Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ZZZFROHFWLYRDXWRERPEREORJVSRWFRP
SRU ' 7RYL )UDQMD 5H]D ' 5RWXUD 'HFHQWH
¢48Ê +(+$6 '( 0(126quot;
(//$
(Q SHGD]RV
VH PDUFKLWDQ ORV SXQWRV ILQDOHV
9HG ODV LPjJHQHV
FXDQGR HQWUH HOOD
VLQ DFRVR
HO GLVWLQWR WHPEORU GH HOOD
SHOR E...
3RGUj SDUHFHU
        TXH KR
             HV VX FXPSOHDxRV
                      ...
-XQWR D ODV EUDVDV
GHJROOD ORV VHFUHWRV
FRQ VtQGURPH
        GH GHVRULHQWDFLyQ FRQVWDQWH
             ...
¢4Xq KHFKDV GH PHQRVquot;
0DxDQD GH ILQDOHV
LQYLHUQR
FRQ VX HQRUPH HVWXID GH IRUMD
PDGHUD GH YHWDV
OD PHVD VRSRUWDEOH
 XQD FKLPHQHD
TXH VH GHMD PLUD...
8QD PXMHU VH GHVSRMD GH OD FROFKD
GH UHWD]RV GH VLOHQFLR
VH OHYDQWD GHO HVFDOzQ GHO VXHxR
7UDVTXLODGD
QRWDEOH
HVFDUSDGD
WH...
$QGD YDJD KDFLD OD FRFLQD
YD D SUHSDUDU SRVWUHV
PDWLQDOHV GH QRYLHPEUH
GLVSDURV GH LPDJLQDFLyQ
REMHWRV LQILHOHV«
PRQWRQHV ...
7UDV SUHQGHU ODV OODPDV GHO FDORU
VH HUJXH
5XPLD VX TXHKDFHU
 OR TXH DHU
OH FRQWz VX QLxD GH ORV UHFDGRV«
3DODEUDV TXH RUJ...
(OOD SUHILHUH TXH OH FXHQWHQ ORV VXFHVRV
SDUD QR VHQWLUVH FRDUWDGD
7HOHJUDPDV GH PjV GH FLQFR NLOyPHWURV
VLQ TXH SDVHQ KDPEUH
QL PDOGLJDQ D FRQFLHQFLD
PDWDQGR D ODV JUDQGHV VHUSLHQWHV MDPjV...
(OOD HV SUjFWLFD
5HVSLUD GH OR UHPRWR
5HVSLUD GHO KRUQR
5HVSLUD OD SULPHUD FRPLGD GHO GuD
FRPR SUHFLRVD PRQHGD
TXH DEUH ORV SjUSDGRV DO GLI...
/DV FKDERODV SUz[LPDV
FRPR jUEROHV
HQ XQ ERVTXH WXOOLGR GH OX]
JLPRWHDQ IRQzJUDIR
VXV GHVWHOORV GHVWDUWDODGRV
ODGULGRV D O...
(QIHUPRV
SRUTXH WRGRV HVWDPRV XQ SRFR HQIHUPRV
 XQ SRFR SHUGLGRV
(QIHUPRV TXH OOHJDQ
D XQ OXJDU
KHFKR GH SDSHO GH DOXPLQLR
HQIHUPRV TXH VH KDFHQ
GH QDFHU HQ HO SURSLR GHVSHUGLFLR
SODWHDGR...
2WURV LJXDOHV
GHVREHGHFHQ D HVWD REHGLHQFLD GDGD
SRUTXH HQVHxDQ VXV FXHUSRV GH ORER
GRQGH ODV SLHOHV
DQGXYLHURQ
GqELOHV F...
(Q VXV YLGDV RVFXUHFLGDV
FRPR ODV GH ORV GHPjV
TXH VH PDQWLHQHQ DO RWUR ODGR
FRFLQDQ ODV PLVPDV SDVLRQHV
FXDQGR ORV VHQWLP...
3HUVLJXHQ VzODPHQWH OHxHUDV
SDUD HO IXHJR DqUHR GH OD PDxDQD
TXH DXQTXH TXHPH VLQ DODV
PXHUH SRU XQR PLVPR

PXHUHQ SRU XQR...
(OOD
RFXOWD SRU VX YHQWDQD DELHUWD
GHYRUD GH XQD PDQHUD SUHVHQWH
FRPR XQD YR] PjV EDMD
GLVXHOYH ORV VRQLGRV
D FDPELR GH JH...
0DxDQDV GH PDGUHV GLVWDQWHV
 HOOD TXH WDPELqQ HV XQ SRFR PDGUH
/DV KRMDV VRQ D DPDULOODV
VLQ OD OX] GH RWRxR
D ODV FLQFR ...
(O VXHxR
TXH GXUDQWH WRGR HO GuD
SDUHFH VRUWHDUQRV GH XQ VDOWR
DUGH GH QXHYR
WUDV OD UHMLOOD GH ODV EUDVDV
FRPR PLUDGDV SH...
/D EODQFXUD TXH OD SUHFHGH
VH DQWRMD
FRPR XQ WLF
TXH IXHUD D LQYDGLUOD
SHUR VH DEUH GH JROSH
VX VHU VDOYDMH
TXH RWURV KDQ ...
XQ VLWLR VLQ VLWLR
XQ YDFuR WDQ OOHQR
SRU GRQGH FRUUHU GHVDSDUHFHU
'HPROHGRUD FRPR HQ XQD SULPDYHUD
VX WDOOD UHYLHQWD
         OD FRVWUD HQGXUHFLGD
                ...
RQ OD WH] DGRUDEOHPHQWH FODUD
 KDVWD ORV RMRV FDVL D]XOHV
GH OD QXERVLGDG YDULDEOH
VXV PDQRV EXVFDQ
UHQRYDGD EDMR HO OHFKR...
GHVSXpV
HO PXQGR
3$,6$-( +80($17(
0HPRULDV URMDV
/DV KRMDV
      KDQ GHMDGR
HO DPDULOOR
      GH ODV FLQFR PHGLD
                  SRU OD WDUG...
3HUVRQDV GH OD FDOOH
DEDQGRQDQ SUHQGDV URSDV
VREUH ODV FRSDV GH DUEXVWRV
VXV PuQLPDV KRMDV
 RWURV FDOYRV
UDSDGRV KDVWD OD ...
PjV WDUGH DOJXLHQ ODV UHFRJHUj
VHLV GH OD WDUGH
FDVL EODQFR QHJUR
PX PDWH
DO ERUGH GH OD SHQXPEUD GH LQYLHUQR
    ...
7RGDYtD QR KD YLHQWR
TXH VH OOHYH ODV KRMDV
FROJDQWHV GH ORV SDUDtVRV
D SXQWR GH VHU LQHUWHV
«
            ...
7UDQVERUGRV
6H[R
DIHFWDFLRQHV
 DPRU SURSLR
VDWLVIDFFLRQHV GH VDQJUHV
FXDQGR ORV WHURV
SDVDQ OD HUPD
GH PHV D PHV
        ...
/D ORFRPRWRUD PDGUH KXPHD EODQFR
FDPSR D WUDYqV
GH ORV GHVWHOORV GHVWDUWDODGRV
VREUH ORV JLJDQWHVFRV GH XUDOLWD
VREUH XQD...
3RU HO SDLVDMH IHUURFDUULO
DO H[WHULRU
D OD SODQLFLH
FRQ VXV DOWHUFDGRV
   GH URFDV
   DEDQGRQRV
D OD FDOPD LUUHPLVLE...
