Степінь з цілим показником

A
Урок алгебри у 8 класі
Тема. Означення степеня з цілим від'ємним показником
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту означення степеня з цілим від'ємним
показником (для цілої та дробової основи степеня); сформувати вміння
відтворювати означення степеня та застосовувати його для перетворення
степеня з цілим від'ємним показником у дріб, та навпаки, сформувати вміння
розв'язувати вправи на обчислення значень числових виразів із застосуванням
вивченого означення степеня з цілим показником.
Тип уроку: засвоєння знань та первинних умінь.
Хід уроку
«Нехай хто-небудь спробує викреслити з математики степені,
і він побачить, що без них далеко не поїдеш »
М.В. Ломоносов
I. Організаційний етап. (1 хв)
Учитель: На робочому місці у вас зараз є крім підручника, зошита,
збірника, щоденника, є гра і карточки для усних вправ.
II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань та вмінь (10хв.)
Учитель: На уроках алгебри в 7 класі ви вже відкрили для себе дивовижний світ
степенів. Багато вчених в усі часи займалися питаннями їх вивчення. Це і знаменитий
Піфагор, і Декарт, який першим ввів позначення степеня. Але я хочу звернути вашу
увагу на слова М.В. Ломоносова «Нехай хто-небудь спробує викреслити з математики
степені, і він побачить, що без них далеко не поїдеш »
Є таке прислів’я : «Знання збираються по краплині, як вода в долині.»
Зберемо по крапельці все, що ми вчили по темі: «Степінь» в 7 класі.
Питання до класу:
• Що називається степенем?
Степенем числа а з натуральним показником п, більшим за одиницю, називається
добуток п множників, кожний із яких дорівнює а.
• Які властивості степеня ми знаємо:
• ат
∙ ап
= ат + п
множення степенів
При множенні степенів з однаковими основами основу залишають ту саму, а
показники степенів додають
• ат
: ап
= ат – п
ділення степенів, де т більше п.
При діленні степенів з однаковими основами основу залишають ту саму, а від
показника степеня діленого віднімають показник степеня дільника
• (ат
)п
= атп
піднесення степеня до степеня
При піднесенні степеня до степеня основу залишають ту саму, а показники
степенів перемножують
• (аb)n
= an
bn
піднесення добутку до степеня
При піднесенні добутку до степеня, треба піднести до степеня кожний
множник
• n
nn
b
a
b
a
=





піднесення частки до степеня
При піднесенні частки до степеня, треба піднести до степеня і ділене і дільник
• а°=1 а1
=а 0п
=0
• Якщо основа степеня число від’ємне, то:
Степінь від’ємного числа з парним показником є число додатне
Степінь від’ємного числа з непарним показником є число від’ємне
Учитель: До вашої уваги на платформі Windows Live на моїй сторінці в
документах 8 класу вам було запропоновано розгадати кросворд і по вертикалі
прочитати назву найпершої весняної квітки, занесеної до Червоної книги. Давайте з
вами перевіримо це домашнє завдання.
1 учень біля дошки
1
с т е п і н ь
2
в і д 'є м н е
3
д в а
4
с т о
5
о д и н
6
с і м
7
м н о ж е н н я
8
о д и н
9
т р и
10
к у б
1. Як називається вираз аn
? (Степінь)
2. Назвати основу степеня (-5)3
Основа степеня (-5)3
число — ... (Від'ємне)
3. Показник степеня 32
число — ... (Два)
4. Який показник степеня a100
? (Сто)
5. а° = .... (Один)
6. Напишіть замість «х» показник степеня а10
: ах
=а3
(Сім)
7. Дано (m3
)5
= m 15
. Яку дію виконали над показниками, щоб піднести
степінь до степеня? (Множення)
8. an
:an
=... (Один)
9. Напишіть замість «х» показник степеня: с×с2
=сх
(Три)
10. а3
— число а у 3 степені. А як ще можна назвати цей вираз? (Куб)
Ключове слово: підсніжник.
Учитель: А зараз ми проведемо розминку (Гра Пірати Карибського моря-це
вправи на повторення властивостей степенів)
Учитель: Діти, за 10 хвилин роботи, який матеріал ми з вами повторили?
Учні: Повторили означення степеня з натуральним показником та властивості степеня.
Учитель: Де застосували опорні факти?
Учні: При обчисленнях
III. Формулювання мети і завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів
Учитель: Розглянемо числа: 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001, ...
Знайомі? Усі ці числа можна записати у вигляді степеня з основою 10. Запишемо
ці числа:103
, 102
, 101
, 10°, ... а далі?
Виникла проблема — тих знань про степінь, які ви маєте виявляється недостатньо
для виконання завдання, тому зараз і розглянемо тему «Степінь з цілим від'ємним
показником», що дасть нам можливість з цією проблемою впоратися. Записали тему
уроку.
III. Пояснення нового матеріалу. (7хв)
Учитель: Ще раз повторимо властивість ділення степенів ат
: аp
= ат – p
, де є
обмеження?
Учень: т більше р.
Учитель: Розглянемо випадок. Коли т p p. Запишемо число p у вигляді p=m+n, де n-
натуральне число, тоді
Учень біля дошки
ат
: аp
= ат – p
= ат – ( m+n
)= ат – m-n
= а- n
Учитель: Виконаємо ділення, розглядаючи частку як дріб
Учень :
1
:
m m m
m p n
p m n m n n
а а а
a a a
a a a a a
−
+
= = = = =
1
, де 0,n
n
a a nнатуральнечисло
a
−
= ≠ −
Учитель: Степінь із цілим від'ємним показником і з основою, відмінною від нуля,
дорівнює дробу, чисельник якого – одиниця, а знаменник – степінь з тією самою
основою і протилежним даному (натуральним) показником;
Відкрийте підручник на стор. 51 та прочитайте означення степеня з цілим
показником. Звертаю вашу увагу на те, що у підручнику показано інший підхід до
виведення формули. Тому вдома потрібно буде опрацювати і цей підхід, але
самостійно.
VI. Первинне закріплення нових знань (25хв)
Учитель: Зараз ми будемо з вами розв’язувати вправи, які спрямовані на засвоєння
сформульованого означення, а також на формування вміння замінювати степінь із
цілим від'ємним показником дробом і навпаки.
Виконання усних вправ
Замініть дробом степінь із цілим від'ємним показником. Заповніть пропуски.
...
2
9
1
9 =−
; ...
1
15
1
15 =−
; ...
1
3 3
=−
; ...
...
)2( 4
=− −
.
Замініть дріб степенем із цілим від'ємним показником:
...
2
3
3
1
= ; ...
7
7
1
= ; ...
4
1
3
= ; ...
2
1
9
=
Виконання письмових вправ
1. Завдання на запис степеня із цілим від'ємним показником у вигляді дробу, і
навпаки.
1) Замініть степінь із цілим від'ємним показником дробом: степінь => дріб
а) 10-6
; б) 9-2
; в) а-1
; г) х-20
; д) (ab)-3
;
є) (а + b)-4
.
2. Замініть дріб на степінь з цілим від'ємним показником: дріб => степінь
а) 2
10
1
; б) 7
6
1
; в) 7
1
x
; г) 10
1
y
; д) 7
1
.
3. Замініть степінь із цілим від'ємним показником на степінь з додатнім
показником
2
2 2
2
2 1 1 7
27 22
77
−
 
