Anzeige

ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن

bahareq
2. Mar 2020
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
Anzeige
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
Anzeige
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
Nächste SlideShare
آزمایش بار در محل سازه های بتنیآزمایش بار در محل سازه های بتنی
Wird geladen in ... 3
1 von 11
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن (19)

Anzeige

ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن

 1. ‫آزمایشات‬‫و‬ ‫میلگرد‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬‫ب‬‫تن‬
 2. Page 2 of 11 ‫آزمایشات‬‫بتن‬ ‫و‬ ‫میلگرد‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ‫میلگرد‬ ‫آزمایش‬ ‫پذیرش‬ ‫ضوابط‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫میلگرد‬ ‫آزمایش‬ ‫نتایج‬ ‫تفاسیر‬‫میلگرد‬ ‫روز‬ ‫قیمت‬‫از‬ ‫زیادی‬ ‫عده‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫مباحث‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تحصیلی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ساز‬ ‫ساخت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فعاالن‬ ‫ضوابط‬ .‫باشد‬ ‫عرصه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫افراد‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫کمکی‬ ‫که‬ ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مباحث‬ ‫مهمترین‬ ‫تمامی‬ ‫حاوی‬ ‫ساختمان‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫نهم‬ ‫مبحث‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫میلگرد‬ ‫پذیرش‬‫آن‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫بتن‬ ‫در‬ ‫مصرفی‬ ‫میلگردهای‬ ‫پذیرش‬ ‫ضوابط‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫اکنون‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بررسی‬: ‫میلگرد‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نمونه‬ ‫تواتر‬ ‫اس‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫میلگرد‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ‫آزمایشات‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫بتن‬ ‫پذیرش‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫بررسی‬‫بودن‬ ‫تاندارد‬ ‫دو‬ ‫هر‬‫اب‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫باال‬ ‫استحکام‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫سازه‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫مقادیر‬ ‫این‬‫برداری‬ ‫نمونه‬ ‫تدا‬ ‫آز‬ ‫جهت‬ ‫برداری‬ ‫نمونه‬ ، ‫ظاهری‬ ‫بازرسی‬ ‫جهت‬ ‫برداری‬ ‫نمونه‬ ‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مطرح‬ ‫مقاطع‬ ‫این‬‫های‬ ‫مون‬ ‫جهت‬ ‫آخر‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫مکانیکی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫جهت‬ ‫برداری‬ ‫نمونه‬ ، ‫وزن‬ ‫و‬ ‫ابعاد‬‫می‬ ‫شیمیایی‬ ‫ترکیب‬ ‫آزمون‬‫ب‬‫تعداد‬ .‫اشد‬ ‫م‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫آزمایش‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ،‫همچنین‬ ‫میلگرد‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫تواتر‬ ‫و‬‫باید‬ ‫حصوالت‬ ‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫مقادیر‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫مصرفی‬ ‫مقاطع‬ ‫تمامی‬ ‫کیفیت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬:
