Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Aprenentatge cooperatiu interdisciplinar: reptes i mètodes d'actuació

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Pep Hernández
Universitat d’estiu Rafael Altamira - Universitat d’Alacant
Aprenentatge cooperatiu interdisciplinar:
reptes...
Pep Hernández
Professor de Llengua i Literatura, Coordinador TIC,
Coordinador d’Innovació i de Formació del Professorat
Co...
Qui sóc?
Si li pregunteu a la meua àvia
us dirà que sóc un xic templat i
polit que va haver d’eixir de
Benidorm per culpa ...

YouTube-Videos werden auf SlideShare nicht mehr unterstützt.

Original auf YouTube ansehen

YouTube-Videos werden auf SlideShare nicht mehr unterstützt.

Original auf YouTube ansehen

YouTube-Videos werden auf SlideShare nicht mehr unterstützt.

Original auf YouTube ansehen

Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 59 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Aprenentatge cooperatiu interdisciplinar: reptes i mètodes d'actuació (20)

Anzeige

Weitere von Pep Hernández (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Aprenentatge cooperatiu interdisciplinar: reptes i mètodes d'actuació

 1. 1. Pep Hernández Universitat d’estiu Rafael Altamira - Universitat d’Alacant Aprenentatge cooperatiu interdisciplinar: reptes i mètodes d’actuació METODOLOGIES ACTIVES EN L'APRENENTATGE I AVALUACIÓ AUTÈNTICA
 2. 2. Pep Hernández Professor de Llengua i Literatura, Coordinador TIC, Coordinador d’Innovació i de Formació del Professorat Colegios El Valle pep.hernandez@gmail.com www.pephernandez.com www.apuntesdelengua.com/blog Gràcies per estar ací un 18 de juliol a les 9 del matí… @pephernandez
 3. 3. Qui sóc? Si li pregunteu a la meua àvia us dirà que sóc un xic templat i polit que va haver d’eixir de Benidorm per culpa de… Què faig? Ensenyar, aprendre, educar, disfrutar, il·lusionar-me, frustrar-me, caure’m, alçar-me… però no sé en quin ordre on?Colegios El Valle UNIR Centres de formació de professorat Universitats d’ací i d’allà
 4. 4. Però, com vosaltres, sóc un mar de dubtes
 5. 5. En sabeu el perquè?
 6. 6. Ideòleg d’un ambiciós pla de formació docent de més de 500 professors de totes les etapes educatives… Innovadormetodològic, actitudinal, laboral i personal que va més enllà de 8 hores lectives de classe… Docentd’adolescents que no volen fer les mateixes classes que veuen al Ministerio del Tiempo i/o Cuéntame
 7. 7. hola, k ase?
 8. 8. h Proves externes? Dissenyar espais? Ubiqüitat? STEAM? # B Economia educativa? ABP Cooperació? Fer-se un blog? Mobile learning? Què enteneu per INNOVACIÓ I/O CREATIVITAT?
 9. 9. "No et quedes encallat. Tot, en absolut, es pot millorar. No se sap en quina direcció, o en quin sentit, però si continueu reclamant i conformant-vos, us resultarà molt difícil ser innovador o creatiu" Guy Kawasaki
 10. 10. "La dificultat no resideix tant en desenvolupar noves idees com a escapar de les antigues." John Maynard Keynes
 11. 11. esclatarà?
 12. 12. Els nostres objectius Actualització metodològica El currículum nacional i autonòmic així ho estableix Incentivar l’alumnat Captivar l’alumnat amb l’emoció i l’aprenentatge actiu Crear sinèrgies positives Si s’acompleixen els dos anteriors, el clima de convivència millora substancialment
 13. 13. Què va ser abans, ou o gallina?
 14. 14. Tecnologia o metodologia?
 15. 15. ANÀLISI CONTEXTUAL FORMACIÓ DIRECTIVA FORMACIÓ DOCENT Texto del títuloEl itinerari del trajecte
 16. 16. EQUIP Més de 400 docents, des d’EI a Batxillerat Recorregut De 20 anys Confiança En La proposta 6 33 Centres Educatius 5000alumnes 4 centres visitats I analitzats DAFO 4 a b 0 k ANÁLISI CONTEXTUAL Sabem per què triomfen o per què fracassen les polítiques educatives i humanes dels centres que ens envolten? En sabem millorarles o reconduir-les?
 17. 17. FORMACIÓ EQUIP DIRECTIU ESSENCIAL I INDISPENSABLE ETAPES EDUCATIVES ETAPES EDUCATIVES ETAPES EDUCATIVES EI-EP ESO-BAT EI-EP ESO-BAT ESO-BATEI-EP IDEA INICIAL DIRECCIÓ DIRECCIÓ DIRECCIÓ
