Anzeige
Tworzenie stron umowa
Tworzenie stron umowa
Tworzenie stron umowa
Tworzenie stron umowa
Anzeige
Tworzenie stron umowa
Nächste SlideShare
J.KORNAS, Klauzule abuzywne w umowach deweloperskichJ.KORNAS, Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich
Wird geladen in ... 3
1 von 5
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Tworzenie stron umowa(20)

Anzeige

Tworzenie stron umowa

  1. UMOWA O WYKONANIE SERWISU WWW Zawarta w dniu 26.02.2013 Pomiędzy: zwanym dalej w umowie Zamawiającym a APKODE.PL 80-855 Gdańsk Ul. Wały Piastowskie 1 Zwanym dalej w umowie Wykonawcą. §1 1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i wdrożenia „programu do obsługi sprzedaży internetowej i pozycjonowania” 2. Serwis internetowy będący przedmiotem umowy (dalej: Umowa) zostanie zrealizowany, zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego. 3. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia http://APKODE.PL wszelkich materiałów i informacji niezbędnych do wykonania i wdrożenia STRONY INTERNETOWEJ w formie elektronicznej w terminie do dnia 07.08.2013 §2 Wykonawca rozpocznie wykonywanie serwisu od dnia 02.08.2013 i zakończy w terminie do 30.08.2013 r. §3 1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ) brutto. 2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu księgowego . 3. W terminie 2 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Zamawiający wpłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 500 brutto (słownie pięćset złotych ) na konto …………………………… 4. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo w dokumencie księgowym. 5. W przypadku opóźnienia ze strony Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, naliczane będą odsetki ustawowe od nieterminowych płatności. 6. Za datę płatności uznaje się datę polecenia dokonania przelewu przez Zamawiającego.
  2. §4 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt strony internetowej w terminie do14.082013. 2. Projekt według specyfikacji z załącznika nr 1 3. Jeśli w trakcie wykonywania projektu strony internetowej pojawią się nieoczekiwane trudności z realizacją projektu w wyżej ustalonym terminie wykonawca po uprzednim poinformowaniu zamawiającego zastrzega sobie możliwość wydłużenie terminu o czas niezbędny do usunięcia trudności. 4. Zamawiający ma 3 dni od daty przedstawienia projektu na dokonanie jego akceptacji lub zgłoszenie uwag. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych uwag lub uchyla się od akceptacji projektu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, że projekt zaakceptował. 5. W przypadku zgłoszenia uwag w sposób określony w ust. 6, Wykonawca poprawi serwis w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. 6. Uwagi zgłaszane przez Zamawiającego nie mogą odbiegać od określonych w Załączniku nr 1 warunków. W przypadku zgłoszenia uwag odbiegających od ustaleń określonych w złączniku nr 1 Wykonawca ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia ustalonego wspólnie ze Zleceniodawcą. §5 1. Opóźnienia w wykonaniu zobowiązań umownych przez każdą ze Stron spowodowane działaniem siły wyższej nie będą uważane za nie wywiązywanie się jednej ze Stron z postanowień umowy. 2. Przez siłę wyższą Strony rozumie się wszelkie nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, powstałe po podpisaniu umowy i niemożliwe do przewidzenia, które w całości lub w części uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 3. Każda ze Stron może powoływać się na siłę wyższą pod warunkiem, że natychmiast o jej wystąpieniu powiadomi na piśmie drugą stronę. §6 Wykonawca oświadcza, że wykonanie Strony zgodnie z Projektem leży w granicach jego możliwości Wszelkie materiały otrzymane od zleceniodawcy mają charakter poufny i mogą zostać wykorzystane tylko na potrzeby strony. Wykonawca zamieści w dziele znak autorski będący odnośnikiem do strony wykonawcy. Prawa autorskie do projektu graficznego z dniem odebrania strony przechodzą na zleceniodawcę. §7 1. Strony wyznaczają następujący sposób kontaktów:
  3. a) Ze strony Zamawiającego , ………………………………………………………….. b) Ze strony Wykonawcy Bogumił Downar biuro@apkode.pl 509291261 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Spory wynikłe na tle Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 4. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednakowych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i drugi dla Zamawiającego. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne. Załączniki: a) Cennik i specyfikacja Zamawiający Wykonawca Załącznik nr 1 Specyfikacja cenowa - wdrożenie programu do obsługi sprzedaży internetowej 2000 zł netto - integracja z allegro licencja 1 rok 99 zł netto - Integracja z porównywarkami - certyfikat ssl 1 rok 108,15 netto https://certyfikatyssl.pl/certyfikat-rapid-ssl.html
  4. - hosting pakiet standard 149 zł netto http://slice.pl/hosting_business 3 lata domena 2 lata 107 zł netto Specyfikacja funkcji * Nieograniczona ilość produktów oraz kategorii w sklepie internetowym * Nieograniczona ilość kategorii i podkategorii produktów * Intuicyjna nawigacja – sklep łatwy i przejrzysty dla klientów i administratrów * Integracja z systemami płatności: PAYU (karty, przelewy, płatności internetowe) * Integracja z porównywarkami cen. * Poprawne działanie we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych Optymalizacja sklepu internetowego dla wyszukiwarek * Adresy URL przyjazne wyszukiwarkom – nazwy produktów i kategorii w adresach sklepu * Automatycznie generowana Mapa Strony (Google Site Map) * Definiowane przez klientów tagi description oraz keywords jako opisy do produktów i kategorii * Poprawny semantycznie kod HTML wynikowych stron www Produkty w sklepie internetowym * Dodawanie i edycja wszystkich produktów * Edycja masowa produktów (szybka zmiana ceny, ilości i wagi wielu produktów) * Sprawne mechanizmy przeszukiwania bazy produktów * Tworzenie dowolnych kategorii i podkategorii produktów * Nieograniczona liczba podkategorii * Opis produktu skrócony i pełny * Dołączanie zdjęć do produktu (automatyczne skalowanie, konfigurowalna jakość) * Dołączanie firmowego znaku wodnego do zdjęć produktu * Tworzenie i edycja dostępności produktu w sklepie * Tworzenie i edycja list producentów z uwzględnieniem logo * Generowanie różnych wariantów produktów * Możliwość zdefiniowania ilości magazynowej produktów i poszczególnych wariantów produktów * Możliwość zdefiniowania wagi produktu Obsługa sklepu internetowego od strony klienta * Obsługa koszyka zamówień (wygodne elementy technologii AJAX) * Prosta wyszukiwarka produktów * Zaawansowana wyszukiwarka produktów (wg podanych kryteriów) * Rejestracja i logowanie klientów * Historia zakupów klientów * Podgląd i edycja danych konta przez klienta * Widok stanu realizacji zamówień przez klienta * System automatycznych przedziałów rabatowych dla klientów zarejestrowanych * Kupony Rabatowe * Możliwość edytowania i blokowania konta klienta * System automatycznej korespondencji sklepu z klientami * System Newsletter * Pełna archiwizacja korespondencji wysyłanej przez mechanizmy sklepu, jak też administratorów * Powiększanie zdjęć przez najechanie kursorem myszki
  5. *ikony Facebook, Pinterest moduł Google Analytics informacja o dostępności produktu na adres mailowy klienta funkcja zapakuj jako prezent (boks z miejscem na adnotację klienta) wyszukiwarka ze zdjęciami produktów slideshow na stronie głównej
Anzeige