Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Å bygge tillit gjennom innhald

Undervisningsmateriale utforma for H�gskulen i Oslo, om å skrive for web. Ved Are Halland.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Å bygge tillit gjennom innhald

 1. 1. Å bygge tillit gjennom innhald HiO, 30. januar 2007
 2. 2. Agenda <ul><li>Introduksjon </li></ul><ul><ul><li>Merksemd, informasjonsteft, tillit og målgrupper </li></ul></ul><ul><li>Lære grunnprinsippa for innhald på nettet </li></ul><ul><li>Tips for deg som vil bli informasjonsarkitekt </li></ul>
 3. 3. Introduksjon Kordan tileigner vi mennesker oss informasjon på nettet, og kva slags konsekvensar har dette for utforming?
 4. 4. Utfordring: informasjonseksplosjon!
 5. 6. Konsekvensar <ul><li>&quot;A wealth of information creates a poverty of attention and a need to allocate it efficiently&quot; - Herbert Simon </li></ul><ul><li>Utfordringa er ikkje lenger å gjere informasjon tilgjengeleg, men å besvare informasjonsbehova der dei oppstår, når dei oppstår </li></ul>
 6. 7. Informasjonssanking (information foraging) <ul><li>Utgangspunkt i forskingsmiljøet rundt Xerox Parc </li></ul><ul><li>Samanliknar web-brukarar med dyr som sankar mat Mennesket er eit &quot;informasjonsetande vesen&quot; (G. Miller) </li></ul>Informasjon Energi .
 7. 8. Kostnad vs nytte <ul><li>Mennesker (og dyr) ønsker å optimalisere kostnad vs. nytte </li></ul><ul><li>Dersom kostnaden (tid- og ressursbruk, mental kapasitet) overstig estimert nytteverdi byttar vi &quot;beite&quot; (patch) </li></ul><ul><li>&quot;Satisfising&quot;: Brukarar investerer lite mental kapasitet, klikkar &quot;første og beste&quot; </li></ul><ul><li>Alltid-på-breidband forsterkar dette mønsteret (Jakob Nielsen): </li></ul><ul><ul><li>Jo lettare det er å finne godt innhald, jo kortare tid vil folk bruke på kvar stad </li></ul></ul><ul><ul><li>Nettstadar må støtte korte besøk (&quot;be a snack&quot;) </li></ul></ul>
 8. 9. Informasjonsteft <ul><li>&quot;Lukta av informasjon&quot; (Information scent) </li></ul><ul><li>Språklege og visuelle &quot;hint&quot; som hjelper oss: </li></ul><ul><ul><li>å bestemme &quot;om denne nettstaden ser matnyttig ut&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>å finne vegen til riktig informasjon </li></ul></ul><ul><li>Vi følger lukta så lenge den er sterk nok, ellers prøver vi andre stadar: </li></ul><ul><ul><li>Starter typisk på ein søkemotor </li></ul></ul><ul><ul><li>Følger eit spor så lenge lukta er sterk </li></ul></ul><ul><ul><li>Dersom lukta avtar, gå tilbake til søket </li></ul></ul><ul><ul><li>Fortsett til målet er nådd (evt. gi opp) </li></ul></ul><ul><li>God informasjonsteft når: </li></ul><ul><ul><li>Innhaldet har høg kvalitet (relevant, oppdatert, nyttig) </li></ul></ul><ul><ul><li>Innhaldet er lett å finne </li></ul></ul><ul><ul><li>Lenker og menyar gir gode (relevante) beskrivelsar av innhaldet </li></ul></ul>
 9. 10. <ul><li>(eksempel) </li></ul>
 10. 12. Tre grunnleggande spørsmål 2. Kva slags mål har dei? 1. Kven er brukarane? 3. Korleis kan vi hjelpe dei å nå sine mål?
