SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 26
Downloaden Sie, um offline zu lesen
‫رسانه‬ ‫یک‬ ،‫وبلگ‬
‫آموزشی‬
‫اصنافی‬ ‫امیررضا‬ ‫دکتر‬
‫دانشگاه‬ ‫کتابداری‬ ‫گروه‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫عضو‬
‫بهشتی‬ ‫شهید‬
aasnafi@gmail.com
•:‫اطلعات‬ ‫عصر‬ ‫مهم‬ ‫ویژگیهای‬ ‫از‬‫دسترسی‬
‫سریع‬‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫آسان‬ ‫و‬
‫زمان‬ ‫کاستن‬‫پاسخگویی‬
•‫و‬ ‫دانش‬ ‫نشر‬ ‫در‬ ‫وب‬ ‫قابلیتهای‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬
‫و‬ ‫زمانی‬ ‫محدودیتهای‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫سبب‬ ،‫اطلعات‬
‫نهاده‬ ‫ارج‬ ‫را‬ ‫مخاطب‬ ‫انتخاب‬ ‫حق‬ ‫مکانی‬
.‫است‬
•‫اطلعاتی‬ ‫تعاملت‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫بستری‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬
•‫است‬ ‫وبلگ‬ ‫این‬!‫نسل‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫وب‬ ‫جدید‬.
•‫وبلگ‬‫یا‬‫بلگ‬‫ابزارها‬ ‫جذابترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،
‫است‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫وب‬
•‫در‬"‫وب‬1"‫از‬ ‫کوچکی‬ ‫گروه‬ ‫توسط‬ ‫سایتهایی‬
‫راه‬ ‫بسیار‬ ‫خوانندگان‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬
.‫شد‬ ‫اندازی‬
•‫خواندن‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫خوانندگان‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬
‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫وب‬ ‫مسیر‬ .‫کردند‬ ‫نوشتن‬ ‫به‬ ‫شروع‬
‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫تمایل‬ ‫اشخاص‬ ‫که‬ ‫شد‬
.‫کردند‬ ‫پیدا‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫محتوا‬
•‫درک‬"‫وب‬2"‫با‬‫مشاهده‬Wikipedia,
Flicker, Youtube.‫است‬ ‫درک‬ ‫قابل‬
•‫وب‬2‫یعنی‬‫اطلعات‬ ‫توزیع‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬
•‫مشارکت‬ ‫شرط‬ :‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫سواد‬ ‫اهمیت‬
‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ،‫اجتماع‬ ‫در‬
‫فرصتهای‬ ‫یافتن‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دائم‬ ‫یادگیری‬
‫استخدامی‬
•‫کاغذ‬ ‫روی‬ ‫میتواند‬ ‫هرکسی‬ ،‫واقع‬ ‫در‬
‫از‬ ‫باشد‬ ‫قادر‬ ‫باید‬ ،‫کند‬ ‫پیاده‬ ‫را‬ ‫افکارش‬
.‫بپردازد‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫طریق‬
•‫قرن‬ ‫ارمغان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ،‫وبلگ‬
‫فراهم‬ ‫را‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بیستم‬
.‫بپردازیم‬ ‫ونقد‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫میسازد‬
•‫امکان‬ ،‫بیشتر‬ ‫تعامل‬ ،‫مشارکتی‬ ‫یادگیری‬
‫روزآمدسازی‬ ،‫تجربیات‬ ‫تبادل‬ ،‫نظر‬ ‫تبادل‬
‫بهتر‬ ‫درک‬ ،‫انتقادی‬ ‫تفکر‬ ،‫اطلعات‬ ‫آنی‬
