Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

พิชิตหุ้นด้วย "ปัจจัยพื้นฐาน" และ "ปัจจัยทางเทคนิค"

1.147 Aufrufe

Veröffentlicht am

Investing in Stock Market with Fundamental and Technical Technique

Veröffentlicht in: Investorbeziehungen
 • Als Erste(r) kommentieren

พิชิตหุ้นด้วย "ปัจจัยพื้นฐาน" และ "ปัจจัยทางเทคนิค"

 1. 1. พิชิตหุ้นด้วยการวิเคราะห์ “ปัจจัยพ้นนาาน” และ “ปัจจัยทางเทคนิค” 1 Somkid Y.
 2. 2. หัวข้อการบรรยาย (OUTLINE) วัตถุประสงค์ ความแตกต่างของการวิเคราะห์ปัจจับพ้นนาาน และการ วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค หลักการเบ้นองต้นคัดเล้อกหลักทรัพย์ เคร้่องม้อทางเทคนิคในการจับจังหวะการลงทุนในหุ้น Money Management 2 Somkid Y.
 3. 3. ความแตกต่างของการวิเคราะห์ปัจจัยพ้นนาาน และการวิเคราะห์ ปัจจัยทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพ้นนาาน วิเคราะห์ภาคเศรษากิจ วิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรม เล้อกบริษัทที่น่าลงทุน งบการเงิน: กาไร/ขาดทุน, งบดุล และงบกระแสเงินสด มูลค่าหุ้นที่เหมาะสม 3 Somkid Y.
 4. 4. ความแตกต่างของการวิเคราะห์ปัจจัยพ้นนาาน และการ วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (ต่อ) การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงด้านราคา แนวโน้ม และรูปแบบราคา ปริมาณการซ้นอขาย สัญญาณซ้นอ และสัญญาณขาย 4 SomkidY.
 5. 5. เทคนิคการผสมผสานระหว่าง “ปัจจัยพ้นนาาน” กับ “ปัจจัยทางเทคนิค”  นักลงทุนจะคัดเล้อกหุ้นด้วยปัจจัยพ้นนาาน แล้วจับจังหวะซ้นอขายด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค 5 SomkidY. ใช้ Fundamental and Technical ช่วยในการลงทุน
 6. 6. ผนึกการวิเคราะห์ “ปัจจัยพ้นนาาน” กับ “ปัจจัยทางเทคนิค” คัดเล้อกหุ้นด้วยปัจจัยพ้นนาาน  Price/Book Value : P/BV  Price/Earning : P/E  Dividend Yield  มูลค่าหุ้นที่เหมาะสม 6 SomkidY.
 7. 7. ซ้นอขายด้วยปัจจัยทางเทคนิค Trend Analysis Volume Analysis Technical Indicator Buy and Sell Signal ผนึกการวิเคราะห์ “ปัจจัยพ้นนาาน” กับ “ปัจจัยทางเทคนิค” 7 SomkidY.
 8. 8. หลักการเบ้นองต้นในการเล้อกหลักทรัพย์ ภาวะเศรษากิจในช่วงเวลานันนๆ (เหมาะกับการลงทุนไหม) อุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับภาวะเศรษากิจในช่วงเวลานันนๆ หร้อคาดว่าจะ มีอัตราการเจริญเติบโตของกาไรในอนาคต บริษัทที่มีปัจจัยพ้นนาานดี ราคา หุ้น ณ ปัจจุบันต่ากว่ามูลค่าทางทฤษฏี หร้อมูลค่าปัจจัยพ้นนาาน  อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ (P/E) ระดับต่า  อัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง (High Dividend Yield)  อัตราส่วนราคาต่ามูลค่าทางบัญชี (P/BV) ระดับต่า สภาพคล่องในการซ้นอหุ้น (จานวนการซ้นอขาย) 8 SomkidY.
