Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

диагностика входно изходно ниво

68.838 Aufrufe

Veröffentlicht am

диагностика входно изходно ниво

 1. 1. Диагностика на крайните резултати от обучението по български език и литература в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Диктовка Показатели: - за четливо писане - не допуска грешки при членуване на същ.и прил. имена: (приливът, отливът, моят, малкия) - не допуска грешки при правописа на неударени гласни: (морето, спокойно, започваше, греблото, озова, опря) - не допуска грешки при думи, съдържащи “щ”(щастие, жилище, хищник) - не допуска грешки при думи, съдържащи “я”(място, вятър, трябваше, съзрях, голям, влязох, моят, живеят) - пише разделно думи без собствено ударение (за, се, да, на, с) - не допуска пунктуационни грешки(начало и край на изречение, запетая, отделяне на нов абзац) - не изпуска крайни съгласни, неозвучени при непълно произнасяне (радост) - не допуска замяна и вмъкване на букви - не допуска грешка при правопис на глаголи с представки (започна, избера, подухна, насочих) Втори критерий: Морфологични единици Показатели: - откриване на същ. имена, прилаг. имена, глаголи - членуване на същ. имена - степенуване на прилаг. имена - определяне категориите на глагола (лице,число, време) Трети критерий: Правопис на думите Показатели: - Думи с “йо” и “ьо” - Редукция на гласни, обеззвучаване на звучните съгл. звукове Четвърти критерий: Сродни думи Пети критерий: Състав на думите Показатели: корен, представка, наставка, определителен член Шести критерий: Пунктуация на изречение Показатели: Видове изречения по цел на изказване Седми критерий: Творческа задача Показатели: - най-подходящо заглавие - използване на опорни думи - последователност на мислене - правопис - краснопис Максимален брой за диктовката – 5 точки Максимален брой за творческата задача – 5 точки Общ брой точки – 20 точки
 2. 2. Таблица за определяне на равнището на учебните постижения Брой точки отлично 20 – 18 т. мн. добро 17 – 15 т. добро 14 – 12 т. задоволително 11 – 9 т. незадоволително под 9 т. Правили тест – брой Справили се Не се справилиотлични мн. добри добри задоволителни % % % % % Изводи
 3. 3. Диагностика на резултатите от входното равнище по български език и литература в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Диктовка Показатели: - за четливо писане - не допуска грешки при членуване на същ.и прил. имена: - не допуска грешки при правописа на неударени гласни: (засипали, отива, търча, позна, напосока, замръзне) - не допуска грешки при думи, съдържащи “щ”(пищи, пущинак) - не допуска грешки при думи, съдържащи “я”(виявиците, някоя, намеря, изляза, цяла, вият, сянка ) - пише разделно думи без собствено ударение (в, са, из, от) - не допуска пунктуационни грешки(начало и край на изречение, запетая, отделяне на нов абзац) - не изпуска крайни съгласни, неозвучени при непълно произнасяне (радост) - не допуска замяна и вмъкване на букви - не допуска грешка при правопис на глаголи с представки (замръзне, затъне, напосока) - не допуска грешка при правопис на същ. собств. имена: (Пирин, Климе) Втори критерий: Правопис на думите Показатели: - Думи с “йо” и “ьо” - Редукция на гласни, обеззвучаване на звучните съгл. звукове Трети критерий: Сродни думи Четвърти критерий: Състав на думите Показатели: корен, представка, наставка, определителен член Пети критерий: Пунктуация на изречение Показатели: Видове изречения по цел на изказване Шести критерий: Редактиране Показатели: - правописни особености - най-подходящо заглавие - използване на опорни думи - последователност на мислене - правопис - краснопис Максимален брой за диктовката – 5 точки Максимален брой при редактиране – 3 точки Общ брой точки – 15 точки
 4. 4. Таблица за определяне на равнището на учебните постижения Брой точки отлично 14 – 15 т. мн. добро 12 – 13 т. добро 10 – 11 т. задоволително 8 – 9 т. незадоволително под 8 т. Правили тест – брой Справили се Не се справилиотлични мн. добри добри задоволителни % % % % % Изводи
 5. 5. Диагностика на резултатите от входното равнище по математика в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Числата до 1000 Показатели: - знания и умения за четене, записване на числата - преминаване на един запис в друг - сравняване на числата до 1 000 Втори критерий: Събиране и изваждане на числата до 1 000 Показатели: - умения за събиране и изваждане на числата без и с преминаване Трети критерий: Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1 000 Показатели: Знания и умения за: - умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено - деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено - пресмятане на изрази - намиране на неизвестен множител, делимо, умаляемо Четвърти критерий: Знания и умения за изучаваните равнинни фигури Показатели: Разпознаване на: - видовете триъгълници според ъглите (страните) - обиколка на фигура Пети критерий: Знания за изучени величини и техните мерни единици за измерване Показатели: - милиметър - ден, година - метър, километър - грам, килограм Шести критерий: Решаване на текстова задача Показатели: - съставна текстова задача, включваща обикновени текстови задачи за: смисъла на събирането и изваждането, смисъла на умножението, релацията пъти по-малко ! На всяка вярно решена задача се поставя по 1 точка
 6. 6. Таблица за определяне на равнището на учебните постижения Брой точки отлично 10 т. мн. добро 9 или 8 т. добро 7 или 6 т. задоволително 5 или 4 т. незадоволително под 4 т. Правили тест – брой Справили се Не се справилиотлични мн. добри добри задоволителни % % % % % Изводи