‫با‬ ‫همزمان‬ ‫نگاشتن‬ ‫توانایی‬ ،‫مفاهیم‬
.‫تفکر‬
•‫شکوفایی‬ ،‫راهنمایی‬ ،‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫مستندسازی‬ ،‫خلقیت‬
،‫معلمان‬ ‫برای‬ ‫نویسی‬ ‫وبلگ‬ ‫قابلیتهای‬
‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ،‫اساتید‬
.‫هستند‬
‫وبلگ‬ ‫تعریف‬
•‫به‬ ‫شخصصی‬ ‫های‬ ‫روزانصه‬ ‫شامصل‬ ‫کصه‬ ‫سصایت‬ ‫وب‬ ‫یصک‬
‫و‬ ‫دیگران‬ ‫واظهارنظر‬ ‫شخصصص‬ ‫تفکرات‬ ‫همرانصصه‬
.‫است‬ ‫مختلف‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫پیوندهای‬
•‫فراوانی‬ ‫کمک‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اینترنتی‬ ‫نوشتاری‬ ‫ابزارهای‬
‫یافتن‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫به‬‫اینترنتی‬ ‫منابع‬‫سایتهای‬ ‫و‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫نظرشان‬ ‫مورد‬
•‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫فنصی‬ ‫گسترده‬ ‫دانش‬ ‫داشتصن‬ ‫بدون‬ ،‫افراد‬
‫اختیار‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبانهای‬ ‫و‬ ‫رایانه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬
‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫مورد‬ ‫ایصن‬ ‫در‬ ‫زمینصه‬ ‫پیصش‬ ‫حداقصل‬ ‫داشتصن‬
.‫بپردازند‬ ‫آن‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫وبلگ‬
•‫یک‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫ها‬ ‫وبلگ‬‫سایت‬ ‫وب‬.‫هستند‬ ‫وابسته‬
‫از‬ ‫ترکیبی‬‫کاربری‬ ‫سه‬‫شنا‬‫وب‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نویسان‬ ‫وبلگ‬
‫را‬ ‫وبلگ‬ ‫اینترنتی‬ ‫آدرس‬ ،‫وبلگ‬ ‫دهنده‬ ‫ارائصه‬ ‫سصایت‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬
‫وبلگها‬ ‫انواع‬
• Audio blogs, includes PodCasting,
http://www.Audioblog.com/,
• http://www.Podshow.com/
• http://www.cast.ir
• Videoblogs, http://www.videoblog.com/
• http://www.youtube.com
• Moblogs for mobile phones,
http://go.blogger.com/mobile-start.g
• PhotoBlogs like Flickr,
http://www.flickr.com/
‫آمارها‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫وبلگ‬
•‫درخشان‬ ‫حسین‬‫تابستان‬ -‫ایران‬ ‫بلگر‬ ‫اولین‬ ،
1381
•:‫مختلف‬ ‫میزبانهای‬Persianblog ،Persianlog،
Mihanblog ،Blogfa،Baznegar ،Anzaliblog
•‫اینک‬ ‫هم‬700700‫هزار‬‫هزار‬‫ایرانی‬ ‫فعال‬ ‫وبلگ‬
‫دارد)زمستان‬ ‫وجود‬1384.(
•520‫در‬ ‫وبلگ‬ ‫هزار‬‫بلگ‬ ‫پرشین‬‫بلگ‬ ‫پرشین‬‫حضور‬
.‫دارند‬55‫و‬ ‫بلگفا‬ ‫در‬ ‫وبلگ‬ ‫هزار‬20‫هزار‬
.‫بلگ‬ ‫میهن‬ ‫در‬ ‫وبلگ‬
•‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫علقه‬ ‫نشانگر‬ ‫امر‬ ‫این‬
‫مطلق‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫انتشار‬
.‫است‬ ‫اطلعات‬
‫وبلگ‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫سایتهای‬
•‫غیرفارسی‬
