Anzeige

Web Programming

IT for Business, e-Learning, Innovation, Consultant, Digital Man um RUS, Thailand
1. Jul 2009
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Asst.Prof.Dr.Arnut Ruttanatirakul(20)

Anzeige

Último(20)

Web Programming

 1. Web Programming อ.อาณัติ รัตนถิรกุล คอลัมนิสต นิตยสาร Windows & .NET Magazine System Administrator สถาบันสยามคอมพิวเตอรและภาษา Project Manager เว็บไซต www.CMSThailand.com July 1-3, 2005
 2. Web Programming HTML JAVA PHP JSP XML ASP.NET PYTHON 01010101010101010101010101010 C# CMS LMS CSS Web Programming Web Services Web Developer July 1-3, 2005
 3. Web Programming ยุคของการพัฒนาเว็บไซต XML July 1-3, 2005
 4. Web Programming ภาระหนาที่ของ Web Programming • เขียนโปรแกรม • ออกแบบฐานขอมูล (Database Design) • ทํางานรวมกับผูอื่น July 1-3, 2005
 5. Web Programming ภาษาโปรแกรมบนเว็บ • PERL • ASP • PHP • ASP.NET • JSP • C# • PYTHON • J# July 1-3, 2005
 6. Web Programming ภาษาเสริมแตงเว็บ • JavaScript • VBScript • Jscript • CSS July 1-3, 2005
 7. Web Programming โปรแกรมฐานขอมูลบนเว็บ • MySQL • Access • PostgreSQL • MS SQL Server • Oracle July 1-3, 2005
 8. Web Programming โปรแกรม Web Server • Apache • WMServer • IIS • AppServ • OmniHTTPd • WAMP • Xitami • WinLAMP • easyPHP July 1-3, 2005
 9. Web Programming Editor ชวยเขียนโปรแกรม • Edit Plus > PHP, PERL, JAVA • Aspedit > ASP • Webmatrix > ASP.NET • Netbeans >JAVA, JSP July 1-3, 2005
 10. Web Programming โครงสรางการทํางาน Linux Server Windows Server FreeBSD July 1-3, 2005
 11. Web Programming เทคโนโลยีสมัยใหม • Content Management System : CMS • Learning Management System : LMS • Really Simple Syndication : RSS • Weblog (Blogs) • WIKI July 1-3, 2005
 12. Web Programming รูจัก CMS CMS ยอมาจาก Content Management System เปนระบบที่นํามาชวยในการ สรางและบริหารเว็บไซตแบบสําเร็จรูป โดยในการใชงาน CMS นั้นผูใชงาน แทบไมตองมีความรูในดานการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสรางเว็บไซตได โดยที่ตัว CMS เองมีโปรแกรมประยุกต แบบพรอมใชงานอยูภายในมากมาย อาทิ ระบบจัดการบทความและขาวสาร(News and Story) ระบบจัดการบท วิจารณ (Review), ระบบจัดการสมาชิก(Mamber) ระบบสืบคนขอมูล(Search) ระบบจัดการไฟลดาวนโหลด(Download), ระบบจัดการปายโฆษณา(Banner), ระบบการวิเคราะหและตรวจสอบสถิติความนิยมในเว็บไซต (Analysis, Tracking and Statistics) เปนตน July 1-3, 2005
 13. Web Programming CMS Tools • PHP • JAVA – PHP-Nuke – Jpublish – PostNuke – OpenCMS – Mambo • Python – Drupal – Plone – Typo3 – ZOPE – ZMS • PERL • ASP – Slashdot – ASP-Nuke – Scoop – DotNetNuke July 1-3, 2005
 14. Web Programming Content Management System CMS = งาย + เร็ว + ฟรี + พัฒนาตอยอด งาย เร็ว CMS ฟรี GPL July 1-3, 2005
 15. Web Programming www.cmsthailand.com July 1-3, 2005
 16. Web Programming หลักการทํางานของ CMS แสดงขาวหนาเว็บไซต Approve เขียนขาว/บทความ ล็อกอินเขาระบบ User1 User2 July 1-3, 2005 User3
 17. Web Programming Learning Management System • ระบบบริหารจัดการ การเรียนการสนบนเว็บ July 1-3, 2005
 18. Web Programming LMS Tools • Moodle • ATutor • Claroline July 1-3, 2005