 18. 18. PLUJA D’IDEES Saber cap a on anem Anàlisi de l’estat de la qüestió DISSENY Experimenten en primera persona la formació dels claustres Comunicació El grup de docents és informat del procés de formació iniciat per l’ED PROTOTIPUS S’analitzen estils d’aprenentatge, corrents pedagògiques, eines d’avaluació… Development La formació ED és la primera a fer-se efectiva
 19. 19. L’EQUIP D’INNOVACIÓ ESSENCIAL I INDISPENSABLE 1 RESPONSABLE PER ETAPA (4) 1 RESPONSABLE PER ETAPA (4) 1 RESPONSABLE PER ETAPA (4) EI-EP ESO-BAT EI-EP ESO-BAT ESO-BATEI-EP IDEA INICIAL INNOVA INNOVA INNOVA
 20. 20. FORMACIÓ INNOVA L’EXTENSIÓ DEL PROJECTE A CADA ETAPA APRENENTATGE COOPERATIU Pensament Projectes Avaluació Pensament Rutines Estratègies AvaluacióDistinció avaluació - calificació Mecanismes d’avaluació Evaluacíó holística AC Introducció Estructura Justificació pedagògica Pujolàs, Kagan, Johnson & Johnson Projectes Aprenentatge Basat en Projectes Aprenentatge Basat en Problemes Aprenentatge Basat en el Pensament
 21. 21. FORMACIÓ claustres docents Expansió horitzontal del projecte APRENENTATGE COOPERATIU Pensament Projectes Avaluació Pensament Rutines Estratègies AvaluacióDistinció avaluació - calificació Mecanismes d’avaluació Evaluacíó holística AC Introducció Estructura Justificació pedagògica Pujolàs, Kagan, Johnson & Johnson Projectes Aprenentatge Basat en Projectes Aprenentatge Basat en Problemes Aprenentatge Basat en el Pensament
 22. 22. I els alumnes, eix de tot el procés per qui som docents? No és senzill començar des de 0. L’AP necessita d’un temps d’adaptació tant per part del professorat, com de l’alumnat i les famílies per a un funcionament adequat Objectiu delimitat Redefinició del temps S’ha de redefinir el concepte temps. No podem pensar ser efectius al 100% des del començament. Canvien les prioritats, les competències per davant de continguts fungibles. Millor establir objectius factibles que no pas utòpics. Si tots funcionen en la mateixa direcció, els primers fruits són immediats. Només cal començar
 23. 23. i tothom ho aplica al 100%?
 24. 24. Dr. no
 25. 25. Solo ante el peligro
 26. 26. superman
 27. 27. Braveheart
 28. 28. Regreso al futuro
 29. 29. Lost
 30. 30. No me chilles que no te veo
 31. 31. mentes peligrosas
 32. 32. Cadena perpetua
 33. 33. buit ple
 34. 34. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de Aprendizaje Cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. (Orden ECD/65/2015, pág. 7003)
 35. 35. El Trabajo por Proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. (Orden ECD/65/2015, pág. 7003)
 36. 36. Caballo de troya
 37. 37. Ocean’s twelve
 38. 38. The A team
 39. 39. the goonies
 40. 40. Los chicos del coro
 41. 41. La lengua de las mariposas
 42. 42. El club de los poetas muertos
 43. 43. Com organitzar un projecte Pluja d’idees Organització d’idees Programació Temporalització
 44. 44. Diseño del Canva para el diseño de proyectos a partir del original creado por Conecta 13 sobre la idea original de Miguel Ariza y Antonio Herreros Colegios El Valle Proyecto de Innovación Educativa Ítaca • Los más de 40 recursos digitales (webs, apps, editores de audio y vídeo, bancos de imágenes, iconografía y sonido con licencia Creative Commons) se encuentran enlazados en la guía didáctica del proyecto. • Comunicación Lingüística • Conciencia y expresiones culturales • Aprender a aprender • Competencia Digital • Competencia matemática y básica en ciencia y tecnología. Canvas para el diseño de proyectos ABP: El libro de la selva Competencias desarrolladas • Los relativos a las áreas de Lengua y Literatura, Educación Plástica y Artística, Lengua Inglesa, Matemáticas. • Estándares de aprendizaje • Observación de aula • Rúbricas y dianas de evaluación • Exposición y defensa del proyecto • Metacognición del