Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

De krACHTmeting van Ares

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
130314 Relatiedag Tredin 1.0
130314 Relatiedag Tredin 1.0
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 31 Anzeige

De krACHTmeting van Ares

De krACHTmeting is een universeel HRM model dat gebruikt kan worden in nagenoeg alle organisaties waar men met mensen werkt. Het is een synergetisch en (dus) complementair model dat gebruikt kan worden in combinatie met hetgeen u al aan personeelsbeleid in huis heeft. Het geeft u en uw mensen een kans op duurzaam succes en meer intrinsiek werkgeluk. De krACHTmeting is open source en dus gratis. U kunt er direct zelf mee aan de slag. Indien u hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met Ares.

De krACHTmeting is een universeel HRM model dat gebruikt kan worden in nagenoeg alle organisaties waar men met mensen werkt. Het is een synergetisch en (dus) complementair model dat gebruikt kan worden in combinatie met hetgeen u al aan personeelsbeleid in huis heeft. Het geeft u en uw mensen een kans op duurzaam succes en meer intrinsiek werkgeluk. De krACHTmeting is open source en dus gratis. U kunt er direct zelf mee aan de slag. Indien u hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met Ares.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (17)

Anzeige

Ähnlich wie De krACHTmeting van Ares (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

De krACHTmeting van Ares

 1. 1. De krACHTmeting Oftewel: Hoe creëert men een succesvolle en duurzame organisatie met als doel te overleven in de toekomst ? Ares© www.mental-power.nl
 2. 2. Vooraf De krACHTmeting is een open source model dat gebruikt kan worden om uw eigen organisatie op structurele wijze meer duurzaam succes te laten hebben. De werkwijze van de krACHTmeting is eigenlijk vrij eenvoudig en u hoeft er niet alle oude werkwijzen en modellen voor overboord te gooien. De krACHTmeting is een universeel model dat diverse invloeden heeft. Het beste van alle werelden kan gecombineerd worden. Door de uitwerking is de krACHTmeting ideaal als compleet personeelsbeleid maar het kan evenzogoed (daarnaast) gebruikt worden om externe relaties te managen voor uw hele keten. Uw bedrijfsvoering is nu eenmaal niet alleen afhankelijk van interne processen. De krACHTmeting maakt uw totale organisatiebeleid synergetisch en complementair. Het laat de hiaten en doublures zien en dwingt u vervolgens om tot verbeteringen te komen. Ares© www.mental-power.nl
 3. 3. Succesvol ondernemen De essentie van bedrijfsvoering ligt in de lijn van het menselijke oerinstinct om te overleven, door voort te planten en te evolueren. Om van succesvol ondernemen te kunnen spreken zijn winst en adaptatie dus van essentieel belang. Het zijn de kernfactoren van het darwinisme in het bedrijfsleven. Zonder een van deze twee factoren is bedrijfsvoering al snel op weg naar “uitsterven”. De eerste wordt vaak direct herkent, de tweede beduidend minder vaak. Toch is het belangrijk om te realiseren dat zonder het vermogen om te adapteren winst slechts van tijdelijke aard zal zijn. Net als bij zoveel zaken, kan je altijd jezelf afvragen wat nu de kip of het ei is. In de krACHTmeting staat het vermogen om te adapteren centraal en wordt winst genereren als een logisch gevolg verklaard. Ares© www.mental-power.nl
 4. 4. Adapteren kan je leren Joshua Klein on “the intelligence of crows” (klik op de kraai om de video te zien) De demonstratie in de video- presentatie van Joshua Klein laat overduidelijk zien dat diegene die kan adapteren ook de beste overlevingskansen heeft in de toekomst. Ares© www.mental-power.nl
 5. 5. De weg naar succes • Het gaat om een “reis” – Ambitie hebben (richting kiezen) – Wellicht afwijken van huidige pad (veranderen) – Daadwerkelijk stappen zetten (actie ondernemen) – Hulp onderweg (open staan) • Omdat het een bedrijfsproces omschrijft – Geen eindstation, wel mijlpalen (oneindig) – Telkens aanpassing noodzakelijk (dynamisch) Het is juist daarom dat gekozen is voor een lemniscaat. Het teken dat staat voor oneindigheid en dat als krachtig beeldmerk helder en eenduidig verwoord waar het beleid van een organisatie om draait. Herkenbaarheid en impact zijn essentieel hierbij. Ares© www.mental-power.nl