 11. 13. Viktige element i ei god brukaroppleving <ul><li>Navigasjon: kvar er eg no? kvar kan eg gå? </li></ul><ul><li>Søk: kan eg skrive inn stikkordet mitt og få svar i søkeresultatet? </li></ul><ul><li>Design: behagelig? tillitsvekkande? profesjonelt? </li></ul><ul><li>Innhald: finst svaret på akkurat mitt spørsmål på nettstaden? </li></ul>
 12. 14. Lynkurs i navigasjon <ul><li>Navigasjon er viktig, men ofte overvurdert </li></ul><ul><ul><li>God navigasjon tillater brukeren å fokusere på innhaldet </li></ul></ul><ul><li>Navigasjon skal besvare tre spørsmål: </li></ul><ul><ul><li>Kvar er eg no? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvar kan eg gå herifra? </li></ul></ul><ul><ul><li>Korleis kjem eg meg dit eg vil? </li></ul></ul><ul><li>Ulike typer navigasjon </li></ul><ul><ul><li>Global og lokal navigasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;Verktøy&quot; - søk, hjelp, sitemap, tilbakemelding </li></ul></ul><ul><ul><li>Andre hjelpemiddel: navigasjonssti, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontekstuell navigasjon - i innhaldsfeltet </li></ul></ul>innhald Global navigasjon/verktøy Lokal naviga- sjon Kontekst- avhengig navigasjon Kontekst- avhengig navigasjon
 13. 15. Gode brukaropplevingar handler om å bygge tillit Ingen tillit Bygge tillit Bekrefte tillit Beholde tillit Kilde: Sapient/Studio Archetype 1999 Etter kontakt Før kontakt Høg tillit Låg tillit
 14. 16. 10 grunnprinsipp for å bygge tillit på nettet <ul><li>Gjer det enkelt å verifisere informasjon </li></ul><ul><ul><li>Eksterne lenker er bra </li></ul></ul><ul><li>Vis at det står ein ekte organisasjon bak informasjonen </li></ul><ul><li>Vis fram ekspertisen i organisasjonen gjennom innhaldet </li></ul><ul><li>Vis at det står ekte (ærlege, tillitsvekkande) mennesker bak </li></ul><ul><li>Gjer det enkelt å oppnå kontakt </li></ul><ul><li>Designet må framstå som profesjonelt (eigna for formålet) </li></ul><ul><li>Sørg for at nettstaden er enkel og bruke - og nyttig </li></ul><ul><li>Oppdater ofte - eller angi når informasjonen er oppdatert </li></ul><ul><li>Vis varsemd med kampanjer og tilbud </li></ul><ul><li>Unngå feil av alle slag, inkludert småfeil og skrivefeil </li></ul>http://credibilty.stanford.edu/
 15. 17. Avsendarfokus Brukarfokus <ul><li>Språket er prega av stammespråk og faguttrykk </li></ul><ul><li>Lange, byråkratiske og &quot;110% korrekte&quot; setninger </li></ul><ul><li>Struktur på nettstaden speglar avsendar sitt organisasjonskart </li></ul><ul><li>Innhaldet er uprioritert, alt er like viktig </li></ul><ul><li>Trur at brukarane er interessert i det same som dei sjølv </li></ul><ul><li>Overvurderer brukarane si tålmodighet </li></ul><ul><li>Tekstar er utforma for papir </li></ul><ul><li>Språket er haldt i &quot;brukarane sine eigne ord&quot; </li></ul><ul><li>Korte, presise og forståelige setninger </li></ul><ul><li>Struktur på nettstaden speglar brukarane sine oppgaver </li></ul><ul><li>Innhaldet er prioritert utfrå brukarane sine behov </li></ul><ul><li>Veit at brukarane lever sine eigne liv og har andre prioriteringar </li></ul><ul><li>Respekterer brukarar i tidsnød, gir raske svar </li></ul><ul><li>Tekstar er utforma for nettet </li></ul>
 16. 18. You are not your user!
