêó óâàãó Ïîïåë³øêî ïðèä³ëèâ
ùîíàéìåíøå 30 ÷îëîâ³ê. Áóëè ïðèñóòí³    ïèòàííþ âæèâàííÿ ãîìåîïàòè÷íèõ
êåð³âíèêè â³ää³ë³â çäîðîâ’ÿ, ÷ëåíè     ïðåïàðàò³â, àäæå ÿê âñ³ì â³äîìî,
öåðêâè, ëþäè, ÿêèì íå áàéäóæèé ñòàí    ë³êàð³ âñå ÷àñò³øå ïðèïèñóþòü
¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ.             õâîðèì ñàìå òàê³ ë³êè. ßê
                      ç’ÿñóâàëîñÿ, ³ñòîð³ÿ âèíèêíåííÿ òà
  Îðãàí³çàòîð ñåì³íàðó ïîðóøèâ ðÿä
                      íàáóòòÿ ë³êóâàëüíèõ âëàñòèâîñòåé ó
âàæëèâèõ ïèòàíü: ÷è ìîæíà ïðèéìàòè
                      öèõ ïðåïàðàò³â íåìຠí³÷îãî
ÁÀÄè, ùî ¿ñòè çðàíêó, â îá³ä òà óâå÷åð³,                        çàñòîñîâóâàòè íà ïðàêòèö³ ïî÷óòå òà
                      ñï³ëüíîãî ç ë³êóâàííÿì, ÿêå ïðîïîíóº
àáè ïî÷óâàòè ñåáå äîáðå, ÿê³ ìåäè÷í³                          ïîáà÷åíå, êóøòóþ÷è ñìà÷íèé òà
                      Ãîñïîäü â Á³á볿, à îòæå, îòðèìàâøè
çàñîáè ìè ÿê õðèñòèÿíè íå ïîâèíí³                           êîðèñíèé óêðà¿íñüêèé áîðù òà áàæàþ-
                      ðåöåïò äëÿ ë³êóâàííÿ â³ä ë³êàðÿ, âàðòî â
ïðèéìàòè âçàãàë³ í³ â ÿêîìó ðàç³. Ïåòðî                        ÷è îäèí îäíîìó ñìà÷íî¿ ¿æ³, ãàðíîãî
                      àïòåö³ ïîïåðåäèòè, ùî ãîìåîïàòè÷í³
çàçíà÷èâ, ùî ô³çè÷íà ñêëàäîâà íàøîãî                          íàñòðîþ òà ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ.
                      ïðåïàðàòè ìîæíà íå øóêàòè.
æèòòÿ íåâ³ä’ºìíî ïîºäíàíà ç äóõîâíîþ
                       Áóëî ïðèºìíî áà÷èòè, ÿê óñ³ ïî÷àëè           Îëåêñàíäð Ïåðì³íîâ
³ íàâïàêè, ³ ùî äèÿâîë, çíàþ÷è âñ³ ö³
Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua               3

        ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÄÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
 - Ñ 15 îêòÿáðÿ ïî ñðåäàì è âîñêðå-  Òîêìàê, çà ÷òî ïîëó÷èë ïèñüìåííûå    Äðîçä, Ñòåïàí Êàìïåí è Àíàòîëèé
ñåíüÿì ñ 8.00 äî 14.00 ïàëàòêà ñ    áëàãîäàðíîñòè îò ðàéÎÍÎ, ãîðÎÍÎ è    Ãîñïîäàðåö.
õðèñòèàíñêîé áèáëèîòåêîé ñòîèò íà   ãîðîäñêî ãî îòäåëà îáðàçîâà íèÿ. Â    Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ Õëîíü ðîäèëñÿ â
öåíòðàëüíîé óëèöå ã. Òîêìàê      ýòè õ ó÷ åáí ûõ ç àâå äåí èÿõ Âèê òîð  1968 ãîäó â ñ. Îñòðîâöû Ðîâåíñêîé
ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ îáëàñòè. Ïåðåíîñíàÿ    îñòàâèë êîîðäèíàòû ïàñòîðà òîêìà-    îáëàñòè. Â àâãóñòå 1989 ãîäà â Êðèâîì
áèáëèîòåêà ðàáîòàåò ñ ðàçðåøåíèÿ    êîâñêîé îáùèíû Àëåêñàíäðà Êîçûðÿ,    Ðî ãå ïð èí ÿë êð åù åí èå . Êð åñ òè ë
ìýðà ãîðîäà. Áîëüøèíñòâî çàèíòåðå-   ÷òîá û, êî ãäà á óäóò ðîäè òåëü ñêèå  Âè êò îð à í ûí å ï îê îé íû é ï àñ òî ð
ñîâàâøèõñÿ êíèãè ïðîñòî ïîêóïàåò.   ñîáðàíèÿ, ïðîâîäèòü ñåìèíàðû äëÿ    Ìåëüíèê Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷. Â òîì
                    ðîäèòåëåé è äåòåé î ñåìåéíûõ îòíî-   æå ãîäó Âèêòîð æåíèëñÿ íà ñåñòðå
                    øåíèÿõ èëè î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè.   Ëþáîâè Ïàâëþê. Ñåé÷àñ â èõ ñåìüå äâå
                    Äâîå ïîäðîñòêîâ 14-òè ëåò – Ìàêñèì è  âçðîñëûõ äî÷åðè Äàøà è Àëèíà. À óæå
                    Ðóñëàí – èçúÿâèëè æåëàíèå ó÷àñòâî-   â 1996 ãîäó Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ áûë
                    âàòü â ïîõîäå íà áàéäàðêàõ, ÷òîáû    ïðèçâàí íà ñëóæåíèå â Ƹëòûå Âîäû
                    ðàñïðîñòðàíÿòü ëèòåðàòóðó î çäîðî-   ÄÍÅÏÐÎÏÅÒ ÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè (1996-
                    âîì îáðàçå æèçíè.            2003ãã). Çàòåì áûëî ñëóæåíèå â ñ.
                     - 7-20 íîÿáðÿ â Ìåðåôå        Êðàñíîå Ïîëå ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ îáëàñòè
                    ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè ðàáîòàëî 12     (2003-2005ãã), ã. Âîëüíÿíñê
                    ëèòåðàòóðíûõ åâàíãåëèñòîâ. Ãðóïïà    ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ îáëàñòè (2005-2011ãã).
                    ðàñïðîñòðàíèëà áîëåå 1000 åäèíèö    Ñ èþíÿ 2011 ñîâåðøàåò ñëóæåíèå â
                    êíèã, ðàñïå÷àòîê ñ Äåñÿòüþ çàïîâåäÿ-  Íèêîïîëå ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñ-
                    ìè è êàëåíäàðåé. Ðàáîòàëà â ñåëàõ    òè.
 - 5 íîÿáðÿ â Íîâîìîñêîâñêå
                    Áóäû, Îçåðÿíîå, Áîðêè, Ñåëåêöèîííîå
ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè ðóêîïî-
                    è ãîðîäå Ìåðåôà.
ëîæåí â ñàí ïðîïîâåäíèêà ïàñòîð
                     - 12 íîÿáðÿ 2-ÿ îáùèíà
Àëåêñàíäð Ìåùåðÿêîâ.
                    ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ îòìåòèëà ñâî¸ 20-
 - 5 íîÿáðÿ â Äíåïðîäçåðæèíñêå
                    ëåòèå. Äåâèç ïðàçäíèêà áûë «Ñ÷àñòëè-
ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè ïðîø¸ë
                    âûé äîì». Íà ñëóæåíèè ïðèñóòñòâîâàë
îáëàñòíîé ôåñòèâàëü òâîð÷åñòâà
                    ïåðâûé ïàñòîð îáùèíû Ìèõàèë
ìîëîä¸æè. Ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ
                    Ìèêèòþê, à òàêæå ñëóæèòåëè, êîòîðûå
ïðîÿâèëè òàëàíòû, êîòîðûìè èõ
                    «ðîäèëèñü» â ýòîé îáùèíå. Òàêæå
îäàðèë Ãîñïîäü. Ìîëîä¸æü ïîêàçàëà
                    ïðèñóòñòâîâàë êàçíà÷åé êîíôåðåí-
ñâîè ôîòîðàáîòû, âèäåîðîëèêè,
                    öèè Àíàòîëèé Ãîñïîäàðåö.
÷èòàëà ñòèõè, ïðîçó â ñòèëå ìåëîäåê-
                     - 13 íîÿáðÿ â ã. Ñàðàòîâ (ÐÎÑÑÈß)
ëàìàöèè, ïåëà, èãðàëà íà ìóçûêàëüíûõ
                    ñîñòîÿëîñü âåí÷àíèå Ðóñëàíà Òàðàòû-
èíñòðóìåíòàõ. Òàêæå ó÷àñòâîâàëà                          ýòîò æå äåíü íà ñëóæåíèå ïðåñâè-
                    êè (Äíåïðîïåòðîâñê) è Äèàíû Ìÿñíè-
ìîëîä¸æü 1940-õ ãîäîâ. Äàíèèë Áóç                       òåðà áûë ðóêîïîëîæåí Ñåðãåé Êðèâîé.
                    êîâîé (Ñàðàòîâ).
ðàññêàçàë ñòèõîòâîðåíèå «Âåñòíèê»,                       Ðóêîïîëîæåíèå ñîâåðøàë ïàñòîð
êîòîðîå îí äåêëàìèðîâàë åù¸ â                         Âèêòîð Õëîíü.
äàë¸êîì 1946 ãîäó. Ïðîøåäøèå                           Íà ñëóæåíèè ïðèñóòñòâîâàëè îáå
êîíêóðñíûé îòáîð íà îáëàñòíîì                         îáùèíû ÍÈÊÎÏÎËß. Â åãî çàâåðøåíèè
ôåñòèâàëå áóäóò âûñòóïàòü íà                          ñåìåðî ñëóæèòåëåé áëàãîñëîâèëè
êîíôåðåíöèîííîì ôåñòèâàëå â                          Íèêîïîëüñêóþ öåðêîâü.
Äíåïðîïåòðîâñêå.                                 - 20 íîÿáðÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ
                                        ñîñòîÿëñÿ êîíôåðåíöèîííûé ôåñòè-
                                        âàëü ìîëîä¸æíîãî òâîð÷åñòâà.
                                        Ó÷àñòíèêè èç âñåõ îáëàñòåé ÂÄÊ
                                        ïðåäñòàâèëè ôîòîïðåçåíòàöèþ,
                                        âèäåîðîëèê, ìåëîäåêëàìàöèþ è,
                     - 19 íîÿáðÿ ïàñòîð Áðþíî Äàðàíè ñ
                                        êîíå÷íî æå, ìóçûêàëüíûå íîìåðà:
                    ñåìüåé ïîñåòèë îáùèíó
                                        àíñàìáëè, ñîëüíûå âûñòóïëåíèÿ,
                    ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ-7. Ýòî áûëà ïåðâàÿ
                                        ìóçûêàëüíûå ãðóïïû, äóýòû, òðèî, õîð.
                    îáùèíà, ñ êîòîðîé îí êîãäà-òî íà÷àë
                                        Ñïåöèàëüíîé ãîñòüåé ôåñòèâàëÿ îò
                    ïàñòîðñêóþ ðàáîòó. Ñåé÷àñ îí ñëóæèò
                                        ìóçûêàëüíîãî ôàêóëüòåòà Óêðàèíñêî-
                    â îáùèíå ã. Âîëüíîãîðñê
                                        ãî ãóìàíèòàðíîãî èíñòèòóòà áûëà
                    ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè. Ïàñòîð
                    Áðþíî ðàññêàçûâàë î åâàíãåëüñêîé
                    ïðîãðàììå, êîòîðóþ îí ëåòîì 2011
                    ãîäà ïðîâåë íà àôðèêàíñêîì îñòðîâå
                    Ìàäàãàñêàð – ñâîåé ðîäèíå.
                     – 19 íîÿáðÿ â ã. Íèêîïîëü
 - 6-21 íîÿáðÿ Âèêòîð Ïëîñêîíîñ –   ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè ïðîøëî
ëèòåðàòóðíûé åâàíãåëèñò, ïðåñâèòåð   òîðæåñòâåííîå ñëóæåíèå ðóêîïîëî-
î á ù è í û   ã .  È í ã ó ë å ö  æåíèÿ. Â ñàí ïðîïîâåäíèêà áûë
ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè – ïðîâ¸ë   âîçâåä¸í ïàñòîð Âèêòîð Õëîíü. Ñëóæå-
çàíÿòèÿ ïî çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè â  íèå ðóêîïîëîæåíèÿ ñîâåðøàëè
ñåìè øêîëàõ, òåõíèêóìå è ó÷èëèùå ã.  ïàñòîðû Àëåêñåé Èñàêîâ, Ñòåïàí
4           Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua
Ñîíà Ìàíóêÿí ñ äî÷åðüþ Êðèñòèíîé.        - 1-ãî äåêàáðÿ, â Ìåæäóíàðîäíûé     êðåùå íèå íà Íàðûì ñêîé, 46 â ã.
Ïðàçäíèê äëèëñÿ áåç ïåðåðûâà ñ 11.00     äåíü áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì, àäâåíòèñòû ã.    ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ.
äî 16.00.                  ÃÓËßÉÏÎËÅ ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ îáëàñòè         - 24 äåêàáðÿ Âå÷åðÿ Ãîñïîäíÿ âî âñåõ
 - 19 íîÿáðÿ â ã. Èçþì ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÉ     ïðèãëàñèëè ñòàðøåêëàññíèêîâ äâóõ      îáùèíàõ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ.
îáëàñòè ðóêîïîëîæåíèå ïðåñâèòåðà       øêîë â êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé êîì-        - 25 äåêàáðÿ â 10.00 â ÕÀÐÜÊÎÂÅ íà óë.
Ñåðãåÿ Ãîðäååâà ñîâåðøèëè ïàñòîðû      ïëåêñ «Ñîâðåìåííèê», ÷òîáû ïðîâåñòè     Ìèðà 3 ñîñòîèòñÿ Äåíü õðèñòèàíñêîé
Ìèõàèë Ìèêèòþê, Àëåêñåé Ìåëüíèêîâ è     äëÿ íèõ ñåìèíàð ïî ïðîôèëàêòèêå       êíèãè. Â ïðîãðàììå êîíêóðñ òðåõìè-
âåòåðàí Öåðêâè Âàñèëèé Ãðèíåíêî.       ÑÏÈÄà è ïîäîáíûõ îïàñíîñòåé. - 10      íóòíûõ âûñòóïëåíèé íà òåìó: «Ìîÿ
                       äå êà áð ÿ â ÕÀ ÐÜ ÊÎ ÂÅ ñî ñò îÿ ëà ñü   ëþáèìàÿ õðèñòèàíñêàÿ êíèãà». Ïîáå-
                       ïîäðîñòêîâàÿ âñòðå÷à «TVîé âûáîð».     äèòåëåé îæèäàþò ïðèçû. Äëÿ âñåõ
                        - 10 äåêàáðÿ îáùèíó ÕÀÐÜÊÎÂ-5      ëè òå ðà òó ðí ûé îò äå ë  îñ òî ÷í î-
                       ïî ñå òè ë â åò åð àí Öå ðê âè ïà ñò îð   Äíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèè ïðèãîòî-
                       Âåíèàìèí Êó÷åðÿâåíêî.            âèë ñþðïðèç: ðÿä êíèã ìîæíî áóäåò
                        - 11 äåêàáðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ñîñòîÿëñÿ    êóïèòü ñ áîëüøåé ñêèäêîé.
                       ñåìèíàð äëÿ ïðåñâèòåðîâ. Ðîñòèñëàâ       - Âàñèëüåâêà ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ
                       Âî ëê îñ ëà âñ êè é ïð î÷ èò àë ëå êö èþ  îáëàñòè. Ïîñëåäíåå âðåìÿ ìû èññëå-
                       «Áèáëåéñêîå ó÷åíèå î Íåáåñíîì ñóäå     äóåì óðîêè î ïðàâåäíîñòè ïî âåðå, ÿ
                       è åðåòè÷åñêèå ïîïîëçíîâåíèÿ ïðîòèâ     äóìàëà êàê ïðèìåíèòü ýòî â ïðàêòè-
                       íåãî», ïàñòîð Ñòåïàí Äðîçä ïðîâ¸ë      ÷åñêîé æèçíè, à íå òîëüêî â ñóááîòíåé
                       çàíÿòèå ïî õðèñòèàíñêîìó äóøåïîïå-     øêîëå. È âîò ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî íàø
 - 26 íîÿáðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ â ðàìêàõ      ÷èòåëüñòâó.                 ðåáåíîê Êèðèëë çàáîëåë. Ó íåãî áûëà
âñåóêðàèíñêîãî Äíÿ Áèáëèè ïðîø¸ë        - 11 äåêàáðÿ â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ ñîñòîÿ-    ïîâû øåíí àÿ òåìï åðàò óðà òåëà . ß
ôå ñò èâ àë ü õ ðè ñò èà íñ êî é ì óç ûê è  ëàñü âñòðå÷à ñåìåéíûõ è äåòñêèõ       âñïîìíèëà Áîæüå îáåòîâàíèå: «Áîëåí
«Êîâ÷åã».                  ðóêîâîäèòåëåé.               ëè êòî èç âàñ, ïðèçîâèòå ïðåñâèòåðîâ».
 – 26 íîÿáðÿ â 16.00 îáùèíà ÕÀÐÜÊÎÂ-      - 11 äåêàáðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ñîñòîÿëîñü    Âñÿ ñåìüÿ ïðåêëîíèëà êîëåíè è ãîðÿ÷î
11 ïðîâåëà ñåìåéíóþ âñòðå÷ó «1+1=1».     çà íÿ òè å êó ðñ à «Ì èñ ñè îí åð ñê îå   ìîëèëèñü. Áûâàåò òàê, ÷òî êîãäà ìû
- 2 7 í îÿ áð ÿ â ÄÍ ÅÏ ÐÎ ÏÅ ÒÐ ÎÂ ÑÊ Å   ñëóæåíèå» è «Õðèñòèàíñêîå ðóêîâî-      çàáîëåâàåì, òî ïîëàãàåìñÿ íà àïòåêó
ïðîøëà îáùåãîðîäñêàÿ ìîëîä¸æíàÿ       äñòâî» äëÿ ïðåñâèòåðîâ è äüÿêîíîâ.     èëè íàð îäí óþ ìåä èöè íó, à Áîã ó
âñòðå÷à.                    - Êóðñû ñóðäîïåðåâîä÷èêîâ 16-18     îñòà¸òñÿ ïîñëåäíÿÿ î÷åðåäü. Ïî âåðå
 - Â øåñòîì íîìåðå æóðíàëà «Îáçîð      äåêàáðÿ. ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ Íàðûìñêàÿ      ðîä èòå ëåé ðåá åíî ê íå ïðè ìåí ÿë
ìè ðî âû õ âî ïð îñ îâ » ñî äå ðæ èò ñÿ   46.                     ìåäèêàìåíòîâ. Íà ñëåäóþùåå óòðî
ñòàòüÿ Àíäðèñà Ïåøåëèñà «×òî áóäåò       - 1 7 ä å ê à á ð ÿ â 1 5 . 0 0 .    òåìïåðàòó ðà ïðî øëà. Ê èðèëë áûë
ñ åâðîâàëþòîé?» â êîòîðîé ïðèâåäåíû     ÄÍ ÅÏ ÐÎ ÏÅ ÒÐ ÎÂ ÑÊ . Íà ðû ìñ êà ÿ 46 .  çäîðîâ. Ñëàâà Ãîñïîäó!
èíòåðåñíûå ñîîáùåíèÿ Áèáëèè è        Çàí ÿòè å êó ðñà «Ìè ññè îíå ðñê îå      - Â ÕÀÐ ÜÊÎÂÅ Åâãåí èé Åôè ìîâ
ñòàðûõ àäâåíòèñò ñêèõ æóðíàëîâ î       ñëóæåíèå» è «Õðèñòèàíñêîå ðóêîâî-      îðãàíèçîâûâàåò îçâó÷èâàíèå àäâåíòè-
ãðÿäóùåé ìîùè Êèòàÿ, ñâèäåòåëÿìè       äñòâî» äëÿ ïðåñâèòåðîâ è äüÿêîíîâ.     ñòñêèõ êíèã, â ïåðâóþ î÷åðåäü, òðóäîâ
êîòîðîé ìû ñòàëè ñåãîäíÿ.  ñòàòüå       - 17-18 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ Ìèññèî-    Åëåíû Óàéò. Ñåé÷àñ ñîçäàíèåì ýòèõ
Ëèäèè Íåéêóðñ ïðåäñòàâëåíû àêòóàëü-     íåðñêèé êîíãðåññ. ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ, Îòòî     àóäè î êíèã çàíè ìàþò ñÿ Ñâåò ëàíà
íûå ïðîáëåìû ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñ-      Áðîçîâñêîãî, 44.              Åôèìîâà (Õàðüêîâ-7), Íàòàëüÿ Ìîðî-
òà. Ñ Àëåêñååì Îïàðèíûì âû ïðîàíà-       - 18 äåêàáðÿ â 11.30 ñîñòîèòñ ÿ     çîâà (Õàðüêîâ-7), Íàòàëüÿ Áåëîçåðîâà
ëèçèðóåòå àðõåîëîãè÷åñêèå íàõîäêè è     âñòðå÷à äèðåêòîðîâ êëóáîâ ñëåäîïû-     (Õàðüêîâ-7), Íàòàëüÿ Öÿöüêà (Äåðãà÷è)
ìíîãî÷èñëåííûå ôîòî, îòíîñÿùèåñÿ ê      òîâ. ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ, Íàðûìñêàÿ, 46.     è Àííà Êíÿçåâà (Õàðüêîâ-7). Ëþáîé
Ñîäîìó è Ãîìîððå. Èç ñòàòüè Ñåðãåÿ       - 18 äåêàáðÿ â 10.00. ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ,     àäâåíòèñò ìîæåò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê
Ìî ë÷ àí îâ à óç íà åò å ïð îð î÷ åñ òâ à  Àðòåìà, 1 ñîñòîèòñÿ çàíÿòèå êóðñà      ýòîé ðàáîòå. Îáðàùàòüñÿ ê Åâãåíèþ
Áèáëèè î ñîáûòèÿõ íàøåãî âðåìåíè:      «Ìèññèîíåðñêîå ñëóæåíèå» è «Õðèñ-      Åôèìîâó ïî òåëåôîíó 093 91 20 119 èëè
Ëèâèÿ è Êàääàôè, Åãèïåò è Ìóáàðàê,      òèàíñêîå ðóêîâîäñòâî» äëÿ ïðåñâèòå-     å-ìå éëó efim ovev @mai l.ru ; ê Îëåã ó
áîìáàðäèðîâêè ÍÀÒÎ – ÷òî îá ýòîì       ðîâ è äüÿêîíîâ.               Áóðëååâó ïî òåëåôîíó 093 632 31 86 èëè
ãîâîðèò Áèáëèÿ.                 - 18 äåêàáðÿ â 9.00 ñîñòîèòñÿ âñòðå-   å-ìåéëó burleev@rambler.ru.
                       ÷à ñåìåéíûõ è äåòñêèõ ðóêîâîäèòåëåé      - Îáùèíà ñ. Öèðêóíû ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÉ
                       â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ, Àðòåìà, 1.           îáëàñòè ïðîñèò ìîëèòüñÿ, ÷òîáû
                        - 24 äåêàáðÿ â 17.00 â ÕÀÐÜÊÎÂÅ íà óë.  Ãîñïîäü óêàçàë ìåñòî äëÿ ñîáðàíèé. Ó
                       Àðòèëëåðèéñêàÿ 30 ñîñòîèòñÿ òîðæåñ-     íå¸ íåò ìîëèòâåííîãî äîìà, à ïîìå-
                       òâåííîå ñëóæåíèå, ïîñâÿùåííîå 125-     ùåíèå, êîòîðîå îíà àðåíäóåò, ïðîñÿò
                       ëåòèþ Àäâåíòèñòñêîé öåðêâè â Óêðàè-     â áëèæàéøåå âðåìÿ îñâîáîäèòü.
                       íå, 100-ëåòèþ íàïèñàíèÿ êíèãè Åëåíû      - ×åðâîíûé Äîíåö ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÉ
                       Óàéò «Âåëèêàÿ áîðüáà» è îòêðûòèþ      îáëàñ òè. Êàæäû é ðàç ïðèõî äÿ íà
                       Âñåìèðíîé ìîëèòâåííîé íåäåëè. Â       ñëóæåíè å â ñóááî òó, ÿ îáð àùàþ
                       ïðîãðàììå âûñòóïëåíèÿ Ðîñòèñëàâà      âíèìàíèå íà äåòåé. È êàæäûé ðàç
                       Âîëêîñëàâñêîãî, Àëåêñåÿ Îïàðèíà è      õî÷åòñÿ ïîéìàòü â ñâîé ôîòîàïïàðàò
                       ðàçëè÷íûõ ìóçûêàëüíûõ êîëëåêòèâîâ.
                        - 24-31 äåêàáðÿ ïðîéäåò Âñåìèðíàÿ
                       ìîëèòâåííàÿ íåäåëÿ.
                        - 24 äåêàáðÿ â Ìåðåôå
                       ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè áóäåò ïðîâî-
                       äèòüñÿ ýêçàìåí ïî ïàìÿòíûì ñòèõàì
                       çà òðåòèé êâàðòàë 2011 ãîäà ó äåòåé
                       ñðåäíåé è ñòàðøåé ãðóïï. Ýêçàìåí
                       áóäåò ïðîõîäèòü âî âðåìÿ óðîêà
                       ñóááîòíåé øêîëû. Âî âðåìÿ áîãîñëó-
                       æåíèÿ ñîñòîèòñÿ âðó÷åíèå äèïëîìîâ,
                       ãðàìîò è ïàìÿòíûõ ïîäàðêîâ.
                        - 24 äåêàáðÿ â 15.00 ñîñòîèòñÿ
Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua                5
ñàìû å èíò åðåñ íûå ì îìåí òû.  îò    è äåòñêèõ ðóêîâîäèòåëåé.           - 21-26 àâãóñòà – êîíãðåññ ìîëîä¸æè
Ìèëàøêà Êîëîòèëî, ñàìûé ìàëåíüêèé     ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ, Íàðûìñêàÿ, 46.      ÅÀÄ (Áó÷à).
÷åëîâå÷åê â öåðêâè: ÷óòü áîëüøå ãîäà,    - 29 ÿíâàðÿ â 10.00 âñòðå÷à ñåìåéíûõ   - 8-1 5 ñåí òÿá ðÿ – ìîë îä¸ æíà ÿ
à óæå àêòèâíî ðåàãèðóåò íà ñîáûòèÿ!    è äåòñêèõ ðóêîâîäèòåëåé â ÕÀÐÜÊÎÂÅ,    ìîëèòâåííàÿ íåäåëÿ.
Ýòà äåâî÷êà íå ñèäèò ó ìàìû íà ðóêàõ.   ÕÒÇ.                     - 6 îêòÿáðÿ – ôåñòèâàëü ìîëîä¸æíî-
Îíà ñ ëþáîïûòñòâîì èçó÷àåò îáñòà-      ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÌÎËÎĨÆÍÎÃÎ      ãî òâîð÷åñòâà (Êðèâîé Ðîã).
íîâêó, òåõíèêó, çâóêè è äàæå ïðîïîâåäü  ÎÒÄÅËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÍÀ 2012 ÃÎÄ        - 13 îêòÿáðÿ – ôåñòèâàëü ìîëîä¸æ-
ïàñòîðà Åâãåíèÿ Ìóëåíêî.           - ßíâàðü – ðîæäåñòâåíñêèå ïðî-     íîãî òâîð÷åñòâà (Äíåïðîïåòðîâñê).
  Äåòè ïî ñòàðøå – Êàòÿ è Äèìà      ãðàììû.                   - 20 îêòÿáðÿ – ôåñòèâàëü ìîëîä¸æ-
Âûñî÷èí, Ìàøà Êîëîòèëî – ÷èòàþò       - ßíâàðü – îòêðûòèå ìîëîäåæíûõ     íîãî òâîð÷åñòâà (Õàðüêîâ).
ñòèõè-ïîæåëàíèÿ.             êàôå (Êðèâîé Ðîã-4, Êðèâîé Ðîã-8).      - 27 îêòÿáðÿ – ôåñòèâàëü ìîëîä¸æ-
  Êðîìå òîãî, äâå ñåñòðè÷êè Ìàøà è     - 2-4 ÿíâàðÿ - Ñåññèÿ ôàêóëüòåòà    íîãî òâîð÷åñòâà (Çàïîðîæüå).
Ìèëàøà Êîëîòèëî ó÷àòñÿ â äåòñêîé     «ìîëîäåæíîãî ñëóæåíèÿ» â           - 17-18 íîÿáðÿ – êîíôåðåíöèîííûé
ñóááîòíåé øêîëå.             ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ íà Íàðûìñêîé, 46.     ôåñòèâàëü ìîëîä¸æíîãî òâîð÷åñòâà
  - 26 äåêàáðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ, 27 äåêàáðÿ    - 8-26 ÿíâàðÿ - Ñåññèÿ çàî÷íîãî    (Êðèâîé Ðîã): èçó÷åíèå Áèáëèè – óðîêè
â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ, Àðòåìà, 1 è 28 äåêàáðÿ â   îòäåëåíèÿ. ÁÓ×À ÓÃÈ.           «Èñò îðèÿ Âåòõ îãî çàâå òà, òîì 2»;
ÄÍÅ ÏÐÎ ÏÅÒ ÐΠÑÊÅ , Íàð ûìñ êàÿ , 46    - 25 ôåâðàëÿ – 17 ìàðòà – ó÷àñòèå â  âèêòîðèíà «Ìèð Áèáëèè» - óðîêè ïî
ñîñòîÿòñÿ íîâîãîäíèå óòðåííèêè äëÿ    ñïóòíèêîâîé åâàíãåëüñêîé ïðîãðàììå.    êíè ãå Åêê ëåñ èàñ ò; ìèñ ñèî íåð ñêî å
äåòå é ïàñò îðîâ «Ïóò åøåñ òâèå ïî      - 21-25 ìàðòà – êîíôåðåíöèÿ äëÿ    ñëóæåíèå - ãàçåòà «Ôëåøêà».
Áèáëèè».                 ñîòðóäíèêîâ ëàãåðíîãî ñëóæåíèÿ
  - 26 äåêàáðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ, 27 äåêàáðÿ  (Áó÷à).                    Ïàñòîð Àëåêñàíäð Ñëþñàð-
â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ, 28 äåêàáðÿ â          - 31 ìàðòà – âèêòîðèíà «Ìèð Áèáëèè»   ñêèé, ïàñòîð Àëåêñàíäð Êîçûðü,
ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ è 29 äåêàáðÿ â      (Çàïîðîæüå, Õàðüêîâ).
                                          Àëåêñàíäðà Ëåííèêîâà, Ëþäìèëà
ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ ñîñòîÿòñÿ îò÷åòíûå        - 7-14 àïðåëÿ – ìîëîä¸æíàÿ ìîëèò-
ïàñòîðñêèå âñòðå÷è.            âåííàÿ íåäåëÿ.                Áåëÿíèíà, Àëèíà Êàðïèíñêàÿ,
  - 31 äåêàáðÿ â 18.00 ñîñòîèòñÿ      - 21 àïðåëÿ – âèêòîðèíà «Ìèð Áèá-   Åëåíà Âîëîä÷åíêîâà, ïàñòîð Îëåã
ãîðî äñêà ÿ ìîë îä¸æ íàÿ â ñòðå ÷à â   ëèè» (Äíåïðîïåòðîâñê, Êðèâîé Ðîã).     Âàñèëåíêî, Âëàäèìèð Àãàôîíîâ,
ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ïî óë. Ýíåðãåòè÷åñ-     - 4-6 ìàÿ – êîíãðåññ ñòóäåí÷åñêîé     ïàñòîð Îëåã Íàçàðîâ, Àëåêñåé
êàÿ, 9à.                 ìîëîäåæè (Áó÷à Êèåâñêîé îáëàñòè).        Îïàðèí, Îëüãà Ãîñïîäàðåö,
  - 31 äåêàáðÿ – 1 ÿíâàðÿ â îáùèíàõ     - 12 ìàÿ - êîíôåðåíöèîííàÿ âèêòî-   Àíäðåé Öûáàêîâ, Èðèíà Èñàêîâà,
ñîñòîÿòñÿ ñåìåéíûå âå÷åðà: « Ïóòå-    ðèíà «Ìèð Áèáëèè» (Äíåïðîïåòðîâñê).      Ñâåòëàíà Ñòåïàíþê, Òàòüÿíà
øåñòâèå â ñòðàíó äðóæáû».          - 25-27 ìàÿ – óíèîííàÿ âèêòîðèíà
                                             Äóäàðåíêî, Àííà Ôèëàòîâà,
  - 1 ÿíâàðÿ â 15.00 ñîñòîèòñÿ äåòñêèé  «Ìèð Áèáëèè» (Êèåâ).
ïðàçäíèê â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ, Íàðûì-      - Èþíü – ïîä ãîòîâêà ê ë àãåðÿì
                                          ïàñòîð Àëåêñàíäð Òþïèí, ïàñòîð
ñêàÿ, 46.                 îòäûõà.                     Ñòåïàí Äðîçä, ïàñòîð Ïåòð
  - 22ÿíâàðÿ â 10.00 âñòðå÷à ñåìåéíûõ    - Èþëü-àâãóñò – ëàãåðÿ îòäûõà.                 Êðèâîé