 19. Web Programming RSS RSS ยอมาจาก (Really Simple Syndication) เปนบริการใหมบนเว็บ สรางโดยใชภาษา XML ใชสําหรับดึงขาวจากเว็บตางๆ มาแสดงที่หนาเว็บ โดยการนํามาเฉพาะหัวขอขาว(Headlines) มาแสดง หลังจากผูใชคลิกก็จะ แสดงรายละเอียดขาวในเว็บตนฉบับนั้นๆ โดยที่หัวขอขาวจะอับเดทตามเว็บ ตนทาง, RSS สามารถสรางโดยการเขียนโคดเองหรือใชบริการผาน web content management system ทั่วไป ปจจุบัน RSS ถูกนํามาประยุกตใชเปนรูปแบบกลางในการบริการขอมูลทาง ธุรกิจ และมีการแขงขันกันสูง โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการแชรขอมูล (commercial content-sharing and syndication systems) อีกทั้งบริษัทใหญๆ ก็เริ่มหันมาใช กันอาทิ Microsoft, The New York Times, News.com, CNET Networks, Inc (download.com) July 1-3, 2005
 20. Web Programming ประโยชนของ RSS • ลดขอจํากัดในการคัดลอกขอมูลในเว็บ ตัวอยางเชน เว็บ A คัดลอกขอมูล ของเว็บ B ไปใสในเว็บตัวเอง แลวไมบอกที่มาของแหลงขอมูล ทําใหเกิด ทําผิดลิขสิทธิ์ขอมูล(อาจมีการฟองรองภายหลังได) หากใช RSS จะชวย เรื่องนี้ไดอยางสบายเพราะทุกขาวจะมาจากแหลงเดียวกัน • ไมตองมานั่งทําหนาเพจแสดงขาว ในปจจุบันเราจะเห็นวาหลายเว็บคัดลอก ขาวหรือบทความจากเว็บอื่นมา แถมตองมานั่งทําหนาลิ้งหนาเพจอีกรอบ (ตองทําทุกครั้งเมื่อตองการเพิ่มขาว) หากใช RSS แลวทานไมตองทํา อะไร ระบบมันจะดึงขาวมาอัตโนมัติ • ทําใหขอมูลบนเว็บเปนศูนยกลางมากยิ่งขึ้น • สามารถนําไปประยุกตดานธุรกิจแชรขอมูลออนไลนได July 1-3, 2005
 21. Web Programming โครงสรางการทํางานของ RSS July 1-3, 2005
 22. Web Programming Example July 1-3, 2005
 23. Web Programming CNN RSS http://www.cnn.com/services/rss/ July 1-3, 2005
 24. Web Programming www.Thaisarn.Com News Exchange Station Online July 1-3, 2005
 25. Web Programming Weblog > Blog • Blog เปนเครื่องมือสําหรับเขียนบันทึกเหตุการณสวนตัว http://www.cmsthailand.com/modules/news/article.php?storyid=16 July 1-3, 2005
 26. Web Programming ประโยชนหลักของ Blog • เปนศูนยความรูของบริษัท เพราะใหพนักงานแตละคนเขียนบล็อกสวนตัว ไว หากพนักงานทานนั้นลาออกไป ความรูยังคงอยูที่บริษัทใหรุนนองศึกษา • ใชรายงานเหตุการณ หรือผลการทํางานวาแตละวันไดทําอะไรบาง • ใชติดตามความคืบหนาของงาน กรณีมีการทํางานรวมกัน • ใชสําหรับโชวร ผลงานสวนตัว หรือไซตสวนตัว • ใชทําเว็บไซตสวนตัว / เว็บดาราดัง (เราอาจจะเปนแฟนพันธุแท ใครสัก คนก็สามารถทําไดสบาย ) • ใชทําเว็บรวมสถานที่ทองเทียวในตัวจังหวัด หรือในอําเภอเล็กๆ ตาม ตางจังหวัด July 1-3, 2005
 27. Web Programming ตัวอยางเว็บทีบริการเขียน Blog ฟรี ่ • www.blogger.com • www.bloglines.com • www.bloggang.com • www.exteen.com • www.kapookclub.com July 1-3, 2005
 28. Web Programming WIKI http://en.wikipedia.org July 1-3, 2005
 29. Web Programming Web Security • Scripts – Database file – Include file • Permission file – Linux / Windows • Patch • Version July 1-3, 2005
 30. Web Programming แนวการเรียนรู แบบกาวกระโดด • ศึกษาตนแบบจากเว็บชื่อดัง • ศึกษาโคดสําเร็จรูป ที่มีบริการฟรี • ฝกเขียนใชงานเอง ในรูปแบบที่หลากหลาย (Structure / OOP) – PHP + MySQL – ASP + SQL Server – JSP + MySQL • สมัคร Mailing list รับขาวสารดานโปรแกรมมิ่ง • ทํา Blogs เก็บรวบรวมผลงานตัวเองไว • ติดตามเทคโนโลยีสมัยใหมอยางสม่ําเสมอ July 1-3, 2005
 31. Web Programming แหลงขอมูลสําหรับ Web Programming • www.sourceforge.net • www.thaisharp.net • osswin.sourceforge.net • www.thaixml.com • www.hotscripts.com • www.thaisql.com • www.refdev.com • php.deeserver.com • www.javascriptkit.com • www.php.net • www.phpthailand.com • www.asp.net • www.aspchapter.com • www.xml.com • www.thaicreate.com • www.webservices.org • www.wsiam.com • www.cmsthailand.com • www.freesql.org July 1-3, 2005
 32. Web Programming A.Arnut Ruttanatirakul www.arnut.com arnut@cmsthailand.com July 1-3, 2005
Anzeige