Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Abhazca Ogreniyorum

17.350 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: News & Politik
 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Abhazca Ogreniyorum

 1. 1. АҦсуа бызшәа аҿиара аҳәынҭқарратә фонд Abhaz Dilini Geliştirme Devlet Fonu исҴоит аҦсуа бызшәа Abhazca öğreniyorum Акәа – 2007 Suhum - 2007
 2. 2. 1 Ҳаmыр зқәу ашызцәа! Уажәы шәара шәнапаҿы ишәкуп аҧсуеи аmырқәеи бызшәақәа рыла еиқәыршәоу ацхыраагза. Ари ацхыраа-гза Аҧсуа бызшәа aҿuapa аҳәынmқарратә фонд аҿы иаҧҴоу аудиоурокқәа ржурналтә вариант ауп. Аудиоурокқәеи ацхыраагзеи ишәырmоит аҧсуа шьmыбжьқәеи аҧсуа нба-нқәеи рзы еизаку адыррақәа. Аудиоурокқәа рҿы шәара ишәаҳауеит аҧсуа шbmыбыжьқәа рҳәашьа, ацхыраагзасы шәара ижәбоит анбанқәа рҩышьа. Ҳгәы иаанагоит ари ацхыраагзеи аудиоурокқәеи аҧсуа бызшәа зҴарц зmаху зегьы рзы ихәарmахап ҳәа. Ишәзеигьаҳшьоит ақәҿиарақәа! Değerli arkadaşlar Şu an elinizdeki kitap Abhazca öğrenmek için Türkçe ve Abhazca yardımcı araç olarak hazırlanmıştır Bu yardımcı kitapçık Abhaz dilini geliştirme fonunda hazırlanan sesli derslerin kitap versiyonudur. Sesli dersler ve yardımcı araçlarımız size Abhazca sesleri ve harfleri öğrenmenizde yardımcı olacaktır. Sesli derslerimizde Abhazca seslerin nasıl telaffuz edildiğini, kitapçığımızda ise Abhazca harflerin nasıl yazıldığını göreceksiniz. Bu sesli ders araçlarımızın ve kitapçığımızın Abhazca öğrenmek isteyen herkese faydalı olacağı düşüncesiyle. Başarılar diliyoruz!
 3. 3. 2 Актәи аурок Birinci ders Değerli dinleyenler! Abhazca öğrenim derslerimizin ilk etabına başlıyoruz. Bu etap Abhaz dilinin gramerine ayrıldı. Abhaz alfabesinin temelinde kiril alfabesi grafiği yatmaktadır. Alfabesi 64 sesten oluşmaktadır. Onlardan 62 si ses sayılır, öteki ikisi işaret olarak geçer, dudak yuvarlatan: ә - dudak yuvarlama işareti bazı seslerin oluşmasını sağlar. Ь - ise yumuşatma işareti olarak kullanılır. Abhaz alfabesinin telaffuzundaki özellik bütün sessiz seslerin I Ы sesiyle telaffuz edilmesidir. Abhaz alfabesine özel bütün seslerimizi derslerimizde ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Ama öncesinde Türkçe seslerle ortak olanları şöyle kısaca gözden geçirip sonrasında Abazaca’ ya has seslerimizi öğrenmeye geçelim. A - A M - M Б - В H - N B - V O - O Г - G Ц - Р ҕ - Ğ C - S Д - D Ҭ - Т E - E y - U Жь - J Ҳ - Н 3 - Z Шь - Ş И - i ы - I Қ - К Џь - С Л - L P – r Şimdi Ы, sesinden kelimelerimizi söyleyeceğim, sizde dikkatli olun, dinleyin ve tekrarlayın: акы - bir ахы - baş асы - kar
 4. 4. 3 аты - baykuş анапы - el ампыл - top амшын - deniz агылара - kalkmak, dikilmek Şimdi benim söylediğim kelimeleri önce dikkatle dinleyip, sonra benimle tekrarlayın: capa - ben yapa - sen (erkeğe) бара - sen (bayana) лара -o (bayana) иара - o (erkeğe) иара (ала) - o (köpek) дара - onlar ан - anne аб - baba анду - babaanne veya ana anne абду – dede ааи - evet амра - güneş амза - ay анбан - harf абзиа - iyi дарбан - kim иарбан - ne аҕба - gemi ақьаад - kağıt аҦа - oğul аҭаҭын - tütün ача - ekmek аҳа - armut аџьмa - keçi ақыҭа - köy
 5. 5. 4 шьыжьбзиа – günaydın бзиара убааит - iyilik gör (erkeğe) бзиара ббааит - iyilik gör (bayana) Şimdi, öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak cümle kuracağız. Dinleyin ve tekrarlayın! capa сгылоит - ben kalkıyorum. yapa угылоит - sen kalkıyorsun (erkeğe) бара бгылоит - sen kalkıyorsun (bayana) иара дгылоит - o kalkıyor (erkeğe) лара дгылоит - o kalkıyor (bayana) иара (ала) гылоит - o (köpek) kalkıyor Аслан, yapa угыл! Aslan, sen kalk! Амра, бара бгыл! Amra, sen kalk! Capa аимаа сымоуп. Benim ayakkabım var. Амш бзиан. Hava güzeldi Ала дууп. Köpek büyük Diyalogları dinleyin ve tekrarlayın! Ари дарбан? Bu kim? Ари Сельма лоуп. Bu Selma. Ари дарбан? Bu kim? Ари Али иоуп. Bu Ali. Шьыжьбзиа, Сельма! Günaydın, Selma! Бзиаpа убааит, Али. Günaydın, Ali. Böylece bu derste ortak seslerden oluşan kelimelerin bir kısmını öğrendik. Bundan sonraki derslerimizde diğer seslere geçiyoruz. Lütfen kelimeleri ezberleyin ve devamlı tekrarlayın.
 6. 6. 5 Аҩбатәи аурок İkinci ders Abhazca’ ya has sesleri öğrenmeye başlıyoruz. Şimdi öğreneceğimiz sesler: ҧ, П Dinleyin ve tekrarlayın: ҧ,ҧ,ҧ П,П,П Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ҧа ҧа ҧа Па Па Па ҧы ҧы ҧы Пы Пы Пы İçinde ҧ geçen kelimeleri dinleyin ve tekrarlayın: аҧа -oğul аҧара - para аҧара - atlamak аҧсабара - doğa аҧсла -Abhaz Аҧсны - Abhazya ахылҧа - şapka хҧа - üç ааҧын - ilkbahar аҧхын - yaz аҧра –yelken İçinde П geçen kelimeler dinleyin ve tekrarlayın: aпa - ince апырпыл - biber анапы - el ампыл - top исымоуп - bende var сгылоуп – dikiliyorum
 7. 7. 6 Öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak kelime gurubu kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın! сара сҧа - benim oğlum yapa уҧа - senin oğlun (erkeğe) бара бҧа - senin oğlun (bayana) иара иҧа - onun oğlu (erkeğe) лара лҧа - onun oğlu (bayana) дара рҧа - onların oğlu Şimdi öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak cümle kuracağız. Dinleyin ve tekrarlayın! Capa сыҧоит. Ben atlıyorum Уара аҧара умоуп. Senin paran var Ицеит аҧхынра. Yaz geçti. Иааит ҭагалан. Sonbahar geldi capa саҧсыуоуп - ben Abhazım yapa уаҧсыуоуп - sen Abhazsın (erkeğe) бара баҧсыуоуп - sen Abhazsın (bayana) иара даҧсыуоуп - o Abhaz (erkeğe) лара даҧсыуоуп - o Abhaz (bayana) Diyalogları dinleyin ve tekrarlayın! Инал, yapa уаҧсыуоума? İnal, sen Abhaz mısın? Ааи, сара саҧсыуоуп. Evet, ben Abhazım. Уара уабанхои, Инал? Sen nerede yaşıyorsun İnal? Çapa Аҧсны сынхоит. Ben Abhazya’da yaşıyorum. Милана, бара баҧсыуоумa? Milana, sen Abhaz mısın? Ааи, сара саҧсыуоуп. Evet, ben Abhazım.
