Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

امنیت شبکه های مخابراتی

2.443 Aufrufe

Veröffentlicht am

امنیت شبکه های مخابراتی

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

امنیت شبکه های مخابراتی

 1. 1. ‫هخاتشاتی‬ ‫هخاتشاتی‬ ‫گشد آّسًذٍ: هذوذ هذوذی‬
 2. 2. ‫هقذهَ‬ ‫اهشّصٍ اهٌیت شبکَ یک هغئلَ هِن بشای اداسات ّ عبصهبى‬ ‫ُبی کْچک ّبضسگ اعت.‬ ‫تِذیذ ُبی پیششفتَ اص عْی تشّسیغت ُبی فضبی عبیبش-کبسهٌذاى ًبساضی ّ ُکشُب‬ ‫سّیکشدی عیغتوبتیک سا بشای اهٌیت شبکَ هی طلبذ.‬ ‫کَ دس ایي جب یک سّیکشد الیَ بٌذی شذٍ بشای اهي عبصی شبکَ‬ ‫بَ شوب هعشفی هی گشدد.‬ ‫ایي سّیکشد یک اعتشاتضی تکٌیکی اعت ّ ُن یک اعتشاتضی عبصهبًی اعت.‬
 3. 3. ‫سّیکشد اهٌیتی الیَ بٌذی شذٍ سّی ًگِذاسی ابضاس ُب ّ عیغتن ُبی اهٌیتی ّ سّال ُب دس 5‬ ‫الیَ هختلف دس هحیط فٌبّسی اطالعبت هتوشکض هی گشدد.‬ ‫1.پیشاهْى‬ ‫2.شبکَ‬ ‫3.هیضببى‬ ‫4.بشًبهَ کبسبشدی‬ ‫5.دیتب‬
 4. 4. ‫افضّدى بَ ضشیب عولکشد ُکشُب‬ ‫هتخصصبى اهٌیت شبکَ اص اصطالحی بب عٌْاى ضشیب عولکشد‬ ‫( ‪( work factor‬‬ ‫اعتفبدٍ هی کٌٌذ کَ هفِْهی هِن دس پیبدٍ عبصی اهٌیت الیَ تٌذی است.‬ ‫ضشیب عولکشد بَ عٌْاى هیضاى تالػ هْسد ًیبص تْعط یک ًفْرگش بوٌظْس تحت تبثیش‬ ‫قشاس دادى یک یب بیشتش اصعیغتوِب ّ ابضاس اهٌیتی تعشیف هی‬ ‫شْد.‬ ‫کَ ببعث سخٌَ کشدى دس شبکَ هی شْد. یک شبکَ بب ضشیب عولکشد ببال بَ عختی‬ ‫هْسد دعتبشد قشاس هی گیشد دس حبلیکَ یک شبکَ بب ضشیب عولکشد پبییي هی تْاًذ‬ ‫ًغبتب بَ ساحتی هختل شْد.‬ ‫.‬
 5. 5. ‫عطح 1:اهٌیت پیشاهْى‬ ‫هٌظْس اص پیشاهْى-اّلیي خط دفبعی ًغبت بَ بیشّى ّ بَ عببستی بَ شبکَ غیش قببل اعتوبد‬ ‫اعت.‬ ‫<<پیشاهْى>> اّلیي ّ آخشیي ًقطَ توبط بشای دفبع اهٌیتی هحبفظت کٌٌذٍ شبکَ اعت.ایي‬ ‫ًبحیَ ای اعت کَ شبکَ بَ پبیبى هی سعذ ّ ایٌتشًت آغبص هی شْد.پیشاهْى شبهل یک یب‬ ‫چٌذ فبیشّال ّ هجوْعَ ای اص عشّسُبی بَ شذت کٌتشل شذٍ اعت کَ دس بخشی اص‬ ‫پیشاهْى قشاس داسًذ کَ بعٌْاى ‪ DMZ‬شٌاختَ هی شْد.‬