¢48Ê +(+$6 '( 0(126quot;
Ê/
2VDPHQWDV
RULQHV DQLPDOHV
QDFLPLHQWRV GHVFRQRFLGRV
GLVFXOSDV EVTXHGDV
YDULRSLQWRV SDUWRV
LUUXSFLRQHV
PjV R PHQRV MXVWLIL...
$KRUD HV qO
8Q LQGtJHQD
TXH D YHFHV VH DVXVWD
   SRUTXH QR
UHFRQRFH ODV SDODEUDV
 QR VLQ FLHUWR GHVFRQFLHUWR

QDGLH SLGH...
9HGDV DELHUWDV
HQ LQYLHUQR SRUTXH HV LQYLHUQR
SRUTXH D OR HV
FDGD QRFKH
FDGD PDxDQD
HOLJH VX SURSLD PLVHULD
FRQ HQFDQWR
VX...
WDPELqQ GXHUPH
FXDQGR QR GXHUPH
 QR OR KDFH
FXDQGR GXHUPH
«
MLQHWH D SLH
       FRQ ORV GHGRV
           ...
¢4Xq KHFKDV GH PHQRVquot;
/D JHQWH GLFH FRVDV
WDPELqQ FXDQGR VXHxD
ÊO FRFLQD OHHQGDV FRPR QDGLH
 ODV YD FRPLHQGR
PDVWLFD FRQ PRUGLGD GH RUR
HO KXPHR GHO SHUIXPH
VREUH XQD FDGHQD GH SHUIXPHV...
3XHGHV FUHHU
TXH WH EXVFD
«
TXH RV EXVFDQ D DPERV
«
FRPR SDODEUDV GHVSDUHMDGDV
«
FRPR VXLFLGDV IURQWDOHV
       ...
/D JHQWH GLFH FRVDV
 WRGR WLHQH
       XQD PDQHUD
             GH FODYDUVH
              ...
TXH DVHVWDUj XQD FXFKLOODGD D OD PHVD
FRQ FXFKLOOR FDUQLFHUR HO VRQLGR HVWDUj DPSOLILFDGR
$SRDUj ODV PDQRV HQ OD PHVD FRQ HO FXFKLOOR FODYDGR
 GLUj GLULJLqQGRVH D SEOLFR µSjJ ¶
5HWLUDUj ODV PDQRV GH OD VXSHUILFL...
1DGLH MRGH D QDGLH
QDGLH OORUD SRU QDGLH
SDFLHQWHV
WRGRV PHQWLPRV
WRGRV KXLPRV
9(67,56( 3$5$ /$ %86$
VLQ SDUHFHU TXH VH WHQJD QRPEUH
ÊO OXFH VX FDSXFKD
FRPR VL IXHUD VRPEUHUR GH ERPEuQ
 KD FDPELDGR OD FKDTXHWD
SRU HO VXGDULR GH VX DEULJR
SDQWDOyQ QHJUR
FD...
PLHQWUDV IDGH LQ OX] GH HVFHQD
RQ OX] DUULED
qO VH GLULJH KDFLD SHUFKHUR
6H TXLWD OD FDSXFKD
VH GHVFXEUH GH OD FKDTXHWD
SD...
6XHQD JHQWuR FRPR HQ *UDQ 9uD0DGULG
LUFXOjQ SHUVRQDV FRQ PjVFDUDV QHJUDV
OLFUD QHJUD
 DEULJRV LJXDOHV
6XHQD PHORGuD
DH WX...
ÊO HV REVHUYDGRU
(Q XQ PRPHQWR VH UHXQHQ ORV GLH]
%DM OD µPVLFD¶
8QR GLFH
µFUHH TXH ORV GHPjV¶
YROYLHQGR OD FDEH]D KDFLD ...
5HODWLYL]D VREUH OD GLVWDQFLD
TXH OR DOHMD R OR DFHUFD
GH OR TXH HOLJH
GH TXLqQ HOLJH
DGHQWUjQGRVH HQWUH DOWHUFDGRV
«
OD F...
0LHQWH
DVHVLQD
KXH
MRGH
OORUD
VH HQFDQWD
 HQFDQWD
VH SURSDJD SRU OD FLXGDG
KHFKR GH FDOOH

¢4Xq QRPEUH WH SXVLHURQ HVWSLG...
7 DUPD
     WUDEDMD
          SRU WX EHQGLFLzQ
QR KD FRQGHQD
 ORV EDUTXHURV
         D QR SLGHQ PR...
GLVXDGLGRV
SUHSDUDGRV SDUD WHQHU PLHGR D DWDFDU
SDUD UHVSRQGHU D OD LQFzJQLWD FRQ
1DGLH UHVLVWH«

(QJRUGDU QXHVWUDV YDFDV ...
$JXD SDUD OD QXFD SRU IDYRU
3DUD FUHHU FRPR qO
TXH D YHFHV
FUHHPRV OOHYDU FROJDGR
XQ FDUWHO TXH UH]D
5(203(16$
/Î1,$ $/ 1257(
$ 9HFHV
ORV JROSHV
QHFHVLWDQ GH XQD YDFXQD
SRU HVR KR
qO VH KD OHYDQWDGR
PLUDQGR SRU OD YHQWDQD
FzPR SDVD HO FLHOR FRQ WUH...
KDVWD TXHGDUVH
 FRPR SHVFDGR GLVHFDGR
6H FXEUH FRQ XQLIRUPH GH FD]DGRU
GH WUDQVHQWH
6XEH FXHVWDV
ORV JUDYHV
HO QHJUR VREUH HO D]XO PDULQR
 ODV ERWDV GH FXHUR
W...
EXHQ VDERU GH ERFD SDUD VDOLU
'LVSXHVWR D FDOOHMHDU
DXJXULRV SDUD DSDUHFHU DOJXLHQ
FRQ VRQULVD GHVOXPEUDQWH
PDQHMDQGR XQ ILOR UHVSODQGHFLHQWH
KDVWD HQWR...
ÊO VH VLHQWH HQ HVWH PRPHQWR
OHQWR ERUUDFKR
LQH[RUDEOH
WLHVR
IUHQWH D OD LGHD
TXH WLHQH GH KRJDU
FRQ ODELRV FXUYRV
 JDUJD...
qO VH VLHQWH
VDOYDMH H[WUDxR
FRPR OR SXHGD VHU
OD VROHGDG OD LJQRUDQFLD
$032 $%,(572
D HQ HO H[WHULRU
PLUD D XQ ODGR
 D RWUR
FRQ WHPRU
FRQ RWUDV FRVDV
SHUR WDPELqQ FRQ WHPRU

WRGR GD SDVR D DOJR

FRQRFHU D R...
7LULWD
FRQ OD FDEH]D UHGRQGD
HQWUH ORV KRPEURV
GHVLVWLGR GH ODYDUVH
 VX KRJDU HV HO TXH HV
 DXQTXH OR GHMH D VRODV
 SDUD Q...
1R SDUHFHV VHQWLU IUuR«
'LFH XQD YR] EDMD
ÊO LJQRUD HVD SRVH WHDWUDO
TXH WLHQH OD DILUPDFLyQ
TXH WRGRV DGRSWDPRV
 WRGRV SD...
DPLQD VROR
 QR
VX FDEH]D UHGRQGD
QR HV WRQWD
QL FDUHFH GH VXWLOH]DV
VXUJH DQWH qO
XQD PLUDGD
RSRUWXQD GH ORV OXJDUHV PjV L...
(6 325 (//$
XQD GH ODV SRFDV FRVDV SRU ODV TXH IUHFXHQWD
3HGLU SHUPLVR D VX FKLTXLOOD
                IXH HO LPSXOVR TXH qO WXYR
                  ...
