eTwinning regionalna konferencja Dzierżoniów.pdf

A
SP9 Dzierżoniów
9 września 2023 r.
• Erasmus oferuje dofinasowanie
mobilności
• eTwinning stwarza możliwości
znalezienia szkół partnerskich
• eTwinning stwarza możliwości
nawiązywania znajomości
z nauczycielami z niemalże całej
Europy
i z kilku innych krajów
• uczniowie zaangażowani w
realizację projektów eTwinning
moga zostać nagrodzeni
wyjazdem do szkoły partnerskiej
Dlaczego
eTwinning
w synergii
z programem
Erasmus+?
Programy
eTwinning
i Erasmus+
Synergia eTwinning i Erasmus+.
Dzierżoniów, 9 września, 2023
Program
eTwinning
rozwój zawodowy
współpraca szkół
portal społecznościowy nauczycieli
https://school-education.ec.europa.eu/etwinning
E S E P (European School Education Platform)
Kraje
współpracy
Albania
Bośnia i Hercegowina Islandia
Liechtenstein
Macedonia
Norwegia
Serbia
Turcja
Armenia
Azerbejdżan
Gruzja
Mołdawia
kraje
spoza UE
kraje Unii
Europejskiej
Kto może
wziąć udział
• Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
(przedział wiekowy uczniów 3-19 lat)
• Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze,
pedagodzy, logopedzi i inni pracownicy szkoły
Jak to działa
R e j e s t r a c j a
ESEP P o m y s ł n a p r o j e k t
S z u k a n i e p a r t n e r a
U s t a l e n i a z p a r t n e r e m
P l a n p r o j e k t u
R e j e s t r a c j a p r o j e k t u
NAUCZYCIELE
1
2
3
4
TwinSpace
R e a l i z a c j a d z i a ł a ń
E w a l u a c j a
i z a k o ń c z e n i e p r o j e k t u
5
6
UCZNIOWIE
Z NAUCZYCIELAMI
school-education.ec.europa.eu
/etwinning
Dlaczego
eTwinning
• eTwinning jest dla wszystkich
• Nie wymaga nakładów finansowych
• Jeden nauczyciel – wiele projektów
• Jedna szkoła – wielu nauczycieli –
wiele projektów
• Brak formalności i skomplikowanych
procedur
• Bezpieczna przestrzeń do współpracy
• Dostosowanie zadań do możliwości
każdego ucznia
Niezbędny
w projektach
Erasmus+
p o s z u k i w a n i e
p a r t n e r a
p l a n o w a n i e r e a l i z a c j a k o n t y n u a c j a
w s p ó ł p r a c y
b a z a
p o m y s ł ó w
Innowacje
T I K j ę z y k i o b c e
p r o j e k t
e d u k a c y j n y
p o d s t a w a
p r o g r a m o w a
I N N O W A C J E
Elastyczność c z a s t r w a n i a t e m a t y k a
d z i a ł a n i a
l i c z b a
p a r t n e r ó w
E L A S T Y C Z N O Ś Ć
Poszukiwanie
partnerów
Zakładanie projektu
Realizacja projektu
na Twinspace
Korzyści
• Rozwój kompetencji językowych i technicznych
- realizacja podstawy programowej
• Motywacja do nauki
• Zaangażowanie i entuzjazm
• Praca w grupie
• Wszechstronny rozwój
• Bogatsza oferta edukacyjna
• Większe zainteresowanie placówką - łatwiejszy nabór
• Dodatkowe kwalifikacje kadry
• Promocja szkoły
• Wymiana doświadczeń i materiałów dydaktycznych
• Awans zawodowy i rozwój zawodowy
Rozwój
zawodowy
• Kursy internetowe
• Webinaria
• Grupy eTwinning
• Warsztaty doskonalenia zawodowego
• Seminaria międzynarodowe i krajowe
• Konferencje tematyczne
• Szkolenia regionalne – warsztaty komputerowe
Dołącz do eTwinning.