 6. 6. ‫تکٌْلْصی ُبی صیشاهٌیت سا دس پیشاهْى شبکَ ایجبد هی کٌٌذ :‬ ‫1.فبیشّال‬ ‫2.آًتی ّیشّط شبکَ‬ ‫3.‪VPN‬‬
 7. 7. ‫فایشّال:‬ ‫هعوْال یک فبیشّال سّی عشّسی ًصب هی گشدد کَ بَ بیشّى ّ‬ ‫دسّى پیشاهْى شبکَ هتصل اعت.‬ ‫فبیشّال عَ عول اصلی سا اًجبم هی دُذ:‬ ‫1.کٌتشل تشافیک‬ ‫2.تبذیل آدسط‬ ‫3.ًقطَ پایاًی ‪VPN‬‬
 8. 8. ‫آًتی ّیشّط شبکَ:‬ ‫ایي ًشم افضاس دس‪ً DMZ‬صب هی شْد ّ هحتْای ایویل ُبی ّاسد شًْذٍ ّ خبسج شًْذٍ سا بب‬ ‫دادٍ ای اص هشخصبت ّیشّط ُبی شٌبختَ شذٍ هقبیغَ هی کٌذ.ایي آًتی ّیشّط ُب‬ ‫آهذ ّ شذ ایویل ُبی آلْدٍ سا هغذّد هی کٌٌذّ آًِب سا قشًطیٌَ هی کٌٌذ ّ عپظ بَ دسیبفت‬ ‫کٌٌذگبى ّ هذیشاى شبکَ اطالع هی دٌُذ .‬ ‫ایي عول اص ّسّد ّ اًتشبس یک ایویل آلْدٍ بَ ّیشّط دس شبکَ جلْگیشی هی کٌذ ّ جلْی‬ ‫گغتشػ ّیشّط تْعط شبکَ شوب سا هی گیشد.‬
 9. 9. ‫‪:VPN‬‬ ‫یک شثکَ اختصاصی هجاصی است اص سهض ًگاسی سطح تاال تشای ایجاد استثاط اهي تیي‬ ‫اتضاس دّس اص یکذیگش استفادٍ هی کٌذ.‬ ‫‪ VPN‬اعبعب یک تًْل سهض شذٍ تقشیبب بب اهٌیت ّ هحشهبًگی یک شبکَ اختصبصی اهب اص‬ ‫هیبى ایٌتشًت ایجبد هی کٌذ.‬ ‫ایي تًْل ‪ VPN‬هی تْاًذ دس یک هسیش یاب تش پایَ ‪-VPN‬فایشّال یا یک سشّس دس ًاحیَ‬ ‫‪ DMZ‬پایاى‬ ‫پزیشد.‬
 10. 10. ‫هضایب:‬ ‫تکٌْلْصی ُای ایجاد شذٍ سطح پیشاهْى سال ُاست کَ دس دستشط ُستٌذ ّ تیشتش‬ ‫خثشگاى ‪ -IT‬بب تْاًبییِب ّ ًیبص ُبی عولیبتی آًِب بَ خْبی آشٌبیی داسًذ. بٌببشایي‬ ‫اصًظش پیادٍ ساصی آساى ّ تْام تا تْجیَ اقتصادی ُستٌذ.‬ ‫تعضی اص فشّشٌذگاى ساٍ حل ُای سفت ّ سختی تشای ایي تکٌْلْصی ُا اسائَ هی دٌُذ‬ ‫ّ تیشتش آًِا تَ ایي دلیل پش ُضیٌَ ُستٌذ.‬
 11. 11. ‫هعبیب:‬ ‫اص اًجب کَ بیشتش ایي عیغتن ُب تقشیبب پبیَ ای ُغتٌذ ّ هذت ُبعت کَ دس دعتشط بْدٍ اًذ‬ ‫بیشتش ُکش ُبی پیششفتَ سّػ ُبیی بشای دّس صدى آًِب ًشبى دادٍ اًذ.‬ ‫اگش چَ ‪ VPN‬سهض ًگاسی هْثشی اسائَ هی کٌذ اها کاس اجشایی تیشتشی سا تش سّی کاسهٌذاى‬ ‫‪ IT‬تحویل هی کٌٌذ چشا کَ کلیذ ُای سهض ًگاسی ّ گشٍّ ُای کاستشدی تایذ تَ صْست‬ ‫هذاّم هذیشیت شًْذ.‬