 8. 8. 7 -Бара бабанхои, Милана? Milana, sen nerede yaşıyorsun? -Capa Аҧсны сынхоит. Ben Abhazya’ da yaşıyorum. Abhazca ҧ, П seslerini öğrenmiş bulunuyoruz. Biz artık bu sesleri, kelimeleri ve cümleleri ezberlediğinizi umut ediyoruz. Ахҧатәи аурок Üçüncü ders Abhazca’ ya has sesleri öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün bu sesleri öğreneceğiz: Ҭ, T Dinleyin ve tekrarlayın: Ҭ, Ҭ, Ҭ T, T, T Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ҭa Ҭа Ҭа Ta Ta Ta Ҭы Ҭы Ҭы Ты Ты Ты İçinde Ҭ olan kelimeleri dinleyin ve tekrarlayın: аҭак - cevap аҭуан -tavan ҭагалан -sonbahar аҭара -vermek асааҭ -saat аамҭа - zaman абысҭа -abısta
 9. 9. 8 ауанҭа - ütü ауанҭара - ütülemek узусҭада - sen kimsin (erkeğe) бызусҭада - sen kimsin (bayana) İçinde T olan kelimeleri dinleyin ve tekrarlayın: аты - baykuş атама- şeftali итатоуп - yumuşak сгылоит - kalkıyorum исфоит - yiyiyorum изгоит - götürüyorum избоит – görüyorum Öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak deyimler kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın! capa суанҭа - benim ütüm yapa ууанҭа - senin utun (erkeğe) бара буанҭа - senin ütün( bayana) иара иуанҭа - onun ütüsü (erkeğe) лара луанҭа - onun ütüsü (bayana) дара руанҭа - onların ütüsü Şimdi öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak cümle kumcağız Dinleyin ve tekrarlayın! Capa суанҭоит. Ben ütülüyorum. Иааит ҭагалан. Sonbahar geldi. Уара узусҭада? Sen kimsin? (erkeğe) Бара бызусҭада? Sen kimsin? (bayana) Capa атама сфоит. Ben şeftali yiyiyorum. Атама татоуп . Şeftali yumuşak.
 10. 10. 9 Diyalogları dinleyin ve tekrarlayın! Уара узусҭада? Sen kimsin? (erkeğe) Capa Инал соуп. Ben İnalım. Инал, yapa уаҧсыуоума? İnal, sen Abhaz mısın? Ааи, capa саҦсыуоуп. Evet, ben Abhazım. Уара уабанхои, Инал? Sen nerede yaşıyorsun İnal? - Capa АҦсны сынхоит. Ben Abhazya’da yaşıyorum. -Бара бызусҭада? Sen kimsin? -Capa Милана соуп. Ben Milanayım. -Милана, бара баҧсыуоума? Milana, sen Abhaz mısın? -Ааи, сара саҦсыуоуп. Evet, ben Abhazım. -Бара бабанхои, Милана? Milana, sen nerede yaşıyorsun? -Capa АҦсны сынхоит. Ben Abhazya’da yaşıyorum. Sizinle Abhazca’ ya has Ҭ, T seslerini öğrenmiş bulunuyoruz. Biz artık bu sesleri çok iyi biliyoruz, sesleri kelimeleri ve cümleleri ezberlediğinizi umut ediyoruz. Аҧшьбатәи аурок Dördüncü ders Abhazca’ ya has sesleri öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdide sizi yeni seslerimizle tanıştırıyoruz: Ӡ, Ц, Ҵ. Dinleyin ve tekrarlayın: Ӡ, Ц, Ҵ 3, Ц, Ҵ 3, Ц, Ҵ Dinleyin, bu sesler hecelerde nasıl telaffuz ediliyor: Ӡа Ӡа Ӡа Ца Ца Ца Ҵа Ҵа Ҵа
 11. 11. 10 Ӡы Ӡы Ӡы Цы Цы Цы Ҵы Ҵы Ҵы Kelimeler Ӡ sesiyle. Dinleyin ve tekrarlayın: азы - su азаза - çiy; kırağı азиа - göl азиас - akarsu азыс - oğlak азын - kış аҦсыз - balık аҦшза –güzel Kelimeler Ц sesiyle. Dinleyin ve tekrarlayın: аца - vişne, kiraz ацыца - turp ацха - bal амца - ateş амц - yalan ацара- gitmek Kelimeler Ҵ sesiyle. Dinleyin ve tekrarlayın: аҴла -ağaç аҴыс -kuş амҴ - karasinek амҴа- altında аҧынҴа -burun аҴыҴындра -çilek аҴкы - bayan elbisesi аҴара - öğrenim, öğrenmek
 12. 12. 11 Öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak deyimler kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın! аҵыс ҧшза - güzel kuş аҵла ҧшза - güzel ağaç азиа ҧшsa - güzel göl Yine öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak cümle kuracağız. Dinleyin ve tekrarlayın! Capa азба сакуеит. Ben susadım. Capa азба сакзом. Ben susamadım Иааит азынра. Kış geldi. Аҵкы цшзоуп. Elbise güzel. Capa сцоит. Ben gidiyorum. Амца еиқәуп. Ateş yanıyor. Şimdide diyalogları dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - Инал, yapa азба уакуама? İnal, sen susadın mı? - Man, capa азба сакзом. Hayır, ben susamadım. - Аинар, yapa азба уакуама? Aynar, sen susadın mı? - Ааи, сара азба сакуеит. Evet, ben susadım. - Сариа, бара аҵкы ҧшза бымоума? Sarıya, senin güzel elbisen var mı? - Ааи, исымоуп. Evet, var. - Милана, бара аҵкы ҧшза бымоума? Milana, senin güzel elbisen var mı? - Man, исымазам. Hayır, benim yok. - Аслан, амца еиқәума? Aslan, ateş yanıyor mu? - Man, амца еиқәзам. Hayır, yanmıyor. - Аслан, амца еиқәҵа! Aslan, ateşi yak!
 13. 13. 12 -Елиз, бара аца бзиа иббома? Yeliz, sen vişne seviyor musun? -Ааи, сара аца бзиа избоит. Evet, ben vişne seviyorum. -Амра, бара аца бзиа иббома? Amra, sen vişne seviyor musun? -Man, capa аца бзиа избазом. Hayır, ben vişne sevmiyorum. Abhazca alfabemizden üç ses daha öğrendik: Ӡ, Ҵ, Ц. Biz artık bu seslerin telaffuzlarını da biliyoruz. Umut ediyoruz ki bu derste öğrendiğimiz kelimeleri ve deyimleri ezberinize aldınız. Ахәбатәи аурок Beşinci ders Abhazca seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz! Şimdi de yeni seslerimize geçiyoruz: Ӡә, Цә, Ҵә. Dinleyin ve tekrarlayın: Ӡә, Цә, Ҵә Ӡә, Цә, Ҵә Ӡә, Цә, Ҵә Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin: Ӡәа Ӡәа Ӡ әа Цәа Цәа Цәа Ҵәа Ҵәа Ҵәа Ӡәы Ӡәы Ӡәы Цәы Цәы Цәы Ҵәы Ҵәы Ҵәы
 14. 14. 13 Ӡә sesiyle kelimelerimiz, dinleyip sonra tekrarlayın: азәы - bir (kişi) азәазәа - bire-birer азәзәара - yıkamak азәзәага - deterjan, çamaşır makinesi. Цә sesiyle kelimelerimiz. Dinleyelim ve tekrarlayalım: ацә - boğa ацәа - deri, kabuk ацәа - uyku ацәара - uyumak ацәыш - gri, soluk анцәа - tanrı амацәаз – yüzük Unutmayın! Цәа - canlı sınıfının (insanların) çoğul ekidir. ан - анацәа anne - anneler аб - абацәа baba-babalar Ҵә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аҴәа - elma аҴәҴәа - zil аҴәы - değnek, sopa, şiş аҴәыуара - ağlamak аҴәца - bardak apҴәы - turşu ахырҴәы - yoğurt аеҴәа - yıldız аиаҴәа - mavi, lacivert
