02 businessfinance v1

Teeraset Siratananont
Teeraset SiratananontStrategy Consultant um ID B3189 (Registered with Thai Consultant Database Center, Ministry of Finance)
บทที่ 2 การวิเคราะหงบการเงิน

(Financial Statement Analysis)
   All rights reserved www.Thailandaccount.com  1
ลักษณะ ชนิด รูปแบบของงบการเงิน

• สาสนจากผูบริหาร หมายถึงขอความที่ผบริหารอธิบายถึงผลการ
                    ู
 ดําเนินงานที่ผานมาของกิจการรวมถึงแผนธุรกิจที่กิจการวางแผนไว
                      ุ
• ฐานะทางการเงินของกิจการ แสดงถึงรายงานทางการเงินพื้นฐาน 4
 ดานคือ งบดล (Balance Sheet) งบกําไรขาดทน (Income
 ดานคอ งบดุล        Sheet), งบกาไรขาดทุน
 Statement), งบกําไรสะสม (Statement of Retained
 Earnings), และงบกระแสเงิินสด (Statement of Cash
 Flows)
        All rights reserved www.Thailandaccount.com  2
งบดุล (Balance Sheet)

• งบดุลของบริษท แม็็กซ จํากัด ที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ
         ั
 วันที่ 31 ธันวาคม 25XX โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน
 และสวนของผูถือหุน ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงในระหวาง
 ป ดงตารางท
 ป ดังตารางที่ 2.1
        All rights reserved www.Thailandaccount.com   3
งบกําไรขาดทุน (Income Statement)

• งบกําไไรขาดทุนของบริษัท แม็กซ จํากัด ที่แสดงผลการดําเนินงานของ
                ็
 กิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25XX ซึ่งปกติกิจการมักจะ
            ุ
 จัดทํางบกําไรขาดทุนประจําเดือน และประจําไตรมาส เพื่อสรุปผล
 การดาเนนงานทเกดขนในแตละชวงเวลาเพอใหผู รหารใชในการ
 การดําเนินงานที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลาเพื่อใหผบริหารใชในการ
 ตัดสินใจ ดังตารางที่ 2.2
        All rights reserved www.Thailandaccount.com   4
งบกําไรสะสม (Retained Earnings)

• งบกําไไรสะสมของบริษัท แม็็กซ จํากัด ที่แสดงผลการดําเนินงานของ
 กิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25XX ซึ่งกิจการจะนํากําไร
            ุ
 สะสมของปที่แลว มารวมกับกําไรสุทธิของงวดปจจุบัน แลวหักดวย
 เงนปนผลจายใหกบผู อหุ สามัญ จะไดกําไรสะสมของปปจจบันดง
 เงินปนผลจายใหกับผถือหนสามญ จะไดกาไรสะสมของปปจจุบนดัง
 ตารางที่ 2.3
        All rights reserved www.Thailandaccount.com   5
กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow)


กระแสเงินสดสทธิ =กําไรสทธิ-รายไดที่ไมใชเงินสด+คาใชจายที่ไมใชเงินสด
กระแสเงนสดสุทธ กาไรสุทธ รายไดทไมใชเงนสด คาใชจายทไมใชเงนสด

    จากตารางที่ 2.2 สามารถคํานวณกระแสเงินสดสุทธิไดดังนี้

  กระแสเงินสดสุทธิ = 665,300 + 500,000 = 1,165,300 บาท


         All rights reserved www.Thailandaccount.com    6
งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

• กิจกรรมดําเนินงาน (Operating Activities) จะเกี่ยวของกับ
 กําไรขาดทุนสุทธิ คาเสื่อมราคา การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
       ุ ุ
 หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน เงินลงทุนระยะสั้น และเงินกูยืมระยะ
 สน
 สั้น
• กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) จะเกี่ยวของกับการลงทุน
 ในสิ ั
 ใ นทรัพยถาวร และการจําหนายสินทรัพยถาวร
                       ั 
• กิจกรรมการเงิน (Financing Activities) จะเกี่ยวของกับการ
         (      g         )
 จายเงินปนผล การกูเงิน การชําระเงินกูท้งระยะสั้นและระยะยาว
                      ั

        All rights reserved www.Thailandaccount.com   7
การวิเคราะหแนวโนม (Trend Analysis)

• การวิเคราะหตามแนวตั้ง (Common Size Analysis) เปนการ
 วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวางป หรือระหวางกิจการใน
 อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนําทุกรายการในงบกําไรขาดทุน หารดวย
 ยอดขาย และทกรายการในงบดล หารดวยสนทรพยทงหมด ทําให
      และทุกรายการในงบดุล หารดวยสินทรัพยทั้งหมด ทาให
 ทุกๆ รายการแสดงอยูในรูปของเปอรเซ็นต และนําเปอรเซ็นตนี้ไปใช
 ในการเปรยบเทยบกบกจการอนๆ ได
 ในการเปรียบเทียบกับกิจการอื่นๆ ได
        All rights reserved www.Thailandaccount.com   8
การวิเคราะหตามแนวตั้ง (Common Size Analysis)