 12. 12. ‫عطح 2.اهٌیت شبکَ‬ ‫عطح شبکَ دس هذل اهٌیت الیَ بٌذی شذٍ بَ ‪ LANّ WAN‬داخلی شوا اشاسٍ داسد.شثکَ‬ ‫داخلی شوا هوکي است شاهل چٌذ کاهپیْتش ّ سشّس ّ یا شایذ پیچیذٍ تش یعٌی شاهل‬ ‫اتصاالت ًقطَ تَ ًقطَ تَ دفتش ُای کاس دّس تاشذ.تیشتش شثکَ ُای اهشّصی دس‬ ‫ّسای پیشاهْى تاص ُستٌذ.‬
 13. 13. ‫تکٌْلْصی ُبی صیش اهٌیت سا دس عطح شبکَ بشقشاس هی کٌٌذ:‬ ‫1. ‪ُ IDS‬ب‬ ‫2. ‪ُ IPS‬ب‬ ‫3.هذیشیت آعیب پزیشی‬ ‫4.تببعیت اهٌیتی کبسبش اًتِبیی‬ ‫5.کٌتشل دعتشعی/تبییذ ُْیت‬
 14. 14. ‫‪ُ IDS‬ا : سیستن ُای تشخیص ًفْر‬ ‫‪ُIPS‬ب : عیغتن ُبی جلْگیشی اص ًفْر‬ ‫تکٌْلْصیِای‪ IPS ّ IDS‬تشافیک گزسًذٍ دس شثکَ شوا سا تا جضئیات تیشتش ًسثت تَ‬ ‫فایشّال تحلیل هی‬ ‫کٌٌذ.‬ ‫اتضاسُای ‪ IDS‬هسّْلیي ‪ IT‬سا اص ّقْع یک حولَ هطلغ هی ساصًذ.اتضاس ُای ‪IPS‬‬ ‫یک گام جلْتش هی سًّذ ّ تصْست خْدکاس تشافیک آسیة سساى سا هسذّد هی کٌٌذ.‬
 15. 15. ‫تفاّت‪: IPS ّ IDS‬‬ ‫تفاّت کلیذی تیي ایي تکٌْلْصی ُا اص ًام آى ُا استٌثاط هی شْد.‬ ‫هحصْالت ‪ IDS‬تٌِا تشافیک آسیة سساى سا تشخیص هی دٌُذ.‬ ‫دس حالیکَ هحصْالت ‪ IPS‬اص ّسّد چٌیي تشافیکی تَ شثکَ شوا جلْگیشی هی‬ ‫کٌٌذ.‬
 16. 16. ‫پیکش تٌذی ُای ‪ IPS ّ IDS‬استاًذاسد دس شکل ًشاى دادٍ شذٍ است‬
 17. 17. ‫هذیشیت آسیة پزیشی:‬ ‫سیستن ُای هذیشیت آسیة پزیشی دّ عولکشد هشتثظ سا اًجام هی دٌُذ:‬ ‫1.ضثکَ سا تشای آسیة پزیشی ُا پیوایص هی کٌٌذ‬ ‫2.سًّذ هشهت آسیة پزیشی یافتَ ضذٍ سا هذیشیت هی‬ ‫کٌٌذ.‬ ‫دس گزضتَ ایي تکٌْلْصی ‪ VA‬تخویي آسیة پزیشی ًاهیذٍ هی ضذ.‬ ‫سیستن ُای هذیشیت آسیة پزیشی اتضاس هْجْد دس ضثکَ سا تشای یافتي سخٌَ ُا ّ آسیة‬ ‫پزیشی ُایی کَ هی تْاًٌذ تْسظ ُکش ُا ّ تشافیک آسیة سساى هْسد تِشٍ تشداسی قشاس‬ ‫گیشًذ پیوایص هی‬ ‫کٌٌذ.‬