 9. 9. เม้่อไรที่เราควรซ้นอหุ้น ? วัตถุประสงค์ เคร้่องชีนวัด สูง ต่า ถูก หรือ แพง P/E P/BV PEG ไม่ดี ดี ความสามารในการทา กาไร ROE EPS growth Earning Yield Gross and Net Profit Margin ดี ไม่ดี ผลตอบแทนที่คาดหวัง Potential Upside Gain Dividend Yield ดี ไม่ดี สถานะการเงิน D/E ratio ไม่ดี ดี Momentum Absolute Performance Relative Performance สั้น-ดี ยาว-ไม่ดี สั้น-ไม่ดี ยาว-ดี 9 SomkidY.
 10. 10. แหล่งข้อมูลในการดูปัจจัยทางพ้นนาาน  http://www.stock2morrow.com/stockranking/  http://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p 1.jsp?txtSymbol=BWG&selectPage= 10 SomkidY.
 11. 11. 11 SomkidY.
 12. 12. 12 SomkidY.
 13. 13. 13 SomkidY.
 14. 14. ปัญหาของการคัดเล้อกหุ้นด้วย P/E คัดเล้อกแบบจัดอันดับ P/E โดยเล้อกหุ้นที่มีค่า P/E ระดับต่า ปัญหาที่เกิดขึนน ค้อ หุ้นที่ติดอันดับเข้ามา ส่วนใหญ่จะเป็ นหุ้นที่มี สภาพคล่องการซ้นอขายต่า 14 SomkidY.
 15. 15. ปัญหาของการคัดเล้อกหุ้นด้วย DIVIDEND YIELD คัดเล้อกแบบจัดอดันดับอัตราผลตอบแทนเงินปันผล หร้อ Dividend Yield ที่มีอัตราผลตอบแทนสูง ปัญหาที่ เกิดขึนน ค้อหุ้นที่ติดอันดับเข้ามา ส่วนใหญ่จะเป็ นหุ้นที่มีสภาพคล่อง การซ้นอขายต่า 15 SomkidY.
 16. 16. ปัญหาของการคัดเล้อกหุ้นด้วย P/BV คัดเล้อกแบบจัดอันนดับ P/BV โดยเล้อกหุ้นที่มีค่า P/BV ระดับต่า (ต่ากว่า 1 เท่า) ปัญหาที่เกิดขึนน ค้อหุ้นที่ติดเข้าอันดับการเล้อกส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่มีผล ประกอบการขาดทุน 16 SomkidY.
 17. 17. สาเหตุของหุ้นที่มีผลกาไรดี อัตราส่วน P/E ระดับต่า อัตรา ผลตอบแทนปันผลสูง (HIGH DIVIDEND YIELD) มักเข้าข่ายหุ้นที่มี สภาพคล่องการซ้นอขายต่า ก็ค้อ เม้่อนักลงทุนประเภทเนนคุณค่า หร้อ Value Investor : VI ค้นหาหุ้นที่มีอัตราการเติบโตของกาไรดี เติบโตแบบสม่าเสมอ จ่ายเงินปันผลคุ้มค่า และเม้่อเปรียบเทียบกับราคาหุ้น ก็ได้อัตรา ผลตอบแทนเงินปันผลสูง จึงทาให้นักลงทุนที่ได้ลงทุนไว้ก่อนหน้านีน มักจะไม่อยากขายหุ้นออกมา จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้หุ้นเหล่านีนกลายเป็น หุ้นที่มีสภาพคล่องการซ้นอขายต่า 17 SomkidY.
 18. 18. จุดสาคัญของการคัดเล้อกหุ้นด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค หุ้นที่สภาพคล่องการซ้นอขายต่า จะไม่เหมาะสมกับการ นามาผนึกร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค สาเหตุ เพราะว่า  หุ้นที่สภาพคล่องต่า การควบคุมราคาโดยนักลงทุนราย ใหญ่ สามารถทาได้โดยง่าย  สัญญาณหลอกจากเคร้่องม้อทางเทคนิคจะมีโอกาสเกิดขึนน ได้ มากกว่าหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง 18 SomkidY.