 ÷   
= = = ÷ ÷  ÷
      ÷
 ÷ ÷   
Запишемо означення степеня з цілим від'ємним показником для степеня з основою
b
a
(а ≠ 0, b ≠ 0):
nn
a
b
b
a






=





−
.
3 3
2 9
9 2
−
   
= ÷  ÷
   
4. Подайте вираз у вигляді раціонального дробу:
4а-2
b-1
; б) 7-1
ab-5
; в) х-2
у-3
; г) (а + b)-2
.
5. Робота з картками. Учні працюють в парах. Один учень показує картку, а другий
за відповіддю на оборотній стороні картки перевіряє.
2-3
а-4
с-5
5-7
3-6
(-2)-3
(-а)-4
(-с)-5
(-5)-7
(-3)-6
7-3
h-7
b-10
8-1
6-2
(-7)-3
(-h)-7
(-b)-10
(-8)-1
(-6)-2
12-3
n-4
m-1
15-9
9-6
1
63
1
75
1
5c
1
4a
1
32
1
6( 3)−
1
7( 5)−
1
5( )c−
1
4( )a−
1
3( 2)−
1
26
1
8
1
10b
1
7h
1
37
1
2( 6)−
1
8−
1
10( )b−
1
7( )h−
1
3( 7)−
1
69
1
915
1
m
1
4n
1
312
Учитель: Питання до класу:
Чого ми зараз з вами навчилися, розв’язуючи завдання?
• Замінювати степінь із цілим від'ємним показником дробом
• Замінювати дріб на степінь з цілим від'ємним показником
• Навчилися записувати у вигляді раціонального дробу виразу зі змінними, що
містить степінь із цілим від'ємним показником.
Завдання на запис числа у вигляді степеня із заданою основою.
1.Подайте числа 4, 8, 16, 32, 2, 1, 2
1
, 4
1
, 8
1
,16
1
у вигляді степеня з основою 2.
Учитель: Тепер прийшов час повернутись до розв’язання тієї проблеми, яка
виникла на початку уроку. Подайте числа у вигляді степеня з основою 10
1-й ряд: 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001, ...
2-й ряд: 103
, 102
, 101
, 10°, ...
2 Обчисліть: 9-2
; 3-3
; 120
; (-2)-4
; (-3)-3
; 0,5-2
3. Знайдіть значення виразу:
а) 5 ∙ 10-2
; б) 16 ∙ 2-5
; в) 5-3
: 250
; г) 3 : 2-3
;
д) 2-4
+2-2
; е) 2-3
– 2-4
; ж) 6-1
+ 3∙3-2
; з) 4-1
– 3-2
.
Учитель: Діти, вміння, які ми отримали при розв’язанні попередніх вправ дає нам
можливість розв’язувати більш складні вправи на знаходження значення виразу,
спрощення виразів. Той хто відчуває, що може працювати самостійно працює над
завданнями 4, 5, з подальшою перевіркою на комп’ютері Для того, щоб знати свій
результат, кількість отриманих відсотків помножаєте на 0,1.
4. Обчисліть: а) 0,1-2
+ (-1)-24
; б) 1,5-3
:2,5-2
;
в)
2
2
3
1
3
−






+ ; г)
22
9
2
7
2
−−






−





;
д)
4 2
1 3
1
3 5
− −
   
− + − ÷  ÷
   
.
5. Обчисліть: а) 1-1
+ 2-1
+ 3-1
+ 4-1
;
б)
123
4
3
3
2
2
1
−−−






−+





−+





− ;
в)
139
27
1
9
1
:
3
1
−−−






−











;
г) (2 + 2-1
)-2
– (2 + 2-2
)-1
.
Учитель підводить підсумок етапу уроку: Чого ми зараз з вами навчилися,
розв’язуючи завдання?
Учні: Навчилися виконувати обчислення значень числових виразів, які містять степінь
з від’ємним показником.
Завдання на вміння виконувати спрощення виразів
6. Спростіть вираз:
а) (а + 5)-2
(3а + 15);
б) (а-2
– b-2
) : (a + b);
Завдання підвищеного рівня складності для учнів, які мають достатній та
високий рівні знань.
7. Подайте у вигляді дробу вираз:
а) ху-2
– х-2
у; б)
21 −−