 18. 18. ‫تاتؼیت اهٌیتی کاستشاًتِایی:‬ ‫سّش ُای تاتؼیت اهٌیتی کاستش اًتِایی تَ ایي طشیق اص ضثکَ هذافظت هی کٌٌذ کَ تضویي‬ ‫هی کٌٌذ کاستشاى اًتِایی استاًذاسد ُای اهٌیتی تؼشیف ضذٍ سا قثل اص ایٌکَ اجاصٍ دستشسی‬ ‫تَ ضثکَ داضتَ تاضٌذ سػایت کشدٍ اًذ.‬ ‫ایي ػول جلْی دولَ تَ ضثکَ اص داخل خْد ضثکَ سا اص طشیق سیستن ُای ًا اهي کاسهٌذاى‬ ‫ّاتضاسُای ‪ RAS ّ VPN‬هی گیشد.‬ ‫ُذف آًِا اص ایي تست ُا هؼوْال تشای تشسسی:‬ ‫1.ًشم افضاس هْسد ًیاص‬ ‫2.کاستشدُای هوٌْع‬
 19. 19. ‫کٌتشل دستشسی/تاییذ ُْیت‬ ‫کٌتشل دستشسی ًیاصهٌذ تاییذ ُْیت کاستشاًی است کَ تَ ضثکَ ضوا دستشسی داسًذ ُن‬ ‫کاستشاى ّ ُن اتضاسُا تایذ تا اتضاس کٌتشل دستشسی دس سغخ ضثکَ کٌتشل ضًْذ.‬
 20. 20. ‫هضایا:‬ ‫تکٌْلْصی ُای ‪ ّ IPS - IDS‬هذیشیت آسیة پزیشی تذلیل ُای پیچیذٍ ای سّی تِذیذ ُا ّ‬ ‫آسیة پزیشی ُای ضثکَ اًجام هی دٌُذ.دس دالیکَ فایشّال تَ تشافیک تش پایَ هقػذ ًِایی‬ ‫آى اجاصٍ ػثْس هی دُذ.اتضاس‪ IPS ّ IDS‬تجضیَ تذلیل ػویق تشی سا تش ػِذٍ داسًذ ّ‬ ‫تٌاتشایي سطخ تاالتشی اص هذافظت سا اسائَ هی کٌٌذ تا ایي تکٌْلْصی پیطشفتَ دوالتی کَ‬ ‫داخل تشافیک قاًًْی ضثکَ ّجْد داسًذ ّ هی تْاًٌذ اص فایشّال ػثْس کٌٌذ هطخع خْاٌُذ‬ ‫ضذ ّ قثل اص آسیة سساًی تَ آى ُا خاتوَ دادٍ خْاٌُذ ضذ.‬ ‫سیستن ُای هذیشیت آسیة پزیشی ضثکَ ضوا سا تَ صْست خْدکاس استخشاج هی کٌٌذ‬ ‫اتضاس تخویي آسیة پزیشی تَ ضوا اجاصٍ هی دٌُذ کَ ضثکَ سا هشتة ّکاهل تشای جستجْی‬ ‫آسیة پزیشی ُای جذیذ پیوایص کٌیذ.‬
 21. 21. ‫هؼایة:‬ ‫‪ُ IDS‬ا توایل تَ تْلیذ تؼذاد صیادی ػالئن ُطذاس غلط داسًذ.کَ تَ ػٌْاى ‪False positives‬‬ ‫ًیض ضٌاختَ هی ضًْذ.دس دالیکَ ‪ IDS‬هوکي است کَ یک دولَ سا کطف ّ تَ اطالع ضوا‬ ‫تشساًذ ایي اطالػات هی تْاًذ صیش اًثُْی اص ُطذاسُای غلط یا دیتای کن اسصش ًاپذیذ ضْد.‬ ‫هذیشاى ‪ IDS‬هوکي است تَ سشػت دساسیت خْد سا ًسثت تَ اطالػات تْلیذ ضذٍ تْسط سیستن‬ ‫اصدست تذٌُذ. تشای تاثیش گزاسی تاال یک ‪ IDS‬تایذ تػْست پیْستَ تشسسی ضْد ّ تشای‬ ‫الگُْای هْسد استفادٍ ّ آسیة پزیشی ُای کطف ضذٍ دسهذیط ضوا تٌظین گشدد.چٌیي ًگِذاسی‬ ‫هؼوْال هیضاى تاالیی اص هٌاتغ اجشایی سا هػشف هی کٌذ.‬
