Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
นายปรัชญา จันตา รหัสนิสิต 5214653140 นิสิตปริญญาโท ( ภาคพิเศษ ) สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิ...
ความสำคัญและปัญหาของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมในปัจจุบัน ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด และ การน...
<ul><li>การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก...
<ul><li>เพื่อศึกษาผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร...
<ul><li>วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม </li></ul><ul><li>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร...
รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research) กลุ่มที่ศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนมนุษยศา...
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี  2 แบบ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และ เครื่องมือที...
การเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>ชี้แจงวัตถุประสงค์และบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ทดสอบก่อนเรียน </li></ul...
การวิเคราะห์ข้อมูล <ul><li>หาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) </li></ul><ul><li>ห...
 
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

โครงร่างวิทยานิพนธ์ นายปรัชญา จันตา

7.522 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

โครงร่างวิทยานิพนธ์ นายปรัชญา จันตา

 1. 1. นายปรัชญา จันตา รหัสนิสิต 5214653140 นิสิตปริญญาโท ( ภาคพิเศษ ) สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดขั้นสูง และความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. 2. ความสำคัญและปัญหาของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมในปัจจุบัน ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด และ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
 3. 3. <ul><li>การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือไม่ อย่างไร </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม </li></ul><ul><li>มีผลต่อทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 </li></ul><ul><li>หรือไม่ อย่างไร </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม </li></ul><ul><li>มีผลต่อความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับชั้น </li></ul><ul><li>มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือไม่ อย่างไร </li></ul>
 4. 4. <ul><li>เพื่อศึกษาผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม </li></ul><ul><li>เพื่อศึกษาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม </li></ul><ul><li>เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม </li></ul>
 5. 5. <ul><li>วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม </li></ul><ul><li>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ </li></ul><ul><li>ทักษะการคิดขั้นสูง </li></ul><ul><li>ความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต </li></ul>
 6. 6. รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุ่มที่ศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
 7. 7. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 แบบ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่อง ระบบนิเวศ </li></ul><ul><li>เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย </li></ul><ul><ul><li>2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบนิเวศ </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2 แบบวัดทักษะการคิดขั้นสูง </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3 แบบวัดความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ </li></ul></ul><ul><ul><li>เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต </li></ul></ul>
 8. 8. การเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>ชี้แจงวัตถุประสงค์และบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ทดสอบก่อนเรียน </li></ul><ul><li>ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่อง ระบบนิเวศ </li></ul><ul><li>เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ ทำการทดสอบหลังเรียน </li></ul><ul><li>ตรวจให้คะแนน แล้วนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ </li></ul>
 9. 9. การวิเคราะห์ข้อมูล <ul><li>หาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) </li></ul><ul><li>หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) โดยใช้สูตรการหาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก </li></ul><ul><li>หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน 20 </li></ul><ul><li>เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดสอบค่าที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) </li></ul>

×