 15. 15. 14 Şimdide «ацәара» fiilinin çekimini yapalım. capa сыцәоуп - ben uyuyorum yapa уцәоуп - sen uyuyorsun (erkeğe) бара быцәоуп - sen uyuyorsun (bayana) иара дыцәоуп - o uyuyor (erkeğe) лара дыцәоуп -o uyuyor (bayana) иара (ала) ыцәоуп - o (köpek) uyuyor дара ыцәоуп - onlar uyuyorlar Şimdi öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak cümle kuruyoruz Dinleyin ve tekrarlayın! Мактина дызәзәоит. Maktina çamaşır yıkıyor Филиз амацәаз лымоуп. Filizin yüzüğü var. Амра, ахырҴәы сыҭ. Amra, bana yoğurt ver. Şimdide diyaloglara göz atalım. Dinleyelim ve tekrarlayalım! Сариа, бара аҴәа бзиа иббома? Sarıya, sen elma seviyor musun? Man, бзиа избазом. Hayır, sevmiyorum Аинар, yapa аҵәа бзиа иубома? Aynar, sen elma seviyor musun? Ааи, бзиа избоит, аха исымазам. Evet, seviyorum, ama elmam yok -Милана, бара бызәзәома? Milana, sen çamaşır yıkıyormusun? -Ааи, сызәзәоит. Evet, çamaşır yıkıyorum. -Сариа, бара бызәзәома? Sariya, sen çamaşır yıkıyormusun? -Мап, сара сызәзәазом. Hayır, ben çamaşır yıkamıyorum. -Бара буанҭома? Sen ütümü yapıyorsun? -Ааи, сара суанҭоит. Evet, ben ütü yapıuyorum
 16. 16. 15 -Аинар, yapa ацәа уакуама? Aynar, senin uykun var mı? -Ааи, сара ацәа сакуеит. Evet, benim uykum var. -Аинаp, yца, yцә! Аynaг git uyu! Abhaz alfabemizden üç ses daha öğrenmiş bulunuyoruz Ӡә,Цә,Ҵә. Biz artık bu seslerin telaffuzlarını da iyice öğrendik. Seslerimizin telaffuzunu ve öğrendiğimiz deyimleri, kelimeleri ezberinize aldığınızı umut edip diğer seslerimize geçiyoruz. Афбатәи аурок Altıncı ders Abhazca seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi yeni seslerimizle tanışalım: Шь, Ш, Шә. Dinleyelim ve tekrarlayalım: Шь, Шь, Шь Ш, Ш, Ш Шә, Шә, Шә. Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin: Шьа Шьа Шьа Ша Ша Ша Шәа Шәа Шәа Шьы Шьы Шьы Шы Шы Шы Шәы Шәы Шәы
 17. 17. 16 Шь sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! аша - kan аиашьа - erkek kardeş ашьапы - ayak, bacak ашьынқа - kavun ашьҭа - iz ашьақар - şeker ашьха - yayla цшьба - dört ацшьаша - Perşembe ашьҭалара – yatmak Ш sesinden kelimelerimiz. Dinleyelim ve tekrarlayalım! aшҭa - avlu, meydan, alan амш - gün амшын - deniz anaшa- salatalık ашыла - un ашышкамс- karınca aшoypa - sıcak ашша- iç yağı acaoшa - Cumartesi ахаша- Çarşamba аҦшьаша – Perşembe Шә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! ашә - peynir, kapı ашәа - şarkı ашәҭ - çiçek ашәыр - meyve шәара - siz шәкы-yüz (sayı) амшә-ayı ашәара - korkmak
 18. 18. 17 Şimdide «аиашьа» kelimesinin fiil çekimini yapalım. capa сашьа - benim kardeşim yapa уашьа - senin kardeşin (erkeğe) бара башьа - senin kardeşin (bayana) иара иашьа - onun kardeşi (erkeğe) лара лашьа - onun kardeşi (bayana) дара рашьа - onların kardeşi Şimdi öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak cümle kuracağız. Dinleyin ve tekrarlayın! Capa аиашьа дсымоуп. Benim erkek kardeşim var. Ацсуа иашҭа ҭбаауп. Abhaz avlusu geniş. Capa ашә сфоит. Ben peynir yiyiyorum. Capa ашәыр бзиа избоит. Ben meyve seviyorum. Ахра амшә ибеит. Ahra ayı gördü. Ашҭа Ҧшзоуп. Meydan güzel. Şimdide diyaloglarımıza geçelim. Dinleyin ve tekrarlayın! Инал, yapa амшә убама? İnal, sen ayı gördün mü? Man, capa амшә сымбазеит. Сара амшә ашьҭа збеит. Hayır, ben görmedim. Ben ayının izim gördüm. Сашьа амшә ибеит. Erkek kardeşim ayı gördü. Амшә зеипшрааз? Ayı nasıldı? Амшәдуун. Ayı büyüktü. Иахьа даара ишоуроуп. Дамеи, уаала амшынахь. Bugün çok sıcak. Damey, gel denize gidelim. Ибзиоуп. Сааҭк ашьҭахь хаиқәшәап. Tamam. Bir saat sonra buluşalım. Bu kez de Abhaz alfabesinden üç ses daha öğrendik: Шь, Ш, Шә. Biz artık bu seslerin telaffuzunu da biliyoruz. Umarız öğrendiğimiz kelimeleri ve deyimleri iyice ezberlemişsinizdir.
 19. 19. 18 Абыжьбатәи аурок Yedinci ders Abhazca alfabesinin seslerini öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi yeni seslerimizle tanışalım: Жь, Ж, Жә Dinleyin ve tekrarlayın: Жь, Жь, Жь Ж, Ж, Ж Жә, Жә, Жә Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Жьа Жьа Жьа Жа Жа Жа Жәа Жәа Жәа Жьы Жьы Жьы Жы Жы Жы Жәы Жәы Жәы Dersimize devam ediyoruz! Жь sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! ажь - üzüm ажьа - tavşan абжьы - ses быжьбз - yedi ашьыжь - sabah шьыжьбзиа – günaydın Ж sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! ажра - çukur абжы – böcek Жә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! жәаба - on жәба - dokuz
 20. 20. 19 ажә - inek ажәа - kelime ажәабжь - haber, hikaye ажәар-sözlük ажәра- içmek ажәла - sülale, soyadı, tohum ажәҴыс - kırlangıç уажәы – şimdi Иужәлозеи? Sülalen (soyadın) ne? (erkeğe) Ибыжәлозеи? Sülalen ne? (bayana) Ишәыжәлозеи? Soyadınız ne? Şimdi de «ажәла» kelimesini çekimleyelim: capa сыжәла - benim soy adım yapa ужәла - senin soyadın (erkeğe) бара быжәла - senin soyadın (bayana) иара ижәла - onun soyadı (erkeğe) лара лыжәла - onun soyadı (bayana) шәара шәыжәла - sizin soyadınız дара рыжәла - onların soyadı Şimdi öğrendiğimiz kelimelerle cümle kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın! АҦсны ажь пату ақәырҵоит. Abhazya’ da üzüme önem veriliyor. Ашьыжьымҭан асааҭ быжьба рзы сгылоит. Sabah saat yedide kalkıyorum. Абжы абжьы саҳаит. Böcek sesi duydum. Capa Қапба сыжәлоуп . Benim soyadım Kapba. Лара ачаи лжәуеит. O çay içiyor.