Załóż projekt eTwinning
Narzędzia informatyczne z eTwinning
Szkolenia
krajowe
Seminaria
• Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem
• Kształcenie zawodowe z eTwinningiem
• Edukacja zdalna z eTwinningiem
Konferencje
• Regionalne
• Ogólnopolskie
Szkolenia regionalne – warsztaty komputerowe
• Dołącz do eTwinning
• Załóż projekt eTwinning
• Narzędzia informatyczne z eTwinning
Szkolenia
międzynarodowe
R ó ż n o r o d n e
t e m a t y
W y m i a n a
d o ś w i a d c z e ń
I n s p i r a c j a
i r o z w ó j
N o w e
p r o j e k t y
Szkolenia
internetowe Kursy online
• Bogata oferta tematyczna (135 różnych kursów)
• Wsparcie doświadczonego trenera
• Prosta w obsłudze platforma treningowa (Moodle)
Webinaria (na platformie eTwinning Live)
• Narzędziownik eTwinnera
• eTwinnerzy z pasją
• Dobre praktyki
• eTwinning krok po kroku
Inspiracje
• Ciekawe projekty
• Scenariusze lekcji
Dziedzictwo kulturowe
Programowanie z eTwinning
• Publikacje
• Wywiady
• Kampanie
Programowanie z eTwinning
Przedsiębiorczość z eTwinning
Aktywna tablica
e-Bezpieczeństwo
Wsparcie
• Media społecznościowe eTwinning Polska
• Helpdesk 224 631 400 etwinning@frse.org.pl
• Newsletter
• Publikacje bit.ly/etwinning-issuu
• Sieć przedstawicieli
www.etwinning.pl
Nasi
przedstawiciele
• Ambasadorzy
• Trenerzy kursów online
• Przedstawiciele kuratoriów oświaty
Znajdź przedstawicieli w swoim województwie przez https://etwinning.pl/
Odznaki jakości
i uznanie
Europejska Odznaka Jakości (EQL)
• Jeśli min. dwóch partnerów otrzymało KOJ
• Nominacja przez Krajowe Biuro eTwinning
• Przyznawana w październiku
• Upoważnia do uczestnictwa w konkursie europejskim
Krajowa Odznaka Jakości (KOJ)
• Imienna dla nauczyciela
• Upoważnia do uczestnictwa
w konkursie krajowym
Krajowa Odznaka
Jakości (KOJ)
Europejska Odznaka
Jakości (KOJ)
Nagrody
eTwinning
Odznaka „szkoła
eTwinning”
Ubiegaj się
o odznakę jakości
Kryteria jakości
• Komunikacja i współpraca
• Zarządzanie TwinSpace
• Wykorzystanie technologii
• Rezultaty, wpływ i dokumentacja
• Innowacja pedagogiczna
• Integracja z programem nauczania
Konkursy
Ogólnopolski konkurs
Nasz projekt eTwinning
Zgłoszenia dokonuje koordynator projektu w danej szkole
Europejskie nagrody eTwinning
Wspólne zgłoszenie wypełniane przez partnerów
Konkursy
Ogólnopolski konkurs Nasz projekt eTwinning
Zgłoszenia dokonuje koordynator projektu w danej szkole
Kategorie główne
§ Projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat
§ Projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat
§ Projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat
§ Projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat
Kategorie dodatkowe
§ Synergia eTwinning-Erasmus+
§ Ambasador eTwinning
§ Debiut
§ Kategoria tematyczna, ogłaszana we wrześniu
§ Kategoria tematyczna, ogłaszana we wrześniu
Erasmus+
CELE AKCJI EDUKACJA SZKOLNA
Celem działań w zakresie mobilności finansowanych w ramach programu Erasmus+ jest
zapewnienie osobom fizycznym możliwości uczenia się oraz wspieranie umiędzynarodowienia i
rozwoju instytucjonalnego szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej.
Szczególne cele tej akcji są następujące:
Wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia poprzez:
promowanie wartości włączania i różnorodności, tolerancji i udziału w życiu demokratycznym
upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności
wspieranie rozwoju sieci zawodowych w Europie
Poprawa jakości nauczania i uczenia się w edukacji szkolnej przez:
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkół i innych
pracowników szkół
promowanie wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania
poprawę uczenia się języków i zwiększanie różnorodności językowej w szkołach
wspieranie wymiany i przekazywania najlepszych praktyk w dziedzinie nauczania i rozwoju
szkół
Wkład w tworzenie europejskiego obszaru edukacji przez:
budowanie zdolności szkół do angażowania się w transgraniczną wymianę i współpracę oraz
do realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie mobilności
umożliwienie mobilności edukacyjnej wszystkim uczniom w ramach edukacji szkolnej
wspieranie uznawania efektów uczenia się wśród uczniów i pracowników w okresach
mobilności za granicą
Od eTwinningu do Erasmusa
Szkoła Podstawowa nr 9
im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie
W programie eTwinning działamy od 2005 roku.