 22. 22. ‫سطخ خْدکاس تْدى دس‪ُ IPS‬ا هی تْاًذ تَ هیضاى صیادی دس هیاى هذػْالت هتفاّت تاضذ.‬ ‫تاثیشات جاًثی ادتوالی دس سیستن ُایی کَ تِیٌَ ًطذٍ اًذ هسذّد کشدى تقاضای کاستشاى‬ ‫قاًًْی ّ قفل کشدى هٌاتغ ضثکَ هؼتثش سا ضاهل هی ضْد.‬ ‫تسیاسی اها ًَ ُوَ سّش ُای اهٌیتی کاستشاى اًتِایی ًیاص تَ ًػة یک ػاهل دس ُش ًقطَ‬ ‫اًتِایی داسد.‬ ‫تکٌْلْصی ُای کٌتشل دستشسی هوکي است هذذّدیت ُای فٌی داضتَ تاضذ‬
 23. 23. ‫سغخ 3-اهٌیت هیضتاى‬ ‫سغخ هیضتاى دس هذل اهٌیت الیَ تٌذی ضذٍ هشتْط تَ اتضاس هٌفشد هاًٌذ سشّسُا-کاهپیْتشُای‬ ‫ضخصی-سْئیچ ُا-سّتشُاّ غیشٍ دس ضثکَ است.ُش اتضاس تعذادی پاساهتش قاتل تٌظین داسد ّ‬ ‫ٌُگاهی کَ تَ ًادسستی تٌظین ضًْذ هی تْاًٌذ سْسار ُای اهٌیتی ًفْر پزیشی ایجاد کٌٌذ.‬
 24. 24. ‫تکٌْلْصی ُای صیش اهٌیت سا دس سغخ هیضتاى فشاُن هی کٌٌذ:‬ ‫1. ‪ IDS‬دس سطخ هیضتاى‬ ‫2. ‪ VA‬تخویي آسیة پزیشی سطخ هیضتاى‬ ‫3.تاتعیت اهٌیتی کاستش اًتِایی‬ ‫4. آًتی ّیشّط‬ ‫5.کٌتشل دستشسی/تصذیق ُْیت‬
 25. 25. ‫دس سغخ هیضتاى :‬ ‫‪ُ IDS‬ای سطخ هیضتاى ػولیاتی هطاتَ ‪ُIDS‬ای ضثکَ اًجام هی دٌُذ.تفاّت اغلی دس ًوایص‬ ‫تشافیک دس یک اتضاس ضثکَ تَ تٌِایی است.‬ ‫‪ VA‬تخویي آسیة پزیشی سطخ هیضتاى:‬ ‫اتضاسُای ‪ VA‬سطخ هیضتاى یک اتضاس ضثکَ هجضا سا تشای آسیة پزیشی ُای اهٌیتی پْیص‬ ‫هی کٌٌذ.دقت آى ُا ًسثتا تاالست ّ کوتشیي ًیاص سا تَ هٌاتغ هیضتاى‬ ‫داسًذ.‬ ‫تاتؼیت اهٌیتی کاستش اًتِایی:‬ ‫سّش ُای تاتعیت اهٌیتی کاستش اًتِایی ّظیفَ دّ چٌذاًی ایفا هی کٌٌذ ّ ُن ضثکَ ّ ُن‬ ‫هیضتاى ُای جذاگاًَ سا هذافظت هی کٌٌذ.‬
 26. 26. ‫آًتی ّیشّط‬ ‫ٌُگاهی کَ آًتی ّیشّط ُای هطخص ضذٍ تشای اتضاس دس کٌاس آًتی ّیشّط ُای ضثکَ‬ ‫استفادٍ هی ضًْذ الیَ اضافَ ای تشای هذافظت فشاُن هی کٌٌذ.‬ ‫کٌتشل دستشسی/تػذیق ُْیت:‬ ‫اتضاس کٌتشل دستشسی دس سطخ اتضاس یک سّش هٌاسة است کَ تضویي هی کٌذ دستشسی تَ‬ ‫اتضاس تٌِا تْسط کاستشاى هجاص غْست‬ ‫پزیشد.‬
