شفت در خودرو چیست؟
شفت در خودرو چیست؟
شفت در خودرو چیست؟
شفت در خودرو چیست؟
شفت در خودرو چیست؟
Nächste SlideShare
HydrolicHydrolic
Wird geladen in ... 3
1 von 5

Más contenido relacionado

شفت در خودرو چیست؟

  1. ‫شف‬‫ت‬‫چیست؟‬ ‫خودرو‬ ‫در‬
  2. Page 2 of 5 ‫شف‬‫ت‬‫چیست؟‬ ‫خودرو‬ ‫در‬ ‫خودرو‬ ‫جلوبندی‬ ‫قطعات‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫خودرو‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫قطعات‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫خودرو‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫دیگر‬ ‫موارد‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ،‫کارکرد‬ ‫نوع‬ ،‫قیمت‬ ،‫خودرو‬ ‫نوع‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫موارد‬ ‫تمامی‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫رانندگی‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫محور‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫قطعه‬ ‫شفت‬ ‫جلوبندی‬ ‫قطعات‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬‫قیمت‬ ‫لینک‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫ضمن‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫مقاله‬ ‫ان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫فنی‬ ‫نکات‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫مفیدی‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫نمائید‬ ‫مطالعه‬ ‫انتها‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫شفت‬ ‫یابید‬ ‫دست‬.‫آهن‬‫سه‬‫فوالدی‬ ‫مقاطع‬ ‫روز‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫استور‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫دستگاهی‬ ‫کمربند‬ ‫محور‬ ‫شفت‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اصطالح‬ ‫این‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬1861.‫آمد‬ ‫پدید‬ ‫اس‬ ‫جالب‬‫از‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫استفاده‬ ‫محصول‬ ‫آن‬ ‫اصلی‬ ‫اختراع‬ ‫ثبت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اصطالح‬ ‫این‬ ‫بعدها‬ ‫بدانید‬ ‫ت‬‫این‬ ‫آن‬ ‫استفا‬ ‫اسم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برایسون‬ ‫و‬ ‫واتکینز‬ ‫اسب‬ ‫تراش‬ ‫دستگاه‬ ‫اختراع‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫سال‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫اصطالح‬‫از‬ ‫پس‬ .‫شد‬ ‫ده‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫آن‬1890‫ش‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫امروزی‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫اصطالح‬ ‫این‬ ‫از‬‫سال‬ ‫در‬ .‫د‬1891‫ش‬ ‫از‬‫محرک‬ ‫فت‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫لوکوموتیو‬ ‫موتور‬ ‫رانندگی‬ ‫و‬ ‫انتقال‬ ‫های‬ ‫کامیون‬ ‫بین‬ ‫شفت‬ ‫برای‬‫آ‬‫نام‬ ‫به‬ ‫شخصی‬ ‫ن‬ ‫مجدد‬ .‫برد‬ ‫نام‬ ‫خودرو‬ ‫محور‬ ‫چرخه‬ ‫دو‬ ‫عقب‬ ‫محور‬ ‫میل‬ ‫به‬ ‫لنگ‬ ‫میل‬ ‫اتصال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شفتی‬ ‫از‬ ‫استیلمن‬9‫پس‬ ‫سال‬ ‫اشاره‬ ‫برای‬ ‫اصطالح‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫از‬‫شده‬ ‫رانده‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫چرخ‬ ‫از‬ ‫شافت‬ ‫دهنده‬ ‫انتقال‬ ‫نیروی‬ ‫به‬‫مفصل‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫نیروی‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫شخصی‬ ‫توسط‬ ‫اصطالح‬ ‫این‬ ‫سال‬ ‫همان‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫استفاده‬ ‫بخار‬ ‫اسب‬ ‫در‬ ‫جهانی‬‫انتقال‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫بخار‬ ‫اسب‬ ‫در‬ ‫جهانی‬ ‫مفصل‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دهنده‬1901‫ص‬ ‫پیشگام‬ ‫شرکت‬‫نعت‬ ‫ای‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫بنزینی‬ ‫اتومبیل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫درایو‬ ‫شافت‬ ‫اصطالح‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خودرو‬‫هم‬ ‫اتومبیل‬ ‫ن‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫اسمیتسونیان‬ ‫موسسه‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫اکنون‬. ‫چیست؟