Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
–เครือข่ายพลเมืองเน็ต
“เปิดเน็ต เปิดใจ”
ข้อมูลองค์กร
• องค์กรไม่แสวงกำไร ดำเนินงานเพื่อ
คุ้มครองสิทธิพลเมืองที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
• ก่อตั้งในชื่อ “เคร...
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
• ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้าน
เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม
• ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การสร้างความ...
ทุนดำเนินงาน
• Media Legal Defence Initiative (ธ.ค.
2008 - พ.ค. 2009)
• มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (2009-2012)
• Privacy Intern...
คณะทำงานปัจจุบัน
• สฤณี อาชวานันทกุล ประธานคณะทำงาน
• ลลิตา รังสรรค์วิวัฒน์ ผู้ประสานงานเครือข่าย
• พินดา พิสิฐบุตร เจ้าหน...
กิจกรรม
• ติดตามสถานการณ์สิทธิดิจิทัล
• เข้าร่วมในกระบวนการด้านนโยบายทั้ง
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
• จัดสัมมนา อบรม และ...
ตัวอย่างกิจกรรม
ติดตามและเสนอนโยบาย
• ติดตามและจัดทำข้อเสนอสู่
สาธารณะ และร่วมเป็นคณะทำงาน
ตามความเหมาะสม
• การแก้ไขพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระ
ทำ...
โรงเรียนพ(ล)บค่ำ
• Night School เป็นโครงการความร่วม
มือกับห้องสมุดศิลปะ

The Reading Room Bangkok
• บรรยาย+กิจกรรมระหว่างผ...
พฤหัด
• ThursDIY เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ทักษะออนไลน์ โดยเน้นไปที่ทักษะ
การสร้างข้อมูลพื้นฐานในรูปแบบโอ
เพนซอร์ส และการรักษา...
คู่มือสื่อพลเมือง
• คู่มือสื่อพลเมือง ความรู้และข้อ
แนะนำเบื้องต้นเพื่อให้พลเมืองทำ
สื่อเองได้ อย่างมีคุณภาพและ
ความรับผิด...
“มาราธอน”
• มาราธอน: อินเทอร์เน็ต การเมือง
วัฒนธรรม รวบรวมบทความ
วิชาการ งานแปล และบันทึก
เสวนาที่จัดโดยเครือข่ายพลเมือง
เ...
คู่มือพลเมืองเน็ต
• คู่มือพลเมืองเน็ต รวบรวมคำแนะนำ
ให้ผู้ใช้เน็ตเข้าใจการทำงานของ
อินเทอร์เน็ต และรักษาสิทธิและความ
ปลอดภ...
GIS Watch
• Global Information Society Watch
เป็นรายงานประจำปีที่สำรวจความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสารสนเทศทั่วโลก
จัดพิมพ์โดย ...
รายงานพลเมืองเน็ต
• รายงานพลเมืองเน็ต (Netizen
Report) รายงานประจำปี รวบรวม
สถานการณ์สิทธิเสรีภาพด้านข้อมูล
ข่าวสาร นโยบาย...
งานวิจัย
• ราคาของการเซ็นเซอร์ : มุมมอง
ทางเศรษฐศาสตร์ (2012) ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สำรวจมาตรการร...
แปลเอกสารและสื่อที่สำคัญ
• คำประกาศ: 10 สิทธิและหลักการอินเทอร์เน็ต
• หลักการมะนิลาว่าด้วยความรับผิดของสื่อ
ตัวกลาง
• หลัก...
อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและ
นโยบายอินเทอร์เน็ต
• โครงการอบรมการสู้คดี
คอมพิวเตอร์ ร่วมกับสมาคมนัก
กฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA...
ประชุมประจำปี
• 2012- การประชุมว่าด้วยเทคโนโลยีและ
สิทธิพลเมืองครั้งที่ 1 ร่วมกับไทยพีบีเอสและ
สมาคมสื่อมวลชนแห่งเอเชียตะว...
โครงการปัจจุบัน (2014-2015)
• โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ร่วมในอภิบาลอินเทอร์เน็ต
(Internet Governance) ส่งเสริม
การมีส่...
ติดต่อ
contact@thainetizen.orgFacebook: Thai Netizen Network