+





y
x
y
x
VII. Підсумки уроку. Рефлексія. (1хв)
Учитель: В якому з випадків правильно виконано дію?
а) 3-2
= 32
; б) 3
2
3 2 −
=−
; в) 2
2
3
1
3 −
−
= ; г) 2
2
3
1
3 =−
.
VIII. Домашнє завдання. §9 усно приклади 1-3. №№ 244, 246 письмово середній
рівень №247, достатній №256 високий № 265. Творче завдання підготувати доповідь
по темі «Степінь» (1хв)
виникла на початку уроку. Подайте числа у вигляді степеня з основою 10
1-й ряд: 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001, ...
2-й ряд: 103
, 102
, 101
, 10°, ...
2 Обчисліть: 9-2
; 3-3
; 120
; (-2)-4
; (-3)-3
; 0,5-2
3. Знайдіть значення виразу:
а) 5 ∙ 10-2
; б) 16 ∙ 2-5
; в) 5-3
: 250
; г) 3 : 2-3
;
д) 2-4
+2-2
; е) 2-3
– 2-4
; ж) 6-1
+ 3∙3-2
; з) 4-1
– 3-2
.
Учитель: Діти, вміння, які ми отримали при розв’язанні попередніх вправ дає нам
можливість розв’язувати більш складні вправи на знаходження значення виразу,
спрощення виразів. Той хто відчуває, що може працювати самостійно працює над
завданнями 4, 5, з подальшою перевіркою на комп’ютері Для того, щоб знати свій
результат, кількість отриманих відсотків помножаєте на 0,1.
4. Обчисліть: а) 0,1-2
+ (-1)-24
; б) 1,5-3
:2,5-2
;
в)
2
2
3
1
3
−






+ ; г)
22
9
2
7
2
−−






−





;
д)
4 2
1 3
1
3 5
− −
   
− + − ÷  ÷
   
.
5. Обчисліть: а) 1-1
+ 2-1
+ 3-1
+ 4-1
;
б)
123
4
3
3
2
2
1
−−−






−+





−+





− ;
в)
139
27
1
9
1
:
3
1
−−−






−











;
г) (2 + 2-1
)-2
– (2 + 2-2
)-1
.
Учитель підводить підсумок етапу уроку: Чого ми зараз з вами навчилися,
розв’язуючи завдання?
Учні: Навчилися виконувати обчислення значень числових виразів, які містять степінь
з від’ємним показником.
Завдання на вміння виконувати спрощення виразів
6. Спростіть вираз:
а) (а + 5)-2
(3а + 15);
б) (а-2
– b-2
) : (a + b);
Завдання підвищеного рівня складності для учнів, які мають достатній та
високий рівні знань.
7. Подайте у вигляді дробу вираз:
а) ху-2
– х-2
у; б)
21 −−






+





y
x
y
x
VII. Підсумки уроку. Рефлексія. (1хв)
Учитель: В якому з випадків правильно виконано дію?
а) 3-2
= 32
; б) 3
2
3 2 −
=−
; в) 2
2
3
1
3 −
−
= ; г) 2
2
3
1
3 =−
.
VIII. Домашнє завдання. §9 усно приклади 1-3. №№ 244, 246 письмово середній
рівень №247, достатній №256 високий № 265. Творче завдання підготувати доповідь
по темі «Степінь» (1хв)

Recomendados

розвязування трикутників 9 клас von
розвязування трикутників 9 класрозвязування трикутників 9 клас
розвязування трикутників 9 класОльга Костенко
7.2K views11 Folien
Урок-подорож Множення звичайних дробів. 6 клас von
Урок-подорож Множення звичайних дробів. 6 класУрок-подорож Множення звичайних дробів. 6 клас
Урок-подорож Множення звичайних дробів. 6 класkoblevoschool1
3.8K views45 Folien
розвязування задач і вправ з теми вписані і описані чотирикутники,8кл. von
розвязування задач і вправ з теми вписані і описані чотирикутники,8кл.розвязування задач і вправ з теми вписані і описані чотирикутники,8кл.
розвязування задач і вправ з теми вписані і описані чотирикутники,8кл.Наташа Иванякова
4.5K views16 Folien
Презентація на тему :"Первісна та невизначений інтеграл" von
Презентація на тему :"Первісна та невизначений інтеграл"Презентація на тему :"Первісна та невизначений інтеграл"
Презентація на тему :"Первісна та невизначений інтеграл"Антонина Антонина
4.1K views23 Folien
задачі на відсотки von
задачі на відсоткизадачі на відсотки
задачі на відсоткиViktoria Mikolaenko
12.4K views15 Folien
Презентація:Чотирикутники (узагальнення та систематизація знань) von
Презентація:Чотирикутники (узагальнення та систематизація знань)Презентація:Чотирикутники (узагальнення та систематизація знань)
Презентація:Чотирикутники (узагальнення та систематизація знань)sveta7940
1.5K views21 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

учительська презентація застосування похідної до дослідження функції von
учительська презентація застосування похідної до дослідження функціїучительська презентація застосування похідної до дослідження функції
учительська презентація застосування похідної до дослідження функціїHomichAlla
16.5K views35 Folien
Множини. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин. Рівнопотужні... von
Множини. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин. Рівнопотужні...Множини. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин. Рівнопотужні...
Множини. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин. Рівнопотужні...Formula.co.ua
4.2K views17 Folien
Презентація:Множення і ділення раціональних чисел (повторення) von
Презентація:Множення і ділення раціональних чисел (повторення)Презентація:Множення і ділення раціональних чисел (повторення)
Презентація:Множення і ділення раціональних чисел (повторення)sveta7940
1.5K views16 Folien
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня. von
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.sveta7940
1.2K views15 Folien
18361 збірник контрольних робіт 6 клас von
18361 збірник контрольних робіт 6 клас18361 збірник контрольних робіт 6 клас
18361 збірник контрольних робіт 6 класАлександр Гергардт
123.4K views14 Folien
самостійна робота на тему "Теорема синусів та її наслідки" von
самостійна робота на тему "Теорема синусів та її наслідки"самостійна робота на тему "Теорема синусів та її наслідки"
самостійна робота на тему "Теорема синусів та її наслідки"natasha29091997
4.1K views2 Folien