‬ ‫خودرو‬ ‫شفت‬ ‫همچنی‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نیز‬ ‫تایر‬ ‫چرخش‬ ‫و‬ ‫گشتاور‬ ‫نیروی‬ ‫انتقال‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مکانیکی‬ ‫عضوی‬ ‫به‬‫در‬ ‫ن‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫امکان‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بین‬ ‫نسبی‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫یا‬ ‫فاصله‬ ‫وجود‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫درایو‬ ‫قسمت‬ ‫برشی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫متحمل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫متحرک‬ ‫مکانیکی‬ ‫عضو‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کاردان‬ ‫شفت‬ ‫یا‬ ‫خودرو‬ ‫شفت‬ ‫از‬ ‫گشتاور‬ ‫بین‬ ‫اختالف‬ ‫با‬ ‫برابر‬ ‫ها‬ ‫تنش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫پیچشی‬ ‫و‬‫است‬ ‫الزم‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫بار‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫باالی‬ ‫وزن‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫کنند‬ ‫تولید‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫استحکام‬ ‫با‬ ‫ولی‬ ‫کم‬ ‫وزن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫وارد‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫متحمل‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫استقامت‬ ‫آنکه‬ ‫ضمن‬ ‫شده‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫مثبت‬ ‫عملکرد‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫خود‬
  3. Page 3 of 5 ‫شف‬‫ت‬‫چیست؟‬ ‫خودرو‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫آن‬ ‫بر‬‫شفت‬‫در‬‫خ‬‫به‬ ‫قطعه‬ ‫چند‬ ‫اتصال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫تراز‬ ‫اجزا‬ ‫بین‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫ودرو‬ ‫منشور‬ ‫مفصل‬ ،‫فک‬ ‫اتصاالت‬ ،‫خرنده‬ ‫اتصاالت‬ ‫شامل‬ ‫اتصاالت‬ ‫این‬ .‫نیست‬ ‫یکسره‬ ‫محصولی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫یکدیگر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خمیده‬ ‫مفصل‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫و‬. ‫خودرو‬ ‫در‬ ‫درایو‬ ‫شافت‬ ‫انواع‬ ‫شافت‬ ‫به‬ ‫درایو‬ ‫شافت‬‫ق‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫جلو‬ ‫های‬ ‫چرخ‬ ‫به‬ ‫اکثرا‬ ‫را‬ ‫نیرو‬ ‫که‬ ‫عرضی‬‫واقع‬ ‫در‬ ‫طعه‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫متصل‬ ‫عقب‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گیربکس‬. ‫تکه‬ ‫یک‬ ‫درایو‬ ‫شافت‬ ‫تکه‬ ‫دو‬ ‫درایو‬ ‫شافت‬ ‫لوله‬ ‫محور‬ ‫شافت‬
  4. Page 4 of 5 ‫شف‬‫ت‬‫چیست؟‬ ‫خودرو‬ ‫در‬ ‫خودرو‬ ‫در‬ ‫شفت‬ ‫کاربرد‬ ‫کوتا‬ ‫درایو‬ ‫شفت‬ ‫جفت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫چرخ‬ ‫به‬ ‫ترانسبل‬ ‫یا‬ ‫گیربکس‬ ،‫مرکزی‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫از‬ ‫نیرو‬ ‫ارسال‬ ‫جهت‬‫استفاده‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫پیش‬ ‫خودرو‬ ‫دیگر‬ ‫انتهای‬ ‫به‬ ‫گیربکس‬ /‫موتور‬ ‫از‬ ‫نیرو‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫طولی‬ ‫شفت‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫می‬‫به‬ ‫انتقال‬ ‫ز‬ ‫استفا‬ ‫ها‬ ‫چرخ‬‫پر‬ ‫محور‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬ ‫خودرو‬ ‫در‬ ‫شفت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نوع‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ده‬‫به‬ ‫کامیون‬ ‫وانه‬ ‫و‬ ‫جلو‬ ‫موتور‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫اتومبیل‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫عقب‬ ‫چرخ‬ ‫درایو‬ ‫و‬ ‫جلو‬ ‫موتور‬ ‫بخش‬ ‫دو‬‫ع‬‫جهت‬ ‫قب‬ ‫ا‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تر‬ ‫طوالنی‬ ‫محرک‬ ‫شفت‬ ‫به‬ ‫خودرو‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫انتقال‬‫گش‬ ‫لوله‬ ‫منظور‬ ‫ین‬‫یک‬ ‫با‬ ‫تاور‬ ‫اسپر‬ ‫های‬ ‫اتومبیل‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اتصال‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫درایو‬ ‫ترین‬ ‫رایج‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫واحد‬ ‫مفصل‬‫خودروهای‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫برخ‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫جلو‬ ‫و‬ ‫عقب‬ ‫محور‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫وزنی‬ ‫تعادل‬ ‫حفظ‬ ‫که‬ ‫پورشه‬ ‫یا‬ ‫رومئو‬ ‫آلفا‬ ‫های‬ ‫مدل‬‫از‬ ‫است‬ ‫وردار‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫عقب‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫ترابری‬‫مدل‬ ‫های‬ ‫پورشه‬ .