 21. 21. 20 Şimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! -Милана, шьыжьбзиа! Milana, günaydın! -Бзиара убааит, Ҭемыр! Günaydın, Temır! -Милана, бара баҦсуами? Milana, sen Abhaz mısın? -Ааи, саҦсуоуп. Evet, ben Abhazım. -Бара ибыжәлозеи? Senin sülalen ne? -Capa с-Аргәынуп. Ben Argunum. -Ҭемыр, yapa иужәлозеи? Temır, senin sülalen ne? -Capa с-Агрбоуп. Ben Agrbayım. -Иара ижәлозеи? Onun sülalesi ne? (erkek için) -Иара д-Ашәбоуп. O Ashuba. -Лара илыжәлозеи? Onun sülalesi ne? (bayan için) -Лара д-Жьибоуп. O Ajiba. Sizinle yeni üç ses daha öğrendik: Жь, Ж, Жә. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiş bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz. Аабатәи аурок Sekizinci ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi bu dersimize ait seslerimizle tanışalım: X, Хь, Хә Dinleyin ve tekrarlayın: X, X, X Хь, Хь, Хь Хә, Хә, Хә Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Xa Xa Xa Хьа Хьа Хьа Хәа Хәа Хәа
 22. 22. 21 Хы Хы Хы Хьы Хьы Хьы Хәы Хәы Хәы Dersimize devam ediyoruz. X sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! ахы - baş, kafa ахш - süt ахаша – Çarşamba Хь sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! ахьы - altın асахьа - resim иахьа - bugün ахьз - isim ашәахьа - Pazartesi ахьаҦарч - kirpi аҦхьара - okumak аҦхьазара – saymak Иухьзузеи? Senin adın ne? (erkeğe) Ибыхьзузеи? Senin adın ne? (bayana) Ишәыхьзузеи? Sizin adınız ne? Хә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! хәба - beş ахәаша - Cuma ахәша - yağ ахәмарра - oynamak ахәаҦшра - bakmak амахә - dal ихәлеит - hava karardı хәлыозиа – iyi akşamlar
 23. 23. 22 Şimdide öğrendiğimiz kelimelerle cümle kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın: capa саҦхьоит - ben okuyorum yapa уаҦхьоит - sen okuyorsun (erkeğe) бара баҦхьоит - sen okuyorsun (bayana) иара даҦхьоит - o okuyor (erkeğe) лара даҦхьоит - o okuyor (bayana) шәара шәаҦхьоит - siz okuyorsunuz дара аҦхьоит - onlar okuyorlar УаҦхьа! Oku! (erkeğe) БаҦхьа! Oku! (bayana) ШәаҦхьа! Okuyun! Şimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - Бара ибыхьзуи? Senin adın ne? - Capa Есма сыхьзуп. Benim adım Esma. - Есма, бара ибыжәлои? Esma, senin soyadın ne? - Capa с-Лакрбоуп. Ben Lakırba’yım. - Уара иухьзуи? Senin adın ne? - Capa Eрқан сыхьзуп. Benim adım Erkan. - Ерқан, yapa иужәлои? Erkan, senin soyadın ne? - Сара с-Жьибоуп. Ben Ajiba'yım. - Сариа, уаҴәы шәахьоума? Sariya, yarın pazartesimi? - Исыздырзом. Bilmiyorum. - Октаи, уаҴәы шәахьоума? Oktay, yarın pazartesimi? - Ааи, уаҴәы шәахьоуп. Evet, yarın Pazartesi
 24. 24. 23 Sizinle yeni üç ses daha öğrendik: X, Хь, Хә. Вu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiş bulunuyoruz. Ve seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz. Ажәбатәи аурок Dokuzuncu ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi bu dersimize ait seslerimizle tanışalım: Ҳ, Ҳә Dinleyin ve tekrarlayın: Ҳ, Ҳ, Ҳ, Ҳә, Ҳә, Ҳә Bu seslerimizin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ҳа Ҳа Ҳа Ҳәа Ҳәа Ҳәа Ҳы Ҳы Ҳы Ҳәы Ҳәы Ҳәы Ҳ sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аҳ - kral аҳа - armut аҦҳа - kız(evlat) алаҳа - incir алымҳа - kulak амҳаҴә - kaşık абаҳча - bahçe аҳауа - hava аҳаҦы - mağara аҳара – duymak
 25. 25. 24 Ҳә sesinden kelimeleri de. Dinleyin ve tekrarlayın: аҳәа - domuz аҳәыс - buzağı аҳәызба - bıçak аҳәыҳә - güvercin аҦҳәыс - kadın аиаҳәшьа - kız kardeş аҦҳәызба - genç kız аҳәара - konuşmak, söylemek ашәаҳәара - şarkı söylemek Şimdide öğrendiğimiz kelimelerle kelime gurupları kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın: ацҳәызба Ҧшза - güzel genç kız аҳауа бзиа - iyi hava абаҳча ссир - mükemmel bahçe амҳаҵә ду - büyük kaşık Şimdi diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! Уара аҦҳа думоума? Senin kızın var mı? Ааи, дсымоуп. Evet, var. Илыхьзуи? Onun adı ne? Ҳамида лыхьзуп. Onun adı Hamida. Ари аҦҳәызба Ҧшза дызусҭада? Bu güzel kız kim? Амра лоуп. Amra. Илыжәлои Амра? Amra nın soyadı ne? Д-Гәажәбоуп. O Guajba. АҴыс абжьы уаҳауама? Kuş sesini duyuyor musun? Ааи, исаҳауеит. Уи ашәа аҳәоит. Evet, duyuyorum. O ötüyor.
 26. 26. 25 - Инал иаҳәшьа илыхьзуи? İnalın kız kardeşinin adı ne? - Кама лыхьзуп. Onun adı Kama. - Кама лаҳәшьа илыхьзуи? Kamanın kız kardeşinin adı ne? - Амра лыхьзуп. Onun adı Amra. Sizinle yeni iki ses daha öğrendik: Ҳ, Ҳә. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiş bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz Ажәабатәи аурок Onuncu ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi bu dersimize ait seslerimizle tanışalım: К, Кь, Кә Dinleyin ve tekrarlayın: К, К, К Кь, Кь, Кь Кә, Кә, Кә Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Кa Кa Кa Кьа Кьа Кьа Кәа Кәа Кәа Кы Кы Кы Кьы Кьы Кьы Кәы Кәы Кәы К sesinden kelimeleri. Dinleyin ve tekrarlayın: акы - bir акакан - ceviz акасы - başörtüsü акрыфара - yemek-yemek
 27. 27. 26 Кь sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: акьакьа - sert акьыба - merdiven макьана - daha, henüz асаркьа - ayna, cam Кә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: акәац - et акәты - tavuk акәата- ördek акәкышь - civciv акәыбры - sivrisinek акәашара - dans etmek ашкәакәа – beyaz Şimdi «акәашара» kelimesinin fiil çekimini yapalım. Dinleyin ve tekrarlayın: capa скәашоит - ben dans ediyorum yapa укәашоит - sen dans ediyorsun (erkeğe) бара бкәашоит- sen dans ediyorsun (bayana) иара дкәашоит - o dans ediyor (erkeğe) лара дкәашоит - o dans ediyor (bayana) ҳара ҳкәашоит - biz dans ediyoruz шәара шәкәашоит - siz dans ediyorsunuz дара кәашоит - onlar dans ediyorlar «Акәашара» kelimesini şimdide soru şeklinde kullanalım. Укәашома? Sen dans ediyor musun? (erkeğe) Бкәашома ? Sen dans ediyor musun? (bayana) Шәкәашома? Siz dans ediyor musunuz?
 28. 28. 27 «Акәашара» kelimesini emir kipi olarak kullanalım. Укәаша! Dans et! (erkeğe) Бкәаша! Dans et! (bayana) Шәкәаша! Dans edin! Şimdide öğrendiğimiz kelimelerle cümle kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın! АҦсны акакан рацәоуп. Abhazya’ da ceviz bol. Санду акасы шкәакәа лхоуп. Babaannem beyaz örtü takıyor. Акакан ацәа кьакьоуп. Cevizin kabuğu sert. Сара акрысфоит. Ben yemek yiyiyorum. Сара акәац сфоит. Ben et yiyiyorum. Акәыбры Ҧыруеит. Sivrisinek uçuyor. Санду акәти акәатеи лымоуп. Benim babaannemin tavuğu ve ördeği var. Сара акәашара бзиа избоит. Ben dans etmeyi seviyorum. Şimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - АҦсны акакан рацәоума? Abhazya da ceviz bol mu? - Ааи, ирацәоуп. Evet, bol. - ИзеиҦшроузеи акакан? Ceviz nasıl? - Акакан ацәа кьакьоуп. Cevizin kabuğu sert. - Уара акәашашьа удыруама? Sen dans edebiliyor musun? - Ааи, издыруеит. Evet, ediyorum. - Ҳаицыкәашап. Dans edelim. - Азамана, ҳаицыкәашап. Harika, beraber dans edelim.