W ramach projektów eTwinning mieliśmy kilka wymian uczniowskich
(z dofinansowaniem Urzędu Miasta w Dzierżoniowie):
Rok 2007: w kwietniu odwiedziła nas grupa uczniów z Lizbony, we wrześniu grupa
naszych uczniów udała się z rewizytą do Portugalii,
Rok 2008: w kwietniu gościliśmy grupę uczniów, nauczycieli i rodziców ze szkoły z
miasta Lousa w Portugalii,
Rok 2010: byliśmy z 3-dniową wizytą w Libercu,
Lata 2016-2019: regularna wymiana z uczniami z Czech z miasta Lanskroun.
W latach 2012-2014 zrealizowaliśmy projekt z programu Comenius „What we want
– building for the Future of Europe”, uznany za przykład dobrej praktyki Comeniusa.
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Projekty Erasmus+ KA229
realizowane w synergii
z programem eTwinning:
HERITAGE AROUND US
TO HEALTHY LIFESTYLE
STEP BY STEP
YOUNG SCIENTISTS
DISCOVER THE WORLD
Nasza przygoda z Erasmusem rozpoczęła się w 2018
roku, po 4 odrzuconych wcześniej projektach.
Nasz pierwszy projekt realizowaliśmy jako partnerzy.
Koordynatorem była nasza czeska partnerka, którą
znaliśmy od 2016 roku i zrealizowaliśmy kilka
udanych i nagrodzonych projektów eTwinning:
Looking for Similarities
True stories from WW2
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Heritage around us
(2018-2021)
01.10.2018-31.07.2021
Cele projektu:
- poznanie dziedzictwa kulturowego Europy,
- rozwój kompetencji kluczowych,
- motywacja do nauki języka angielskiego,
- rozwój kreatywności,
- wymiana doświadczeń nauczycieli.
W projekcie udział brało pięć szkół z czterech
krajów: z Republiki Czeskiej, Bułgarii, Hiszpanii
i Polski.
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Heritage around us Twinspace
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Heritage around us
Projekt podzielony został na pięć części:
1. Architektura
2. Malarstwo
3. Tradycyjne potrawy
4. Bogactwo przyrodnicze
5. Tradycyjne tańce, piosenki i ubrania
Strona internetowa projektu
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Mobilności:
1) Bułgaria – listopad 2018
2) Hiszpania – maj 2019
3) Republika Czeska – październik 2019
4) Polska – kwiecień 2021 – mobilność wirtualna
5) Bułgaria – czerwiec 2021
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Heritage around us
Narzędzia wykorzystanie podczas mobilności wirtualnej:
Nearpod:
Live Worksheets:
Wakelet:
Synergia eTwinning – Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Heritage around us
To Healthy Lifestyle
Step by Step
W 2019 roku rozpoczęliśmy projekt Erasmus+ jako koordynator. Tutaj
jesteśmy odpowiedzialni za składanie raportów: przejściowego (po
pierwszym roku realizacji) i końcowego.
Projekt realizujemy z partnerami z Hiszpanii i Portugalii.
Z portugalską szkołą współpracujemy w programie eTwinning od 2005
roku.
Nauczycieli hiszpańskich poznałam na konferencji podsumowującej
projekt Erasmus+ KA1, w którym byliśmy szkołą goszczącą na job
shadowing. Projekt był realizowany przez region Kastylia-La Mancha w
centrum Hiszpanii.
Projekt został przedłużony o 11 miesięcy ze względu na pandemię i
niemożność odbycia mobilności.
Mobilności odbyły się w kwietniu i maja 2022 roku. Projekt został
zakończony, raport końcowy złożony. Czekamy na ocenę.