 3. Page 3 of 11 ‫آزمایشات‬‫بتن‬ ‫و‬ ‫میلگرد‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ 1.‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬۵۰‫یک‬ ‫آن‬ ‫کسر‬ ‫و‬ ‫آرماتور‬ ‫وزن‬ ‫کیلوگرم‬ ‫هزار‬‫نمونه‬ ‫سری‬ 2.‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫آرماتور‬ ‫قطر‬ ‫هر‬ ‫از‬ 3.‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫آرماتور‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫شامل‬ ‫سری‬ ‫هر‬ :‫تبصره‬۵‫است‬ ‫آزمونه‬. ‫بند‬ ‫در‬ ‫مذکور‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫باید‬ ‫نمونه‬ ‫سری‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ :‫تبصره‬۹-1۰-۷-2‫گیرد‬ ‫انجام‬. ‫مصرفی‬ ‫آرماتور‬ ‫هندسی‬ ‫مشخصات‬ ‫مطاب‬ ‫کامال‬ ‫باید‬ ‫مصرفی‬ ‫آجدار‬ ‫میلگرد‬ ‫های‬ ‫آج‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫طول‬ ،‫قطر‬ ، ‫رواداری‬ ‫سازی‬ ‫ساختمان‬ ‫اصول‬ ‫در‬‫استاندارد‬ ‫با‬ ‫ق‬ ‫ملی‬3132‫نمائید‬ ‫دریافت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫انتخاب‬:
 4. Page 4 of 11 ‫آزمایشات‬‫بتن‬ ‫و‬ ‫میلگرد‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ‫میلگرد‬ ‫مکانیکی‬ ‫مشخصات‬ ‫دقیق‬ ‫مکانیکی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫آرماتورها‬ ‫تمامی‬‫بندهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫ا‬1-2-۷-1۰-۹‫یا‬ ‫و‬2-2-۷-1۰-۹‫و‬ ‫بندهای‬ ‫شرایط‬ ‫تمامی‬ ‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫همچنین‬۹-1۰-۷-2-3‫تا‬۹-1۰-۷-2-۵‫جزئ‬ .‫نمایید‬ ‫براورد‬ ‫را‬‫این‬ ‫یات‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بند‬: ‫بند‬۹-۱۰-۷-۲-۱ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫بند‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مطابق‬۵‫ز‬ ‫رابطه‬ ‫انتخابی‬ ‫آرماتورهای‬ ‫آزمونه‬‫باشد‬ ‫برقرار‬ ‫یر‬: ‫بند‬۹-۱۰-۷-۲-۲ ‫نشود‬ ‫برآورده‬ ‫بند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تمام‬ ‫اگر‬ ‫بند‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مطابق‬۵‫ا‬ ‫دیگر‬ ‫آرماتور‬ ‫آزمونه‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫نتخاب‬ ‫نتیجه‬1۰‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫روابط‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫حتما‬ ‫باید‬ ‫میلگرد‬ ‫آزمونه‬:
 5. Page 5 of 11 ‫آزمایشات‬‫بتن‬ ‫و‬ ‫میلگرد‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ‫بند‬۹-۱۰-۷-۲-۳ ‫حتما‬ ‫هم‬ ‫بند‬ ‫ابن‬ ‫در‬۵‫باشد‬ ‫برقرار‬ ‫زیر‬ ‫روابط‬ ‫تمامی‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫فوق‬ ‫میلگرد‬ ‫آزمونه‬:
 6. Page 6 of 11 ‫آزمایشات‬‫بتن‬ ‫و‬ ‫میلگرد‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ‫بند‬۹-۱۰-۷-۲-۴ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫اولی‬ ،‫معیار‬ ‫طول‬ ‫دو‬ ‫نسبی‬ ‫طول‬ ‫ازدیاد‬ ‫آرماتور‬ ‫پذیری‬ ‫شکل‬ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫عنوان‬ ‫به‬1۰‫ب‬‫میلگرد‬ ‫قطر‬ ‫رابر‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫دومی‬ ‫و‬۵‫زی‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫حداقل‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫میلگرد‬ ‫قطر‬ ‫برابر‬‫برابر‬ ‫ر‬‫ب‬‫اشد‬: ‫بند‬۹-۱۰-۷-۲-۵ ‫تحت‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫حتما‬ ‫مقاطع‬ ،‫میلگرد‬ ‫پذیری‬ ‫شکل‬ ‫اصول‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫ت‬‫خمش‬ ‫ست‬ ‫بگیرند‬ ‫قرار‬.