 29. 29. 28 Кәынта акруфама? Kunta yemek yedin mi? Ааи, акрысфеит. Evet, yedim. Иуфазеи? Ne yedin? Ашәи абысҭеи. Peynir ve abısta. Sizinle yeni üç ses daha öğrendik: K, Кь, Кә. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiş bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığınızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz Ажәеизатәи аурок On birinci ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi bu dersimize ait seslerimizle tanışalım: Қ, Қь, Қә Dinleyin ve tekrarlayın: Қ, Қ, Қ, Қь, Қь, Қь, Қә, Қә, Қә Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Қа Қа Қа Қьа Қьа Қьа Қәа Қәа Қәа Қы Қы Қы Қьы Қьы Қьы Қәы Қәы Қәы Қ sesinden kelimeleri. Dinleyin ve tekrarlayın: ақалцад - çorap ақыҭа - köy ашьқац - dolap асқам - sandalye
 30. 30. 29 Қь sesinden kelimeler. Dinleyin ve tekrarlayın: ақьала - kulübe ақьаад - kağıt зқьы - bin (sayı) ақьышә - dudak аҳақьым - doktor ақалақь - şehir аҳҭнықалақь – başkent Қә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: ақәа - yağmur ақәаб - Kazan ақәра - yaş (yaşında) ақәла - yaşıt ашықәс - sene, yıl Unutmayın! қәа - cansızların çoğul ekidir. Ашықәс - ашықәсқәа Sene - seneler Ақьышә - ақьышәқәа Dudak – dudaklar «Ақыҭа» kelimesinin fiil çekimini yapalım. capa сқыҭа - benim köyüm yapa уқыҭа - senin köyün (erkeğe) бара бқыҭа - senin köyün (bayana) иара иқыҭа - onun köyü (erkeğe) лара лқыҭа - onun köyü (bayana) ҳара ҳқыҭа - bizim köyümüz шәара шәқыҭа - sizin köyünüz дара рқыҭа - onların köyü
 31. 31. 30 Şimdide öğrendiğimiz kelimelerle deyimler kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın: ақьаад шқәакәа - beyaz kağıt ахақьым бзиа - iyi doktor хышықәса ихыҴуеит -3 yaşında (erkek için) жәашықәса лхыҴуеит - 10 yaşında (bayan için) жәеиза шықәса схыҴуеит - 11 yaşındayım Şimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - Уара уабанхои? Sen nerede yaşıyorsun? - Capa Гагра сынхоит. Ben Gagrada yaşıyorum. - Уашьа дабанхои? Senin erkek kardeşin nerede yaşıyor? - Сашьа Ешыра дынхоит. Benim erkek kardeşim Eşıra da yaşıyor. - Ешыра қыҭоума? Eşıra köy mü? - Ааи, Ешыра қыҭоуп. Evet, Eşıra köy. - Ҧицунда инхода? Pitsunda da kim yaşıyor? - Сахәшьа дынхоит. Kız kardeşim yaşıyor. - Уаҳәшьа дхақьымума? Kız kardeşin doktor mu? - Ааи, сахәшьа дҳақьымуп. Evet, kız kardeşim doktor. - Ақәа ауама? Yağmur yağıyor mu? - Ааи, ақәа ауеит. Evet, yağmur yağıyor. - Ахьҭа уакуама? Üşüyor musun? - Ааи, ахьҭа сакуеит. Evet, üşüyorum. Şimdide küçük metinler oluşturalım. Capa сқыҭ Ешыра ахьзуп. Benim köyümün adı Eşıra. Ешыра қыҭ Дyуп, қыҭа цшзоуп. Eşıra büyük güzel bir köy. Apa инхоит CaH , саб, сашьа, саҳәшьа. Burada benim annem, babam, erkek kardeşim ve kız kardeşim yaşıyor.
 32. 32. 31 Сан Марҭа лыхьзуп. Benim annemin adı Marta. Саб Дамеи ихьзуп. Babamın adı Damey. Уи дҳақьымуп. О doktor. Саҳәшьа Сариа 11 шықәса лхыҴуеит. Kız kardeşim Sariya 11 yaşında. Сашьа Баҭал 6 шықәса ихыҴуеит. Erkek kardeşim Batal 6 yaşında. Capa сқыҭа Ешыра ахьзуп. Ешыра қыҭа дууп, қыҭа Ҧшзоуп. Ара инхоит сан, саб, сашьа, саҳәшьа. Сан Марҭа лыхьзуп. Саб Дамеи ихьзуп. Уи дҳақьымуп. Саҳәшьа Сариа 11 шықәса лхыҴуеит. Сашьа Баҭал 6 шықәса ихыҴуеит. Sizinle yeni üç ses daha öğrendik: Қ, Қь, Қә. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiş bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz. Ажәаҩатәи аурок On ikinci ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi bu dersimize ait seslerimizle tanışalım: Ҟ, Ҟь, Ҟә Dinleyin ve tekrarlayın: Ҟ, Ҟ, Ҟ Ҟь, Ҟь, Ҟь Ҟә, Ҟә, Ҟә Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ҟa Ҟa Ҟa Ҟьа Ҟьа Ҟьа Ҟәа Ҟәа Ҟәа
 33. 33. 32 Ҟы Ҟы Ҟы ҞЬЫ ҞbbI ҞЬЫ Ҟәы Ҟәы Ҟәы Dersimize devam ediyoruz. Ҟ sesinden kelimeleri. Dinleyin ve tekrarlayın: аҞаб - kabak аҞама - kama абаҞа - anıt, heykel amaҞa - kemer аҞармаҴыс - bülbül аҞыз - kaz абираҞ - bayrak аҞаҦшь - kırmızı иҞovn - var аҞаҴара - yapmak шаҞа - ne kadar, kaç tane Unutmayın! Ҟa - bir şeyin nereye gittiğini gösteren bir ektir. Türkçe de ye. ya, ekine eştir. ГаграҞа - Gagra’ya, ҦсоуҞа -Psou'ya, ГалҞа - Gal'a, РицаҞа - Ritsa’ya Ҟь sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аҞьаҞьа - düz, yassı адаҞы - sayfa ацаҞьа - yamaç азарaҞьa – çekirdek Ҟә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: АҞәа - Suhum, аҞәаҞәа - sırt
 34. 34. 33 аҞәара - sahil аҞәыд - fasulye аҞәыш - zeki аныҞәара - gezmek, yürümek ашәҞәы - kitap ТҞәарчал – Tkuarçal «АныҞәара» kelimesinin fiil çekimini yapalım capa сныҞәоит - ben yürüyorum yapa уныҞәоит - sen yürüyorsun (erkeğe) бара бныҞәоит - sen yürüyorsun (bayana) иара дныҞәоит - o yürüyor (erkeğe) лара дныҞәоит - o yürüyor (bayana) иара (ала) ныҞәоит - o yürüyor (köpek) ҳара ҳныҞәоит - biz yürüyoruz шәара шәныҞәоит - siz yürüyorsunuz дара ныҞәоит - onlar yürüyorlar «АҞазаара» fiilini çekimleyelim: capa сыҞоуп - ben buradayım yapa yҞoyп - sen buradasın (erkeğe) бара быҞоуп - sen buradasın (bayana) иара дыҞоуп - o burada (erkeğe) лара дыҞоуп - o burada (bayana) иара (ала) ыҞоуп - o burada (köpek) ҳара ҳаҞоуп - biz buradayız шәара шәыҞоуп - siz buradasınız дара ыҞоуп - onlar buradalar «АҞазаара» kelimesini şimdide soru şeklinde kullanalım: УҞоума? Burada mısın? (erkeğe) БыҞоума? Burada mısın? (bayana) ШәыҞоума? Burada mısınız?
 35. 35. 34 Даур, уҞоума? Daur, burada mısın? Амра, быҞоума? Amra, burada mısın? Даури Амреи, шәыҞоума? Daur ve Amra, burada mısınız? «АҞазаара» fiilini emir kipi olarak kullanalım. УҞаз! Burada ol! (erkeğe) БыҞаз! Burada ol! (bayana) ШәыҞаз! Burada olun! Kelime hazinemizi geliştirici diyalogları dinleyelim! - Ҟараман дыҞоума? Karaman burada mı? - Ааи, дыҞоуп. Evet, burada. - ДабаҞоу? Nerede? - Ара дыҞоуп. Burada. - Адгәыр, yapa уаҴәы уабацои?Adgur, sen yarın nereye gidiyorsun? - НыҞәара сцоит. Geziye gidiyorum. - Иаба? Nereye? - РиҵаҞа. Ritsa'ya. - Алхас, yapa уабанхои? Alhas, sen nerede yaşıyorsun? - Акәа сынхоит. Suhum da yaşıyorum. - Уара уабанхои? Sen nerede yaşıyorsun? - ТҞәарчал сынхоит. Tkuarçal da yaşıyorum. Şimdi de sizinle kelime hazinesini geliştirme amaçlı küçük bir metin dinleyelim, sizler dikkatli olun ve benimle beraber tekrarlayın. Иахьа сабшоуп. Bugün Cumartesi. Ҧсшьарамшуп. Tatil günü.
