Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Záverečná úloha KPI

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Záverečná úloha KPI

  1. 1. Martin Ľupták Fakulta informatiky Argumentácia Keďže som študentom fakulty informatiky a konkrétne odboru počítačové sietea komunikácie, rozhodol som sa napísať o problematike, ktorá mi je veľmi blízka. Témoumôjho odborného textu sú prepínače, nakoľko patria medzi najdôležitejšie zariadeniapotrebné pri budovaní počítačovej siete. Po absolvovaní viacerých predmetov zameraných naich konfiguráciu som zistil, že zariadenia od rôznych výrobcov sú často nekompatibilné, čov rozsiahlych sieťach spôsobuje problémy. Názvom práce vopred ilustrujem, že textpojednáva o schopnostiach kooperácie medzi prepínačmi od firiem HP a Cisco, ktoré súv tejto oblasti najväčšími hráčmi na trhu. Kľúčové slová Interoperabilita, kompatibilita, prepínač, protokol, komunikácia, počítačová sieť,konkurencia, trh, spolupráca, technológia. Anotácia Text pojednáva o úrovni kompatibility medzi prepínačmi značiek HP a Cisco. Prvá časť jevenovaná skúmaniu aktuálne používaných protokolov s čím úzko súvisia problémy spojnés ich nasadením na zariadeniach od rôznych výrobcov. Obsahom textu sú aj citácie na externézdroje, poskytujúce kvalitné postupy pre odstránenie veľkej väčšiny existujúcich problémov.Druhá časť dokumentu kladie dôraz najmä na dôvody a dopady nekompatibility, s ktorou samusia vyrovnať najmä spoločnosti s rozsiahlymi a heterogénnymi firemnými sieťami. Záverprostredníctvom odkazu na elektronický článok ilustruje možnosti spolupráce medzi gigantmiHP a Cisco.
  2. 2. Infografika (myšlienková mapa)
  3. 3. Interoperabilita prepínačov značiek HP ProCurve a Cisco Catalyst v lokálnych sieťach Nech už ide o akúkoľvek implementáciu sieťového prostredia, spoločnými prvkami súzariadenia ako smerovače, prepínače, mosty, či rozbočovače, ktorých hlavnou úlohou jezabezpečovať prenos dát medzi komunikujúcimi stanicami. Bázovým komponentom, či užmenších alebo rozsiahlejších lokálnych sietí, je prepínač, bežne označovaný aj anglickýmslovom „switch“. Je to zariadenie pracujúce na druhej vrstve ISO/OSI modelu a jehoprimárnou úlohou je doručovať rámce medzi komunikujúcimi uzlami. Z dôvodu rozsiahlosti je veľmi ťažké udržať homogenitu zariadení naprieč celou sieťou,a preto sú v nej neraz prepojené prepínače od rôznych výrobcov. Problémy s kompatibilitouteda nie sú ojedinelé. Dôkazom toho je aj manuál od spoločnosti HP1, ktorý sa nachádza nastránke [1]. Dokument stručne popisuje proces konfigurácie prepínačov HP z rady ProCurvea prepínačov Cisco z rady Catalyst tak, aby zariadenia boli schopné kooperovaťa zabezpečovať plnú funkčnosť a chod siete. Okrem iných protokolov sa zameriava aj naimplementáciu protokolu STP2, ktorý patrí v lokálnych sieťach s redundantným zapojenímmedzi tie najdôležitejšie. Informácie o produktoch spoločnosti Cisco som čerpal prevažnez publikácie [2]. Mojím cieľom bolo prakticky vyskúšať a overiť úroveň a schopnosť spolupráce prepínačovod spoločností Cisco a HP, pretože práve s ich produktmi sa v praxi stretávame najčastejšie.Ďalším motívom bolo odhaliť hlavné prekážky a problémy spojené s implementáciouuvedených zariadení v spoločnej sieti, a tiež poskytnúť čo najjednoduchšie riešenia. Práca jezameraná najmä na proprietárne protokoly oboch spoločností, pretože práve tie sú hlavnýmkameňom úrazu v komunikácii konkurenčných prepínačov. Pri testovaní som použil prepínače HP J4904A ProCurve Switch 2848 a Cisco Catalyst3750. Vybral som si ich z dôvodu objektivity, pretože patria k najpoužívanejšíma reprezentujú typické zariadenia v menších a stredne veľkých sieťach. Pripájal som sa k nim cez konzolový port použitím klasickej krútenej dvojlinky a využívalsom softvér Wireshark na odchytávanie ich komunikácie. Pri testovaní som každý prepínačnajprv nakonfiguroval štandardne, teda tak, akoby bol pripojený ku zariadeniu od rovnakého1 Hewlett Packard2 Spanning Tree Protocol
