2. NAVETA DELS TUDONS

Assumpció Granero
Assumpció GraneroAssumpció Granero
NAVETA DELSNAVETA DELS
TUDONSTUDONS
Història de l’Art
IES Ramon Llull (Palma)
Alumne: Tomeu Salvà Bover
Professora: M Assumpció Granero Cueves
INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ
Perquè rep aquest nom?
 Perquè esta situada al Lloc dels Tudons, al terme de Ciutadella.
Situació de la Naveta
Es troba a pocs quilòmetres de Ciutadella.
Naveta des Tudons (1000 aC).
Menorca.
Naveta des Tudons (1000 aC).
Menorca.
FITXA TÈCNICAFITXA TÈCNICA
Autor Desconegut
Cronologia 1000 aC
Estil Pretalaiòtic
Tipologia Monument Megalític (construcció funerària)
en forma de nau invertida
Material Grans pedres
Tècnica Construcció Ciclòpia
Dimensions 14m de longitud, 6,5m d’ample i 4,30 d’alt
Localització Ciutadella, Menorca
2. NAVETA DELS TUDONS
CRONOLOGIACRONOLOGIA
PREHISTÒRIA
Aquest període és molt extens i tradicionalment
es divideix en tres períodes desiguals:
1. Paleolític
2. Neolític
3. Edat dels Metalls
3.1. Coure
3.2. Bronze
3.3. Ferro
ART PREHISTÒRIC.ART PREHISTÒRIC.
CRONOLOGIACRONOLOGIA PALEOLÍTIC (creacions 25000-10000 aC)PALEOLÍTIC (creacions 25000-10000 aC)
• ART MOBILIARI O MOBLEART MOBILIARI O MOBLE
 Venus esteatopígies
• ART RUPESTREART RUPESTRE
 Escola franco-cantàbrica
 Escola llevantina
 NELOLÍTIC (10000-3000 aC)NELOLÍTIC (10000-3000 aC)
• CERÀMICACERÀMICA
 Vasos Campaniforme, de bandes gravades, cardial i de cordes, llisa.
• ARQUITECTURA RITUAL I MEGALÍTICAARQUITECTURA RITUAL I MEGALÍTICA
 Menhir, Alineament, Cromlec, Dolmen.
 EDAT DELS METALL (3000-500 aC)EDAT DELS METALL (3000-500 aC)
• COURECOURE
• BRONZE
 Cultura talaiòtica: Talaiots, taules, navetes.
 Braus de Costitx
 Carro solar de Trundholm (Copenhaguen, Dinamarca).
• FERRO
 Cultura de Hallstatt (Alemanya, Suïssa, Àustria)
 Art ibèric: Dama d’Elx, Dama Oferent, Dama de Baza, Guerrers de Porcuna, Bicha de Balazote.
 Art cèltic i la cultura de la Tène (castros i verracos).
Naveta des Tudons (1000 aC).
Menorca.
CRONOLOGIACRONOLOGIA
 Des de la perspectiva cronològica...
 La Naveta dels Tudons, dins la Prehistòria, pertany a l’Edat dels
Metalls (3000-500 aC) i, en concret, a l’Edat del Bronze,...
 ... quan va sorgir la Cultura Pretalaiòtica a les Illes Balears, que
amb particularitats insulars, es manifesta a tot l’arxipèlag.
 Amb poblats de cases de pedra, bastant grans, amb cambres
rectangulars intercomunicades, una mena d’habitacions en forma de
navetes (navetes d’habitació o navetiformes).
 Al final del pretalaiòtic es van trobar les famoses navetes
d’enterrament, que eren típiques de Menorca on es practicava
l’enterrament col·lectiu. En canvi a Mallorca es trobaren navetes
d’enterrament individual d’època
posterior i de constitució diferent. Alguns
investigadors també inclouen dins el
pretalaiòtic les navetes d’enterrament de
planta ovalada, pròpies de Menorca.Naveta des Tudons (1000 aC).
Menorca.
TERMINOLOGIA I MANIFESTACIONSTERMINOLOGIA I MANIFESTACIONS
Arquitectura ciclòpia Balears
 Edat de Bronze.
 En Mallorca i en Menorca.
 La principal caracterísitica: construccions
ciclòpies aixecades a base de gran blocs de
pedra sense escairar.
 Monumentes megalítics més característics
són:
 Talaiots.
 Taules.
 Navetes.
Naveta des Tudons (1000 aC).
Menorca.
Taula de Talatí de Dalt
(1000-500 aC).
Menorca.
Talaiot de Torollonet Nou. Menorc
Societat Pretalaiòtica:
 Societat relativament igualitària de petites comunitats,
autònomes i autosuficients econòmicament.
 Fins la meitat del segon mil·lenni aC, societat pacífica per
l’absència d’armes ofensives i fortificacions, però l’agment poblacional
intensificà la lluita pels recursos escassos (jerarquització social).
 Base econòmica: conreu de cereals (agricultura rudimentària) i la
ramaderia d’ovicàprids (cabres, ovelles, bous i porcs).