Synergia eTwinning – Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Cele projektu:
- zachęcenie uczniów do spędzania czasu na powietrzu,
- zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania,
w tym z nową piramidą żywienia,
- promowanie gier planszowych i tradycyjnych zabaw
na świeżym powietrzu,
- pomoc uczniom w diagnozowaniu własnych emocji
i radzeniu sobie z emocjami,
- poznanie gier i zabaw dziadków uczniów,
- rozwijanie kompetencji kluczowych,
- motywowanie do nauki języka angielskiego,
- wymiana doświadczeń i metod pracy nauczycieli.
W projekcie udział birały 3 szkoły: z Polski, Hiszpanii
i z Portugalii.
To Healthy Lifestyle
Step by Step
(2019-2022)
01.10.2019 –
31.08.2022
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Projekt został podzielony na 6 części-wyzwań:
1. Poznajmy życie szkolne. Jakie są różnice i podobieństwa życia szkolnego
w naszych krajach?
2. Przyroda w naszym życiu. Jak korzystamy z bogactwa przyrodniczego
w swojej okolicy?
3. Czas wolny. Jak spędzamy czas wolny po szkole?
4. Zdrowa dieta. Czy zwracamy uwagę na to jak i co jemy?
5. Ruszajmy się. Czy lubimy aktywnie spędzać czas?
6. Emocje w naszym codziennym życiu. Czy potrafimy radzić sobie z emocjami?
Jak ważne w życiu nastolatka jest radzenie sobie z emocjami?
Mobilności zostały przełożone na rok 2022,
a projekt przedłużony o 11 miesięcy.
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
To Healthy
Lifestyle Step
by Step
To Healthy
Lifestyle Step by
Step
Wszystkie mobilności odbyły się!
- Hiszpania – kwiecień 2022
- Portugalia – maj 2022
- Polska – maj 2022
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Twinspace projektu
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
To Healthy
Lifestyle Step
by Step
Strona internetowa projektu
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
To Healthy
Lifestyle Step
by Step
Young Scientists
Discover the World
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
W 2020 roku został zaakceptowany nasz kolejny projekt
Erasmus+ . Jesteśmy koordynatorem zespołu 4 szkół
podstawowych: z Grecji, Hiszpanii i Włoch.
Wszystkich partnerów znalazłam na Forum partnerskim na
eTwinning Live.
Szkoły mają zróżnicowane doświadczenie zarówno w
programie eTwinning jak i Erasmus+. Jesteśmy w stałym
kontakcie i współpraca układała się bardzo dobrze, pomimo
że współpracowaliśmy przez półtora roku tylko online.
Wszystkie mobilności zostały przełożone na
rok 2022. Projekt realizujemy zgodnie z
planem – wszystkie działania mamy na
Twinspace projektu.
W maju odbyła się mobilność w Polsce, w
czerwcu – w Grecji. Nasze plany to: mobilność
w Hiszpanii w październiku i mobilność we
Włoszech w listopadzie.
Cele projektu:
- rozwijanie kompetencji kluczowych,
- motywowanie uczniów i nauczycieli do nauki języka
angielskiego,
- zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi,
- wymiana metod nauczania fizyki, chemii, biologii,
historii i angielskiego.
W projekcie udział biorą
szkoły podstawowe z Polski,
Grecji, Hiszpanii
i Włoch.
Synergia eTwinning – Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Young Scientists
Discover the World
(2020-2022)
01.12.2020-
30.11.2022
Projekt podzielony jest na 4 części związane z naukowcami
wybranymi przez szkoły:
1. Magiczna nauka - Maria Skłodowska-Curie;
2. Niesamowita biologia - María Blasco Marhuenda
(biolog molekularny, zajmuje się nowatorskimi
metodami leczenia nowotworów);
3. Wszechwiedzący starożytnego świata - Arystoteles;
4. Błysk geniuszu - Leonardo da Vinci.
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Young Scientists
Discover the
World
(2020-2022)
Do maja 2022 pracowaliśmy tylko online – spotykamy się i dzielimy swoimi
pracami wykorzystując różne narzędzia TIK. Mobilności zostały przełożone
na rok 2022.
Wszystkie wypracowane materiały umieszczone są na Twinspace projektu.