 19. 19. เทคนิคการค้นหาหุ้น ด้วย P/E ต้องการหุ้น 50 อันดับแรกที่มีค่า P/E Ratio อยู่ในระดับต่า หุ้นที่ผ่านเกณฑ์เร้่องสภาพคล่องการซ้นอขายจะต้องมีมูลค่าการซ้นอขายไม่ ต่ากว่า 30 ล้านบาทต่อวัน 19 SomkidY.
 20. 20. INSERT PICTURE 20 SomkidY.
 21. 21. 21 SomkidY.
 22. 22. เทคนิคการค้นหาหุ้น ด้วย P/BV ต้องการหุ้น 50 อันดับแรกที่มีค่า P/BV Ratio อยู่ในระดับต่า หุ้นที่ผ่านเกณฑ์เร้่องสภาพคล่องการซ้นอขายจะต้องมีมูลค่า การซ้นอขายไม่ต่ากว่า 30 ล้านบาทต่อวัน 22 SomkidY.
 23. 23. INSERT PICTURE 23 SomkidY.
 24. 24. ตัวอย่าง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึนนในการคัดเล้อกหุ้นจาก วิธีการพิจารณา P/E, Dividend Yield and P/BV ด้วยวิธีการกาหนดแนวคิดของการลาดับคัดกรอง 24 SomkidY.
 25. 25. ลาดับขันนการค้นหาหุ้น คัดกรองหุ้นที่มีผลการขาดทุนทินงไป คัดเล้อกหุ้นที่มีค่า P/E เป็นบวก 25 SomkidY.
 26. 26. INSET PICTURE 26 SomkidY.
 27. 27. ลาดับขันนการค้นหาหุ้น คัดกรองหุ้นสภาพคล่องต่าทินงไป คัดเล้อกหุ้นที่มีมูลค่าการซ้นอขายมากกว่า 30 ล้าน บาท/วัน 27 SomkidY.
 28. 28. INSERT PICTURE 28 SomkidY.
 29. 29. ลาดับขันนการค้นหาหุ้น คัดหุ้นที่มีค่า P/E ต่า คัดเล้อกหุ้นที่มีค่า P/E ต่ากว่า 15 เท่า (ใช้เกรฑ์ค่า P/E ของตลาด ณ ตอนที่ทาการเล้อกหุ้น โดยดูข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์) 29 SomkidY.
 30. 30. INSET PICTURE 30 SomkidY.
 31. 31. ลาดับขันนการค้นหาหุ้น แยกหุ้นออกตามตัวขับเคล้่อนทางเศรษากิจ GDP = C + I + G + ( X – M) 31 SomkidY.
 32. 32. ลาดับขันนการค้นหาหุ้น แยกหุ้นออกตามตัวขับเคล้่อนทางเศรษากิจ C = Consumption ผลกระทบ ถ้าผลกระทบเป็นนบวก ถ้าผลกระทบเป็นลบ ตัดทินงไป 32 SomkidY.
 33. 33. ลาดับขันนการค้นหาหุ้น แยกหุ้นออกตามตัวขับเคล้่อนทางเศรษากิจ I = Investment ผลกระทบ ถ้าผลกระทบเป็นนบวก ถ้าผลกระทบเป็นลบ ตัดทินงไป 33 SomkidY.
 34. 34. ลาดับขันนการค้นหาหุ้น แยกหุ้นออกตามตัวขับเคล้่อนทางเศรษากิจ G = Government ผลกระทบ ถ้าผลกระทบเป็นนบวก ถ้าผลกระทบเป็นลบ ตัดทินงไป 34 SomkidY.
 35. 35. ลาดับขันนการค้นหาหุ้น  แยกหุ้นออกตามตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ X = Export ผลกระทบ ถ้าผลกระทบเป็นนบวก ถ้าผลกระทบเป็นลบ ตัดทินงไป 35 SomkidY.