 36. 36. 35 Ҳара РиҵаҞа ныҞәара ҳцоит. Biz Ritsa'ya gezmeye idiyoruz. Азиа Риҵа даара иҦшзоуп. Ritsa gölü çok güzel. Иахьа сабшоуп. Ҧсшьарамшуп. Ҳара РиҵаҞа ныҞәара ҳцоит. Азиа Риҵа даара иҦшзоуп. Sizinle yeni üç ses daha öğrendik: Ҟ, Ҟь, Ҟә. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiş bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz. Ажәахатәи аурок On üçüncü ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi bu dersimize ait seslerimizle tanışalım: Г, Гь, Гә Dinleyin ve tekrarlayın: Г, Г, Г Гь, Гь, Гь Гә, Гә, Гә Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Га Га Га Гьа Гьа Гьа Гәа Гәа Гәа Г ы Г ы Г ы Гь ы Гь ы Гь ы Гә ы Гә ы Гә ы
 37. 37. 36 Dersimize devam ediyoruz. Г sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: ara - kıyı, kenar абга - kurt arapa - beşik arapa - almak, götürmek алагара - başlamak Алгара - bitirmek Гь sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: агьама - tat алагьан - leğen адгьыл-уег аҦсадгьыл - anavatan зегьы - hepsi снагь - her zaman Гә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: агәы - kalp агәил - gül агәыр - iğne агәам - çöp агәамч - güç, sıhhat агәыла - komşu ацгәы - kedi амагә - çizme Агәабзиара - sağlık «Алагара» kelimesinin fiil çekimini yapalım capa салагоит - ben başlıyorum yapa уалагоит - sen başlıyorsun ( erkeğe) бара балагоит - sen başlıyorsun (bayana)
 38. 38. 37 иара далагоит -o başlıyor (erkeğe) лара далагоит-о başlıyor (bayana) иара (ала) алагоит o başlıyor (köpek) ҳара ҳалагоит - biz başlıyoruz шәара шәалагоит - siz başlıyorsunuz дара алагоит - onlar başlıyorlar «Алагара» fiilini soru şeklinde kullanalım. Уалагома? Başlıyor musun? (erkeğe) Балагома? Başlıyor musun? (bayana) Шәалагома? Başlıyor musunuz? «Алагара» fiili emir kipi olarak kullanalım. Уалага! Başla! (erkeğe) Балага! Başla! (bayana) Шәалага! Başlayın! Şimdide diyaloglarımıza dinleyelim. - Уара уҦсадгьыл арбан? Senin vatanın neresi? - Capa сыҦсадгьыл АҦсны ауп. Benim vatanım Abhazya. - АҦсны аҳҭнықалақь иахьзуи? Abhazya' nın başkentinin adı ne? - АҦсны аҳҭнықалақь АҞәа ахьзуп. Abhazya' nın başkenti Suhum. - ИзеиҦшроуи АҞәа? Suhum nasıl bir yer? - АҞәа даара ицшзоуп. Suhum çok güzel. - Уара АҦсны зегь реиҳа иугәаҦхои? Abhazya’ da en çok neyi beğeniyorsun?
 39. 39. 38 -Амшыни ашьхақәеи. Бара ибгәацхои кама? Deniz ve dağlar. Kama, sen neyi beğeniyorsun? -Capa зегь реиҳа исгәаҦхоит азиа РиҴа. Ben en çok Ritsa gölünü beğeniyorum. Уара Алхас? Ya sen, Alhas? Capa АҦсны зегьы бзиа избоит. Ben bütün Abhazya' yı seviyorum. Şimdi de sizinle kelime hazinesini geliştirme amaçlı küçük bir metin dinleyelim. Capa сыҦсадгьыл АҦсны ауп.Benim vatanım Abhazya. АҦсны аҳҭнықалақь АҞәа ахьзуп. Abhazya' nın baş kenti Suhum. АҞәа даара ицшзоуп. Suhum çok güzel. Capa бзиа избоит сыҦсадгьыл. Ben vatanımı seviyorum. Apa зегьы сгәапхоит: амшын, ашьха, аҦсабара, ауаа. Buradaki her şeyi beğeniyorum: deniz, yayla, doğa ve insanlar. Capa сыҦсадгьыл АҦсны ауп. АҦсны аҳҭнықалақь АҞәа ахьзуп. АҞәа даара ицшзоуп. Сара бзиа избоит сыцсадгьыл. Ара зегьы сгәаҦхоит: амшын, ашьха, аҦсабара, ауаа. Sizinle yeni üç ses daha öğrendik: Г, Гь, Гә. Biz bu seslerin telaffuzların artık iyice öğrenmiş bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz.
 40. 40. 39 АжәиҦшьтәи аурок On dördüncü ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi bu dersimize ait seslerimizle tanışalım: ҕ, ҕь, ҕә Dinleyin ve tekrarlayın: ҕ, ҕ, ҕ ҕь, ҕь, ҕь ҕә, ҕә, ҕә Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! ҕа ҕа ҕа ҕьа ҕьа ҕьа ҕәa ҕәa ҕәa ҕы ҕы ҕы ҕьы ҕьы ҕьы ҕәы ҕәы ҕәы Dersimize devam ediyoruz. ҕ sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аҕба - gemi абҕа - bel, sırt ҕь sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: адаҕь - kurbağa арбаҕь -horoz абҕьы -yaprak абҕьыц - sayfa акәтаҕь - yumurta агәырҕьара - sevinmek азеиҕьашьара - dilemek, temenni etmek
 41. 41. 40 ҕә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аҕәы - tahta аҕәгәа - kuvvetli аҕәра - gem,dizgin takımı «Аҕәыргьара» kelimesinin fiil çekimini yapalım: capa сҕәырҕьоит - ben seviniyorum yapa угәырҕьоит - sen seviniyorsun (erkeğe) бара бгәырҕьоит - sen seviniyorsun (bayana) иара дгәырҕьоит - o seviniyor (erkeğe) лара дгәырҕьоит - o seviniyor (bayana) ҳара ҳгәырҕьоит - biz seviniyoruz шәара шәгәырҕьоит - siz seviniyorsunuz дара гәырҕьоит - onlar seviniyorlar Şimdide bir birimizi kutlamayı öğrenelim. адныҳәалара - tebrik etmek, kutlamak Иудысныҳәалоит - seni kutluyorum (erkeğe). Ибыдысныҳәалоит - seni kutluyorum (bayana) Ишәыдысныҳәалоит - sizi kutluyorum азеиҕьашьара - dilemek Иузеиҕьасшьоит - ben senin için diliyorum (erkeğe). Ибзеиҕьасшьоит - ben senin için diliyorum (bayana). Ишaзеиҕьасшьоит - ben sizin için diliyorum. Şimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! Сариа, ибыд, зныҳәалоит бымшира. Sariya, doğum gününü kutluyorum
 42. 42. 41 - Ибзеиҕьасшьоит агәабзиареи агәамчи. Sana sağlık ve sıhhat diliyorum. - Ибыдкыл абри аҳамҭа. Bu hediyeyi kabul et. - Иҭабуп, Кама. Teşekkürler Kama. -Мшыбзиақәа. Абри аҕба ШәачаҞа ицома? İyi günler. Bu gemi Soçi' ye mi gidiyor? - Ааи, ари аҕба Шәачака ицоит. Evet, bu gemi Soçi' ye gidiyor. - Асааҭ maҞa рзы ицои? Saat kaçta gidiyor? - Асааҭ 10 рзы ицоит. Saat 10 da gidiyor. - Иҭабуп. Teşekkürler. Şimdi de sizinle kelime hazinesini geliştirme amaçlı küçük bir metin hazırlayalım. Иахьа сан лымшира ауп. Bugün annemin doğum günü Сашьеи еареи сан ахамҭа лзааҳхәеит. Erkek kardeşimle anneme hediye aldık, Илыдаҳныҳәалеит лымшира. Doğum gününü kutladık. Илзеиҕьаҳшьеит агәабзиареи агәамчи. Sağlık ve sıhhat diledik. Иахьа сан лымшира аун. Сашьеи сареи сан аҳамҭа лзааҳхәеит. Илыдаҳныҳәалеит лымшира. Илзеиҕьаҳ-шьеит агәабзиареи агәамчи. Sizinle yeni üç ses daha öğrendik: ҕ, ҕь, ҕә Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrendik. Şimdi yeni seslerimize geçiyoruz
 43. 43. 42 Ажәохәтәи аурок On beşinci ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi bu dersimize ait sesimizle tanışalım: Ҩ. Dinleyin ve tekrarlayın: Ҩ, Ҩ, Ҩ Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ҩa Ҩa Ҩa Ҩы Ҩы Ҩы Dersimize devam ediyoruz. Ҩ sesi ile tanışalım. Dinleyin ve tekrarlayın: ҩ6a - iki ҩажәа - yirmi аҩы - şarap aҩны - ev аҩыза - arkadaş aҩaжa - Salı aҩpa - yazmak амҩа - yol амҩаду- anayol жәаҩа - on iki азырҩра – dinlemek Ҩы - insanların mesleğini neyle uğraştığını belirten bir ektir: ayaҩы - insan аҴаҩы- öğrenci арҴаҩы - öğretmen аКәашаҩ - dansçı ашәаҳәаҩ - şarkıcı аргылаҩ - inşaatçı
 44. 44. 43 «ApҴaҩpa» - kelimesinin fiil çekimini yapalım. Dinleyin ve tekrarlayın: capa сырҴаҩуп - ben öğretmenim yapa урҴаҩуп - sen öğretmensin (erkeğe) бара бырҴаҩуп - sen öğretmensin (bayana) иара дырҴаҩуп - o öğretmen (erkeğe) лара дырҴаҩуп - o öğretmen (bayana) ҳара ҳарҴаҩцәоуп - biz öğretmeniz шәара шәырҴаҩцәоуп - siz öğretmensiniz дара рҴаҩцәоуп - onlar öğretmenler «Apuaҩpa» - öğretmen kelimesini soru şeklinde kullanalım. Уара урҴаҩума? Sen öğretmen misin? (erkeğe) Бара бырҴаҩума? Sen öğretmen misin? (bayana) Шәара шәырҴаҩума? Siz öğretmen misiniz? Şimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - Алхас, yapa уабанхои? Alhas sen nerde yaşıyorsun? - Capa АҞәа сынхоит. Ben Suhum da yaşıyorum. - Уахьынхо амҩа иахьзуи? Kaldığın caddenin adı ne? - Capa сымҩа, Аргәын имҩа ауп. Ben Argun sokağında yaşıyorum УҩHы аномер арбану? Ev numaran kaç? СыҩHы аномер 20 ayп. Benim ev numaram 20. Ууада аномер арбану? Dairenin numarası kaç? Суада аномер 7 ayп. Dairemin numarası 7. Artık sizinle öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak ufak bir metin oluşturalım. Иахьа ҩamoyп. Bugün Salı.