 17. 19. Content is King <ul><li>Det er innhaldet folk er på jakt etter </li></ul><ul><li>Det er innhaldet som hjelper brukaren å finne fram på nettstaden </li></ul><ul><li>Det er innhaldet som får dei til å kome tilbake </li></ul><ul><li>Det er innhaldet som skaper den gode brukaropplevinga </li></ul>
 18. 20. To hovudtypar av innhald <ul><li>Motiverande tekstar (copy) </li></ul><ul><ul><li>Typisk forsidetekstar, teasers, kampanjer, lenketekster </li></ul></ul><ul><ul><li>Skal motivere/hjelpe brukarane til det faktiske innhaldet </li></ul></ul><ul><ul><li>Målet er å få folk raskt på riktig veg vidare dit skal </li></ul></ul><ul><li>Innhaldstekstar (content) </li></ul><ul><ul><li>Det faktiske innhaldet som brukaren er på jakt etter </li></ul></ul><ul><ul><li>Typisk artiklar, pressemeldingar, spørsmål og svar, håndbøker, applikasjonar, hjelpetekstar, osb. </li></ul></ul>Forside (copy) Produkter (copy) Artikkel (content) content content Artikkel (content)
 19. 21. 5 grunnsprinsipper
 20. 22. Brukarane leser aldri det du skriv på nettet! <ul><li>&quot;How do people read on the net? They don't!“ (Jacob Nielsen) </li></ul><ul><li>80% ”skummer” teksten på jakt etter nøkkelord og lenker </li></ul><ul><li>Nesten ingen les teksten ord for ord </li></ul><ul><li>Folk les omlag 25% seinare på skjerm enn på papir </li></ul><ul><ul><li>Lågare oppløysning: 72 dpi (skjerm) vs. 300-1400 dpi (papir) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lenker og navigasjon fjerner oppmerksomheit fra teksten </li></ul></ul><ul><li>Brukarar blir lett forvirra, og begynner raskt å kjede seg </li></ul><ul><li>Difor er det ekstremt viktig å komme til saka raskt... </li></ul>
 21. 23. 1: Vit kven du skriv for! <ul><li>Ta alltid utgangspunkt i målgruppene </li></ul><ul><ul><li>Kven er dei? Kva kan dei? Sannsynligvis ikkje det samme som deg... </li></ul></ul><ul><ul><li>Kva slags behov har dei? Kva vil dei vite? Kva vil dei ikkje vite? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kor vil dei vidare? Kva kan vi gjere for å hjelpe? </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle brukarar har alltid dårleg tid! </li></ul></ul>
 22. 24. 2. Bruk triggerord i titlar og tekst <ul><li>Triggerord er ordet eller orda brukaren har ”i hovudet” </li></ul><ul><li>Gjerne det same som blir brukt til å søke på google </li></ul><ul><li>Titlar og tekstar skal være gjennomsyra av desse </li></ul><ul><li>Unngå stammespråk og produktnavn </li></ul>
 23. 27. 3: Tilrettelegg for &quot;skumming&quot; <ul><li>&quot;Scannable layout&quot; </li></ul><ul><li>Fordi folk &quot;skummer&quot; teksten uten å lese </li></ul><ul><li>Korleis tilrettelegge teksten for &quot;skumming&quot;: </li></ul><ul><ul><li>Bruk punktlister aktivt </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruk avsnitt aktivt, kun éin idé pr. avsnitt </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruk meiningsfulle mellomtitlar </li></ul></ul><ul><ul><li>Vurdere å utheve nøkkelord: vær bevisst på bruk av lenker i teksten </li></ul></ul><ul><ul><li>Omvendt pyramide : det viktigaste først! </li></ul></ul>