 Hàbitats característics: les navetes d’habitació també conegudes
amb el nom de "navetiformes", constitueixen habitacles de planta
en forma de ferradura allargada de vegades lleugerament
"estrangulada" a l'entrada, que podien formar petits agrupaments,
com el poblat de Bòquer (Pollensa), o el de Son Mercer de Baix
(Ferreries). A les Pitiüses, el poblet més significatiu és el de Cap de
Barbaria (Formentera).
CONTEXT HISTÒRICCONTEXT HISTÒRIC
POBLAT DE TORRE D’EN GAUMÉS. MENORCA.
SANTUARI DE TORRE D’EN GAUMÉS. MENORCA.
INTERIOR DEL POBLAT DE SON CATLAR. MENORCA.
PORTAL D’ENTRADA DEL POBLAT DELS ANTIGORS. SES SALINES.
ENTRADA DE LLINDA DEL POBLAT DE SES PAÏSSES. ARTÀ.
POBLAT DE SES PAÏSSES. ARTÀ. SALA HIPÒSTILA.
POBLAT DE L’HOSPITATEL. MANACOR.
SANTUARI DE SON OMS. PALMA.
INTERIOR DEL SANTUARI DE SON OMS. PALMA.
TERMINOLOGIATERMINOLOGIA
 Construccions longitudinals amb façana d’accés plana i absis
semicircular. Megàlit de Menorca i Mallorca de planta
rectangular i alçat atalussat.
 Semblant a una nau o vaixell invertit.
 Dins i fora del poblats, com a habitatge i com a sepulcre.
Naveta
Naveta d’habitació
 Vivendes d’ús familiar.
 Espai habitable d’uns 70 m2.
 Presidit de la llar i el molí de pedra.
Naveta d’enterrament
 Sepulcres col·lectius.
 Formats per un passadís que finalitza amb una o dues cambres
sepulcrals superposades.
Planta i accés
 Construcció aïllada (en forma de ferradura
allargada), de planta quasi rectangular,
façana plana a l’oest, i capçalera absidal
(absis arrodonit), amb dos pisos, que fa
4,30m d'alt, 14m de llarg i 6,5 d’ample en
la base).
 L’aspecte exterior recorda al d'una barca al
revés, d'aquí el nom naveta (nau invertida).
DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
FORMALFORMAL
Sistema constructiu
 Tipus d’aparell regular ciclopi (murs
gruixuts formats per grans blocs de pedra
assentats en sec, és a dir, sense cap tipus
d’element cohesionant).
DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
FORMALFORMAL
DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
FORMALFORMAL
Sistema constructiu
 Naveta construïda damunt un sòcol fet amb pedres de gran tamany a forma de
cimentació, és a dir, s’aixeca sobre una base d’ortostats, grans peces verticals
que donen la volta a tota la construcció (peristàlit), a sobre d’aquest peristàlit les
pedres es troben col·locades horitzontalment.
DESCRIPCIÓ FORMADESCRIPCIÓ FORMAL
Tècnica constructiva
 El monument s'alça sobre una plataforma
de pedra calcària realitzada
mitjançant la tècnica ciclòpia, una mena
de sòcol lític (d’ortostats) construït amb
enormes roques calcàries, que encaixen,
més o menys, amb un mínim
d’aplanament entre les pedres adjacents,
sense fer ús de morter.
 Les roques solien ser treballades en brut,
però a vegades podien ser escairades.
SECCIÓ D’UNA NAVETA (RECONSTRUCCIÓ).
DESCRIPCIÓ FORMALDESCRIPCIÓ FORMAL
Tècnica constructiva
 Les obertures s'han omplert amb
petits trossos de pedra calcària.
 Les parets, de doble parament,
tenen l’espai intermedi reblert de
terra i pedres de petita grandària.
Naveta des Tudons (1000 aC).
DESCRIPCIÓ FORMALDESCRIPCIÓ FORMAL
Accés i interior
 S’accedeix a l’interior a través d’una
petita obertura en la façana plana, que
dóna a l’oest (un minúscul portal
d’accés dóna a una avantcàmera).
 S’ha perdut la llosa perforada de
l’entrada i s’ha substituït per una
entrada feta per pedres rectangulars,
dues pedres verticals i una
llinda horitzontal, que dóna accés
al passadís que condueix a una
cambra oval amb pis superior.
DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
FORMALFORMAL
DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
FORMALFORMAL
Accés a l’interior
Accés i interior
 El passadís condueix a una cambra
oval amb pis superior, és a dir, el seu
interior està composat per una doble
