Vocación, Sargento Pioje

364 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
364
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
22
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
1
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Vocación, Sargento Pioje

  1. 1. 9RFDFLyQ FXHVWLyQ GH JHQHV
  2. 2. SRU (O 6DUJHQWR 3LRMH HQFRQWUy SDVHDQGR SRU ODV 5DPEODV XQ FROODU TXH MXQWR DO FROJDQWH PDQLIHVWDED XQD YLGD OOHQD GH JODPRXU XQD YLGD D]DURVD StFDUD (Q UHDOLGDG KDEtD SHUWHQHFLGR D PDGPRLVHOOH +pOqQH XQD HOHJDQWH PXMHU JUDQGH HQ GLPHQVLRQHV YDQDJORULD D TXLpQ VH OH GHELy FDHU PLHQWUDV DWXVDED VX DEULJR GH YLVyQ 3HUR (YD TXLVR LPDJLQDU TXH VH OR KDEtD UHJDODGR VX GLIXQWR PDULGR XQ KRPEUH DWHQWR SXOFUR FRPR HO TXH PiV
  3. 3. DQWHV GHO IDQWiVWLFR EDLOH ±D~Q OH GROtD H[TXLVLWDPHQWH DTXHO EHVR TXH OD VDJD GH ORV *XDVFK KDEtD RUJDQL]DGR XQD PHGLDQRFKH HQ OD ]RQD DOWD GH OD FLXGDG GyQGH HYLGHQWHPHQWH HO PDWULPRQLR KDEtD VLGR UHFODPDGR EDMR SUHVFULSFLyQ SURWRFRODULD XQD LQYLWDFLyQ TXH QR UHFRUGDED DKRUD D TXp DOWXUD VH HVFRQGtD SHUR TXH GHEtD HVWDU HQWUH DTXHOOD SLOD GH SDSHOHV TXH QR TXHUtDQ VHU UHFLFODGRV VLQR HVWDU DKt HQ XQ ULQFRQFLWR DJXDUGDQGR $O FDER GH SRFRV GtDV FRQ DOERUR]R PDQLILHVWR JXDUGy HQ VX EROVLOOR XQ ERQR GH WUHQ D PHGLR XVDU TXH HVWDED HQ HO VXHOR GH 3DVVHLJ GH *UjFLD /RV GDWRV REOLWHUDGRV HQ HO ELOOHWH QR HUDQ PiV TXH HO PRQyWRQR ODERUDO WUDHFWR D 6DQW -XVW 'HVYHUQ GH $GDP XQ PHGLRFUH GH SRFD PRQWD TXH WUDEDMDED HQ XQD DQJRVWD RILFLQD TXH KDEtD FRQVHJXLGR TXH SXVLHUDQ D VX GLVSRVLFLyQ GH XQD YH] XQD DQDFUyQLFD VXFLD FRPSXWDGRUD 3HUR (YD HVH GtD HQ FDPELR KDEtD YLDMDGR SRUTXH VX DPLJD 0DWLOGD OH KDEtD LQYLWDGR HQ VX ILQFD GH 9LODQRYD D FKDUODU VREUH WHRORJtD WRPDQGR Wp RULJLQDO FRQ SDVWDV VLFLOLDQDV $ OD PDxDQD VLJXLHQWH IXH XQD EROVD GH SOiVWLFR DSDUHQWHPHQWH QRUPDO OR TXH OH OODPy OD DWHQFLyQ TXH UHFRJLy
  4. 4. RQWHQtD WRGR WLSR GH PDUDYLOODV SHUVRQDOLGDGHV VHOHFWDV DYHQWXUDV JHRJUiILFDV SDVLRQDOHV OLQGRV GHVHQFXHQWURV ySHUDV HQ HO /LFHX FDUWDV QXQFD UHFLELGDV KDVWD KHODGRV GH OD 6LUYHQW $O UDWR VLQ UHFRQRFHUOD HQ XQ SULPHU PRPHQWR VH HQFRQWUy FRQ VX KLMD
  5. 5. FRQ TXLHQ DVLGD GH ODV PDQRV FRQ OD EROVD
  6. 6. FRQWLQXDURQ HO SDVHR UDPEODV DUULED KDFLD FDVD (V XQ SHGDFLWR GH OD KLVWRULD GH (YD TXH HOOD QXQFD FRQWy 6H DWUHYLy XQ GtD GDU VHQWLGR D VX YLGD DOHWDUJDGD KDVWD QLYHOHV HQIHUPL]RV RPR DTXHOOD PXMHU TXH DVLVWLpQGROD OD DVLy GHO EUD]R 3DUD HOOD KDEtD VLGR PDUDYLOORVR SRGHU VHU KLMD GH (YD VX GLIXQWR PDULGR 'LyJHQHV Š FROHFWLYR DXWRERPER

×