Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
5HJODV SDUD OD VXSHUYLYLHQFLD GH OD QRYHOD


9,&(17( 9(5'Ò
%$%(/,$  


4XH ORV ~OWLPRV FLQFR SUHPLRV +HUUDOGH GH QRYHOD KD...
FRQVSLUDFLRQHV QL H[WUDxDV WUDYHVtDV /RV LQWUtQJXOLV GH HVWD OLWHUDWXUD VRQ PiV LQWUtQJXOLV TXH
OLWHUDWXUD 9DOH SDUD OR TX...
DJXGL]D VX VHU HPSOHD ODV SDODEUDV H[DFWDV  QR OD SDODEUD FRPR XQ DQGpQ SDUD OOHYDU OD REUD D
RWUD YHUVLyQ
/RV QRYHOLVWDV ...
XQ OLEUR FXDQGR HQ UHDOLGDG SUHVWDQ VX DWHQFLyQ D HQPDVFDUDGRV JXLRQHV GH FLQH ERUUDGRUHV
GH WHOHILOPHV R ODUJRV ERFDGLOOR...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Reglas para la superviviencia de la novela

610 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Reglas para la superviviencia de la novela

  1. 1. 5HJODV SDUD OD VXSHUYLYLHQFLD GH OD QRYHOD 9,&(17( 9(5'Ò %$%(/,$ 4XH ORV ~OWLPRV FLQFR SUHPLRV +HUUDOGH GH QRYHOD KDDQ UHFDtGR VLQ FHVDU VREUH HVFULWRUHV ODWLQRDPHULFDQRV QR GHEH FRQVLGHUDUVH XQ VLPSOH D]DU /D QRYHOD TXH WRGDYtD VH SUHPLD UHVSRQGH DO PROGH WUDGLFLRQDO HVWH SURGXFWR QR VH FXOWLYD FRQ OD GHELGD GLJQLGDG VLQR HQ OD SHULIHULD GHO VLVWHPD 6XFHGH GH OD PLVPD PDQHUD TXH FRQ ODV SHOtFXODV GH DXWRU TXH VL DQWHV SURFHGtDQ GH ,WDOLD )UDQFLD R $OHPDQLD DKRUD EURWDQ HQ ,UiQ ,UDN KLQD ,QGLD $UJHQWLQD R 6HQHJDO SXHVWR TXH HO FLQH GH DXWRU FRPR OD QRYHOD GH DUJXPHQWR VRQ SURGXFWRV TXH FDGXFDURQ HQ WHUULWRULRV GH OD 0HWUySROL PXFKR DQWHV GH LQLFLDUVH HO VLJOR ;;, 3DUDOHODPHQWH DVt FRPR HQ OD SLQWXUD HV LQFRQFHELEOH SURGXFLU VLQ WHQHU SUHVHQWH OD IRWRJUDItD OD WHOHYLVLyQ ORV YLGHRMXHJRV HO DYLyQ ORV JUDILWLV R FXDOTXLHU SDQWDOOD HQ OD QDUUDFLyQ HV WRUSH VHJXLU FRPR VL QR H[LVWLHUD SXEOLFLGDG FRUUHR HOHFWUyQLFR FKDWV FLQH RX7XEH 06SDFH R OD EORJRVIHUD 4XLHQHV HQ ORV SDtVHV GRQGH VH KDQ GHVDUUROODGR ODV QXHYDV IRUPDV GH FRPXQLFDFLyQ FRQWLQ~DQ UHGDFWDQGR QRYHODV D OD DQWLJXD XVDQ]D DWLHQGHQ VyOR D ORV OHFWRUHV YHWXVWRV