 24. 28. 4: Lag klare skiller mellom innhaldsblokkar <ul><li>&quot;Content chunking&quot; </li></ul><ul><ul><li>Sørg for at ulike innholdselementer er adskilt i &quot;blokkar&quot; (chunks) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjer det lettare å skumme </li></ul></ul><ul><li>Innhaldsblokk = innhald som &quot;hører saman&quot; </li></ul><ul><ul><li>Tematisk (produkt, nyheiter, kontaktinformasjon) </li></ul></ul><ul><ul><li>Same målgruppe (jobbsøkere, eksisterende kunder, nye kunder) </li></ul></ul><ul><ul><li>Same brukaroppgåve (skjema, registrering, innlogging) </li></ul></ul><ul><li>Korleis gjer vi det? </li></ul><ul><ul><li>Eigne &quot;tekstboksar&quot; (bruke ulike felter i publiseringsmal) </li></ul></ul><ul><ul><li>Titlar, avsnitt og mellomtitlar </li></ul></ul><ul><ul><li>Luft, farger, størrelse, linjer og andre designelement </li></ul></ul>
 25. 29. 4: Lag klare skiller mellom innhaldsblokkar Presse Partnere Jobbsøkarar Potensielle kundar Eksisterande kundar Produktinforamasjon Kunde- case Relaterte produkt Kort forklaring med skjermbilde Fordelar for ulike målgrupper (punktliste?) Lenker til utfyllande informasjon Annan fordel 1 Slik bestiller du Eksempel: forside Eksempel: produktside Annan fordel 2
 26. 31. 5: Sørg for at det &quot;stinker&quot; informasjon! <ul><li>&quot;Information scent&quot; </li></ul><ul><ul><li>Utforme motivasjonstekstar og lenker slik at brukaren kan &quot;lukte&quot; kva slags informasjon som ligg bak </li></ul></ul>
 27. 32. Skriveprosessen – 10 reglar 10 reglar for skriving på nett
 28. 33. 1: Planlegg før du begynner å skrive! <ul><li>Vit kven du skriv for og kva du og brukaren vil oppnå </li></ul><ul><li>Samle all relevant informasjon </li></ul><ul><li>Prioritér knallhardt! </li></ul><ul><ul><li>Slett mest mulig </li></ul></ul><ul><ul><li>Flytt evt. irrelevant informasjon </li></ul></ul><ul><li>Hugs 80/20-regelen </li></ul><ul><ul><li>80% av brukarane er sannsynligvis interessert i 20% av stoffet ditt </li></ul></ul>
 29. 34. 2: Maksimér nytteverdien av overskrifter! <ul><li>Overskrift = sidetittel </li></ul><ul><li>Skal oppsummere innholdet (lukte informasjon) </li></ul><ul><li>Skal være &quot;pearls of clarity&quot; </li></ul><ul><li>Maks ei linje </li></ul><ul><li>Tenk journalistisk! </li></ul><ul><li>Bruk den omvendte pyramiden </li></ul>Tittel Ingress Brødtekst Fallende viktighet
 30. 35. 3: Ein idé pr. avsnitt! <ul><li>Eit godt avsnitt inneheld éin idé </li></ul><ul><li>Uthev gjerne idéen med nøkkelord </li></ul><ul><li>Maks 2-4 setningar pr. avsnitt! </li></ul>Produktinforamasjon Kunde- case Relaterte produkt Kort forklaring med skjermbilde Fordelar for ulike målgrupper (punktliste?) Lenker til utfyllande informasjon Annan fordel 1 Slik bestiller du Eksempel: produktside Annan fordel 2
 31. 36. 4: Skriv kort og poengtert! <ul><li>Det viktigaste av alt når vi skriv for nettet, er å skrive kort </li></ul><ul><ul><li>Tar du utgangspunkt i brosjyretekst skal 50% kuttast, minst! </li></ul></ul><ul><ul><li>På underliggande sider kan vi skrive litt lengre, men alt vi skriv må likevel være poengtert og ”skummevennleg” </li></ul></ul><ul><li>Korte setningar er alltid betre enn lange setningar </li></ul><ul><li>Er setninga for lang, sett inn punktum! </li></ul><ul><li>Kutt alle unødvendige adjektiv </li></ul><ul><li>Unngå lange ord </li></ul>
 32. 37. 5: Skriv aktivt! <ul><li>Aktivt språk (Subjekt, Verbal, Objekt) </li></ul><ul><li>Unngå &quot;kansellistil&quot; </li></ul>Under utviklingen er det også spesielt blitt lagt vekt på å ivareta Datatilsynets sikkerhetskrav og å kunne tilby tilnærmet døgnkontinuerlig drift. Infoland følger Datatilsynets krav til sikkerhet, og har en garantert oppetid på 99%.
