Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ZZZFROHFWLYRDXWRERPEREORJVSRWFRP
7KH IUXLWPDQ
V FKURQLFOH WR WKH 6HFRQG 6HOI%RPEDVWLF RQJUHVV


(O ViEDGR GH 2FWXEUH ...
DXWRERPiVWLFR GH OD QRFKH
'HFLGt TXH HO VRIi YDFtR HUD HO OXJDU SDUD WHUPLQDU PL SHWDUGR
 IXPp SOiFLGDPHQWH FKDUOp FRQ HO 6DUJHQWR 3LRMH DFHUFD GH ...
PH SLGLy TXH UHDOL]DUD XQ VWULSWHDVH HPSH]y D WLUDU GH OD PDQJD GH
PL FKDTXHWD SRU VL VXV SDODEUDV QR HUDQ VXILFLHQWHPHQW...
(QWRQFHV HQWUy HQ DFFLyQ HO PLVWHULRVR KRPEUH GH OD FDSD URMD EDVWDQWHV FDEHOORV
JULViFHRV TXH PH KDEtD DELHUWR OD SXHUWD...
PL SHQRVR SHULSOR GH UHJUHVR
PH WXPEp
HQ HO VRIi DEUt XQ OLEUR GH 0DFKDGR VRxp TXH PH GRUPtD TXH OHtD


   $QRFKH FXDQGR GRUPtD
   VRxp £EHQGLW...
DJXD YLHQHV KDVWD Pt
PDQDQWLDO GH QXHYD YLGD
HQ GRQGH QXQFD EHEtquot;


$QRFKH FXDQGR GRUPtD
VRxp £EHQGLWD LOXVLyQ
TXH XQD...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

