Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

وبلاگ یک رسانه آموزشی

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 26 Anzeige

وبلاگ یک رسانه آموزشی

 1. 1. ‫رسانه‬ ‫یک‬ ،‫وبلگ‬ ‫آموزشی‬ ‫اصنافی‬ ‫امیررضا‬ ‫دکتر‬ ‫دانشگاه‬ ‫کتابداری‬ ‫گروه‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫عضو‬ ‫بهشتی‬ ‫شهید‬ aasnafi@gmail.com
 2. 2. •:‫اطلعات‬ ‫عصر‬ ‫مهم‬ ‫ویژگیهای‬ ‫از‬‫دسترسی‬ ‫سریع‬‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫کاستن‬‫پاسخگویی‬ •‫و‬ ‫دانش‬ ‫نشر‬ ‫در‬ ‫وب‬ ‫قابلیتهای‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫محدودیتهای‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫سبب‬ ،‫اطلعات‬ ‫نهاده‬ ‫ارج‬ ‫را‬ ‫مخاطب‬ ‫انتخاب‬ ‫حق‬ ‫مکانی‬ .‫است‬ •‫اطلعاتی‬ ‫تعاملت‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫بستری‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ •‫است‬ ‫وبلگ‬ ‫این‬!‫نسل‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫وب‬ ‫جدید‬. •‫وبلگ‬‫یا‬‫بلگ‬‫ابزارها‬ ‫جذابترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،
 3. 3. ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫وب‬ •‫در‬"‫وب‬1"‫از‬ ‫کوچکی‬ ‫گروه‬ ‫توسط‬ ‫سایتهایی‬ ‫راه‬ ‫بسیار‬ ‫خوانندگان‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ .‫شد‬ ‫اندازی‬ •‫خواندن‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫خوانندگان‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫وب‬ ‫مسیر‬ .‫کردند‬ ‫نوشتن‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫تمایل‬ ‫اشخاص‬ ‫که‬ ‫شد‬ .‫کردند‬ ‫پیدا‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ •‫درک‬"‫وب‬2"‫با‬‫مشاهده‬Wikipedia, Flicker, Youtube.‫است‬ ‫درک‬ ‫قابل‬ •‫وب‬2‫یعنی‬‫اطلعات‬ ‫توزیع‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬
 4. 4. •‫مشارکت‬ ‫شرط‬ :‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫سواد‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ،‫اجتماع‬ ‫در‬ ‫فرصتهای‬ ‫یافتن‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دائم‬ ‫یادگیری‬ ‫استخدامی‬ •‫کاغذ‬ ‫روی‬ ‫میتواند‬ ‫هرکسی‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫قادر‬ ‫باید‬ ،‫کند‬ ‫پیاده‬ ‫را‬ ‫افکارش‬ .‫بپردازد‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫طریق‬ •‫قرن‬ ‫ارمغان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ،‫وبلگ‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بیستم‬ .‫بپردازیم‬ ‫ونقد‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫میسازد‬
 5. 5. •‫امکان‬ ،‫بیشتر‬ ‫تعامل‬ ،‫مشارکتی‬ ‫یادگیری‬ ‫روزآمدسازی‬ ،‫تجربیات‬ ‫تبادل‬ ،‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫بهتر‬ ‫درک‬ ،‫انتقادی‬ ‫تفکر‬ ،‫اطلعات‬ ‫آنی‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫نگاشتن‬ ‫توانایی‬ ،‫مفاهیم‬ .‫تفکر‬ •‫شکوفایی‬ ،‫راهنمایی‬ ،‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫مستندسازی‬ ،‫خلقیت‬ ،‫معلمان‬ ‫برای‬ ‫نویسی‬ ‫وبلگ‬ ‫قابلیتهای‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ،‫اساتید‬ .‫هستند‬
 6. 6. ‫وبلگ‬ ‫تعریف‬ •‫به‬ ‫شخصصی‬ ‫های‬ ‫روزانصه‬ ‫شامصل‬ ‫کصه‬ ‫سصایت‬ ‫وب‬ ‫یصک‬ ‫و‬ ‫دیگران‬ ‫واظهارنظر‬ ‫شخصصص‬ ‫تفکرات‬ ‫همرانصصه‬ .‫است‬ ‫مختلف‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫پیوندهای‬ •‫فراوانی‬ ‫کمک‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اینترنتی‬ ‫نوشتاری‬ ‫ابزارهای‬ ‫یافتن‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫به‬‫اینترنتی‬ ‫منابع‬‫سایتهای‬ ‫و‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫نظرشان‬ ‫مورد‬ •‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫فنصی‬ ‫گسترده‬ ‫دانش‬ ‫داشتصن‬ ‫بدون‬ ،‫افراد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبانهای‬ ‫و‬ ‫رایانه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫مورد‬ ‫ایصن‬ ‫در‬ ‫زمینصه‬ ‫پیصش‬ ‫حداقصل‬ ‫داشتصن‬ .