Was ist angesagt?(20)

учительська презентація застосування похідної до дослідження функції von HomichAlla
учительська презентація застосування похідної до дослідження функціїучительська презентація застосування похідної до дослідження функції
учительська презентація застосування похідної до дослідження функції
HomichAlla16.5K views
Множини. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин. Рівнопотужні... von Formula.co.ua
Множини. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин. Рівнопотужні...Множини. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин. Рівнопотужні...
Множини. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин. Рівнопотужні...
Formula.co.ua4.2K views
Презентація:Множення і ділення раціональних чисел (повторення) von sveta7940
Презентація:Множення і ділення раціональних чисел (повторення)Презентація:Множення і ділення раціональних чисел (повторення)
Презентація:Множення і ділення раціональних чисел (повторення)
sveta79401.5K views
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня. von sveta7940
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
sveta79401.2K views
самостійна робота на тему "Теорема синусів та її наслідки" von natasha29091997
самостійна робота на тему "Теорема синусів та її наслідки"самостійна робота на тему "Теорема синусів та її наслідки"
самостійна робота на тему "Теорема синусів та її наслідки"
natasha290919974.1K views
8182 урок розв’язування рівнянь 5 клас von urvlan
8182 урок розв’язування рівнянь 5 клас8182 урок розв’язування рівнянь 5 клас
8182 урок розв’язування рівнянь 5 клас
urvlan16.9K views
Алгебра 7 клас. Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт von Сергій Ільчишин
Алгебра 7 клас. Збірник завдань для самостійних та контрольних робітАлгебра 7 клас. Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт
Алгебра 7 клас. Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт
Презентація:Рівняння. Основні властивості рівнянь. von sveta7940
Презентація:Рівняння. Основні властивості рівнянь. Презентація:Рівняння. Основні властивості рівнянь.
Презентація:Рівняння. Основні властивості рівнянь.
sveta79402.8K views
презентація до уроку 5 клас von svekol
презентація до уроку 5 класпрезентація до уроку 5 клас
презентація до уроку 5 клас
svekol2.9K views
Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники. von sveta7940
Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники.Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники.
Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники.
sveta79401.9K views
Презентація:Додавання і віднімання мішаних чисел von sveta7940
Презентація:Додавання і віднімання мішаних чиселПрезентація:Додавання і віднімання мішаних чисел
Презентація:Додавання і віднімання мішаних чисел
sveta79403.7K views
Презентація:Ділення раціональних чисел von sveta7940
Презентація:Ділення раціональних чиселПрезентація:Ділення раціональних чисел
Презентація:Ділення раціональних чисел
sveta79401.6K views
Чотирикутники та їх властивості von Formula.co.ua
Чотирикутники та їх властивостіЧотирикутники та їх властивості
Чотирикутники та їх властивості
Formula.co.ua65.1K views
презентація до уроку 7 клас von Юра Столяр
презентація до уроку 7 класпрезентація до уроку 7 клас
презентація до уроку 7 клас
Юра Столяр3.6K views
к.р., розв'язування трикутників і площі фігур von natasha29091997
к.р., розв'язування трикутників і площі фігурк.р., розв'язування трикутників і площі фігур
к.р., розв'язування трикутників і площі фігур
natasha29091997783 views
Презентація:Знаходження числа за його дробом von sveta7940
Презентація:Знаходження числа за його дробомПрезентація:Знаходження числа за його дробом
Презентація:Знаходження числа за його дробом
sveta79403.4K views

Destacado

5457 8клас квадратні корені семінар von
5457 8клас квадратні корені семінар5457 8клас квадратні корені семінар
5457 8клас квадратні корені семінарjasperwtf
4.2K views7 Folien
Тотожні перетворення виразів із коренями von
Тотожні перетворення виразів із коренямиТотожні перетворення виразів із коренями
Тотожні перетворення виразів із коренямиГімназія Ковель
2.3K views15 Folien
функція у=коріньх von
функція у=коріньхфункція у=коріньх
функція у=коріньхГергель Ольга
3.1K views27 Folien
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені von
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні коренітотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні кореніГергель Ольга
10.1K views20 Folien
квадратні корені і дійсні числа von
квадратні корені і дійсні числаквадратні корені і дійсні числа
квадратні корені і дійсні числаГергель Ольга
4K views21 Folien
Многокутник та його елементи (Геометрія, 8 клас) von
Многокутник та його елементи (Геометрія, 8 клас)Многокутник та його елементи (Геометрія, 8 клас)
Многокутник та його елементи (Геометрія, 8 клас)Formula.co.ua
6.9K views16 Folien

Destacado(6)

5457 8клас квадратні корені семінар von jasperwtf
5457 8клас квадратні корені семінар5457 8клас квадратні корені семінар
5457 8клас квадратні корені семінар
jasperwtf4.2K views
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені von Гергель Ольга
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні коренітотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
Многокутник та його елементи (Геометрія, 8 клас) von Formula.co.ua
Многокутник та його елементи (Геометрія, 8 клас)Многокутник та його елементи (Геометрія, 8 клас)
Многокутник та його елементи (Геометрія, 8 клас)
Formula.co.ua6.9K views