proceso y el producto final. Métodos de evaluación • Stop Motion de la lectura El libro de la selva. • Elaboración de códigos QR Producto final a presentar • Tarea 0: Meeting Mr. Kipling • Tarea 1: Lectura y resumen del libro • Tarea 2: Escalas, proporciones y figuras. • Tarea 3: Exposición y defensa del proyecto Tareas a desarrollar • Pasillos y aulas personalizadas • Web: https://goo.gl/f7HmH1 Difusión del proyecto • Libro de texto • Plastilina, alambres, cartulinas • Focos para iluminación • Portfolio grupal • Portfolio docente Recursos Herramientas TIC • 5 clases de 1º ESO • 7 grupos heterogéneos en cada clase establecidos por sociograma tutorial Agrupamientos
 45. 45. Colegios El Valle Proyecto de Innovación Educativa Ítaca ABP Hustle and bustle: I’m out of here! 2º ESO • Escucha y observa. • Maneja herramientas digitales para la construcción del conocimiento. • Deduce. • • • • Competencias desarrolladas • Elabora trabajos de investigación sobre la contaminación acústica. • Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. • Usa, con soltura, aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. • Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. • Estándares de aprendizaje • Rúbricas • Diana • Escalas de observación • Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. • Metacognición. • Métodos de evaluación • Campaña contra el ruido: o Celebración del Día internacional contra el ruido en el colegio. o Cartelería. o Canciones y composiciones. • • Producto final a presentar • TAREA 0: Desafío inicial. • TAREA 1: ‘Me pitan los oídos’ • TAREA 2: ‘En busca del ruido’ • TAREA 3: ‘Todos contra el ruido’ Tareas a desarrollar • Cartelería • Sound Cloud • Página web creada para el proyecto: o https://noalruido.wixsite.com/c ontraelruido • Blog www.musicaprofana.wordpress.com • Difusión del proyecto • Noticias Televisión • Carteles de campañas contra el ruido • Gráficas y tablas de estudios sobre el ruido • Test de audición • Juegos didácticos • Sonómetro, grabadora, cámara de fotos. Recursos • One Note • Excel, Forms, Word • Audacity • Canva • Sound Cloud • Herramientas TIC • Grupos de 4-5 alumnos. • Grupos de aprendizaje cooperativo. • Roles: secretario, coordinador, clima, portavoz y material. Agrupamientos
 46. 46. Diseño del Canva para el diseño de proyectos a partir del original creado por Conecta 13 sobre la idea original de Miguel Ariza y Antonio Herreros Colegios El Valle Proyecto de Innovación Educativa Ítaca ABP SALUD A LA CARTA Competencia socio-cívica (CSC) y aprender a aprender (AaA) Competencia digital (CD) y lingüística (CL) Competencia conocimiento y expresiones culturales (CCEC) Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIE) Competencia matemática y de ciencia y tecnología (CM) Competencias desarrolladas Participa en todos los aspectos de la producción demostrando el uso adecuado de los materiales, métodos y tecnologías. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema que subyace en él y los conocimientos matemáticos necesarios Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas Estándares de aprendizaje Cuestiones de comprensión de textos Pruebas semanales Escalas de observación Listas de cotejo Rúbricas y dianas de coevaluación Mapa conceptuales Metacogniciones Métodos de evaluación Menú apropiado para cada grupo de población (diabéticos, hipertensos, celiacos, dieta mediterránea, veganos, alérgicos a la lactosa, alérgicos al huevo, obesidad). Logo de cada restaurante. Vídeo de propuesta de ejercicios de acondicionamiento físico orientado a cada población. Producto final a presentar Desafío inicial a través de una performance orientada en un club gastronómico Tarea 0. Organización de grupos y roles. Metacognición inicial. Plantilla rota Tarea 1. Alimentación y nutrición donde se sientan las bases teóricas necesarias para el desarrollo de las tareas posteriores. Tarea 2. Diseña tu menú en