 7. Page 7 of 11 ‫آزمایشات‬‫بتن‬ ‫و‬ ‫میلگرد‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ‫میلگرد‬ ‫خمش‬ ‫آزمایش‬ ‫آرما‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫سرد‬ ‫خمش‬ ‫نوع‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مجدد‬ ‫خمش‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫خمش‬ ‫شکل‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫میلگرد‬ ‫خمش‬ ‫آزمون‬‫تورهای‬ ‫حداقل‬ ‫قطر‬ ‫با‬2۵۰‫مکان‬ ‫عملیات‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫تولید‬ ‫خط‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫میلیمتری‬‫بر‬ ‫یکی‬ ‫ایران‬ ‫ملی‬ ‫استاندارد‬ ‫تحت‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫اعمال‬ ‫آن‬ ‫روی‬‫آزمایشگاهی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬.‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫خمش‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫دقیقا‬ ‫آرماتوری‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫دوم‬ ‫نوع‬ ‫در‬‫بوده‬.‫این‬‫نمونه‬‫ها‬‫ت‬‫ا‬‫اندازه‬۹۰‫درجه‬ ‫دمای‬ ‫تا‬ ‫دقیقه‬ ‫سی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خم‬ ‫شرایط‬ ‫دمای‬ ‫در‬ ‫و‬1۰۰‫پ‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫گرم‬ ‫سیلسیوس‬ ‫درجه‬‫آن‬ ‫از‬ ‫س‬ ‫یکنواخت‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫نیروی‬ ‫با‬ ‫اکنون‬ .‫برسد‬ ‫محیط‬ ‫دمای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫خنک‬ ‫تا‬ ‫داده‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مهلتی‬‫آرماتور‬ ‫دمای‬ ‫به‬ ‫را‬2۰‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫میلگرد‬ ‫خمش‬ ‫آزمون‬ ‫پذیرش‬ ‫ضوابط‬ .‫گردانند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫درجه‬‫پس‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫هیچ‬ ‫دچار‬ ‫آرماتور‬ ‫خم‬ ‫از‬‫مح‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫ملی‬ ‫استاندارد‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫عیوب‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شکست‬ ،‫ترک‬ ‫ونه‬‫نشود‬ ‫ایجاد‬ ‫صول‬ ‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫پذیرش‬ ‫مورد‬ ‫تست‬ ‫این‬. ‫میلگرد‬ ‫کشش‬ ‫آزمایش‬ ‫نحوه‬ ‫م‬ ‫این‬ ‫تعیین‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫آرماتور‬ ‫کششی‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫استحکام‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫این‬‫آن‬ ‫از‬ ‫یزان‬ ‫م‬ ‫مهندسان‬ ‫یاری‬ ‫به‬ ‫جهت‬‫ه‬ ‫تنش‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آرماتور‬ ‫مقاومت‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫دانستن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫عمار‬‫خواهند‬ ‫وارده‬ ‫ای‬ ‫م‬ ‫چهار‬ ‫شامل‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آزمایش‬ ‫این‬ .‫ماند‬ ‫خواهند‬ ‫امان‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫خسارات‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫یافت‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫رحله‬ ‫پس‬ .‫نمایند‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫دار‬ ‫ارت‬ ‫پریز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫ورودی‬ ‫برق‬ ‫کابل‬ ‫مرحله‬ ‫اولین‬ ‫در‬‫ا‬ ‫دکمه‬ ‫آن‬ ‫از‬‫استاپ‬ ‫مرجنسی‬ .‫نمایند‬ ‫می‬ ‫روشن‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫پاور‬ ‫کلید‬ ‫فشردن‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫باز‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬‫باید‬ ‫اکنون‬‫ف‬‫شار‬ ‫بین‬ ‫عدد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫گیره‬۶‫تا‬۸‫ف‬ ‫دستورالعمل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫داده‬ ‫قرار‬‫با‬ ‫متناسب‬ ‫های‬ ‫ک‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گیره‬‫دهند‬ ‫می‬. ‫جهت‬‫میلگرد‬ ‫کشش‬ ‫آزمایش‬ ‫نتایج‬ ‫تفسیر‬‫گیر‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫هوشمندی‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫همچنین‬‫که‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫به‬ ‫تست‬ ‫انجام‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مقطع‬ ‫های‬ ‫رفتار‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫میلگرد‬ ‫طول‬ ‫ازدیاد‬ ‫درصد‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫داخل‬ ‫داده‬ ‫ورت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫انتها‬ ‫در‬ ‫سپس‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫جدول‬‫پردازند‬ ‫می‬ ‫استاندارد‬ ‫اصول‬ ‫با‬ ‫مطابق‬.