LQFRPXQLFDGRV R EXUGRV WDPELpQ D ORV TXH DSUHFLDQ ORV OLEURV HQ FXDQWR OHV SDUHFHQ SHOtFXODV R WHOHILOPHV LPSUHVRV HQ GRQGH OD HVFULWXUD FXPSOH OD VLPSOH IXQFLyQ GH HQWUHWHQHU GXUDQWH HO WUDHFWR HQ DYLyQ R PHWUR 1DGD TXH YHU SXHV FRQ HO FDUiFWHU SURSLR HVSHFLDO GH OD HVFULWXUD OLWHUDULD HQ GRQGH OD QXHYD QDUUDFLyQ GHEHUtD FDUDFWHUL]DUVH SRU HVWRV GLH] FRPSRQHQWHV DO PHQRV /D QRYHOD DFWXDO R FRPR TXLHUD OODPDUVH GHEHUi PRVWUDUVH HQpUJLFDPHQWH UHVLVWHQWH DO LQWHQWR GH WUDVODGDUOD DO FLQH DO WHOHILOPH R D OD YLGD HO YLGHRMXHJR OD OLWHUDWXUD KR PiV TXH QXQFD GHEHUtD DO]DUVH FRPR LQWUDQVIHULEOH SRUTXH ODV KLVWRULDV QRYHOHVFDV DO DURPD GHO VLJOR ;,; KDQ VLGR D XVDGDV FRQ GLIHUHQWHV PpWRGRV GH H[SORWDFLyQ OR IXHURQ SUHFLVDPHQWH SRUTXH QR H[LVWtDQ HQWRQFHV ORV JXLRQLVWDV D JUDQHO TXH DFWXDOPHQWH UHGDFWDQ SDUD FUHDU SURGXFWRV DXGLRYLVXDOHV (O GHVWLQR GH DTXHOODV QRYHODV IXH DWHQGHU SUHFLVDPHQWH D XQD GHPDQGD JHQHUDO VLQ FDSDFLGDG SDUD YLYLU RWUDV YLGDV DGLFLRQDOHV TXH QR IXHUDQ ODV VHUYLGDV SRU OD IDQWDVtD GH ORV OLEURV /D IDQWDVtD OD LQWULJD WDQWR PiV FXDQWR PiV HQUHYHVDGD UHVXOWD GHEH FRQVLGHUDVH XQ UHFXUVR HVWHUHRWLSDGR H LQGLFLR D OD YH] GH QR DVSLUDU D PXFKR PiV TXH XQ VXGRNX XDOTXLHU REUD OLWHUDULD DFWXDO GHEH LQVLVWLU PiV TXH QXQFD HQ OD FDWHJRUtD GH VX HVFULWXUD (V GHFLU HQ VX KDELOLGDG SDUD KDFHUVH LQGLVSHQVDEOH FRPR PHGLR GH FRQRFLPLHQWR FRPXQLFDFLyQ SHFXOLDU LQVXVWLWXLEOH HQ OD LOXPLQDFLyQ OD FODVH GH GLVIUXWH TXH SURFXUD (O JXVWR GH OD OHFWXUD VH REWHQGUi QR GHO DUWLILFLR DUJXPHQWDO HO VXVSHQVH SROLFLDFR ORV DJHQWHV HVSHFLDOHV ORV FRIUHV SRU GHVFHUUDMDU R ORV PLVWHULRV GLYLQRV VLQR GH OD LQWHQVD GHJXVWDFLyQ GHO WH[WR VLQ QHFHVLGDG GH