Twitter: @thainetizen

–Scott Cook
“We're still in the first minutes of the first day of
the Internet revolution.”
–Tim Berners-Lee
“There was a time when people felt the internet
was another world, but now people realise it's a
tool tha...
–Bill Gates
“The Internet is becoming the town square for
the global village of tomorrow.”
–Noam Chomsky
“The internet could be a very positive step
towards education, organisation and
participation in a meaningfu...
แนะนำมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

แนะนำมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง

810 Aufrufe

Veröffentlicht am

Introduction to Foundation for Internet and Civic Culture

แนะนำองค์กร วัตถุประสงค์ แหล่งทุน และตัวอย่างกิจกรรมของมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง

 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

แนะนำมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง

 1. 1. –เครือข่ายพลเมืองเน็ต “เปิดเน็ต เปิดใจ”
 2. 2. ข้อมูลองค์กร • องค์กรไม่แสวงกำไร ดำเนินงานเพื่อ คุ้มครองสิทธิพลเมืองที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีและสารสนเทศ • ก่อตั้งในชื่อ “เครือข่ายพลเมือง เน็ต” (Thai Netizen Network) เมื่อ ธ.ค. 2008 ในสภาพแวดล้อมที่รัฐเริ่ม เข้มงวดกับการควบคุมอินเทอร์เน็ต เป็น ช่วงแรกของการใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ • จดทะเบียน “มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและ วัฒนธรรมพลเมือง” (Foundation for Internet and Civic Culture) เมื่อ 28 พ.ค. 2014 -- ทะเบียนเลขที่ กท 2445
 3. 3. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ • ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้าน เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม • ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสร้างความรู้ การมีส่วนร่วมของ พลเมือง • ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน
 4. 4. ทุนดำเนินงาน • Media Legal Defence Initiative (ธ.ค. 2008 - พ.ค. 2009) • มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (2009-2012) • Privacy International (2013-2014) • สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ (ต.ค. 2013 - ก.ย. 2015) • Open Society Foundation (2014) • Global Fund for Human Rights (2015) • และทุนโครงการระยะสั้น (1-6 เดือน) อีก จำนวนหนึ่ง
 5. 5. คณะทำงานปัจจุบัน • สฤณี อาชวานันทกุล ประธานคณะทำงาน • ลลิตา รังสรรค์วิวัฒน์ ผู้ประสานงานเครือข่าย • พินดา พิสิฐบุตร เจ้าหน้าที่สิทธิดิจิทัล • อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล งานวิจัยและสื่อพลเมือง
 6. 6. กิจกรรม • ติดตามสถานการณ์สิทธิดิจิทัล • เข้าร่วมในกระบวนการด้านนโยบายทั้ง ระดับประเทศและระหว่างประเทศ • จัดสัมมนา อบรม และพบปะอย่างไม่ เป็นทางการกับชุมชนผู้ใช้เน็ต และจัด ประชุมกึ่งวิชาการประจำปี • ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีกับกลุ่ม ประชาสังคมและนักกฎหมายสิทธิ • เผยแพร่ข่าวสารบนเว็บไซต์และสิ่ง พิมพ์ จัดทำและแปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 7. 7. ตัวอย่างกิจกรรม
 8. 8. ติดตามและเสนอนโยบาย • ติดตามและจัดทำข้อเสนอสู่ สาธารณะ และร่วมเป็นคณะทำงาน ตามความเหมาะสม • การแก้ไขพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระ ทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะประเด็นความรับผิดของตัวกลาง (intermediary liability) การควบคุมเนื้อหา และ การใช้เป็นกฎหมายหมิ่นประมาท • ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล • ชุดกฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ- สังคมและความมั่นคงไซเบอร์