 27. 27. ‫هضایا‬ ‫ایي تکٌْلْصی ُای دس سطخ هیضتاى دفاظت تاالیی ایجاد هی کٌٌذ صیشا تشای تش آّسدٍ‬ ‫کشدى هطخػات ػولیاتی هخػْظ یک اتضاس پیکشتٌذی هی گشدًذ‬ ‫هؼایة‬ ‫تکاسگیشی ّ هذیشیت سیستن ُای سغخ هیضتاى هی تْاًذ تسیاس صهاى تش تاضٌذ.اص آًجایی کَ‬ ‫ایي سیستن ُا ًیاص تَ ًوایص ّ تَ سّص سساًی هذاّم داسًذ اغلة ساعات صیادی تشای هذیشیت‬ ‫هٌاسة هی علثٌذ. ًصثطاى هطکل است ّ تالش قاتل هالدظَ ای تشای تٌظین آًِا هْسد‬ ‫ًیاص است.‬
 28. 28. ‫سغخ 4.اهٌیت تشًاهَ کاستشدی‬ ‫دس دال داضش اهٌیت سطخ تشًاهَ کاستشدی تخص صیادی اص تْجَ سا هؼطْف خْد کشدٍ‬ ‫است. تشًاهَ ُایی کَ تَ هیضاى کافی هذافظت ًطذٍ اًذ هی تْاًٌذ دستشسی آساًی تَ دیتا ّ‬ ‫سکْسدُای هذشهاًَ فشاُن کٌٌذ.‬
 29. 29. ‫تکٌْلْصی ُای صیش اهٌیت سا دس سغخ تشًاهَ فشاُن هی کٌٌذ‬ ‫1.پْضص هذافظ تشًاهَ‬ ‫2.کٌتشل دستشسی/تصذیق ُْیت‬ ‫3.تعییي صذت ّسّدی‬
 30. 30. ‫پْضص هذافظ تشًاهَ‬ ‫تشًاهَ تَ کشات تَ عٌْاى فایشّال سغخ تشًاهَ یاد هی ضْد ّ تضویي هی کٌذاص پْضص هذافظ‬ ‫کٌذ کَ تقاضاُای ّاسد ضًْذٍ ّ خاسج ضًْذٍ تشای تشًاهَ هْسد ًظش هجاص ُستٌذ. یک‬ ‫پْضص کَ هعوْال سّی سشّس ُای ّب -سشّس ُای ایویل- سشّس ُای پایگاٍ دادٍ ّ هاضیي‬ ‫ُای هطاتَ ًصة هی ضْد تشی کاستش ضفاف است ّ تا دسجَ تاالیی تا سیستن یکپاسچَ هی‬ ‫ضْد. یک پْضص هذافظ تشًاهَ تشای عولکشد هْسد اًتظاس سیستن هیضتاى تٌظین هی گشدد.‬
 31. 31. ‫کٌتشل دستشسی/تػذیق ُْیت‬ ‫هاًٌذ تصذیق ُْیت دس سغخ ضثکَ ّ هیضتاى تٌِا کاستشاى هجاص هی تْاًٌذ تَ تشًاهَ دستشسی‬ ‫داضتَ تاضٌذ.‬ ‫تؼییي غذت ّسّدی‬ ‫اتضاسُای تؼییي غذت ّسّدی تشسسی هی کٌٌذ کَ ّسّدی گزسًذٍ اص ضثکَ تشای پشداصش‬ ‫اهي تاضذ.اگش اتضاسُای اهٌیتی هٌاسة دس جای خْد هْسد استفادٍ قشاس ًگیشًذ.ُشتشاکٌص‬ ‫تیي افشاد ّ ّاسط کاستش هی تْاًذ خطاُای ّسّدی تْلیذ کٌذ.‬ ‫ػوْهاُشتشاکٌص تا سشّس ّب ضوا تایذ ًا اهي دس ًظش گشفتَ ضْد هگش ایي کَ خالفص‬ ‫ثاتت ضْد.‬