  2. 2. FRQVSLUDFLRQHV QL H[WUDxDV WUDYHVtDV /RV LQWUtQJXOLV GH HVWD OLWHUDWXUD VRQ PiV LQWUtQJXOLV TXH OLWHUDWXUD 9DOH SDUD OR TXH YDOH QL XQD GLVWLQFLyQ PiV 1R KDEUi GH YDOHUVH OD REUD GH QLQJXQD HVWUXFWXUD SUHIDEULFDGD PHGLDQWH OD FXDO HO OHFWRU VHUi FRQGXFLGR HQWUH DxDJD]DV GHO RILFLR KDVWD OD DSRWHRVLV ILQDO WDQ SURSLD GH ODV DQWLJXDV UHYLVWDV OD YXOJDULGDG HQ ODV SUHVWDFLRQHV /D QDUUDFLyQ OLWHUDULD FRQVFLHQWH GH Vt QR DVSLUDUi D DSRWHRVLV ILQDO DOJXQD WDO FRPR HO GHVWLQR WDPSRFR H[LVWH HQ HO SURHFWR YLWDO GH DKRUD PLHQWUDV OD PHWDItVLFD VH GLVLSD /R TXH VXFHGH GtD D GtD WLHQH KR OD IRUPD GHO DFFLGHQWH HO FDUiFWHU GH OD LQPDQHQFLD SRVHH OD EHOOH]D GH OR LQVWDQWiQHR OD LQWHOLJHQFLD GH OD QHJOLJHQFLD +D WHUPLQDGR HO SURFHVR OD LGHD GH OD KLVWRULD GH VX WUDVFHQGHQFLD /R TXH FXHQWD HV OD EHOOH]D GH OD LQPHGLDWH] HO WH[WR FRQYHUWLGR HQ XQ JR]RVR ERFDGR GH SRU Vt /D IUDJPHQWDFLyQ GH ODV KLVWRULDV FRQ VXV DQRWDFLRQHV H LQWHUYDORV PHQWDOHV WLHQGH D FRSLDU GHO EORJ GH OD FRPXQLFDFLyQ IUDJPHQWDGD RPQLSUHVHQWH 8QD QRYHOD FRQWHPSRUiQHD TXH QR KDD DVXPLGR HVWD FODVH GH FRPXQLFDFLyQ VH DKRJDUi HQ VX MDFWDQFLD /D LJQRUDQFLD GHO EORJ GH ORV PHQVDMHV FRUWRV GHO GLVFXUVR FRUWR FDPELDQWH SXHGH OOHYDU H[FHSFLRQDOPHQWH D XQD REUD DSUHFLDEOH SHUR VH WUDWDUi GH HVD FODVH GH YDORU TXH HQFXHQWUDQ ODV DOKDMDV ORV FXDGURV HVFRQGLGRV HQ HO SROYR GH ORV PXVHRV 8QD REUD YLYD GHEH WHQHU HQ VX DOPD OD DFWXDFLyQ GH VX SUHVHQWH SRUTXH GH RWUR PRGR FRQWULEXLUi D KDFHU GH OD OLWHUDWXUD OD HVWDPSD GH XQD GHGLFDFLyQ HPEDOVDPDGD ¢/D PXHUWH GH OD OLWHUDWXUDquot; 6LQ GXGD GLYHUVRV QRYHOLVWDV GH KR SHUYLYHQ JUDFLDV DO FXOWR IXQHUDULR GHO JpQHUR DO DPSDUR GH OHFWRUHV PHODQFyOLFRV TXH WUDQVSLUDQ DOFDQIRU (O GHVDUUROOR SXHV GHO OLEUR QR REHGHFHUi D XQ KHJHPyQLFR KLOR DUJXPHQWDO VLQR D XQD UHG GH H[SHULHQFLDV TXH KLODGDV HQWUHFUX]DGDV R HQ UDFLPR SODQWHHQ XQ WXWWL IUXWWL SDUD HO PXOWLSRODU OHFWRU GH KR /DV REUDV FRQ KLOR R FDEOH TXH VH ODQ]D SHUR TXH VH HQUHGD TXH GD D HQWHQGHU HVWR SHUR UHVXOWD VHU OR RWUR TXH MXHJD HQ ILQ FRQ HO OHFWRU GHQRWD QR SRVHHU RWUD FRVD PHMRU GH OD TXH YLYLU FRPHUFLD FRQ DUWtFXORV GH IHULD 2EUDV GH HVFULWRUHV