  4. 4. výrobcu. Ak som zistil, že komunikácia medzi nimi neprebieha, respektíve nie jeplnohodnotná, snažil som sa robiť adekvátne korekcie. Tam kde to bolo možné somkonfigurácie upravoval dovtedy, kým som nedosiahol plnú funkčnosť. Venoval som sa najmä protokolu CDP3 a jeho ekvivalentu LLDP4, ktorý je IEEE5štandardom a používa sa v zariadeniach od spoločnosti HP. Úlohou oboch je umožniťprepínaču rozpoznať priamo pripojené zariadenia, výmenou špeciálnych správ nato určených.Ďalším testovaným protokolom je už spomínaný STP protokol, ktorý bol vyvinutý za účelomodstraňovania cyklov v sieti, vznikajúcich z dôvodu redundancie. Zaoberal som sa najmäverziami PVST6 od spoločnosti Cisco a RSTP7, ktorý je uznávaným štandardom používanýmv prepínačoch HP. Ukázalo sa, že zariadenia väčšinou neboli schopné plne sa adaptovať na protokoly inéhovýrobcu. Z testov tiež vyplynulo, že implementácia prepínačov HP v prostredí, v ktorom majúprevahu zariadenia Cisco je jednoduchšia ako v prípade, že sa pozície vymenia. Stroj odspoločnosti HP bol jednoznačne flexibilnejší, a práve vďaka tomu sa takmer vždy podarilouviesť komunikáciu do požadovaného stavu. Testy som z dôvodu dostupnosti a ceny takýchtoprepínačov robil iba na dvoch vybraných modeloch, čo je značne zjednodušená úloha oprotisituácii, ktorú pred sebou majú firmy prevádzkujúce tisícky takýchto zariadení. Je teda zjavné, že trhové prostredie je veľmi nekompromisné a jedinou možnosťou akoostať v popredí je raziť si trhom vlastnú cestu. Konkurencia je síce pre zákazníka pozitívnyfenomén, nakoľko prispieva k zvyšovaniu kvality a mnohokrát aj k znižovaniu ceny, avšak jejnegatíva, o ktorých píšem, určite nie sú zanedbateľné. Nekompatibilita konkurenčnýchzariadení je účelová vec, ktorá by mala firme udržať zákazníkov, a ktorá by mala zabezpečiť,že prechod na zariadenia od inej spoločnosti by vyžadoval neadekvátne vysoké finančnéprostriedky. Takéto niekedy až nezdravé súperenie o klientov síce patrí k trhovémuhospodárstvu, avšak pre samotných zákazníkov nemusí byť vždy prínosné. Neschopnosť komunikácie medzi konkurenčnými prepínačmi je len špičkou ľadovca. Naveľmi podobné ťažkosti narážame aj u smerovačov, čo spôsobuje problémy najmä veľkým3 Cisco Discovery Protocol4 Link Layer Discovery Protocol5 Institute of Electrical and Electronics Engineers6 Per-VLAN Spanning Tree Protocol7 Rapid Spanning Tree Protocol
  5. 5. firmám, ktoré neraz potrebujú prepojiť vlastné heterogénne siete. Tento proces sa vďakanekompatibilite stáva zdĺhavým a finančne náročným, je však stále výhodnejší ako nahradiťvšetky zariadenia zariadeniami rovnakého typu, a práve to je dôvodom prečo firmy súperiaceo zákazníka môžu praktikovať takúto politiku. Stupeň kooperácia medzi firmami HP a Cisco nie je veľmi vysoký a to aj vďaka menšímturbulenciám v roku 2010, ktoré spôsobili, že firmy sa ešte viac vzdialili. Existujú však ajpozitívne príklady, ktoré demonštrujú, že firmy sú schopné spolupracovať. Pekným príkladomje aj nasledujúci článok [3].
  6. 6. Literatúra[1] ProCurve / Cisco interoperability Guide [online]. 2007. [cit. 2012-03-15]. Dostupné nainternete: < http://www.tecnocael.it/ftp/docs/ProCurve_Cisco.pdf >.[2] LAMMLE, T. CCNA: Cisco Certified Network Associate. 1. vyd. Brno: Computer Press,2010. 928 s. ISBN 978-80-251-2359-1.[3] Channelinsider: Cisco. Channelinsider: Cisco, HP Reconcile for the Sake of the DataCenter [online]. Posledná modifikácia 20. októbra 2011 [vid. 2011-10-20]. Dostupné nainternete: < http://www.channelinsider.com/c/a/Cisco/Cisco-HP-Reconcile-for-the-Sake-of-the-Data-Center-382412/ >. Hodnotenie citovaných zdrojovZdroj [1] A) Dokument je zameraný na prepínače značiek HP a Cisco a teda presne korešponduje s mojím odborným textom. B) Poskytuje informácie o konfigurácii protokolu STP, ktorý je jedným z najdôležitejších protokolov v lokálnych sieťach. C) Poskytuje presné a korektné postupy konfigurácie jednotlivých protokolov na jednotlivých zariadeniach. D) Varuje pred možnými problémami. E) Ponúka riešenia, ako konkrétne prepínače nakonfigurovať tak, aby bola ich funkčnosť kompletná. Ponúka alternatívy, ako obísť čiastočnú nekompatibilitu zariadení.Zdroj [2] A) Publikácia je od fundovaného autora, ktorý má dlhoročnú prax s danými technológiami. B) Poskytuje informácie o všetkých protokoloch a konceptoch používaných spoločnosťou Cisco C) Poskytuje presné postupy konfigurácie jednotlivých protokolov s vysvetlením jednotlivých krokov. D) Informácie sú prezentované a vysvetlené od základov, čo napomáha ich pochopeniu. E) Publikácia patrí medzi najcitovanejšie v danej oblasti.
  7. 7. Zdroj [3] A) Elektronický článok, ktorý je veľmi zaujímavý z hľadiska spolupráce medzi spomínanými firmami. B) Na jednej strane ilustruje schopnosť spoločností spolupracovať na spoločnom projekte. C) Na strane druhej hovorí o rozpade vzájomnej spolupráce v roku 2010. D) Hovorí o využívaní technologických postupov od spoločnosti Cisco na zariadeniach od spoločnosti HP, čo veľmi úzko súvisí s témou môjho textu. E) Samotný článok je zdrojom zaujímavých informácií, ktoré vedú k mnohým otázkam ohľadne kompatibility.

×