The fruitman's chronicle to the Second Self-Bombastic Congress

521 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

The fruitman's chronicle to the Second Self-Bombastic Congress

 1. 1. ZZZFROHFWLYRDXWRERPEREORJVSRWFRP 7KH IUXLWPDQ V FKURQLFOH WR WKH 6HFRQG 6HOI%RPEDVWLF RQJUHVV (O ViEDGR GH 2FWXEUH D ODV RQFH FLQFXHQWD FLQFR GH OD QRFKH SXOVp HO ERWyQ GHO LQWHUIRQR D QR KDEtD PDUFKD DWUiV HQ DSHQDV XQRV PLQXWRV HQWUDUtD HQ DO iWLFR SDUQiVLFR GH OD FDOOH DVDQRYD VHGH GHO 6HJXQGR RQJUHVR ,QWHUQDFLRQDO GH $XWRERPER (V QRUPDO TXH HVWpV QHUYLRVR PH GLMH (Q HIHFWR PL HVWDGR QR HUD HO PiV DGHFXDGR 1R PH KDEtD DIHLWDGR OXFtD XQD SLMD FKDTXHWD GHSRUWLYD GH DOJRGyQ QR KDEtD SUHSDUDGR SRQHQFLD R DFWR DOJXQR $GHPiV PL FRPSDxHUR GH SLVR PH KDEtD DFRMRQDGR FRQ VX UHODWR DSRFDOtSWLFR GHO 3ULPHU RQJUHVR 0LV ~QLFDV DUPDV HUDQ GRV SRUURV SUHSDUDGRV FRQ PXFKR DPRU VHLV ODWDV GH FHUYH]D ¢6HUtD VXILFLHQWHquot; 0DUWD 3ROEtQ XQ KRPEUH FRQ FDSD URMD EDVWDQWHV FDEHOORV JULViFHRV PH DEULHURQ OD SXHUWD 6DOXGRV HIXVLYRV SDODEUDV GH DOHJUtD ELHQYHQLGD $VFHQVRU HVWUHFKR WUDHFWR KDVWD HO iWLFR HQWUDGD HQ HO SLVR IRWRJUDItD RILFLDO GH OD PDQR GH XQD FKLFD GH JDIDV URMDV VRPEUHUR JULV TXH WUDV HO IODVK LQLFLDO VH UHYHOy FRPR (]D 4XLOOD , /DV SDUHGHV GHO iWLFR SDUQiVLFR OXFtDQ FDUWHOHV SURSDJDQGtVWLFRV TXH DOHQWDEDQ D FUHHU HQ DXWRERPER HQ YDULRV LGLRPDV 1R HQ YDQR VH WUDWDED GH XQ FRQJUHVR LQWHUQDFLRQDO 6DWLVIDFFLyQ FRQIRUW WUDQTXLOLGDG (O PHWUyQRPR GH PL VLVWHPD QHUYLRVR VH EDODQFHDED SOiFLGR OD FHUYH]D HUD DEXQGDQWH VHQGRV EDUUHxRV GH VDQJUtD DJXD GH YDOHQFLD JDUDQWL]DEDQ TXH DOFRKRO SRU OR PHQRV QR LED D IDOWDU KDUOp FRQ 6RILDQ ItVLFR EHOJD GH JUDQ UHQRPEUH SUDFWLTXp PLV KDELOLGDGHV VRFLDOHV FRQ VX DFRPSDxDQWH WDPELpQ ItVLFR 6RILDQ RSLQD TXH HV LPSRUWDQWH DGTXLULU XQD H[FHOHQWH EDVH WpFQLFD DQWHV GH DERUGDU OD FUtWLFD GHO HVTXHPD FRQFHSWXDO GHO PXQGR R PH OLPLWDED D OOHYDUOH OD FRQWUDULD VLQ PXFKR LQWHUpV PLHQWUDV HO DUGHU GHO SULPHU SRUUR VH GLYHUWtD TXHPDQGR QHXURQDV HQ PL FHUHEUR 'HFLGt H[SORUDU RWURV ULQFRQHV PH GLULJt D OD WHUUD]D GRQGH XQ LQGLYLGXR EXVFDED VX FHOXODU DXWROODPiQGRVH GHVGH RWUR DSDUDWR HMHUFLFLR TXH FDWDORJXp FRPR HO SULPHU DFWR
 2. 2. DXWRERPiVWLFR GH OD QRFKH