XQ HQFDQWR GH SURQWR
XQ HQFDQWR TXH GH SURQWR
              OH KDFH VHU RSWLPLVWD
(OOD
$OJXLHQ D TXLHQ HQFRQWUDU
XQ YLVLEOH FDEHOOR WUDVTXLODGR
TXH KD FUHFLGR
XQ WDQWR
GHVGH XQ HQWRQFHV
DO PDUJHQ GH qO 

/D LQ...
(VWH WLSR GH FRVDV LQHYLWDEOHV
VRQ ODV TXH OH LPSXOVDQ D EXVFDU
D DOJXLHQ D TXLHQ HQFRQWUDU
WUDV XQ SRQLHQWH GH DOHJUuD
GH...
3RUTXH DWUjV TXHGD D
XQ SULQFLSLR SHUVXDGLGR
 DKRUD qO
FRQIXVR FRPR HQWRQFHV
SRUTXH HOOD HVWj DXPHQWDGD HVSHVD
GHODQWH GH...
HO VLOHQFLR TXH HUD XQ URWR«
$KRUD HOOD
       HV XQ HOOD
 qO

 qO SXHGH LUVH FRUULHQGR D XQ OXJDU DSDUWDGR
FRQ HO FXHUSR IORMR
 FRQ FDUD GH KRPE...
EDMR
JDWLOOR IiFLO
XQ FRUD]zQ TXH ODWH
 SDUD GHMDU GH SHQVDU
 FRQ VX WDQ QHFHVDULR
 H[FHVR GH FRPSDxHULVPR
(VR QR OH YD D YDOHU D qO DKRUD

6L HOOD PLUD
OH SDUHFHUj
XQD OXFKD
FRPR TXLqQ SLGH DXGD
FRQ VXV VRSDV
 VXV SURHFWLOHV
 ...
«
(OOD DPD OD ROD SDVDMHURV GH WLHUUD
VDEH KHFKDU GH PHQRV WDPELqQ
YLYLU GH OD SHTXHxH]
GH OR VLPSOH
HVR HV OR FRPSOLFDGR
(OOD UHVSLUD GH OR UHPRWR
HV SUjFWLFD
GHYRUD HO SUHVHQWH
D FDPELR GH JHVWRV PLUDGDV
«
EODQFD
VDOYDMH
«
       ...
/D WDOOD KD UHYHQWDGR
OD SLHO HVWj DELHUWD
 HO HVSDFLR UDVJDGR
«
$ OD PDOD YR]
VH OH TXHEUz
VX PDOD YR] 
XQD GHFHSFLzQ FRQVWDQWH
TXH QR FHVD D GHVKRUDV
(O HQFDQWR
ORV GHVHRV
TXH KDFHQ VRQULVD
PRVWUDQGR EODQFR TXH IXH EODQFR
«
OR KXPDQR
XQD FRVD JURWHVFD
TXH QR UHSUHVHQWD Pj...
(OOD
ÊO
WRGRV
FXUDGRV GH HVSDQWR
(OOD
OD UXELD
TXH ERVWH]D PRUHQD
FDVWDxD
SXHGH TXH FRQ VXV RMRV RVFXURV
KDVWD VXV ODELRV RVFXURV
«
VX SHOR RVFXUR
VX DOLVR...
EODQFXUD FRPR GH UDVJRV GH XQ DGROHVFHQWH
GHVYDOLGD VROLWDULD HQ RFDVLRQHV
XDQGR qO UHFXSHUD HO FRQRFLPLHQWR
PDO HQWHUUDGR
HQWUH GHVRUGHQ
GHVFXEUH TXH XQR KXHOH
D OR TXH D XQR OH SRVHH
    ...
(QWUH HO GHVRUGHQ
XQR UHVSLUD GH ODV EROVDV GH DLUH
TXH QDGLH PjV UHVSLUD
XQ UHJDOR
SUXHEDV GH OR TXH D XQR
       ...
(OOD HV XQ FLHOR FRPR RWUR
TXH UHVSLUD VX SURSLR DLUH
DLUH TXH QXQFD YHV GH FHUFD
 DXQTXH VLHPSUH HVWq DOOu
 «
 DKu
 qO HO...
RQTXLVWDU OD SHQtQVXOD
             SRU HO VRO
WDO YH] SRU VX LQWHUqV
SRU DSUHQGHU
VDEHU
VHQWLU RUJXOOR
VLOHQ...
PjV R PHQRV
OR TXH GH DOJXLHQ FRPR HOOD FXDOTXLHUD
VH SXHGH VHQWLU
«
72'2 '$ 3$62 $ $/*2
DOJR GH FRPLHQ]R
$KRUD
HO YDFuR VH LPSRQH
           VREUH HO VLOHQFLR
 ODV FRQYHUVDFLRQHV
OOHQDV GH GLVWDQWHV VLOHQFLRV

6DEHPRV...
«
SRUTXH D XQR QR OH GHMDQ
GHVSHGLUVH WDQ IiFLOPHQWH
FRQ PjV FDULFLDV
PjV SDODEUDV
TXH KDFHQ FDXVD DIHFWR
PjV FRPSOLFLGDG
 ...
/D OOXYLD GH FLFORV
SUHFLD PXMHUHV FRPR HOOD
PHOD]D GH LQYLHUQR
SHJDGD D OD WLELH]D
 DO RORU
GH PXMHUHV FRPR HOOD
«
D OHFK...
VzOR XQ SRFR
 «
3RU HO HQFDQWR
 ORV GHVHRV
GH TXH WRGR
GD SDVR D DOJR
DOJR GH FRPLHQ]R
RPR D ODV GLH]
GH XQD PDxDQD FRQ VRO
RPR XQ EHEq
PDQWHQLGR HQ HO KXHFR GH XQ EUD]R
EHVjQGROH FRQ HO KRPEUR
PHVDQGR FRQ ORV...
/HMDQuD
SUR[LPLGDG
OD IULDOGDG HO HVWzPDJR YDFuR
 ORV UHFXHUGRV
TXH D QR SHUWHQHFHQ D OD FDUQH
«
 QRVRWURV
VLHPSUH LQH[SH...
