Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ZZZFROHFWLYRDXWRERPEREORJVSRWFRP
KRVSHGDGRV HQ XQ VREULR DSRFDOLSVLV GH SDuVHV
                   O...
8QD GHQVD FROXPQD GH KXPR
WXSLGD FRPR ODV EDUEDV GH XQ DEXHOR
KDFH SDVRV HQ HO DLUH GLIXPLQDQGR OD FODULGDG DOOj D OR OHMR...
$EUXPDGR

2OLVTXHR WuPLGDPHQWH DOUHGHGRU
FRPR XQD R[LGDGD DVSLUDGRUD
OR TXH OD FDIDWHUD QR SXGR DJXDQWDU
/D SUHVLzQ VH GLV...
VL QR HV SRU XQ UHWURFHVR OHQWR
TXH FRORFD VXV PLHPEURV D SXQWR SDUD URPSHU ILODV

 OR ODQ]D
DVL VLQ GHVSHLQDU VX UDLGD FK...
0L SRVH WDPELqQ HV GH SJLO DO DQGDU

7UDV PL PLUDGD
QR WHQJR SXGRU HQ WHQHUPH HQ SULPHUD SHUVRQD

DSDUHFHQ GRV RMRV PDUUR...
+DFH IUuR
0L WDSLFHUuD OR VLHQWH
3HUURV TXH OORULTXHDQ VREUH OD HVFHQD D OR OHMRV
PH JXVWDUuD HPSOHDU OD SDODEUD OHWDQuD
S...
PDXOOLGRV PHQRUHV DQ FDOLHQWHV
DSDJDGRV SRU ORV QHXPjWLFRV
D OD YXHOWD GH ORV SDVRV
ORV KDEUjQ FXELHUWR FRQ URSDV
FRPR VL...
RFLQD UDER HQ ORV KRJDUHV GHO YHFLQGDULR
/HYDQWR ORV RMRV PDUURQHV DO FLHOR
FRQWHPSOR OD OXFKD
 QR DUUHGUR DQWH OR EUXPRV...
SHVH D PL LQIDXVWR UHFRUGDUVLHPSUH EHOLJHUDQWH
GHYRUR ORV FDEDOORV D PRUGLVFRV
7DO YH] XQ SRFR IUXVWUDGR
SRU HO GqELO FKRUULOOR GH IHUWLOLGDG
TXH SXHGR DUURMDU HQ HVWRV ...
$KRUD QR HV PjV TXH XQD SHTXHxD GHELOLGDG
0H GLJR
3URVLJR OD PDUFKD SRU VL SHQVDEDLV TXH PH KDEuD GHWHQLGR
$KRUD HO JDOJR ...
0LV SDWDV VH PDQFKDQ GH D]XIUH FDUEzQ
SURYHQLHQWHV GH ODV PLQDV FHUFDQDV D OD SREODFLzQ
1R KD QDGD FHUFDQR TXH PH ODPD HO...
1R KD KRUPLJDV HQ OD ERFD GH OD WLHUUD
SRUTXH HV RWRxR D LQYLHUQR
OD IHOLFLGDG TXH QR VH FRPSUD
VH FRQVWUXH
 DVu DOJXLHQ K...
FRQYHUWLGR DKRUD D HVFDOzQ

$O WUDVSDVDU OD FROXPQD TXH KDEuD GLYLVDGR
OR KDOOR WHQGLGR
HVFDPDGR GH JULV QHJUR
GLVWLQWR D...
UXMLHQWH HQ OD SLVDGD GLVWUDLGD
FHGLHQGR VX VROLGH] EDMR HO SHVR OD SLVDGD
H[SURSLDGR GH XQD YH] SRU WRGDV GH VX HVHQFLD ...
DO IRQGR VH HULJH OD DFHUD DUPDGD
DO RWUR ODGR GH DTXHO TXH KDEuD VLGR XQ EUD]R JUXHVR GH jUERO
/D DFHUD DUPDGD SUHSDUD HO GHVHPEDUFR