Similar a Степінь з цілим показником

8056 математика 5 клас von
8056 математика 5 клас8056 математика 5 клас
8056 математика 5 класurvlan
1.6K views7 Folien
3852 станд вигляд числа конспект уроку von
3852 станд вигляд числа конспект уроку3852 станд вигляд числа конспект уроку
3852 станд вигляд числа конспект урокуjasperwtf
1.8K views10 Folien
розробка уроку інтерактивна дошка von
розробка уроку інтерактивна дошкарозробка уроку інтерактивна дошка
розробка уроку інтерактивна дошкаschool11_dp
890 views14 Folien
Алгебра 8 кл. von
Алгебра 8 кл.Алгебра 8 кл.
Алгебра 8 кл.school8zv
3.2K views13 Folien
Liniyn rivnyannya von
Liniyn rivnyannyaLiniyn rivnyannya
Liniyn rivnyannyaSifman
681 views12 Folien

Similar a Степінь з цілим показником(20)

8056 математика 5 клас von urvlan
8056 математика 5 клас8056 математика 5 клас
8056 математика 5 клас
urvlan1.6K views
3852 станд вигляд числа конспект уроку von jasperwtf
3852 станд вигляд числа конспект уроку3852 станд вигляд числа конспект уроку
3852 станд вигляд числа конспект уроку
jasperwtf1.8K views
розробка уроку інтерактивна дошка von school11_dp
розробка уроку інтерактивна дошкарозробка уроку інтерактивна дошка
розробка уроку інтерактивна дошка
school11_dp890 views
Алгебра 8 кл. von school8zv
Алгебра 8 кл.Алгебра 8 кл.
Алгебра 8 кл.
school8zv3.2K views
Liniyn rivnyannya von Sifman
Liniyn rivnyannyaLiniyn rivnyannya
Liniyn rivnyannya
Sifman681 views
4 klas-matematyka-lohachevska-2021-1 von cgf gfgfg
4 klas-matematyka-lohachevska-2021-14 klas-matematyka-lohachevska-2021-1
4 klas-matematyka-lohachevska-2021-1
cgf gfgfg602 views
7 a m_pog_2015 von 4book
7 a m_pog_20157 a m_pog_2015
7 a m_pog_2015
4book151.8K views
алгебра підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін. von Гергель Ольга
алгебра  підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін.алгебра  підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін.
алгебра підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін.
Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015 von oleg379
Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015
Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015
oleg3791.4K views
7 a k_2015 von 4book
7 a k_20157 a k_2015
7 a k_2015
4book168.3K views
алгебра підручник для 7 класу авт. кравчук в.р. підручна м. в. янченко г. м. von Гергель Ольга
алгебра  підручник для 7 класу авт. кравчук в.р. підручна м. в. янченко г. м. алгебра  підручник для 7 класу авт. кравчук в.р. підручна м. в. янченко г. м.
алгебра підручник для 7 класу авт. кравчук в.р. підручна м. в. янченко г. м.
Підручник Алгебра 7 клас Кравчук В.Р. von oleg379
Підручник Алгебра 7 клас Кравчук В.Р.Підручник Алгебра 7 клас Кравчук В.Р.
Підручник Алгебра 7 клас Кравчук В.Р.
oleg379820 views
7126 брошура формули von urvlan
7126 брошура формули7126 брошура формули
7126 брошура формули
urvlan561 views
5 ___ von seemy267
5 ___5 ___
5 ___
seemy2671.7K views
Стандартний запис числа von sveta7940
Стандартний запис числаСтандартний запис числа
Стандартний запис числа
sveta7940254 views

Más de asdfghj7

Додавання від'ємних чисел von
Додавання від'ємних чиселДодавання від'ємних чисел
Додавання від'ємних чиселasdfghj7
318 views14 Folien
Послідовності von
ПослідовностіПослідовності
Послідовностіasdfghj7
244 views4 Folien
Табір "Сонечко" von
Табір "Сонечко"Табір "Сонечко"
Табір "Сонечко"asdfghj7
250 views7 Folien
Національно-патріотичне виховання на уроках української мови і літературного ... von
Національно-патріотичне виховання на уроках української мови і літературного ...Національно-патріотичне виховання на уроках української мови і літературного ...
Національно-патріотичне виховання на уроках української мови і літературного ...asdfghj7
2.9K views19 Folien
З ДОСВІДУ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ von
З ДОСВІДУ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВЗ ДОСВІДУ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
З ДОСВІДУ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВasdfghj7
683 views22 Folien
бібліотека1 von
бібліотека1бібліотека1
бібліотека1asdfghj7
473 views27 Folien

Más de asdfghj7(20)