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Young Scientists
Discover the
World
(2020-2022)
Podczas zdalnego nauczania spotykaliśmy się online
Synergia eTwinning – Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Polscy uczniowie
tworzyli prezentacje na
Google Slides.
Young Scientists
Discover the
World
(2020-2022)
Wyzwanie 1: Magiczna nauka - Maria Skłodowska-Curie
- uczniowie poznali postać polskiej noblistki: utworzyli
komiks i wywiad z uczoną,
- przeprowadzali doświadczenia chemiczne i fizyczne,
- spotkali się z naukowcem i przeprowadzili wywiad,
- w szkole odbył się Dzień Nauki,
- uczniowie rysowali postać uczonej i wymyślali co Maria
mogłaby powiedzieć w przedstawionej sytuacji.
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Young Scientists
Discover the World
(2020-2022)
Strona internetowa projektu
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Young Scientists
Discover the
World
Do Europy po
inspiracje
i motywacje
(01.03.2022-
31.08.2023)
Projekt krótkoterminowy KA122,
Mobilności nauczycieli:
- 7 kursów metodycznych
- 7 kursów językowych
- 6 wyjazdów na job shadowing
Kurs metodyczny “We are all Special”:
Inclusion and Support to Special Needs
Students in and out of the Classroom"
Barcelona, 11-15 lipca 2022.
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
CLIL
Do Europy po
inspiracje
i motywacje
(01.03.2022-
31.08.2023)
Kursy językowe na Malcie – 7 osób, Malta:
10-14.07.2023
Kurs metodyczny “Boost your ICT skills –
Technology for the Classroom" Malta,
10-14 lipca 2023.
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Do Europy po
inspiracje
i motywacje
(01.03.2022-
31.08.2023)
Job shadowing:
- Estonia
- Finlandia
- Czechy
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Akredytacja
Erasmusa
na lata
2022-2027
Wniosek złożony w październiku 2021
- wyniki: styczeń 2022
- Podpisanie Przyjęcia Akredytacji – luty
2022
- Złożenie wniosku o finansowanie
pierwszego roku Akredytacji (23.02.2022)
- Wyniki o dofinasowaniu – czerwiec 2022
- Podpisanie umowy na projekt 15-
miesięczny (01.06.2022-31.08.2023) –
ostatni tydzień września 2022.
- 10 kursów dla nauczycieli
- 45 mobilności dla uczniów
(Czechy i Hiszpania)
Realizujemy projekt
eTwinning
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Akredytacja
Erasmusa
na lata
2022-2027
Kursy językowe na Malcie – 7 osób:
3-14,07.2023 (dwie nauczycielki)
10-14.07.2023 (sześć nauczycielek)
Kurs metodyczny (jedna nauczycielka)
.
Pierwszy rok Akredytacji:
- 10 kursów dla nauczycieli
- 45 mobilności dla uczniów
(Czechy i Hiszpania)
Zrealizowaliśmy
projekt eTwinning
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Projekt eTwinning Space Challenges
Projekt jest hołdem dla polskiego astronoma Mikołaja Kopernika,
którego rok obchodzimy w Polsce w 2023 roku. Celem projektu jest
zarówno poznanie samej postaci astronoma jak i Układu Słonecznego,
kosmosu oraz słynnych astronautów a przede wszystkim zachęcenie
uczniów kosmosem i naukami z nim związanymi.
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Projekt eTwinning Space Challenges
Uczniowie mieli możliwość pracować metodą projektu i wybrać dla
siebie zadania do zrealizowania, które pozwoliły każdemu wykorzystać
jego umiejętności i zdolności manualne. Uczestnicy wykonywali prace
o Mikołaju Koperniku, o Układzie Słonecznym: plakaty, ulotki, lapbooki,
gry planszowe oraz makiety Układu Słonecznego i instrumentów
astronomicznych, którymi posługiwał się Mikołaj Kopernik.
Odbyły się również 3 spotkania online oraz dwa spotkania stacjonarne
w Czechach i w Hiszpanii – polska szkoła posiada Akredytację Erasmusa,
co umożliwiło uczniom poznanie się nie tylko online, ale również
stacjonarnie.