 45. 45. 44 Усурамшуп. Андреи аусура дцоит. İş günü. Andrey işe gidiyor. Иара дыргылаҩуп. O inşaat ustası. Аҩнқәа иргылоит. Evleri inşa ediyor. Андреи иусура (изаанаҭ) даара игәацхоит. Andrey işini (mesleğini) çok seviyor. Иара Акәа дынхоит. Уи иҭызҭа : АҞәа ақалақь, Лакоба имҩа, аҩны 20, ауада 7. O Suhum da yaşıyor. Adresi, Suhum Lakoba caddesi, ev 20 daire 7. Иахьа ҩaшoyп. Усурамшуп. Андреи аусура дцоит. Иара дыргылаҩуп. Аомқәа иргылоит. Андреи иусура (изаанаҭ) даара игәацхоит. Иара АҞәа дынхоит. Уи иҭызҭа: АҞәа ақалақь, ЛаКоба имҩт, аашы 20, ауада 7. Sizinle yeni sesler öğrenmeye devam ediyoruz Ҩ. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiş bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz Ажәафтәи аурок On altıncı ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi bu dersimize ait seslerimizle tanışalım: Ч, Ҷ Dinleyin ve tekrarlayın: Ч, Ч, Ч Ҷ, Ҷ, Ҷ Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ча Ча Ча Ҷа Ҷа Ҷа
 46. 46. 45 Чы Чы Чы Ҷ ы Ҷы Ҷы Dersimize devam ediyoruz. Ч sesinden kelimeler. Dinleyin ve tekrarlayın: ача - ekmek ача - bıldırcın ачара - düğün амч - kuvvet амчыбжь - hafta аччара – gülmek Ҷ sesinden kelimelerimizi. Dinleyin ve tekrarlayın: аҷаҷа - böbrek аҷын - çırpı, dal аҷкәын - erkek çocuk ахаҷа - lor ахҷаҭ – kaymak ахәыҷы - küçük, çocuk абгахәыҷы - tilki Аҷандара - Açandara Ҷлоу – Çlou «Аччара» gülmek kelimesinin fiil çekimini yapalım: capa сыччоит - ben gülüyorum yapa уччоит - sen gülüyorsun (erkeğe) бара быччоит - sen gülüyorsun (bayana) иара дыччоит - o gülüyor (erkeğe) лара дыччоит - o gülüyor (bayana) ҳара ҳаччоит - biz gülüyoruz шәара шәыччоит - siz gülüyorsunuz дара ччоит - onlar gülüyorlar
 47. 47. 46 «Аччара» gülmek fiilini birde olumsuz şekilde kullanalım: capa сыччазом - ben gülmüyorum yapa уччазом - sen gülmüyorsun (erkeğe) бара быччазом - sen gülmüyorsun (bayana) иара дыччазом - o gülmüyor (erkeğe) лара дыччазом - o gülmüyor (bayana) ҳара ҳаччазом - biz gülmüyoruz шәара шәыччазом - siz gülmüyorsunuz дара ччазом -onlar gülmüyorlar «Аччара» fiilini emir kipi olarak kullanalım. Учча! Gül! (erkeğe) Бычча! Gül (bayana) Шәычча! Gülün! Умыччан! Gülme! (erkeğe) Бмыччан! Gülme! (bayana) Шәмыччан! Gülmeyin! Şimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - Беслан уабацои? Beslan. nereye gidiyorsun? - Ачарахь сцоит. Düğüne gidiyorum. - Иаба? Nereye? - Ачандара. Açandara’ ya. - Измада ачара? Kimin düğünü var? - Сооыза Аслан имоуп. Benim arkadaşım Aslanın Уара уабанхои? Sen nerede yaşıyorsun. Ҷлоу сынхоит. Çlou’ da yaşıyorum. Уанбацoк Ҷлоу Ҷлоука? Ne zaman Çlou’ ya gideceksin? Уаҵәы cцoит Yarın gideceğim. Уанбаауеи? Ne zaman geleceksin? УаҴәашьҭахь саауеит. Yarından sonra geleceğim.
 48. 48. 47 Şimdide sizinle öğrendiğimiz kelimelerle ufak bir metin hazırlayalım. Уаҵәы сабшоуп. Yarın cumartesi. Цсшьарамшуп. Tatil günü. АҷандараҞа сцоит. Açandara’ ya gideceğim. Cҩыза Адгәьıp Ҧҳәыс дааигеит. Arkadaşım Adgur evlendi. Ачара имоуп. Onun düğünü var. Уаҵәы сабшоуп. Ҧсшьарамшуп. Аҷандарака сцоит. Сшыза Адгәыр цҳәыс дааигеит. Ачара имоуп. Sizinle yeni iki ses daha öğrendik: Ч, Ҷ. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiş bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz Ажәибжьтәи аурок On yedinci ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi bu dersimize ait seslerimizle tanışalım: Ҽ, Ҿ Dinleyin ve tekrarlayın: Ҽ, Ҽ, Ҽ Ҿ, Ҿ, Ҿ Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ҽа Ҽа Ҽа Ҿа Ҿа Ҿа Ҽы Ҽы Ҽы Ҿы Ҿы Ҿы
 49. 49. 48 Dersimize devam ediyoruz. Ҽ sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аҽы - kısrak, at аҽҴыс - tay аҽага - çapa, kazma амҽыша - Pazar аҽеилаҳәара - giyinmek аҽыҟәабара - yıkanmak аҽырыҩра - at yarışı Ҿ sesinden kelimelerimiz Dinleyin ve tekrarlayın: аҿа - genç, taze aҿap - gençlik аҿы - surat, yüz аҿыц - yeni амеы - odun аҿыҭра - seslenmek, çağırmak аҿырпын – kaval Аҿы sontakısı içinde olduğun bir şeyi veya bulunduğun yeri gösterir. Türkçe de ki de da ekleriyle karşılaştırabiliriz. АҞны son takısıyla eşanlamlıdır: абаҳчаҿы, абаҳчаҞны - bahçede аштаҿы, ашҭаҞны - avluda ашкол аҿы, ашКол аҞны - okulda «Аҿыҭра» çağırmak kelimesinin fiil çekimini yapalım: capa ҿы-с-ҭуеит - ben çağırıyorum yapa ҿ-у-ҭуеит - sen çağırıyorsun (erkeğe) бара ҿы-б-ҭуеит - sen çağırıyorsun (bayana) иара ҿ-и-ҭуеит - o çağırıyor (erkek)
 50. 50. 49 лара ҿы-л-ҭуеит - o çağırıyor (bayana) иара (арбагь) ҿ- на-ҭуеит - o (hayvan) bağırıyor ҳара ҿа-ҳ-ҭуеит - biz çağırıyoruz шәара ҿы-шә-ҭуеит - siz çağırıyorsunuz дара ҿы-р-ҭуеит - onlar çağırıyorlar «Аҿыҭра» çağırmak fiilini emir kipi olarak kullanalım. Ҿыҭы ! Çağır! (aynı). Ҿы шәҭ ! Çağırın! Sizinle şimdide haftanın günlerini öğrenelim: ашәахьа - Pazartesi aҩаша - Salı ахаша - Çarşamba аҦшьаша - Perşembe ахәаша - Cuma асабша-Cumartesi амҽыша – Pazar Şimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - Сариа, бабаҞоу? Sariya neredesin? - Apa сыҞоуп. Buradayım. - ИкабҴои? Ne yapıyorsun? - АшәҞәы саҦхьоит. Kitap okuyorum. - ИбгәаҦхома уи ашәҞәы. Kitabı beğeniyor musun? - Даара исгәаҦхоит. Çok beğeniyorum. - кама, мчыбжьык шаҞа мшы амои? Kama, bir haftada kaç gün var? - Мчыбжьык иамоуп бжьымшы. Bir haftada yedi gün var. - Ирыхьзуи урҭ амшқәа? Bu günler nasıl adlandırılıyor? - Ашәахьа, aҩaшa, ахаша, ацшьаша, ахәаша, асабша, амеыша. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar.