 36. 36. ลาดับขันนการค้นหาหุ้น แยกหุ้นออกตามตัวขับเคล้่อนทางเศรษากิจ X = Import ผลกระทบ ถ้าผลกระทบเป็นนบวก ถ้าผลกระทบเป็นลบ ตัดทินงไป 36 SomkidY.
 37. 37. ลาดับขันนการค้นหาหุ้น คัดเลือกหุ้นที่รับผลกระทบด้านบวก หรือเป็น กลาง 37 SomkidY.
 38. 38. การวิเคราะห์ทางเทคนิค Trend Volume Indicator 38 SomkidY.
 39. 39. TREND  Up Trend  Down Trend  Side Way 39 SomkidY.
 40. 40. UP TREND 40 SomkidY.
 41. 41. DOWN TREND 41 SomkidY.
 42. 42. SIDE-WAYS 42 SomkidY.
 43. 43. VOLUME Volume ค้อ ปริมาณการซ้นอขายของหุ้นโดยตรง ที่ แสดงให้เห็นว่าหุ้นนันนๆ มรปริมาณการซ้นอขายในแต่ละวัน เท่าไร โดยเส้น 1 เส้น ของ Volume แทนความหมาย Volume ในช่วงระยะเวลาที่กาหนด เส้นที่สูงกว่าแสดงว่า มี Volume มีมากว่า นั่นเอง 43 SomkidY.
 44. 44. VOLUME (ต่อ) การแปลความ  เม้่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึนน และ Vol มีสูงขึนน แสดงว่าหุ้นมีการขึนนจริง  เม้่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึนน แต่ Vol เริ่มลดลง แสดงว่าการขึนนใกล้สินนสุด  เม้่อราคาหุ้นปรับตัวลงอย่างต่อเน้่องด้วย Vol ที่เพิมขึนนมาก แสดงว่าหุ้น ลงจริง  เม้่อราคาหุ้นปรับตัวลง โดย Vol เริ่มมีลดน้อยลงแสดงว่าการลงใกล้จบสินน  เม้่อราคาหุ้นวิ่งขึนนไปเท่ากับ High เดิมหร้อสูงกว่า แต่ Vol น้อยกว่า แสดงว่าการขึนนไม่จริงให้ระวังการจบการขึนนได้ 44 SomkidY.
 45. 45. VOLUME 45 SomkidY.
 46. 46. INDICATOR MACD RSI Stochastic 46 SomkidY.
 47. 47. MACD (MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE) บอก กาลัง แนวโน้ม Momentum และ ระยะเวลาของ Trend ใช้ได้กับตลาดที่เป็น Up Trend and Down Trend 47 SomkidY.
 48. 48. MACD (MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE) การแปลความหมาย  MACD ตัด Signal line  Cross0ver ตัดขึนน เป็นสัญญาณ “ซ้นอ”  Crossbelow ตัดลง เป็นสัญญาณ “ขาย”  MACD ตัด Zero-line  MACD ขึนนเหน้อ 0 เป็นแนวโน้มขึนน (เหน้อนนา)  MACD ลงต่ากว่า 0 เป็นแนวโน้มลง หร้อพักตัว (จมนนา)  MACD ราบเรียบไม่เปลี่ยนแปลงมาก ไม่มีแนวโน้ม (ปริ่มนนา)  การเกิด Divergence  MACD เหน้อนนา แต่เตีนยลงกว่าเดิม ในขณะที่ราคาสูงขึนน Bearish Divergence อาจจะเกิดการพักตัว หร้อลงของราคา  MACD ใต้นนา แต่ยกสูงกว่า Low ก่อนหน้า ในขณะที่ราคาต่าลง Bullish Divergence ราคาอาจดีดขึนน หร้อเปลี่ยเป็นขาขึนน 48 SomkidY.
 49. 49. INSERT PICTURE 49 SomkidY.
 50. 50. RSI : RELATIVE STRENGTH INDEX บอก Momentum ของราคา โดยคานวณจาก อัตราส่วนของราคาในวันที่ปิ ดบวก กับวันที่ปิ ดลบ ใน ระยะเวลาที่กาหนด เหมาะกับตลาดที่กาลังจะเป็น Trend 50 SomkidY.