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Conocer a alguien
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Conocer a alguien

917 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Conocer a alguien

 1. 1. ZZZFROHFWLYRDXWRERPEREORJVSRWFRP SRU ' 7RYL )UDQMD 5H]D ' 5RWXUD 'HFHQWH
 2. 2. ¢48Ê +(+$6 '( 0(126quot;
 3. 3. (//$
 4. 4. (Q SHGD]RV VH PDUFKLWDQ ORV SXQWRV ILQDOHV 9HG ODV LPjJHQHV FXDQGR HQWUH HOOD VLQ DFRVR HO GLVWLQWR WHPEORU GH HOOD SHOR EODQFR JULV TXH SDUHFH HO FDVWDxR UXELR WUDVTXLODGR (OOD TXH DPD OD ROD GH SDVDMHURV GH WLHUUD VX YLHQWUH YDFuR GH QLxD ERQLWD TXH FRFLQD HPEDUD]RV
 5. 5. 3RGUj SDUHFHU TXH KR HV VX FXPSOHDxRV R VX QDFLPLHQWR TXH OH KDQ UHJDODGR PDV TXH XQ PDSD GH ODV FRVDV TXH IDOWDQ PDWDQGR KRUDV VRQURMRV FUuWLFRV HQ XQ EDUULR SODQWDGR GH FDUDV FRQ HO PXQGR HQWUH ODV FHMDV«
 6. 6. -XQWR D ODV EUDVDV GHJROOD ORV VHFUHWRV FRQ VtQGURPH GH GHVRULHQWDFLyQ FRQVWDQWH GH ODQ]DGRUD GH SHVR« GuDV GH HVWDU XQ SRFR SHUGLGD HQ HO FLHOR GH KR PLHQWUDV SLHQVD«
 7. 7. ¢4Xq KHFKDV GH PHQRVquot;
 8. 8. 0DxDQD GH ILQDOHV LQYLHUQR FRQ VX HQRUPH HVWXID GH IRUMD PDGHUD GH YHWDV OD PHVD VRSRUWDEOH XQD FKLPHQHD TXH VH GHMD PLUDU PLUDU PHFLGRV SRU ORV UXJLGRV FUHPDWRULRV
 9. 9. 8QD PXMHU VH GHVSRMD GH OD FROFKD GH UHWD]RV GH VLOHQFLR VH OHYDQWD GHO HVFDOzQ GHO VXHxR 7UDVTXLODGD QRWDEOH HVFDUSDGD WHxLGD GH HGDG FDVWDxD UXELD SHUR WRGDYtD YLYD VX SHTXHxH] HO FRORU WuPLGR GH VXV RMRV
 10. 10. $QGD YDJD KDFLD OD FRFLQD YD D SUHSDUDU SRVWUHV PDWLQDOHV GH QRYLHPEUH GLVSDURV GH LPDJLQDFLyQ REMHWRV LQILHOHV« PRQWRQHV DYLYDGRV D RULOODV GH OD PRUGHGXUD GH XQD PLQLDWXUD QR KD SUHRFXSDFLyQ FXDQGR MXHJD FRQ OD OLQWHUQD PjJLFD GHVGH OD OHxHUD
 11. 11. 7UDV SUHQGHU ODV OODPDV GHO FDORU VH HUJXH 5XPLD VX TXHKDFHU OR TXH DHU OH FRQWz VX QLxD GH ORV UHFDGRV« 3DODEUDV TXH RUJDQL]DQ WyPERODV ]DU]DV FDVHUDV GHVGH HO PLVPR PLPR FRQFXUVRV GH HVSHUDQ]D SRU OD PDxDQD GHVSXpV GH OD GXGD«
 12. 12. (OOD SUHILHUH TXH OH FXHQWHQ ORV VXFHVRV SDUD QR VHQWLUVH FRDUWDGD
 13. 13. 7HOHJUDPDV GH PjV GH FLQFR NLOyPHWURV VLQ TXH SDVHQ KDPEUH QL PDOGLJDQ D FRQFLHQFLD PDWDQGR D ODV JUDQGHV VHUSLHQWHV MDPjV YLVWDV WRPDQGR VHFUHWRV TXH GHVDIuDQ D FXDOTXLHUD D FRQWDUORV KDEODU FRQ XQR PLVPR FRPR DQWtGRWR FXUDWLYR
 14. 14. (OOD HV SUjFWLFD
 15. 15. 5HVSLUD GH OR UHPRWR 5HVSLUD GHO KRUQR 5HVSLUD OD SULPHUD FRPLGD GHO GuD FRPR SUHFLRVD PRQHGD TXH DEUH ORV SjUSDGRV DO GLIXQWR /D IRUMD GH OD FRFLQD FRQVSLUD FRQ HOOD
 16. 16. /DV FKDERODV SUz[LPDV FRPR jUEROHV HQ XQ ERVTXH WXOOLGR GH OX] JLPRWHDQ IRQzJUDIR VXV GHVWHOORV GHVWDUWDODGRV ODGULGRV D ODV SXHUWDV VL KD DOJXLHQ HQ FDVD 7RGR GD YXHOWDV HQ ORV FXHQFRV HEULRV ¢3DUD TXLqQHV VHUjQ ORV DOLPHQWRV TXH SUHSDUDquot; ¢TXq KHFKDV GH PHQRVquot;
 17. 17. (QIHUPRV
 18. 18. SRUTXH WRGRV HVWDPRV XQ SRFR HQIHUPRV XQ SRFR SHUGLGRV
 19. 19. (QIHUPRV TXH OOHJDQ D XQ OXJDU KHFKR GH SDSHO GH DOXPLQLR HQIHUPRV TXH VH KDFHQ GH QDFHU HQ HO SURSLR GHVSHUGLFLR SODWHDGR GH XUDOLWD 9qUWHEUDV TXH SDUD FRPSRQHUVH DQGDQ YDJDV «
 20. 20. 2WURV LJXDOHV GHVREHGHFHQ D HVWD REHGLHQFLD GDGD SRUTXH HQVHxDQ VXV FXHUSRV GH ORER GRQGH ODV SLHOHV DQGXYLHURQ GqELOHV FRQ KDPEUH PXGD
 21. 21. (Q VXV YLGDV RVFXUHFLGDV FRPR ODV GH ORV GHPjV TXH VH PDQWLHQHQ DO RWUR ODGR FRFLQDQ ODV PLVPDV SDVLRQHV FXDQGR ORV VHQWLPLHQWRV YHQ HQ OD OOXYLD SURPHWHQ VX VDQJUH SRUTXH QR VH TXHGDQ HQ VXV YLGDV « D TXH KDQ FDuGR HQ HVWD WLHUUD QLFD FDUJDQ QDYDMDV GLRVHV PuRV SDUD FXjQWDV YHFHV PRUGHU FXjQWDV YHFHV LUVH DO GHVHQDPRUDUVH FRQ ODV PHQWLUDV LQILHUQR TXH GXHUPH
 22. 22. 3HUVLJXHQ VzODPHQWH OHxHUDV SDUD HO IXHJR DqUHR GH OD PDxDQD TXH DXQTXH TXHPH VLQ DODV PXHUH SRU XQR PLVPR PXHUHQ SRU XQR PLVPR
 23. 23. (OOD RFXOWD SRU VX YHQWDQD DELHUWD GHYRUD GH XQD PDQHUD SUHVHQWH FRPR XQD YR] PjV EDMD GLVXHOYH ORV VRQLGRV D FDPELR GH JHVWRV PLUDGDV
 24. 24. 0DxDQDV GH PDGUHV GLVWDQWHV HOOD TXH WDPELqQ HV XQ SRFR PDGUH /DV KRMDV VRQ D DPDULOODV VLQ OD OX] GH RWRxR D ODV FLQFR PHGLD SRU OD WDUGH (OOD ODPH UHVXOWDGRV jQJHOHV HOOD SRGUuD OOHJDU D VHU WX GHGDO GH jQJHO