 32. 32. ‫اصْل تیطتش ضاهل هْاسد صیش هی ضًْذ‬ ‫کلیذ ّاصٍ ُا سا فیلتش کٌیذ.تیطتش عثاسات هشتْط تَ فشهاى ُا هاًٌذ‪ Insert‬تایذ تشسسی ّدس‬ ‫غْست ًیاص هسذّد‬ ‫ضًْذ.‬ ‫فقط دیتایی تپزیشد کَ تشای فیلذ هؼیي اًتظاس هی سّد.‬ ‫هضایا‬ ‫اتضاسُای اهٌیت سطخ تشًاهَ هْقؼیت اهٌیتی کلی سا تقْیت هی کٌٌذ ّ تَ ضوا اجاصٍ کٌتشل‬ ‫تِتشی سّی تشًاهَ ُایتاى سا هی دٌُذ. ُوچٌیي سطخ تاالتشی اص جْاتگْیی سا فشاُن هی‬ ‫کٌٌذ چشا کَ تسیاسی اص فؼالیت ُای ًوایص دادٍ ضذٍ تْسط ایي اتضاسُا ثثت ضذٍ ّ قاتل سد‬ ‫یاتی ُستٌذ.‬
 33. 33. ‫هؼایة‬ ‫پیادٍ ساصی جاهغ اهٌیت سطخ تشًاهَ هی تْاًذ ُضیٌَ تش تاضذ چشا کَ ُش تشًاهَ ّ هیضتاى‬ ‫آى تایذ تَ غْست هجضا اسصیاتی پیکشتٌذی ّ هذیشیت ضْد.‬
 34. 34. ‫سطخ 5.اهٌیت دیتا‬ ‫اهٌیت سغخ دیتا تشکیثی اص سیاست اهٌیتی ّ سهض ًگاسی سا دس تش هی گیشد.سهض ًگاسی دیتا‬ ‫ٌُگاهی کَ رخیشٍ هی ضْد ّ یا دس ضثکَ ضوا دشکت هی کٌذ تَ عٌْاى سّضی تسیاس هٌاسة‬ ‫تْصیَ هی گشددّ صیشا چٌاًچَ توام اتضاسُای اهٌیتی دیگش اص کاس تیفتٌذ یک عشح سهض‬ ‫ًگاسی قْی دیتای هختص ضوا سا هذافظت هی کٌذ.اهٌیت دیتا تا دذ صیادی تَ سیاست ُای‬ ‫ساصهاًی ضوا ّاتستَ است .‬
 35. 35. ‫تکٌْلْصی ُای صیش اهٌیت سا دس سطخ دیتا فشاُن هی کٌٌذ‬ ‫1.سهض ًگاسی‬ ‫2.کٌتشل دستشسی/تصذیق ُْیت‬ ‫سهض ًگاسی‬ ‫طشح ُای سهض ًگاسی دیتا دس سطْح دیتا تشًاهَ ّ سیستن ػاهل پیادٍ هی ضًْذ.تقشیثا توام‬ ‫طشح ُا ضاهل کلیذ ُای سهض ًگاسی ّ سهض گطایی ُستٌذ توام افشادی کَ تَ دیتا دستشسی‬ ‫داسًذ تایذ داضتَ تاضٌذ.استشاتضی ُای سهض ًگاسی هؼوْل ضاهل ‪RSA ّ PGP ّ PKI‬‬ ‫ُستٌذ.‬
 36. 36. ‫کٌتشل دستشسی/تػذیق ُْیت‬ ‫هاًٌذ تػذیق ُْیت سطْح ضثکَ -هیضتاى ّ تشًاهَ تٌِا کاستشاى هجاص دستشسی تَ دیتا‬ ‫خْاٌُذ داضت.‬
 37. 37. ‫هضایا‬ ‫سهض ًگاسی سّش اثثات ضذٍ ای تشای هذافظت اص دیتای ضوا فشاُن هی کٌذ.چٌاًچَ ًفْر‬ ‫گشاى توام اتضاسُای اهٌیتی دیگشدس ضثکَ ضوا سا خٌثی کٌٌذ سهض ًگاسی یک هاًغ ًِایی ّ‬ ‫هْثش تشای هذافظت اص اطالػات خػْغی ّ داسایی دیجیتال ضوا فشاُن هی کٌذ.‬ ‫هؼایة‬ ‫تاس اضافی تشای سهض ًگاسی ّ سهض گطایی دیتا ّجْد داسد کَ هی تْاًذ تاثیشات صیادی دس‬ ‫کاسایی تگزاسد.‬

×