   ÈÑÒÎÐÈß ÖÅÐÊÂÈ
ÀÄÂÅÍÒÈÑÒÑÊÎÉ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÅ ÕÀÐÜÊÎÂÀ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ
   äåêàáðå 2001 ãîäà ïàñòîð Ñòåïàí                        ñåñòåð, â òîì ÷èñëå õîðîøî ïîìîãëà
Êàìïåí íà÷àë âûïóñêàòü ñòåíãàçåòó                          ìíå Åëåíà Áåãàñ (òîãäà åùå Âîðîíþê).
«Ñëîáîæàíñêèå âåñòè» íà äâóõ ëèñòàõ                         Îíà ñîãëàñèëàñü âçÿòü íà ñåáÿ íàáîð è
À4 è ðàçäàâàòü åå äëÿ âûâåøèâàíèÿ â                         ïå÷àòü. Ýòî áûëè ñíà÷àëà íåáîëüøèå
îáùèíàõ. Èçäàíèå ñîäåðæàëî îáúÿâ-                          áþëëåòåíè À4, ïîòîì ïåðåðîñëè â
ëåíèÿ è àíîíñû öåðêîâíûõ ñîáðàíèé.                         áîëüøèé ôîðìàò â âèäå ãàçåòû, è,
  - ÑÒÅÏÀÍ ÀËÜÁÅÐÒÎÂÈ×, ÊÀÊ ÂÛ                           òàêèì îáðàçîì, Ãîñïîäü áëàãîñëîâëÿë
Ï Ð È Ø Ë È Ê Ñ Î Ç Ä À Í È Þ                            ðàñøèðåíèå ýòîãî áóêëåòà äî íåáîëü-
«ÑËÎÁÎÆÀÍÑÊÈÕ ÂÅÑÒÅÉ»?                               øîé ãàçåòêè. Òóäà âêëþ÷àëèñü è îïûòû
  – Ïîñëå òîãî êàê â 2001 ãîäó ñîâåò                        ïàñòîðîâ, ÷ëåíîâ öåðêâè, ãäå êàêèå
Âîñòî÷íî-Äíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèè                          ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäÿò, òàêæå ïå÷àòà-
íàçíà÷èë ìåíÿ îáëàñòíûì ïàñòîðîì                          ëàñü òàì ïîýçèÿ.
ïî Õàðüêîâñêîé îáëàñòè, ÿ ðàññóæäàë                          ß î÷åíü ðàä, ÷òî ñåãîäíÿ âîçðîäè-
è ìîëèëñÿ: «Ãîñïîäè, äàé ìíå ìóäðîñ-                        ëàñü ýòà ãàçåòà «Ñëîáîæàíñêèå âåñòè»
òè, ÷òîáû óëó÷øèòü ñëóæåíèå íà ýòîé                         ñ äðóãèì íàçâàíèåì - «Ïóòü». È ïóñòü
òåððèòîðèè». Îñîáåííî áûë áîëüøîé                          îíà ðàñøèðÿåòñÿ, ÷òîáû Áîã áëàãîñëî-
íåäîñòàòîê â ïåðåäà÷å èíôîðìàöèè,                          âèë â äàëüíåéøåì õàðüêîâñêóþ
è Áîã ïîáóäèë ìåíÿ ñîçäàòü ìàëåíüêèé                        æóðíàëèñòèêó.
áþëëåòåíü.                                      – ×ÒÎ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ Ó×ÅÑÒÜ
  Ñíà÷àëà ñòîÿë âîïðîñ, ÷òî áóäåò     Ñíà÷àëà áûëà èäåÿ íàçâàòü áþëëå-    ÑÅÃÎÄÍßØÍÅÉ ÀÄÂÅÍÒÈÑÒÑÊÎÉ
ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ýòîò áþëëåòåíü,    òåíü «Àäâåíòèñòñêèå íîâîñòè», íî ýòî   ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÅ?
êàêîâû áóäóò ñîäåðæàíèå è íàçâàíèå.    áûëî ÷òî-òî ñëèøêîì îáøèðíîå.        – Ñåãîäíÿ íàìíîãî áîëüøèå ïîòðåá-
Òàì äîëæíî áûòü òî, ÷òî äîëæíû çíàòü   Ïîòîì äóìàëè î «Õàðüêîâñêèõ íîâî-     íîñòè Öåðêâè â èíôîðìàöèè, ïîòîìó
âñå: âî-ïåðâûõ, ïàñòîðû, à òàêæå     ñòÿõ», íî îêàçàëîñü, ÷òî òàêàÿ ãàçåòà â  ÷òî â êàæäîé îáùèíå ðàáîòàþò
÷ëåíû öåðêâè – â êàêèõ ïóíêòàõ Õàðü-   Õàðüêîâå åñòü. Ó íàñ æå ÷òî-òî      ðàçëè÷íûå îòäåëû: ìîëîäåæíûé,
êîâñêîé íàõîäÿòñÿ ìîëèòâåííûå äîìà,    ìàëåíüêîå, íî îñîáåííîå. Òîãäà      ñëåäîïûòñêèé, äåòñêèé, äüÿêîíñêèé,
ãäå ñîáèðàþòñÿ îáùèíû, âðåìÿ ýòèõ     ïðèøëà èäåÿ: «Ñëîáîæàíñêèå âåñòè».    ìèññèîíåðñêèé... Íóæíû íîâîñòè èç
ñëóæåíèé, ãäå êàêîé ïàñòîð ñîâåðøà-     ß ïîñîâåòîâàëñÿ ñ õàðüêîâñêîé      ðàçëè÷íûõ öåðêâåé, êîòîðûå ìîãóò
åò ñëóæåíèå - àäðåñà è êîíòàêòíûå     ìîëîäåæüþ è ïîëó÷èë ïîääåðæêó.      ïîìî÷ü óêðåïèòüñÿ â âåðå. Òàêæå çäåñü
òåëåôîíû. Â ïåðâîì íîìåðå ýòà       Êîãäà ÿ ñïðîñèë: «Êòî áóäåò ïîìîãàòü   ìîãóò èçëàãàòüñÿ ìîëèòâåííûå íóæäû.
èíôîðìàöèÿ áûëà íàïå÷àòàíà.        ìíå?», îòêëèêíóëîñü íåñêîëüêî        Öåðêîâü èìååò áîëüøîé èñòîðè÷åñ-
6          Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua
êèé îïûò. Õîðîøî âñïîìèíàòü òî, ÷òî   âàòü ñÿ êîìà íäà êîðð åñïî íäåí òîâ.   «Ìàðàíàôà»; Ãàëèíà Íàéäà ñîòðóäíè-
áûëî ðàíüøå, ó èñòîêîâ îðãàíèçàöèè   Êîãäà ýêñêëþçèâíûå ìàòåðèàëû ñòàëè    ÷àåò êàê æóðíàëèñò ñî âñåóêðàèíñêîé
öåðêâè, ïîòîìó ÷òî ýòè îïûòû âäîõíîâ-  ïðåîáëàäàòü íà åå ïîëîñàõ, âîçíèêëà   ãàçåòîé «Âå÷íîå ñîêðîâèùå» è òåëåêà-
ëÿþò ñåãîäíÿøíèõ äåòåé Áîæüèõ –     èäåÿ ñîçäàòü ýëåêòðîííó þ âåðñèþ     íàëîì «Íàä³ÿ»; Ìàêñèì Áàëàêëèöêèé
÷ëåíîâ Öåðêâè àäâåíòèñòîâ ñåäüìîãî   ãàçåòû, êîòîðîé ñóæäåíî áûëî çàæèòü   âîçãëàâëÿåò èíôîðìàöèîííûé îòäåë
äíÿ . Õî ðîø î, ÷ òîá û áû ëè ò àêæ å  ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíüþ. Ëåòîì 2006    Âîñòî÷íî-Äíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèè
íîâîñòè âñåìèðí îãî çíà÷åíè ÿ, êàê   ãîäà çàðàáîòàë ñàéò www.asd.in.ua. Ñ   (ÂÄÊ). Ïàñòîð Âèòàëèé Áåãàñ èç îáùè-
ñîâ åðø àåò ñÿ ñ ëóæ åíè å â ä ðóã èõ  ÿíâàðÿ 2008 ãî äà ñòðà íèöû ýò îãî    íû ã. ×óãóåâà Õàðüêîâñêîé îáëàñòè â
ñòðàíàõ.                ñà éò à áû ëè ïð îñ ìî òð åí û áî ëå å  îêòÿáðå 2011 ãîäà íàçíà÷åí ïðåäñòà-
         ***          ïîëóìèëëèîíà ðàç.            âèòåëåì òåëåêàíàëà «Íàä³ÿ» â ÂÄÊ. Îí è
  2005-ì ïàñòîð Îëåã Íàçàðîâ íà÷àë   ÑÅÃÎÄÍß ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÀß          åùå äâîå õàðüêîâ÷àí ó÷àòñÿ íà êóðñàõ
âûïóñê ïàðàëëåëüíîãî èçäàíèÿ –     ÆÓÐ ÍÀË ÈÑÒ ÈÊÀ ÀÄÂ ÅÍÒ ÈÑÒ ÑÊÎ É    òåë åêà íàë à ïî ñïå öèà ëüí îñò ÿì
ãàç åòû äâå íàä öàò îé õàð üêî âñê îé  ÖÅÐÊÂÈ - ýòî ãàçåòû «Ïóòü» è «Ñâîáîä-  «òå ëåæ óðí àëè ñò» èëè «ðå æèñ ñåð ».
îáùèíû ïîä íàçâàíèåì «Ïóòü». Ïîñëå   íàÿ æèçíü», æóðíàë «Îáçîð ìèðîâûõ    Äå ñÿ òê è õà ðü êî â÷ àí òè ðà æè ðó þò
ñëèÿíèÿ ýòèõ èçäàíèé â 2006 ãîäó ïîä  âîïðîñîâ» è ñàéòû ýòèõ ãàçåò, èíòåð-   äèñ êè ñ ëþá èòå ëüñ êèì è àóä èî è
íà÷àëîì Àëåêñåÿ Îïàðèíà è Ìàêñèìà    íåò- àðõè â êíèã Àëåê ñåÿ Îïàð èíà.   âèäåîçàïèñÿìè ïðîïîâåäåé è ñåìèíà-
Áàëàêëèöêîãî ãàçåòà âûðîñëà äî 12    Õàðüêîâñêèå àäâåíòèñòû îòâå÷àþò íà    ðîâ, âåäóò áëîãè è äåëÿòñÿ ñâîåé âåðîé
ñòðàíèö è íà÷àëà ïðîäàâàòüñÿ çà     âîïðîñû ïîñåòèòåëåé ñàéòà «Òâîÿ     â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.
ïðåä åëàì è Õàð üêîâ ñêîé îáëà ñòè.   Áèáëèÿ»; Âèêòîð Áåëîóñîâ ÿâëÿåòñÿ
                                                Ìàêñèì Áàëàêëèöêèé
Âîêðóã èçäàíèÿ íà÷àëàñü ôîðìèðî-    àäìèíèñòðàòîðîì èíòåðíåò-ïîðòàëà

ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÖÛ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀËÈÑÜ ÈÑÒÎÐÈÅÉ ÀÄÂÅÍÒÈÇÌÀ
 Äâà ãîðîäà Óêðàèíû – Ïàâëîãðàä è                        àäâåíòèñòîâ ñåäüìîãî äíÿ, è ðóêîïèñè
Äíåïðîäçåðæèíñê – îòêðûëè äâåðè                         îäíîé èç ñåñò¸ð ýòîé îáùèíû áûëè
ãîðîäñêèõ ìóçååâ, ÷òîáû â èõ ïðîñòîð-                      ïðåäñòàâëåíû â ìóçåå. 30-ãî íîÿáðÿ
íûõ çàëàõ ðàçìåñòèòü ýêñïîíàòû                          ýêñïîíàòû ìóçåÿ àäâåíòèñòñêîé
âûñòàâêè èñòîðèè Áèáëèè.                             öåðêâè áûëè óâåçåíû èç íàøåãî
  ãîðîä Äíåïðîäçåðæèíñê ìóçåé                         ãîðîäà, íî âñòðå÷è ñ ëþäüìè, çàèíòå-
Öåðêâè õðèñòèàí – àäâåíòèñòîâ                          ðåñîâàâøèìèñÿ Áèáëèåé è èñòîðèåé,
ñåäüìîãî äíÿ (ÀÑÄ) ïðèåõàë 24 ãî                         íå ïðåêðàòèëèñü. Ñ 1-ãî ïî 10 äåêàáðÿ
íîÿáðÿ. Áûëè ñìîíòèðîâàíû ñòåíäû,                        åæåäíåâíî ñ 15-òè äî 16-òè ÷àñîâ
ðàçìåùåíû ýêñïîíàòû. È â ñóááîòó 26                       ïðîäîëæàëèñü âñòðå÷è ïîä îáùèì
íîÿáðÿ 2011 ãîäà ñîñòîÿëîñü òîðæåñ-                       äåâèçîì «Ïðåäñêàçàíèÿ äðåâíîñòè: Çà
òâåííîå îòêðûòèå ýêñïîçèöèè, â                          ãðàíüþ 2012 ãîäà». Âñòðå÷è ïðîõîäèëè
êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå ïðîôåññîð                         â âèäå âèäåî-ëåêöèé ïàñòîðà Ïåòðà
ìåäèöèíû, õðèñòèàíñêèé ïèñàòåëü-                         Êóëàêîâà è ñîïðîâîæäàëèñü ìóçûêàëü-
èñòîðèê Àëåêñåé Îïàðèí. Îí ïðî÷èòàë                       íûìè íîìåðàìè – ïåíèåì õðèñòèàí-
ëåêöèþ î Ïåðåñîïíèöêîì Åâàíãåëèè.                        ñêèõ ãèìíîâ àäâåíòèñòàìè ãîðîäà
Ëåêöèÿ ïðîèçâåëà ñèëüíîå âïå÷àòëå-                        Äíåïðîäçåðæèíñêà. Âèäåî-ëåêöèè
íèå íà ïîñåòèòåëåé. È ïîñëåäóþùèå    Äíåïðîïåòðîâñêà. Åæåäíåâíî, ñ 26 ïî   áûëè âîñòðåáîâàíû êàê ñðåäè ïîñåòè-
äíè äëÿ ýêñêóðñîâîäîâ ìóçåÿ áûëè    30 íîÿáðÿ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ âñå, êòî    òåëåé ìóçåÿ òàê è ñðåäè ÷ëåíîâ
íàïðÿæ¸ííûìè. Ýêñêóðñîâîäû íå      èíòåðåñóþòñÿ Áèáëèåé è èñòîðèåé     ÷åòûð¸õ äíåïðîäçåðæèíñêèõ îáùèí
óñïåâàëè çàêîí÷èòü îäíó ýêñêóðñèþ,   Öåðêâè àäâåíòèñòîâ ñåäüìîãî äíÿ â    Öåðêâè ÀÑÄ.
êàê èõ óæå îæèäàëà ñëåäóþùàÿ ãðóïïà   Óêðàèíå, ìîãëè ïîñåòèòü ýòó âûñòàâêó.   Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü ðóêîâî-
ïîñåòèòåëåé. È òàê – ïåðâûå äâà äíÿ.   Íå ñëó÷àéíî ýòî ìåðîïðèÿòèå ìóçåé   äèòåëÿì ãîðîäà Äíåïðîäçåðæèíñêà è
Âòîðîé äåíü ðàáîòû âûñòàâêè çàâåð-   Öåðêâè ÀÑÄ ïðîâ¸ë èìåííî â Äíåïðîä-   àäìèíèñòðàöèè ìóçåÿ èñòîðèè
øèëñÿ ÷óäåñíûì êîíöåðòîì, ïîñâÿ-    çåðæèíñêå. Âåäü åù¸ äî Âòîðîé      ãîðîäà.
ù¸ííûì ïàìÿòè âûäàþùåéñÿ ïåâèöû –    ìèðîâîé âîéíû â ñåëå Åëèçàâåòîâêà     À âñÿ ñëàâà ïðèíàäëåæèò òîëüêî
àäâåíòèñòêè Àííû Ãåðìàí. Â êîíöåðòå   (ïðèãîðîäå Äíåïðîäçåðæèíñêà)       Ãîñïîäó Áîãó!
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñîëèñòû èç ãîðîäà    ñóùåñòâîâàëà îáùèíà Öåðêâè           Ïàñòîð Äìèòðèé Òðåáóøêîâ

   ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ
  Òàêîå íàçâàíèå ìîæíî äàòü öåðêâè
â ãîðîäå Âàñèëüåâêà Çàïîðîæñêîé
                    ÑÅÌÜß Â ÑÁÎÐÅ              áëàãîñëîâåíèå. Íåò äîðîæå òåõ ìèíóò,
                                         êîãäà ìîæíî äåëèòüñÿ ðàäîñòÿìè è
îáëàñòè. Íàø Òâîðåö íàñòîëüêî ìóäð,                       ïåðåæèâàíèÿìè. Â çàâåðøåíèå
÷òî äàë îñîáûé äåíü äëÿ îáùåíèÿ ñ                        ñóááîòíåãî äíÿ ðóêîâîäèòåëü îòäåëà
íèì, äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñèë, êàê                         çäîðîâüÿ Ñâåòëàíà Ñòåïàíþê ïðîâåëà
äóõîâíûõ òàê è ôèçè÷åñêèõ.                            ëåêöèþ íà òåìó: «Ìèñòè÷åñêàÿ ìåäè-
  Ýòà ñóááîòà íå ñòàëà èñêëþ÷åíè-                        öèíà». Ìû óçíàëè ðàçíèöó ìåæäó
åì. Óòðî íà÷àëîñü ïðèõîäîì ÷ëåíîâ                        èñöåëåíèåì Áîæüèì è äüÿâîëüñêèì.
ñåìüè – áðàòüåâ è ñåñò¸ð. Ïåðåä                         Çàòåì ïàñòîð ïðîâ¸ë çàíÿòèå ïî óðîêó
íà÷àëîì ñëóæåíèÿ ñîñòîÿëàñü ìîëèò-                        ñóááîòíåé øêîëû. Ãîñïîäü îñîáî
âåííàÿ ÷àñòü, ãäå âñå îáúåäèíèëèñü â                       êîñíóëñÿ êàæäîãî, ñë¸çû òåêëè îò Åãî
                    íå çíàë». Ãäå áû ìû íè íàõîäèëèñü,
ïðîñüáå îá èçëèòèè Ñâÿòîãî Äóõà è                        ëþáâè, ìèëîñòè è ïðîùåíèÿ. Ñóááîòà
                    Ãîñïîäü ðÿäîì è ãîòîâ ïðîòÿíóòü ðóêó
äóõîâíîì ïðîáóæäåíèè íàðîäà                           ïîäîøëà ê îêîí÷àíèþ. Ìû ðàññòàâà-
                    ïåðâûì. Ïî îêîí÷àíèè ïðîçâó÷àëè
Áîæüåãî. Ïî îáû÷àþ, â 10 ÷àñîâ                          ëèñü ñ ìûñëüþ, ÷òî íàñòóïèò äåíü, è
                    ñëîâà áëàãîñëîâåíèÿ.
íà÷àëîñü ñëóæåíèå. Âñå ÷óâñòâîâàëè                        âñÿ íàøà öåðêîâü áóäåò ó ñåáÿ äîìà –
                     Â âàñèëüåâñêîé öåðêâè åñòü òðàäè-
ñåáÿ êàê äîìà. Áîã îòêðûâàë ñåáÿ                         íà íåáå – â ïîëíîì ñáîðå.
                    öèÿ – îñòàâàòüñÿ â ìîëèòâåííîì äîìå
÷åðåç ïåíèå è ñóááîòíþþ øêîëó.
                    îáåäàòü è ïðîâîäèòü ñóááîòíèé äåíü
Ïàñòîð Àëåêñàíäð Ñòåïàíþê ñêàçàë                                 Ñâåòëàíà Ñòåïàíþê
                    âìåñòå. Ìû íà ïðàêòèêå èñïûòàëè ýòî
ïðîïîâåäü íà òåìó: «Èèñóñ, êîòîðîãî ÿ
Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua                   7
 Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå â êíèãå «Äåÿíèÿ                          âðåìÿ è âêóñíîå. Ìîëèòâà, îáùåíèå,
Àïîñòîëîâ» ãîâîðèò íàì î ïåðâûõ       ÄÅÍÜ ÂÀÐÅÍÈÊÎÂ              ïðåëîìëåíèå ñòàëè íå òîëüêî ó
ó÷åíèêàõ, êîòîðûå ñîáèðàëèñü äëÿ                            àïîñòîëîâ, íî è ó íàñ. Ìîæíî áûëî
ìîëèòâû è ïðåëîìëåíèÿ õëåáà. Õðèñ-                           ðàññêàçàòü, êòî ÷åì æèâåò, ñâîè
òèàíå ïîëó÷àëè áëàãîñëîâåíèÿ îò                            ïåðåæèâàíèÿ, ðàäîñòè. Ìû ìîãëè
âñòðå÷, è äàæå Äóõ Ñâÿòîé áûë èçëèò â                         ìîëèòüñÿ äðóã î äðóãå è â ïîëíîòå
òîò ìîìåíò, êîãäà îíè áûëè áëèçêè ê                          íàñëàäèòüñÿ åäèíñòâîì âî Õðèñòå.
Áîãó è äðóã êî äðóãó. Ìû ðåøèëè                            Ïðèíÿëè ðåøåíèå: ñîáèðàòüñÿ îäèí
ïðèìåíèòü íà ïðàêòèêå îïûò àïîñòî-                           ðàç â ìåñÿö äëÿ òàêîãî âðåìÿïðîâîæ-
ëîâ.                                          äåíèÿ. Óïîâàÿ íà îáåòîâàíèå î ñîøåñ-
 Âîñêðåñíûé äåíü 11 äåêàáðÿ äëÿ                            òâèè Ñâÿòîãî Äóõà, âåðèì ÷òî Îí íå
ìíîãèõ áûë îáû÷íûì, íî íå äëÿ íàñ.                           çàìåäëèò ê íàì, à ìû áóäåì æäàòü.
Îáùèíà ã. Âàñèëüåâêè Çàïîðîæñêîé      Èõ ïîïðîáîâàòü. Ïðèøëè âñå ÷ëåíû
îáëàñòè ðåøèëà ñîáðàòüñÿ, ÷òîáû      öåðêâè. Ýòî áûëî íåçàáûâàåìîå                Ñâåòëàíà Ñòåïàíþê
ïðèãîòîâèòü âàðåíèêè, íó è, êîíå÷íî,

   ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ
    ßÊ ÇÓÏÈÍÈÒÈ ÑͲÄ
   ÇÀ ÎÄÍÅ ÏÎÊÎ˲ÍÍß
  Ãóëÿéïîëå Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. 1    çàïîâ³äåé, öþ åï³äåì-
ãðóäíÿ â Äåíü âñåñâ³òíüî¿ áîðîòüáè ç³   ³þ ìîæíà áóëî á
ÑͲÄîì êîæíîãî ðîêó â êóëüòóðíî-      çóïèíèòè çà îäíå-äâà
ñïîðòèâíîìó êîìïëåêñ³ «Ñó÷àñíèê»      ïîêîë³ííÿ.
ïðîâîäÿòüñÿ çàõîäè, íà ÿêèõ çàïðîøó-     Ä ë ÿ   ö ü î ã î
þòü ð³çíèõ ñïåö³àë³ñò³â. Ö³ åêñïåðòè, ÿê  íåîáõ³äíî âèõîâóâàòè
ïðàâèëî, ãîâîðÿòü ïðî íàñë³äêè ÑͲÄó,   â ä³òÿõ ëþáîâ äî
àëå ó âñüîãî º é ïðè÷èíà.         ÷èñòîòè òà ñâÿòîñò³,
  Äå æ âîíà? Äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî     â³ðó â â³÷íå òà ïðàâäè-
Óêðà¿íà çàéìຠïåðøå â ªâðîï³ ì³ñöå ç   âå ñëîâî Áîãà, ÿêèé
ðîçïîâñþäæåííÿ ö³º¿ õâîðîáè,        ãîâîðèòü:                  ä³æíèé â³ää³ë öåðêâè ïðîâ³â ÷îòèðèãî-
íåîáõ³äíî â³äâåðòî ãîâîðèòè ïðàâäó ³     «Õ³áà âè íå çíàºòå, ùî âàøå ò³ëî òî   äèííó ïðîãðàìó äëÿ ä³òåé «Êðà¿íà
âèçíàòè, ùî ïðè÷èíà ïåðø çà âñå      õðàì Äóõà Ñâÿòîãî, ùî æèâå ³í ó âàñ,    çäîðîâ’ÿ – êðà¿íà æèòòÿ» ó Ãóëÿéïîë³, à 1
êðèºòüñÿ â ëþäñüê³é ìîðàë³. Òîìó íà öþ   ÿêîãî â³ä Áîãà âè ìàºòå, ³ âè íå ñâî¿? Áî  ÷åðâíÿ - â ñåë³ Âåðõíÿ Òåðñà, äå ó÷àñ-
çóñòð³÷ çàïðîñèëè íå ë³êàðÿ, à ëþäèíó   äîðîãî êóïëåí³ âè. Îòîæ ïðîñëàâëÿéòå    íèêàìè ïðîãðàìè áóëè ä³òêè ñ³ë
äóõîâíó, ïàñòîðà Öåðêâè õðèñòèÿí      Áîãà â ò³ë³ ñâîºìó òà â äóñ³ ñâîºìó, ùî   Äîëèíêà òà Âîçäâèæ³âêè.
àäâåíòèñò³â ñüîìîãî äíÿ Ïåòðà       Áîæ³ âîíè!» (1Êîð.6:19, 20).          ³ðèìî, ùî Áîã çðîáèòü ÷åðåç íàøó,
Êðèâîãî. Ïåòðî Ïåòðîâè÷ ïîêàçàâ, ùî ó     Ãóëÿéï³ëüñüêà ãðîìàäà àäâåíòèñò³â    õî÷ ³ ìàëåíüêó, ãðîìàäó Ñâîþ ñïðàâó ç
ðîçïîâñþäæåíí³ Â²Ë-³íôåêö³¿ âàæëèâó    ñüîìîãî äíÿ âåäå àêòèâíó ïðîïàãàíäó     ïîðÿòóíêó ëþäåé ó Ãóëÿéï³ëüñüêîìó
ðîëü ãðຠàìîðàëüíà ïîâåä³íêà       çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ íå ò³ëüêè      ðàéîí³.
ëþäèíè. ßêáè ëþäñòâî â³äñüîãîäí³      ñåðåä ïðèõîæàí, àëå é ñåðåä ä³òåé òà
                                                      Íàòàëÿ Ïàâåëüêî
ïî÷àëî æèòè çã³äíî äåñÿòè Áîæèõ      ìîëîä³ íàøîãî ðàéîíó. 9 ñ³÷íÿ ìîëî-


