ZZZFROHFWLYRDXWRERPEREORJVSRWFRP
  +XPRU 1HJUR ± $WUD ELOLV
SRU ' 7RYL )UDQMD5H]D ' 5RWXUD 'HFHQWH
'LVIUXWDED GH XQD FRPLGD HQ HO ]DJXjQ

FXDQGR XQD FRQYHUVDFLyQ

QR SXGR HYLWDU KDFHU HQWUDGD SRU PLV RuGRV

/OHJDED OD YR]...
$ Pu OR TXH PH JXVWD HV GHJROODU D YHFHV PH VLHQWR IORMD

SHUR Vq OR TXH KH GH KDFHU DXQTXH WDPELqQ LQYHVWLJXH«

0H SDUHFL...
« QR HV SRUTXH EHED PXFKR R QR WHQJD QLxRV HV«TXH QR WHQJR GXGDV«
¬YLGR SRU GHQWUR


SRU IXHUD

DWUDYHVDQGR OD YHQWDQD FRQ OD PLUDGD

«PH JXVWD GHJROODU«

1R YHR JHQWH VzOR YHR SHUVRQDV
«PLV PDQRV VDEHQ TXq KDFHU PH VLHQWR ELHQ «VLPSOHPHQWH QR TXLHUR

TXH VH PHWDQ HQ PL YLGD«DXQTXH QR VR UHQFRURVD«

SRGUuD ...
(O YHVWLGR QR VH SRGUj ODYDU

SRUTXH ODV WLQWRUHUuDV VRQ SDUD PDQFKDU

 ODV VRJDV SDUD VHU SHUVHJXLGDV

GDQGR VDOWRV

GDQG...
7H DWDFDUq FRQ IORUHV«7H HQVHxDUq FzPR FKXSR PL SLHO FRPR VL HVWXYLHUD FXELHUWD GH

KHULGDV«SXWD R SHUUR«7H DJUHGLUq FRQ D...
SDUD HVWDU DWHQWRV PX DWHQWRV


GH OD PXMHU GH WHUR FDOLHQWH

«

«¢HV HO PLHGR HO TXH QRV KDFH SHUGHU OD FRQFLHQFLDquot;
...
KDEOD GRUPLGR«
8QR SLHQVD TXH KR HV XQ EXHQ GuD SDUD HVFDSDU

5DGLR IULHQGO XQLW VKLIWHU

7RXUHWWH¶V VQGURPH
3'

/...
Humor Negro, Atra Bilis
Humor Negro, Atra Bilis
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Humor Negro, Atra Bilis

655 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie, Business
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
655
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
24
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
11
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Humor Negro, Atra Bilis

