Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Etika penggunaan internet

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Etika penggunaan internet

 1. 1. ETIKA PENGGUNAAN INTERNET BMM 3105 Disediakan oleh : Puan Intan Safinar Binti Ahmad
 2. 2. OBJEKTIF KOD ETIKA : PRINSIP PRINSIP ETIKA ETIKA1. Mengetahui masalah moral dan isu etika RUKUN ETIKA RUKUN ETIKA komputer ISU ETIKA ISU ETIKA2. Memahami prinsip etika komputer CIRI PROFESIONALISME CIRI PROFESIONALISME3. Memahami etika KOD ETIKA profesional Teknologi KOD ETIKA Maklumat KERANGKA KOD KERANGKA KOD4. Mengetahui fungsi kod etika profesional KOD ETIKA PROFESIONAL KOD ETIKA PROFESIONAL5. Keperluan etika
 3. 3. PRINSIP PRINSIP1. KESINAMBUNGAN Kebaikan yang dibawa olehteknologi maklumat mestilah lebih baikdaripada risiko dan keburukan.2. KEIZINAN TERMAKLUM Mereka yang menerima kesanteknologi maklumat mesti faham danmenerima risiko yang akan dihadapi.Apabila mereka telah faham makamereka lebih bersedia menerimasebarang risiko yang timbul.
 4. 4. PRINSIP PRINSIP Manfaat dan keburukan teknologi maklumatmesti diagih secara adil. Mereka yang menerimakebaikan patut menanggung sama risiko danmereka yang tidak menerima kebaikan tidak patutmenanggung risiko yang lebih. Risiko yang diterimaharuslah adil untuk kedua belah pihak. 4. MEMINIMUMKAN RISIKO Teknologi maklumat mesti dilaksanakan denganmengelak risiko yang tidak berkaitan dandiminimumkan agar manfaat yang diterimadaripada teknologi maklumat adalah lebih daripadarisikonya.
 5. 5. ETIKA ETIKAEtika komputer umumnya ialah satu bidangtentang penggunaan komputer yang betul(panduan)Hak peribadi individu, ketepatan dankesahihan maklumat, harta intelek dancapaian adalah antara isu/dilema yangmembabitkan etika penggunaan komputerdalam era maklumat. Penggunaan TM + tidak Penggunaan TM + tidak bertanggungjawab = isu etika bertanggungjawab = isu etika
 6. 6. RUKUN ETIKA RUKUN ETIKA 1. Tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain.2. Tidak mengganggu kerja komputer orang lain.3. Tidak menceroboh masuk fail komputer lain. 4. Tidak menggunakan komputer untuk mencuri 5. Tidak menggunakan komputer untuk menipu.
 7. 7. RUKUN ETIKA RUKUN ETIKA6. Tidak menggunakan atau menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah.7. Tidak menggunakan sumber daripada komputer orang lain tanpa kebenaran.8. Tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri.9. Memikirkan kesan sosial program atau sistem yang dibangunkan.
 8. 8. ISU ETIKA ISU ETIKA1. Tidak nampak kesan dan masalah moral dari aspek sosial pengkomputeran.2. Pengetahuan dan penggunaan yang kurang mendalam dalam komputer berbanding dengan mereka yang sememangnya dalam bidang pengkomputeran.
 9. 9. ISU ETIKA ISU ETIKA3. Kurang arif tentang undang- undang siber.4. Orang awam tidak menerima impak yang hebat apabila berlaku isu berkaitan dengan etika komputer.5. Kurangnya pendedahan dalam pengaruh, kegunaan dan kuasa yang ada pada komputer.
 10. 10. CIRI PROFESIONALISME CIRI PROFESIONALISME1. Harus ada pekhidmatan penting dalam matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara.2. Menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa menjalankan tugas.3. Mendapat latihan yang khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas pekerjaan itu dalam jangka masa tertentu.