 ÄÎÊÒÐÈÍÛ È ÅÐÅÑÈ
ÈÊÎÍÎÏÎ×ÈÒÀÍÈÅ, ÈÊÎÍÎÏÎÊËÎÍÅÍÈÅ È ÈÄÎËÎÏÎÊËÎÍÑÒÂÎ
 Æèâÿ â ñòðàíå, ãäå áîëüøàÿ ÷àñòü      Èçîáðàæåíèå Õðèñòà, Áîãîðîäèöû,     äîñêàõ, â äîìàõ è íà ïóòÿõ ÷åñòíûå è
íàñåëåíèÿ ñ÷èòàåò ñåáÿ ïðàâîñëàâíû-    ñâÿòûõ, áèáëåéñêèõ ñöåí èçâåñòíû â     ñâÿòûå èêîíû, íàïèñàííûå êðàñêàìè è
ìè, õðèñòèàíå èç ïðîòåñòàíòñêèõ      õðèñòèàíñòâå íà÷èíàÿ ñî II âåêà. Ê IV    èç äðîáíûõ êàìåíèé è èç äðóãîãî
äåíîìèíàöèé íåðåäêî ñëûøàò òàêèå      âåêó ñòåíû õðèñòèàíñêèõ õðàìîâ óæå     ñïîñîáíîãî ê òîìó âåùåñòâà óñòðîÿå-
äîâîäû: «Èêîíîïî÷èòàíèå – ýòî íå      ïîâñåìåñòíî óêðàøàëèñü æèâîïèñíû-      ìûå, ÿêîæå èêîíû Ãîñïîäà è Áîãà è
ïîêëîíåíèå èêîíàì, à çíà÷èò è íå      ìè èçîáðàæåíèÿìè.              Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, è
èäîëîïîêëîíñòâî. Âåäü îáðàçó ïðåä-      Äîãìà ò îá èê îíîïî ÷èòàí èè áûë     íåïîðî÷íûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ ñâÿòûÿ
øåñòâóåò ïðîîáðàç, è ãëÿäÿ íà èêîíó, ÿ   îêîí÷àòåëüíî ñôîðìèðîâàí íà 2-ì       Áî ãî ðî äè öû , òà êî æä å è ÷å ñò íû õ
âèæó íå áóìàãó èëè õîëñò, à òîãî, êòî íà  Íèêåéñêîì Ñîáîðå (òàêæå èçâåñòåí,      àíãåëîâ, è âñåõ ñâÿòûõ è ïðåïîäîáíûõ
íåé èçîáðàæ¸í è ïîêëîíÿþñü åìó.      êàê 7-é Âñåëåíñêèé Ñîáîð), ñîñòîÿâ-     ìóæåé. …è ÷åñòâîâàòè èõ ëîáûçàíèåì
Ðàçâå ýòî ãðåõ?»              øåìñÿ â ïåðèîä èêîíîáîð÷åñòâà. Ýòîò     è ïî÷èòàò åëüíûì ïîêëîíå íèåì, íå
 Ðàññìîòðèì, òàê ëè ýòî íà ñàìîì     Ñîáîð áûë ñîçâàí â 787 ãîäó â ãîðîäå    èñòèííûì, ïî âåðå íàøåé, Áîãîïîêëî-
äåëå. Äëÿ íà÷àëà ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ        Íèêåå ïðè èìïåðàòðèöå Èðèíå è        íåí èåì , åæ å ïî äîá àåò åäè íîì ó
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÓÞ È ÎÔÈÖÈÀËÜÍÓÞ         ñîñòîÿë èç 367 åïèñêîïîâ, ïðåäñòàâ-     Áîæåñêîìó åñòåñòâó, íî ïî÷èòàíèåì
Ñ Ò Î Ð Î Í Ó Â Î Ï Ð Î Ñ À Î Á      ëÿâøèõ â îñíîâíîì âîñòî÷íóþ ÷àñòü      ïî òîìó îáðàçó, ÿêîæå èçîáðàæåíèþ
ÈÊÎÍÎÏÎ×ÈÒÀÍÈÈ.              öåðêâè, è ëåãàòîâ ïàïû ðèìñêîãî.      ÷åñòíîãî è æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà è
 Èêîíîïî÷èòàíèå – äîãìàò ïðàâîñ-       Äîãìàò Ñîáîðà ãëàñèò: "…ïîäîáíî     ñâÿòîìó Åâàíãåëèþ è ïðî÷èì ñâÿòûíÿì
ëàâíîé è êàòîëè÷åñêîé öåðêâåé,       èçîáðàæåíèþ ÷åñòíîãî è æèâîòâîðÿ-      ôèìèàìîì è ïîñòàâëåíèåì ñâå÷åé
óñòàíîâëåííûé íà 7-ì Âñåëåíñêîì      ùåãî Êðåñòà , ïîëàãà òè âî ñâÿòûõ      ÷åñòü âîçäàåòñÿ, ÿêîâûé è ó äðåâíèõ
ñîáîðå, à òàêæå è ñàìà ïðàêòèêà      Áî æè èõ öå ðê âà õ, íà ñâ ÿù åí íû õ    áëàãî÷åñòíûé îáû÷àé áûë. Èáî ÷åñòü,
ïî÷èòàíèÿ èêîí.              ñîñóäàõ è îäåæäàõ, íà ñòåíàõ è íà      âîç äàâ àåì àÿ îáð àçó , ïðå õîä èò ê
8           Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua
ïåðâîîáðàç íîìó, è ïîêëîíÿþùè éñÿ      ÷èòü äîñòóï ê òàêîé "îñîáîé" èêîíå èëè  îáðàçîì, îíè áóêâàëüíî äåëàëè òî, ÷òî
èêîíå ïîêëîíÿåòñÿ ñóùåñòâó èçîáðà-      çàïîëó÷èòü å¸ â äîì, è âñ¸ ñàìî ñîáîé   ðàçðåøèë Âòîðîé Íèêåéñêèé Ñîáîð –
æåííîãî íà íåé."               íàëàäèòñÿ, è æèçíü, è çäîðîâüå óëó÷-   âîçäàâàëè ÷åñòü îáðàçàì (ñèìâîëè-
  Îñíîâíàÿ ìûñëü èêîíîïî÷èòàíèÿ:      øèòñÿ áëàãîäàðÿ åé. Ýòî, êîí÷åíî æå,   ÷åñ êèì èçî áðà æåí èÿì Áîæ åñò âà) ,
«×ÅÑÒÜ, ÂÎÇÄÀÂÀÅÌÀß ÎÁÐÀÇÓ,         åðå ñü è èäî ëîï îêë îíñ òâî . Èê îíà   ÷òîáû ïî÷òèòü Ïåðâîîáðàç.  ïîñëåä-
ÏÅÐÅÕÎÄÈÒ ÍÀ ÏÅÐÂÎÎÁÐÀÇ».  ñîîòâå-     ïðåâðàùàåòñÿ â è äîëà – ï ðåäìåò     íåì ñëó÷àå, ñ ìåäíûì çìååì, îíè
òñòâèè ñ ýòîé èäååé îáðàç Ëè÷íîñòè      íàäåæä è óïîâàíèé ÷åëîâåêà, à åãî     äàæå êàäèëè åìó (âîñêóðÿëè ôèìèàì),
(èïîñòàñè) åñòü äåéñòâèòåëüíî (ïî      æèâàÿ ñâÿçü ñ Áîãîì òåðÿåòñÿ, ñòàíî-   êàê ïðåä ïèñû âàåò ïîñò àíîâ ëåíè å
äåéñòâèþ ýíåðãèè) ñàìà Ëè÷íîñòü,       âèòñÿ íå íóæíîé. "Îáðàç" çàìåùàåò     Ñîáîðà.
õîòÿ è íå òîæäåñòâåíåí åé, è èìååò      ñîáîé "Ïåðâîîáðàç". Ê ñîæàëåíèþ,       ×òî æå Ãîñïîäü? Îí ñîãëàñåí ñ
èíîå åñòåñòâî (äåðåâî è êðàñêè).       òàêèõ ëþäåé ñðåäè ïî÷èòàòåëåé èêîí    òàêèì ìåòîäîì ïîêëîíåíèÿ Åìó? Åñëè
  Òî åñòü, äîãìàò èêîíîïî÷è òàíèÿ      î÷åíü ìíîãî. Åñëè íå ñêàçàòü áîëüøè-   âíèìàòåëüíî ïðî÷åñòü ãëàâû Áèáëèè ñ
ïîä÷¸ðêèâàåò, ÷òî ÷åñòâîâàíèå èêîí è     íñòâî.                  ýòèìè èñòîðèÿìè, òî ìîæíî óâèäåòü
ïîêëîíåíèå èì îòíîñèòñÿ íå ê ìàòåðè-                          ßÑ ÍÎ Å ÁÎ ÆÜ Å ÎÑ ÓÆ ÄÅ ÍÈ Å ÝÒ ÈÕ
àëó èêîíû, à ê òîìó, êòî èçîáðàæ¸í íà                         "ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ" ÈÇÐÀÈËÜÒßÍ.  ïåðâîé
èêîíå (ïåðâîîáðàçó), ñëåäîâàòåëüíî,                          èñòîðèè, ó ãîðû Ñèíàé, ñàìîçâàíûå
íå èìååò õàðàêòåðà èäîëîïîêëîíñòâà.                          åïèñ êîïû ïîïë àòèë èñü æèçí üþ çà
  ×òî æå ãîâîðèò Áèáëèÿ?  ÁÈÁËÈÈ                           òàê îå îïð îìå ò÷è âîå ðåø åíè å èõ
ÏÎÍßÒÈß "ÏÎÊËÎÍÅÍÈÅ" È "ÏÎ×ÈÒÀÍÈÅ"                           ñàìîçâàíîãî ñîáîðà (ñì.Èñõ.32:27-28).
ÈÌÅÞÒ ÎÄÈÍ È ÒÎÒ ÆÅ ÑÌÛÑË. Áèáëèÿ                           Âî âòîðîé èñòîðèè íàðîä Áîæèé â
èõ íå ðàçäåëÿåò. Ïîýòîìó èñõîäíàÿ                           òî ÷í îñ òè ïî âò îð èë ïó òü ìí îã èõ
ïðåäïîñûëêà Ñîáîð à î âûäåëåíèè                            ñîâðåìåííûõ "èêîíîïî÷èòàòåëåé". Ñî
ïîíÿòèÿ «èêîíîïî÷èòàíèå» â îòäåëü-                           âð åì åí åì èç ðà èë üò ÿí å çà áû ëè î
íóþ óçàêîíåííóþ ôîðìó ðåëèãèîçíîãî                           "Ïåðâîîáðàçå", êîòîðîãî ñèìâîëèçè-
ïî êë îí åí èÿ è çí à÷ àë üí î ÿâ ëÿ åò ñÿ                       ðîâàëè òåëüöû, è ñòàëè ïîêëîíÿòñÿ
íåâåðíîé. Áèáëåéñêèå òåêñòû, ãäå                            òåëüöàì â Äàíå è Âåôèëå êàê ñàìîñòî-
èñïîëüçóþòñÿ òåðìèíû "ïîêëîíåíèå" è                          ÿòåëüíûì áîæåñòâàì.
"ïî÷èòàíèå", ïîêàçûâàþò, ÷òî ýòî                             Èç ýòèõ Áèáëåéñêèõ ïðèìåðîâ ìû
ñèíîíèìè÷íûå ïîíÿòèÿ.                                 ÿñíî âèäèì, ÷òî ÃÎÑÏÎÄÜ ÎÑÓÆÄÀÅÒ
  Äàâàéòå ìû âñ¸ æå óñëîâíî ðàçäå-                          ËÞ ÁÛ Å ÂÈ ÄÛ ÏÎ ×È ÒÀ ÍÈ ß ×Å ÐÅ Ç
ëèì ýòè äâà ïîíÿòèÿ, êàê ýòî ñäåëàëè                          ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÅ ÏÐÅÄÌÅÒÛ, äàæå åñëè
íà Íèêåéñêîì Ñîáîðå, è ñðà âíèì                            ýòè ïðåäìåòû ñèìâîëèçèðóþò Áîãà.
êàæäîå èç íèõ ñ Áèáëèåé.                                 Èíòåðåñíî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî
  ÈÊÎÍÎÏÎÊËÎÍÅÍÈÅ. Ïðÿìî ïðîòè-                            ñàìûì ãëàâíûì "îáðàçîì" èëè ñèìâî-
âîðå÷èò 2-é Çàïîâåäè (Èñõ.20:4-6).                           ëîì â èóäåéñêîé ñèñòåìå ïîêëîíåíèÿ
Çäåñü âñ¸ ïðåäåëüíî ÿñíî. Ïîêëîíåíèå      ÒÅÏÅÐÜ ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ        áûë ÿãí¸íîê, êîòîðîãî ïðèíîñèëè â
èêîíå, ñàìîé ïî ñåáå, êàê ñâÿòîìó      ÂÎÏÐÎÑ Ñ ÏÎ×ÈÒÀÍÈÅÌ "ÏÐÀÂÈËÜÍÛÕ"     æåðòâó. Îí ñèìâîëèçèðîâàë Ìåññèþ –
ïðåäìåòó èëè èçîáðàæ¸ííûì íà íåé       ÈÊÎÍ (èçîáðàæåíèÿ Ñûíà Áîæèÿ èëè     Ñûíà Áîæüåãî, óìèðàþùåãî çà ãðåø-
àíãåëàì è èíûì íåáîæèòåëÿì, à òàêæå     Èïîñòàñåé Áîæåñòâà) ñ Áèáëåéñêîé     íèêà (×èñ.6:14, Èñ.53:7, Èåð.11:19,
óìåðø èì ëþäÿì ( ïðè÷è ñëåíí ûì ê      òî÷êè çðåíèÿ. Ñóùåñòâóåò ëè ïîäî-     Îòêð.13:8).  íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ îí
ñâÿòûì) åñò ü ÿâíûé ãðåõ . Òàê êàê      áíîå "ïî÷èòàíèå" â Áèáëèè è îäîáðÿåò   çàìåíÿëñÿ äðóãèì æèâîòíûì: òåë¸í-
ïîêëîíÿòüñÿ ìîæíî òîëüêî Åäèíîìó       ëè Áîã åãî? Äåéñòâèòåëüíî ëè "÷åñòü,   êîì, êîçëîì, ãîëóáÿìè.
Æèâîìó Áîãó.                 âîçäàâàåìàÿ îáðàçó, ïåðåõîäèò íà       Íî â Áèáëèè ìû íèãäå íå íàõîäèì,
  ÈÊÎ ÍÎÏ Î×È ÒÀÍ ÈÅ. Áûâ àåò äâó õ     Ïåðâîîáðàç", êàê ðåøèëè íà Ñîáîðå?    ÷òîáû èçðàèëüòÿíå ÷åñòâîâàëè æåð-
âèäîâ. Ïåðâûé – ïî÷èòàíèå èêîí ñ       Åñëè äîãìàò íå âåðåí ñ òî÷êè çðåíèÿ    òâåííîãî ÿãí¸íêà èëè âîçäàâàëè åìó
èçî áðà æåí èåì ñâÿ òûõ óãî äíè êîâ ,    Áèáëèè, òî îí òåðÿåò âñÿêèé ñìûñë.    ÷åñòü, èëè êàäèëè ïåðåä íèì. Íèãäå ìû
Äåâû Ìàðèè èëè àíãåëîâ. Òàêàÿ ïðàêòè-                         íå íàõîäèì è ïîâåëåíèé Áîæüèõ íà
êà ïîêëîíåíèÿ òàêæå ÿâëÿåòñÿ ãðåõîì,                          ýòîò ñ÷¸ò.
ñîãëàñíî Áèáëèè. Åñëè ñîãëàñèòüñÿ ñ                            Åñëè â Áîæüèõ ãëàçàõ "÷åñòü, âîçäà-
óòâåðæäåíèåì, ÷òî "÷åñòü, âîçäàâàå-                          âàåìàÿ îáðàçó, ïåðåõîäèò íà Ïåðâî-
ìàÿ îáðàçó, ïåðåõîäèò íà Ïåðâîîá-                           îáðàç", òî Áîã áû óñòàíîâèë êàêèå-òî
ðàç", òî ïî÷èòàíèå òàêèõ èêîí – ýòî                          ðèòóàëû ÷åñòâîâàíèÿ èëè ïî÷èòàíèÿ
âîçäàíèå ÷åñòè (èëè ñëàâû) èçîáðà-                           æåðòâåííîãî ÿãí¸íêà, êîòîðûé áûë
æ¸ííûì íà íåé òâàðíûì ñóùåñòâàì, à                           îáðàçîì Åãî Ñûíà èëè ïîâåëåë áû
ýòî ïðîòèâîðå÷èò Ñëîâó Áîæèþ                              ïî÷èòàòü Åãî ÷åðåç æåðòâåííèê
(ñì.Èñ.42:8, Èñ.48:11, Èóäû 1:25,                           âñåñîææåíèé, êîòîðûé áûë îáðàçîì
Ðèì.1:25).                                       Ãîëãîôñêîãî êðåñòà, ïîâåëåë áû
  Âòîðîé âèä – ïî÷èòàíèå èêîí ñ                            öåëîâàòü æåðòâåííèê è âîñêóðÿòü ïðåä
èç îá ðà æå íè åì Ñû íà Áî æè ÿ èë è      Â Áèáëåéñêîé èñòîðèè ÿ ìîãó      íèì ôèìèàì. Íî íåò, ýòîãî â Áèáëèè
Ëè÷í îñòå é (Èïî ñòàñ åé) Áîæå ñòâà .    âñïîìíèòü, êàê ìèíèìóì, 3 ïðèìåðà     íèãäå íåò. Íàîáîðîò, Ãîñïîäü çàÿâëÿåò
Ïðåæäå âñåãî, îòìåòèì òîò ôàêò, ÷òî     òàêîãî "ïî÷èòàíèÿ". Îòêðîéòå Áèáëèþ è   î Ñâî¸ì èñêëþ÷èòåëüíîì ïðàâå íà
äîâîëüíî ÷àñòî òàêîå êàçàëîñü áû       ïðî÷òèòå: Èñõ.32:1-9, 3Öàð.12:28-32,   ïî ÷è òà íè å, á åç î âñ ÿê èõ î áð àç îâ
«çàêîííîå» ïî÷èòàíèå Áîãà ÷åðåç       4Öàð.18:1-5.               (ñì.Èñ.8:13-21).
èêîíó ïîñòåïåííî ïðèâîäèò âåðóþùå-       Âî âñåõ òð¸õ ñëó÷àÿõ èçðàèëüòÿíå     Ëþáîé çäðàâîìûñëÿùèé ÷åëîâåê,
ãî ê èäîëîïîêëîíñòâó. Îí ïîñòåïåííî     ïîêëîíÿëèñü èçîáðàæåíèÿì (ïðàâäà,     äàæå âêðàòöå ïîðàçìûñëèâ íàä ýòèìè
çàáûâàåò î òîì, ÷òî ÷òèò "îáðàç" ðàäè    èçâàÿíèÿì, à íå èêîíàì), êîòîðûå õîòÿ   âîïðîñàìè è ñðàâíèâ ýòî ó÷åíèå ñ
"Ïåðâîîáðàçà" è èêîíà, â öåðêâè èëè     è íå èçîáðàæàëè Èñòèííîãî Áîãà (ýòî    Áèáëèåé, ìîæåò ñäåëàòü çàêîíîìåð-
äîìà, ïðåâðàùàåòñÿ äëÿ íåãî â íåêèé     áûëî ïðÿìî çàïðåùåíî 2-é çàïî-      íûé âûâîä – è èêîíîïîêëîíåíèå, è
àìóëåò, êîòîðûé èñöåëÿåò, áëàãîñëîâ-     âåäüþ), íî ïðåäñòàâëÿëè Åãî ñèìâîëè-   èêîíîïî÷èòàíèå ÿâëÿþòñÿ ãðåõîì, òî
ëÿåò, îñâÿùàåò, è ò. ä. Ïðè÷¸ì íå      ÷åñêè. Ëèáî â âèäå òåëüöîâ, ëèáî â âèäå  åñòü òåì, ÷òî ïðîòè âîðå÷ èò ÿñíî
âàæíî, êàê òû æèâ¸øü è ñîáëþäàåøü      ìåäíîãî çìåÿ, êîòîðûé áûë ñèìâîëîì    îòêðûòîé íàì âîëå Áîæüåé.
ëè Çàïîâåäè Áîæèè. Ãëàâíîå çàïîëó-      Õðèñòà íà êðåñòå (Èîàí.3:14). Òàêèì
                                                     Àëåêñàíäð Äóëãåð
2011_12
2011_12
2011_12
2011_12

Recomendados

2011 10 von
2011 102011 10
2011 10Maksym Balaklytskyi
261 views12 Folien
2011 7 9 von
2011 7 92011 7 9
2011 7 9Maksym Balaklytskyi
367 views16 Folien
Марий сандалык №18 von
Марий сандалык №18Марий сандалык №18
Марий сандалык №18Михаил Пирогов
474 views59 Folien
2012 3 von
2012 32012 3
2012 3Maksym Balaklytskyi
718 views12 Folien
2012 2 von
2012 22012 2
2012 2Maksym Balaklytskyi
584 views12 Folien
5 ii zh_r von
5 ii zh_r5 ii zh_r
5 ii zh_rAgent Plus UK
18.2K views175 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Информатика 5 класс von
Информатика 5 классИнформатика 5 класс
Информатика 5 класс21kisa
573 views199 Folien
Панарин И. Информационная война и геополитика von
Панарин И. Информационная война и геополитикаПанарин И. Информационная война и геополитика
Панарин И. Информационная война и геополитикаЛена Пономаренко
896 views560 Folien
№ 25 von
№ 25№ 25
№ 25Sosedy
668 views24 Folien
2012 1 von
2012 12012 1
2012 1Maksym Balaklytskyi
624 views12 Folien
Russian tougher look.09.02.2011161944c0f6a von
Russian tougher look.09.02.2011161944c0f6aRussian tougher look.09.02.2011161944c0f6a
Russian tougher look.09.02.2011161944c0f6aденис климов
335 views64 Folien
шп №02 1 von
шп №02 1 шп №02 1
шп №02 1 mariyakorobeynikova
245 views4 Folien

Was ist angesagt?(15)

Информатика 5 класс von 21kisa
Информатика 5 классИнформатика 5 класс
Информатика 5 класс
21kisa573 views
№ 25 von Sosedy
№ 25№ 25
№ 25
Sosedy668 views
Маршрутный компьютер МК-05 von kvz
Маршрутный компьютер МК-05Маршрутный компьютер МК-05
Маршрутный компьютер МК-05
kvz333 views
7 литер волощук_слободянюк_рус_зар_2015_рус von Aira_Roo
7 литер волощук_слободянюк_рус_зар_2015_рус7 литер волощук_слободянюк_рус_зар_2015_рус
7 литер волощук_слободянюк_рус_зар_2015_рус
Aira_Roo42 views
В.С.Зильбер Роман о гомеопатии von Vubuntu Vera
В.С.Зильбер Роман о гомеопатииВ.С.Зильбер Роман о гомеопатии
В.С.Зильбер Роман о гомеопатии
Vubuntu Vera1.5K views
Пролог: Безответная любовь... к родине von Ecolife Journal
Пролог: Безответная любовь... к родинеПролог: Безответная любовь... к родине
Пролог: Безответная любовь... к родине
Ecolife Journal279 views
Татаркин В. И. книга "Возвращаясь к истокам христианского вероучения" von AdvenTusa
Татаркин В. И. книга "Возвращаясь к истокам христианского вероучения"Татаркин В. И. книга "Возвращаясь к истокам христианского вероучения"
Татаркин В. И. книга "Возвращаясь к истокам христианского вероучения"
AdvenTusa803 views

Destacado

2010 10 von
2010 102010 10
2010 10Maksym Balaklytskyi
116 views8 Folien
2011 4 von
2011 42011 4
2011 4Maksym Balaklytskyi
380 views12 Folien
2011 1 von
2011 12011 1
2011 1Maksym Balaklytskyi
1.1K views12 Folien
2010 1 von
2010 12010 1
2010 1Maksym Balaklytskyi
398 views8 Folien
2010 4 von
2010 42010 4
2010 4Maksym Balaklytskyi
185 views8 Folien
2010 3 von
2010 32010 3
2010 3Maksym Balaklytskyi
112 views8 Folien

Más de Maksym Balaklytskyi

За кого воює Всевишній.pdf von
За кого воює Всевишній.pdfЗа кого воює Всевишній.pdf
За кого воює Всевишній.pdfMaksym Balaklytskyi
9 views15 Folien
джерела.pdf von
джерела.pdfджерела.pdf
джерела.pdfMaksym Balaklytskyi
6 views3 Folien
медіа укр протестантів.pdf von
медіа укр протестантів.pdfмедіа укр протестантів.pdf
медіа укр протестантів.pdfMaksym Balaklytskyi
9 views27 Folien
Українське-християнство-в-цифровому_монографія.pdf von
Українське-християнство-в-цифровому_монографія.pdfУкраїнське-християнство-в-цифровому_монографія.pdf
Українське-християнство-в-цифровому_монографія.pdfMaksym Balaklytskyi
60 views45 Folien
Сергей Гаврюк. План "Б": путь к свободе von
Сергей Гаврюк. План "Б": путь к свободеСергей Гаврюк. План "Б": путь к свободе
Сергей Гаврюк. План "Б": путь к свободеMaksym Balaklytskyi
111 views40 Folien
Coronavac von
CoronavacCoronavac
CoronavacMaksym Balaklytskyi
113 views9 Folien

Más de Maksym Balaklytskyi(20)

Українське-християнство-в-цифровому_монографія.pdf von Maksym Balaklytskyi
Українське-християнство-в-цифровому_монографія.pdfУкраїнське-християнство-в-цифровому_монографія.pdf
Українське-християнство-в-цифровому_монографія.pdf
Сергей Гаврюк. План "Б": путь к свободе von Maksym Balaklytskyi
Сергей Гаврюк. План "Б": путь к свободеСергей Гаврюк. План "Б": путь к свободе
Сергей Гаврюк. План "Б": путь к свободе
Любовь Ряничева. Мой путь к Христу и со Христом von Maksym Balaklytskyi
Любовь Ряничева. Мой путь к Христу и со ХристомЛюбовь Ряничева. Мой путь к Христу и со Христом
Любовь Ряничева. Мой путь к Христу и со Христом
Протестантизм в Україні. Волинь von Maksym Balaklytskyi
Протестантизм в Україні. ВолиньПротестантизм в Україні. Волинь
Протестантизм в Україні. Волинь
РЕФОРМАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ von Maksym Balaklytskyi
РЕФОРМАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕРЕФОРМАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ
РЕФОРМАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