cambra de dos pisos, una
superposada a l’altra, que estan
cobertes per lloses planes embotides
en els murs, on es col·locaven els
cadàvers en posició fetal (és un
sepulcre col·lectiu).
DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
FORMALFORMAL
Vista frontal de la naveta en la actualidad (2008). Menorca.
Naveta dels Tudons (1000 aC). Menorca.
INTERIORINTERIORAccés a l’interior oval
INTERIORINTERIOR: Una cambra superposada a
l’altra.
INTERIORINTERIOR: Lloses planes embotides en el
mur
 És una de les Navetes
d’enterrament, que s’han trobat
arreu del món, més ben
conservada, considerada com un
dels jaciments arqueològics
més emblemàtics de
Menorca i, possiblement, el més
conegut de totes les Illes Balears.
És molt representativa, junt a
d’altres ubicades a Calvià, Son
Gaià, o Hospitalet Vell.
TEMÀTICA I FINALITATTEMÀTICA I FINALITAT
 S'utilitzava com a monument funerari col·lectiu amb funció
d’ossari. A l'interior s'han trobat restes de cossos humans acompanyats
d'objectes personals, un aixovar senzill format per joies de bronze i altres
ornaments, a més d'alguna arma, estris metàl·lics i d’os, i recipients de
ceràmica que devien contenir ofrenes.
FINALITAT: SIMBOLOGIA I ÚSFINALITAT: SIMBOLOGIA I ÚS Pot ser són una evolució dels
dolmens (megàlit funerari aixecat amb
tres pedres, dos de les quals están
clavades a terra i la tercera es troba
col·locada damunt les altres com si fos
una llinda), ja que algunes navetes
presenten uns trets o funcions
semblants com la llosa perforada,
present als dolmens de passadís, per
donar accés a la càmera mortuòria, que
representa la separació entre el
món dels vius i dels morts.
 Només hi podien accedir
persones iniciades en els ritus
funeràris. En el cas de la Naveta del
Tudons, en canvi, no trobam la llosa
perforada, com en altres construccions
d’aquest tipus.
 Restaurada en 1959, en l’actualitat el
jaciment està obert al públic.
MODELS I INFLUÈNCIESMODELS I INFLUÈNCIES
 Continuen el model de les construccions funeràries anteriors com els
dolmens i, també, dels hipogeus (cambres subterrànies excavades a la
roca), és a dir, coves artificials, també, dedicades a l’enterrament.
 Els hipogeus, a vegades, tenien un passadís d’accés a la cambra
funerària, cosa de la que s’apropiaran les navetes posteriorment.
DOLMEN DE VINYES MORTES.
EMPORDÀ. GIRONA.
TEMPLE HIPOGEU DE LA REINA
HATSHEPSUT (1490-1480 aC).
DAYR al BAHARI.
ESQUEMA I SECCIÓ D’UN
HIPOGEU
TEMPLE HIPOGEU DE LA REINA
HATSHEPSUT (1490-1480 aC).
DAYR al BAHARI.
HIPOGEU I TOMBA DE TUTANKAMON
Naveta des Tudons (1000 aC).
Menorca.
 DEFINICIÓ NAVETA: Monument o construcció funerària megalítica de les
Balears, un edifici de planta rectangular i alçat atalussat amb forma de tronc
de pirámide o de quilla de vaixell aplanada e invertida (cosa que li dóna el
nom). Té una o més cambres sepulcrals a l’interior. La més coneguda és la
naveta del Tudons, a Menorca (1000 aC).
TERMINOLOGIATERMINOLOGIAPrehistòria: Bronze.
Naveta d’enterrament
CONTA LA LLEGENDA...CONTA LA LLEGENDA...
 Fitxa realitzada per l’alumna Paloma Salvador (curs 2009-10)
 www.calvia.com
 www.menorcaweb.net
 www.paraisobalear.com
 www.menorcatour.com
 www.menurka.com
 www.viquipedia.com
 www. Wikimedia Commons
 www.vilaweb.cat
 www.trivago.es/ciutadella/monumento/naveta-dels-tudons-
 www.menorcamonumental.org
 www.wikipedia.org/.../Naveta_des_Tudons
 http://www.wikipediaenciclopedia libre
 ww.illesbalears.es/esp/islasbaleares/edificios-singulares
 www.artehistoria.jcyl.es/artesp/monumentos
 www.disfrutamenorca.com/naveta-des-tudons
 www.paseandohistoria.blogspot.com/.../naveta-des-tudons
 Boib
 Catastre
BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA
OBJECTIUOBJECTIU
Alumne: TOMEU SALVÀ BOVER
Professora: M ASSUMPCIÓ GRANERO CUEVES
Acabar finalment… i
estam començant…
1 von 42