           25XX          %          ปที่แลว  %

 ยอดขาย (สุทธิ)   15,000,000      100.0       14,250,000    100.0
 ตนทุนขาย (ไมรวม  13,081,000       87.2       12,485,000    87.6
 คาเสื่ือมราคา)
 คาเสื่อมราคา     500,000       3.3           450,000  3.2
 กําไรกอนดอกเบี้ย  1,419,000       9.5          1,315,000  9.2
 และภาษี
           All rights reserved www.Thailandaccount.com           9
การวิเคราะหตามแนวตั้ง (Common Size Analysis)

            25XX          %          ปที่แลว   %

 เงินสด           50,000       0.5           75,000  0.5

 เงินลงทุนระยะสั้น          -     0.0          325,000   3.9

 ลูกหนี้การคา      1,875,000       18.8         1,575,000   18.8

 สินคาคงเหลือ      3,075,000       30.8         2,075,000   24.7

 สินทรัพยหมุนเวียน
       ุ     5,000,000       50.0         4,050,000   48.2
 รวม
 ที่ดิน อาคารและ     5,000,000       50.0         4,350,000   51.8
 อุปกรณสุทธิ
 สินทรัพยรวม     10,000,000       100.0         8,400,000   100.0

           All rights reserved www.Thailandaccount.com           10
การวิเคราะหแนวโนม (Trend Analysis)

• การวิเคราะหการเปลีี่ยนแปลง (Percentage Change
 Analysis) เปนการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวางปปจจุบันกับป
                                ุ
 ที่แลว วามีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เปนเปอรเซ็นตเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 จากปทแลวมาแคไหน โดยนารายการของปปจจุบนแตละรายการทง
 จากปที่แลวมาแคไหน โดยนํารายการของปปจจบันแตละรายการทั้ง
 ในงบดุลและงบกําไรขาดทุน มาลบดวยรายการของปที่แลว ผลลัพธที่
 ไดจะแสดงจานวนเงนทเปลยนแปลงไป แลวหารดวยรายการของปท
 ไดจะแสดงจํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไป แลวหารดวยรายการของปที่
 แลว


        All rights reserved www.Thailandaccount.com    11
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง (Percentage Change Analysis)


อัตราการเปลียนแปลงยอดขาย (%)
      ่
= (15,000,000 – 14,250,000) / 14,250,000
= 750,000 / 14,250,000
= 5.3%


อัตราการเปลี่ยนแปลงกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี (%)
อตราการเปลยนแปลงกาไรกอนดอกเบยและภาษ
= (1,419,000 – 1,315,000) / 1,315,000
= 104 000 / 1 315 000
 104,000 1,315,000
= 7.9%

       All rights reserved www.Thailandaccount.com  12
การวิเคราะหอัตราสวน (Ratio Analysis)

•  อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios)
•  อตราสวนการบรหารสนทรพย (Asset Management Ratios)
  อัตราสวนการบริหารสินทรัพย
•  อัตราสวนการบริหารหนี้สิน (Debt Management Ratios)
•  อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
•  อัตราสวนมลคาทางการตลาด (Market Value Ratios)
  อตราสวนมูลคาทางการตลาด
        All rights reserved www.Thailandaccount.com  13
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา)
= สินทรัพยหมนเวียน / หนี้สินหมนเวียน
  สนทรพยหมุนเวยน หนสนหมุนเวยน

= 5 000 000 / 1 550 000
 5,000,000 1,550,000
= 3.2 เทา
        All rights reserved www.Thailandaccount.com  14
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนอยางเร็ว (Acid Test Ratio)

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนอยางเร็็ว (เทา)
= (สินทรัพยหมนเวียน – สินคาคงเหลือ) / หนี้สินหมนเวียน
  (สนทรพยหมุนเวยน สนคาคงเหลอ) หนสนหมุนเวยน

= (5 000 000 – 3 075 000) / 1 550 000
 (5,000,000 3,075,000) 1,550,000
= 1.2 เทา
        All rights reserved www.Thailandaccount.com  15
อัตราการหมุนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio)


 อััตราการหมุนของสิินคาคงเหลืือ (วััน)
 = ยอดขาย / สินคาคงเหลือ

 = 15,000,000 / 3,075,000
 = 4.9 ครั้ง

 หรือ

 = 365 / 4.9
 = 74.5 วัน
          All rights reserved www.Thailandaccount.com  16
อัตราการหมุนของลูกหนี้การคา (Days Sales Outstanding)


 อัตราการหมุนของลูกหนี้การคา(วัน)
 = (ลกหนี้การคา x 365) / ยอดขายเชื่อ
  (ลูกหนการคา      ยอดขายเชอ

 = 1 875 000 / 15 000 000
  1,875,000 15,000,000
 = 45.6 วัน
        All rights reserved www.Thailandaccount.com  17
อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร (Fixed Assets Turnover Ratio)


 อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร (เทา)
 = ยอดขาย / สินทรัพยถาวร
       สนทรพยถาวร

 = 15 000 000 / 5 000 000
  15,000,000 5,000,000
 = 3 เทา
        All rights reserved www.Thailandaccount.com  18
อัตราการหมุนของสินทรัพยทั้งหมด (Total Assets Turnover Ratio)