 1. 1. ZZZFROHFWLYRDXWRERPEREORJVSRWFRP +XPRU 1HJUR ± $WUD ELOLV SRU ' 7RYL )UDQMD5H]D ' 5RWXUD 'HFHQWH
 2. 2. 'LVIUXWDED GH XQD FRPLGD HQ HO ]DJXjQ FXDQGR XQD FRQYHUVDFLyQ QR SXGR HYLWDU KDFHU HQWUDGD SRU PLV RuGRV /OHJDED OD YR] QuWLGD GH XQD PXMHU PDGXUD YHMDGD RWUD LQLQWHOLJLEOH GH XQ KRPEUH DYDQ]DGR HQ HGDG ¢TXq VLJQLILFDUj VHU GH HGDG DYDQ]DGDquot;
 3. 3. $ Pu OR TXH PH JXVWD HV GHJROODU D YHFHV PH VLHQWR IORMD SHUR Vq OR TXH KH GH KDFHU DXQTXH WDPELqQ LQYHVWLJXH« 0H SDUHFLz HQWHQGHU« SURQWR GHGXMH TXH DTXHOOR QR SRGuD VHU HO FRQWHQLGR GH VXV SDODEUDV QL WDQ VLTXLHUD VHU HVD VX IRUPD« «RWURV VHUjQ ORV TXH QR HVWqQ ELHQ GH OD FDEH]D«R QR SRUTXH OR WHQJR FODUR« LQFOXVR OD JHQWH TXH GXHUPH HQ OD FDOOH« (UD WDPELqQ HYLGHQWH TXH DXQTXH SXGLHUDQ VHU HVDV VXV SDODEUDV HO WRQR GH OD FRQYHUVDFLyQ KDEuD FDLGR HQ PLV PDQRV QR SRGuD GHMDU GH HVFXFKDU« HO UXPER GHSHQGuD GH Pu FXDQGR XQR SRVHH XQ WLPzQ QR SXHGH HYLWDU GLULJLUOR QL GHMDU GH JLUDUOR
 4. 4. « QR HV SRUTXH EHED PXFKR R QR WHQJD QLxRV HV«TXH QR WHQJR GXGDV«
 5. 5. ¬YLGR SRU GHQWUR SRU IXHUD DWUDYHVDQGR OD YHQWDQD FRQ OD PLUDGD «PH JXVWD GHJROODU« 1R YHR JHQWH VzOR YHR SHUVRQDV
 6. 6. «PLV PDQRV VDEHQ TXq KDFHU PH VLHQWR ELHQ «VLPSOHPHQWH QR TXLHUR TXH VH PHWDQ HQ PL YLGD«DXQTXH QR VR UHQFRURVD« SRGUuD HVFULELU DFHUFD GH HOOR« /D VRQULVD TXH VH GLEXMD HQ PL ERFD HV DQ PDRU «SHUR SUHILHUR GHJROODU«SRQHU PjV HOHPHQWRV HQ MXHJR SDUD SRGHU HOHJLU« QR PH DJUDGD FXDQGR VH DFDED HQ KLVWRULD« RQGXFLU WDPELqQ PH OLEHUD PXFKuVLPR LQWURGXMH SDUD PL «HQ RFDVLRQHV PH GD SRU DOHMDUPH RQGXFLU KDVWD XQ SXHEOR DSDUWDGR« FRPHU GH ORV HQWUHVLMRV GH OD PDWDQ]D« 4XH HQ HVWRV ODUHV WDQWR VH HVWLOD «6LQ REVWiFXORV«6LQ WHQHU TXH KDFHU QDGD«(Q UHDOLGDG QDGLH WLHQH SDODEUDV SDUD QDGLH QDGLH WLHQH DUJXPHQWRV SDUD QDGLH« 1L PLVHULD QL PLVHULFRUGLD «(Q UHDOLGDG D QDGLH OH DJUDGDQ ORV JULWRV GHVSXpV GH VX HMHFXFLyQ« 'HVSXpV VRQ UDFLPRV DUUDQFDGRV VLQ DOEHUJXH SDUD HO DFRVR« 3RGUuD FRQWLQXDU SHUR DTXHOODV YRFHV QR GLHURQ SDUD PjV «
 7. 7. (O YHVWLGR QR VH SRGUj ODYDU SRUTXH ODV WLQWRUHUuDV VRQ SDUD PDQFKDU ODV VRJDV SDUD VHU SHUVHJXLGDV GDQGR VDOWRV GDQGR JULWRV FRQ OD VHQVDFLyQ DVu GH VHU XQD SHUVRQD PHMRU FDWDUVLV YDD SDODEUD«
 8. 8. 7H DWDFDUq FRQ IORUHV«7H HQVHxDUq FzPR FKXSR PL SLHO FRPR VL HVWXYLHUD FXELHUWD GH KHULGDV«SXWD R SHUUR«7H DJUHGLUq FRQ DVWLOODV«YRPLWDU KDVWD JULWDU« 7DQWR GHVHR GH XQD YH] QR SXHGH VHU PHGLWDGR HQ HO GHVFDQVR GH XQ HQWUHDFWR «KD GH VHU SHQVDGR VREUH OD PDUFKD«1R WH PDUFKHV R TXqGDWH D« (V OR TXH VH SLGH OLEUHV GH SHUPDQHFHU 8QD DFFLzQ WXD SURYLHQH GH WL VH SURSDOD « 3XJQDU SRU GXUDV «)LHO WH TXHPDV FXDQGR TXLHUHV TXH TXHPH« RPR FRQ OHQWHV GH DXPHQWR
 9. 9. SDUD HVWDU DWHQWRV PX DWHQWRV GH OD PXMHU GH WHUR FDOLHQWH « «¢HV HO PLHGR HO TXH QRV KDFH SHUGHU OD FRQFLHQFLDquot; (O IXWXUR GH WRGRV D HVWj SDVDQGR HQ DOJXQRV OXJDUHV«EDUEHURV« FRQGXFWRUHV«KRPEUHV TXH QXQFD HVWXYLHURQ DOOu«DO RWUR ODGR GH OD FDOPD« 'HPDVLDGD FDUQH HQ ODV DODV GHPDVLDGD FDUQH HQ VXV SLHUQDV XVDU OD VLOOD GH UXHGDV PLHQWUDV VH EDODQFHDQ ODV H[WUHPLGDGHV SRU HQFLPD GHO DJXD FRPR VL VH KXELHVHQ KHUHGDGR LQYROXQWDULDPHQWH ORV UHSHWLGRV PRYLPLHQWRV VRQLGRV YRFDOHV GH DOJXLHQ SDVDGR TXH VH KXELHUD VHQWDGR HQ HVD PLVPD VLOOD « LQFOXHQGR SDODEUDV IUDVHV LQDSURSLDGDV REVHVLYR FRPSXOVLYR FRQ XQ WUDVWRUQDGR GpILFLW GH OD DWHQFLyQ FRPR XQ DSUHQGL] WUDVWRUQDGR TXH VH GHVSLHUWD IUHFXHQWHPHQWH D FXDOTXLHU KRUD GHO GuD
 10. 10. KDEOD GRUPLGR« 8QR SLHQVD TXH KR HV XQ EXHQ GuD SDUD HVFDSDU 5DGLR IULHQGO XQLW VKLIWHU 7RXUHWWH¶V VQGURPH 3' /D FRQVHUYDFLzQ GHO HVWDGR HV LQFRPSDWLEOH FRQ OD FRQVHUYDFLzQ GHO HQHPLJR HV SUHFLVR TXH XQR GH ORV GRV SHUH]FD FXDQGR VH KDFH SHUHFHU DO FXOSDEOH HV PHQRV FRPR FLXGDGDQR TXH FRPR HQHPLJR 9HU SHUUR PXHUWR HQ WLQWRUHUuD ORV IXHUWHV 5RVVHDX $QJqOLFD /LGHOO $WUD %LOLV

×