• http://www.blogger.com
• http://www.wordpress.com
• http://www.sixapart.com
•‫فارسی‬
• http://www.persianblog.com
• http://www.blogfa.com
• http://www.mihanblog.com
• http://www.baznegar.com
• http://www.anzaliblog.com
‫نویسان‬ ‫وبلگ‬ ‫برای‬ ‫بایدها‬
•.‫بنویسد‬ ‫آن‬ ‫براساس‬ ‫و‬ ‫بشناسد‬ ‫را‬ ‫مخاطبان‬ ‫نیاز‬ ‫باید‬
•‫در‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫نمی­ماند‬ ‫ساکن‬ ‫هرگز‬ ،‫مخاطب‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫ذهن‬
‫نکته‬ ‫این‬ ‫نویسی‬ ‫وبلگ‬ ‫هنگام‬ ‫باید‬ .‫است‬ ‫تحول‬ ‫حال‬
.‫داشت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬
•‫وبلگها‬ ‫در‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫وبلگها‬ ‫در‬ ،‫صرف‬ ‫رسانی‬ ‫خبر‬
‫بیشتر‬ ‫باید‬ ‫وقایع‬ ‫و‬ ‫رویدادها‬ ‫نقد‬ .‫می­بینیم‬ ‫نقد‬ ‫ندرت‬ ‫به‬
.‫گیرد‬ ‫صورت‬
•‫باید‬ ‫نویس‬ ‫وبلگ‬ ‫نگارش‬ ‫سبک‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫خط‬
‫وبلگ‬ ‫نگارش‬ ‫سبک‬ ،‫فکری‬ ‫مسیر‬ .‫باشد‬ ‫مشخص‬
‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیاده‬ ‫را‬ ‫فکر‬ ‫باید‬ ‫هم‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫نویس‬
.‫نوشت‬ ‫علمی‬ ‫و‬ ‫مستند‬ ‫هم‬
•‫نیز‬ ‫حرفه­ای‬ ‫خوان‬ ‫وبلگ‬ ‫باید‬ ‫حرفه­ای‬ ‫بلگر‬ ‫یک‬
‫که‬ ‫ندارد‬ ‫هم‬ ‫ضرورتی‬ ‫که‬ ‫وبلگها‬ ‫دیگر‬ ‫خواندن‬ .‫باشد‬
‫نگارش‬ ‫شیوه‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫خط‬ ‫بر‬ ،‫باشند‬ ‫تخصصی‬ ‫حتما‬
‫وبلگ‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫افزون‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ،‫آن‬ ‫ادبیات‬ ‫و‬
‫وبلگ‬ ‫برای‬ ‫بایدها‬
)‫ادامه‬ ‫)...نویسان‬
•‫الزاما‬ ‫نه‬ .‫کرد‬ ‫روزآمد‬ ‫را‬ ‫وبلگ‬ ‫مرتب‬ ‫باید‬ ،‫مخاطب‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬
‫در‬ ‫کردن‬ ‫روزآمد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫زمان‬ ‫فواصل‬ ‫ولی‬ .‫هرروز‬
.‫بگیرد‬ ‫نظر‬
•‫نگه‬ ‫روزآمدن‬ ،‫دشوار‬ ‫مساله‬ .‫است‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫وبلگ‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
.‫است‬ ‫آن‬ ‫مرتب‬ ‫داشتن‬
•.‫باشد‬ ‫کسالت­آور‬ ‫و‬ ‫طولنی‬ ‫نباید‬ ‫وبلگ‬ ‫در‬ ‫پستها‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫طول‬
•.‫باشند‬ ‫جذاب‬ ‫باید‬ ‫تیترها‬
•،‫وبلگ­نویسی‬‫خلقیت‬،‫نوشتن‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ .‫سازد‬ ‫می‬ ‫شکوفا‬ ‫را‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫فعال‬ ‫بخود‬ ‫خود‬ ‫ذهن‬
•.‫کرد‬ ‫تجربه‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ،‫نویسی‬ ‫وبلگ‬ ‫در‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬
‫تجربه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫پذیرفت‬ ‫رفته­اند‬ ‫قبل‬ ‫دیگران‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫راههایی‬ ‫است‬ ‫بهتر‬
‫و‬ ‫مولف‬ ‫حق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫البته‬ ،‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫راه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫دیگران‬
.‫استناد‬
•‫هستند‬ ‫سازنده‬ ‫بسیار‬ ‫معمول‬ ‫خبری‬ ‫رسانه­های‬ ‫غیاب‬ ‫در‬ ‫وبلگها‬
.‫کرد‬ ‫کسب‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫می­توان‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬ ‫تازه­ترین‬ ‫و‬
•‫ارتباطي‬ ‫و‬ ‫خبري‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫توسعه­يافته‬ ‫کمتر‬ ‫کشورهاي‬ ‫در‬
‫به­خصوص‬ ‫و‬ ‫رسانه­ها‬ ‫جايگزين‬ ‫وبلگ­ها‬ ،‫مي­کنند‬ ‫عمل‬ ‫بسته‬
‫نقش­هاي‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آنها‬ ‫سياسي‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫روزنامه­ها‬
،‫مي­شود‬ ‫برجسته‬ ‫آن‬ ‫ديگر‬
‫نویسان‬ ‫وبلگ‬ ‫برای‬ ‫نبایدها‬
•‫جذاب‬ ‫هرچند‬ ،‫چشمک­زن‬ ‫یا‬ ‫حرکت‬ ‫درحال‬ ‫های‬ ‫متن‬
.‫می­شوند‬ ‫دردسرآفرین‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬
•‫روی‬ ‫موسیقی‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬
.‫کنید‬ ‫پرهیز‬ ‫خود‬ ‫وبلگ‬
•‫وبل­گ­نویس‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫اطلاعات‬ ‫وجود‬
‫قابل‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫مکررا‬ ‫که‬ ‫وبلگ‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫در‬
.‫است‬ ‫ضروری‬ ‫باشد‬ ‫مشاهده‬
•‫در‬ ‫وبلگ‬ ‫رتبه‬ ‫بالرفتن‬ ‫سبب‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫پیونددادن‬
‫را‬ ‫پیوندها‬ ‫تعداد‬ ‫حتما‬ .‫می­شود‬ ‫کاوش‬ ‫موتورهای‬
.‫دهید‬ ‫افزایش‬
•‫از‬ ‫جلو­گیری‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫آزمایش‬ ‫را‬ ‫پیوندها‬ ‫همواره‬
.‫مرده‬ ‫یا‬ ‫شکسته‬ ‫پیوندهای‬ ‫مشاهده‬
•‫می‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫وبلگ‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫فونتی‬ ‫و‬ ‫زمینه‬ ‫پیش‬ ‫رنگ‬
.‫باشد‬ ‫پسند‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫چشم­نواز‬ ‫باید‬ ‫­گزینید‬
• ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ای‬ ‫­گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫تصاویر‬ ‫یا‬ ‫مطالب‬ ‫اندازه‬
‫با‬ ‫راست‬ ‫و‬ ‫چپ‬ ‫به‬ ‫مکررا‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫نباشد‬ ‫مجبور‬ ‫کاربر‬
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫نحوه‬
‫ارائه‬ ‫سایتهای‬ ‫در‬ ‫وبلگ‬ ‫یک‬
‫فارسی‬ ‫به‬ ‫وبلگ‬ ‫دهنده‬
‫شما‬ ‫حوصله‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬‫شما‬ ‫حوصله‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬
‫عزیزان‬‫عزیزان‬......