 อัตราการหมุนของสินทรัพยทั้งหมด (เทา)
 = ยอดขาย / สินทรัพยทั้งหมด
      สนทรพยทงหมด

 = 15 000 000 / 10 000 000
  15,000,000 10,000,000
 = 1.5 เทา
        All rights reserved www.Thailandaccount.com  19
อัตราหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (Debt Ratio)

อัตราหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (%)
= หนี้สินรวม / สินทรัพยรวม
  หนสนรวม สนทรพยรวม

= 5 320 000 / 10 000 000
 5,320,000 10,000,000
= 53.2 %
        All rights reserved www.Thailandaccount.com  20
ความสามารถในการชําระดอกเบีย (Times-Interest-Earned)
             ้


ความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา)
= กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี / ดอกเบี้ยจาย
 กาไรกอนดอกเบยและภาษ ดอกเบยจาย

= 1 419 000 / 440 000
 1,419,000 440,000
= 3.2 เทา
        All rights reserved www.Thailandaccount.com  21
อัตราสวนกําไร (Profit Margin)

อัตราสวนกําไร (%)
= กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษ และคาเสื่อมราคา / ยอดขาย
  กาไรกอนดอกเบย ภาษี และคาเสอมราคา

= 1 919 000 / 15 000 000
 1,919,000 15,000,000
= 12.8 %
       All rights reserved www.Thailandaccount.com  22
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)
= กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษ และคาเสื่อมราคา / สินทรัพยรวม
  กาไรกอนดอกเบย ภาษี และคาเสอมราคา สนทรพยรวม

= 1 919 000 / 10 000 000
 1,919,000 10,000,000
= 19.2 %
        All rights reserved www.Thailandaccount.com  23
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)
= กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี / สวนของผถือหุน
  กาไรกอนดอกเบยและภาษ สวนของผู อห

= 1 919 000 / 4 480 000
 1,919,000 4,480,000
= 42.8 %
        All rights reserved www.Thailandaccount.com  24
อัตราสวนมูลคาหุนทางบัญชี (Book Ratio)

อัตราสวนมูลคาหุนทางบัญชี (บาทตอหุน)
= สวนของผถือหุน / จํานวนหน
  สวนของผู อห จานวนหุ

= 4 480 000 / 100 000
 4,480,000 100,000
= 44.8 บาทตอหุน
        All rights reserved www.Thailandaccount.com  25
สมการดูปองท (The Du Pont Equation)

• สมการดูปองท เปนวิธีการหาอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
 (Return on Equity : ROE) อีกวิธีหนึ่งที่แสดงความสัมพันธ
 ระหวาง อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (Return on Total
 Assets : ROA) กับ Equity Multiplier
          กบ
        All rights reserved www.Thailandaccount.com  26
สมการดูปองท (The Du Pont Equation)
                          ROE = 42.8%
                              Equity Multiplier
                     ROA = 19.2%
                                 = 2.23
            อัตราสวนกําไร =12.8%


    กําไรกอนดอกเบี้ย,
                         ยอดขาย 15,000,000
 ภาษและคาเสอมราคา 1,919,000
 ภาษีและคาเสื่อมราคา 1 919 000
                                      อัตราการหมุนของสินทรัพย
                                          =1.5
  ยอดขาย         ตนทุน
15,000,000       13,081,000
                              ยอดขาย 15 000 000
                                 15,000,000        สนทรพย 10,000,000
                                              สินทรัพย 10 000 000

               All rights reserved www.Thailandaccount.com                27
การเปรียบเทียบอัตราสวนของกิจการกับกิจการอื่น

• อัตราสวนทางการเงินนอกจากจะนํามาใชเพื่อชวยประเมินผลงบ
                   ใ
 การเงินของกิจการแลว ยังนํามาใชในการเปรียบเทียบอัตราสวน
 ระหวางกิจการที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันดวยเพื่อใหทราบวา
 อตราสวนของกจการมคามากกวาหรอนอยกวากจการอนๆ ทอยู
 อัตราสวนของกิจการมีคามากกวาหรือนอยกวากิจการอื่นๆ ที่อยใน
 อุตสาหกรรมเดียวกัน จะไดนําไปเปนมาตรฐานสําหรับเปรียบเทียบ
 (Benchmark) ในการปรับปรงอัตราสวนของกิจการใหอยในกลม
          ในการปรบปรุงอตราสวนของกจการใหอยู นกลุ
 ของอุตสาหกรรม


        All rights reserved www.Thailandaccount.com   28
ขอจํากัดในการใชอัตราสวนทางการเงิน