‫شود‬928‫مو‬ ‫پشت‬ ‫قسمت‬ ‫بر‬ ‫سوار‬ ‫کالچ‬ ‫دارای‬ ‫نیز‬‫در‬ ‫تور‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫توخالی‬ ‫محافظ‬ ‫گشتاور‬ ‫لوله‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ،‫کالچ‬ ‫خروجی‬ ‫از‬ ‫محرک‬ ‫شافت‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫زنگ‬ ‫ای‬ ‫محفظه‬،‫اشد‬ ‫ه‬ ‫چرخ‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫رخ‬ ‫مواقعی‬ ‫در‬ ‫اتفاقا‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫عقب‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫ترانسفر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫قدرت‬‫چرخ‬ ‫و‬ ‫عقب‬ ‫ای‬ ‫چر‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫توانایی‬ ‫است‬ ‫سوار‬ ‫موتور‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫کالچی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫است‬ ‫چرخش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫اتومبیل‬ ‫محور‬‫میل‬ ‫خش‬ ‫استف‬ ‫خودرو‬ ‫کالچ‬ ‫از‬ ‫راننده‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫پورشه‬ ‫در‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫دنده‬ ‫چرخ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫موتور‬ ‫لنگ‬‫در‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫اده‬ ‫کن‬ ‫می‬ ‫حرکت‬ ‫پایین‬ ‫یا‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫حالیکه‬‫نی‬ ‫اعمال‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫موتور‬ ‫و‬ ‫د‬‫شتاب‬ ‫پدال‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫جعبه‬ ‫و‬ ‫موتور‬ ‫زنگ‬ ‫محفظه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫پورشه‬ ‫گشتاور‬ ‫لوله‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫آزاد‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نبرو‬ ‫دهنده‬‫د‬‫محکم‬ ‫یفرانسیل‬ ‫ع‬ ‫درایو‬ ‫چرخ‬ ‫واکنش‬ ‫گشتاور‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ثابت‬ ‫را‬ ‫تراشه‬ ‫و‬ ‫زنگ‬ ‫بین‬ ‫تراز‬ ‫و‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬‫حداقل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫قب‬ ‫خواهد‬‫رساند‬. ‫قر‬ ‫اتومبیل‬ ‫عقب‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گیربکس‬ ‫و‬ ‫کالچ‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫عاملی‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫پورشه‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫اتومبیل‬ ‫برخی‬‫ضمن‬ ‫گیرد‬ ‫ار‬ ‫زما‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫راننده‬ ‫محور‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫حالت‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫موتور‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫بین‬ ‫راننده‬ ‫محور‬ ‫که‬ ‫آن‬‫ماشین‬ ‫که‬ ‫نی‬ ‫خو‬ ‫درگیر‬ ‫موتور‬ ‫با‬ ‫مدام‬ ‫است‬ ‫خارج‬ ‫دنده‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ثابت‬‫ی‬ ‫گیربکس‬ ‫ها‬ ‫اتومبیل‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫اهد‬‫و‬ ‫دنده‬ ‫جعبه‬ ‫ا‬ ‫عق‬ ‫محور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محرک‬ ‫عضوی‬ ‫گیربکس‬ ‫شفت‬ ‫ولی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫موتور‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کالچ‬ ‫یک‬‫ب‬ ‫ندارد‬ ‫چرخشی‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ثابت‬ ‫خودرو‬ ‫بودن‬ ‫ثابت‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫منتهی‬ ‫خودرو‬. ‫ن‬‫شو‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫درایوی‬ ‫شافت‬ ‫به‬ ‫شافت‬ ‫یم‬‫نا‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫جلو‬ ‫چرخ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫عقب‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫که‬ ‫د‬‫گفته‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫شافت‬ ‫نیم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫شافت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نماند‬.