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Projekt eTwinning Space Challenges
Urodziny Kopernika w szkole:
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
Dziękuję za uwagę
Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
1 von 56

Recomendados

eTtwinning webinar 1 IX 2016 von
eTtwinning webinar 1 IX 2016eTtwinning webinar 1 IX 2016
eTtwinning webinar 1 IX 2016Jolanta Okuniewska
219 views34 Folien
E twinning 2012-nowy_portal von
E twinning 2012-nowy_portalE twinning 2012-nowy_portal
E twinning 2012-nowy_portalAleksandra Schoen-Kamińska
2.3K views32 Folien
Erasmus + prezentacja von
Erasmus + prezentacjaErasmus + prezentacja
Erasmus + prezentacjawiosenka
1.5K views6 Folien
Udział szkoły w innowacji pedagogicznej von
Udział szkoły w innowacji pedagogicznejUdział szkoły w innowacji pedagogicznej
Udział szkoły w innowacji pedagogicznejAnna Sz.
529 views14 Folien
Zachęcanie do czytania na podstawie projektu eTwinning „Bookraft” - Aneta Sza... von
Zachęcanie do czytania na podstawie projektu eTwinning „Bookraft” - Aneta Sza...Zachęcanie do czytania na podstawie projektu eTwinning „Bookraft” - Aneta Sza...
Zachęcanie do czytania na podstawie projektu eTwinning „Bookraft” - Aneta Sza...VI Forum Młodych Bibliotekarzy
5K views12 Folien
etwinning prezentacja programu von
etwinning prezentacja programuetwinning prezentacja programu
etwinning prezentacja programuAleksandra Schoen-Kamińska
305 views29 Folien

Más contenido relacionado

Similar a eTwinning regionalna konferencja Dzierżoniów.pdf

IDEYE Newsletter 1 PL von
IDEYE Newsletter 1 PLIDEYE Newsletter 1 PL
IDEYE Newsletter 1 PLccsdigitaleducation
296 views2 Folien
Szkoła podstawowa nr 9 von
Szkoła podstawowa nr 9Szkoła podstawowa nr 9
Szkoła podstawowa nr 9Anna Sz.
394 views53 Folien
Erasmus+ von
Erasmus+Erasmus+
Erasmus+Devliniusz
683 views13 Folien
Program comenius prezentacja von
Program comenius prezentacjaProgram comenius prezentacja
Program comenius prezentacjawiosenka
1.3K views11 Folien
Booklet von
Booklet Booklet
Booklet Katarzyna Spisak
173 views37 Folien
Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez... von
Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...
Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...Julia Sarnecka, née Płachecka
4 views130 Folien

Similar a eTwinning regionalna konferencja Dzierżoniów.pdf(20)

Szkoła podstawowa nr 9 von Anna Sz.
Szkoła podstawowa nr 9Szkoła podstawowa nr 9
Szkoła podstawowa nr 9
Anna Sz.394 views
Program comenius prezentacja von wiosenka
Program comenius prezentacjaProgram comenius prezentacja
Program comenius prezentacja
wiosenka1.3K views
Prezentacja platformy EPALE von FRSE
Prezentacja platformy EPALEPrezentacja platformy EPALE
Prezentacja platformy EPALE
FRSE3.6K views
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka... von admkb
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
admkb361 views
eTwinning regionalna Warsztaty o Akredytacji.pptx von Anna Sz.
eTwinning regionalna Warsztaty o Akredytacji.pptxeTwinning regionalna Warsztaty o Akredytacji.pptx
eTwinning regionalna Warsztaty o Akredytacji.pptx
Anna Sz.10 views
Podsumowanie projektu von wiosenka
Podsumowanie projektuPodsumowanie projektu
Podsumowanie projektu
wiosenka2.6K views
Prezentacja e twinning von jol45
Prezentacja e twinningPrezentacja e twinning
Prezentacja e twinning
jol451.7K views
Ulotka von e t.g.