Recomendados

Art RomànicArt Romànic
Art RomànicJoan Picas i Casanovas
19.8K views25 Folien
Art goticArt gotic
Art goticrhuguethuguet
22.9K views52 Folien
Edat modernaEdat moderna
Edat modernapublica
39K views32 Folien
Art bizanti paleocristiàArt bizanti paleocristià
Art bizanti paleocristiàitorga
960 views36 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

03f hfa's 03f hfa's
03f hfa's Ramon Pujola
4.2K views85 Folien
03e hfa's 03e hfa's
03e hfa's Ramon Pujola
2.7K views128 Folien
03b hfa's03b hfa's
03b hfa'sRamon Pujola
2.1K views111 Folien

Was ist angesagt?(20)

03f hfa's 03f hfa's
03f hfa's
Ramon Pujola4.2K views
03e hfa's 03e hfa's
03e hfa's
Ramon Pujola2.7K views
ART GREC: ARQUITECTURAART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURA
Antonio Núñez94.8K views
Mesquita de CòrdovaMesquita de Còrdova
Mesquita de Còrdova
Carme Aranda- Mònica Navarro32.9K views
Las Pinturas de AltamiraLas Pinturas de Altamira
Las Pinturas de Altamira
Gustavo Balcazar9.4K views
03b hfa's03b hfa's
03b hfa's
Ramon Pujola2.1K views
03c hfa's03c hfa's
03c hfa's
Ramon Pujola2.4K views
Tema 2 La Revolució IndustrialTema 2 La Revolució Industrial
Tema 2 La Revolució Industrial
Eva María Gil2.1K views
Art bizantí i preromànicArt bizantí i preromànic
Art bizantí i preromànic
Assumpció Granero3.6K views
Power Point Tema 7 de 2ºESOPower Point Tema 7 de 2ºESO
Power Point Tema 7 de 2ºESO
3esommdelaiglesia15.5K views
Arquitectura del RenaixementArquitectura del Renaixement
Arquitectura del Renaixement
Carme Aranda- Mònica Navarro18.2K views
El naixement de la filosofiaEl naixement de la filosofia
El naixement de la filosofia
Daniel Fernández1K views
1. EL PARTENÓ1. EL PARTENÓ
1. EL PARTENÓ
Assumpció Granero5.5K views
Art romaArt roma
Art roma
itorga1K views
Art GòticArt Gòtic
Art Gòtic
Oriol28.5K views
Teatre DepidaureTeatre Depidaure
Teatre Depidaure
Mercè Bigorra3.9K views
Cultura i art edat mitjanaCultura i art edat mitjana
Cultura i art edat mitjana
Marigregor10.1K views
L’art romànicL’art romànic
L’art romànic
amelisgalmes41.9K views

Destacado(20)

LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
Antonio Núñez77.6K views
Què és l'artQuè és l'art
Què és l'art
Assumpció Granero679 views
17. COLUMNA TRAJÀ17. COLUMNA TRAJÀ
17. COLUMNA TRAJÀ
Assumpció Granero2.8K views
Comprendre l'artComprendre l'art
Comprendre l'art
Assumpció Granero878 views
El GrecoEl Greco
El Greco
Assumpció Granero2.2K views
Arquitectura I Urbanisme Del Barroc I RococóArquitectura I Urbanisme Del Barroc I Rococó
Arquitectura I Urbanisme Del Barroc I Rococó
Gemma Ajenjo Rodriguez1.5K views
ROMÀNIC ARQUITECTURA. INTRODUCCIÓROMÀNIC ARQUITECTURA. INTRODUCCIÓ
ROMÀNIC ARQUITECTURA. INTRODUCCIÓ
Assumpció Granero9.2K views
Alumnos 2013Alumnos 2013
Alumnos 2013
banquetearte697 views
Arte mesopotamiaArte mesopotamia
Arte mesopotamia
beatrizjimenezvega2.4K views
La situació de la dona a EspartaLa situació de la dona a Esparta
La situació de la dona a Esparta
Vedruna-Gràcia5.5K views
El Arte MudejarEl Arte Mudejar
El Arte Mudejar
maRiiajOse 1.7K views
Arquitectura romànica (Espanya)Arquitectura romànica (Espanya)
Arquitectura romànica (Espanya)
Assumpció Granero1.1K views
Obres d'art PAU - Època medievalObres d'art PAU - Època medieval
Obres d'art PAU - Època medieval
Gemma Ajenjo Rodriguez4.4K views
28. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA28. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
28. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
Assumpció Granero7.9K views
Santa Sofia de ConstantinobleSanta Sofia de Constantinoble
Santa Sofia de Constantinoble
Carme Aranda- Mònica Navarro24.7K views
16. CATEDRAL NÔTRE DAME CHARTRES16. CATEDRAL NÔTRE DAME CHARTRES
16. CATEDRAL NÔTRE DAME CHARTRES
Assumpció Granero5.1K views
PINTURA GÒTICAPINTURA GÒTICA
PINTURA GÒTICA
Assumpció Granero5K views
Arte en MesopotamiaArte en Mesopotamia
Arte en Mesopotamia
Mónica Salandrú22.2K views
VelázquezVelázquez
Velázquez
Assumpció Granero2K views

Similar a 2. NAVETA DELS TUDONS

MegalitismeMegalitisme
Megalitismewaganupa
6.5K views48 Folien
IvanIvan
Ivanguest7ddb21
114 views1 Folie
Prehistòria MenorcaPrehistòria Menorca
Prehistòria Menorcagercarreras
5.9K views59 Folien