  5. Page 5 of 5 ‫شف‬‫ت‬‫چیست؟‬ ‫خودرو‬ ‫در‬ ‫پراید‬ ‫خودرو‬ ‫شفت‬ ‫تشکیل‬ ‫دنده‬ ‫تعویض‬ ‫مکانیزم‬ ،‫پوسته‬ ،‫دنده‬ ‫چرخ‬ ،‫یاتاقان‬ ، ‫شفت‬ ‫از‬ ‫خودروها‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫دنده‬ ‫جعبه‬‫م‬‫شفت‬ .‫شود‬ ‫ی‬ ‫است‬ ‫مورد‬‫مقا‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫آلیاژی‬ ‫فوالد‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫دنده‬ ‫جعبه‬ ‫در‬ ‫فاده‬‫های‬ ‫محل‬ ‫آن‬ ‫ومت‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کاری‬ ‫سخت‬ ‫را‬ ‫تماس‬. ‫عقب‬ ‫محرک‬ ‫های‬ ‫خودرو‬ ‫شفت‬ ‫یا‬ ‫محور‬ ‫ب‬ ‫محرک‬ ‫آن‬ ‫عقب‬ ‫های‬ ‫چرخ‬ ‫بگوییم‬ ‫واضح‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫عقب‬ ‫محور‬ ‫که‬ ‫خودرویی‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دنده‬ ‫جعبه‬‫دارای‬ ‫اشد‬ ‫محور‬ ‫سه‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫شفت‬ ‫یا‬. ‫مو‬ ‫تولیدی‬ ‫گشتاوری‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دنده‬ ‫جعله‬ ‫به‬ ‫کالچ‬ ‫کننده‬ ‫متصل‬ ‫ورودی‬ ‫شفت‬ ‫یا‬ ‫محور‬ : ‫ورودی‬ ‫شفت‬‫را‬ ‫تور‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫زیر‬ ‫شفت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫دنده‬ ‫طریق‬ ‫از‬. ‫ع‬ ‫دنده‬ ‫جعبه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫گشتاور‬ ‫مقسم‬ ‫نقش‬ ‫زیر‬ ‫شفت‬ ‫یا‬ ‫محور‬ : ‫زیر‬ ‫شفت‬‫مل‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬. ‫کننده‬ ‫یکسان‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫و‬ ‫محرک‬ ‫های‬ ‫دنده‬ ‫نصب‬ ‫محل‬ ‫خروجی‬ ‫شفت‬ ‫یا‬ ‫محور‬ : ‫خروج‬ ‫شفت‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سرعت‬ ‫سنکرونیزه‬. ‫جلو‬ ‫محرک‬ ‫های‬ ‫خودرو‬ ‫شفت‬ ‫یا‬ ‫محور‬ ‫ن‬ ‫عرضی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫موتور‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫با‬ ‫دنده‬ ‫جعبه‬ ‫این‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫صب‬ ‫هستند‬ ‫شفت‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫خودروها‬ ‫گونه‬ ‫این‬: 1.‫گشتا‬ ‫مقسم‬ ‫نقش‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫متصل‬ ‫دنده‬ ‫جعبه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کالچ‬ ‫مجموعه‬ ‫مستقیما‬ ‫که‬ : ‫ورودی‬ ‫شفت‬‫ور‬ ‫جعبه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫موتور‬ ‫تولیدی‬‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫عمل‬ ‫دنده‬. 2.‫دنده‬ ‫دارای‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫سرعت‬ ‫کننده‬ ‫یکسان‬ ‫مجموعه‬ ‫و‬ ‫متحرک‬ ‫دنده‬ ‫نصب‬ ‫محل‬ : ‫خروجی‬ ‫شفت‬ ‫است‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫ای‬.