UlotkaUlotka
Ulotka
e t.g.6 views
Olimpiada informatyczna gimnazjalistów patronat medialny von stowarzyszenietalent
Olimpiada informatyczna gimnazjalistów patronat medialnyOlimpiada informatyczna gimnazjalistów patronat medialny
Olimpiada informatyczna gimnazjalistów patronat medialny
Project dissemination - Conference in Katowice, Poland von projectportal
Project dissemination - Conference in Katowice, PolandProject dissemination - Conference in Katowice, Poland
Project dissemination - Conference in Katowice, Poland
projectportal382 views
Programy realizowane w ZSP  w Śłowiku (1) von Sylwia Kaniewska
Programy realizowane w ZSP  w Śłowiku (1)Programy realizowane w ZSP  w Śłowiku (1)
Programy realizowane w ZSP  w Śłowiku (1)
Sylwia Kaniewska484 views
eTwinning w SP 9 Dzierżoniów von Anna Sz.
eTwinning w SP 9 DzierżonióweTwinning w SP 9 Dzierżoniów
eTwinning w SP 9 Dzierżoniów
Anna Sz.159 views
Korzyści, jakie przynosi eTwinning von FRSE
Korzyści, jakie przynosi eTwinningKorzyści, jakie przynosi eTwinning
Korzyści, jakie przynosi eTwinning
FRSE4.1K views

Más de Anna Sz.

FLORENCJA KA122 von
FLORENCJA KA122FLORENCJA KA122
FLORENCJA KA122Anna Sz.
54 views21 Folien
CLIL in Practice: Focus on Florence von
CLIL in Practice: Focus on FlorenceCLIL in Practice: Focus on Florence
CLIL in Practice: Focus on FlorenceAnna Sz.
22 views24 Folien
Barcelona- Czas nie tylko na kurs, ale.pdf von
Barcelona- Czas nie tylko na kurs, ale.pdfBarcelona- Czas nie tylko na kurs, ale.pdf
Barcelona- Czas nie tylko na kurs, ale.pdfAnna Sz.
22 views19 Folien
We are all special.pdf von
We are all special.pdfWe are all special.pdf
We are all special.pdfAnna Sz.
24 views10 Folien
Young Scientists Discover the World 2020-2022 von
Young Scientists Discover the World 2020-2022Young Scientists Discover the World 2020-2022
Young Scientists Discover the World 2020-2022Anna Sz.
11 views32 Folien
Mobility in Italy Evaluation Survey.pdf von
Mobility in Italy Evaluation Survey.pdfMobility in Italy Evaluation Survey.pdf
Mobility in Italy Evaluation Survey.pdfAnna Sz.
11 views5 Folien

Más de Anna Sz.(20)

FLORENCJA KA122 von Anna Sz.
FLORENCJA KA122FLORENCJA KA122
FLORENCJA KA122
Anna Sz.54 views
CLIL in Practice: Focus on Florence von Anna Sz.
CLIL in Practice: Focus on FlorenceCLIL in Practice: Focus on Florence
CLIL in Practice: Focus on Florence
Anna Sz.22 views
Barcelona- Czas nie tylko na kurs, ale.pdf von Anna Sz.
Barcelona- Czas nie tylko na kurs, ale.pdfBarcelona- Czas nie tylko na kurs, ale.pdf
Barcelona- Czas nie tylko na kurs, ale.pdf
Anna Sz.22 views
We are all special.pdf von Anna Sz.
We are all special.pdfWe are all special.pdf
We are all special.pdf
Anna Sz.24 views
Young Scientists Discover the World 2020-2022 von Anna Sz.
Young Scientists Discover the World 2020-2022Young Scientists Discover the World 2020-2022
Young Scientists Discover the World 2020-2022
Anna Sz.11 views
Mobility in Italy Evaluation Survey.pdf von Anna Sz.
Mobility in Italy Evaluation Survey.pdfMobility in Italy Evaluation Survey.pdf
Mobility in Italy Evaluation Survey.pdf
Anna Sz.11 views
erasmus_neapol_ natasza_gawel.pdf von Anna Sz.
erasmus_neapol_ natasza_gawel.pdferasmus_neapol_ natasza_gawel.pdf
erasmus_neapol_ natasza_gawel.pdf
Anna Sz.17 views
Mobility in Italy by Emilia PL von Anna Sz.
Mobility in Italy by Emilia PLMobility in Italy by Emilia PL
Mobility in Italy by Emilia PL
Anna Sz.27 views
Young Scientists in Greece by Julita von Anna Sz.