base a las premisas establecidas y el trabajo desarrollado previamente. Tarea 3. Inauguración y exposición producto final. Tareas a desarrollar Vía Twitter Jornada de Puertas Abiertas’18 Difusión del proyecto Material fungible escolar Material deportivo Sala de Usos Múltiples Pabellón y pistas polideportivas Aula de informática Material necesario para el Desafío Inicial Cámara de vídeo Recursos OneNote Microsoft office Canva Wevideo VídeoPad Herramientas TIC Grupos cooperativos heterogéneos en base a los distintos grupos de población trabajados (diabéticos, hipertensos, celiacos, veganos, dieta mediterránea, alérgicos a la lactosa, alérgicos al huevo, obesidad) Agrupamientos
 47. 47. Diseño del Canva para el diseño de proyectos a partir del original creado por Conecta 13 sobre la idea original de Miguel Ariza y Antonio Herreros Colegios El Valle Proyecto de Innovación Educativa Ítaca ABP TIME TRAVELLERS • Competencia lingüística • Conciencia y expresión cultural • Competencia socio-cívica • Aprender a aprender Competencias desarrolladas • Producción de textos escritos y orales bilingües. • Uso de fuentes históricas. • Comprensión de los orígenes históricos de los diferentes pueblos históricos • Realización de composiciones básicas con diferentes técnicas. Estándares de aprendizaje • Rúbrica de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. • Escala de observación. • Cuestionario. • Prueba escrita Métodos de evaluación • Mercado medieval • Exposición de relicarios, azulejos, pantocrátor Producto final a presentar • Presentación oral. • Redacción de textos expositivos. • Mapas mentales. • La composición, textura, plano • Imperio bizantino, Reino franco, Islam y Feudalismo. Tareas a desarrollar • Día de Solidaridad. Difusión del proyecto • Cartón, témperas, lápices de colores, papel. • Libros de texto Recursos • Youtube. • Office 365 Herramientas TIC • Cooperativos heterogéneos. • Entre 3 – 5 participantes. Agrupamientos
 48. 48. Diseño del Canva para el diseño de proyectos a partir del original creado por Conecta 13 sobre la idea original de Miguel Ariza y Antonio Herreros Colegios El Valle Proyecto de Innovación Educativa Ítaca • Matemática • Comunicación lingüística • Social y ciudadana • Cultural y artística • Aprender a aprender • Conocimiento e interacción con el mundo físico. • Tratamiento de la información y competencia digital. FAST AND FURIOUS Competencias desarrolladas Bloque 1. La actividad científica 1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. 6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado. 2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. Bloque 5. Energía 9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en paralelo. 9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos. 10.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función. Estándares de aprendizaje • Diana • Escala de observación Métodos de evaluación • Radar de tramo • Portfolio • Folletos • Explicación de lo realizado y su uso Producto final a presentar • Tarea 0: Presentación del proyecto, película, resumen y “veo, pienso, me pregunto”. • Tarea 1: MRU, tiempo de reacción y regla “mil uno-mil dos” • Tarea 2: MRUA, “Frena, frena”, “¡Ay, qué dolor” • Tarea 3: Aplicación a la vida cotidiana, combinación de movimientos, Tareas a desarrollar • Tweeter • Página web • Portal Office • Folletos Difusión del proyecto • Placas Arduino UNO • Pantallas LCD. • Impresoras 3D • Portátiles. • Cámara de video y fotos. • • • • Recursos • Excell • OneNote “porfolio” • Programación Arduino • Programación Scracht • Edición de video. • • • Herramientas TIC • 121 alumnos de 3ºE.S.O. • Cada clase en equipos base Agrupamientos
 49. 49. Des d’on venim?
 50. 50. Cap a on anem?
 51. 51. Per a acabar
 52. 52. Gràcies per la vostra atenció! ¡¡Estem en contacte! @pephernandez www.pephernandez.com www.apuntesdelengua.com/blog pep.hernandez@gmail.com

×