2011_12

 • 1. “Òåñíû âðàòà è óçîê ïóòü, âåäóùèå â æèçíü, è íåìíîãèå íàõîäÿò èõ” (Ìô. 7:14) ÖÅÐÊÎÂÜ ÕÐÈÑÒÈÀÍ-ÀÄÂÅÍÒÈÑÒΠÑÅÄÜÌÎÃÎ ÄÍß Åæåìåñÿ÷íîå ðåëèãèîçíîå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå èçäàíèå Õàðüêîâñêîé, Çàïîðîæñêîé, Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòåé ¹12 (177) èçäàåòñÿ ñ 2002 ã. www.asd.in.ua äåêàáðü 2011 ßÊ ÇÓÏÈÍÈÒÈ ÑÍ²Ä ÇÀ×ÅÌ ËÞÄÈ ÆÅÍßÒÑß? ÊÀÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎÂÀÒÜ Î ÕÐÈÑÒÅ ÇÀ ÎÄÍÅ ÏÎÊÎ˲ÍÍß Â ÑÂÎÅÌ ÏÎÄÚÅÇÄÅ ñòð. 7 ñòð. 9 ñòð. 11 ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÄÂÅÍÒÈÑÒÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ ÓÊÐÀÈÍÛ: «Â ÍÀÃÎÐÍÎÉ ÏÐÎÏÎÂÅÄÈ ÕÐÈÑÒÀ ÅÑÒÜ ÈÇÁÛÒÎÊ Ñ×ÀÑÒÜß, ÍÎ ÎÍÎ ÏÎ-ÄÐÓÃÎÌÓ ÂÛÃËßÄÈÒ» Âèêòîð Àëåêñååíêî, ïëà÷óùèå». À ÷òî, åñëè ïðåçèäåíò Óêðàèíñêîãî äà? Õðèñòîñ ãîâîðèò: óíèîíà Àäâåíòèñòñêîé «Áëàæåííû êðîòêèå, öåðêâè, ðàññêàçûâàåò î ïîòîìó ÷òî îíè íàñëå- ñïóòíèêîâîé åâàíãåëèçà- äóþò çåìëþ». Êòî èç öèè, êîòîðàÿ ïðîéäåò â êðîòêèõ ìîæåò ñåãîäíÿ ìàðòå 2012 ãîäà â Êðèâîì ÷òî-òî íàñëåäîâàòü? Ðîãå. Íî, ìîæåò áûòü, ýòî ïðàâäà? Íà ïðîòÿæåíèè øåñòè Ñïóòíèêîâàÿ ïðî- ëåò ýòà öåðêîâü èñïîëü- ãðàììà áóäåò íàïðàâ- çóåò îêîëîçåìíóþ ëåíà íà òî, ÷òîáû îðáèòó äëÿ ðàñïðîñòðà- îñâåòèòü ýòè ãðàíè. íåíèÿ åâàíãåëüñêîé Ãðàíè ñ÷àñòüÿ, íà âåñòè ñðåäè ðóññêîÿçû÷- êîòîðûå íå âñåãäà íîãî íàñåëåíèÿ. Ïåðâàÿ îáðàùàåò âíèìàíèå òàêàÿ êîìïàíèÿ ïðîøëà â ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê. Êèåâå, â ìàðòå 2005 ãîäà. – ÂÛ ÍÅ ÁÎÈÒÅÑÜ, ×ÒÎ Åå ïðîâîäèë Ìàðê Ôèíëè ÀÄÂÅÍÒÈÑÒÛ «ÍÅ â Îêòÿáðüñêîì äâîðöå. Ó Ç Í À Þ Ò » Ý Ò Ó Óòâåðæäàþò, ÷òî, âûñòóïàÿ íà ïîíèìàåò èñòèíó – ýòî îäíî äåëî, äðóãîå – ÷òî îí ñ÷èòàåò, ÷òî ó íåãî â ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ, ÑÊÀÆÓÒ: «ÝÒÎ ÍÅ òðèáóíå ýòîãî äâîðöà â 1960 ãîäó, ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ, À Íèêèòà Õðóùåâ ïîîáåùàë: «Â 1980 ñåðäöå Áîã. È âîò äëÿ òàêèõ ëþäåé Èèñóñ ïðîèçí¸ñ, â ñâî¸ âðåìÿ, ÍÅÄÅËß ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß»? ÍÅ ãîäó ÿ âàì ïîêàæó ïî òåëåâèçîðó ÏÎÄÌÅÍÀ ËÈ ÝÒÎ ÊÀÊÀß-ÒÎ? ïîñëåäíåãî ïîïà». Ñëåäóþùèå Íàãîðíóþ ïðîïîâåäü. Ïîýòîìó ñïóòíèêîâàÿ ïðîãðàììà 2012 ãîäà Ïðîøëî óæå øåñòü ñïóòíèêîâûõ ïðîãðàììû ïðîâîäèëè óæå åâàíãå- ïðîãðàìì.  ïîëîâèíå èç íèõ áûëî ëèñòû ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðà- áóäåò çàòðàãèâàòü âîïðîñû ïðàêòè- ÷åñêîãî õðèñòèàíñòâà. Íàçâàíèå èçëîæåíèå áèáëåéñêèõ äîêòðèí. íñòâà.  ìàðòå 2007 ãîäà â Êèåâå Ìàðê Ôèíëè, Ìîèñåé Îñòðîâñêèé, âûñòóïàë Ïåòð Êóëàêîâ, â ìàðòå 2008 ñïóòíèêîâîé ïðîãðàììû «À ÷òî, åñëè äà? Íåîáû÷íûå ãðàíè ñ÷àñòüÿ». Àðòóð Øòåëå, Åâãåíèé Çàéöåâ, ϸòð ãîäà â Íèæíåì Íîâãîðîäå (Ðîññèÿ) - Êóëàêîâ ãîâîðèëè î äîêòðèíàõ. Ìû Àðòóð Øòåëå. Ãîä ñïóñòÿ â Ëóöêå Íàãîðíàÿ ïðîïîâåäü, ãäå ðå÷ü èäåò î ïðàêòè÷åñêîì õðèñòèàíñòâå, òîæå áóäåì ãîâîðèòü î íàøåì âûñòóïàë Ìîèñåé Îñòðîâñêèé.  äîêòðèíàëüíîì ó÷åíèè â êîíòåêñòå ìàðòå 2010 ãîäà Ïåòð Êóëàêîâ â îñíîâíîì ïîñòðîåíà íà ïðîòèâî- ïîñòàâëåíèè. Õðèñòîñ ïîêàçûâàåò Íàãîðíîé ïðîïîâåäè. Çäåñü áóäåò ïðîâåë ñïóòíèêîâóþ êîìïàíèþ â áîëüøå óäåëåíî âíèìàíèÿ ïðàêòè- Êèøèíåâå (Ìîëäîâà), â 2011 ãîäó â öåííîñòü, êîòîðûå ñåãîäíÿ èñïîâå- äóåò ìèð, è öåííîñòè, êîòîðûå áûëè ÷åñêîìó õðèñòèàíñòâó. Åñëè áû ïîñåëêå Çàîêñêîì Òóëüñêîé îáëàñòè ëþäè, ïðèìåíÿëè íà ïðàêòèêå ýòè - Åâãåíèé Çàéöåâ. áû íàìíîãî äîðîæå äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà â ýòîì ñîâðåìåííîì ìèðå, ñîâåòû, î êîòîðûõ ãîâîðèë Õðèñòîñ, – ×ÅÌ ÁÓÄÅÒ ÎÒËÈ×ÀÒÜÑß ÝÒÀ îíè áûëè áû àäâåíòèñòàìè, äàæå ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÎÒ åñëè áû îí óçíàë èõ ãëóáèíó. Õðèñòîñ ãîâîðèò: «Áëàæåííû ÷åãî-òî íå çíàÿ è íå ïîíèìàÿ. Ýòîìó ÏÐÅÄÛÄÓÙÈÕ ØÅÑÒÈ? ìîæíî áûëî áû íàó÷èòüñÿ, ñîâìåñ- Õîòåëîñü áû ïðîâåñòè å¸ â ôîð- íèùèå äóõîì». Êàçàëîñü áû, íîí- ñåíñ. À ÷òî, åñëè äà? À ÷òî, åñëè ýòî òíî ÷èòàÿ Áèáëèþ. Ïîòîìó ÷òî áóäåò ìàòå, áëèçêîì ê ìåíòàëüíîñòè îòêðûòî ñåðäöå, ðàçóì, áóäåò óêðàèíñêîãî ÷åëîâåêà. Ïî áîëüøîìó ïðàâäà? À ÷òî åñëè ýòî íåîáû÷íàÿ ãðàíü ñ÷àñòüÿ, êîòîðóþ ìû íå æåëàíèå, èñêðåííåå ïîêàÿíèå. ñ÷¸òó, êàæäûé óêðàèíåö ñ÷èòàåò Äóìàþ, ÷òî àäâåíòèñòû ïîéìóò, î ñåáÿ âåðóþùèì.  êàêîì âèäå îí çíàåì? Õðèñòîñ ãîâîðèò: «Áëàæåííû ÷¸ì èä¸ò ðå÷ü.
 • 2. 2 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua – ÂÀØÅÉ ÀÓÄÈÒÎÐÈÅÉ ÁÓÄÓÒ åòñÿ ñî Õðèñòîì, íå ñòàíîâèòñÿ ñ Íèì âàþ ýòè çàÿâëåíèÿ. Òàì äîñòàòî÷íî ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍÅ, ÈËÈ ÂÛ îäíèì öåëûì. Ñî âðåìåíåì, òàêîå åñòü ñ÷àñòëèâîãî ìèðîâîñïðèÿòèÿ. Òàì ÎÁÐÀÙÀÅÒÅÑÜ Ê ÑÅÊÓËßÐÍÎÌÓ ïîíèìàíèå èñòèíû òåðÿåòñÿ. Èñòèíà äåéñòâèòåëüíî èçáûòîê ñ÷àñòüÿ, íî ×ÅËÎÂÅÊÓ? îñòàåòñÿ íà óð îâíå àáñòðàêò íûõ, îíî ïî-äðóãîìó âûãëÿäèò. Õðèñòîñ Ó ñîâðåìå ííîãî ÷åë îâåêà åñò ü ðàöèîíàëüíûõ ðàçìûøëåíèé, à íå ïðîïîâåäîâàë òó èñòèíó, êîòîðàÿ îïð åäå ë¸í íîå ïðå äñò àâë åíè å îá ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ Áîãîì. âñåëÿëà â ñåðäöå, ñêàæåì, óçíèêà èñòèíå. Äàæå åñëè îí ñåêóëÿðíûé Äóìàþ, àäâåíòèñòû äëÿ ñåáÿ âîçüìóò àïîñòîëà Ïàâëà, ðàäîñòü. ÷åëîâåê, åñòü òàêèå ìîìåíòû â åãî ýòîò óðîê. Ïàâåë ãîâîðèë: «Âñåãäà ðàäóéòåñü». æèçíè, êîãäà îí èä¸ò â öåðêîâü ïî – ÍÀ ÊÀÊÎÉ ÂÎÏÐÎÑ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ Ýòî äà¸ò íàì ïðàâî ïîíèìàòü, åñëè êàêèì-òî ïðàçäíèêàì, ñîáûòèÿì. Ïî ×ÅËÎÂÅÊÀ ÂÛ ÎÒÂÅ×ÀÅÒÅ, ÏÐÎÂÎÄß ÝÒÓ èñòèíà, êîòîðîé æèë Õðèñòîñ, ðàäè ýòîé ïðè÷èíå, åìó íóæíî çíàòü íå ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ? êîòîðîé Îí óì åð, î íà ðà äîñòíàÿ, òîëüêî, ñêàæåì, òåîðèþ. Åìó íóæíà Äóìàåò ñÿ ìíå, ÷òî ìû ñìîæåì êîòîðàÿ âîñêðåøàåò ì¸ðòâîñòü äóøè ïðàêòèêà õðèñòèàíñêîé æèçíè. ïî íÿ òü á îë üø óþ ã ëó áè íó ò åê ñò à, ÷åëîâåêà. Çíà÷èò, Õðèñòîñ í¸ñ ýòó È âîçìîæíî, ÷åðåç ïðàêòèêó õðèñòè- êî òî ðû é Èè ñó ñ ñê àç àë ó÷ åí èê àì ðàäîñòíóþ âåñòü. Ìû íå çíàåì Åãî àíñêîé æèçíè, êîãäà îí óâèäèò, ïîéì¸ò, Ñâîèì è âñåì îñòàëüíûì: «ß åñìü æèçíè âî âñåõ ïîäðîáíîñòÿõ, íî, ïî ïîëþáèò ýòó õðèñòèàíñêóþ æèçíü, åìó æèçíü, è ïðèòîì ñ èçáûòêîì». Îí äà¸ò âñåé âèäèìîñòè, áûëè òàêèå ìîìåíòû, îòê ðîå òñÿ åù¸ áîë üøå «òå îðè è», âåðóþùåìó ÷åëîâåêó æèçíü ñ èçáûò- êîãäà Õðèñòîñ ñìåÿëñÿ, õîòü è íàçâàí êîòîðóþ çàõî÷åòñÿ ïðèíÿòü, èñïîâåäî- êîì. Ýòî íå ãîëîñëîâíîå çàÿâëåíèå. Îí «Ìóæ åì ñêîð áåé, èçâå äàâø èì âàòü. ß ñêëîíåí ê òîìó, ÷òî ìû äîëæíû Ýòî íàñòîÿùàÿ ïðàâäà, è å¸ íóæíî áîëåçíè». Ýòîò ×åëîâåê ø¸ë íà ïîäâèã ïðèâîäèòü ëþäåé ê Èèñóñó Õðèñòó óâèäåòü.  ÷¸ì èçáûòîê? ñî ñïîêîéñòâèåì ñåðäöà. ÷åðåç Õðèñòà â ïðàâèëüíîì ïîíèìàíèè ß î÷å íü âåð þ, ÷òî ïîñ åòè òåë è èñòèíû. Åñëè ìû ï ðèâîäèì òîëüêî ïðîãðàììû óâèäÿò ýòó áèáëåéñêóþ Ìàêñèì Áàëàêëèöêèé, ÷å ðå ç òå îð åò è÷ åñ êî å ïî çí àí èå ïîçèöèþ, ïîéìóò, â ÷¸ì ÷åëîâåê ìîæåò Àíäðåé Öûáàêîâ èñòèí û, ïðè âñ¸ì ï ðè ýòî ì íàø îáíàðóæèòü ñ÷àñòüå. Ñêàæó ÷åñòíî, ñëóøàòåëü êàê-òî âñêîëüçü ñîïðèêàñà- äëÿ ñåáÿ ÿ êàæäûé ðàç ïåðåîñìûñëè- ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ Â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ – ØÀÃ Ê ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ-2012 3-4 äåêàáðÿ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ñâèäåòåëüñòâàìè ìèññèîíåðîâ èç ñïóòíèêîâîé åâàíãåëüñêîé ïðîãðàììå ðàçíûõ îáùèí. Ó÷àñòíèêè êîíãðåññà, «À ÷òî, åñëè äà?» â ã. Êðèâîé Ðîã ïðîõî- ðàçáèâøèñü íà ãðóïïû, â òå÷åíèå äèë ìèññèîíåðñêèé êîíãðåññ. Ïðîõî- îäíîãî ÷àñà ñìîãëè èñïûòàòü ñåáÿ â äèë îí â òîì ñàìîì çäàíèè, â êîòîðîì äåëå, ïðîâîäÿ àíêåòèðîâàíèå æèòåëåé ñ 25-ãî ôåâðàëÿ 2012 ã. äîëæíà ïðîéòè ãîðîäà è ïðåäëàãàÿ óðîêè ïî èçó÷åíèþ ïðîãðàììà Âèêòîðà Àëåêñååíêî. Áèáëèè. Çàòåì âñå ñîáðàëèñü âìåñòå, äåëÿñü îïûòàìè ñëóæåíèÿ. Çäàíèå õðàìà 4-é è 9-é îáùèí åù¸ Çàâåðøèëàñü ïðîãðàììà âêóñíûì íàõîäèòñÿ â ñòðîèòåëüíûõ ëåñàõ. îáåäîì. Çàâåðøàåòñÿ è âíóòðåííÿÿ îòäåëêà. Íà Ñëåäóþùèé êîíãðåññ äîëæåí ò¸ïëûé ïîë ïðèêëååíà ïëèòêà, è íóæíî ïðîõîäèòü â Êðèâîì Ðîãå 17–18 äåêàá- âðåìÿ, ÷òîáû êëåé âûñîõ, ïîýòîìó öèè. Âñåãî â çàëå â ïåðâûé äåíü áûëî ðÿ. Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå æä¸ì ò¸ïëûé ïîë íå áûë âêëþ÷åí. Íî â çàëå îêîëî 400 ÷åëîâåê, à íà 2 äåíü – áîëüøå ïî àäðåñó: ã. Êðèâîé Ðîã, óë. Îòòî öàðèëà ò¸ïëàÿ àòìîñôåðà. 130-òè.  ïåðâûé äåíü â ïðîãðàììå Áðîçîâñêîãî, 44à. Íà êîíãðåññ ïðèåõàëè äåëåãàòû îò êîíãðåññà çâó÷àëè ïðîïîâåäè, ìóçû- âñåõ öåðêâåé Êðèâîãî Ðîãà, à òàêæå êàëüíûå íîìåðà, ïåíèå. Âî âòîðîé Îëåã Âàñèëåíêî, ãîñòè èç îáùèí ðàéîíà, ïðåäñòàâèòå- äåíü áûë ñåìèíàð Ëåîíèäà Ðóòêîâñêî- ãî ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ïðèìåðàìè è Àëåêñàíäð Ïåðìèíîâ ëè Âîñòî÷íî-Äíåïðîâñêîé êîíôåðåí- ÕÎ×ÅØ ÁÓÒÈ ÇÄÎÐÎÂÈÌ – ÁÓÄÜ ÍÈÌ Ó ÊÐÈÂÎÌÓ ÐÎDz ÐÀÇÎÌ Ç ÏÅÒÐÎÌ ÏÎÏÅ˲ØÊÎÌ Äíÿìè íà áàç³ 2-î¿ ãðîìàäè öåðêâè çàêîíîì³ðíîñò³, âèêîðèñòîâóº ¿õ àáè Àäâåíòèñò³â ñüîìîãî äíÿ ó ì³ñò³ Êðèâèé çâåñòè â³ðíèõ Áîæîìó ñëîâó ëþäåé ó гã ïàñòîð Ïåòðî Ïîïåë³øêî ïðîâîäèâ ïàñòêó, à â ê³íö³-ê³íö³â äî çàãèáåë³. ìåäè÷íèé ñåì³íàð. Íà çàõ³ä ç³áðàëîñÿ Âåëèêó óâàãó Ïîïåë³øêî ïðèä³ëèâ ùîíàéìåíøå 30 ÷îëîâ³ê. Áóëè ïðèñóòí³ ïèòàííþ âæèâàííÿ ãîìåîïàòè÷íèõ êåð³âíèêè â³ää³ë³â çäîðîâ’ÿ, ÷ëåíè ïðåïàðàò³â, àäæå ÿê âñ³ì â³äîìî, öåðêâè, ëþäè, ÿêèì íå áàéäóæèé ñòàí ë³êàð³ âñå ÷àñò³øå ïðèïèñóþòü ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ. õâîðèì ñàìå òàê³ ë³êè. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ³ñòîð³ÿ âèíèêíåííÿ òà Îðãàí³çàòîð ñåì³íàðó ïîðóøèâ ðÿä íàáóòòÿ ë³êóâàëüíèõ âëàñòèâîñòåé ó âàæëèâèõ ïèòàíü: ÷è ìîæíà ïðèéìàòè öèõ ïðåïàðàò³â íåìຠí³÷îãî ÁÀÄè, ùî ¿ñòè çðàíêó, â îá³ä òà óâå÷åð³, çàñòîñîâóâàòè íà ïðàêòèö³ ïî÷óòå òà ñï³ëüíîãî ç ë³êóâàííÿì, ÿêå ïðîïîíóº àáè ïî÷óâàòè ñåáå äîáðå, ÿê³ ìåäè÷í³ ïîáà÷åíå, êóøòóþ÷è ñìà÷íèé òà Ãîñïîäü â Á³á볿, à îòæå, îòðèìàâøè çàñîáè ìè ÿê õðèñòèÿíè íå ïîâèíí³ êîðèñíèé óêðà¿íñüêèé áîðù òà áàæàþ- ðåöåïò äëÿ ë³êóâàííÿ â³ä ë³êàðÿ, âàðòî â ïðèéìàòè âçàãàë³ í³ â ÿêîìó ðàç³. Ïåòðî ÷è îäèí îäíîìó ñìà÷íî¿ ¿æ³, ãàðíîãî àïòåö³ ïîïåðåäèòè, ùî ãîìåîïàòè÷í³ çàçíà÷èâ, ùî ô³çè÷íà ñêëàäîâà íàøîãî íàñòðîþ òà ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ. ïðåïàðàòè ìîæíà íå øóêàòè. æèòòÿ íåâ³ä’ºìíî ïîºäíàíà ç äóõîâíîþ Áóëî ïðèºìíî áà÷èòè, ÿê óñ³ ïî÷àëè Îëåêñàíäð Ïåðì³íîâ ³ íàâïàêè, ³ ùî äèÿâîë, çíàþ÷è âñ³ ö³