 3. 3. 'HFLGt TXH HO VRIi YDFtR HUD HO OXJDU SDUD WHUPLQDU PL SHWDUGR IXPp SOiFLGDPHQWH FKDUOp FRQ HO 6DUJHQWR 3LRMH DFHUFD GH ORV WUHQHV GH FHUFDQtDV /D EULVD QRFWXUQD DFDULFLDED %DUFHORQD GRV HVWUHOODV WLULWDEDQ HQ HO ILUPDPHQWR HQ PL PDQR L]TXLHUGD XQ JLQWRQLF 3RFR PiV SRGtD SHGLU VLQ HPEDUJR UHJUHVp DO FRPHGRU SRUTXH WHQtD DOJR GH IUtR (O KRUURU UHODWDGR SRU PL FRPSDxHUR GH SLVR QR KD OXJDU HQ HVWH UHFLQWR GH JHQWH DPDEOH VHUYLFLDO PH GLMH PLHQWUDV FRORFDED HQ OD VRODSD GH PL FKDTXHWD XQD WDUMHWD TXH PH LGHQWLILFDED FRPR PLHPEUR GHO FROHFWLYR 3HUR FXDQWR PiV FHJDGRU HV HO UDR PiV IXHUWH HV HO HVWUXHQGR GHO WUXHQR HO WUXHQR OOHJy WUDQVPXWDGR HQ DYDODQFKD GH FXHUSRV GH IpPLQDV LQFRQPHQVXUDEOHV OHxDGRUHV VXHFRV P~VLFD GLVFR GH ORV DxRV RFKHQWD D WRGR YROXPHQ 6XFHGLy WRGR PX UiSLGR 'H UHSHQWH XQD PXMHU TXH PH GREODED HQ SHVR OR FXiO QR VLJQLILFD TXH VX FXHUSR QR IXHUD GLJQR GH VHU VDOYDMHPHQWH JR]DGR SXHV HV VDELGR TXH VR PiV ELHQ HQFOHQTXH
 4. 4. PH SLGLy TXH UHDOL]DUD XQ VWULSWHDVH HPSH]y D WLUDU GH OD PDQJD GH PL FKDTXHWD SRU VL VXV SDODEUDV QR HUDQ VXILFLHQWHPHQWH DPHQD]DQWHV (V TXH PH KD WRFDGR HVWR FRPR SUXHED W~ HUHV PL YtFWLPD SUHIHULGD DSRVWLOOy 0LUD XQ HQDQR YRODGRU OH FRQWHVWp ODV PLOpVLPDV GH GLVWUDFFLyQ PH SHUPLWLHURQ FRUUHU KDFLD HO RVFXUR SDVLOOR WRPDU OD SULPHUD SXHUWD D OD GHUHFKD HQFHUUDUPH HQ HO EDxR 1HFHVLWDV DOLJHUDU WX FXHUSR SRU VL WRFD FRUUHU PH GLMH D DOLJHUDUPH SURFHGt HQ OD SD] XPELOLFDO GH ORV EDxRV 7RGR YD ELHQ WRGR YD ELHQ WDQ VyOR XQ SHTXHxR LQFLGHQWH PH GLMH PLHQWUDV DFXPXODED ODV DJDOODV VXILFLHQWHV SDUD DEULU HO SHVWLOOR TXH PH UHVJXDUGDED GHO PXQGR $O VDOLU GHO EDxR HO OHxDGRU OXFKDED SRU OHYDQWDUVH GHO VXHOR HPLWLHQGR JXWXUDOHV UXLGRV /D VXHFD JLJDQWH PH VRQUHtD $OJXLHQ SURSRQtD MX]JDU D XQ PLHPEUR WUDLGRU GHO FROHFWLYR OD PDVD UHVSRQGtD FRQ JULWRV GH £DO SDUHGyQ DO SDUHGyQ /D VXHFD VHJXtD VRQULHQGR VX PLUDGD ILMD HQ Pt WHPt TXH PH GHFODUDUD WDPELpQ WUDLGRU OD PDVD iYLGD GH LQVWUXFFLRQHV HVSHFtILFDV HQ PHGLR GH XQ FDRV HWtOLFR GHFLGLHUD HQFRPHQGDUPH D OD MXVWLFLD GHO OHxDGRU ¢XiO HUD VL QR HO SURSyVLWR GHO OHxDGRU HQ HO FRQJUHVRquot;