Додавання від'ємних чисел von asdfghj7
Додавання від'ємних чиселДодавання від'ємних чисел
Додавання від'ємних чисел
asdfghj7318 views
Послідовності von asdfghj7
ПослідовностіПослідовності
Послідовності
asdfghj7244 views
Табір "Сонечко" von asdfghj7
Табір "Сонечко"Табір "Сонечко"
Табір "Сонечко"
asdfghj7250 views
Національно-патріотичне виховання на уроках української мови і літературного ... von asdfghj7
Національно-патріотичне виховання на уроках української мови і літературного ...Національно-патріотичне виховання на уроках української мови і літературного ...
Національно-патріотичне виховання на уроках української мови і літературного ...
asdfghj72.9K views
З ДОСВІДУ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ von asdfghj7
З ДОСВІДУ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВЗ ДОСВІДУ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
З ДОСВІДУ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
asdfghj7683 views
бібліотека1 von asdfghj7
бібліотека1бібліотека1
бібліотека1
asdfghj7473 views
Shevchenko urok von asdfghj7
Shevchenko urokShevchenko urok
Shevchenko urok
asdfghj7176 views
Проект харків місто толерантності von asdfghj7
Проект харків  місто толерантностіПроект харків  місто толерантності
Проект харків місто толерантності
asdfghj7767 views
Проект харків місто толерантності von asdfghj7
Проект харків  місто толерантностіПроект харків  місто толерантності
Проект харків місто толерантності
asdfghj7286 views
Проект вуса, лапи, хвіст! von asdfghj7
Проект вуса, лапи, хвіст!Проект вуса, лапи, хвіст!
Проект вуса, лапи, хвіст!
asdfghj71.3K views
малихіна н.о. von asdfghj7
малихіна н.о.малихіна н.о.
малихіна н.о.
asdfghj7595 views
Міщенко Т.В. von asdfghj7
Міщенко Т.В.Міщенко Т.В.
Міщенко Т.В.
asdfghj7382 views
школа №40 von asdfghj7
школа №40 школа №40
школа №40
asdfghj7190 views
ПОРТФОЛІО КАБІНЕТУ МАТЕМАТИКИ von asdfghj7
ПОРТФОЛІО КАБІНЕТУ МАТЕМАТИКИПОРТФОЛІО КАБІНЕТУ МАТЕМАТИКИ
ПОРТФОЛІО КАБІНЕТУ МАТЕМАТИКИ
asdfghj72.6K views
із глибини віків до наших днів von asdfghj7
 із глибини віків до наших днів із глибини віків до наших днів
із глибини віків до наших днів
asdfghj77.7K views
прогресії в фізиці von asdfghj7
 прогресії в фізиці прогресії в фізиці
прогресії в фізиці
asdfghj712.9K views
прогресії в житті та побуті von asdfghj7
прогресії в житті та побутіпрогресії в житті та побуті
прогресії в житті та побуті
asdfghj719.7K views
3.прогресії в біології von asdfghj7
3.прогресії в біології3.прогресії в біології
3.прогресії в біології
asdfghj712.9K views
титул матеріалів дпа 9 кл. von asdfghj7
титул матеріалів дпа 9 кл.титул матеріалів дпа 9 кл.
титул матеріалів дпа 9 кл.
asdfghj7501 views
перевір себе! von asdfghj7
перевір себе!перевір себе!
перевір себе!
asdfghj7195 views

Último

В'ячеслав Васильович Петров von
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 views10 Folien
ІКТ .pptx von
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
5 views6 Folien
ІКТ Захарчун.pdf von
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdfanazaharcun
7 views6 Folien
111.pptx von
111.pptx111.pptx
111.pptxSvetlana Solyanik
27 views15 Folien
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» von
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
15 views10 Folien

Último(14)

ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195841 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195858 views
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 views
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 views
Академічна доброчесність von tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195861 views
«Жив і працював для Університету» von ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 views