 • 3. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 3 ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÄÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ - Ñ 15 îêòÿáðÿ ïî ñðåäàì è âîñêðå- Òîêìàê, çà ÷òî ïîëó÷èë ïèñüìåííûå Äðîçä, Ñòåïàí Êàìïåí è Àíàòîëèé ñåíüÿì ñ 8.00 äî 14.00 ïàëàòêà ñ áëàãîäàðíîñòè îò ðàéÎÍÎ, ãîðÎÍÎ è Ãîñïîäàðåö. õðèñòèàíñêîé áèáëèîòåêîé ñòîèò íà ãîðîäñêî ãî îòäåëà îáðàçîâà íèÿ.  Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ Õëîíü ðîäèëñÿ â öåíòðàëüíîé óëèöå ã. Òîêìàê ýòè õ ó÷ åáí ûõ ç àâå äåí èÿõ Âèê òîð 1968 ãîäó â ñ. Îñòðîâöû Ðîâåíñêîé ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ îáëàñòè. Ïåðåíîñíàÿ îñòàâèë êîîðäèíàòû ïàñòîðà òîêìà- îáëàñòè.  àâãóñòå 1989 ãîäà â Êðèâîì áèáëèîòåêà ðàáîòàåò ñ ðàçðåøåíèÿ êîâñêîé îáùèíû Àëåêñàíäðà Êîçûðÿ, Ðî ãå ïð èí ÿë êð åù åí èå . Êð åñ òè ë ìýðà ãîðîäà. Áîëüøèíñòâî çàèíòåðå- ÷òîá û, êî ãäà á óäóò ðîäè òåëü ñêèå Âè êò îð à í ûí å ï îê îé íû é ï àñ òî ð ñîâàâøèõñÿ êíèãè ïðîñòî ïîêóïàåò. ñîáðàíèÿ, ïðîâîäèòü ñåìèíàðû äëÿ Ìåëüíèê Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷.  òîì ðîäèòåëåé è äåòåé î ñåìåéíûõ îòíî- æå ãîäó Âèêòîð æåíèëñÿ íà ñåñòðå øåíèÿõ èëè î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè. Ëþáîâè Ïàâëþê. Ñåé÷àñ â èõ ñåìüå äâå Äâîå ïîäðîñòêîâ 14-òè ëåò – Ìàêñèì è âçðîñëûõ äî÷åðè Äàøà è Àëèíà. À óæå Ðóñëàí – èçúÿâèëè æåëàíèå ó÷àñòâî- â 1996 ãîäó Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ áûë âàòü â ïîõîäå íà áàéäàðêàõ, ÷òîáû ïðèçâàí íà ñëóæåíèå â Ƹëòûå Âîäû ðàñïðîñòðàíÿòü ëèòåðàòóðó î çäîðî- ÄÍÅÏÐÎÏÅÒ ÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè (1996- âîì îáðàçå æèçíè. 2003ãã). Çàòåì áûëî ñëóæåíèå â ñ. - 7-20 íîÿáðÿ â Ìåðåôå Êðàñíîå Ïîëå ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ îáëàñòè ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè ðàáîòàëî 12 (2003-2005ãã), ã. Âîëüíÿíñê ëèòåðàòóðíûõ åâàíãåëèñòîâ. Ãðóïïà ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ îáëàñòè (2005-2011ãã). ðàñïðîñòðàíèëà áîëåå 1000 åäèíèö Ñ èþíÿ 2011 ñîâåðøàåò ñëóæåíèå â êíèã, ðàñïå÷àòîê ñ Äåñÿòüþ çàïîâåäÿ- Íèêîïîëå ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñ- ìè è êàëåíäàðåé. Ðàáîòàëà â ñåëàõ òè. - 5 íîÿáðÿ â Íîâîìîñêîâñêå Áóäû, Îçåðÿíîå, Áîðêè, Ñåëåêöèîííîå ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè ðóêîïî- è ãîðîäå Ìåðåôà. ëîæåí â ñàí ïðîïîâåäíèêà ïàñòîð - 12 íîÿáðÿ 2-ÿ îáùèíà Àëåêñàíäð Ìåùåðÿêîâ. ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ îòìåòèëà ñâî¸ 20- - 5 íîÿáðÿ â Äíåïðîäçåðæèíñêå ëåòèå. Äåâèç ïðàçäíèêà áûë «Ñ÷àñòëè- ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè ïðîø¸ë âûé äîì». Íà ñëóæåíèè ïðèñóòñòâîâàë îáëàñòíîé ôåñòèâàëü òâîð÷åñòâà ïåðâûé ïàñòîð îáùèíû Ìèõàèë ìîëîä¸æè. Ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ Ìèêèòþê, à òàêæå ñëóæèòåëè, êîòîðûå ïðîÿâèëè òàëàíòû, êîòîðûìè èõ «ðîäèëèñü» â ýòîé îáùèíå. Òàêæå îäàðèë Ãîñïîäü. Ìîëîä¸æü ïîêàçàëà ïðèñóòñòâîâàë êàçíà÷åé êîíôåðåí- ñâîè ôîòîðàáîòû, âèäåîðîëèêè, öèè Àíàòîëèé Ãîñïîäàðåö. ÷èòàëà ñòèõè, ïðîçó â ñòèëå ìåëîäåê- - 13 íîÿáðÿ â ã. Ñàðàòîâ (ÐÎÑÑÈß) ëàìàöèè, ïåëà, èãðàëà íà ìóçûêàëüíûõ ñîñòîÿëîñü âåí÷àíèå Ðóñëàíà Òàðàòû- èíñòðóìåíòàõ. Òàêæå ó÷àñòâîâàëà  ýòîò æå äåíü íà ñëóæåíèå ïðåñâè- êè (Äíåïðîïåòðîâñê) è Äèàíû Ìÿñíè- ìîëîä¸æü 1940-õ ãîäîâ. Äàíèèë Áóç òåðà áûë ðóêîïîëîæåí Ñåðãåé Êðèâîé. êîâîé (Ñàðàòîâ). ðàññêàçàë ñòèõîòâîðåíèå «Âåñòíèê», Ðóêîïîëîæåíèå ñîâåðøàë ïàñòîð êîòîðîå îí äåêëàìèðîâàë åù¸ â Âèêòîð Õëîíü. äàë¸êîì 1946 ãîäó. Ïðîøåäøèå Íà ñëóæåíèè ïðèñóòñòâîâàëè îáå êîíêóðñíûé îòáîð íà îáëàñòíîì îáùèíû ÍÈÊÎÏÎËß.  åãî çàâåðøåíèè ôåñòèâàëå áóäóò âûñòóïàòü íà ñåìåðî ñëóæèòåëåé áëàãîñëîâèëè êîíôåðåíöèîííîì ôåñòèâàëå â Íèêîïîëüñêóþ öåðêîâü. Äíåïðîïåòðîâñêå. - 20 íîÿáðÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ñîñòîÿëñÿ êîíôåðåíöèîííûé ôåñòè- âàëü ìîëîä¸æíîãî òâîð÷åñòâà. Ó÷àñòíèêè èç âñåõ îáëàñòåé ÂÄÊ ïðåäñòàâèëè ôîòîïðåçåíòàöèþ, âèäåîðîëèê, ìåëîäåêëàìàöèþ è, - 19 íîÿáðÿ ïàñòîð Áðþíî Äàðàíè ñ êîíå÷íî æå, ìóçûêàëüíûå íîìåðà: ñåìüåé ïîñåòèë îáùèíó àíñàìáëè, ñîëüíûå âûñòóïëåíèÿ, ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ-7. Ýòî áûëà ïåðâàÿ ìóçûêàëüíûå ãðóïïû, äóýòû, òðèî, õîð. îáùèíà, ñ êîòîðîé îí êîãäà-òî íà÷àë Ñïåöèàëüíîé ãîñòüåé ôåñòèâàëÿ îò ïàñòîðñêóþ ðàáîòó. Ñåé÷àñ îí ñëóæèò ìóçûêàëüíîãî ôàêóëüòåòà Óêðàèíñêî- â îáùèíå ã. Âîëüíîãîðñê ãî ãóìàíèòàðíîãî èíñòèòóòà áûëà ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè. Ïàñòîð Áðþíî ðàññêàçûâàë î åâàíãåëüñêîé ïðîãðàììå, êîòîðóþ îí ëåòîì 2011 ãîäà ïðîâåë íà àôðèêàíñêîì îñòðîâå Ìàäàãàñêàð – ñâîåé ðîäèíå. – 19 íîÿáðÿ â ã. Íèêîïîëü - 6-21 íîÿáðÿ Âèêòîð Ïëîñêîíîñ – ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè ïðîøëî ëèòåðàòóðíûé åâàíãåëèñò, ïðåñâèòåð òîðæåñòâåííîå ñëóæåíèå ðóêîïîëî- î á ù è í û ã . È í ã ó ë å ö æåíèÿ.  ñàí ïðîïîâåäíèêà áûë ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè – ïðîâ¸ë âîçâåä¸í ïàñòîð Âèêòîð Õëîíü. Ñëóæå- çàíÿòèÿ ïî çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè â íèå ðóêîïîëîæåíèÿ ñîâåðøàëè ñåìè øêîëàõ, òåõíèêóìå è ó÷èëèùå ã. ïàñòîðû Àëåêñåé Èñàêîâ, Ñòåïàí
 • 4. 4 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua Ñîíà Ìàíóêÿí ñ äî÷åðüþ Êðèñòèíîé. - 1-ãî äåêàáðÿ, â Ìåæäóíàðîäíûé êðåùå íèå íà Íàðûì ñêîé, 46 â ã. Ïðàçäíèê äëèëñÿ áåç ïåðåðûâà ñ 11.00 äåíü áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì, àäâåíòèñòû ã. ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ. äî 16.00. ÃÓËßÉÏÎËÅ ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ îáëàñòè - 24 äåêàáðÿ Âå÷åðÿ Ãîñïîäíÿ âî âñåõ - 19 íîÿáðÿ â ã. Èçþì ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÉ ïðèãëàñèëè ñòàðøåêëàññíèêîâ äâóõ îáùèíàõ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ. îáëàñòè ðóêîïîëîæåíèå ïðåñâèòåðà øêîë â êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé êîì- - 25 äåêàáðÿ â 10.00 â ÕÀÐÜÊÎÂÅ íà óë. Ñåðãåÿ Ãîðäååâà ñîâåðøèëè ïàñòîðû ïëåêñ «Ñîâðåìåííèê», ÷òîáû ïðîâåñòè Ìèðà 3 ñîñòîèòñÿ Äåíü õðèñòèàíñêîé Ìèõàèë Ìèêèòþê, Àëåêñåé Ìåëüíèêîâ è äëÿ íèõ ñåìèíàð ïî ïðîôèëàêòèêå êíèãè.  ïðîãðàììå êîíêóðñ òðåõìè- âåòåðàí Öåðêâè Âàñèëèé Ãðèíåíêî. ÑÏÈÄà è ïîäîáíûõ îïàñíîñòåé. - 10 íóòíûõ âûñòóïëåíèé íà òåìó: «Ìîÿ äå êà áð ÿ â ÕÀ ÐÜ ÊÎ ÂÅ ñî ñò îÿ ëà ñü ëþáèìàÿ õðèñòèàíñêàÿ êíèãà». Ïîáå- ïîäðîñòêîâàÿ âñòðå÷à «TVîé âûáîð». äèòåëåé îæèäàþò ïðèçû. Äëÿ âñåõ - 10 äåêàáðÿ îáùèíó ÕÀÐÜÊÎÂ-5 ëè òå ðà òó ðí ûé îò äå ë  îñ òî ÷í î- ïî ñå òè ë â åò åð àí Öå ðê âè ïà ñò îð Äíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèè ïðèãîòî- Âåíèàìèí Êó÷åðÿâåíêî. âèë ñþðïðèç: ðÿä êíèã ìîæíî áóäåò - 11 äåêàáðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ñîñòîÿëñÿ êóïèòü ñ áîëüøåé ñêèäêîé. ñåìèíàð äëÿ ïðåñâèòåðîâ. Ðîñòèñëàâ - Âàñèëüåâêà ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ Âî ëê îñ ëà âñ êè é ïð î÷ èò àë ëå êö èþ îáëàñòè. Ïîñëåäíåå âðåìÿ ìû èññëå- «Áèáëåéñêîå ó÷åíèå î Íåáåñíîì ñóäå äóåì óðîêè î ïðàâåäíîñòè ïî âåðå, ÿ è åðåòè÷åñêèå ïîïîëçíîâåíèÿ ïðîòèâ äóìàëà êàê ïðèìåíèòü ýòî â ïðàêòè- íåãî», ïàñòîð Ñòåïàí Äðîçä ïðîâ¸ë ÷åñêîé æèçíè, à íå òîëüêî â ñóááîòíåé çàíÿòèå ïî õðèñòèàíñêîìó äóøåïîïå- øêîëå. È âîò ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî íàø - 26 íîÿáðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ â ðàìêàõ ÷èòåëüñòâó. ðåáåíîê Êèðèëë çàáîëåë. Ó íåãî áûëà âñåóêðàèíñêîãî Äíÿ Áèáëèè ïðîø¸ë - 11 äåêàáðÿ â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ ñîñòîÿ- ïîâû øåíí àÿ òåìï åðàò óðà òåëà . ß ôå ñò èâ àë ü õ ðè ñò èà íñ êî é ì óç ûê è ëàñü âñòðå÷à ñåìåéíûõ è äåòñêèõ âñïîìíèëà Áîæüå îáåòîâàíèå: «Áîëåí «Êîâ÷åã». ðóêîâîäèòåëåé. ëè êòî èç âàñ, ïðèçîâèòå ïðåñâèòåðîâ». – 26 íîÿáðÿ â 16.00 îáùèíà ÕÀÐÜÊÎÂ- - 11 äåêàáðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ñîñòîÿëîñü Âñÿ ñåìüÿ ïðåêëîíèëà êîëåíè è ãîðÿ÷î 11 ïðîâåëà ñåìåéíóþ âñòðå÷ó «1+1=1». çà íÿ òè å êó ðñ à «Ì èñ ñè îí åð ñê îå ìîëèëèñü. Áûâàåò òàê, ÷òî êîãäà ìû - 2 7 í îÿ áð ÿ â ÄÍ ÅÏ ÐÎ ÏÅ ÒРΠÑÊ Å ñëóæåíèå» è «Õðèñòèàíñêîå ðóêîâî- çàáîëåâàåì, òî ïîëàãàåìñÿ íà àïòåêó ïðîøëà îáùåãîðîäñêàÿ ìîëîä¸æíàÿ äñòâî» äëÿ ïðåñâèòåðîâ è äüÿêîíîâ. èëè íàð îäí óþ ìåä èöè íó, à Áîã ó âñòðå÷à. - Êóðñû ñóðäîïåðåâîä÷èêîâ 16-18 îñòà¸òñÿ ïîñëåäíÿÿ î÷åðåäü. Ïî âåðå -  øåñòîì íîìåðå æóðíàëà «Îáçîð äåêàáðÿ. ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ Íàðûìñêàÿ ðîä èòå ëåé ðåá åíî ê íå ïðè ìåí ÿë ìè ðî âû õ âî ïð îñ îâ » ñî äå ðæ èò ñÿ 46. ìåäèêàìåíòîâ. Íà ñëåäóþùåå óòðî ñòàòüÿ Àíäðèñà Ïåøåëèñà «×òî áóäåò - 1 7 ä å ê à á ð ÿ â 1 5 . 0 0 . òåìïåðàòó ðà ïðî øëà. Ê èðèëë áûë ñ åâðîâàëþòîé?» â êîòîðîé ïðèâåäåíû ÄÍ ÅÏ ÐÎ ÏÅ ÒРΠÑÊ . Íà ðû ìñ êà ÿ 46 . çäîðîâ. Ñëàâà Ãîñïîäó! èíòåðåñíûå ñîîáùåíèÿ Áèáëèè è Çàí ÿòè å êó ðñà «Ìè ññè îíå ðñê îå -  ÕÀÐ ÜÊÎÂÅ Åâãåí èé Åôè ìîâ ñòàðûõ àäâåíòèñò ñêèõ æóðíàëîâ î ñëóæåíèå» è «Õðèñòèàíñêîå ðóêîâî- îðãàíèçîâûâàåò îçâó÷èâàíèå àäâåíòè- ãðÿäóùåé ìîùè Êèòàÿ, ñâèäåòåëÿìè äñòâî» äëÿ ïðåñâèòåðîâ è äüÿêîíîâ. ñòñêèõ êíèã, â ïåðâóþ î÷åðåäü, òðóäîâ êîòîðîé ìû ñòàëè ñåãîäíÿ.  ñòàòüå - 17-18 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ Ìèññèî- Åëåíû Óàéò. Ñåé÷àñ ñîçäàíèåì ýòèõ Ëèäèè Íåéêóðñ ïðåäñòàâëåíû àêòóàëü- íåðñêèé êîíãðåññ. ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ, Îòòî àóäè î êíèã çàíè ìàþò ñÿ Ñâåò ëàíà íûå ïðîáëåìû ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñ- Áðîçîâñêîãî, 44. Åôèìîâà (Õàðüêîâ-7), Íàòàëüÿ Ìîðî- òà. Ñ Àëåêñååì Îïàðèíûì âû ïðîàíà- - 18 äåêàáðÿ â 11.30 ñîñòîèòñ ÿ çîâà (Õàðüêîâ-7), Íàòàëüÿ Áåëîçåðîâà ëèçèðóåòå àðõåîëîãè÷åñêèå íàõîäêè è âñòðå÷à äèðåêòîðîâ êëóáîâ ñëåäîïû- (Õàðüêîâ-7), Íàòàëüÿ Öÿöüêà (Äåðãà÷è) ìíîãî÷èñëåííûå ôîòî, îòíîñÿùèåñÿ ê òîâ. ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ, Íàðûìñêàÿ, 46. è Àííà Êíÿçåâà (Õàðüêîâ-7). Ëþáîé Ñîäîìó è Ãîìîððå. Èç ñòàòüè Ñåðãåÿ - 18 äåêàáðÿ â 10.00. ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ, àäâåíòèñò ìîæåò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê Ìî ë÷ àí îâ à óç íà åò å ïð îð î÷ åñ òâ à Àðòåìà, 1 ñîñòîèòñÿ çàíÿòèå êóðñà ýòîé ðàáîòå. Îáðàùàòüñÿ ê Åâãåíèþ Áèáëèè î ñîáûòèÿõ íàøåãî âðåìåíè: «Ìèññèîíåðñêîå ñëóæåíèå» è «Õðèñ- Åôèìîâó ïî òåëåôîíó 093 91 20 119 èëè Ëèâèÿ è Êàääàôè, Åãèïåò è Ìóáàðàê, òèàíñêîå ðóêîâîäñòâî» äëÿ ïðåñâèòå- å-ìå éëó efim ovev @mai l.ru ; ê Îëåã ó áîìáàðäèðîâêè ÍÀÒÎ – ÷òî îá ýòîì ðîâ è äüÿêîíîâ. Áóðëååâó ïî òåëåôîíó 093 632 31 86 èëè ãîâîðèò Áèáëèÿ. - 18 äåêàáðÿ â 9.00 ñîñòîèòñÿ âñòðå- å-ìåéëó burleev@rambler.ru. ÷à ñåìåéíûõ è äåòñêèõ ðóêîâîäèòåëåé - Îáùèíà ñ. Öèðêóíû ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÉ â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ, Àðòåìà, 1. îáëàñòè ïðîñèò ìîëèòüñÿ, ÷òîáû - 24 äåêàáðÿ â 17.00 â ÕÀÐÜÊÎÂÅ íà óë. Ãîñïîäü óêàçàë ìåñòî äëÿ ñîáðàíèé. Ó Àðòèëëåðèéñêàÿ 30 ñîñòîèòñÿ òîðæåñ- íå¸ íåò ìîëèòâåííîãî äîìà, à ïîìå- òâåííîå ñëóæåíèå, ïîñâÿùåííîå 125- ùåíèå, êîòîðîå îíà àðåíäóåò, ïðîñÿò ëåòèþ Àäâåíòèñòñêîé öåðêâè â Óêðàè- â áëèæàéøåå âðåìÿ îñâîáîäèòü. íå, 100-ëåòèþ íàïèñàíèÿ êíèãè Åëåíû - ×åðâîíûé Äîíåö ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÉ Óàéò «Âåëèêàÿ áîðüáà» è îòêðûòèþ îáëàñ òè. Êàæäû é ðàç ïðèõî äÿ íà Âñåìèðíîé ìîëèòâåííîé íåäåëè.  ñëóæåíè å â ñóááî òó, ÿ îáð àùàþ ïðîãðàììå âûñòóïëåíèÿ Ðîñòèñëàâà âíèìàíèå íà äåòåé. È êàæäûé ðàç Âîëêîñëàâñêîãî, Àëåêñåÿ Îïàðèíà è õî÷åòñÿ ïîéìàòü â ñâîé ôîòîàïïàðàò ðàçëè÷íûõ ìóçûêàëüíûõ êîëëåêòèâîâ. - 24-31 äåêàáðÿ ïðîéäåò Âñåìèðíàÿ ìîëèòâåííàÿ íåäåëÿ. - 24 äåêàáðÿ â Ìåðåôå ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè áóäåò ïðîâî- äèòüñÿ ýêçàìåí ïî ïàìÿòíûì ñòèõàì çà òðåòèé êâàðòàë 2011 ãîäà ó äåòåé ñðåäíåé è ñòàðøåé ãðóïï. Ýêçàìåí áóäåò ïðîõîäèòü âî âðåìÿ óðîêà ñóááîòíåé øêîëû. Âî âðåìÿ áîãîñëó- æåíèÿ ñîñòîèòñÿ âðó÷åíèå äèïëîìîâ, ãðàìîò è ïàìÿòíûõ ïîäàðêîâ. - 24 äåêàáðÿ â 15.00 ñîñòîèòñÿ