 5. 5. (QWRQFHV HQWUy HQ DFFLyQ HO PLVWHULRVR KRPEUH GH OD FDSD URMD EDVWDQWHV FDEHOORV JULViFHRV TXH PH KDEtD DELHUWR OD SXHUWD DO FRPLHQ]R GH OD QRFKH RPSOHWDPHQWH LGR SURIHUtD JULWRV LQGHVFLIUDEOHV PLHQWUDV EODQGtD XQD UDTXHWD GH SODD HQ OD TXH SRGtD OHHUVH JDUDEDWHDGR HVWH LQTXLHWDQWH HPEOHPD OD UDTXHWD MXVWLFLHUD 5DXGR YROYt DO SDVLOOR PH DEUDFp VXGRURVR D 0DUWD 3ROEtQ 6LQ GXGD OD 3ROEtQ LJQRUDED PL GHVHVSHUDFLyQ WRPy HO DEUD]R FRPR VtPEROR GH DPRU QRV PHWLPRV PDQR XQ UDWLWR /R VLJXLHQWH TXH UHFXHUGR HV XQD KDELWDFLyQ RVFXUD LOXPLQDGD SRU OD SDQWDOOD GH XQ RUGHQDGRU DFDVR XQD SHTXHxD OXFHFLOOD GH PHVD $ PL DOUHGHGRU SRU ILQ WDQ VyOR FDUDV FRQRFLGDV (]D 4XLOOD , VXV JDIDV URMDV 5D %DQ HO 6DUJHQWR 3LRMH 0DUWD 3ROEtQ HV SRVLEOH TXH WDPELpQ /HOL 9RUUDW[HV HO 2JUR GHO 6t R TXL]iV HVR IXH PiV WDUGH 3HUR QR KDEtD EHELGR $JXD GH %H]RD VLQR $JXD GH 9DOHQFLD DVt TXH QR VDEUtD GHFLUOR (O FDVR HV TXH IXL HQWUHYLVWDGR FRQ XQ PLFUyIRQR GH YHUGDG SRU SULPHUD YH] HQ OD YLGD HQWRQFHV SHQVp TXH KDEtD YDOLGR OD SHQD SXOVDU HO ERWyQ GHO LQWHUIRQR GHO iWLFR SDUQiVLFR D ODV RQFH FLQFXHQWD FLQFR GH OD QRFKH /D FDOLGH] GH HVD HVWDQFLD GH OD FDVD PH GHYROYLy OD IH HQ HO ROHFWLYR PH VHQWt D VDOYR HQWUH ORV PtRV SHQVp TXH TXL]iV HO SRUUR HO DJXD GH YDOHQFLD KDEtDQ H[DJHUDGR PL SHUFHSFLyQ GHO SHOLJUR DQWH OD DPHQD]D GH OD VXHFD JLJDQWH VX OHxDGRU KDVWD FUHR KDEHU YLVWR DO MXVWLFLHUR GH OD UDTXHWD HQWUHJiQGROH VX FDSD URMD D XQ QLxR LPDJHQ SXUD GH OD GXO]XUD OD ERQGDG /D QRFKH VLJXLy SHUR VR LQFDSD] GH GDU XQ VHQWLGR D ODV LPiJHQHV TXH VH SDVHDQ DQWH ORV RMRV GH PL PHQWH 6p TXH EDMp SRU OD FDOOH DVDQRYD TXH PH FRVWDED PDQWHQHU XQD OLQHD UHFWD KDEODU DO PLVPR WLHPSR FRQ OD 4XLOOD TXH PLHQWUDV PH IXPDED HO VHJXQGR SRUUR SHQVDED SHUR TXp FRxR KDFHV IXPDQGR VL YDV PiV ERUUDFKR TXH XQDV SHUDV DO YLQR D HQ FDVD RPLWR DTXt SHUR GHMR FRQVWDQFLD GH
 6. 6. PL SHQRVR SHULSOR GH UHJUHVR
 7. 7. PH WXPEp HQ HO VRIi DEUt XQ OLEUR GH 0DFKDGR VRxp TXH PH GRUPtD TXH OHtD $QRFKH FXDQGR GRUPtD VRxp £EHQGLWD LOXVLyQ TXH XQD IRQWDQD IOXtD GHQWUR GH PL FRUD]yQ 't ¢SRU TXp DFHTXLD HVFRQGLGD
 8. 8. DJXD YLHQHV KDVWD Pt PDQDQWLDO GH QXHYD YLGD HQ GRQGH QXQFD EHEtquot; $QRFKH FXDQGR GRUPtD VRxp £EHQGLWD LOXVLyQ TXH XQD FROPHQD WHQtD GHQWUR GH PL FRUD]yQ ODV GRUDGDV DEHMDV LEDQ IDEULFDQGR HQ pO FRQ ODV DPDUJXUDV YLHMDV EODQFD FHUD GXOFH PLHO $QRFKH FXDQGR GRUPtD VRxp £EHQGLWD LOXVLyQ TXH XQ DUGLHQWH VRO OXFtD GHQWUR GH PL FRUD]yQ (UD DUGLHQWH SRUTXH GDED FDORUHV GH URMR KRJDU HUD VRO SRUTXH DOXPEUDED SRUTXH KDFtD OORUDU $QRFKH FXDQGR GRUPtD VRxp £EHQGLWD LOXVLyQ TXH HUD $XWRERPER OR TXH WHQtD GHQWUR GH PL FRUD]yQ

×