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie وبلاگ یک رسانه آموزشی

Nm.social network
Nm.social networkNm.social network
Nm.social networkneginmiri
 
مجلات الکترونیکی رایگان
مجلات الکترونیکی رایگانمجلات الکترونیکی رایگان
مجلات الکترونیکی رایگانasnafi
 
تعریف وب، وب1، وب2، وب3، وب 4
تعریف وب، وب1، وب2، وب3، وب 4 تعریف وب، وب1، وب2، وب3، وب 4
تعریف وب، وب1، وب2، وب3، وب 4 NargesHafezi
 
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع اصول کار مرجع
اصول کار مرجع Yahya Eyvazi
 
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptxمقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptxYasamanAbdolmohamadi
 
From web 1.0 to web 4.0
From web 1.0 to web 4.0From web 1.0 to web 4.0
From web 1.0 to web 4.0Parisa Zolqadr
 

Ähnlich wie وبلاگ یک رسانه آموزشی (9)

About government cms
About government cmsAbout government cms
About government cms
 
Modiriat ekteshaf
Modiriat ekteshafModiriat ekteshaf
Modiriat ekteshaf
 
Nm.social network
Nm.social networkNm.social network
Nm.social network
 
مجلات الکترونیکی رایگان
مجلات الکترونیکی رایگانمجلات الکترونیکی رایگان
مجلات الکترونیکی رایگان
 
تعریف وب، وب1، وب2، وب3، وب 4
تعریف وب، وب1، وب2، وب3، وب 4 تعریف وب، وب1، وب2، وب3، وب 4
تعریف وب، وب1، وب2، وب3، وب 4
 
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
 
Seminar
SeminarSeminar
Seminar
 
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptxمقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx
 
From web 1.0 to web 4.0
From web 1.0 to web 4.0From web 1.0 to web 4.0
From web 1.0 to web 4.0
 