(O HVFDOzQ KDEuD VHUYLGR SUREDEOHPHQWH
SDUD XQ SDUFKH GH ODV QHFHVLGDGHV

$KRUD D Q...
$KRUD PjV DKRUD D QR HV
1R HVWj
1R KD VLOHQFLR SDUD FXHVWLRQDUVH XQD SUHJXQWD QR UHVSRQGLGD

1R FHQL]DV 1R QHJUR
1L VLTXLH...
3' 0L TXHULGR VHU LQTXLHWR

¢GzQGH GHMDVWH ORV DSXQWHV

ORV SXQWRV GH OD PDxDQDquot;/RV GHVFXLGRV FRQ ORV TXH WH SURYH...
QR WH FRPSUHQGR

 OR OOHQR HQWRQFHV WRGR

GH PDQRV EUD]RV

SDUD HVWUHFKDUWH PHMRU

QRV H[WUDxDPRV D WH SXHGR WRFDU


...
hospedados en un sobrio apocalipsis de paìses lejanos
hospedados en un sobrio apocalipsis de paìses lejanos
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

hospedados en un sobrio apocalipsis de paìses lejanos

506 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

hospedados en un sobrio apocalipsis de paìses lejanos

 1. 1. ZZZFROHFWLYRDXWRERPEREORJVSRWFRP KRVSHGDGRV HQ XQ VREULR DSRFDOLSVLV GH SDuVHV OHMDQRV SRU ' 7RYL «
 2. 2. 8QD GHQVD FROXPQD GH KXPR WXSLGD FRPR ODV EDUEDV GH XQ DEXHOR KDFH SDVRV HQ HO DLUH GLIXPLQDQGR OD FODULGDG DOOj D OR OHMRV RPR PL SURSLR VDUJHQWR PL GRQ FDEDOOHUR PH GLJR £+H DOPLUDQWH XDQGR FRQVLJDV VDOLU GHO GHVLHUWR DTXu KD DOJXLHQ TXH WH PLUD TXH WH OHH (VWR DEUXPDGR 6H PH RFXUUHQ R VH PH HQFXHQWUDQ YDULDV FLIUDV GH OHWUDV D OR ODUJR GH OD VHPDQD HVWD HV XQD GH HVDV SDODEUDV
 3. 3. $EUXPDGR 2OLVTXHR WuPLGDPHQWH DOUHGHGRU FRPR XQD R[LGDGD DVSLUDGRUD OR TXH OD FDIDWHUD QR SXGR DJXDQWDU /D SUHVLzQ VH GLVXHOYH HQ OD EUXPD DO HVWDOODU PL PLUDGD HQ SHTXHxD PHWUDOOD TXH YD D SDUDU D XQ FXHUSR LPDJLQDULR 1R PX OHMRV GH PL XQ WLSR DTXHO PLVPR GH FDEH]D FXELHUWD FRQ DOD DQFKD OHQWHV QHJUDV FRPR OD SDVWD GH VX PROGXUD QHJUD FRPR HO QHJUR FLHJR TXH WDPELqQ ODV OOHYD FXDQGR WRFD HO SLDQR (O WLSR VH KDOOD GLVSXHVWR GH PXOHWDV FRPR TXLHQ HV OOHYDGR ERUUDFKR GHVGH ODV VREDFRV XDGUDGR GH FUjQHR SRU HO FRUWH GH SHOR FXDGUDGR GH SLHUQDV SRUTXH VH GLVSRQH D DVHVWDU XQ SXxHWD]R VRUGR (VWj TXLHWR FDVL LQPzYLO
 4. 4. VL QR HV SRU XQ UHWURFHVR OHQWR TXH FRORFD VXV PLHPEURV D SXQWR SDUD URPSHU ILODV OR ODQ]D DVL VLQ GHVSHLQDU VX UDLGD FKDTXHWD QL VX SJLO SRVH GHVWUXLU VLQ MXLFLR QL DQjOLVLV DOJXQR