 51. 51. 50 Алхас, узҾуи? Alhas, ne yapıyorsun? Аҽеилаҳәара саҾуп. Giyiniyorum. Уҽукәабама? Yıkandın mı? Ааи, сҽыскәабеит. Evet, yıkandım. Şimdi de sizinle öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak ufak bir metin dinleyelim. Амчыбжь иамоуп бжьымшы. Bir haftada yedi gün var. Урҭ ирыхьзуп: ашәахьа, аҩаша, ахаша, аҦшьаша, ахәаша, асабша, амҽыша. Onlar şöyle adlandırılıyor: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Хәымш усура мшқәоуп. Beş gün iş günü Ҩымш Ҧсшьарамшқәоуп. İki gün hafta sonu tatili Амчыбжь иамоуп бжьммшм. Урҭ ирмхьзуп: ашәахьа, аҩаша, ахаша, апшьаша, ахәаша, асабша, амҽмша. Хәммш усура мшқәоуп. Ҩымш Ҧсшьарамшқәоуп. Sizinle yeni iki ses daha öğrendik: Ҽ, Ҿ. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiş bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz. Ажәаатәи аурок On sekizinci ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi bu dersimize ait seslerimizle tanışalım: Ҭә, Тә, Дә Dinleyin ve tekrarlayın: Ҭә, Ҭә, Ҭә Тә ,Тә, Тә Дә, Дә, Дә
 52. 52. 51 Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ҭәа Ҭәа Ҭәа Тәа Тәа Тәа Дәа Дәа Дәа Ҭәы Ҭәы Ҭәы Тәы Тәы Тәы Дәы Дәы Дәы Dersimize devam ediyoruz. Ҭә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аҭәа - ot амаҭәа - giyecek арыҭәа - kerpeten, maşa Tә sesinden kelimeler. Dinleyin ve tekrarlayın: атәара - oturmak атәыла - ülke АҦсынтәыла - Abhazya Урыстәыла - Rusya аҦстәы - vahşi hayvan аҦсаатә - kuş аҦштәы - renk афатә - yiyecek атәара – oturmak Дә sesinden kelimelerimizi de Dinleyin ve tekrarlayın: адәы - kır, alan адәыгба- tren адәыКрын - kardelen ардәына - karabakal аҞәардә - sandalye
 53. 53. 52 «Атәара» oturmak kelimesinin fiil çekimini yapalım: capa стәоуп - ben oturuyorum yapa утәоуп - sen oturuyorsun (erkeğe) бара бтәоуп - sen oturuyorsun (bayana) иара дтәоуп - o oturuyor (erkeğe) лара дтәоуп - o oturuyor (bayana) иара (ала) тәоуп - o oturuyor (köpek) ҳара ҳтәоуп - biz oturuyoruz шәара шәтәоуп - siz oturuyorsunuz дара тәоуп - onlar oturuyorlar «Атәара» fiilini emir kipi olarak kullanalım. Утәа! Otur! (erkeğe) Бтәа! Otur! (bayana) Шәтәа! Oturun! Şimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! Алхас, адәыкрын yбахьоума? Alhas, sen kardelen gördün mü? Ааи, избахьеит. Evet, ИзеиҦшроузеи, адәыкрын? Kardelen nasıldır? Даара иҦшзоуп. Çok güzel. Абгахәыҷы Ҧстәума? Tilki yabani hayvan mı? Ааи, абгахәыҷы Ҧстәуп. Evet, tilki yabani hayvan Абгахәыҷы убахьоума? Tilki gördün mü? Ааи, избахьеит. Evet, gördüm. Иабоубеи? Nerede? Асахьаҿы. Resimde.
 54. 54. 53 Şimdide öğrendiğimiz kelimelerle cümle kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın! Ардәына Ҧсаатәуп. Karabakal kuştur. Абгахәыҷы Ҧстәуп. Tilki yabani hayvandır. АКәац фатәуп. Et yiyecektir. Ҳара AҦсиы ҳанхоит. Biz Abhazya da yaşıyoruz. Capa сҩыза Урыстәыла дынхоит. Benim arkadaşım Rusya da yaşıyor. Sizinle yeni üç ses daha öğrenrendik: Ҭә, Тә, Дә. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiş bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz. Азеижәтәи аурок On dokuzuncu ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi bu dersimize ait seslerimizle tanışalım: Џь, Џ Dinleyin ve tekrarlayın: Џь, Џь, Џь Џ, Џ, Џ Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Џьа Џьа Џьа Џа Џа Џа Џьы Џьы Џьы Џы Џы Џы
 55. 55. 54 Devam ediyoruz. Џь sesinden kelimeleri. Dinleyin ve tekrarlayın: аџь - meşe аџьма - keçi аџьыка - tuz аџьыба - cep аџьымшьы - soğan аџьықәреи - mısır аџьырмыкьа – Pazar аценцьыр - pencere џьара - bir yer џьаргьы - hiçbir yer Џ sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аџыш - sarımsak аџыр - çelik aхџыџ - köpük Şimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - Уара иудыруама абысҭа злырхуа? Sen abıstanın neden yapıldığını biliyor musun? - ИшҦасзымдыруеи, ашыла иалырхуеит. Nasıl bilmem, undan yapılır. - Ашыла злырхуа удыруама? Unu neyden yapıyorlar biliyormusun? - Ашыла, аџьықәреи иалырхуеит. Un, mısırdan elde edilir. - Милана, бнеины аҦенџbыp аарты. Milana, git pencereyi aç. - Capa аха сымам, yapa иаарты. Ben meşgulüm, sen aç. - Бызҿуи? Ne yapıyorsun? - Амаҭәақәа сызәзәоит. Çamaşır yıkıyorum.
 56. 56. 55 Bu kelimelerle küçük bir metin hazırlayalım. Сан иацы аџьырмыкьаҿы аџыш аалхәеит. Dün annem pazardan sarımsak aldı. Иахьа аџьыка лхуеит. Bugün o acıka (pırpılcıka) yapacak. Сан илхуа аџьыка даара ихаауп. Annemin acıkası çok leziz Сан иацы аџьырмыкьаҿы аџыш аалхәеит. Иахьа аџьыка лхуеит. Сан илхуа аџьыка даара ихаауп. Sizinle son iki seslerimiz olan Џь, Џ seslerini öğrendik. Bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığınızı ümit ediyor, başarı dileklerimizle görüş ve önerilerinizi mail adresimize bekliyoruz.
 57. 57. 56 исҴоит аҦсуа бызшәа abhazca öğreniyorum Аурокқәа еикәдыршәеит аметодистцәа Альдона Ажьиба Адгәыр Шьынқәба Маиа Амҷба Диана Шамба Апроект автор, анапхгаҨы Маиа Амҷба Dersleri hazırlayan metodisyenler Aldona Ajiba Adgur Şinkuba Maya Amçba Diana Shamba Proje yönetmeni Maya Amçba АҦсуа бызшәа аҿиара аҳәынҭқарратә фонд, АҞәа, Ажәанба имҨa, 9. Abhaz dilini geliştirme devlet fonu, Suhum, Ajanba sokağı 9. E-mail: fond_abkhias@mail.rıı Tel: 26-32-63, 26-69-82 Аформат 60x90 1/16. Офсеттә кьыҦхь. ИҞаҵә. акьыпхь бҕьыц 3,5. Атираж 500. АҿаҴапка № 296

×