 6. 6. Helder inzicht Zie je de dingen zoals je ze graag zou willen zien ? of Zie je de dingen zoals je geleerd hebt ze te zien ? of Zie je de dingen zoals ze werkelijk zijn ? De krACHTmeting is een spiegel voor uw organisatie en de mensen die daarin actief zijn. Ares© www.mental-power.nl
 7. 7. Veranderen ? • Eerst zien wat er NU en WERKELIJK is • De verwachtte verandering HELDER maken • De verwachtte verandering CONCREET maken • COMMITMENT aan de verandering geven • Verander JEZELF en de rest zal meegaan • IEDEREEN komt aan de beurt… Ares© www.mental-power.nl
 8. 8. Veranderen ? • Niemand is bang om te veranderen • Iedereen is bang om te verliezen • De angst om te verliezen moet dus eerst weggenomen worden • kiezen = verliezen = leren = groeien = winnen Ares© www.mental-power.nl
 9. 9. De krACHTmeting van containerbegrippen naar herijkte waardes… Ares© www.mental-power.nl
 10. 10. De krACHTmeting 1. Visie & Ambitie 2. Cultuur & Sfeer 3. Afspraken & Processen 4. Actie & Ontwikkeling 5. Beleving & Uitstraling 6. Effect & Keuze 7. Resultaat & Verandering 8. Dynamiek & Oneindigheid Ares© www.mental-power.nl
 11. 11. Visie & Ambitie Ares© www.mental-power.nl
 12. 12. Visie & Ambitie • Een organisatie dient een visie en ambitie te hebben om tot doelen en strategie te komen. Visie en ambitie zijn altijd leidend ! Hier kan een organisatie haar eigen visie en ambitie dus vorm geven om vervolgens doelen en strategie te bepalen. • Persoonlijke visie en ambitie van een ieder dienen voor de tijd van een cyclus parallel te lopen aan die van de organisatie. Tevens dienen mensen in de organisatie zich dus te confirmeren aan doelen en strategie. Ares© www.mental-power.nl
 13. 13. Cultuur & Sfeer Ares© www.mental-power.nl
 14. 14. Cultuur & Sfeer • Iedere organisatie heeft een cultuur en sfeer die zij uitstraalt. Het is aan de organisatie om hier een schets te maken van de cultuur en sfeer die zij uit willen stralen. • Normaliter bepaald cultuur mede het gedrag van mensen. Bij een organisatiecultuur is dat echter anders. Dit geeft de mogelijkheid om middels gedragsaanpassingen ook al cultuuraanpassingen te realiseren • Cultuur en sfeer zijn uitkomsten van datgene dat over een langere periode gebeurd is. Bijsturing hierop vergt dan ook vooral veel tijd en krACHT. Ares© www.mental-power.nl
 15. 15. Afspraken & Processen Ares© www.mental-power.nl
 16. 16. Afspraken & Processen • Afspraken en processen zijn de richtlijnen waarlangs men dagelijks binnen een organisatie acteert. Verkeerde of onduidelijke afspraken en processen kunnen de organisatie dan ook ernstige schade toebrengen. Voor iedere functionaris dienen deze dus goed worden opgesteld. • Helderheid en eenduidigheid zijn essentieel alsmede goede borging, evaluatie en opvolging. Zoek naar een balans van uniformiteit en maatwerk. Alle afspraken en processen dienen ingericht te zijn in het belang van alle betrokken partijen. Ares© www.mental-power.nl
 17. 17. Actie & Ontwikkeling Ares© www.mental-power.nl
 18. 18. Actie & Ontwikkeling • Actie en ontwikkeling zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden als een organisatie en de mensen die daarin actief zijn “lerend” zijn. Deze open houding was al als basis gedefinieerd voor succes. • Actie en ontwikkeling dient niet alleen gestimuleerd te worden. Ze dienen ook inzichtelijk en meetbaar gemaakt te worden. Bewustwording van alles om je heen is hierbij elementair. Daarom staan actie & ontwikkeling ook centraal in de krACHTmeting. • Stel telkens de vraag: wat ben ik aan het doen en wat gaat dat mij brengen (of: wat ik doe, haal ik daarmee mijn doel ) Ares© www.mental-power.nl
 19. 19. Beleving & Uitstraling Ares© www.mental-power.nl
 20. 20. Beleving & Uitstraling • De beleving van de ander kan je in principe (bij)sturen door middel van je eigen uitstraling. Maar beleving is ook de eigen passie die vervolgens weer uit kan stralen naar een ander. • Het is daarom van belang dat beleving en uitstraling “gevangen” zijn in datgene wat de organisatie en de mensen daarin doen. • Beleving en uitstraling zijn rechtstreeks gekoppeld aan emotie en zolang mensen “kopen” op basis van emotie doet iedere organisatie met een winstoogmerk er goed aan om juist hier echt werk van te maken. Het uitschakelen van emotie werkt contraproductief, het juist inzetten van emotie werkt als een katalysator. Ares© www.mental-power.nl