‫بپردازند‬ ‫آن‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫وبلگ‬ •‫یک‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫ها‬ ‫وبلگ‬‫سایت‬ ‫وب‬.‫هستند‬ ‫وابسته‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬‫کاربری‬ ‫سه‬‫شنا‬‫وب‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نویسان‬ ‫وبلگ‬ ‫را‬ ‫وبلگ‬ ‫اینترنتی‬ ‫آدرس‬ ،‫وبلگ‬ ‫دهنده‬ ‫ارائصه‬ ‫سصایت‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬
 7. 7. ‫وبلگها‬ ‫انواع‬ • Audio blogs, includes PodCasting, http://www.Audioblog.com/, • http://www.Podshow.com/ • http://www.cast.ir • Videoblogs, http://www.videoblog.com/ • http://www.youtube.com • Moblogs for mobile phones, http://go.blogger.com/mobile-start.g • PhotoBlogs like Flickr, http://www.flickr.com/
 8. 8. ‫آمارها‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫وبلگ‬ •‫درخشان‬ ‫حسین‬‫تابستان‬ -‫ایران‬ ‫بلگر‬ ‫اولین‬ ، 1381 •:‫مختلف‬ ‫میزبانهای‬Persianblog ،Persianlog، Mihanblog ،Blogfa،Baznegar ،Anzaliblog •‫اینک‬ ‫هم‬700700‫هزار‬‫هزار‬‫ایرانی‬ ‫فعال‬ ‫وبلگ‬ ‫دارد)زمستان‬ ‫وجود‬1384.( •520‫در‬ ‫وبلگ‬ ‫هزار‬‫بلگ‬ ‫پرشین‬‫بلگ‬ ‫پرشین‬‫حضور‬ .‫دارند‬55‫و‬ ‫بلگفا‬ ‫در‬ ‫وبلگ‬ ‫هزار‬20‫هزار‬ .‫بلگ‬ ‫میهن‬ ‫در‬ ‫وبلگ‬ •‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫علقه‬ ‫نشانگر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫مطلق‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫انتشار‬ .‫است‬ ‫اطلعات‬
 9. 9. ‫وبلگ‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫سایتهای‬ •‫غیرفارسی‬ • http://www.blogger.com • http://www.wordpress.com • http://www.sixapart.com •‫فارسی‬ • http://www.persianblog.com • http://www.blogfa.com • http://www.mihanblog.com • http://www.baznegar.com • http://www.anzaliblog.com
 10. 10. ‫نویسان‬ ‫وبلگ‬ ‫برای‬ ‫بایدها‬ •.‫بنویسد‬ ‫آن‬ ‫براساس‬ ‫و‬ ‫بشناسد‬ ‫را‬ ‫مخاطبان‬ ‫نیاز‬ ‫باید‬ •‫در‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫نمی­ماند‬ ‫ساکن‬ ‫هرگز‬ ،‫مخاطب‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫ذهن‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫نویسی‬ ‫وبلگ‬ ‫هنگام‬ ‫باید‬ .‫است‬ ‫تحول‬ ‫حال‬ .‫داشت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ •‫وبلگها‬ ‫در‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫وبلگها‬ ‫در‬ ،‫صرف‬ ‫رسانی‬ ‫خبر‬ ‫بیشتر‬ ‫باید‬ ‫وقایع‬ ‫و‬ ‫رویدادها‬ ‫نقد‬ .‫می­بینیم‬ ‫نقد‬ ‫ندرت‬ ‫به‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ •‫باید‬ ‫نویس‬ ‫وبلگ‬ ‫نگارش‬ ‫سبک‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫خط‬ ‫وبلگ‬ ‫نگارش‬ ‫سبک‬ ،‫فکری‬ ‫مسیر‬ .‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیاده‬ ‫را‬ ‫فکر‬ ‫باید‬ ‫هم‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫نویس‬ .‫نوشت‬ ‫علمی‬ ‫و‬ ‫مستند‬ ‫هم‬ •‫نیز‬ ‫حرفه­ای‬ ‫خوان‬ ‫وبلگ‬ ‫باید‬ ‫حرفه­ای‬ ‫بلگر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫هم‬ ‫ضرورتی‬ ‫که‬ ‫وبلگها‬ ‫دیگر‬ ‫خواندن‬ .‫باشد‬ ‫نگارش‬ ‫شیوه‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫خط‬ ‫بر‬ ،‫باشند‬ ‫تخصصی‬ ‫حتما‬ ‫وبلگ‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫افزون‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ،‫آن‬ ‫ادبیات‬ ‫و‬