TXH LPLWDQ DUUREDGRV D DTXHOORV RWURV TXH VH JDQDEDQ OD YLGD JUDFLDV D TXH VXV FOLHQWHV ORV OHtDQ R ORV HVFXFKDEDQ OHHU D OD OX] GH ODV YHODV HQ JHQHUDO QR KDEtDQ VDOLGR GH OD SURYLQFLD /D QRYHOD HPLQHQWHPHQWH QXHYD QR GHEHUi GHVGH OXHJR DJDUUDUWH SRU HO FXHOOR OOHYDUWH DVt GHO SHVFXH]R KDVWD VX ILQDO HQWUH PHDQGURV PDODEDUHV RQWUDULDPHQWH D HVWRV PRGRV FLUFHQVHV OD EXHQD QRYHOD GHO ;;, FRQVLGHUDUi OD PXOWLSOLFDGD VHQVLELOLGDG GHO UHFHSWRU PHGLiWLFR OD LQWHUDFFLyQ (VWLPDUi OD EHOOH]D HILFLHQWH GH OD IRUPD OD VHGXFFLyQ HVWpWLFD QR HO XVR LQVWUXPHQWDO R SHUUXQR GHO OHQJXDMH (V GHFLU OD OHFWXUD QR VHUi XQD DQVLHGDG TXH HQWUH MDGHRV YLJLOLDV EXVFDUi FXDQWR DQWHV OD UHYHODFLyQ GH OD ~OWLPD SiJLQD VLQR TXH SDODGHDUi FDGD SiUUDIR D OD PDQHUD GH OD VORZ IRRG /R SURSLR GH OD OLWHUDWXUD H[FHOHQWH VHUi KR PiV TXH QXQFD OD EHOOH]D SHUVSLFDFLD GH OD HVFULWXUD 3DUD FRQWDU XQD KLVWRULD KD DKRUD DEXQGDQWHV PHGLRV GHVGH HO WHOHILOPH DO YtGHR PiV HILFDFHV PiV SOiVWLFRV YLVWRVRV /D HVFULWXUD VLQ HPEDUJR HV LQVXVWLWXLEOH HQ FXDQWR
  3. 3. DJXGL]D VX VHU HPSOHD ODV SDODEUDV H[DFWDV QR OD SDODEUD FRPR XQ DQGpQ SDUD OOHYDU OD REUD D RWUD YHUVLyQ /RV QRYHOLVWDV TXH HVFULEHQ FRQ OD DPELFLyQ GH VHU OOHYDGRV DO FLQH GHODWDQ VX PHQRVSUHFLR SRU OD HVFULWXUD 2 VX LQFRPSHWHQFLD 0HMRU KDUtDQ FRQ HPSOHDUVH GH FXHQWDFXHQWRV R FRSV (O FLQH OD WHOHYLVLyQ OD UHDOLGDG YLUWXDO SXHGHQ SUHVHQWDU HVFHQDULRV YLFLVLWXGHV FRQ PDRU ULTXH]D H[WHULRU SHUR OD SHULSHFLD LQWHULRU HV HO MXHJR HVSHFLDO GH OD HVFULWXUD VX Pi[LPD OHJLWLPDFLyQ 6L OD QRYHOD HO FXHQWR HO HQVDR HO OLEUR HQ ILQ VH MXVWLILFD WRGDYtD VyOR DOFDQ]D VX LQGLVFXWLEOH PpULWR HQ HVWD GLUHFFLyQ /D GLUHFFLyQ SURSLFLD SDUD H[SORUDU HQ HO LQWHULRU GH XQR PLVPR R GHO RWUR KDVWD OD H[WHQXDFLyQ ¢)LFFLyQquot; 6L OD REUD OLWHUDULD ODV IyUPXODV PDWHPiWLFDV ODV SLH]DV PXVLFDOHV VRQ VLHPSUH HQ WRGR FDVR DXWRELRJUiILFDV HQWRQFHV ¢SDUD TXp ILQJLUquot; 6L FRPR VH