 25. 25. (O VXHxR TXH GXUDQWH WRGR HO GuD SDUHFH VRUWHDUQRV GH XQ VDOWR DUGH GH QXHYR WUDV OD UHMLOOD GH ODV EUDVDV FRPR PLUDGDV SHQVDWLYDV SUHQGLGDV GH GHVWHOORV«
 26. 26. /D EODQFXUD TXH OD SUHFHGH VH DQWRMD FRPR XQ WLF TXH IXHUD D LQYDGLUOD SHUR VH DEUH GH JROSH VX VHU VDOYDMH TXH RWURV KDQ HQWUHJDGR DVu HOOD VLHQWH ODV IXHU]DV SXHGH KXLU FRQ SURQWLWXG FRPR XQ LPSUHYLVWR FXDOTXLHUD VXEH YRODQGR OXHJR PjV DOWR OXHJR DO FLHOR FRQ OD PLUDGD ILMD HQ HO FLHOR
 27. 27. XQ VLWLR VLQ VLWLR XQ YDFuR WDQ OOHQR SRU GRQGH FRUUHU GHVDSDUHFHU
 28. 28. 'HPROHGRUD FRPR HQ XQD SULPDYHUD VX WDOOD UHYLHQWD OD FRVWUD HQGXUHFLGD GHO GuD D GuD DEUH OD SLHO UDVJD HO HVSDFLR
 29. 29. RQ OD WH] DGRUDEOHPHQWH FODUD KDVWD ORV RMRV FDVL D]XOHV GH OD QXERVLGDG YDULDEOH VXV PDQRV EXVFDQ UHQRYDGD EDMR HO OHFKR SRU OD QRFKH VRPEUD GHGRV TXH DFDULFLHQ FXHUGDV«
 30. 30. GHVSXpV HO PXQGR
 31. 31. 3$,6$-( +80($17(
 32. 32. 0HPRULDV URMDV
 33. 33. /DV KRMDV KDQ GHMDGR HO DPDULOOR GH ODV FLQFR PHGLD SRU OD WDUGH
 34. 34. 3HUVRQDV GH OD FDOOH DEDQGRQDQ SUHQGDV URSDV VREUH ODV FRSDV GH DUEXVWRV VXV PuQLPDV KRMDV RWURV FDOYRV UDSDGRV KDVWD OD UDPD QR HV SDUD QDGD YHUDQR
 35. 35. PjV WDUGH DOJXLHQ ODV UHFRJHUj VHLV GH OD WDUGH FDVL EODQFR QHJUR PX PDWH DO ERUGH GH OD SHQXPEUD GH LQYLHUQR
 36. 36. 7RGDYtD QR KD YLHQWR TXH VH OOHYH ODV KRMDV FROJDQWHV GH ORV SDUDtVRV D SXQWR GH VHU LQHUWHV «
 37. 37. 7UDQVERUGRV
 38. 38. 6H[R DIHFWDFLRQHV DPRU SURSLR VDWLVIDFFLRQHV GH VDQJUHV FXDQGR ORV WHURV SDVDQ OD HUPD GH PHV D PHV
 39. 39. /D ORFRPRWRUD PDGUH KXPHD EODQFR FDPSR D WUDYqV GH ORV GHVWHOORV GHVWDUWDODGRV VREUH ORV JLJDQWHVFRV GH XUDOLWD VREUH XQD FDGHQD GH YDJRQHV +XPR EODQFR VREUH ORV SDVDMHURV QDLSHV FD]DGRUHV SDVDMHURV VLPSOHPHQWH SDVDMHURV ODV PLUDGDV HQWUH HOORV VH GLULJHQ KDFLD GHQWUR LQGtJHQD TXH VH DFRJH D ORV RWURV DO VXR SURSLR « VRQ ORV EHVRV FRQ HO FDORU GH TXLHQ HVWj YLYR
 40. 40. 3RU HO SDLVDMH IHUURFDUULO DO H[WHULRU D OD SODQLFLH FRQ VXV DOWHUFDGRV GH URFDV DEDQGRQRV D OD FDOPD LUUHPLVLEOH GH TXH WRGR GDUj SDVR D DOJR
 41. 41. ¢48Ê +(+$6 '( 0(126quot;
 42. 42. Ê/
 43. 43. 2VDPHQWDV RULQHV DQLPDOHV QDFLPLHQWRV GHVFRQRFLGRV GLVFXOSDV EVTXHGDV YDULRSLQWRV SDUWRV LUUXSFLRQHV PjV R PHQRV MXVWLILFDGDV TXLqQ DOLPHQWD D TXLqQ RQ FXLGDGR WDO YH] XQ WUDJR XQ VHJXUR HQ HO FXLGDGR SRU ORV DFFLGHQWHV ULVDV DQWH OD GXGD XQ GHVFRQFLHUWR FRQ WRGD VX PVLFD /D DWHQFLyQ SURFODPD XQ HOHJLGR ÊO 7DO YH] XQ WUDJR WDO YH] PHUR LQFRUGLR SRU VDEHU « 4Xq HPSXMD D TXLqQ D KDFHU TXLqQ HPSXMD D TXLqQ « ÊO ,QGtJHQD FRQ VXV DUPDV REYLDGDV FRPR SDSHO GHUUDPDGR IXJD] SDSHO GHUUDPDGR HQ HVWH PRPHQWR GH DWHQFLyQ HOHFFLzQ
 44. 44. $KRUD HV qO 8Q LQGtJHQD TXH D YHFHV VH DVXVWD SRUTXH QR UHFRQRFH ODV SDODEUDV QR VLQ FLHUWR GHVFRQFLHUWR QDGLH SLGH TXH VH FDOOH SHUR FDOOD KDFH SDODEUDV PXGDV VX KLMR QR HVWj PXHUWR SRUTXH WRGDYtD QR WLHQH KLMRV
 45. 45. 9HGDV DELHUWDV HQ LQYLHUQR SRUTXH HV LQYLHUQR SRUTXH D OR HV FDGD QRFKH FDGD PDxDQD HOLJH VX SURSLD PLVHULD FRQ HQFDQWR VX SURSLR HQFDQWR FRQ DVHVLQDWR TXLHUH OD FDEH]D GH TXLHQ SXHGD PDWDU D VX KLMR
 46. 46. WDPELqQ GXHUPH FXDQGR QR GXHUPH QR OR KDFH FXDQGR GXHUPH « MLQHWH D SLH FRQ ORV GHGRV DJDUUDGRV DO SHFKR KXHVRV FRQ FDUQH GH WLHUUD WLHUQRV FRPR ODV SUHJXQWDV «
 47. 47. ¢4Xq KHFKDV GH PHQRVquot;
 48. 48. /D JHQWH GLFH FRVDV
 49. 49. WDPELqQ FXDQGR VXHxD
 50. 50. ÊO FRFLQD OHHQGDV FRPR QDGLH ODV YD FRPLHQGR PDVWLFD FRQ PRUGLGD GH RUR HO KXPHR GHO SHUIXPH VREUH XQD FDGHQD GH SHUIXPHV TXH GDUjQ SDVR D PjV QDGLHV D PjV H[SHULHQFLDV YDFuDV TXH UHOOHQDU R LQDGYHUWLU
 51. 51. 3XHGHV FUHHU TXH WH EXVFD « TXH RV EXVFDQ D DPERV « FRPR SDODEUDV GHVSDUHMDGDV « FRPR VXLFLGDV IURQWDOHV