 11. 11. ‫وبلگ‬ ‫برای‬ ‫بایدها‬ )‫ادامه‬ ‫)...نویسان‬ •‫الزاما‬ ‫نه‬ .‫کرد‬ ‫روزآمد‬ ‫را‬ ‫وبلگ‬ ‫مرتب‬ ‫باید‬ ،‫مخاطب‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫روزآمد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫زمان‬ ‫فواصل‬ ‫ولی‬ .‫هرروز‬ .‫بگیرد‬ ‫نظر‬ •‫نگه‬ ‫روزآمدن‬ ،‫دشوار‬ ‫مساله‬ .‫است‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫وبلگ‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫مرتب‬ ‫داشتن‬ •.‫باشد‬ ‫کسالت­آور‬ ‫و‬ ‫طولنی‬ ‫نباید‬ ‫وبلگ‬ ‫در‬ ‫پستها‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫طول‬ •.‫باشند‬ ‫جذاب‬ ‫باید‬ ‫تیترها‬ •،‫وبلگ­نویسی‬‫خلقیت‬،‫نوشتن‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ .‫سازد‬ ‫می‬ ‫شکوفا‬ ‫را‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫فعال‬ ‫بخود‬ ‫خود‬ ‫ذهن‬ •.‫کرد‬ ‫تجربه‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ،‫نویسی‬ ‫وبلگ‬ ‫در‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫پذیرفت‬ ‫رفته­اند‬ ‫قبل‬ ‫دیگران‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫راههایی‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫حق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫البته‬ ،‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫راه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫دیگران‬ .‫استناد‬ •‫هستند‬ ‫سازنده‬ ‫بسیار‬ ‫معمول‬ ‫خبری‬ ‫رسانه­های‬ ‫غیاب‬ ‫در‬ ‫وبلگها‬ .‫کرد‬ ‫کسب‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫می­توان‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬ ‫تازه­ترین‬ ‫و‬ •‫ارتباطي‬ ‫و‬ ‫خبري‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫توسعه­يافته‬ ‫کمتر‬ ‫کشورهاي‬ ‫در‬ ‫به­خصوص‬ ‫و‬ ‫رسانه­ها‬ ‫جايگزين‬ ‫وبلگ­ها‬ ،‫مي­کنند‬ ‫عمل‬ ‫بسته‬ ‫نقش­هاي‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آنها‬ ‫سياسي‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫روزنامه­ها‬ ،‫مي­شود‬ ‫برجسته‬ ‫آن‬ ‫ديگر‬
 12. 12. ‫نویسان‬ ‫وبلگ‬ ‫برای‬ ‫نبایدها‬ •‫جذاب‬ ‫هرچند‬ ،‫چشمک­زن‬ ‫یا‬ ‫حرکت‬ ‫درحال‬ ‫های‬ ‫متن‬ .‫می­شوند‬ ‫دردسرآفرین‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ •‫روی‬ ‫موسیقی‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬ .‫کنید‬ ‫پرهیز‬ ‫خود‬ ‫وبلگ‬ •‫وبل­گ­نویس‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫اطلاعات‬ ‫وجود‬ ‫قابل‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫مکررا‬ ‫که‬ ‫وبلگ‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ضروری‬ ‫باشد‬ ‫مشاهده‬ •‫در‬ ‫وبلگ‬ ‫رتبه‬ ‫بالرفتن‬ ‫سبب‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫پیونددادن‬ ‫را‬ ‫پیوندها‬ ‫تعداد‬ ‫حتما‬ .‫می­شود‬ ‫کاوش‬ ‫موتورهای‬ .‫دهید‬ ‫افزایش‬ •‫از‬ ‫جلو­گیری‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫آزمایش‬ ‫را‬ ‫پیوندها‬ ‫همواره‬ .‫مرده‬ ‫یا‬ ‫شکسته‬ ‫پیوندهای‬ ‫مشاهده‬ •‫می‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫وبلگ‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫فونتی‬ ‫و‬ ‫زمینه‬ ‫پیش‬ ‫رنگ‬ .‫باشد‬ ‫پسند‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫چشم­نواز‬ ‫باید‬ ‫­گزینید‬ • ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ای‬ ‫­گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫تصاویر‬ ‫یا‬ ‫مطالب‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫راست‬ ‫و‬ ‫چپ‬ ‫به‬ ‫مکررا‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫نباشد‬ ‫مجبور‬ ‫کاربر‬
 13. 13. ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫نحوه‬ ‫ارائه‬ ‫سایتهای‬ ‫در‬ ‫وبلگ‬ ‫یک‬ ‫فارسی‬ ‫به‬ ‫وبلگ‬ ‫دهنده‬
 14. 14. ‫شما‬ ‫حوصله‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬‫شما‬ ‫حوصله‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬ ‫عزیزان‬‫عزیزان‬......

×