وبلاگ یک رسانه آموزشی

 • 1. ‫رسانه‬ ‫یک‬ ،‫وبلگ‬ ‫آموزشی‬ ‫اصنافی‬ ‫امیررضا‬ ‫دکتر‬ ‫دانشگاه‬ ‫کتابداری‬ ‫گروه‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫عضو‬ ‫بهشتی‬ ‫شهید‬ aasnafi@gmail.com
 • 2. •:‫اطلعات‬ ‫عصر‬ ‫مهم‬ ‫ویژگیهای‬ ‫از‬‫دسترسی‬ ‫سریع‬‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫کاستن‬‫پاسخگویی‬ •‫و‬ ‫دانش‬ ‫نشر‬ ‫در‬ ‫وب‬ ‫قابلیتهای‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫محدودیتهای‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫سبب‬ ،‫اطلعات‬ ‫نهاده‬ ‫ارج‬ ‫را‬ ‫مخاطب‬ ‫انتخاب‬ ‫حق‬ ‫مکانی‬ .‫است‬ •‫اطلعاتی‬ ‫تعاملت‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫بستری‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ •‫است‬ ‫وبلگ‬ ‫این‬!‫نسل‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫وب‬ ‫جدید‬. •‫وبلگ‬‫یا‬‫بلگ‬‫ابزارها‬ ‫جذابترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،
 • 3. ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫وب‬ •‫در‬"‫وب‬1"‫از‬ ‫کوچکی‬ ‫گروه‬ ‫توسط‬ ‫سایتهایی‬ ‫راه‬ ‫بسیار‬ ‫خوانندگان‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ .‫شد‬ ‫اندازی‬ •‫خواندن‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫خوانندگان‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫وب‬ ‫مسیر‬ .‫کردند‬ ‫نوشتن‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫تمایل‬ ‫اشخاص‬ ‫که‬ ‫شد‬ .‫کردند‬ ‫پیدا‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ •‫درک‬"‫وب‬2"‫با‬‫مشاهده‬Wikipedia, Flicker, Youtube.‫است‬ ‫درک‬ ‫قابل‬ •‫وب‬2‫یعنی‬‫اطلعات‬ ‫توزیع‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬
 • 4.
 • 5.
 • 6. •‫مشارکت‬ ‫شرط‬ :‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫سواد‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ،‫اجتماع‬ ‫در‬ ‫فرصتهای‬ ‫یافتن‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دائم‬ ‫یادگیری‬ ‫استخدامی‬ •‫کاغذ‬ ‫روی‬ ‫میتواند‬ ‫هرکسی‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫قادر‬ ‫باید‬ ،‫کند‬ ‫پیاده‬ ‫را‬ ‫افکارش‬ .‫بپردازد‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫طریق‬ •‫قرن‬ ‫ارمغان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ،‫وبلگ‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بیستم‬ .‫بپردازیم‬ ‫ونقد‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫میسازد‬
 • 7. •‫امکان‬ ،‫بیشتر‬ ‫تعامل‬ ،‫مشارکتی‬ ‫یادگیری‬ ‫روزآمدسازی‬ ،‫تجربیات‬ ‫تبادل‬ ،‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫بهتر‬ ‫درک‬ ،‫انتقادی‬ ‫تفکر‬ ،‫اطلعات‬ ‫آنی‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫نگاشتن‬ ‫توانایی‬ ،‫مفاهیم‬ .‫تفکر‬ •‫شکوفایی‬ ،‫راهنمایی‬ ،‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫مستندسازی‬ ،‫خلقیت‬ ،‫معلمان‬ ‫برای‬ ‫نویسی‬ ‫وبلگ‬ ‫قابلیتهای‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ،‫اساتید‬ .‫هستند‬
 • 8.
 • 9. ‫وبلگ‬ ‫تعریف‬ •‫به‬ ‫شخصصی‬ ‫های‬ ‫روزانصه‬ ‫شامصل‬ ‫کصه‬ ‫سصایت‬ ‫وب‬ ‫یصک‬ ‫و‬ ‫دیگران‬ ‫واظهارنظر‬ ‫شخصصص‬ ‫تفکرات‬ ‫همرانصصه‬ .‫است‬ ‫مختلف‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫پیوندهای‬ •‫فراوانی‬ ‫کمک‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اینترنتی‬ ‫نوشتاری‬ ‫ابزارهای‬ ‫یافتن‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫به‬‫اینترنتی‬ ‫منابع‬‫سایتهای‬ ‫و‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫نظرشان‬ ‫مورد‬ •‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫فنصی‬ ‫گسترده‬ ‫دانش‬ ‫داشتصن‬ ‫بدون‬ ،‫افراد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبانهای‬ ‫و‬ ‫رایانه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫مورد‬ ‫ایصن‬ ‫در‬ ‫زمینصه‬ ‫پیصش‬ ‫حداقصل‬ ‫داشتصن‬ .