 33. 38. 6: Skriv enkelt! <ul><li>Unngå stammespråk, forklar faguttrykk </li></ul><ul><li>Unngå forkortelsar </li></ul><ul><li>&quot;Bedre å være 90% korrekt og forståelig enn 110% korrekt og uforståelig&quot; </li></ul>
 34. 39. 7: Tør å være personleg! <ul><li>Skriv vi og du </li></ul><ul><li>Hugs: du fører ein dialog med brukaren </li></ul><ul><li>Vær høflig; respektér at samtalepartneren din har dårlig tid </li></ul>
 35. 40. 8: Bruk punktlister aktivt! <ul><li>Punktlister er optimalt for skumming </li></ul><ul><li>All oppramsing av informasjon er kandidater for punktlister </li></ul>
 36. 41. 9: Lag gode mellomtitlar! <ul><li>Har sida meir enn tre avsnitt: bruk mellomtittel! </li></ul><ul><li>Bra for skumming </li></ul><ul><li>Skal oppsummere avsnitta nedanfor </li></ul><ul><li>Ellers: som for titlar </li></ul><ul><li>Aktive nøkkelord kan være eit alternativ for å strukturere </li></ul>
 37. 42. 10: Få ein annan til å lese gjennom! <ul><li>Til slutt går du gjennom teksten på nytt, og kutter litt til... </li></ul><ul><li>Bruk stavekontroll </li></ul><ul><li>Få ein annan person til å lese gjennom teksten </li></ul><ul><li>Aller helst fra målgruppa, eller iallefall fra ei annan faggruppe </li></ul>
 38. 43. Pluss: Unngå Don'ts <ul><li>Unngå klikk her! (ikkje skummevennlig) </li></ul><ul><li>Unngå kursiv (ikkje lesbart på skjerm) </li></ul><ul><li>Unngå understreking (utanom lenker) </li></ul><ul><li>Unngå STORE BOKSTAVAR (blir oppfatta som roping, mister ordbilde) </li></ul><ul><li>Unngå store tekstblokker i uthevet skrift (slitsomt å lese) </li></ul>
 39. 44. Vegar vidare <ul><li>Steve Krug: Don't Make Me Think! </li></ul><ul><ul><li>” A Common Sense Approach to Web Usability&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>Dekker alt det viktigste om brukervennligheit - også innhald </li></ul></ul><ul><li>credibility.stanford.edu </li></ul><ul><li>www.iallenkelhet.no </li></ul>
 40. 45. Oppsummerte råd om skriveprosessen <ul><li>Vit kven du skriv for, og kva du og brukaren vil oppnå </li></ul><ul><li>Alle tekstar skal ha konkret nytteverdi for sluttbruker </li></ul><ul><li>Prioritér! Sortér ut (stryk eller flytt) det som ikkje høyrer heime </li></ul><ul><li>Vurdér alltid å dele informasjon i fleire einingar (sider, tekstbokser, e.l.) </li></ul><ul><li>Skriv om teksten til aktivt språk, vær personlig der det passer </li></ul><ul><li>Tenk nøye gjennom titlar og mellomtitlar (skal lukte info) </li></ul><ul><li>Ein idé pr. avsnitt, bruk nøkkelord </li></ul><ul><li>Bruk avsnitt, mellomtitlar, punktlister og boksar til å skille informasjon </li></ul><ul><li>Få ein annan person til å lese korrektur </li></ul><ul><li>Keep it simple! </li></ul>
 41. 46. Spørsmål, kommentarar? Takk for i dag!
 42. 47. Slik blir du informasjonsarkitekt, nokre tips <ul><li>Master ved HiO er ein god start ;-) </li></ul><ul><li>Les bøker, følg med på bloggar og mailinglister </li></ul><ul><li>Oppdater deg på iawiki.net og boxesandarrows.com </li></ul><ul><li>Meld deg inn i iainstitute.org (studentrabatt, fadder-ordning) </li></ul><ul><li>Ta på deg oppdrag, oppdater portfolioen din m/fokus på prosess/leveranse </li></ul><ul><li>Start din eigen blogg </li></ul><ul><li>Bli med på Uxnet-meetup! Ia.meetup.com/7/ </li></ul>
 43. 48. Kontakt meg <ul><li>Are Halland </li></ul><ul><li>E-post: [email_address] </li></ul><ul><li>www.brukaropplevingar.com </li></ul><ul><li>www.iallenkelhet.no </li></ul>

×