 • 5. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 5 ñàìû å èíò åðåñ íûå ì îìåí òû.  îò è äåòñêèõ ðóêîâîäèòåëåé. - 21-26 àâãóñòà – êîíãðåññ ìîëîä¸æè Ìèëàøêà Êîëîòèëî, ñàìûé ìàëåíüêèé ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ, Íàðûìñêàÿ, 46. ÅÀÄ (Áó÷à). ÷åëîâå÷åê â öåðêâè: ÷óòü áîëüøå ãîäà, - 29 ÿíâàðÿ â 10.00 âñòðå÷à ñåìåéíûõ - 8-1 5 ñåí òÿá ðÿ – ìîë îä¸ æíà ÿ à óæå àêòèâíî ðåàãèðóåò íà ñîáûòèÿ! è äåòñêèõ ðóêîâîäèòåëåé â ÕÀÐÜÊÎÂÅ, ìîëèòâåííàÿ íåäåëÿ. Ýòà äåâî÷êà íå ñèäèò ó ìàìû íà ðóêàõ. ÕÒÇ. - 6 îêòÿáðÿ – ôåñòèâàëü ìîëîä¸æíî- Îíà ñ ëþáîïûòñòâîì èçó÷àåò îáñòà- ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÌÎËÎĨÆÍÎÃÎ ãî òâîð÷åñòâà (Êðèâîé Ðîã). íîâêó, òåõíèêó, çâóêè è äàæå ïðîïîâåäü ÎÒÄÅËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÍÀ 2012 ÃÎÄ - 13 îêòÿáðÿ – ôåñòèâàëü ìîëîä¸æ- ïàñòîðà Åâãåíèÿ Ìóëåíêî. - ßíâàðü – ðîæäåñòâåíñêèå ïðî- íîãî òâîð÷åñòâà (Äíåïðîïåòðîâñê). Äåòè ïî ñòàðøå – Êàòÿ è Äèìà ãðàììû. - 20 îêòÿáðÿ – ôåñòèâàëü ìîëîä¸æ- Âûñî÷èí, Ìàøà Êîëîòèëî – ÷èòàþò - ßíâàðü – îòêðûòèå ìîëîäåæíûõ íîãî òâîð÷åñòâà (Õàðüêîâ). ñòèõè-ïîæåëàíèÿ. êàôå (Êðèâîé Ðîã-4, Êðèâîé Ðîã-8). - 27 îêòÿáðÿ – ôåñòèâàëü ìîëîä¸æ- Êðîìå òîãî, äâå ñåñòðè÷êè Ìàøà è - 2-4 ÿíâàðÿ - Ñåññèÿ ôàêóëüòåòà íîãî òâîð÷åñòâà (Çàïîðîæüå). Ìèëàøà Êîëîòèëî ó÷àòñÿ â äåòñêîé «ìîëîäåæíîãî ñëóæåíèÿ» â - 17-18 íîÿáðÿ – êîíôåðåíöèîííûé ñóááîòíåé øêîëå. ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ íà Íàðûìñêîé, 46. ôåñòèâàëü ìîëîä¸æíîãî òâîð÷åñòâà - 26 äåêàáðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ, 27 äåêàáðÿ - 8-26 ÿíâàðÿ - Ñåññèÿ çàî÷íîãî (Êðèâîé Ðîã): èçó÷åíèå Áèáëèè – óðîêè â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ, Àðòåìà, 1 è 28 äåêàáðÿ â îòäåëåíèÿ. ÁÓ×À ÓÃÈ. «Èñò îðèÿ Âåòõ îãî çàâå òà, òîì 2»; ÄÍÅ ÏÐÎ ÏÅÒ ÐΠÑÊÅ , Íàð ûìñ êàÿ , 46 - 25 ôåâðàëÿ – 17 ìàðòà – ó÷àñòèå â âèêòîðèíà «Ìèð Áèáëèè» - óðîêè ïî ñîñòîÿòñÿ íîâîãîäíèå óòðåííèêè äëÿ ñïóòíèêîâîé åâàíãåëüñêîé ïðîãðàììå. êíè ãå Åêê ëåñ èàñ ò; ìèñ ñèî íåð ñêî å äåòå é ïàñò îðîâ «Ïóò åøåñ òâèå ïî - 21-25 ìàðòà – êîíôåðåíöèÿ äëÿ ñëóæåíèå - ãàçåòà «Ôëåøêà». Áèáëèè». ñîòðóäíèêîâ ëàãåðíîãî ñëóæåíèÿ - 26 äåêàáðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ, 27 äåêàáðÿ (Áó÷à). Ïàñòîð Àëåêñàíäð Ñëþñàð- â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ, 28 äåêàáðÿ â - 31 ìàðòà – âèêòîðèíà «Ìèð Áèáëèè» ñêèé, ïàñòîð Àëåêñàíäð Êîçûðü, ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ è 29 äåêàáðÿ â (Çàïîðîæüå, Õàðüêîâ). Àëåêñàíäðà Ëåííèêîâà, Ëþäìèëà ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ ñîñòîÿòñÿ îò÷åòíûå - 7-14 àïðåëÿ – ìîëîä¸æíàÿ ìîëèò- ïàñòîðñêèå âñòðå÷è. âåííàÿ íåäåëÿ. Áåëÿíèíà, Àëèíà Êàðïèíñêàÿ, - 31 äåêàáðÿ â 18.00 ñîñòîèòñÿ - 21 àïðåëÿ – âèêòîðèíà «Ìèð Áèá- Åëåíà Âîëîä÷åíêîâà, ïàñòîð Îëåã ãîðî äñêà ÿ ìîë îä¸æ íàÿ â ñòðå ÷à â ëèè» (Äíåïðîïåòðîâñê, Êðèâîé Ðîã). Âàñèëåíêî, Âëàäèìèð Àãàôîíîâ, ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ïî óë. Ýíåðãåòè÷åñ- - 4-6 ìàÿ – êîíãðåññ ñòóäåí÷åñêîé ïàñòîð Îëåã Íàçàðîâ, Àëåêñåé êàÿ, 9à. ìîëîäåæè (Áó÷à Êèåâñêîé îáëàñòè). Îïàðèí, Îëüãà Ãîñïîäàðåö, - 31 äåêàáðÿ – 1 ÿíâàðÿ â îáùèíàõ - 12 ìàÿ - êîíôåðåíöèîííàÿ âèêòî- Àíäðåé Öûáàêîâ, Èðèíà Èñàêîâà, ñîñòîÿòñÿ ñåìåéíûå âå÷åðà: « Ïóòå- ðèíà «Ìèð Áèáëèè» (Äíåïðîïåòðîâñê). Ñâåòëàíà Ñòåïàíþê, Òàòüÿíà øåñòâèå â ñòðàíó äðóæáû». - 25-27 ìàÿ – óíèîííàÿ âèêòîðèíà Äóäàðåíêî, Àííà Ôèëàòîâà, - 1 ÿíâàðÿ â 15.00 ñîñòîèòñÿ äåòñêèé «Ìèð Áèáëèè» (Êèåâ). ïðàçäíèê â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ, Íàðûì- - Èþíü – ïîä ãîòîâêà ê ë àãåðÿì ïàñòîð Àëåêñàíäð Òþïèí, ïàñòîð ñêàÿ, 46. îòäûõà. Ñòåïàí Äðîçä, ïàñòîð Ïåòð - 22ÿíâàðÿ â 10.00 âñòðå÷à ñåìåéíûõ - Èþëü-àâãóñò – ëàãåðÿ îòäûõà. Êðèâîé ÈÑÒÎÐÈß ÖÅÐÊÂÈ ÀÄÂÅÍÒÈÑÒÑÊÎÉ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÅ ÕÀÐÜÊÎÂÀ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ Â äåêàáðå 2001 ãîäà ïàñòîð Ñòåïàí ñåñòåð, â òîì ÷èñëå õîðîøî ïîìîãëà Êàìïåí íà÷àë âûïóñêàòü ñòåíãàçåòó ìíå Åëåíà Áåãàñ (òîãäà åùå Âîðîíþê). «Ñëîáîæàíñêèå âåñòè» íà äâóõ ëèñòàõ Îíà ñîãëàñèëàñü âçÿòü íà ñåáÿ íàáîð è À4 è ðàçäàâàòü åå äëÿ âûâåøèâàíèÿ â ïå÷àòü. Ýòî áûëè ñíà÷àëà íåáîëüøèå îáùèíàõ. Èçäàíèå ñîäåðæàëî îáúÿâ- áþëëåòåíè À4, ïîòîì ïåðåðîñëè â ëåíèÿ è àíîíñû öåðêîâíûõ ñîáðàíèé. áîëüøèé ôîðìàò â âèäå ãàçåòû, è, - ÑÒÅÏÀÍ ÀËÜÁÅÐÒÎÂÈ×, ÊÀÊ ÂÛ òàêèì îáðàçîì, Ãîñïîäü áëàãîñëîâëÿë Ï Ð È Ø Ë È Ê Ñ Î Ç Ä À Í È Þ ðàñøèðåíèå ýòîãî áóêëåòà äî íåáîëü- «ÑËÎÁÎÆÀÍÑÊÈÕ ÂÅÑÒÅÉ»? øîé ãàçåòêè. Òóäà âêëþ÷àëèñü è îïûòû – Ïîñëå òîãî êàê â 2001 ãîäó ñîâåò ïàñòîðîâ, ÷ëåíîâ öåðêâè, ãäå êàêèå Âîñòî÷íî-Äíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèè ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäÿò, òàêæå ïå÷àòà- íàçíà÷èë ìåíÿ îáëàñòíûì ïàñòîðîì ëàñü òàì ïîýçèÿ. ïî Õàðüêîâñêîé îáëàñòè, ÿ ðàññóæäàë ß î÷åíü ðàä, ÷òî ñåãîäíÿ âîçðîäè- è ìîëèëñÿ: «Ãîñïîäè, äàé ìíå ìóäðîñ- ëàñü ýòà ãàçåòà «Ñëîáîæàíñêèå âåñòè» òè, ÷òîáû óëó÷øèòü ñëóæåíèå íà ýòîé ñ äðóãèì íàçâàíèåì - «Ïóòü». È ïóñòü òåððèòîðèè». Îñîáåííî áûë áîëüøîé îíà ðàñøèðÿåòñÿ, ÷òîáû Áîã áëàãîñëî- íåäîñòàòîê â ïåðåäà÷å èíôîðìàöèè, âèë â äàëüíåéøåì õàðüêîâñêóþ è Áîã ïîáóäèë ìåíÿ ñîçäàòü ìàëåíüêèé æóðíàëèñòèêó. áþëëåòåíü. – ×ÒÎ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ Ó×ÅÑÒÜ Ñíà÷àëà ñòîÿë âîïðîñ, ÷òî áóäåò Ñíà÷àëà áûëà èäåÿ íàçâàòü áþëëå- ÑÅÃÎÄÍßØÍÅÉ ÀÄÂÅÍÒÈÑÒÑÊÎÉ ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ýòîò áþëëåòåíü, òåíü «Àäâåíòèñòñêèå íîâîñòè», íî ýòî ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÅ? êàêîâû áóäóò ñîäåðæàíèå è íàçâàíèå. áûëî ÷òî-òî ñëèøêîì îáøèðíîå. – Ñåãîäíÿ íàìíîãî áîëüøèå ïîòðåá- Òàì äîëæíî áûòü òî, ÷òî äîëæíû çíàòü Ïîòîì äóìàëè î «Õàðüêîâñêèõ íîâî- íîñòè Öåðêâè â èíôîðìàöèè, ïîòîìó âñå: âî-ïåðâûõ, ïàñòîðû, à òàêæå ñòÿõ», íî îêàçàëîñü, ÷òî òàêàÿ ãàçåòà â ÷òî â êàæäîé îáùèíå ðàáîòàþò ÷ëåíû öåðêâè – â êàêèõ ïóíêòàõ Õàðü- Õàðüêîâå åñòü. Ó íàñ æå ÷òî-òî ðàçëè÷íûå îòäåëû: ìîëîäåæíûé, êîâñêîé íàõîäÿòñÿ ìîëèòâåííûå äîìà, ìàëåíüêîå, íî îñîáåííîå. Òîãäà ñëåäîïûòñêèé, äåòñêèé, äüÿêîíñêèé, ãäå ñîáèðàþòñÿ îáùèíû, âðåìÿ ýòèõ ïðèøëà èäåÿ: «Ñëîáîæàíñêèå âåñòè». ìèññèîíåðñêèé... Íóæíû íîâîñòè èç ñëóæåíèé, ãäå êàêîé ïàñòîð ñîâåðøà- ß ïîñîâåòîâàëñÿ ñ õàðüêîâñêîé ðàçëè÷íûõ öåðêâåé, êîòîðûå ìîãóò åò ñëóæåíèå - àäðåñà è êîíòàêòíûå ìîëîäåæüþ è ïîëó÷èë ïîääåðæêó. ïîìî÷ü óêðåïèòüñÿ â âåðå. Òàêæå çäåñü òåëåôîíû.  ïåðâîì íîìåðå ýòà Êîãäà ÿ ñïðîñèë: «Êòî áóäåò ïîìîãàòü ìîãóò èçëàãàòüñÿ ìîëèòâåííûå íóæäû. èíôîðìàöèÿ áûëà íàïå÷àòàíà. ìíå?», îòêëèêíóëîñü íåñêîëüêî Öåðêîâü èìååò áîëüøîé èñòîðè÷åñ-
 • 6. 6 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua êèé îïûò. Õîðîøî âñïîìèíàòü òî, ÷òî âàòü ñÿ êîìà íäà êîðð åñïî íäåí òîâ. «Ìàðàíàôà»; Ãàëèíà Íàéäà ñîòðóäíè- áûëî ðàíüøå, ó èñòîêîâ îðãàíèçàöèè Êîãäà ýêñêëþçèâíûå ìàòåðèàëû ñòàëè ÷àåò êàê æóðíàëèñò ñî âñåóêðàèíñêîé öåðêâè, ïîòîìó ÷òî ýòè îïûòû âäîõíîâ- ïðåîáëàäàòü íà åå ïîëîñàõ, âîçíèêëà ãàçåòîé «Âå÷íîå ñîêðîâèùå» è òåëåêà- ëÿþò ñåãîäíÿøíèõ äåòåé Áîæüèõ – èäåÿ ñîçäàòü ýëåêòðîííó þ âåðñèþ íàëîì «Íàä³ÿ»; Ìàêñèì Áàëàêëèöêèé ÷ëåíîâ Öåðêâè àäâåíòèñòîâ ñåäüìîãî ãàçåòû, êîòîðîé ñóæäåíî áûëî çàæèòü âîçãëàâëÿåò èíôîðìàöèîííûé îòäåë äíÿ . Õî ðîø î, ÷ òîá û áû ëè ò àêæ å ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíüþ. Ëåòîì 2006 Âîñòî÷íî-Äíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèè íîâîñòè âñåìèðí îãî çíà÷åíè ÿ, êàê ãîäà çàðàáîòàë ñàéò www.asd.in.ua. Ñ (ÂÄÊ). Ïàñòîð Âèòàëèé Áåãàñ èç îáùè- ñîâ åðø àåò ñÿ ñ ëóæ åíè å â ä ðóã èõ ÿíâàðÿ 2008 ãî äà ñòðà íèöû ýò îãî íû ã. ×óãóåâà Õàðüêîâñêîé îáëàñòè â ñòðàíàõ. ñà éò à áû ëè ïð îñ ìî òð åí û áî ëå å îêòÿáðå 2011 ãîäà íàçíà÷åí ïðåäñòà- *** ïîëóìèëëèîíà ðàç. âèòåëåì òåëåêàíàëà «Íàä³ÿ» â ÂÄÊ. Îí è  2005-ì ïàñòîð Îëåã Íàçàðîâ íà÷àë ÑÅÃÎÄÍß ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÀß åùå äâîå õàðüêîâ÷àí ó÷àòñÿ íà êóðñàõ âûïóñê ïàðàëëåëüíîãî èçäàíèÿ – ÆÓÐ ÍÀË ÈÑÒ ÈÊÀ ÀÄ ÅÍÒ ÈÑÒ ÑÊÎ É òåë åêà íàë à ïî ñïå öèà ëüí îñò ÿì ãàç åòû äâå íàä öàò îé õàð üêî âñê îé ÖÅÐÊÂÈ - ýòî ãàçåòû «Ïóòü» è «Ñâîáîä- «òå ëåæ óðí àëè ñò» èëè «ðå æèñ ñåð ». îáùèíû ïîä íàçâàíèåì «Ïóòü». Ïîñëå íàÿ æèçíü», æóðíàë «Îáçîð ìèðîâûõ Äå ñÿ òê è õà ðü êî â÷ àí òè ðà æè ðó þò ñëèÿíèÿ ýòèõ èçäàíèé â 2006 ãîäó ïîä âîïðîñîâ» è ñàéòû ýòèõ ãàçåò, èíòåð- äèñ êè ñ ëþá èòå ëüñ êèì è àóä èî è íà÷àëîì Àëåêñåÿ Îïàðèíà è Ìàêñèìà íåò- àðõè â êíèã Àëåê ñåÿ Îïàð èíà. âèäåîçàïèñÿìè ïðîïîâåäåé è ñåìèíà- Áàëàêëèöêîãî ãàçåòà âûðîñëà äî 12 Õàðüêîâñêèå àäâåíòèñòû îòâå÷àþò íà ðîâ, âåäóò áëîãè è äåëÿòñÿ ñâîåé âåðîé ñòðàíèö è íà÷àëà ïðîäàâàòüñÿ çà âîïðîñû ïîñåòèòåëåé ñàéòà «Òâîÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. ïðåä åëàì è Õàð üêîâ ñêîé îáëà ñòè. Áèáëèÿ»; Âèêòîð Áåëîóñîâ ÿâëÿåòñÿ Ìàêñèì Áàëàêëèöêèé Âîêðóã èçäàíèÿ íà÷àëàñü ôîðìèðî- àäìèíèñòðàòîðîì èíòåðíåò-ïîðòàëà ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÖÛ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀËÈÑÜ ÈÑÒÎÐÈÅÉ ÀÄÂÅÍÒÈÇÌÀ Äâà ãîðîäà Óêðàèíû – Ïàâëîãðàä è àäâåíòèñòîâ ñåäüìîãî äíÿ, è ðóêîïèñè Äíåïðîäçåðæèíñê – îòêðûëè äâåðè îäíîé èç ñåñò¸ð ýòîé îáùèíû áûëè ãîðîäñêèõ ìóçååâ, ÷òîáû â èõ ïðîñòîð- ïðåäñòàâëåíû â ìóçåå. 30-ãî íîÿáðÿ íûõ çàëàõ ðàçìåñòèòü ýêñïîíàòû ýêñïîíàòû ìóçåÿ àäâåíòèñòñêîé âûñòàâêè èñòîðèè Áèáëèè. öåðêâè áûëè óâåçåíû èç íàøåãî  ãîðîä Äíåïðîäçåðæèíñê ìóçåé ãîðîäà, íî âñòðå÷è ñ ëþäüìè, çàèíòå- Öåðêâè õðèñòèàí – àäâåíòèñòîâ ðåñîâàâøèìèñÿ Áèáëèåé è èñòîðèåé, ñåäüìîãî äíÿ (ÀÑÄ) ïðèåõàë 24 ãî íå ïðåêðàòèëèñü. Ñ 1-ãî ïî 10 äåêàáðÿ íîÿáðÿ. Áûëè ñìîíòèðîâàíû ñòåíäû, åæåäíåâíî ñ 15-òè äî 16-òè ÷àñîâ ðàçìåùåíû ýêñïîíàòû. È â ñóááîòó 26 ïðîäîëæàëèñü âñòðå÷è ïîä îáùèì íîÿáðÿ 2011 ãîäà ñîñòîÿëîñü òîðæåñ- äåâèçîì «Ïðåäñêàçàíèÿ äðåâíîñòè: Çà òâåííîå îòêðûòèå ýêñïîçèöèè, â ãðàíüþ 2012 ãîäà». Âñòðå÷è ïðîõîäèëè êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå ïðîôåññîð â âèäå âèäåî-ëåêöèé ïàñòîðà Ïåòðà ìåäèöèíû, õðèñòèàíñêèé ïèñàòåëü- Êóëàêîâà è ñîïðîâîæäàëèñü ìóçûêàëü- èñòîðèê Àëåêñåé Îïàðèí. Îí ïðî÷èòàë íûìè íîìåðàìè – ïåíèåì õðèñòèàí- ëåêöèþ î Ïåðåñîïíèöêîì Åâàíãåëèè. ñêèõ ãèìíîâ àäâåíòèñòàìè ãîðîäà Ëåêöèÿ ïðîèçâåëà ñèëüíîå âïå÷àòëå- Äíåïðîäçåðæèíñêà. Âèäåî-ëåêöèè íèå íà ïîñåòèòåëåé. È ïîñëåäóþùèå Äíåïðîïåòðîâñêà. Åæåäíåâíî, ñ 26 ïî áûëè âîñòðåáîâàíû êàê ñðåäè ïîñåòè- äíè äëÿ ýêñêóðñîâîäîâ ìóçåÿ áûëè 30 íîÿáðÿ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ âñå, êòî òåëåé ìóçåÿ òàê è ñðåäè ÷ëåíîâ íàïðÿæ¸ííûìè. Ýêñêóðñîâîäû íå èíòåðåñóþòñÿ Áèáëèåé è èñòîðèåé ÷åòûð¸õ äíåïðîäçåðæèíñêèõ îáùèí óñïåâàëè çàêîí÷èòü îäíó ýêñêóðñèþ, Öåðêâè àäâåíòèñòîâ ñåäüìîãî äíÿ â Öåðêâè ÀÑÄ. êàê èõ óæå îæèäàëà ñëåäóþùàÿ ãðóïïà Óêðàèíå, ìîãëè ïîñåòèòü ýòó âûñòàâêó. Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü ðóêîâî- ïîñåòèòåëåé. È òàê – ïåðâûå äâà äíÿ. Íå ñëó÷àéíî ýòî ìåðîïðèÿòèå ìóçåé äèòåëÿì ãîðîäà Äíåïðîäçåðæèíñêà è Âòîðîé äåíü ðàáîòû âûñòàâêè çàâåð- Öåðêâè ÀÑÄ ïðîâ¸ë èìåííî â Äíåïðîä- àäìèíèñòðàöèè ìóçåÿ èñòîðèè øèëñÿ ÷óäåñíûì êîíöåðòîì, ïîñâÿ- çåðæèíñêå. Âåäü åù¸ äî Âòîðîé ãîðîäà. ù¸ííûì ïàìÿòè âûäàþùåéñÿ ïåâèöû – ìèðîâîé âîéíû â ñåëå Åëèçàâåòîâêà À âñÿ ñëàâà ïðèíàäëåæèò òîëüêî àäâåíòèñòêè Àííû Ãåðìàí.  êîíöåðòå (ïðèãîðîäå Äíåïðîäçåðæèíñêà) Ãîñïîäó Áîãó! ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñîëèñòû èç ãîðîäà ñóùåñòâîâàëà îáùèíà Öåðêâè Ïàñòîð Äìèòðèé Òðåáóøêîâ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ Òàêîå íàçâàíèå ìîæíî äàòü öåðêâè â ãîðîäå Âàñèëüåâêà Çàïîðîæñêîé ÑÅÌÜß Â ÑÁÎÐÅ áëàãîñëîâåíèå. Íåò äîðîæå òåõ ìèíóò, êîãäà ìîæíî äåëèòüñÿ ðàäîñòÿìè è îáëàñòè. Íàø Òâîðåö íàñòîëüêî ìóäð, ïåðåæèâàíèÿìè.  çàâåðøåíèå ÷òî äàë îñîáûé äåíü äëÿ îáùåíèÿ ñ ñóááîòíåãî äíÿ ðóêîâîäèòåëü îòäåëà íèì, äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñèë, êàê çäîðîâüÿ Ñâåòëàíà Ñòåïàíþê ïðîâåëà äóõîâíûõ òàê è ôèçè÷åñêèõ. ëåêöèþ íà òåìó: «Ìèñòè÷åñêàÿ ìåäè- Ýòà ñóááîòà íå ñòàëà èñêëþ÷åíè- öèíà». Ìû óçíàëè ðàçíèöó ìåæäó åì. Óòðî íà÷àëîñü ïðèõîäîì ÷ëåíîâ èñöåëåíèåì Áîæüèì è äüÿâîëüñêèì. ñåìüè – áðàòüåâ è ñåñò¸ð. Ïåðåä Çàòåì ïàñòîð ïðîâ¸ë çàíÿòèå ïî óðîêó íà÷àëîì ñëóæåíèÿ ñîñòîÿëàñü ìîëèò- ñóááîòíåé øêîëû. Ãîñïîäü îñîáî âåííàÿ ÷àñòü, ãäå âñå îáúåäèíèëèñü â êîñíóëñÿ êàæäîãî, ñë¸çû òåêëè îò Åãî íå çíàë». Ãäå áû ìû íè íàõîäèëèñü, ïðîñüáå îá èçëèòèè Ñâÿòîãî Äóõà è ëþáâè, ìèëîñòè è ïðîùåíèÿ. Ñóááîòà Ãîñïîäü ðÿäîì è ãîòîâ ïðîòÿíóòü ðóêó äóõîâíîì ïðîáóæäåíèè íàðîäà ïîäîøëà ê îêîí÷àíèþ. Ìû ðàññòàâà- ïåðâûì. Ïî îêîí÷àíèè ïðîçâó÷àëè Áîæüåãî. Ïî îáû÷àþ, â 10 ÷àñîâ ëèñü ñ ìûñëüþ, ÷òî íàñòóïèò äåíü, è ñëîâà áëàãîñëîâåíèÿ. íà÷àëîñü ñëóæåíèå. Âñå ÷óâñòâîâàëè âñÿ íàøà öåðêîâü áóäåò ó ñåáÿ äîìà –  âàñèëüåâñêîé öåðêâè åñòü òðàäè- ñåáÿ êàê äîìà. Áîã îòêðûâàë ñåáÿ íà íåáå – â ïîëíîì ñáîðå. öèÿ – îñòàâàòüñÿ â ìîëèòâåííîì äîìå ÷åðåç ïåíèå è ñóááîòíþþ øêîëó. îáåäàòü è ïðîâîäèòü ñóááîòíèé äåíü Ïàñòîð Àëåêñàíäð Ñòåïàíþê ñêàçàë Ñâåòëàíà Ñòåïàíþê âìåñòå. Ìû íà ïðàêòèêå èñïûòàëè ýòî ïðîïîâåäü íà òåìó: «Èèñóñ, êîòîðîãî ÿ