 5. 5. 0L SRVH WDPELqQ HV GH SJLO DO DQGDU 7UDV PL PLUDGD QR WHQJR SXGRU HQ WHQHUPH HQ SULPHUD SHUVRQD DSDUHFHQ GRV RMRV PDUURQHV 5HPDQVR GH SD] 0H VXHOHQ GHFLU DO VHU REVHUYDGR GHVGH IXHUD R PH VLHQWR HQ XQ VREULR SDLVDMH DSRFDOuSWLFR GH JRWDV WXUELDV TXH HPSDSDQ WRGR HVWH HVWDPSDGR GH OXJDU 8Q JDOJR JULV VH LQWHUSRQH GXUDQWH EUHYHV LQVWDQWHV HQWUH DTXHO SJLO RPL IDQWDVPDR QR VR HVH
 6. 6. +DFH IUuR 0L WDSLFHUuD OR VLHQWH 3HUURV TXH OORULTXHDQ VREUH OD HVFHQD D OR OHMRV PH JXVWDUuD HPSOHDU OD SDODEUD OHWDQuD SRU OR FHUFD TXH HVWj GH VHU OHMDQuD SHUR QR HVFXFKq D SLHGDG
 7. 7. PDXOOLGRV PHQRUHV DQ FDOLHQWHV DSDJDGRV SRU ORV QHXPjWLFRV D OD YXHOWD GH ORV SDVRV ORV KDEUjQ FXELHUWR FRQ URSDV FRPR VL IXHUDQ FDGjYHUHV KXPDQRV
 8. 8. RFLQD UDER HQ ORV KRJDUHV GHO YHFLQGDULR /HYDQWR ORV RMRV PDUURQHV DO FLHOR FRQWHPSOR OD OXFKD QR DUUHGUR DQWH OR EUXPRVR GHO DVXQWR
 9. 9. SHVH D PL LQIDXVWR UHFRUGDUVLHPSUH EHOLJHUDQWH
 10. 10. GHYRUR ORV FDEDOORV D PRUGLVFRV 7DO YH] XQ SRFR IUXVWUDGR SRU HO GqELO FKRUULOOR GH IHUWLOLGDG TXH SXHGR DUURMDU HQ HVWRV PRPHQWRV 6H PH YLHQH D OD FDEH]D TXH FXDQGR WHQJD XQD KLMD ¢GH GzQGH UHFUHDUj OD GXO]XUD GH XQRV RMRV TXH OH PLUHQ GHVGH DUULEDquot;
 11. 11. $KRUD QR HV PjV TXH XQD SHTXHxD GHELOLGDG 0H GLJR 3URVLJR OD PDUFKD SRU VL SHQVDEDLV TXH PH KDEuD GHWHQLGR $KRUD HO JDOJR KD GHVDSDUHFLGR KD TXH WHQHU FXLGDGR FRQ ORV PXHUWRV GH HVRV QR WH SXHGHV ILDU SRUTXH QXQFD GLFHQ QDGD SDUHFH TXH FDOODQ QR VH OHV HQWLHQGH
 12. 12. 0LV SDWDV VH PDQFKDQ GH D]XIUH FDUEzQ SURYHQLHQWHV GH ODV PLQDV FHUFDQDV D OD SREODFLzQ 1R KD QDGD FHUFDQR TXH PH ODPD HO SHFKR TXH QR VHD HO DEULJR TXH YLVWR 0RUGLVTXqR PLV ODELRV FRPR VL IXHUDQ XQ SH]zQ DUGLHQGR HQ VDOLED HV OD FDUQH TXH VH KDFH
 13. 13. 1R KD KRUPLJDV HQ OD ERFD GH OD WLHUUD SRUTXH HV RWRxR D LQYLHUQR OD IHOLFLGDG TXH QR VH FRPSUD VH FRQVWUXH DVu DOJXLHQ KD TXHPDGR HO SDVR GHO SDUTXH GH OD RUQLVD (VWH SDVR KDELOLWD OD HQWUDGD OD VDOLGD GH OD WUDVWLHQGD GHO SDUTXH 8Q EUD]R JUXHVR GH jUERO TXH KDEuD GDGR IRUPD D XQD YLJD GH PDGHUD