Степінь з цілим показником

 • 1. Урок алгебри у 8 класі Тема. Означення степеня з цілим від'ємним показником Мета: домогтися засвоєння учнями змісту означення степеня з цілим від'ємним показником (для цілої та дробової основи степеня); сформувати вміння відтворювати означення степеня та застосовувати його для перетворення степеня з цілим від'ємним показником у дріб, та навпаки, сформувати вміння розв'язувати вправи на обчислення значень числових виразів із застосуванням вивченого означення степеня з цілим показником. Тип уроку: засвоєння знань та первинних умінь. Хід уроку «Нехай хто-небудь спробує викреслити з математики степені, і він побачить, що без них далеко не поїдеш » М.В. Ломоносов I. Організаційний етап. (1 хв) Учитель: На робочому місці у вас зараз є крім підручника, зошита, збірника, щоденника, є гра і карточки для усних вправ. II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань та вмінь (10хв.) Учитель: На уроках алгебри в 7 класі ви вже відкрили для себе дивовижний світ степенів. Багато вчених в усі часи займалися питаннями їх вивчення. Це і знаменитий Піфагор, і Декарт, який першим ввів позначення степеня. Але я хочу звернути вашу увагу на слова М.В. Ломоносова «Нехай хто-небудь спробує викреслити з математики степені, і він побачить, що без них далеко не поїдеш » Є таке прислів’я : «Знання збираються по краплині, як вода в долині.» Зберемо по крапельці все, що ми вчили по темі: «Степінь» в 7 класі. Питання до класу: • Що називається степенем? Степенем числа а з натуральним показником п, більшим за одиницю, називається добуток п множників, кожний із яких дорівнює а. • Які властивості степеня ми знаємо: • ат ∙ ап = ат + п множення степенів При множенні степенів з однаковими основами основу залишають ту саму, а показники степенів додають • ат : ап = ат – п ділення степенів, де т більше п. При діленні степенів з однаковими основами основу залишають ту саму, а від показника степеня діленого віднімають показник степеня дільника • (ат )п = атп піднесення степеня до степеня При піднесенні степеня до степеня основу залишають ту саму, а показники степенів перемножують • (аb)n = an bn піднесення добутку до степеня При піднесенні добутку до степеня, треба піднести до степеня кожний множник • n nn b a b a =      піднесення частки до степеня При піднесенні частки до степеня, треба піднести до степеня і ділене і дільник • а°=1 а1 =а 0п =0
 • 2. • Якщо основа степеня число від’ємне, то: Степінь від’ємного числа з парним показником є число додатне Степінь від’ємного числа з непарним показником є число від’ємне Учитель: До вашої уваги на платформі Windows Live на моїй сторінці в документах 8 класу вам було запропоновано розгадати кросворд і по вертикалі прочитати назву найпершої весняної квітки, занесеної до Червоної книги. Давайте з вами перевіримо це домашнє завдання. 1 учень біля дошки 1 с т е п і н ь 2 в і д 'є м н е 3 д в а 4 с т о 5 о д и н 6 с і м 7 м н о ж е н н я 8 о д и н 9 т р и 10 к у б 1. Як називається вираз аn ? (Степінь) 2. Назвати основу степеня (-5)3 Основа степеня (-5)3 число — ... (Від'ємне) 3. Показник степеня 32 число — ... (Два) 4. Який показник степеня a100 ? (Сто) 5. а° = .... (Один) 6. Напишіть замість «х» показник степеня а10 : ах =а3 (Сім) 7. Дано (m3 )5 = m 15 . Яку дію виконали над показниками, щоб піднести степінь до степеня? (Множення) 8. an :an =... (Один)
 • 3. 9. Напишіть замість «х» показник степеня: с×с2 =сх (Три) 10. а3 — число а у 3 степені. А як ще можна назвати цей вираз? (Куб) Ключове слово: підсніжник. Учитель: А зараз ми проведемо розминку (Гра Пірати Карибського моря-це вправи на повторення властивостей степенів) Учитель: Діти, за 10 хвилин роботи, який матеріал ми з вами повторили? Учні: Повторили означення степеня з натуральним показником та властивості степеня. Учитель: Де застосували опорні факти? Учні: При обчисленнях III. Формулювання мети і завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів Учитель: Розглянемо числа: 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001, ... Знайомі? Усі ці числа можна записати у вигляді степеня з основою 10. Запишемо ці числа:103 , 102 , 101 , 10°, ... а далі? Виникла проблема — тих знань про степінь, які ви маєте виявляється недостатньо для виконання завдання, тому зараз і розглянемо тему «Степінь з цілим від'ємним показником», що дасть нам можливість з цією проблемою впоратися. Записали тему уроку. III. Пояснення нового матеріалу. (7хв) Учитель: Ще раз повторимо властивість ділення степенів ат : аp = ат – p , де є обмеження? Учень: т більше р. Учитель: Розглянемо випадок. Коли т p p. Запишемо число p у вигляді p=m+n, де n- натуральне число, тоді Учень біля дошки ат : аp = ат – p = ат – ( m+n )= ат – m-n = а- n Учитель: Виконаємо ділення, розглядаючи частку як дріб Учень : 1 : m m m m p n p m n m n n а а а a a a a a a a a − + = = = = = 1 , де 0,n n a a nнатуральнечисло a − = ≠ − Учитель: Степінь із цілим від'ємним показником і з основою, відмінною від нуля, дорівнює дробу, чисельник якого – одиниця, а знаменник – степінь з тією самою основою і протилежним даному (натуральним) показником; Відкрийте підручник на стор. 51 та прочитайте означення степеня з цілим показником. Звертаю вашу увагу на те, що у підручнику показано інший підхід до виведення формули. Тому вдома потрібно буде опрацювати і цей підхід, але самостійно. VI. Первинне закріплення нових знань (25хв) Учитель: Зараз ми будемо з вами розв’язувати вправи, які спрямовані на засвоєння сформульованого означення, а також на формування вміння замінювати степінь із цілим від'ємним показником дробом і навпаки. Виконання усних вправ Замініть дробом степінь із цілим від'ємним показником. Заповніть пропуски. ... 2 9 1 9 =− ; ... 1 15 1 15 =− ; ... 1 3 3 =− ; ... ... )2( 4 =− − . Замініть дріб степенем із цілим від'ємним показником: ... 2 3 3 1 = ; ... 7 7 1 = ; ... 4 1 3 = ; ... 2 1 9 =