• ตองเขาใจวากิจการที่อยในอตสาหกรรมเดียวกันมีความแตกตางกันทั้งในเรื่องของการลงทน
 ตองเขาใจวากจการทอยู นอุตสาหกรรมเดยวกนมความแตกตางกนทงในเรองของการลงทุน
 ในเครื่องจักร รูปแบบการผลิต การบริหารงาน นโยบายการลงทุน ดังนั้นการเปรียบเทียบ
 อัตราสวนทางการเงินระหวางกิจการกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันอาจจะเกิดความ
 ผิดพลาดได
• ในงบการเงินทั้งงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด นั้นยังไมไดคํานึงถึงอัตราเงิน
 เฟอ ซึ่งจะทําใหตัวเลขในงบการเงินเปลี่ยนแปลงไป
• ในงบการเงินยังไมไดคํานึงถึงตัวแปรตามฤดูกาล ดังนั้นหากเปนกิจการที่มีผลการดําเนินงาน
 ทีี่เป ่ยนแปลงไปตามฤดูกาลแลวจะทํําใ การคํํานวณผิิดพลาดได
    ปลีี ป ไป             ให           ไ
• กิจการบางกิจการมักจะสรางงบการเงินใหดูดีดวยการสรางมูลคาเพิ่มใหกิจการ เชน หาก
 เปนกองทุนรวม กมกซอหุ ในชวงปลายงวดทจะปดบญช เพอสรางราคาหุ ในพอรตใหม
 เปนกองทนรวม ก็มักซื้อหนในชวงปลายงวดที่จะปดบัญชี เพื่อสรางราคาหนในพอรตใหมี
 มูลคาสูง สงผลใหมูลคาสุทธิตอหนวยสูงขึ้น วิธีการนี้เรียกวา “Window Dressing”
• แตละกิจการอาจใชนโยบายบัญชีแตกตางกัน สงผลใหอัตราสวนบางตัวไมสามารถนํามา
 แตละกจการอาจใชนโยบายบญชแตกตางกน สงผลใหอตราสวนบางตวไมสามารถนามา
 เปรียบเทียบกันได All rights reserved www.Thailandaccount.com           29
Q&A
 บทที่ 2 การวิเคราะหงบการเงิน
(Financial Statement Analysis)
   All rights reserved www.Thailandaccount.com  30
1 von 30

Recomendados

Financial statement analysis von
Financial statement analysisFinancial statement analysis
Financial statement analysistumetr1
3.3K views84 Folien
โครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุน von
โครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุนโครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุน
โครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุนtumetr1
15.6K views26 Folien
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน von
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนtumetr1
1.9K views23 Folien
การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน von
การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน
การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนtumetr1
6.3K views63 Folien
บทที่5ต้นทุนและจุดคุ้มทุน von
บทที่5ต้นทุนและจุดคุ้มทุนบทที่5ต้นทุนและจุดคุ้มทุน
บทที่5ต้นทุนและจุดคุ้มทุนKanok Phoocam
44.6K views10 Folien
ใบงานวิชาการเงินธุรกิจ von
ใบงานวิชาการเงินธุรกิจใบงานวิชาการเงินธุรกิจ
ใบงานวิชาการเงินธุรกิจOrawonya Wbac
2.4K views16 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน - MrLikeStock.com (Introduction to Read Financial Stat... von
ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน - MrLikeStock.com (Introduction to Read Financial Stat...ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน - MrLikeStock.com (Introduction to Read Financial Stat...
ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน - MrLikeStock.com (Introduction to Read Financial Stat...Earn LikeStock
12.6K views100 Folien
Financial Management von
Financial ManagementFinancial Management
Financial Managementtltutortutor
8.1K views18 Folien
การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้า von
การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าการบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้า
การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าtumetr1
21.7K views60 Folien
Ru Fm Chapter01 Updated von
Ru Fm Chapter01 UpdatedRu Fm Chapter01 Updated
Ru Fm Chapter01 Updatedtltutortutor
1.8K views24 Folien
Read financial statement in 3 hours von
Read financial statement in 3 hoursRead financial statement in 3 hours
Read financial statement in 3 hoursEarn LikeStock
60.8K views113 Folien
Ru Fm Chapter08 Updated Plus von
Ru Fm Chapter08 Updated PlusRu Fm Chapter08 Updated Plus
Ru Fm Chapter08 Updated Plustltutortutor
4K views48 Folien

Was ist angesagt?(20)

ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน - MrLikeStock.com (Introduction to Read Financial Stat... von Earn LikeStock
ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน - MrLikeStock.com (Introduction to Read Financial Stat...ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน - MrLikeStock.com (Introduction to Read Financial Stat...
ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน - MrLikeStock.com (Introduction to Read Financial Stat...
Earn LikeStock12.6K views
Financial Management von tltutortutor
Financial ManagementFinancial Management
Financial Management
tltutortutor8.1K views
การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้า von tumetr1
การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าการบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้า
การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้า
tumetr121.7K views
Ru Fm Chapter01 Updated von tltutortutor
Ru Fm Chapter01 UpdatedRu Fm Chapter01 Updated
Ru Fm Chapter01 Updated
tltutortutor1.8K views
Read financial statement in 3 hours von Earn LikeStock
Read financial statement in 3 hoursRead financial statement in 3 hours
Read financial statement in 3 hours
Earn LikeStock60.8K views
Ru Fm Chapter08 Updated Plus von tltutortutor
Ru Fm Chapter08 Updated PlusRu Fm Chapter08 Updated Plus
Ru Fm Chapter08 Updated Plus
tltutortutor4K views
Ru Fm Chapter03 Updated von tltutortutor
Ru Fm Chapter03 UpdatedRu Fm Chapter03 Updated
Ru Fm Chapter03 Updated
tltutortutor3.9K views
Accounting basics for practitioners VRVC 2010 (Thai) von Narumon Arunvaranont
Accounting basics for practitioners VRVC 2010 (Thai)Accounting basics for practitioners VRVC 2010 (Thai)
Accounting basics for practitioners VRVC 2010 (Thai)
ตราสารทางการเงิน Financial instruments von Peerapat Teerawattanasuk
ตราสารทางการเงิน Financial instrumentsตราสารทางการเงิน Financial instruments
ตราสารทางการเงิน Financial instruments
Ru Fm Chapter04 Updated Plus von tltutortutor
Ru Fm Chapter04 Updated PlusRu Fm Chapter04 Updated Plus
Ru Fm Chapter04 Updated Plus
tltutortutor3.4K views
Ch3 ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ von ple2516
Ch3 ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือCh3 ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ
Ch3 ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ
ple251623.3K views
Ru Fm Chapter05 Updated von tltutortutor
Ru Fm Chapter05 UpdatedRu Fm Chapter05 Updated
Ru Fm Chapter05 Updated
tltutortutor5.9K views
การคำนวณ ผลตอบแทนจากการทำประกันชีวิต ด้วยวิธี IRR (INTERNAL RATE OF RETURN) von Thailife Insurance Co.,Ltd.(PLC)
การคำนวณ ผลตอบแทนจากการทำประกันชีวิต ด้วยวิธี IRR (INTERNAL RATE OF RETURN)การคำนวณ ผลตอบแทนจากการทำประกันชีวิต ด้วยวิธี IRR (INTERNAL RATE OF RETURN)
การคำนวณ ผลตอบแทนจากการทำประกันชีวิต ด้วยวิธี IRR (INTERNAL RATE OF RETURN)

Similar a 02 businessfinance v1

10 businessfinance v1 von
10 businessfinance v110 businessfinance v1
10 businessfinance v1Teeraset Siratananont
277 views13 Folien
08 businessfinance v1 von
08 businessfinance v108 businessfinance v1
08 businessfinance v1Teeraset Siratananont
465 views24 Folien
Ch2 von
Ch2Ch2
Ch2Sommard Choomsawad
1.3K views37 Folien
FM-short.pptx von
FM-short.pptxFM-short.pptx
FM-short.pptxKhonkaen University
17 views255 Folien
financial analysis.pptx von
financial analysis.pptxfinancial analysis.pptx
financial analysis.pptxKhonkaen University
8 views63 Folien
Ebooksint accsimple von
Ebooksint accsimpleEbooksint accsimple
Ebooksint accsimpleRose Banioki
921 views30 Folien

Similar a 02 businessfinance v1(20)

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี.pdf von drchanidap
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี.pdfบทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี.pdf
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี.pdf
drchanidap3 views
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ von Bhundit Vongumpaiprasert
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
บบที่8 von praphol
บบที่8บบที่8
บบที่8
praphol1.1K views
ทบทวนงบการเงิน von tumetr1
ทบทวนงบการเงินทบทวนงบการเงิน
ทบทวนงบการเงิน
tumetr11.1K views
หลักการทำบัญชีชุมชน และการเป็นผู้ประกอบการชุมชน von telecentreacademy
หลักการทำบัญชีชุมชน และการเป็นผู้ประกอบการชุมชนหลักการทำบัญชีชุมชน และการเป็นผู้ประกอบการชุมชน
หลักการทำบัญชีชุมชน และการเป็นผู้ประกอบการชุมชน
telecentreacademy4.5K views
Read financial-statement-in-3-hours von ASpyda Ch
Read financial-statement-in-3-hoursRead financial-statement-in-3-hours
Read financial-statement-in-3-hours
ASpyda Ch1.6K views

Más de Teeraset Siratananont

Mobile Training Chula eBook von
Mobile Training Chula eBookMobile Training Chula eBook
Mobile Training Chula eBookTeeraset Siratananont
621 views9 Folien
Inventory von
InventoryInventory
InventoryTeeraset Siratananont
278 views4 Folien
General Ledger von
General LedgerGeneral Ledger
General LedgerTeeraset Siratananont
300 views11 Folien
Sales von
SalesSales
SalesTeeraset Siratananont
300 views13 Folien
ระบบการซื้อ von
ระบบการซื้อระบบการซื้อ
ระบบการซื้อTeeraset Siratananont
269 views20 Folien
Accounting software von
Accounting softwareAccounting software
Accounting softwareTeeraset Siratananont
706 views26 Folien

Más de Teeraset Siratananont(15)