 9. 9. โรงเรียนพ(ล)บค่ำ • Night School เป็นโครงการความร่วม มือกับห้องสมุดศิลปะ
 The Reading Room Bangkok • บรรยาย+กิจกรรมระหว่างผู้เข้าร่วม • แลกเปลี่ยนมุมมองถึงความเปลี่ยนแปลง ทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย โดย เฉพาะประเด็นการแสดงออก ทรัพย์สิน ทางปัญญา สื่อใหม่ ขบวนการทางสังคม และมีเดียอาร์ต • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเทศกาลศิลปะ Kunstvlaai: Festival of Independents ที่อัมสเตอร์ดัม (2011)
 10. 10. พฤหัด • ThursDIY เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน ทักษะออนไลน์ โดยเน้นไปที่ทักษะ การสร้างข้อมูลพื้นฐานในรูปแบบโอ เพนซอร์ส และการรักษาข้อมูลส่วน บุคคล • ตัวอย่างเนื้อหา: การทำข้อมูลแผนที่ ด้วย OpenStreetMap, การเขียนวิกิ พีเดีย, การแปลคำบรรยายวิดีโอ ออนไลน์ด้วย Amara, การใช้งาน อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย • ขยายการอบรมวิกิพีเดียและ OpenStreetMap ไปยัง มหาวิทยาลัย (ศิลปากร, ธรรมศาสตร์)
 11. 11. คู่มือสื่อพลเมือง • คู่มือสื่อพลเมือง ความรู้และข้อ แนะนำเบื้องต้นเพื่อให้พลเมืองทำ สื่อเองได้ อย่างมีคุณภาพและ ความรับผิดชอบ • เนื้อหา: ภาษาและเครื่องมือของสื่อ พลเมือง, เทคนิคการเผยแพร่, จริยธรรมของสื่อพลเมือง, ข้อ แนะนำด้านกฎหมาย, กรณีศึกษา จากต่างประเทศ • พิมพ์ 1,000 เล่ม (2010)
 12. 12. “มาราธอน” • มาราธอน: อินเทอร์เน็ต การเมือง วัฒนธรรม รวบรวมบทความ วิชาการ งานแปล และบันทึก เสวนาที่จัดโดยเครือข่ายพลเมือง เน็ต • เนื้อหาครอบคลุมประเด็นด้าน กฎหมาย มานุษยวิทยา วัฒนธรรม ศึกษา ศิลปะ การเมืองระหว่าง ประเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สื่อใหม่ • พิมพ์ 2,000 เล่ม (2012)
 13. 13. คู่มือพลเมืองเน็ต • คู่มือพลเมืองเน็ต รวบรวมคำแนะนำ ให้ผู้ใช้เน็ตเข้าใจการทำงานของ อินเทอร์เน็ต และรักษาสิทธิและความ ปลอดภัยตัวเองได้ • เนื้อหา: อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร, การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย, ความเป็นส่วนตัวกับสื่อสังคม, ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิใน ความเป็นส่วนตัวที่ผู้บริโภคควรรู้ • พิมพ์ 3 ครั้ง รวม 6,000 เล่ม (2013)
 14. 14. GIS Watch • Global Information Society Watch เป็นรายงานประจำปีที่สำรวจความ เปลี่ยนแปลงของสังคมสารสนเทศทั่วโลก จัดพิมพ์โดย Association for Progressive Communications • เปลี่ยนหัวข้อหลักทุกปี เช่น อินเทอร์เน็ต และการคอรัปชัน เพศสถานะและไอซีที สิทธิอินเทอร์เน็ตและกระบวนการ ประชาธิปไตย • แบ่งเป็นสองส่วน: วิเคราะห์เชิงประเด็นใน ภาพรวม และรายงานวิจัยรายประเทศ • เครือข่ายพลเมืองเน็ตเขียนรายงานส่วน ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2011
 15. 15. รายงานพลเมืองเน็ต • รายงานพลเมืองเน็ต (Netizen Report) รายงานประจำปี รวบรวม สถานการณ์สิทธิเสรีภาพด้านข้อมูล ข่าวสาร นโยบายของภาครัฐต่อ อินเทอร์เน็ต และปรากฏการณ์น่า สนใจทางวัฒนธรรมออนไลน์ • จัดทำเป็นภาษาไทยและแปลเป็น ภาษาอังกฤษ ต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2010
 16. 16. งานวิจัย • ราคาของการเซ็นเซอร์ : มุมมอง ทางเศรษฐศาสตร์ (2012) ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สำรวจมาตรการรักษาความ ปลอดภัยและการคุ้มครองความ เป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ ออนไลน์ไทย (2013-2014) ร่วมกับ Privacy International