UHFRQRFH OD UHDOLGDG VXSHUD VLHPSUH D OD ILFFLyQ HQWRQFHV ¢SDUD TXp IDQWDVHDUquot; (O DXWRU KDEOD PXFKR PHMRU GH OR TXH FRQRFH SHUVRQDOPHQWH SHRU GH OR TXH PDTXLQD GHOLEHUDGDPHQWH /D ILFFLyQ HQ ILQ SHUWHQHFH D ORV WLHPSRV DQWHULRUHV DO FDSLWDOLVPR GH ILFFLyQ 6L OD OLWHUDWXUD DVSLUD D FRQRFHU DOJR PiV VREUH HO PXQGR VXV HQIHUPRV VX HOHFFLyQ HV OD GLUHFWD SUHFLVD WHPHUDULD HVFULWXUD GHO R /D WUDQVPLVLyQ GH OR SHUVRQDO GD VHQWLGR FDUiFWHU FRQWHQLGR D OD FRPXQLFDFLyQ 1R KD FRPXQLFDFLyQ VLQ FRPXQLyQ QR KD FRPXQLyQ VLQ FRPXQLGDG QR KD FRPXQLGDG VLQ VLQFHULGDG QR KD VLQFHULGDG VLQ YROFDU OR SHUVRQDO /D YR] HQ FRQVHFXHQFLD VHUi OD GH OD SULPHUD SHUVRQD GHO VLQJXODU 7UDWR GLUHFWR HQWUH HO DXWRU HO OHFWRU HQWUH ODV DYHQWXUDV ODV SDVLRQHV R ORV GRORUHV TXH VH FRPSDUWHQ HQ OD VHFXHQFLD GHO WH[WR (O HVWLOR HQ WHUFHUD SHUVRQD HV KR HO FROPR GH OD IDODFLD OD KLSRFUHVtD OD FXUVLOHUtD HO DPDQHUDPLHQWR R OD YDQD SUHWHQVLyQ GH VDEHUOR WRGR SRU SDUWH GHO QDUUDGRU D OD PDQHUD LQVXIULEOH GH OD YR] HQ RII HQ ORV DxRV FLQFXHQWD GHO FLQH 1R KD YHURVLPLOLWXG HQ HVD YR] TXH DKRUD VH UHFLEH FRPR HO FpQLW GH OD LPSRVWDFLyQ HO UHYHUVR GH OD YHURVLPLOLWXG OD IUHVFXUD (O DXWRUFUHDGRU TXH VH HQGLRVD DWULEXHQGR D VXV SHUVRQDMHV HO GRQ GH FULDWXUDV TXH DGTXLHUHQ YLGD SURSLD VH GHVSHxD HQ VX PLVPD PHWiIRUD GH DFDUWRQDGR )UDQNHQVWHLQ 0HMRU KDUtD HQ MXJDU UHtUVH GH Vt PLVPR SRUTXH DKRUD WRGD REUD GH DLUH VHYHUR VLQ KXPRU FDUHFH GH XQ OXJDU VROHDGR HQ HO PXQGR GH OD FRPXQLFDFLyQ 3RGUtD GHFLUVH LQFOXVR TXH QLQJXQD REUD VLQ KXPRU IRUPD SDUWH GH OD SURGXFFLyQ LQWHOHFWXDO LQWHOLJHQWH SXHVWR TXH QLQJ~Q JHQLR HQ OD KLVWRULD GH OD KXPDQLGDG SURVSHUy VLQ OD LURQtD VREUH Vt PLVPR /RV QRYHOLVWDV PiV VHULRV VRQ D OD YH] ORV PiV WHGLRVRV FRPR FRURODULR ORV SHRUHV 6LQ LURQtD QR KD FRQWHPSRUDQHLGDG VLQ LURQtD QR H[LVWH YLVLyQ GH OD LULGLVFHQFLD GHO PXQGR VX YDULDEOH FRPSRVLFLyQ )UHQWH D HVWRV GLH] YLUWXRVRV FRPSRQHQWHV VH FRPHWHQ ORV FRUUHVSRQGLHQWHV SHFDGRV FDSLWDOHV /D QRYHOD R FRPR TXLHUD TXH VH OODPH VLQ LQVXVWLWXLEOH HVFULWXUD VyOR FRQ WHPD VH VXLFLGD DFWXDOPHQWH SRU IDOWD GH GHVWLQR 0XFKRV OHHQ VXSRQHQ TXH HVWiQ OHHQGR OLWHUDWXUD R LQFOXVR