02 businessfinance v1

 • 1. บทที่ 2 การวิเคราะหงบการเงิน (Financial Statement Analysis) All rights reserved www.Thailandaccount.com 1
 • 2. ลักษณะ ชนิด รูปแบบของงบการเงิน • สาสนจากผูบริหาร หมายถึงขอความที่ผบริหารอธิบายถึงผลการ ู ดําเนินงานที่ผานมาของกิจการรวมถึงแผนธุรกิจที่กิจการวางแผนไว ุ • ฐานะทางการเงินของกิจการ แสดงถึงรายงานทางการเงินพื้นฐาน 4 ดานคือ งบดล (Balance Sheet) งบกําไรขาดทน (Income ดานคอ งบดุล Sheet), งบกาไรขาดทุน Statement), งบกําไรสะสม (Statement of Retained Earnings), และงบกระแสเงิินสด (Statement of Cash Flows) All rights reserved www.Thailandaccount.com 2
 • 3. งบดุล (Balance Sheet) • งบดุลของบริษท แม็็กซ จํากัด ที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ ั วันที่ 31 ธันวาคม 25XX โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุน ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงในระหวาง ป ดงตารางท ป ดังตารางที่ 2.1 All rights reserved www.Thailandaccount.com 3
 • 4. งบกําไรขาดทุน (Income Statement) • งบกําไไรขาดทุนของบริษัท แม็กซ จํากัด ที่แสดงผลการดําเนินงานของ ็ กิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25XX ซึ่งปกติกิจการมักจะ ุ จัดทํางบกําไรขาดทุนประจําเดือน และประจําไตรมาส เพื่อสรุปผล การดาเนนงานทเกดขนในแตละชวงเวลาเพอใหผู รหารใชในการ การดําเนินงานที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลาเพื่อใหผบริหารใชในการ ตัดสินใจ ดังตารางที่ 2.2 All rights reserved www.Thailandaccount.com 4
 • 5. งบกําไรสะสม (Retained Earnings) • งบกําไไรสะสมของบริษัท แม็็กซ จํากัด ที่แสดงผลการดําเนินงานของ กิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25XX ซึ่งกิจการจะนํากําไร ุ สะสมของปที่แลว มารวมกับกําไรสุทธิของงวดปจจุบัน แลวหักดวย เงนปนผลจายใหกบผู อหุ สามัญ จะไดกําไรสะสมของปปจจบันดง เงินปนผลจายใหกับผถือหนสามญ จะไดกาไรสะสมของปปจจุบนดัง ตารางที่ 2.3 All rights reserved www.Thailandaccount.com 5
 • 6. กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) กระแสเงินสดสทธิ =กําไรสทธิ-รายไดที่ไมใชเงินสด+คาใชจายที่ไมใชเงินสด กระแสเงนสดสุทธ กาไรสุทธ รายไดทไมใชเงนสด คาใชจายทไมใชเงนสด จากตารางที่ 2.2 สามารถคํานวณกระแสเงินสดสุทธิไดดังนี้ กระแสเงินสดสุทธิ = 665,300 + 500,000 = 1,165,300 บาท All rights reserved www.Thailandaccount.com 6
 • 7. งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) • กิจกรรมดําเนินงาน (Operating Activities) จะเกี่ยวของกับ กําไรขาดทุนสุทธิ คาเสื่อมราคา การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ุ ุ หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน เงินลงทุนระยะสั้น และเงินกูยืมระยะ สน สั้น • กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) จะเกี่ยวของกับการลงทุน ในสิ ั ใ นทรัพยถาวร และการจําหนายสินทรัพยถาวร  ั  • กิจกรรมการเงิน (Financing Activities) จะเกี่ยวของกับการ ( g ) จายเงินปนผล การกูเงิน การชําระเงินกูท้งระยะสั้นและระยะยาว ั All rights reserved www.Thailandaccount.com 7
 • 8. การวิเคราะหแนวโนม (Trend Analysis) • การวิเคราะหตามแนวตั้ง (Common Size Analysis) เปนการ วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวางป หรือระหวางกิจการใน อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนําทุกรายการในงบกําไรขาดทุน หารดวย ยอดขาย และทกรายการในงบดล หารดวยสนทรพยทงหมด ทําให และทุกรายการในงบดุล หารดวยสินทรัพยทั้งหมด ทาให ทุกๆ รายการแสดงอยูในรูปของเปอรเซ็นต และนําเปอรเซ็นตนี้ไปใช ในการเปรยบเทยบกบกจการอนๆ ได ในการเปรียบเทียบกับกิจการอื่นๆ ได All rights reserved www.Thailandaccount.com 8
 • 9. การวิเคราะหตามแนวตั้ง (Common Size Analysis) 25XX % ปที่แลว % ยอดขาย (สุทธิ) 15,000,000 100.0 14,250,000 100.0 ตนทุนขาย (ไมรวม 13,081,000 87.2 12,485,000 87.6 คาเสื่ือมราคา) คาเสื่อมราคา 500,000 3.3 450,000 3.2 กําไรกอนดอกเบี้ย 1,419,000 9.5 1,315,000 9.2 และภาษี All rights reserved www.Thailandaccount.com 9
 • 10. การวิเคราะหตามแนวตั้ง (Common Size Analysis) 25XX % ปที่แลว % เงินสด 50,000 0.5 75,000 0.5 เงินลงทุนระยะสั้น - 0.0 325,000 3.9 ลูกหนี้การคา 1,875,000 18.8 1,575,000 18.8 สินคาคงเหลือ 3,075,000 30.8 2,075,000 24.7 สินทรัพยหมุนเวียน ุ 5,000,000 50.0 4,050,000 48.2 รวม ที่ดิน อาคารและ 5,000,000 50.0 4,350,000 51.8 อุปกรณสุทธิ สินทรัพยรวม 10,000,000 100.0 8,400,000 100.0 All rights reserved www.Thailandaccount.com 10