 • 7. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 7 Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå â êíèãå «Äåÿíèÿ âðåìÿ è âêóñíîå. Ìîëèòâà, îáùåíèå, Àïîñòîëîâ» ãîâîðèò íàì î ïåðâûõ ÄÅÍÜ ÂÀÐÅÍÈÊΠïðåëîìëåíèå ñòàëè íå òîëüêî ó ó÷åíèêàõ, êîòîðûå ñîáèðàëèñü äëÿ àïîñòîëîâ, íî è ó íàñ. Ìîæíî áûëî ìîëèòâû è ïðåëîìëåíèÿ õëåáà. Õðèñ- ðàññêàçàòü, êòî ÷åì æèâåò, ñâîè òèàíå ïîëó÷àëè áëàãîñëîâåíèÿ îò ïåðåæèâàíèÿ, ðàäîñòè. Ìû ìîãëè âñòðå÷, è äàæå Äóõ Ñâÿòîé áûë èçëèò â ìîëèòüñÿ äðóã î äðóãå è â ïîëíîòå òîò ìîìåíò, êîãäà îíè áûëè áëèçêè ê íàñëàäèòüñÿ åäèíñòâîì âî Õðèñòå. Áîãó è äðóã êî äðóãó. Ìû ðåøèëè Ïðèíÿëè ðåøåíèå: ñîáèðàòüñÿ îäèí ïðèìåíèòü íà ïðàêòèêå îïûò àïîñòî- ðàç â ìåñÿö äëÿ òàêîãî âðåìÿïðîâîæ- ëîâ. äåíèÿ. Óïîâàÿ íà îáåòîâàíèå î ñîøåñ- Âîñêðåñíûé äåíü 11 äåêàáðÿ äëÿ òâèè Ñâÿòîãî Äóõà, âåðèì ÷òî Îí íå ìíîãèõ áûë îáû÷íûì, íî íå äëÿ íàñ. çàìåäëèò ê íàì, à ìû áóäåì æäàòü. Îáùèíà ã. Âàñèëüåâêè Çàïîðîæñêîé Èõ ïîïðîáîâàòü. Ïðèøëè âñå ÷ëåíû îáëàñòè ðåøèëà ñîáðàòüñÿ, ÷òîáû öåðêâè. Ýòî áûëî íåçàáûâàåìîå Ñâåòëàíà Ñòåïàíþê ïðèãîòîâèòü âàðåíèêè, íó è, êîíå÷íî, ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ ßÊ ÇÓÏÈÍÈÒÈ ÑÍ²Ä ÇÀ ÎÄÍÅ ÏÎÊÎ˲ÍÍß Ãóëÿéïîëå Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. 1 çàïîâ³äåé, öþ åï³äåì- ãðóäíÿ â Äåíü âñåñâ³òíüî¿ áîðîòüáè ç³ ³þ ìîæíà áóëî á ÑͲÄîì êîæíîãî ðîêó â êóëüòóðíî- çóïèíèòè çà îäíå-äâà ñïîðòèâíîìó êîìïëåêñ³ «Ñó÷àñíèê» ïîêîë³ííÿ. ïðîâîäÿòüñÿ çàõîäè, íà ÿêèõ çàïðîøó- Ä ë ÿ ö ü î ã î þòü ð³çíèõ ñïåö³àë³ñò³â. Ö³ åêñïåðòè, ÿê íåîáõ³äíî âèõîâóâàòè ïðàâèëî, ãîâîðÿòü ïðî íàñë³äêè ÑͲÄó, â ä³òÿõ ëþáîâ äî àëå ó âñüîãî º é ïðè÷èíà. ÷èñòîòè òà ñâÿòîñò³, Äå æ âîíà? Äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî â³ðó â â³÷íå òà ïðàâäè- Óêðà¿íà çàéìຠïåðøå â ªâðîï³ ì³ñöå ç âå ñëîâî Áîãà, ÿêèé ðîçïîâñþäæåííÿ ö³º¿ õâîðîáè, ãîâîðèòü: ä³æíèé â³ää³ë öåðêâè ïðîâ³â ÷îòèðèãî- íåîáõ³äíî â³äâåðòî ãîâîðèòè ïðàâäó ³ «Õ³áà âè íå çíàºòå, ùî âàøå ò³ëî òî äèííó ïðîãðàìó äëÿ ä³òåé «Êðà¿íà âèçíàòè, ùî ïðè÷èíà ïåðø çà âñå õðàì Äóõà Ñâÿòîãî, ùî æèâå ³í ó âàñ, çäîðîâ’ÿ – êðà¿íà æèòòÿ» ó Ãóëÿéïîë³, à 1 êðèºòüñÿ â ëþäñüê³é ìîðàë³. Òîìó íà öþ ÿêîãî â³ä Áîãà âè ìàºòå, ³ âè íå ñâî¿? Áî ÷åðâíÿ - â ñåë³ Âåðõíÿ Òåðñà, äå ó÷àñ- çóñòð³÷ çàïðîñèëè íå ë³êàðÿ, à ëþäèíó äîðîãî êóïëåí³ âè. Îòîæ ïðîñëàâëÿéòå íèêàìè ïðîãðàìè áóëè ä³òêè ñ³ë äóõîâíó, ïàñòîðà Öåðêâè õðèñòèÿí Áîãà â ò³ë³ ñâîºìó òà â äóñ³ ñâîºìó, ùî Äîëèíêà òà Âîçäâèæ³âêè. àäâåíòèñò³â ñüîìîãî äíÿ Ïåòðà Áîæ³ âîíè!» (1Êîð.6:19, 20). ³ðèìî, ùî Áîã çðîáèòü ÷åðåç íàøó, Êðèâîãî. Ïåòðî Ïåòðîâè÷ ïîêàçàâ, ùî ó Ãóëÿéï³ëüñüêà ãðîìàäà àäâåíòèñò³â õî÷ ³ ìàëåíüêó, ãðîìàäó Ñâîþ ñïðàâó ç ðîçïîâñþäæåíí³ Â²Ë-³íôåêö³¿ âàæëèâó ñüîìîãî äíÿ âåäå àêòèâíó ïðîïàãàíäó ïîðÿòóíêó ëþäåé ó Ãóëÿéï³ëüñüêîìó ðîëü ãðຠàìîðàëüíà ïîâåä³íêà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ íå ò³ëüêè ðàéîí³. ëþäèíè. ßêáè ëþäñòâî â³äñüîãîäí³ ñåðåä ïðèõîæàí, àëå é ñåðåä ä³òåé òà Íàòàëÿ Ïàâåëüêî ïî÷àëî æèòè çã³äíî äåñÿòè Áîæèõ ìîëîä³ íàøîãî ðàéîíó. 9 ñ³÷íÿ ìîëî- ÄÎÊÒÐÈÍÛ È ÅÐÅÑÈ ÈÊÎÍÎÏÎ×ÈÒÀÍÈÅ, ÈÊÎÍÎÏÎÊËÎÍÅÍÈÅ È ÈÄÎËÎÏÎÊËÎÍÑÒÂÎ Æèâÿ â ñòðàíå, ãäå áîëüøàÿ ÷àñòü Èçîáðàæåíèå Õðèñòà, Áîãîðîäèöû, äîñêàõ, â äîìàõ è íà ïóòÿõ ÷åñòíûå è íàñåëåíèÿ ñ÷èòàåò ñåáÿ ïðàâîñëàâíû- ñâÿòûõ, áèáëåéñêèõ ñöåí èçâåñòíû â ñâÿòûå èêîíû, íàïèñàííûå êðàñêàìè è ìè, õðèñòèàíå èç ïðîòåñòàíòñêèõ õðèñòèàíñòâå íà÷èíàÿ ñî II âåêà. Ê IV èç äðîáíûõ êàìåíèé è èç äðóãîãî äåíîìèíàöèé íåðåäêî ñëûøàò òàêèå âåêó ñòåíû õðèñòèàíñêèõ õðàìîâ óæå ñïîñîáíîãî ê òîìó âåùåñòâà óñòðîÿå- äîâîäû: «Èêîíîïî÷èòàíèå – ýòî íå ïîâñåìåñòíî óêðàøàëèñü æèâîïèñíû- ìûå, ÿêîæå èêîíû Ãîñïîäà è Áîãà è ïîêëîíåíèå èêîíàì, à çíà÷èò è íå ìè èçîáðàæåíèÿìè. Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, è èäîëîïîêëîíñòâî. Âåäü îáðàçó ïðåä- Äîãìà ò îá èê îíîïî ÷èòàí èè áûë íåïîðî÷íûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ ñâÿòûÿ øåñòâóåò ïðîîáðàç, è ãëÿäÿ íà èêîíó, ÿ îêîí÷àòåëüíî ñôîðìèðîâàí íà 2-ì Áî ãî ðî äè öû , òà êî æä å è ÷å ñò íû õ âèæó íå áóìàãó èëè õîëñò, à òîãî, êòî íà Íèêåéñêîì Ñîáîðå (òàêæå èçâåñòåí, àíãåëîâ, è âñåõ ñâÿòûõ è ïðåïîäîáíûõ íåé èçîáðàæ¸í è ïîêëîíÿþñü åìó. êàê 7-é Âñåëåíñêèé Ñîáîð), ñîñòîÿâ- ìóæåé. …è ÷åñòâîâàòè èõ ëîáûçàíèåì Ðàçâå ýòî ãðåõ?» øåìñÿ â ïåðèîä èêîíîáîð÷åñòâà. Ýòîò è ïî÷èòàò åëüíûì ïîêëîíå íèåì, íå Ðàññìîòðèì, òàê ëè ýòî íà ñàìîì Ñîáîð áûë ñîçâàí â 787 ãîäó â ãîðîäå èñòèííûì, ïî âåðå íàøåé, Áîãîïîêëî- äåëå. Äëÿ íà÷àëà ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ Íèêåå ïðè èìïåðàòðèöå Èðèíå è íåí èåì , åæ å ïî äîá àåò åäè íîì ó ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÓÞ È ÎÔÈÖÈÀËÜÍÓÞ ñîñòîÿë èç 367 åïèñêîïîâ, ïðåäñòàâ- Áîæåñêîìó åñòåñòâó, íî ïî÷èòàíèåì Ñ Ò Î Ð Î Í Ó Â Î Ï Ð Î Ñ À Î Á ëÿâøèõ â îñíîâíîì âîñòî÷íóþ ÷àñòü ïî òîìó îáðàçó, ÿêîæå èçîáðàæåíèþ ÈÊÎÍÎÏÎ×ÈÒÀÍÈÈ. öåðêâè, è ëåãàòîâ ïàïû ðèìñêîãî. ÷åñòíîãî è æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà è Èêîíîïî÷èòàíèå – äîãìàò ïðàâîñ- Äîãìàò Ñîáîðà ãëàñèò: "…ïîäîáíî ñâÿòîìó Åâàíãåëèþ è ïðî÷èì ñâÿòûíÿì ëàâíîé è êàòîëè÷åñêîé öåðêâåé, èçîáðàæåíèþ ÷åñòíîãî è æèâîòâîðÿ- ôèìèàìîì è ïîñòàâëåíèåì ñâå÷åé óñòàíîâëåííûé íà 7-ì Âñåëåíñêîì ùåãî Êðåñòà , ïîëàãà òè âî ñâÿòûõ ÷åñòü âîçäàåòñÿ, ÿêîâûé è ó äðåâíèõ ñîáîðå, à òàêæå è ñàìà ïðàêòèêà Áî æè èõ öå ðê âà õ, íà ñâ ÿù åí íû õ áëàãî÷åñòíûé îáû÷àé áûë. Èáî ÷åñòü, ïî÷èòàíèÿ èêîí. ñîñóäàõ è îäåæäàõ, íà ñòåíàõ è íà âîç äàâ àåì àÿ îáð àçó , ïðå õîä èò ê
 • 8. 8 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua ïåðâîîáðàç íîìó, è ïîêëîíÿþùè éñÿ ÷èòü äîñòóï ê òàêîé "îñîáîé" èêîíå èëè îáðàçîì, îíè áóêâàëüíî äåëàëè òî, ÷òî èêîíå ïîêëîíÿåòñÿ ñóùåñòâó èçîáðà- çàïîëó÷èòü å¸ â äîì, è âñ¸ ñàìî ñîáîé ðàçðåøèë Âòîðîé Íèêåéñêèé Ñîáîð – æåííîãî íà íåé." íàëàäèòñÿ, è æèçíü, è çäîðîâüå óëó÷- âîçäàâàëè ÷åñòü îáðàçàì (ñèìâîëè- Îñíîâíàÿ ìûñëü èêîíîïî÷èòàíèÿ: øèòñÿ áëàãîäàðÿ åé. Ýòî, êîí÷åíî æå, ÷åñ êèì èçî áðà æåí èÿì Áîæ åñò âà) , «×ÅÑÒÜ, ÂÎÇÄÀÂÀÅÌÀß ÎÁÐÀÇÓ, åðå ñü è èäî ëîï îêë îíñ òâî . Èê îíà ÷òîáû ïî÷òèòü Ïåðâîîáðàç.  ïîñëåä- ÏÅÐÅÕÎÄÈÒ ÍÀ ÏÅÐÂÎÎÁÐÀÇ».  ñîîòâå- ïðåâðàùàåòñÿ â è äîëà – ï ðåäìåò íåì ñëó÷àå, ñ ìåäíûì çìååì, îíè òñòâèè ñ ýòîé èäååé îáðàç Ëè÷íîñòè íàäåæä è óïîâàíèé ÷åëîâåêà, à åãî äàæå êàäèëè åìó (âîñêóðÿëè ôèìèàì), (èïîñòàñè) åñòü äåéñòâèòåëüíî (ïî æèâàÿ ñâÿçü ñ Áîãîì òåðÿåòñÿ, ñòàíî- êàê ïðåä ïèñû âàåò ïîñò àíîâ ëåíè å äåéñòâèþ ýíåðãèè) ñàìà Ëè÷íîñòü, âèòñÿ íå íóæíîé. "Îáðàç" çàìåùàåò Ñîáîðà. õîòÿ è íå òîæäåñòâåíåí åé, è èìååò ñîáîé "Ïåðâîîáðàç". Ê ñîæàëåíèþ, ×òî æå Ãîñïîäü? Îí ñîãëàñåí ñ èíîå åñòåñòâî (äåðåâî è êðàñêè). òàêèõ ëþäåé ñðåäè ïî÷èòàòåëåé èêîí òàêèì ìåòîäîì ïîêëîíåíèÿ Åìó? Åñëè Òî åñòü, äîãìàò èêîíîïî÷è òàíèÿ î÷åíü ìíîãî. Åñëè íå ñêàçàòü áîëüøè- âíèìàòåëüíî ïðî÷åñòü ãëàâû Áèáëèè ñ ïîä÷¸ðêèâàåò, ÷òî ÷åñòâîâàíèå èêîí è íñòâî. ýòèìè èñòîðèÿìè, òî ìîæíî óâèäåòü ïîêëîíåíèå èì îòíîñèòñÿ íå ê ìàòåðè- ßÑ ÍÎ Å ÁÎ ÆÜ Å ÎÑ ÓÆ ÄÅ ÍÈ Å ÝÒ ÈÕ àëó èêîíû, à ê òîìó, êòî èçîáðàæ¸í íà "ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ" ÈÇÐÀÈËÜÒßÍ.  ïåðâîé èêîíå (ïåðâîîáðàçó), ñëåäîâàòåëüíî, èñòîðèè, ó ãîðû Ñèíàé, ñàìîçâàíûå íå èìååò õàðàêòåðà èäîëîïîêëîíñòâà. åïèñ êîïû ïîïë àòèë èñü æèçí üþ çà ×òî æå ãîâîðèò Áèáëèÿ?  ÁÈÁËÈÈ òàê îå îïð îìå ò÷è âîå ðåø åíè å èõ ÏÎÍßÒÈß "ÏÎÊËÎÍÅÍÈÅ" È "ÏÎ×ÈÒÀÍÈÅ" ñàìîçâàíîãî ñîáîðà (ñì.Èñõ.32:27-28). ÈÌÅÞÒ ÎÄÈÍ È ÒÎÒ ÆÅ ÑÌÛÑË. Áèáëèÿ Âî âòîðîé èñòîðèè íàðîä Áîæèé â èõ íå ðàçäåëÿåò. Ïîýòîìó èñõîäíàÿ òî ÷í îñ òè ïî âò îð èë ïó òü ìí îã èõ ïðåäïîñûëêà Ñîáîð à î âûäåëåíèè ñîâðåìåííûõ "èêîíîïî÷èòàòåëåé". Ñî ïîíÿòèÿ «èêîíîïî÷èòàíèå» â îòäåëü- âð åì åí åì èç ðà èë üò ÿí å çà áû ëè î íóþ óçàêîíåííóþ ôîðìó ðåëèãèîçíîãî "Ïåðâîîáðàçå", êîòîðîãî ñèìâîëèçè- ïî êë îí åí èÿ è çí à÷ àë üí î ÿâ ëÿ åò ñÿ ðîâàëè òåëüöû, è ñòàëè ïîêëîíÿòñÿ íåâåðíîé. Áèáëåéñêèå òåêñòû, ãäå òåëüöàì â Äàíå è Âåôèëå êàê ñàìîñòî- èñïîëüçóþòñÿ òåðìèíû "ïîêëîíåíèå" è ÿòåëüíûì áîæåñòâàì. "ïî÷èòàíèå", ïîêàçûâàþò, ÷òî ýòî Èç ýòèõ Áèáëåéñêèõ ïðèìåðîâ ìû ñèíîíèìè÷íûå ïîíÿòèÿ. ÿñíî âèäèì, ÷òî ÃÎÑÏÎÄÜ ÎÑÓÆÄÀÅÒ Äàâàéòå ìû âñ¸ æå óñëîâíî ðàçäå- ËÞ ÁÛ Å ÂÈ ÄÛ ÏÎ ×È ÒÀ ÍÈ ß ×Å ÐÅ Ç ëèì ýòè äâà ïîíÿòèÿ, êàê ýòî ñäåëàëè ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÅ ÏÐÅÄÌÅÒÛ, äàæå åñëè íà Íèêåéñêîì Ñîáîðå, è ñðà âíèì ýòè ïðåäìåòû ñèìâîëèçèðóþò Áîãà. êàæäîå èç íèõ ñ Áèáëèåé. Èíòåðåñíî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ÈÊÎÍÎÏÎÊËÎÍÅÍÈÅ. Ïðÿìî ïðîòè- ñàìûì ãëàâíûì "îáðàçîì" èëè ñèìâî- âîðå÷èò 2-é Çàïîâåäè (Èñõ.20:4-6). ëîì â èóäåéñêîé ñèñòåìå ïîêëîíåíèÿ Çäåñü âñ¸ ïðåäåëüíî ÿñíî. Ïîêëîíåíèå ÒÅÏÅÐÜ ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ áûë ÿãí¸íîê, êîòîðîãî ïðèíîñèëè â èêîíå, ñàìîé ïî ñåáå, êàê ñâÿòîìó ÂÎÏÐÎÑ Ñ ÏÎ×ÈÒÀÍÈÅÌ "ÏÐÀÂÈËÜÍÛÕ" æåðòâó. Îí ñèìâîëèçèðîâàë Ìåññèþ – ïðåäìåòó èëè èçîáðàæ¸ííûì íà íåé ÈÊÎÍ (èçîáðàæåíèÿ Ñûíà Áîæèÿ èëè Ñûíà Áîæüåãî, óìèðàþùåãî çà ãðåø- àíãåëàì è èíûì íåáîæèòåëÿì, à òàêæå Èïîñòàñåé Áîæåñòâà) ñ Áèáëåéñêîé íèêà (×èñ.6:14, Èñ.53:7, Èåð.11:19, óìåðø èì ëþäÿì ( ïðè÷è ñëåíí ûì ê òî÷êè çðåíèÿ. Ñóùåñòâóåò ëè ïîäî- Îòêð.13:8).  íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ îí ñâÿòûì) åñò ü ÿâíûé ãðåõ . Òàê êàê áíîå "ïî÷èòàíèå" â Áèáëèè è îäîáðÿåò çàìåíÿëñÿ äðóãèì æèâîòíûì: òåë¸í- ïîêëîíÿòüñÿ ìîæíî òîëüêî Åäèíîìó ëè Áîã åãî? Äåéñòâèòåëüíî ëè "÷åñòü, êîì, êîçëîì, ãîëóáÿìè. Æèâîìó Áîãó. âîçäàâàåìàÿ îáðàçó, ïåðåõîäèò íà Íî â Áèáëèè ìû íèãäå íå íàõîäèì, ÈÊÎ ÍÎÏ Î×È ÒÀÍ ÈÅ. Áûâ àåò äâó õ Ïåðâîîáðàç", êàê ðåøèëè íà Ñîáîðå? ÷òîáû èçðàèëüòÿíå ÷åñòâîâàëè æåð- âèäîâ. Ïåðâûé – ïî÷èòàíèå èêîí ñ Åñëè äîãìàò íå âåðåí ñ òî÷êè çðåíèÿ òâåííîãî ÿãí¸íêà èëè âîçäàâàëè åìó èçî áðà æåí èåì ñâÿ òûõ óãî äíè êîâ , Áèáëèè, òî îí òåðÿåò âñÿêèé ñìûñë. ÷åñòü, èëè êàäèëè ïåðåä íèì. Íèãäå ìû Äåâû Ìàðèè èëè àíãåëîâ. Òàêàÿ ïðàêòè- íå íàõîäèì è ïîâåëåíèé Áîæüèõ íà êà ïîêëîíåíèÿ òàêæå ÿâëÿåòñÿ ãðåõîì, ýòîò ñ÷¸ò. ñîãëàñíî Áèáëèè. Åñëè ñîãëàñèòüñÿ ñ Åñëè â Áîæüèõ ãëàçàõ "÷åñòü, âîçäà- óòâåðæäåíèåì, ÷òî "÷åñòü, âîçäàâàå- âàåìàÿ îáðàçó, ïåðåõîäèò íà Ïåðâî- ìàÿ îáðàçó, ïåðåõîäèò íà Ïåðâîîá- îáðàç", òî Áîã áû óñòàíîâèë êàêèå-òî ðàç", òî ïî÷èòàíèå òàêèõ èêîí – ýòî ðèòóàëû ÷åñòâîâàíèÿ èëè ïî÷èòàíèÿ âîçäàíèå ÷åñòè (èëè ñëàâû) èçîáðà- æåðòâåííîãî ÿãí¸íêà, êîòîðûé áûë æ¸ííûì íà íåé òâàðíûì ñóùåñòâàì, à îáðàçîì Åãî Ñûíà èëè ïîâåëåë áû ýòî ïðîòèâîðå÷èò Ñëîâó Áîæèþ ïî÷èòàòü Åãî ÷åðåç æåðòâåííèê (ñì.Èñ.42:8, Èñ.48:11, Èóäû 1:25, âñåñîææåíèé, êîòîðûé áûë îáðàçîì Ðèì.1:25). Ãîëãîôñêîãî êðåñòà, ïîâåëåë áû Âòîðîé âèä – ïî÷èòàíèå èêîí ñ öåëîâàòü æåðòâåííèê è âîñêóðÿòü ïðåä èç îá ðà æå íè åì Ñû íà Áî æè ÿ èë è  Áèáëåéñêîé èñòîðèè ÿ ìîãó íèì ôèìèàì. Íî íåò, ýòîãî â Áèáëèè Ëè÷í îñòå é (Èïî ñòàñ åé) Áîæå ñòâà . âñïîìíèòü, êàê ìèíèìóì, 3 ïðèìåðà íèãäå íåò. Íàîáîðîò, Ãîñïîäü çàÿâëÿåò Ïðåæäå âñåãî, îòìåòèì òîò ôàêò, ÷òî òàêîãî "ïî÷èòàíèÿ". Îòêðîéòå Áèáëèþ è î Ñâî¸ì èñêëþ÷èòåëüíîì ïðàâå íà äîâîëüíî ÷àñòî òàêîå êàçàëîñü áû ïðî÷òèòå: Èñõ.32:1-9, 3Öàð.12:28-32, ïî ÷è òà íè å, á åç î âñ ÿê èõ î áð àç îâ «çàêîííîå» ïî÷èòàíèå Áîãà ÷åðåç 4Öàð.18:1-5. (ñì.Èñ.8:13-21). èêîíó ïîñòåïåííî ïðèâîäèò âåðóþùå- Âî âñåõ òð¸õ ñëó÷àÿõ èçðàèëüòÿíå Ëþáîé çäðàâîìûñëÿùèé ÷åëîâåê, ãî ê èäîëîïîêëîíñòâó. Îí ïîñòåïåííî ïîêëîíÿëèñü èçîáðàæåíèÿì (ïðàâäà, äàæå âêðàòöå ïîðàçìûñëèâ íàä ýòèìè çàáûâàåò î òîì, ÷òî ÷òèò "îáðàç" ðàäè èçâàÿíèÿì, à íå èêîíàì), êîòîðûå õîòÿ âîïðîñàìè è ñðàâíèâ ýòî ó÷åíèå ñ "Ïåðâîîáðàçà" è èêîíà, â öåðêâè èëè è íå èçîáðàæàëè Èñòèííîãî Áîãà (ýòî Áèáëèåé, ìîæåò ñäåëàòü çàêîíîìåð- äîìà, ïðåâðàùàåòñÿ äëÿ íåãî â íåêèé áûëî ïðÿìî çàïðåùåíî 2-é çàïî- íûé âûâîä – è èêîíîïîêëîíåíèå, è àìóëåò, êîòîðûé èñöåëÿåò, áëàãîñëîâ- âåäüþ), íî ïðåäñòàâëÿëè Åãî ñèìâîëè- èêîíîïî÷èòàíèå ÿâëÿþòñÿ ãðåõîì, òî ëÿåò, îñâÿùàåò, è ò. ä. Ïðè÷¸ì íå ÷åñêè. Ëèáî â âèäå òåëüöîâ, ëèáî â âèäå åñòü òåì, ÷òî ïðîòè âîðå÷ èò ÿñíî âàæíî, êàê òû æèâ¸øü è ñîáëþäàåøü ìåäíîãî çìåÿ, êîòîðûé áûë ñèìâîëîì îòêðûòîé íàì âîëå Áîæüåé. ëè Çàïîâåäè Áîæèè. Ãëàâíîå çàïîëó- Õðèñòà íà êðåñòå (Èîàí.3:14). Òàêèì Àëåêñàíäð Äóëãåð