  4. 4. XQ OLEUR FXDQGR HQ UHDOLGDG SUHVWDQ VX DWHQFLyQ D HQPDVFDUDGRV JXLRQHV GH FLQH ERUUDGRUHV GH WHOHILOPHV R ODUJRV ERFDGLOORV GH FyPLF 7DPELpQ FODUR HVWi OHHQ FRPR DOJR FRQWHPSRUiQHR D ORV VXFHGiQHRV GHO VLJOR ;,; VLQ FXHVWLRQDUVH VX PRPLILFDFLyQ ELHQ SRUTXH DPHQ OD SDOLGH] GHO YLQWDJH DEUDFHQ HO RORU D SROYR R ELHQ SRUTXH QR SRVHDQ VHQWLGR GHO JXVWR HQ JHQHUDO (O OHFWRU FRPR HO FRQVXPLGRU KR PiV TXH QXQFD VH HQFXHQWUD HQ FRQGLFLRQHV GH HOHJLU HQWUH XQD RIHUWD PX SHUVRQDOL]DGD VXUWLGD H[WHQVD 'H VX HOHFFLyQ GHSHQGH GDU YLGD D ORV QRYHOLVWDV TXH HVFULEHQ FRPR HVWDIHUPRV R QR /D QRYHOD SXHGH VHU GH HVWH PRGR WDQWR XQ DVXQWR GH JXDUGDUURStD XQ OHJDGR DSUHFLDEOH FRPR IUXWR KLVWyULFR R XQD OLWHUDWXUD GRQGH HO DXWRU WRGDYtD YLYR GHVSLHUWR VH GHVDItD SDUD FRQRFHUVH FRQRFHU FRPXQLFDU 7RGR HOOR VLQ OD RELVSDO VROHPQLGDG GH ORV QRYHOLVWDV D OD YLROHWD TXH VLJXHQ DXWRHVWLPiQGRVH FRPR GHPLXUJRV DWULEXHQ D OD OLWHUDWXUD XQD VXSXHVWD PLVLyQ GH OLEHUWDG GH VDOYDFLyQ XQLYHUVDO GH IRUPLGDEOHV WRQWDGDV SRU HO HVWLOR (O QRYHOLVWD FRPR HO SLQWRU R HO GLVHxDGRU FRPR HO FRPSRVLWRU R HO DUTXLWHFWR VRQ WUDEDMDGRUHV TXH FRPR WRGRV ORV GHPiV WUDWDQ JHQpULFDPHQWH GH PHMRUDU OD YLGD 1DGD GH GLIHUHQFLDV HQWUH HO SURGXFWRU HO FUHDGRU HO WUDEDMDGRU HO DUWLVWD 8QRV RWURV FRQ VXV FRQGLFLRQHV KDELOLGDGHV WUDWDQ GH FRORFDU VX PHUFDQFtD VH LQWHUHVDQ SRU HO SODFHU TXH SURYRFDQ HQ HO UHFHSWRU ¢*R]RV GLYLQRVquot; ¢3ODFHUHV LQGHFLEOHVquot; =DUDQGDMDV HO SODFHU VyOR UHFRQRFH OD YHUGDG R HO VXFHGiQHR OD ILFFLyQ GHO SODFHU VyOR GLVWLQJXH HQWUH EXHQRV PDORV DPDQWHV %ULOODQWHV RSDFRV HVFULWRUHV FRPR O~FLGRV OHORV HEDQLVWDV OR]DQRV PXVWLRV FDQWDXWRUHV DFWULFHV R PDVDMLVWDV

×