 52. 52. /D JHQWH GLFH FRVDV WRGR WLHQH XQD PDQHUD GH FODYDUVH KDVWD HO PDQJR 3jJ 2VFXUR HQ HVFHQDULR 6H RH XQD YR] TXH GLFH µOD JHQWH GLFH FRVDV¶ VREUH HVD YR] RWUD YR] TXH GLFH OR PLVPR SHUR TXH FRPLHQ]D FXDQGR OD  KD GLFKR D µOD JHQWH GLFH¶ $ FRQWLQXDFLzQ RWUD YR] GLFH OR PLVPR SHUR FXDQGR OD  YR] KD GLFKR µOD JHQWH GLFH¶ $Vu KDVWD FLQFR YHFHV 6H TXHGDUj ILQDOPHQWH XQD VROD YR] DFDEDQGR FRQ µGH FODYDUVH KDVWD HO PDQJR¶ FRQ OD SDODEUD µPDQJR¶ VH KDUj OX] VREUH XQD JUDQ PHVD GH PDGHUD PDFL]D XQD SHUVRQD GHVQXGD FRQ PjVFDUD QHJUD
 53. 53. TXH DVHVWDUj XQD FXFKLOODGD D OD PHVD FRQ FXFKLOOR FDUQLFHUR HO VRQLGR HVWDUj DPSOLILFDGR
 54. 54. $SRDUj ODV PDQRV HQ OD PHVD FRQ HO FXFKLOOR FODYDGR GLUj GLULJLqQGRVH D SEOLFR µSjJ ¶ 5HWLUDUj ODV PDQRV GH OD VXSHUILFLH GH PDGHUD VH JLUDUj KDFLD KRPEUR GHUHFKR SDUD PDUFKDUVH GH VHJXLGR KDFLqQGRVH HQ HVH PRPHQWR IDGH RXW VREUH OD SHUVRQD D OD YH] TXH VH PDUFKD
 55. 55. 1DGLH MRGH D QDGLH QDGLH OORUD SRU QDGLH SDFLHQWHV WRGRV PHQWLPRV WRGRV KXLPRV
 56. 56. 9(67,56( 3$5$ /$ %86$ VLQ SDUHFHU TXH VH WHQJD QRPEUH
 57. 57. ÊO OXFH VX FDSXFKD FRPR VL IXHUD VRPEUHUR GH ERPEuQ KD FDPELDGR OD FKDTXHWD SRU HO VXGDULR GH VX DEULJR SDQWDOyQ QHJUR FDJDGR FRPR XQ SDDVR VREULR PRGHVWR EXVFD OD EHQGLFLzQ GH H[WUDxRV « GH H[WUDxDV VREUH WRGR GH H[WUDxDV UHH TXH ORV GHPjV GHEHUuDQ FRQRFHU VX SRHVuD TXH qO GHEHUuD FRQRFHU OD GH ORV GHPjV « *HQWH TXH FDPLQD FRQ VXV DUPDV GHVHQIXQGDGDV WUDV XQD UHFRPSHQVD ,FRQRV RPR ODV FDEH]DV TXH UHSRVDQ VREUH HO FHQLFHUR GH SHTXHxDV KRJXHUDV UHFLqQ DSDJDGDV SHUR IUuDV QR KXPHDQWHV 3jJ DVDKDELWDFLzQ YHQWDQDO DPSOLR FRQ LPDJHQ GH JUDQ jUERO GH RWRxR /D PLVPD SHUVRQD FRQ PjVFDUD QHJUD OXFH VXGDGHUD FRQ FDSXFKD EDMR FKDTXHWD SDQWDORQHV QHJURV FDJDGRV PLUD SRU HO YHQWDQDO GHO TXH SURYLHQH OX]
 58. 58. PLHQWUDV IDGH LQ OX] GH HVFHQD RQ OX] DUULED qO VH GLULJH KDFLD SHUFKHUR 6H TXLWD OD FDSXFKD VH GHVFXEUH GH OD FKDTXHWD SDUD SRQHUVH DEULJR $EUH OD SXHUWD UX]D HO XPEUDO )DGH RXW HQ KDELWDFLzQ IDGH LQ HQ µFDOOH¶
 59. 59. 6XHQD JHQWuR FRPR HQ *UDQ 9uD0DGULG LUFXOjQ SHUVRQDV FRQ PjVFDUDV QHJUDV OLFUD QHJUD DEULJRV LJXDOHV 6XHQD PHORGuD DH WXO FRQ UHWURSURHFFLzQ µSDXODWLQD¶ HQ LQWHQVLGDG GH OXFHV ,PjJHQHV GLYHUVDV GH DFWLYLGDG FDOOHMHUD /DV SHUVRQDV LPLWDQ ODV LPjJHQHV LQWHUDFWXDQGR FRQ HOODV VH VXSHUSRQHQ
 60. 60. ÊO HV REVHUYDGRU (Q XQ PRPHQWR VH UHXQHQ ORV GLH] %DM OD µPVLFD¶ 8QR GLFH µFUHH TXH ORV GHPjV¶ YROYLHQGR OD FDEH]D KDFLD HO REVHUYDGRU 2WUR µTXH qO GHEHUuD FRQRFHU OD GH ORV GHPjV¶ YROYLHQGR WDPELqQ VX FDEH]D HQ GLUHFFLzQ 7RGRV JLUDQ VXV FDEH]DV HQ GLUHFFLzQ 6DFDQ GH VXV DEULJRV FXFKLOORV JUDQGHV SHTXHxRV VDEOHV FRUWRV WRGRV GH FRORU QHJUR RQ µPVLFD¶YR] µJHQWH TXH FDPLQD FRQ VXV DUPDV LFRQRV¶ RQ LPDJHQ GH ELGzQ DUGLHQGR RWURV KXPHDQWHV FRQ ODV FDEH]DV GH ORV HQPDVFDUDGRV VXSHUSXHVWDV
 61. 61. 5HODWLYL]D VREUH OD GLVWDQFLD TXH OR DOHMD R OR DFHUFD GH OR TXH HOLJH GH TXLqQ HOLJH DGHQWUjQGRVH HQWUH DOWHUFDGRV « OD FDOOH HV XQ UHOLQFKR GH YLGULR HQ RFDVLRQHV JUDYH SHUR TXH UHSLWH ODV PLVPDV SDODEUDV OD SDODEUD FXHQWD
 62. 62. 0LHQWH DVHVLQD KXH MRGH OORUD VH HQFDQWD HQFDQWD VH SURSDJD SRU OD FLXGDG KHFKR GH FDOOH ¢4Xq QRPEUH WH SXVLHURQ HVWSLGR KRPEUH EODQFRquot;
 63. 63. 7 DUPD WUDEDMD SRU WX EHQGLFLzQ QR KD FRQGHQD ORV EDUTXHURV D QR SLGHQ PRQHGDV VzOR ELOOHWHV PDQXVFULWRV SLHOHV SLQWDV SDUD SDUWLU KDFLD HO OXJDU GH GRQGH SURFHGH HO HVSuULWX GHO GHVHR « 6RPRV VROGDGRV TXH HVWjQ GH LPDJLQDULR HVD HV WRGD QXHVWUD YHVWLPHQWD QXHVWUR QRPEUH
 64. 64. GLVXDGLGRV SUHSDUDGRV SDUD WHQHU PLHGR D DWDFDU SDUD UHVSRQGHU D OD LQFzJQLWD FRQ 1DGLH UHVLVWH« (QJRUGDU QXHVWUDV YDFDV FRQ SDODEUDV «
 65. 65. $JXD SDUD OD QXFD SRU IDYRU
 66. 66. 3DUD FUHHU FRPR qO TXH D YHFHV FUHHPRV OOHYDU FROJDGR XQ FDUWHO TXH UH]D 5(203(16$
 67. 67. /Î1,$ $/ 1257(