 11. 11. CIRI PROFESIONALISME CIRI PROFESIONALISME4. Harus ada kuasa autonomi semasa menjalankan tugas kerana anggota dalam sesuatu kumpulan profesional itu ialah pakar dalam bidang tertentu.5. Mementingkan mutu perkhidmatan dan dedikasi dengan tidak mementingkan keuntungan wang (gaji) semasa menjalankan tugas.6. Mempunyai tatasusila perkhidmatan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dalam kumpulan profesion itu.
 12. 12. KOD ETIKA KOD ETIKA1. Inspirasi dan panduan.2. Pencegahan dan disiplin.3. Memelihara maruah profesion.4. Memelihara keharmonian.5. Sokongan.
 13. 13. KERANGKA KOD ETIKAKERANGKA KOD ETIKA 1. Kebersendirian 2. Ketepatan 3. Hak milik 4. Capaian
 14. 14. KERANGKA KOD ETIKA:KEBERSENDIRIAN KERANGKA KOD ETIKA:KEBERSENDIRIAN1. Apakah maklumat tentang seseorang yang boleh atau perlu diberitahu atau diketahui oleh orang lain?2. Apakah jenis pengawasan yang boleh dilakukan oleh majikan ke atas kaki tangan?3. Apakah perkara yang boleh disimpan secara peribadi yang tidak boleh dipaksakan untuk dimaklumkan kepada pihak lain?4. Apakah maklumat tentang individu yang perlu disimpan dalam pangkalan data. Sejauh manakah selamatnya maklumat tersebut?
 15. 15. KERANGKA KOD ETIKA: KETEPATAN MAKLUMATKERANGKA KOD ETIKA: KETEPATAN MAKLUMAT1. Siapa bertanggungjawab tentang ketulenan, kesetiaan, ketepatan maklumat yang dikumpul?2. Siapa bertanggungjawab tentang ketulenan, kesetiaan, ketepatan maklumat yang dikumpul?3. Bagaimana memastikan meklumat diproses dengan sempurna dan dipersembahkan dengan tepat kepada pengguna?4. Siapa yang dipertanggungjawabkan bagi ralat dalam maklumat, bagaimana pihak yang terjejas boleh dipampas?
 16. 16. KERANGKA KOD ETIKA :: HAK MILIKKERANGKA KOD ETIKA HAK MILIK 1. Siapa memiliki maklumat? 2. Apakah harga yang adil dan berpatutan sebagai pertukaran maklumat? 3. Bagaimana mengendalikan cetak rompak perisian yang dilindungi hak cipta? 4. Bilakah seseorang boleh menggunakan pangkalan data yang mempunyai hak milik? 5. Bolehkah komputer korporat digunakan untuk tujuan peribadi? 6. Bagaimana pakar yang menyumbang ilmu pengetahuan untuk mencipta sistem pakar harus diberi pampasan? 7. Bagaimana akses kepada saluran maklumat diperuntukkan?
 17. 17. KERANGKA KOD ETIKA :: CAPAIANKERANGKA KOD ETIKA CAPAIAN1. Siapa yang dibenarkan mengakses maklumat?2. Berapa bayaran perlu dikenakan kerana membenarkan capaian maklumat?3. Bagaimana capaian kepada komputer disediakan kepada kaki tangan yang tidak berupaya?4. Siapakah yang diberi peralatan yang diperlukan untuk mencapai maklumat?5. Adakah hak yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk mendapat keistimewaan memperoleh maklumat dan di bawah keadaan apa dan jaminan apa?
 18. 18. KOD ETIKA PROFESIONAL KOD ETIKA PROFESIONAL1. Mengelakkan kemusnahan dan kemudaratan kepada sesiapa misalnya menyebarkan virus.2. Menyumbang kepada masyarakat seperti mereka bentuk produk baru yang memudahkan penggunaan berkomunikasi.3. Menghormati sesuatu yang dianggap rahsia dan tidak menyebarkannya.4. Bersikap adil dan tidak menindas.5. Menghormati hak cipta orang lain.6. Menghormati hak kebersendirian orang lain.
 19. 19. SEKIAN, TERIMA KASIHSEKIAN, TERIMA KASIH

×