‫بپردازند‬ ‫آن‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫وبلگ‬ •‫یک‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫ها‬ ‫وبلگ‬‫سایت‬ ‫وب‬.‫هستند‬ ‫وابسته‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬‫کاربری‬ ‫سه‬‫شنا‬‫وب‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نویسان‬ ‫وبلگ‬ ‫را‬ ‫وبلگ‬ ‫اینترنتی‬ ‫آدرس‬ ،‫وبلگ‬ ‫دهنده‬ ‫ارائصه‬ ‫سصایت‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬
 • 10. ‫وبلگها‬ ‫انواع‬ • Audio blogs, includes PodCasting, http://www.Audioblog.com/, • http://www.Podshow.com/ • http://www.cast.ir • Videoblogs, http://www.videoblog.com/ • http://www.youtube.com • Moblogs for mobile phones, http://go.blogger.com/mobile-start.g • PhotoBlogs like Flickr, http://www.flickr.com/
 • 11. ‫آمارها‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫وبلگ‬ •‫درخشان‬ ‫حسین‬‫تابستان‬ -‫ایران‬ ‫بلگر‬ ‫اولین‬ ، 1381 •:‫مختلف‬ ‫میزبانهای‬Persianblog ،Persianlog، Mihanblog ،Blogfa،Baznegar ،Anzaliblog •‫اینک‬ ‫هم‬700700‫هزار‬‫هزار‬‫ایرانی‬ ‫فعال‬ ‫وبلگ‬ ‫دارد)زمستان‬ ‫وجود‬1384.( •520‫در‬ ‫وبلگ‬ ‫هزار‬‫بلگ‬ ‫پرشین‬‫بلگ‬ ‫پرشین‬‫حضور‬ .‫دارند‬55‫و‬ ‫بلگفا‬ ‫در‬ ‫وبلگ‬ ‫هزار‬20‫هزار‬ .‫بلگ‬ ‫میهن‬ ‫در‬ ‫وبلگ‬ •‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫علقه‬ ‫نشانگر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫مطلق‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫انتشار‬ .‫است‬ ‫اطلعات‬
 • 12. ‫وبلگ‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫سایتهای‬ •‫غیرفارسی‬ • http://www.blogger.com • http://www.wordpress.com • http://www.sixapart.com •‫فارسی‬ • http://www.persianblog.com • http://www.blogfa.com • http://www.mihanblog.com • http://www.baznegar.com • http://www.anzaliblog.com
 • 13. ‫نویسان‬ ‫وبلگ‬ ‫برای‬ ‫بایدها‬ •.‫بنویسد‬ ‫آن‬ ‫براساس‬ ‫و‬ ‫بشناسد‬ ‫را‬ ‫مخاطبان‬ ‫نیاز‬ ‫باید‬ •‫در‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫نمی­ماند‬ ‫ساکن‬ ‫هرگز‬ ،‫مخاطب‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫ذهن‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫نویسی‬ ‫وبلگ‬ ‫هنگام‬ ‫باید‬ .‫است‬ ‫تحول‬ ‫حال‬ .‫داشت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ •‫وبلگها‬ ‫در‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫وبلگها‬ ‫در‬ ،‫صرف‬ ‫رسانی‬ ‫خبر‬ ‫بیشتر‬ ‫باید‬ ‫وقایع‬ ‫و‬ ‫رویدادها‬ ‫نقد‬ .‫می­بینیم‬ ‫نقد‬ ‫ندرت‬ ‫به‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ •‫باید‬ ‫نویس‬ ‫وبلگ‬ ‫نگارش‬ ‫سبک‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫خط‬ ‫وبلگ‬ ‫نگارش‬ ‫سبک‬ ،‫فکری‬ ‫مسیر‬ .‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیاده‬ ‫را‬ ‫فکر‬ ‫باید‬ ‫هم‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫نویس‬ .‫نوشت‬ ‫علمی‬ ‫و‬ ‫مستند‬ ‫هم‬ •‫نیز‬ ‫حرفه­ای‬ ‫خوان‬ ‫وبلگ‬ ‫باید‬ ‫حرفه­ای‬ ‫بلگر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫هم‬ ‫ضرورتی‬ ‫که‬ ‫وبلگها‬ ‫دیگر‬ ‫خواندن‬ .‫باشد‬ ‫نگارش‬ ‫شیوه‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫خط‬ ‫بر‬ ،‫باشند‬ ‫تخصصی‬ ‫حتما‬ ‫وبلگ‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫افزون‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ،‫آن‬ ‫ادبیات‬ ‫و‬