 68. 68. $ 9HFHV ORV JROSHV QHFHVLWDQ GH XQD YDFXQD SRU HVR KR qO VH KD OHYDQWDGR PLUDQGR SRU OD YHQWDQD FzPR SDVD HO FLHOR FRQ WUHQ OHQWR 7RFjQGRVH VH GHVFXEUH JDQJOLR GH D[LOD LQIODPDGD LQIODPDGR FRPR XQD SHORWD GH JROI HQ VX VREDFR GH EUD]R SHJDGR DO FXHUSR VzOR TXH FXDQGR VHSDUD HO EUD]R OD SHORWD QR FDH /H UHVXOWD GLYHUWLGR 8Q FDXGDO GH IXHJR GHVGH HO FXDO VL XQR TXLHUH SXHGH KDFHU OOHJDU DOJR GH SD] FRPR XQD EXHQD YDFXQD SULPHUR FULVLV OXHJR XQ UHPDQVR EODQGLGRV FRPR EDUUDV GH KLHUUR FRQ OD LPSUHVLyQ GH TXHUHU FRQVHUYDU OD UHODFLzQ TXH ORV XQH 8Q KDELWXDPLHQWR GH XQD HWHUQLGDG XQ GuD TXH KDVWD HO PjV UHWLFHQWH DFRVWXPEUDUuD SHUGLHQGR VX PLHGR VzOLGR WDQJLEOH WURFDGR HQ XQD VXHUWH GH H[DOWDFLzQ VXV JROSHV FRPR HVFHQDV GHO GuD PDWDGDV D JROSHV GDQ SDVR D DOJR FRQ PDRU YLYH]D PDUFDV EODQFDV VREUH OD SLHGUD GH OR TXH VH VHFz HQVHJXLGD FRPR XQDV SLHUQDV HQ HO PRPHQWR GH VDOWDU
 69. 69. KDVWD TXHGDUVH FRPR SHVFDGR GLVHFDGR
 70. 70. 6H FXEUH FRQ XQLIRUPH GH FD]DGRU GH WUDQVHQWH 6XEH FXHVWDV ORV JUDYHV HO QHJUR VREUH HO D]XO PDULQR ODV ERWDV GH FXHUR WDFRQD]RV GHMDU FRQWUDV HQ OD SDUWH GH DWUjV UXLGR GH YRFHV OLFHQFLDGDV GXUDV ERWDV OD PHPRULD URMD SRUTXH OD PHPRULD VH DOLPHQWD GH VXHxRV GH UDQDV DEDWLGDV HQ XQ FDPLQR GH JUDYD FRQ ODV EDEDV FDVWDxR RVFXUR HQ VXV FRPLVXUDV « FRQ XQ JUDQ FDUDPHOR HQ OD ERFD «
 71. 71. EXHQ VDERU GH ERFD SDUD VDOLU
 72. 72. 'LVSXHVWR D FDOOHMHDU DXJXULRV SDUD DSDUHFHU DOJXLHQ FRQ VRQULVD GHVOXPEUDQWH PDQHMDQGR XQ ILOR UHVSODQGHFLHQWH KDVWD HQWRQFHV VRQULVD FRQ VHQWLU GH VLPSOH HVSHFWDGRUD FRQ FDVR RPLVR « OD PHPRULD GD YXHOWD GH XQ JROSH D OD KHJHPRQuD GH ORV UHFXHUGRV D EDVH GH DVDOWR VLQ UHFRJHUVH HQ IXQHUDO
 73. 73. ÊO VH VLHQWH HQ HVWH PRPHQWR OHQWR ERUUDFKR LQH[RUDEOH WLHVR IUHQWH D OD LGHD TXH WLHQH GH KRJDU FRQ ODELRV FXUYRV JDUJDQWD GHO RWUR ODGR ODV YLVWDV TXH RIUHFH OD SqUGLGD FXDQGR WUDEDMD HQ FRUUHRV PjV DOOj GHO ODEHULQWR WDWXDGR « VH SXHGH FUHHU HQ XQ FXHUSR GH SXxDODGD FODYDGR KDVWD HO PDQJR FRPR TXLHUHV DXGDUWH QR GHMDV GH KDFHUOR QR TXLHUHV TXH GHMHQ GH KDFHUOR
 74. 74. qO VH VLHQWH VDOYDMH H[WUDxR FRPR OR SXHGD VHU OD VROHGDG OD LJQRUDQFLD
 75. 75. $032 $%,(572
 76. 76. D HQ HO H[WHULRU PLUD D XQ ODGR D RWUR FRQ WHPRU FRQ RWUDV FRVDV SHUR WDPELqQ FRQ WHPRU WRGR GD SDVR D DOJR FRQRFHU D RWUD SHUVRQD TXH WDPELqQ EODQGH VX VRQULVD VX PDQJR ÊO KDFH H[WUDxRV SHUR VH VXPHUJH FRPR SDUHFH TXH OR KDFHQ HQ qO SRU FRPSOHWR KDVWD HO SUHVHQWH KDVWD HO FRUD]zQ TXH HV VX GHGR PjV ODUJR KDVWD HO DKRUD KDVWD HO DGHQWUR FRQ XQ HVWUXHQGR KDELWXDO GH UXLGRV OXFHV (O DLUH FRQ VX KDELOLGDG FRUWDQWH VDFDGR GH DJXD VH DSRGHUD GH OD FDUD GH qO OD QXFD GH qO GH VX GHVQXGR GH GHVQXGHFHV ORV KRPEURV HQWRQFHV GH VX HVSDOGD H[SXHVWD D SURSzVLWR FRPR XQD VHxDO TXH DO YHUOD VH RSULPH HO HVWzPDJR KHULGD WHQVD TXH VH HVWj FHUUDQGR SUHVD GH XQ PLHGR D TXH QR VH SXGLHUD FRPXQLFDU D QDGLH PjV
 77. 77. 7LULWD FRQ OD FDEH]D UHGRQGD HQWUH ORV KRPEURV GHVLVWLGR GH ODYDUVH VX KRJDU HV HO TXH HV DXQTXH OR GHMH D VRODV SDUD QR OHYDQWDU VRVSHFKDV FRQ OD KLJLHQH GHVFXLGDGD WRGR OR FRQWUDULR
 78. 78. 1R SDUHFHV VHQWLU IUuR« 'LFH XQD YR] EDMD ÊO LJQRUD HVD SRVH WHDWUDO TXH WLHQH OD DILUPDFLyQ TXH WRGRV DGRSWDPRV WRGRV SDUHFHPRV LJQRUDU ¢HV HVR VXILFLHQWH SDUD TXH KDOOD OuGHUHVquot;
 79. 79. DPLQD VROR QR VX FDEH]D UHGRQGD QR HV WRQWD QL FDUHFH GH VXWLOH]DV VXUJH DQWH qO XQD PLUDGD RSRUWXQD GH ORV OXJDUHV PjV LQHVSHUDGRV TXH GHVDSDUHFH SURFHGH GH qO QR HO QR D OR WLHQH
 80. 80. (6 325 (//$ XQD GH ODV SRFDV FRVDV SRU ODV TXH IUHFXHQWD
 81. 81. 3HGLU SHUPLVR D VX FKLTXLOOD IXH HO LPSXOVR TXH qO WXYR DO JLUDU VX YLVWD DOUHGHGRU GH OD SULPHUD YH] TXH OD HQFRQWUz ¢4XLqQ HUD HOODquot; ¢TXLqQ HUDV Wquot;
 82. 82. XQ HQFDQWR GH SURQWR XQ HQFDQWR TXH GH SURQWR OH KDFH VHU RSWLPLVWD
 83. 83. (OOD
 84. 84. $OJXLHQ D TXLHQ HQFRQWUDU XQ YLVLEOH FDEHOOR WUDVTXLODGR TXH KD FUHFLGR XQ WDQWR GHVGH XQ HQWRQFHV DO PDUJHQ GH qO /D LQJHQXLGDG UHFHORVD GH qO WDPELqQ FUHFLGD «
 85. 85. (VWH WLSR GH FRVDV LQHYLWDEOHV VRQ ODV TXH OH LPSXOVDQ D EXVFDU D DOJXLHQ D TXLHQ HQFRQWUDU WUDV XQ SRQLHQWH GH DOHJUuD GHVWLQDWDULD GH RMRV GHVHRVRV GHVHRV HQ HO IRQGR
 86. 86. 3RUTXH DWUjV TXHGD D XQ SULQFLSLR SHUVXDGLGR DKRUD qO FRQIXVR FRPR HQWRQFHV SRUTXH HOOD HVWj DXPHQWDGD HVSHVD GHODQWH GH qO SXHGH DVLUOD FRQ OD SURIXQGLGDG SDUDGD PX DWHQWR DO VLOHQFLR TXH HO UXLGR VH KD VDOWDGR FRPR XQ FRUWH GH DLUH FDuGR