 8. Page 8 of 11 ‫آزمایشات‬‫بتن‬ ‫و‬ ‫میلگرد‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ‫مصرفی‬ ‫بتن‬ ‫پذیرش‬ ‫ضوابط‬ ‫پذ‬ ‫شکل‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ،‫لرزه‬ ‫زمین‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫بتن‬ ‫مقاومت‬ ‫برای‬ ‫ضوابط‬ ‫این‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬‫وضع‬ ‫بتن‬ ‫یری‬ ‫د‬ ‫مقاومت‬ ‫میزان‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫مواد‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫باید‬ ‫بتن‬ ‫قوانین‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬‫حدود‬ ‫ر‬ ‫استان‬‫مبحث‬ ‫بتن‬ ‫پذیرش‬ ‫ضوابط‬ ( ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫وضع‬ ‫داردهای‬۹)‫و‬ ‫پایه‬ ‫که‬ ‫مصالحی‬ .‫بگیرد‬ ‫قرار‬‫ا‬‫تشکیل‬ ‫ساس‬ ‫که‬ ‫ماسه‬ ‫و‬ ‫شن‬ ،‫سیمان‬ ‫شامل‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫بتن‬ ‫دهنده‬‫ب‬‫عنوان‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫سیمانی‬ ‫شبه‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫آب‬ ،‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫دانه‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریزدانه‬ ‫سنگی‬ ‫مصالح‬‫گ‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ترکیب‬ ‫این‬‫موارد‬ ‫تمامی‬ .‫یرد‬ ‫ت‬ ‫کوچکترین‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مطابقت‬ ‫ایران‬ ‫ملی‬ ‫استانداردهای‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫باید‬ ‫بتن‬ ‫به‬ ‫افزودنی‬‫اندازه‬ ‫در‬ ‫غییری‬ ‫خ‬ ‫خاص‬ ‫قوانین‬ ‫نیز‬ ‫بتن‬ ‫برداری‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫تواتر‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫محصول‬ ‫مقاومت‬ ‫میزان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫موجب‬ ‫ها‬‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ود‬ ‫وی‬ ‫بررسی‬ ‫جهت‬ ‫به‬‫شماره‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫جزئیات‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ژگی‬۹-3-1۹‫باید‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫درج‬‫مورد‬ ‫استاندارد‬ ‫در‬ ‫بتن‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫اطالعات‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬2۹3۰‫ا‬ ‫ملی‬‫سایر‬ ‫و‬ ‫یران‬ ‫بند‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬3-۵-1‫است‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫نیز‬. ‫بتن‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫تواتر‬: ‫از‬ ‫بیش‬ ‫بتن‬ ‫مخلوط‬ ‫هر‬ ‫حجم‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬1‫شکل‬ ‫به‬ ‫بتن‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نمونه‬ ‫تواتر‬ ‫مکعب‬ ‫متر‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬: ‫هر‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫ها‬ ‫شالوده‬ ‫و‬ ‫دال‬ ‫برای‬3۰‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بتن‬ ‫حجم‬ ‫مکعب‬ ‫متر‬1۵۰‫س‬ ‫مربع‬ ‫متر‬‫بتن‬ ‫طح‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫ها‬ ‫کالف‬ ‫و‬ ‫تیر‬ ‫برای‬1۰۰‫قطعات‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫(در‬ ‫طول‬ ‫متر‬‫ب‬)‫شود‬ ‫ریزی‬ ‫تن‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫ها‬ ‫ستون‬ ‫برای‬ ‫و‬۵۰‫طول‬ ‫متر‬ ‫کیف‬ ‫دارای‬ ‫کیفیت‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫بتن‬ ‫و‬ ‫نرسد‬ ‫نظارت‬ ‫دستگاه‬ ‫تایید‬ ‫به‬ ‫بتن‬ ‫ساخت‬ ‫چنانچه‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬‫یکنواختی‬ ‫و‬ ‫یت‬ ‫ر‬ )‫(الف‬ ‫بند‬ ‫در‬ ‫مذکور‬ ‫مقادیر‬ ‫دارد‬ ‫حق‬ ‫نظارت‬ ‫دستگاه‬ ،‫نباشد‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬‫ای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫ا‬‫تعداد‬ ‫اساس‬ ‫ن‬ ‫حداقل‬ )‫(الف‬ ‫بند‬ ‫در‬ ‫مذکور‬ ‫مقادیر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ .‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫مقدار‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نمونه‬‫برداری‬ ‫نمونه‬ ‫مقادیر‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مقدار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ ‫تعداد‬ ‫هستید‬ ‫مجاز‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫بوده‬‫ن‬‫کمتر‬ ‫ه‬.
 9. Page 9 of 11 ‫آزمایشات‬‫بتن‬ ‫و‬ ‫میلگرد‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ۱-۱-۴-۷-۱۰-۹‫مقاومت‬ ‫ارزیابی‬‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫بتن‬ ‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫متوالی‬ ‫برداری‬ ‫نمونه‬ ‫سه‬ ‫حداقل‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫یتن‬ ‫ارزیابی‬ ‫جهت‬. ۵-۸-۱۰-۹‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫بتن‬ ‫مقاومت‬ ‫ارزیابی‬ ‫مراحل‬ ‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫اول‬ ‫گام‬ ‫در‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫را‬ ‫بتن‬ ‫باشد‬ ‫برقرار‬ ‫همزمان‬ ‫زیر‬ ‫رابطه‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬‫به‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫گام‬‫شود‬ ‫رجوع‬ ‫باید‬ ‫دوم‬:
 10. Page 10 of 11 ‫آزمایشات‬‫بتن‬ ‫و‬ ‫میلگرد‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ‫دوم‬ ‫گام‬ ‫قبو‬ ‫قابل‬ ‫مقاومت‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫بتن‬ ‫بود‬ ‫برقرار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫دوم‬ ‫گام‬ ‫در‬ ‫رابطه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ل‬ ‫شود‬ ‫رجوع‬ ‫سوم‬ ‫گام‬ ‫به‬ ‫صورت‬: ‫سوم‬ ‫گام‬ ‫غیر‬ ‫بتن‬ ‫نباشد‬ ‫برقرار‬ ‫رابطه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ،‫بوده‬ ‫نهایی‬ ‫گام‬ ‫این‬‫قابل‬‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫قبول‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ثبت‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫قطعی‬ ‫پذیرش‬ ‫عدم‬ ‫و‬.
 11. Page 11 of 11 ‫آزمایشات‬‫بتن‬ ‫و‬ ‫میلگرد‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ۹-۱۰-۸-۱۱‫پرتلند‬ ‫سیمان‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫بتن‬ ‫ارزیابی‬ ‫سن‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اهمیت‬ ‫حائظ‬ ‫نکته‬11‫و‬1۴‫ج‬ ‫به‬ ‫بتن‬ ‫روزگی‬‫سنین‬ ‫ای‬۷‫و‬ 2۸‫قانونی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫های‬ ‫بتن‬ ‫در‬ ‫روزه‬‫است‬. ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫مشاوره‬ ‫دریافت‬ ‫همچنین‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬‫سه‬ ‫آهن‬‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬.
Anzeige