 • 11. การวิเคราะหแนวโนม (Trend Analysis) • การวิเคราะหการเปลีี่ยนแปลง (Percentage Change Analysis) เปนการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวางปปจจุบันกับป ุ ที่แลว วามีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เปนเปอรเซ็นตเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากปทแลวมาแคไหน โดยนารายการของปปจจุบนแตละรายการทง จากปที่แลวมาแคไหน โดยนํารายการของปปจจบันแตละรายการทั้ง ในงบดุลและงบกําไรขาดทุน มาลบดวยรายการของปที่แลว ผลลัพธที่ ไดจะแสดงจานวนเงนทเปลยนแปลงไป แลวหารดวยรายการของปท ไดจะแสดงจํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไป แลวหารดวยรายการของปที่ แลว All rights reserved www.Thailandaccount.com 11
 • 12. การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง (Percentage Change Analysis) อัตราการเปลียนแปลงยอดขาย (%) ่ = (15,000,000 – 14,250,000) / 14,250,000 = 750,000 / 14,250,000 = 5.3% อัตราการเปลี่ยนแปลงกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี (%) อตราการเปลยนแปลงกาไรกอนดอกเบยและภาษ = (1,419,000 – 1,315,000) / 1,315,000 = 104 000 / 1 315 000 104,000 1,315,000 = 7.9% All rights reserved www.Thailandaccount.com 12
 • 13. การวิเคราะหอัตราสวน (Ratio Analysis) • อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios) • อตราสวนการบรหารสนทรพย (Asset Management Ratios) อัตราสวนการบริหารสินทรัพย • อัตราสวนการบริหารหนี้สิน (Debt Management Ratios) • อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) • อัตราสวนมลคาทางการตลาด (Market Value Ratios) อตราสวนมูลคาทางการตลาด All rights reserved www.Thailandaccount.com 13
 • 14. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) = สินทรัพยหมนเวียน / หนี้สินหมนเวียน สนทรพยหมุนเวยน หนสนหมุนเวยน = 5 000 000 / 1 550 000 5,000,000 1,550,000 = 3.2 เทา All rights reserved www.Thailandaccount.com 14
 • 15. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนอยางเร็ว (Acid Test Ratio) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนอยางเร็็ว (เทา) = (สินทรัพยหมนเวียน – สินคาคงเหลือ) / หนี้สินหมนเวียน (สนทรพยหมุนเวยน สนคาคงเหลอ) หนสนหมุนเวยน = (5 000 000 – 3 075 000) / 1 550 000 (5,000,000 3,075,000) 1,550,000 = 1.2 เทา All rights reserved www.Thailandaccount.com 15
 • 16. อัตราการหมุนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) อััตราการหมุนของสิินคาคงเหลืือ (วััน) = ยอดขาย / สินคาคงเหลือ = 15,000,000 / 3,075,000 = 4.9 ครั้ง หรือ = 365 / 4.9 = 74.5 วัน All rights reserved www.Thailandaccount.com 16
 • 17. อัตราการหมุนของลูกหนี้การคา (Days Sales Outstanding) อัตราการหมุนของลูกหนี้การคา(วัน) = (ลกหนี้การคา x 365) / ยอดขายเชื่อ (ลูกหนการคา ยอดขายเชอ = 1 875 000 / 15 000 000 1,875,000 15,000,000 = 45.6 วัน All rights reserved www.Thailandaccount.com 17
 • 18. อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร (Fixed Assets Turnover Ratio) อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร (เทา) = ยอดขาย / สินทรัพยถาวร สนทรพยถาวร = 15 000 000 / 5 000 000 15,000,000 5,000,000 = 3 เทา All rights reserved www.Thailandaccount.com 18
 • 19. อัตราการหมุนของสินทรัพยทั้งหมด (Total Assets Turnover Ratio) อัตราการหมุนของสินทรัพยทั้งหมด (เทา) = ยอดขาย / สินทรัพยทั้งหมด สนทรพยทงหมด = 15 000 000 / 10 000 000 15,000,000 10,000,000 = 1.5 เทา All rights reserved www.Thailandaccount.com 19
 • 20. อัตราหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (Debt Ratio) อัตราหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (%) = หนี้สินรวม / สินทรัพยรวม หนสนรวม สนทรพยรวม = 5 320 000 / 10 000 000 5,320,000 10,000,000 = 53.2 % All rights reserved www.Thailandaccount.com 20