Similar a 2. NAVETA DELS TUDONS(20)

MegalitismeMegalitisme
Megalitisme
waganupa6.5K views
IvanIvan
Ivan
guest7ddb21114 views
Construccions talaiòtiques a menorca 13Construccions talaiòtiques a menorca 13
Construccions talaiòtiques a menorca 13
Sole Mulero Alzina1.2K views
Prehistòria MenorcaPrehistòria Menorca
Prehistòria Menorca
gercarreras5.9K views
Prehistòria menorca...Prehistòria menorca...
Prehistòria menorca...
eduardriudavets1.8K views
Prehistòria menorca. resumPrehistòria menorca. resum
Prehistòria menorca. resum
eduardriudavets533 views
Els talaiots de MenorcaEls talaiots de Menorca
Els talaiots de Menorca
cp sant lluis1.3K views
Art prehistoricArt prehistoric
Art prehistoric
Rosa Curto4.2K views
Cassoletes al terme de sant climentCassoletes al terme de sant climent
Cassoletes al terme de sant climent
Dora Luque Río515 views
Art megalíticArt megalític
Art megalític
Carles Olmedo Quirós9.8K views
EGIPTE. ARQUITECTURA.EGIPTE. ARQUITECTURA.
EGIPTE. ARQUITECTURA.
Assumpció Granero11.5K views
Arquitectura romànica: Fitxes selectivitatArquitectura romànica: Fitxes selectivitat
Arquitectura romànica: Fitxes selectivitat
Assumpció Granero3.6K views
Prehistòria de menorca iiPrehistòria de menorca ii
Prehistòria de menorca ii
eduardriudavets1K views
ART PREHISTÒRIC (2010-11)ART PREHISTÒRIC (2010-11)
ART PREHISTÒRIC (2010-11)
Assumpció Granero4.4K views
Presentació cultura talaiòticaPresentació cultura talaiòtica
Presentació cultura talaiòtica
eduardriudavets1.7K views
Arquitectura romànicArquitectura romànic
Arquitectura romànic
Sílvia15.5K views
Power PrehistòRia.2Power PrehistòRia.2
Power PrehistòRia.2
Graupe595 views
ELS INICIS DE L'ARTELS INICIS DE L'ART
ELS INICIS DE L'ART
José Luis Garcia Salvador543 views

Más de Assumpció Granero(20)

ALHAMBRA GRANADAALHAMBRA GRANADA
ALHAMBRA GRANADA
Assumpció Granero5.4K views
La revolució russaLa revolució russa
La revolució russa
Assumpció Granero3.4K views
LA I GUERRA MUNDIALLA I GUERRA MUNDIAL
LA I GUERRA MUNDIAL
Assumpció Granero2.7K views
43. AFUSSELLAMENTS 3 DE MAIG. GOYA43. AFUSSELLAMENTS 3 DE MAIG. GOYA
43. AFUSSELLAMENTS 3 DE MAIG. GOYA
Assumpció Granero5.3K views
54. GUERNIKA. PABLO PICASSO54. GUERNIKA. PABLO PICASSO
54. GUERNIKA. PABLO PICASSO
Assumpció Granero2.1K views
51. ELS JUGADORS DE CARTES. PAUL CÉZANNE51. ELS JUGADORS DE CARTES. PAUL CÉZANNE
51. ELS JUGADORS DE CARTES. PAUL CÉZANNE
Assumpció Granero4.6K views
49. DÉJEUNER SUR L'HERBE. ÉDOUARD MANET49. DÉJEUNER SUR L'HERBE. ÉDOUARD MANET
49. DÉJEUNER SUR L'HERBE. ÉDOUARD MANET
Assumpció Granero4.7K views
47. VILLE SAVOYE. LE CORBUSIER47. VILLE SAVOYE. LE CORBUSIER
47. VILLE SAVOYE. LE CORBUSIER
Assumpció Granero1.6K views
48. FALLING WATER HOUSE. FRANK LLOYD WRIGHT48. FALLING WATER HOUSE. FRANK LLOYD WRIGHT
48. FALLING WATER HOUSE. FRANK LLOYD WRIGHT
Assumpció Granero1.6K views
52. NIT ESTELADA. VINCENT VAN GOGH52. NIT ESTELADA. VINCENT VAN GOGH
52. NIT ESTELADA. VINCENT VAN GOGH
Assumpció Granero5.8K views
32. ESCOLA D'ATENES. RAFFAELLO SANZIO32. ESCOLA D'ATENES. RAFFAELLO SANZIO
32. ESCOLA D'ATENES. RAFFAELLO SANZIO
Assumpció Granero4.9K views
39. LES TRES GRÀCIES.PETER PAULUS RUBENS39. LES TRES GRÀCIES.PETER PAULUS RUBENS
39. LES TRES GRÀCIES.PETER PAULUS RUBENS
Assumpció Granero5.4K views
LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA I LA URSS (1917-1941)LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA I LA URSS (1917-1941)
LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA I LA URSS (1917-1941)
Assumpció Granero2.6K views
12. ALHAMBRA DE GRANADA12. ALHAMBRA DE GRANADA
12. ALHAMBRA DE GRANADA
Assumpció Granero5.8K views
11. MESQUITA CÒRDOVA I HISPANO MUSULMÀ11. MESQUITA CÒRDOVA I HISPANO MUSULMÀ
11. MESQUITA CÒRDOVA I HISPANO MUSULMÀ
Assumpció Granero7.1K views
LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA SESSIÓ 3LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA SESSIÓ 3
LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA SESSIÓ 3
Assumpció Granero537 views
LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA SESSIÓ 2LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA SESSIÓ 2
LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA SESSIÓ 2
Assumpció Granero669 views