 • 14. ‫وبلگ‬ ‫برای‬ ‫بایدها‬ )‫ادامه‬ ‫)...نویسان‬ •‫الزاما‬ ‫نه‬ .‫کرد‬ ‫روزآمد‬ ‫را‬ ‫وبلگ‬ ‫مرتب‬ ‫باید‬ ،‫مخاطب‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫روزآمد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫زمان‬ ‫فواصل‬ ‫ولی‬ .‫هرروز‬ .‫بگیرد‬ ‫نظر‬ •‫نگه‬ ‫روزآمدن‬ ،‫دشوار‬ ‫مساله‬ .‫است‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫وبلگ‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫مرتب‬ ‫داشتن‬ •.‫باشد‬ ‫کسالت­آور‬ ‫و‬ ‫طولنی‬ ‫نباید‬ ‫وبلگ‬ ‫در‬ ‫پستها‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫طول‬ •.‫باشند‬ ‫جذاب‬ ‫باید‬ ‫تیترها‬ •،‫وبلگ­نویسی‬‫خلقیت‬،‫نوشتن‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ .‫سازد‬ ‫می‬ ‫شکوفا‬ ‫را‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫فعال‬ ‫بخود‬ ‫خود‬ ‫ذهن‬ •.‫کرد‬ ‫تجربه‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ،‫نویسی‬ ‫وبلگ‬ ‫در‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫پذیرفت‬ ‫رفته­اند‬ ‫قبل‬ ‫دیگران‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫راههایی‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫حق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫البته‬ ،‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫راه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫دیگران‬ .‫استناد‬ •‫هستند‬ ‫سازنده‬ ‫بسیار‬ ‫معمول‬ ‫خبری‬ ‫رسانه­های‬ ‫غیاب‬ ‫در‬ ‫وبلگها‬ .‫کرد‬ ‫کسب‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫می­توان‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬ ‫تازه­ترین‬ ‫و‬ •‫ارتباطي‬ ‫و‬ ‫خبري‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫توسعه­يافته‬ ‫کمتر‬ ‫کشورهاي‬ ‫در‬ ‫به­خصوص‬ ‫و‬ ‫رسانه­ها‬ ‫جايگزين‬ ‫وبلگ­ها‬ ،‫مي­کنند‬ ‫عمل‬ ‫بسته‬ ‫نقش­هاي‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آنها‬ ‫سياسي‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫روزنامه­ها‬ ،‫مي­شود‬ ‫برجسته‬ ‫آن‬ ‫ديگر‬
 • 15. ‫نویسان‬ ‫وبلگ‬ ‫برای‬ ‫نبایدها‬ •‫جذاب‬ ‫هرچند‬ ،‫چشمک­زن‬ ‫یا‬ ‫حرکت‬ ‫درحال‬ ‫های‬ ‫متن‬ .‫می­شوند‬ ‫دردسرآفرین‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ •‫روی‬ ‫موسیقی‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬ .‫کنید‬ ‫پرهیز‬ ‫خود‬ ‫وبلگ‬ •‫وبل­گ­نویس‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫اطلاعات‬ ‫وجود‬ ‫قابل‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫مکررا‬ ‫که‬ ‫وبلگ‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ضروری‬ ‫باشد‬ ‫مشاهده‬ •‫در‬ ‫وبلگ‬ ‫رتبه‬ ‫بالرفتن‬ ‫سبب‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫پیونددادن‬ ‫را‬ ‫پیوندها‬ ‫تعداد‬ ‫حتما‬ .‫می­شود‬ ‫کاوش‬ ‫موتورهای‬ .‫دهید‬ ‫افزایش‬ •‫از‬ ‫جلو­گیری‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫آزمایش‬ ‫را‬ ‫پیوندها‬ ‫همواره‬ .‫مرده‬ ‫یا‬ ‫شکسته‬ ‫پیوندهای‬ ‫مشاهده‬ •‫می‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫وبلگ‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫فونتی‬ ‫و‬ ‫زمینه‬ ‫پیش‬ ‫رنگ‬ .‫باشد‬ ‫پسند‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫چشم­نواز‬ ‫باید‬ ‫­گزینید‬ • ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ای‬ ‫­گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫تصاویر‬ ‫یا‬ ‫مطالب‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫راست‬ ‫و‬ ‫چپ‬ ‫به‬ ‫مکررا‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫نباشد‬ ‫مجبور‬ ‫کاربر‬
 • 16. ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫نحوه‬ ‫ارائه‬ ‫سایتهای‬ ‫در‬ ‫وبلگ‬ ‫یک‬ ‫فارسی‬ ‫به‬ ‫وبلگ‬ ‫دهنده‬
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26. ‫شما‬ ‫حوصله‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬‫شما‬ ‫حوصله‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬ ‫عزیزان‬‫عزیزان‬......