 • 21. ความสามารถในการชําระดอกเบีย (Times-Interest-Earned) ้ ความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) = กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี / ดอกเบี้ยจาย กาไรกอนดอกเบยและภาษ ดอกเบยจาย = 1 419 000 / 440 000 1,419,000 440,000 = 3.2 เทา All rights reserved www.Thailandaccount.com 21
 • 22. อัตราสวนกําไร (Profit Margin) อัตราสวนกําไร (%) = กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษ และคาเสื่อมราคา / ยอดขาย กาไรกอนดอกเบย ภาษี และคาเสอมราคา = 1 919 000 / 15 000 000 1,919,000 15,000,000 = 12.8 % All rights reserved www.Thailandaccount.com 22
 • 23. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) = กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษ และคาเสื่อมราคา / สินทรัพยรวม กาไรกอนดอกเบย ภาษี และคาเสอมราคา สนทรพยรวม = 1 919 000 / 10 000 000 1,919,000 10,000,000 = 19.2 % All rights reserved www.Thailandaccount.com 23
 • 24. อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) = กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี / สวนของผถือหุน กาไรกอนดอกเบยและภาษ สวนของผู อห = 1 919 000 / 4 480 000 1,919,000 4,480,000 = 42.8 % All rights reserved www.Thailandaccount.com 24
 • 25. อัตราสวนมูลคาหุนทางบัญชี (Book Ratio) อัตราสวนมูลคาหุนทางบัญชี (บาทตอหุน) = สวนของผถือหุน / จํานวนหน สวนของผู อห จานวนหุ = 4 480 000 / 100 000 4,480,000 100,000 = 44.8 บาทตอหุน All rights reserved www.Thailandaccount.com 25
 • 26. สมการดูปองท (The Du Pont Equation) • สมการดูปองท เปนวิธีการหาอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity : ROE) อีกวิธีหนึ่งที่แสดงความสัมพันธ ระหวาง อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (Return on Total Assets : ROA) กับ Equity Multiplier กบ All rights reserved www.Thailandaccount.com 26
 • 27. สมการดูปองท (The Du Pont Equation) ROE = 42.8% Equity Multiplier ROA = 19.2% = 2.23 อัตราสวนกําไร =12.8% กําไรกอนดอกเบี้ย, ยอดขาย 15,000,000 ภาษและคาเสอมราคา 1,919,000 ภาษีและคาเสื่อมราคา 1 919 000 อัตราการหมุนของสินทรัพย =1.5 ยอดขาย ตนทุน 15,000,000 13,081,000 ยอดขาย 15 000 000 15,000,000 สนทรพย 10,000,000 สินทรัพย 10 000 000 All rights reserved www.Thailandaccount.com 27
 • 28. การเปรียบเทียบอัตราสวนของกิจการกับกิจการอื่น • อัตราสวนทางการเงินนอกจากจะนํามาใชเพื่อชวยประเมินผลงบ ใ การเงินของกิจการแลว ยังนํามาใชในการเปรียบเทียบอัตราสวน ระหวางกิจการที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันดวยเพื่อใหทราบวา อตราสวนของกจการมคามากกวาหรอนอยกวากจการอนๆ ทอยู อัตราสวนของกิจการมีคามากกวาหรือนอยกวากิจการอื่นๆ ที่อยใน อุตสาหกรรมเดียวกัน จะไดนําไปเปนมาตรฐานสําหรับเปรียบเทียบ (Benchmark) ในการปรับปรงอัตราสวนของกิจการใหอยในกลม ในการปรบปรุงอตราสวนของกจการใหอยู นกลุ ของอุตสาหกรรม All rights reserved www.Thailandaccount.com 28
 • 29. ขอจํากัดในการใชอัตราสวนทางการเงิน • ตองเขาใจวากิจการที่อยในอตสาหกรรมเดียวกันมีความแตกตางกันทั้งในเรื่องของการลงทน ตองเขาใจวากจการทอยู นอุตสาหกรรมเดยวกนมความแตกตางกนทงในเรองของการลงทุน ในเครื่องจักร รูปแบบการผลิต การบริหารงาน นโยบายการลงทุน ดังนั้นการเปรียบเทียบ อัตราสวนทางการเงินระหวางกิจการกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันอาจจะเกิดความ ผิดพลาดได • ในงบการเงินทั้งงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด นั้นยังไมไดคํานึงถึงอัตราเงิน เฟอ ซึ่งจะทําใหตัวเลขในงบการเงินเปลี่ยนแปลงไป • ในงบการเงินยังไมไดคํานึงถึงตัวแปรตามฤดูกาล ดังนั้นหากเปนกิจการที่มีผลการดําเนินงาน ทีี่เป ่ยนแปลงไปตามฤดูกาลแลวจะทํําใ การคํํานวณผิิดพลาดได ปลีี ป ไป ให ไ • กิจการบางกิจการมักจะสรางงบการเงินใหดูดีดวยการสรางมูลคาเพิ่มใหกิจการ เชน หาก เปนกองทุนรวม กมกซอหุ ในชวงปลายงวดทจะปดบญช เพอสรางราคาหุ ในพอรตใหม เปนกองทนรวม ก็มักซื้อหนในชวงปลายงวดที่จะปดบัญชี เพื่อสรางราคาหนในพอรตใหมี มูลคาสูง สงผลใหมูลคาสุทธิตอหนวยสูงขึ้น วิธีการนี้เรียกวา “Window Dressing” • แตละกิจการอาจใชนโยบายบัญชีแตกตางกัน สงผลใหอัตราสวนบางตัวไมสามารถนํามา แตละกจการอาจใชนโยบายบญชแตกตางกน สงผลใหอตราสวนบางตวไมสามารถนามา เปรียบเทียบกันได All rights reserved www.Thailandaccount.com 29
 • 30. Q&A บทที่ 2 การวิเคราะหงบการเงิน (Financial Statement Analysis) All rights reserved www.Thailandaccount.com 30