Último(8)

ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 views
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 views
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256142 views
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 views
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256147 views
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA56 views
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 views
16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256158 views

2. NAVETA DELS TUDONS

 • 1. NAVETA DELSNAVETA DELS TUDONSTUDONS Història de l’Art IES Ramon Llull (Palma) Alumne: Tomeu Salvà Bover Professora: M Assumpció Granero Cueves
 • 2. INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ Perquè rep aquest nom?  Perquè esta situada al Lloc dels Tudons, al terme de Ciutadella. Situació de la Naveta Es troba a pocs quilòmetres de Ciutadella.
 • 3. Naveta des Tudons (1000 aC). Menorca.
 • 4. Naveta des Tudons (1000 aC). Menorca.
 • 5. FITXA TÈCNICAFITXA TÈCNICA Autor Desconegut Cronologia 1000 aC Estil Pretalaiòtic Tipologia Monument Megalític (construcció funerària) en forma de nau invertida Material Grans pedres Tècnica Construcció Ciclòpia Dimensions 14m de longitud, 6,5m d’ample i 4,30 d’alt Localització Ciutadella, Menorca
 • 7. CRONOLOGIACRONOLOGIA PREHISTÒRIA Aquest període és molt extens i tradicionalment es divideix en tres períodes desiguals: 1. Paleolític 2. Neolític 3. Edat dels Metalls 3.1. Coure 3.2. Bronze 3.3. Ferro
 • 8. ART PREHISTÒRIC.ART PREHISTÒRIC. CRONOLOGIACRONOLOGIA PALEOLÍTIC (creacions 25000-10000 aC)PALEOLÍTIC (creacions 25000-10000 aC) • ART MOBILIARI O MOBLEART MOBILIARI O MOBLE  Venus esteatopígies • ART RUPESTREART RUPESTRE  Escola franco-cantàbrica  Escola llevantina  NELOLÍTIC (10000-3000 aC)NELOLÍTIC (10000-3000 aC) • CERÀMICACERÀMICA  Vasos Campaniforme, de bandes gravades, cardial i de cordes, llisa. • ARQUITECTURA RITUAL I MEGALÍTICAARQUITECTURA RITUAL I MEGALÍTICA  Menhir, Alineament, Cromlec, Dolmen.  EDAT DELS METALL (3000-500 aC)EDAT DELS METALL (3000-500 aC) • COURECOURE • BRONZE  Cultura talaiòtica: Talaiots, taules, navetes.  Braus de Costitx  Carro solar de Trundholm (Copenhaguen, Dinamarca). • FERRO  Cultura de Hallstatt (Alemanya, Suïssa, Àustria)  Art ibèric: Dama d’Elx, Dama Oferent, Dama de Baza, Guerrers de Porcuna, Bicha de Balazote.  Art cèltic i la cultura de la Tène (castros i verracos). Naveta des Tudons (1000 aC). Menorca.
 • 9. CRONOLOGIACRONOLOGIA  Des de la perspectiva cronològica...  La Naveta dels Tudons, dins la Prehistòria, pertany a l’Edat dels Metalls (3000-500 aC) i, en concret, a l’Edat del Bronze,...  ... quan va sorgir la Cultura Pretalaiòtica a les Illes Balears, que amb particularitats insulars, es manifesta a tot l’arxipèlag.  Amb poblats de cases de pedra, bastant grans, amb cambres rectangulars intercomunicades, una mena d’habitacions en forma de navetes (navetes d’habitació o navetiformes).  Al final del pretalaiòtic es van trobar les famoses navetes d’enterrament, que eren típiques de Menorca on es practicava l’enterrament col·lectiu. En canvi a Mallorca es trobaren navetes d’enterrament individual d’època posterior i de constitució diferent. Alguns investigadors també inclouen dins el pretalaiòtic les navetes d’enterrament de planta ovalada, pròpies de Menorca.Naveta des Tudons (1000 aC). Menorca.
 • 10. TERMINOLOGIA I MANIFESTACIONSTERMINOLOGIA I MANIFESTACIONS Arquitectura ciclòpia Balears  Edat de Bronze.  En Mallorca i en Menorca.  La principal caracterísitica: construccions ciclòpies aixecades a base de gran blocs de pedra sense escairar.  Monumentes megalítics més característics són:  Talaiots.  Taules.  Navetes. Naveta des Tudons (1000 aC). Menorca. Taula de Talatí de Dalt (1000-500 aC). Menorca. Talaiot de Torollonet Nou. Menorc