 17. 17. แปลเอกสารและสื่อที่สำคัญ • คำประกาศ: 10 สิทธิและหลักการอินเทอร์เน็ต • หลักการมะนิลาว่าด้วยความรับผิดของสื่อ ตัวกลาง • หลักการระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้หลักสิทธิ มนุษยชนกับการสอดแนมการสื่อสาร • สิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล – รายงานของ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ • ผลกระทบของการสอดแนมการสื่อสารโดยรัฐต่อ การใช้สิทธิมนุษยชนเพื่อเข้าถึงความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก – รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก แฟรงค์ ลารัว • คลิป บทความ และหนังสือ
 18. 18. อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและ นโยบายอินเทอร์เน็ต • โครงการอบรมการสู้คดี คอมพิวเตอร์ ร่วมกับสมาคมนัก กฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA) และโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อ กฎหมายประชาชน (iLaw) ให้ ความรู้ด้านการใช้หลักฐานทาง อิเล็กทรอนิกส์ • โครงการ “โรงเรียนพลเมืองเน็ต” ให้ความรู้ด้านการอภิบาล อินเทอร์เน็ต (Internet governance) กับนักศึกษาปี สุดท้ายและกลุ่มคนเริ่มทำงาน
 19. 19. ประชุมประจำปี • 2012- การประชุมว่าด้วยเทคโนโลยีและ สิทธิพลเมืองครั้งที่ 1 ร่วมกับไทยพีบีเอสและ สมาคมสื่อมวลชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ • 2013 - การประชุมว่าด้วยเทคโนโลยีและ สิทธิพลเมืองครั้งที่ 2 ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • 2014 - สัมมนาสาธารณะว่าด้วย เทคโนโลยีและสังคม ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • 2015 - เวทีประชาสังคมไทยว่าด้วยการ อภิบาลอินเทอร์เน็ต ร่วมกับกลุ่มองค์กรภาคประชา สังคมและมหาวิทยาลัย • 2015 (23 ก.ค.) - เวทีระดับชาติว่าด้วย การอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย ร่วมกับกลุ่ม องค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และวิชาการ
 20. 20. โครงการปัจจุบัน (2014-2015) • โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วม ร่วมในอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) ส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบาย โดยส่ง เสริมให้เกิดเวทีพูดคุยที่มีหลายผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย (multistakeholders) ในลักษณะ Internet Governance Forum เช่นเดียวกับหลายประเทศ และจัดทำเอกสารข้อมูลและหลักการที่เกี่ยวข้อง • โครงการจัดทำเอกสารความรู้ด้าน นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Forensics) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน ของกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิดิจิทัล เพื่อเป็นพื้นฐานในการให้ความรู้กับนักกฎหมาย และนักสิทธิมนุษยชน
 21. 21. ติดต่อ contact@thainetizen.org
 
 Facebook: Thai Netizen Network
 Twitter: @thainetizen

 22. 22. –Scott Cook “We're still in the first minutes of the first day of the Internet revolution.”
 23. 23. –Tim Berners-Lee “There was a time when people felt the internet was another world, but now people realise it's a tool that we use in this world.”
 24. 24. –Bill Gates “The Internet is becoming the town square for the global village of tomorrow.”
 25. 25. –Noam Chomsky “The internet could be a very positive step towards education, organisation and participation in a meaningful society.”

×