 7. 7. Диагностика на крайните резултати от обучението по математика в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Числата до 1000 Показатели: - знания и умения за четене, записване на числата - преминаване на един запис в друг - сравняване на числата до 1 000 Втори критерий: Събиране и изваждане на числата до 1 000 Показатели: - умения за събиране и изваждане на числата без и с преминаване Трети критерий: Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1 000 Показатели: Знания и умения за: - умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено - деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено - пресмятане на изрази - намиране на неизвестен множител, делимо, умаляемо - понятието “третинка” Четвърти критерий: Знания и умения за изучаваните равнинни фигури Показатели: Разпознаване на: - видовете триъгълници според ъглите (страните) - обиколка на фигура Пети критерий: Решаване на текстова задача Показатели: - съставна текстова задача, включваща обикновени текстови задачи за: смисъла на събирането и изваждането, смисъла на умножението, релацията пъти по-малко ! На всяка вярно решена задача се поставя по 1 точка
 8. 8. Таблица за определяне на равнището на учебните постижения Брой точки отлично 15 – 14 т. мн. добро 13 – 12 т. добро 11 – 10 т. задоволително 9 – 8 т. незадоволително под 8 т. Правили тест – брой Справили се Не се справилиотлични мн. добри добри задоволителни % % % % % Изводи
 9. 9. Диагностика на резултатите от входното равнище по Човекът и природата в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Нежива природа, жива природа Показатели: - различава веществата по свойства и употреба - разграничава по основни признаци неживите тела от живите организми Втори критерий: Въздух и вода Показатели: - знания на свойствата на въздуха и водата - състояние на водата - кръговрат на водата в природата Трети критерий: Живи организми Показатели: - Знания за основните жизнени процеси в организмите - Знания за зависимостите между отделните видове (хранителни вериги) - Знания за растителните видове и животински организми, за тяхната среда на живот; за разнообразието на растенията и животинския свят; приспособление за живот в различна среда - Опазване разнообразието на растения и животински свят Четвърти критерий: Аз и моето здраве Показатели: Знания за: - Органи на движение; на хранене; дишане; органи, които движат кръвта в тялото; мозък - Знания за предпазване от злополуки и вредни за човека вещества; болести при човека Начин на оценяване: Верен отговор: 3 точки Отличен: 60 - 54 Грешки (колебае се): 2 точки Мн. добър: 54 - 48 Не знае: 0 точки Добър: 48 - 40 Среден: 40 - 34 Общ брой точки (максимален): Слаб: под 30 60 точки
 10. 10. Диагностика на крайните резултати от обучението по Човекът и природата в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Нежива природа, жива природа Показатели: - различава веществата по свойства и употреба - разграничава по основни признаци неживите тела от живите организми Втори критерий: Въздух и вода Показатели: - знания на свойствата на въздуха и водата - състояние на водата - кръговрат на водата в природата Трети критерий: Живи организми Показатели: - Знания за основните жизнени процеси в организмите - Знания за зависимостите между отделните видове (хранителни вериги) - Знания за растителните видове и животински организми, за тяхната среда на живот; за разнообразието на растенията и животинския свят; приспособление за живот в различна среда - Опазване разнообразието на растения и животински свят Четвърти критерий: Аз и моето здраве Показатели: Знания за: - Органи на движение; на хранене; дишане; органи, които движат кръвта в тялото; мозък - Знания за предпазване от злополуки и вредни за човека вещества; болести при човека Начин на оценяване: Верен отговор: 3 точки Отличен: 36 - 30 Грешки (колебае се): 2 точки Мн. добър: 30 - 25 Не знае: 0 точки Добър: 25 - 15 Среден: 15 - 10 Общ брой точки (максимален): Слаб: под 10 36точки
 11. 11. Диагностика на резултатите от входното равнище по Човекът и обществото в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Родина Показатели: - знания за обществото и различните групи в него - знания за родината, за мястото и в Европа и на Балканския полуостров - знания и умения с географска карта Втори критерий: Природните богатства на България Показатели: Знания за планините, равнините, водите, почвите и растителността на България; умения за сравняване Трети критерий: Българското общество в миналото Показатели: - знания за изворите за миналото за човешките общества; летоброене - знания за ярки личности и събития в Българската история - знания за ролята на езика, религията и традициите за съхраняването и развитието на българския народ - знания за националните символи - знания за официални и битови празници в България, за културните постижения на бълг. народ - знания за столицата на Р. България и нейните забележителности Четвърти критерий: Трудът на хората в България Показатели: Знания и умения за разкриване връзките и зависимостите между природната среда и човешкото общество Начин на оценяване: Верен отговор: 3 точки Отличен: 30 - 25 Грешки (колебае се): 2 точки Мн. добър: 24 - 19 Не знае: 0 точки Добър: 18 - 13 Среден: 12 - 7 Общ брой точки (максимален): Слаб: под 7 30 точки
 12. 12. Диагностика на крайните резултати от обучението по Човекът и обществото в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Родина Показатели: - знания за обществото и различните групи в него - знания за родината, за мястото и в Европа и на Балканския полуостров - знания и умения с географска карта Втори критерий: Природните богатства на България Показатели: Знания за планините, равнините, водите, почвите и растителността на България; умения за сравняване Трети критерий: Българското общество в миналото Показатели: - знания за изворите за миналото за човешките общества; летоброене - знания за ярки личности и събития в Българската история - знания за ролята на езика, религията и традициите за съхраняването и развитието на българския народ - знания за националните символи - знания за официални и битови празници в България, за културните постижения на бълг. народ - знания за столицата на Р. България и нейните забележителности Четвърти критерий: Трудът на хората в България Показатели: Знания и умения за разкриване връзките и зависимостите между природната среда и човешкото общество Начин на оценяване: Верен отговор: 3 точки Отличен: 72 - 64 Грешки (колебае се): 2 точки Мн. добър: 63 - 55 Не знае: 0 точки Добър: 54 - 46 Среден: 45 - 37 Общ брой точки (максимален): Слаб: под 30 72 точки

×