 21. 21. Effect & Keuze Ares© www.mental-power.nl
 22. 22. Effect & Keuze • Bij effect en keuze zal een organisatie en de mensen daarin zich heel erg bewust moeten worden van al hetgeen hiervoor beschreven is, wat daarvan het effect zal zijn (op de ander) en welke keuze de ander daaropvolgend zal maken. • Effect en keuze staan feitelijk voor de balans tussen plussen en minnen van het bedrijfsvoeren. Hier wordt definitief telkenmale switch naar plus of naar min gezet. • Ieder separate keuze is direct in meer of minder mate van invloed op het vervolg in de krACHTmeting. Ares© www.mental-power.nl
 23. 23. Resultaat & Verandering Ares© www.mental-power.nl
 24. 24. Resultaat & Verandering • Resultaat is de optelsom van alle gemaakte keuzes uit het vorige station van de krACHTmeting. Het is daarom verstandig om alle kleine deelkeuzes (alle plussen en minnen) niet te onderschatten in waarde om uiteindelijk tot een positief eindoordeel in het geheel te kunnen komen. • Verandering is datgene dat blijkt nodig te zijn om al die voorgaande stappen zodanig in te richten dat (deel)keuzes en dus resultaat verbeteren. Ares© www.mental-power.nl
 25. 25. Dynamiek & Oneindigheid Ares© www.mental-power.nl
 26. 26. Dynamiek & Oneindigheid • Zoals al gesteld zal een organisatie en de mensen erin zich per cyclus de vraag moeten stellen of datgene dat tijdens het doormaken van cyclus is gebeurd, past bij strategie, doel, visie en ambitie. • Dynamiek is nodig om de volgende cyclus met een verse start aan te vangen. Herijken en adapteren naar aanleiding van resultaat en verandering is onontkoombaar. • Oneindigheid ligt verscholen in het feit dat visie en ambitie voor een bepaalde periode uitgezet worden maar na het verstrijken van die periode zullen deze er ook nog moeten zijn. Ares© www.mental-power.nl
 27. 27. Model vs Praktijk • Samen met betrokken persoon zal vulling gegeven moeten worden aan ieder station van de krACHTmeting (ASPIRe). • Het model is geschikt voor alle lagen binnen het bedrijf en laat zich eenvoudig vertalen naar iedere specifieke situatie. Tevens is het vaak toepasbaar op de externe relaties van een organisatie. • Bij dit model is het van belang dat men elkaars model kan inzien en begrijpen (“think 2 steps up” en “commander’s intent” principe). • Koppelen aan een gedegen incentive programma zal voor dit model nog eens versterkend werken. Het zal de katalysator van de krACHTmeting zijn omdat dan echt engagement bereikt kan worden. Ares© www.mental-power.nl
 28. 28. Incentive programma • Het incentive programma behorende bij de krACHTmeting bestaat uit 3 pijlers: – Zelfbeschikking – Progressie – Hoger doel The proof of the pudding… Click on the pudding to eat it  Ares© www.mental-power.nl
 29. 29. De krACHTmeting van dichtbij • Het lemniscaat is als een ketting opgebouwd uit allemaal kleine lemniscaten (schakels) • Om de krACHTmeting goed in te zetten dient u bij ieder station een aantal vragen te formuleren die van toepassing zijn op de persoon, de functie, de werkzaamheden en het doel Ares© www.mental-power.nl
 30. 30. krACHTmeeting & meer … • De krACHTmeting kan in geheel dienen als volwaardig P-beleid. Het is een kwestie van het synergetisch plaatsen van aanwezig, aangepast en missend “materiaal” op de diverse stations van de 8 • Om de krACHTmeting gestalte te geven is het aan te bevelen om deze te verwerken in een periodieke krACHTmeeting • Ares kan daarnaast de krACHTmeting omzetten in een (half)jaarlijkse sessie waarbij fysiek het lemniscaat doorlopen zal worden • Het lemniscaat beeldmerk zal bij voorkeur in diverse mogelijkheden terugkeren op de werkvloer Ares© www.mental-power.nl
 31. 31. De krACHTmeting U kunt direct zelf aan de slag met de krACHTmeting Dit model is zonder rechten en dus helemaal gratis Indien u hulp nodig heeft neemt u contact op met: Arie van Ingen Ares Mental Power arievaningen@mental-power.nl Tel: 06-46256547 www.mental-power.nl Twitter: @aresmentalpower Facebook: AresMentalPower Ares© www.mental-power.nl

×