 51. 51. RSI : RELATIVE STRENGTH INDEX การแปลความหมาย  RSI เป็น Indicator กลุ่ม Momentum ที่มี Range ระหว่าง 0-100  Level สาคัญของ RSI  0-30 = Oversold  70-100 = Overbought  RSI จะบอกกาลังTrend  RSI บอกสัญญาณ Divergence ได้  หากเกิด ในเขต Overbought เรียก Bearish Divergence  หากเกิด ในเขต Oversold เรียก Bullish Divergence 51 SomkidY.
 52. 52. INSERT PICTURE 52 SomkidY.
 53. 53. STOCHASTIC  บอก เพ้่อให้รู้ว่าราคาปิดของหุ้น อยู่ในระดับใด เม้่อเทียบ High Low ของ Period ที่กาหนด  เหมาะกับตลาดที่เป็น side ways การแปลความ  ขอบเขตของ Stochastic  %K เข้าเขต 80-100 = Overbought  %K เข้าเขต 20-0 = Oversold  การตัดกันของ %K และค่าเฉลี่ยของ %K ค้อ %D  Crossover %K ตัดขึนนเหน้อ %D เป็นสัญญาณ “ซ้นอ”  Crossbelow %K ตัดขึนนเหน้อ %D เป็นสัญญาณ “ขาย”  53 SomkidY.
 54. 54. STOCHASTIC  บอก เพ้่อให้รู้ว่าราคาปิดของหุ้น อยู่ในระดับใด เม้่อเทียบ High Low ของ Period ที่กาหนด  การแปลความ  ขอบเขตของ Stochastic  %K เข้าเขต 80-100 = Overbought  %K เข้าเขต 20-0 = Oversold  การตัดกันของ %K และค่าเฉลี่ยของ %K ค้อ %D  Crossover %K ตัดขึนนเหน้อ %D เป็นสัญญาณ “ซ้นอ”  Crossbelow %K ตัดขึนนเหน้อ %D เป็นสัญญาณ “ขาย”  การเกิด Divergence  Stochastic เตีนยลงกว่าเดิม ในขณะที่ราคาสูงขึนน Bearish Divergence อาจเกิดการพักตัว หร้อลงของราคา  Stochastic ยกสูงกวว่า Low ก่อนห้า ในขณะที่ราคาต่าลง Bullish Divergence ราคา อาจดีดขึนน หร้อเปลี่ยนเป็นขาขึนน  54 SomkidY.
 55. 55. STOCHASTIC การแปลความ  ขอบเขตของ Stochastic  %K เข้าเขต 80-100 = Overbought  %K เข้าเขต 20-0 = Oversold  การตัดกันของ %K และค่าเฉลี่ยของ %K คือ %D  Crossover %K ตัดขึ้นเหนือ %D เป็นสัญญาณ “ซื้อ”  Crossbelow %K ตัดขึ้นเหนือ %D เป็นสัญญาณ “ขาย”  การเกิด Divergence  Stochastic เตี้ยลงกว่าเดิม ในขณะที่ราคาสูงขึ้น Bearish Divergence อาจเกิดการพักตัว หรือลงของราคา  Stochastic ยกสูงกวว่า Low ก่อนห้า ในขณะที่ราคาต่าลง Bullish Divergence ราคาอาจดีดขึ้น หรือเปลี่ยนเป็นขาขึ้น 55 SomkidY.
 56. 56. 56 SomkidY.
 57. 57. 57 SomkidY.
 58. 58. 58 SomkidY.
 59. 59. Q& A Thank You 59 SomkidY.
 60. 60. เอกสารอ้างอิง  http://www.stock2morrow.com/stockranking/  http://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p 1.jsp?txtSymbol=BWG&selectPage  http://jo.klongjan.com/link/broker.php  http://www.tiscoetrade.com/Tisco/login.jsp 60 SomkidY.

×