 14. 14. FRQYHUWLGR DKRUD D HVFDOzQ $O WUDVSDVDU OD FROXPQD TXH KDEuD GLYLVDGR OR KDOOR WHQGLGR HVFDPDGR GH JULV QHJUR GLVWLQWR DO TXH SURYLHQH GH ODV PLQDV JULV QHJUR FRPR XQ SHVFDGR VRUSUHQGLGR SRU XQ LQFHQGLR /R KDQ TXHPDGR D FRQFLHQFLD 3LHQVR FDVL SRU QHFHVLGDG HUFD GH OD PDOOD PHWjOLFD YHUGH FRPLGD SRU HO z[LGR TXH UHFRUWD HO SDUTXH DVLHQWDQ XQRV LJOXHV GH SHUVRQDV TXH TXHPDURQ OD FRQFLHQFLD HQ RWUR SDuV HQ OD OHMDQuD GHO QXHVWUR
 15. 15. UXMLHQWH HQ OD SLVDGD GLVWUDLGD FHGLHQGR VX VROLGH] EDMR HO SHVR OD SLVDGD H[SURSLDGR GH XQD YH] SRU WRGDV GH VX HVHQFLD OWLPD /R KDOOR HQ VX OXJDU KDELWXDO FXDQGR HQWUDV GHVGH RWUR SXQWR GHVGH OR OHMRV PX LQDGYHUWLGR GHO FRQMXQWR GHO SDUTXH SHUR YLWDO SDUD VX GHVHQODFH 9LWDO SDUD VX GHVHQODFH XDQGR WUDVSDVDV HO FDPSR DELHUWR GHO SDUTXH DOFDQ]DV HO SjUDPR FRPLHQ]DV D WHQHU D WX DOFDQFH HO PXUR D OD L]TXLHUGD HO FHQWUR FuYLFR DEDQGRQDGR D OD GHUHFKDYLGULHUD GHO DEDQGRQR
 16. 16. DO IRQGR VH HULJH OD DFHUD DUPDGD DO RWUR ODGR GH DTXHO TXH KDEuD VLGR XQ EUD]R JUXHVR GH jUERO
 17. 17. /D DFHUD DUPDGD SUHSDUD HO GHVHPEDUFR (O HVFDOzQ KDEuD VHUYLGR SUREDEOHPHQWH SDUD XQ SDUFKH GH ODV QHFHVLGDGHV $KRUD D QR UHVSRQGH DO VLVHR GH SDVRV 1R UHVSRQGH XHQWR ODV EDMDV SRU GuDV GHVGH TXH QRWq HO KHFKRHO DWHQWDGR
 18. 18. $KRUD PjV DKRUD D QR HV 1R HVWj 1R KD VLOHQFLR SDUD FXHVWLRQDUVH XQD SUHJXQWD QR UHVSRQGLGD 1R FHQL]DV 1R QHJUR 1L VLTXLHUD JULV PH]FODGR FRQ OD DUHQD GHO SDUTXH WL]QDQGR OD DFHUD GHO IRQGR )UDQMD 5H]D FRQWLQD
 19. 19. 3' 0L TXHULGR VHU LQTXLHWR ¢GzQGH GHMDVWH ORV DSXQWHV ORV SXQWRV GH OD PDxDQDquot; /RV GHVFXLGRV FRQ ORV TXH WH SURYHR VRQ HQRUPHV QDYLRV GH SDSHO TXH VH VXPHUJHQ DO HPSDSDUVH W DSURYHFKDV SDUD SHUGHUOR WRGR GH WL]D R OR OOHQR HQWRQFHV WRGR FRQ ODV SXQWDV GH PLV GHGRV QR WH FRPSUHQGR PH HVPHUR HQ OLPSLDU SDUD LQWHQWDUOR KDJR HVIXHU]RV ODQ]R HVFXFKDV GH DJXD FRPR VL IXHUD WX DJXDGRUD QXHVWUR DPELHQWH VHFR VH KXPHGHFH PH GHMDV EODQGD PH KDFHV FRVDV ERQLWDV SHUR R D PH KH KHFKR EXFHDGRUD W GHFLGHV FRQYHUWLU OD WL]D HQ WLQWD
 20. 20. QR WH FRPSUHQGR OR OOHQR HQWRQFHV WRGR GH PDQRV EUD]RV SDUD HVWUHFKDUWH PHMRU QRV H[WUDxDPRV D WH SXHGR WRFDU HQWRQFHV D QR KD QDGD TXH HQWHQGHU OR TXH HV SDUD XQD ¬QJHOD HQ /LWXDQLD

×