 • 11. Societat Pretalaiòtica:  Societat relativament igualitària de petites comunitats, autònomes i autosuficients econòmicament.  Fins la meitat del segon mil·lenni aC, societat pacífica per l’absència d’armes ofensives i fortificacions, però l’agment poblacional intensificà la lluita pels recursos escassos (jerarquització social).  Base econòmica: conreu de cereals (agricultura rudimentària) i la ramaderia d’ovicàprids (cabres, ovelles, bous i porcs).  Hàbitats característics: les navetes d’habitació també conegudes amb el nom de "navetiformes", constitueixen habitacles de planta en forma de ferradura allargada de vegades lleugerament "estrangulada" a l'entrada, que podien formar petits agrupaments, com el poblat de Bòquer (Pollensa), o el de Son Mercer de Baix (Ferreries). A les Pitiüses, el poblet més significatiu és el de Cap de Barbaria (Formentera). CONTEXT HISTÒRICCONTEXT HISTÒRIC
 • 12. POBLAT DE TORRE D’EN GAUMÉS. MENORCA.
 • 13. SANTUARI DE TORRE D’EN GAUMÉS. MENORCA.
 • 14. INTERIOR DEL POBLAT DE SON CATLAR. MENORCA.
 • 15. PORTAL D’ENTRADA DEL POBLAT DELS ANTIGORS. SES SALINES.
 • 16. ENTRADA DE LLINDA DEL POBLAT DE SES PAÏSSES. ARTÀ.
 • 17. POBLAT DE SES PAÏSSES. ARTÀ. SALA HIPÒSTILA.
 • 19. SANTUARI DE SON OMS. PALMA.
 • 20. INTERIOR DEL SANTUARI DE SON OMS. PALMA.
 • 21. TERMINOLOGIATERMINOLOGIA  Construccions longitudinals amb façana d’accés plana i absis semicircular. Megàlit de Menorca i Mallorca de planta rectangular i alçat atalussat.  Semblant a una nau o vaixell invertit.  Dins i fora del poblats, com a habitatge i com a sepulcre. Naveta Naveta d’habitació  Vivendes d’ús familiar.  Espai habitable d’uns 70 m2.  Presidit de la llar i el molí de pedra. Naveta d’enterrament  Sepulcres col·lectius.  Formats per un passadís que finalitza amb una o dues cambres sepulcrals superposades.
 • 22. Planta i accés  Construcció aïllada (en forma de ferradura allargada), de planta quasi rectangular, façana plana a l’oest, i capçalera absidal (absis arrodonit), amb dos pisos, que fa 4,30m d'alt, 14m de llarg i 6,5 d’ample en la base).  L’aspecte exterior recorda al d'una barca al revés, d'aquí el nom naveta (nau invertida). DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ FORMALFORMAL
 • 23. Sistema constructiu  Tipus d’aparell regular ciclopi (murs gruixuts formats per grans blocs de pedra assentats en sec, és a dir, sense cap tipus d’element cohesionant). DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ FORMALFORMAL
 • 24. DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ FORMALFORMAL Sistema constructiu  Naveta construïda damunt un sòcol fet amb pedres de gran tamany a forma de cimentació, és a dir, s’aixeca sobre una base d’ortostats, grans peces verticals que donen la volta a tota la construcció (peristàlit), a sobre d’aquest peristàlit les pedres es troben col·locades horitzontalment.
 • 25. DESCRIPCIÓ FORMADESCRIPCIÓ FORMAL Tècnica constructiva  El monument s'alça sobre una plataforma de pedra calcària realitzada mitjançant la tècnica ciclòpia, una mena de sòcol lític (d’ortostats) construït amb enormes roques calcàries, que encaixen, més o menys, amb un mínim d’aplanament entre les pedres adjacents, sense fer ús de morter.  Les roques solien ser treballades en brut, però a vegades podien ser escairades. SECCIÓ D’UNA NAVETA (RECONSTRUCCIÓ).
 • 26. DESCRIPCIÓ FORMALDESCRIPCIÓ FORMAL Tècnica constructiva  Les obertures s'han omplert amb petits trossos de pedra calcària.  Les parets, de doble parament, tenen l’espai intermedi reblert de terra i pedres de petita grandària. Naveta des Tudons (1000 aC). DESCRIPCIÓ FORMALDESCRIPCIÓ FORMAL
 • 27. Accés i interior  S’accedeix a l’interior a través d’una petita obertura en la façana plana, que dóna a l’oest (un minúscul portal d’accés dóna a una avantcàmera).  S’ha perdut la llosa perforada de l’entrada i s’ha substituït per una entrada feta per pedres rectangulars, dues pedres verticals i una llinda horitzontal, que dóna accés al passadís que condueix a una cambra oval amb pis superior. DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ FORMALFORMAL