 87. 87. HO VLOHQFLR TXH HUD XQ URWR«
 88. 88. $KRUD HOOD HV XQ HOOD qO qO SXHGH LUVH FRUULHQGR D XQ OXJDU DSDUWDGR FRQ HO FXHUSR IORMR FRQ FDUD GH KRPEUH FRQ OD URSD OOHQD GH VDQJUH GH SHUUR
 89. 89. EDMR JDWLOOR IiFLO XQ FRUD]zQ TXH ODWH SDUD GHMDU GH SHQVDU FRQ VX WDQ QHFHVDULR H[FHVR GH FRPSDxHULVPR
 90. 90. (VR QR OH YD D YDOHU D qO DKRUD 6L HOOD PLUD OH SDUHFHUj XQD OXFKD FRPR TXLqQ SLGH DXGD FRQ VXV VRSDV VXV SURHFWLOHV VXV PDQWDV « VX URSD LQWHULRU VzOR SDUD DOPDV
 91. 91. «
 92. 92. (OOD DPD OD ROD SDVDMHURV GH WLHUUD VDEH KHFKDU GH PHQRV WDPELqQ YLYLU GH OD SHTXHxH] GH OR VLPSOH HVR HV OR FRPSOLFDGR
 93. 93. (OOD UHVSLUD GH OR UHPRWR HV SUjFWLFD GHYRUD HO SUHVHQWH D FDPELR GH JHVWRV PLUDGDV « EODQFD VDOYDMH «
 94. 94. /D WDOOD KD UHYHQWDGR OD SLHO HVWj DELHUWD HO HVSDFLR UDVJDGR «
 95. 95. $ OD PDOD YR] VH OH TXHEUz VX PDOD YR] XQD GHFHSFLzQ FRQVWDQWH TXH QR FHVD D GHVKRUDV
 96. 96. (O HQFDQWR ORV GHVHRV TXH KDFHQ VRQULVD PRVWUDQGR EODQFR TXH IXH EODQFR « OR KXPDQR XQD FRVD JURWHVFD TXH QR UHSUHVHQWD PjV SHOLJUR TXH SDUD HO TXH VH VLHQWD LGHQWLILFDGR FXDQGR HOOD YLHQH YLHQH YLHQH « qO SLGH XQ jPDPH GH HQWUH WRGRV ORV jPDPH GHVFDPSDGRV IUHVFRV DQLPDOHV LQWUXVRV LPSURYLVDGRV GyFLOHV HQ HVWD IDEHOD VRSRUWDEOH SUHVHQFLD TXH QR RFXSD OXJDU
 97. 97. (OOD ÊO WRGRV FXUDGRV GH HVSDQWR
 98. 98. (OOD OD UXELD TXH ERVWH]D PRUHQD FDVWDxD SXHGH TXH FRQ VXV RMRV RVFXURV KDVWD VXV ODELRV RVFXURV « VX SHOR RVFXUR VX DOLVR ODUJR XQ OLR GH PHQVDMHV « SHUR VX SLHO HV EODQFD HVR HV VHJXUR
 99. 99. EODQFXUD FRPR GH UDVJRV GH XQ DGROHVFHQWH GHVYDOLGD VROLWDULD HQ RFDVLRQHV
 100. 100. XDQGR qO UHFXSHUD HO FRQRFLPLHQWR PDO HQWHUUDGR HQWUH GHVRUGHQ GHVFXEUH TXH XQR KXHOH D OR TXH D XQR OH SRVHH
 101. 101. (QWUH HO GHVRUGHQ XQR UHVSLUD GH ODV EROVDV GH DLUH TXH QDGLH PjV UHVSLUD XQ UHJDOR SUXHEDV GH OR TXH D XQR OH VHSDUD GH XQ FLHOR UHVSLUDGR
 102. 102. (OOD HV XQ FLHOR FRPR RWUR TXH UHVSLUD VX SURSLR DLUH DLUH TXH QXQFD YHV GH FHUFD DXQTXH VLHPSUH HVWq DOOu « DKu qO HO RWUR HO FRUD]zQ GH HOOD URSD LQWHULRU GH DOPDV
 103. 103. RQTXLVWDU OD SHQtQVXOD SRU HO VRO WDO YH] SRU VX LQWHUqV SRU DSUHQGHU VDEHU VHQWLU RUJXOOR VLOHQFLR VLQ VXPLVLyQ SHUR REHGLHQWH «
 104. 104. PjV R PHQRV OR TXH GH DOJXLHQ FRPR HOOD FXDOTXLHUD VH SXHGH VHQWLU «
 105. 105. 72'2 '$ 3$62 $ $/*2 DOJR GH FRPLHQ]R
 106. 106. $KRUD HO YDFuR VH LPSRQH VREUH HO VLOHQFLR ODV FRQYHUVDFLRQHV OOHQDV GH GLVWDQWHV VLOHQFLRV 6DEHPRV TXH KDVWD FDGD DOED QR YXHOYH D KDEHU XQ VLOHQFLR UHSOHWR « TXH GH PDGUXJDGD FRPHQ]DPRV FDGD HVFXFKDU GH QRPEUHV DSHOOLGRV GHVOHuGRV HQ HO JULV VXFLR OHDOWDG GHO GuD D GuD
 107. 107. «
 108. 108. SRUTXH D XQR QR OH GHMDQ GHVSHGLUVH WDQ IiFLOPHQWH FRQ PjV FDULFLDV PjV SDODEUDV TXH KDFHQ FDXVD DIHFWR PjV FRPSOLFLGDG PHPRULD «
 109. 109. /D OOXYLD GH FLFORV SUHFLD PXMHUHV FRPR HOOD PHOD]D GH LQYLHUQR SHJDGD D OD WLELH]D DO RORU GH PXMHUHV FRPR HOOD « D OHFKH WHPSODGD GH RWUD PDGUH TXH QR VHD OD QXHVWUD SDUD qO
 110. 110. VzOR XQ SRFR «
 111. 111. 3RU HO HQFDQWR ORV GHVHRV GH TXH WRGR GD SDVR D DOJR DOJR GH FRPLHQ]R
 112. 112. RPR D ODV GLH] GH XQD PDxDQD FRQ VRO RPR XQ EHEq PDQWHQLGR HQ HO KXHFR GH XQ EUD]R EHVjQGROH FRQ HO KRPEUR PHVDQGR FRQ ORV ODELRV KDVWD HO VXVXUUR ODV SXQWDV GH ORV DOILOHUHV FRQ VXDYHV HPDV DSHQDV FRQ DSUHFLR SHUR TXH VRQ WRGR WDFWR RPR VL IXHVH LQYLHUQR SHUR VLQ HO YLHQWR TXH VH OOHYH ODV KRMDV HO YHVWLGR GH FDGD XQR TXH KDFH DO RWUR URSD LQWHULRU « FRPR VH KDFH D RFWXEUH VHU RWRxR « IRUMDQGR GHUULWLHQGR SURGLJDQGR VDWLVIDFLHQGR LQRFXODQGR MRYHQ YLJRU « GXOFH GH OD HGDG GHO WLHPSR TXH QRV SUHWHQGH FXDQGR SUHWHQGHPRV FXDQGR FRPHQ]DPRV D OODPDU SRU ORV QRPEUHV HVWRV D HVWDU GHQWUR GH ORV RMRV FRQ VX FRUSXOHQFLD FRQWUD OD OX] «
 113. 113. /HMDQuD SUR[LPLGDG OD IULDOGDG HO HVWzPDJR YDFuR ORV UHFXHUGRV TXH D QR SHUWHQHFHQ D OD FDUQH « QRVRWURV VLHPSUH LQH[SHUWRV

×