 • 4. Виконання письмових вправ 1. Завдання на запис степеня із цілим від'ємним показником у вигляді дробу, і навпаки. 1) Замініть степінь із цілим від'ємним показником дробом: степінь => дріб а) 10-6 ; б) 9-2 ; в) а-1 ; г) х-20 ; д) (ab)-3 ; є) (а + b)-4 . 2. Замініть дріб на степінь з цілим від'ємним показником: дріб => степінь а) 2 10 1 ; б) 7 6 1 ; в) 7 1 x ; г) 10 1 y ; д) 7 1 . 3. Замініть степінь із цілим від'ємним показником на степінь з додатнім показником 2 2 2 2 2 1 1 7 27 22 77 −    ÷    = = = ÷ ÷  ÷       ÷  ÷ ÷    Запишемо означення степеня з цілим від'ємним показником для степеня з основою b a (а ≠ 0, b ≠ 0): nn a b b a       =      − . 3 3 2 9 9 2 −     = ÷  ÷     4. Подайте вираз у вигляді раціонального дробу: 4а-2 b-1 ; б) 7-1 ab-5 ; в) х-2 у-3 ; г) (а + b)-2 . 5. Робота з картками. Учні працюють в парах. Один учень показує картку, а другий за відповіддю на оборотній стороні картки перевіряє. 2-3 а-4 с-5 5-7 3-6 (-2)-3 (-а)-4 (-с)-5 (-5)-7 (-3)-6 7-3 h-7 b-10 8-1 6-2 (-7)-3 (-h)-7 (-b)-10 (-8)-1 (-6)-2 12-3 n-4 m-1 15-9 9-6 1 63 1 75 1 5c 1 4a 1 32 1 6( 3)− 1 7( 5)− 1 5( )c− 1 4( )a− 1 3( 2)− 1 26 1 8 1 10b 1 7h 1 37 1 2( 6)− 1 8− 1 10( )b− 1 7( )h− 1 3( 7)− 1 69 1 915 1 m 1 4n 1 312 Учитель: Питання до класу: Чого ми зараз з вами навчилися, розв’язуючи завдання? • Замінювати степінь із цілим від'ємним показником дробом • Замінювати дріб на степінь з цілим від'ємним показником • Навчилися записувати у вигляді раціонального дробу виразу зі змінними, що містить степінь із цілим від'ємним показником. Завдання на запис числа у вигляді степеня із заданою основою. 1.Подайте числа 4, 8, 16, 32, 2, 1, 2 1 , 4 1 , 8 1 ,16 1 у вигляді степеня з основою 2. Учитель: Тепер прийшов час повернутись до розв’язання тієї проблеми, яка
 • 5. виникла на початку уроку. Подайте числа у вигляді степеня з основою 10 1-й ряд: 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001, ... 2-й ряд: 103 , 102 , 101 , 10°, ... 2 Обчисліть: 9-2 ; 3-3 ; 120 ; (-2)-4 ; (-3)-3 ; 0,5-2 3. Знайдіть значення виразу: а) 5 ∙ 10-2 ; б) 16 ∙ 2-5 ; в) 5-3 : 250 ; г) 3 : 2-3 ; д) 2-4 +2-2 ; е) 2-3 – 2-4 ; ж) 6-1 + 3∙3-2 ; з) 4-1 – 3-2 . Учитель: Діти, вміння, які ми отримали при розв’язанні попередніх вправ дає нам можливість розв’язувати більш складні вправи на знаходження значення виразу, спрощення виразів. Той хто відчуває, що може працювати самостійно працює над завданнями 4, 5, з подальшою перевіркою на комп’ютері Для того, щоб знати свій результат, кількість отриманих відсотків помножаєте на 0,1. 4. Обчисліть: а) 0,1-2 + (-1)-24 ; б) 1,5-3 :2,5-2 ; в) 2 2 3 1 3 −       + ; г) 22 9 2 7 2 −−       −      ; д) 4 2 1 3 1 3 5 − −     − + − ÷  ÷     . 5. Обчисліть: а) 1-1 + 2-1 + 3-1 + 4-1 ; б) 123 4 3 3 2 2 1 −−−       −+      −+      − ; в) 139 27 1 9 1 : 3 1 −−−       −            ; г) (2 + 2-1 )-2 – (2 + 2-2 )-1 . Учитель підводить підсумок етапу уроку: Чого ми зараз з вами навчилися, розв’язуючи завдання? Учні: Навчилися виконувати обчислення значень числових виразів, які містять степінь з від’ємним показником. Завдання на вміння виконувати спрощення виразів 6. Спростіть вираз: а) (а + 5)-2 (3а + 15); б) (а-2 – b-2 ) : (a + b); Завдання підвищеного рівня складності для учнів, які мають достатній та високий рівні знань. 7. Подайте у вигляді дробу вираз: а) ху-2 – х-2 у; б) 21 −−       +      y x y x VII. Підсумки уроку. Рефлексія. (1хв) Учитель: В якому з випадків правильно виконано дію? а) 3-2 = 32 ; б) 3 2 3 2 − =− ; в) 2 2 3 1 3 − − = ; г) 2 2 3 1 3 =− . VIII. Домашнє завдання. §9 усно приклади 1-3. №№ 244, 246 письмово середній рівень №247, достатній №256 високий № 265. Творче завдання підготувати доповідь по темі «Степінь» (1хв)
 • 6. виникла на початку уроку. Подайте числа у вигляді степеня з основою 10 1-й ряд: 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001, ... 2-й ряд: 103 , 102 , 101 , 10°, ... 2 Обчисліть: 9-2 ; 3-3 ; 120 ; (-2)-4 ; (-3)-3 ; 0,5-2 3. Знайдіть значення виразу: а) 5 ∙ 10-2 ; б) 16 ∙ 2-5 ; в) 5-3 : 250 ; г) 3 : 2-3 ; д) 2-4 +2-2 ; е) 2-3 – 2-4 ; ж) 6-1 + 3∙3-2 ; з) 4-1 – 3-2 . Учитель: Діти, вміння, які ми отримали при розв’язанні попередніх вправ дає нам можливість розв’язувати більш складні вправи на знаходження значення виразу, спрощення виразів. Той хто відчуває, що може працювати самостійно працює над завданнями 4, 5, з подальшою перевіркою на комп’ютері Для того, щоб знати свій результат, кількість отриманих відсотків помножаєте на 0,1. 4. Обчисліть: а) 0,1-2 + (-1)-24 ; б) 1,5-3 :2,5-2 ; в) 2 2 3 1 3 −       + ; г) 22 9 2 7 2 −−       −      ; д) 4 2 1 3 1 3 5 − −     − + − ÷  ÷     . 5. Обчисліть: а) 1-1 + 2-1 + 3-1 + 4-1 ; б) 123 4 3 3 2 2 1 −−−       −+      −+      − ; в) 139 27 1 9 1 : 3 1 −−−       −            ; г) (2 + 2-1 )-2 – (2 + 2-2 )-1 . Учитель підводить підсумок етапу уроку: Чого ми зараз з вами навчилися, розв’язуючи завдання? Учні: Навчилися виконувати обчислення значень числових виразів, які містять степінь з від’ємним показником. Завдання на вміння виконувати спрощення виразів 6. Спростіть вираз: а) (а + 5)-2 (3а + 15); б) (а-2 – b-2 ) : (a + b); Завдання підвищеного рівня складності для учнів, які мають достатній та високий рівні знань. 7. Подайте у вигляді дробу вираз: а) ху-2 – х-2 у; б) 21 −−       +      y x y x VII. Підсумки уроку. Рефлексія. (1хв) Учитель: В якому з випадків правильно виконано дію? а) 3-2 = 32 ; б) 3 2 3 2 − =− ; в) 2 2 3 1 3 − − = ; г) 2 2 3 1 3 =− . VIII. Домашнє завдання. §9 усно приклади 1-3. №№ 244, 246 письмово середній рівень №247, достатній №256 високий № 265. Творче завдання підготувати доповідь по темі «Степінь» (1хв)