 • 29. Accés i interior  El passadís condueix a una cambra oval amb pis superior, és a dir, el seu interior està composat per una doble cambra de dos pisos, una superposada a l’altra, que estan cobertes per lloses planes embotides en els murs, on es col·locaven els cadàvers en posició fetal (és un sepulcre col·lectiu). DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ FORMALFORMAL
 • 30. Vista frontal de la naveta en la actualidad (2008). Menorca.
 • 31. Naveta dels Tudons (1000 aC). Menorca.
 • 33. INTERIORINTERIOR: Una cambra superposada a l’altra.
 • 34. INTERIORINTERIOR: Lloses planes embotides en el mur
 • 35.  És una de les Navetes d’enterrament, que s’han trobat arreu del món, més ben conservada, considerada com un dels jaciments arqueològics més emblemàtics de Menorca i, possiblement, el més conegut de totes les Illes Balears. És molt representativa, junt a d’altres ubicades a Calvià, Son Gaià, o Hospitalet Vell. TEMÀTICA I FINALITATTEMÀTICA I FINALITAT  S'utilitzava com a monument funerari col·lectiu amb funció d’ossari. A l'interior s'han trobat restes de cossos humans acompanyats d'objectes personals, un aixovar senzill format per joies de bronze i altres ornaments, a més d'alguna arma, estris metàl·lics i d’os, i recipients de ceràmica que devien contenir ofrenes.
 • 36. FINALITAT: SIMBOLOGIA I ÚSFINALITAT: SIMBOLOGIA I ÚS Pot ser són una evolució dels dolmens (megàlit funerari aixecat amb tres pedres, dos de les quals están clavades a terra i la tercera es troba col·locada damunt les altres com si fos una llinda), ja que algunes navetes presenten uns trets o funcions semblants com la llosa perforada, present als dolmens de passadís, per donar accés a la càmera mortuòria, que representa la separació entre el món dels vius i dels morts.  Només hi podien accedir persones iniciades en els ritus funeràris. En el cas de la Naveta del Tudons, en canvi, no trobam la llosa perforada, com en altres construccions d’aquest tipus.  Restaurada en 1959, en l’actualitat el jaciment està obert al públic.
 • 37. MODELS I INFLUÈNCIESMODELS I INFLUÈNCIES  Continuen el model de les construccions funeràries anteriors com els dolmens i, també, dels hipogeus (cambres subterrànies excavades a la roca), és a dir, coves artificials, també, dedicades a l’enterrament.  Els hipogeus, a vegades, tenien un passadís d’accés a la cambra funerària, cosa de la que s’apropiaran les navetes posteriorment. DOLMEN DE VINYES MORTES. EMPORDÀ. GIRONA. TEMPLE HIPOGEU DE LA REINA HATSHEPSUT (1490-1480 aC). DAYR al BAHARI.
 • 38. ESQUEMA I SECCIÓ D’UN HIPOGEU TEMPLE HIPOGEU DE LA REINA HATSHEPSUT (1490-1480 aC). DAYR al BAHARI. HIPOGEU I TOMBA DE TUTANKAMON
 • 39. Naveta des Tudons (1000 aC). Menorca.  DEFINICIÓ NAVETA: Monument o construcció funerària megalítica de les Balears, un edifici de planta rectangular i alçat atalussat amb forma de tronc de pirámide o de quilla de vaixell aplanada e invertida (cosa que li dóna el nom). Té una o més cambres sepulcrals a l’interior. La més coneguda és la naveta del Tudons, a Menorca (1000 aC). TERMINOLOGIATERMINOLOGIAPrehistòria: Bronze. Naveta d’enterrament
 • 41.  Fitxa realitzada per l’alumna Paloma Salvador (curs 2009-10)  www.calvia.com  www.menorcaweb.net  www.paraisobalear.com  www.menorcatour.com  www.menurka.com  www.viquipedia.com  www. Wikimedia Commons  www.vilaweb.cat  www.trivago.es/ciutadella/monumento/naveta-dels-tudons-  www.menorcamonumental.org  www.wikipedia.org/.../Naveta_des_Tudons  http://www.wikipediaenciclopedia libre  ww.illesbalears.es/esp/islasbaleares/edificios-singulares  www.artehistoria.jcyl.es/artesp/monumentos  www.disfrutamenorca.com/naveta-des-tudons  www.paseandohistoria.blogspot.com/.../naveta-des-tudons  Boib  Catastre BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA
 • 42. OBJECTIUOBJECTIU Alumne: TOMEU SALVÀ BOVER Professora: M ASSUMPCIÓ GRANERO CUEVES Acabar finalment… i estam començant…