Young Scientists in Greece by JulitaYoung Scientists in Greece by Julita
Young Scientists in Greece by Julita
Anna Sz.26 views
MOJE GRECKIE WAKACJE z Erasmussemby Grzesiu.pdf von Anna Sz.
MOJE GRECKIE WAKACJE z Erasmussemby Grzesiu.pdfMOJE GRECKIE WAKACJE z Erasmussemby Grzesiu.pdf
MOJE GRECKIE WAKACJE z Erasmussemby Grzesiu.pdf
Anna Sz.24 views
Greece by Wojtek, PL von Anna Sz.
Greece by Wojtek, PLGreece by Wojtek, PL
Greece by Wojtek, PL
Anna Sz.29 views
Greece by Wojtek.pdf von Anna Sz.
Greece by Wojtek.pdfGreece by Wojtek.pdf
Greece by Wojtek.pdf
Anna Sz.6 views
au-t-10002167-genes-and-genetic-conditions-powerpoint_ver_11(2).ppsx von Anna Sz.
au-t-10002167-genes-and-genetic-conditions-powerpoint_ver_11(2).ppsxau-t-10002167-genes-and-genetic-conditions-powerpoint_ver_11(2).ppsx
au-t-10002167-genes-and-genetic-conditions-powerpoint_ver_11(2).ppsx
Anna Sz.55 views
cfe2-s-11-facts-about-dna-powerpoint-Ελληνικά.ppsx von Anna Sz.
cfe2-s-11-facts-about-dna-powerpoint-Ελληνικά.ppsxcfe2-s-11-facts-about-dna-powerpoint-Ελληνικά.ppsx
cfe2-s-11-facts-about-dna-powerpoint-Ελληνικά.ppsx
Anna Sz.30 views
Mobility in Spain by Wojtek and Grzesiek.pdf von Anna Sz.
Mobility in Spain by Wojtek and Grzesiek.pdfMobility in Spain by Wojtek and Grzesiek.pdf
Mobility in Spain by Wojtek and Grzesiek.pdf
Anna Sz.39 views
Mobility in Spain by Julita and Emilia von Anna Sz.
Mobility in Spain by Julita and EmiliaMobility in Spain by Julita and Emilia
Mobility in Spain by Julita and Emilia
Anna Sz.51 views
Maria Blasco by Spanish students.pdf von Anna Sz.
Maria Blasco by Spanish students.pdfMaria Blasco by Spanish students.pdf
Maria Blasco by Spanish students.pdf
Anna Sz.120 views
Wspomnienia z Grecji Janek von Anna Sz.
Wspomnienia z Grecji JanekWspomnienia z Grecji Janek
Wspomnienia z Grecji Janek
Anna Sz.86 views
Mobility in Greece by Zosia von Anna Sz.
Mobility in Greece by ZosiaMobility in Greece by Zosia
Mobility in Greece by Zosia
Anna Sz.78 views
Welcome to SP9 Dzierżoniów von Anna Sz.
Welcome to SP9 DzierżoniówWelcome to SP9 Dzierżoniów
Welcome to SP9 Dzierżoniów
Anna Sz.28 views

eTwinning regionalna konferencja Dzierżoniów.pdf

 • 2. • Erasmus oferuje dofinasowanie mobilności • eTwinning stwarza możliwości znalezienia szkół partnerskich • eTwinning stwarza możliwości nawiązywania znajomości z nauczycielami z niemalże całej Europy i z kilku innych krajów • uczniowie zaangażowani w realizację projektów eTwinning moga zostać nagrodzeni wyjazdem do szkoły partnerskiej Dlaczego eTwinning w synergii z programem Erasmus+?
 • 3. Programy eTwinning i Erasmus+ Synergia eTwinning i Erasmus+. Dzierżoniów, 9 września, 2023
 • 4. Program eTwinning rozwój zawodowy współpraca szkół portal społecznościowy nauczycieli https://school-education.ec.europa.eu/etwinning E S E P (European School Education Platform)
 • 5. Kraje współpracy Albania Bośnia i Hercegowina Islandia Liechtenstein Macedonia Norwegia Serbia Turcja Armenia Azerbejdżan Gruzja Mołdawia kraje spoza UE kraje Unii Europejskiej
 • 6. Kto może wziąć udział • Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat) • Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy, logopedzi i inni pracownicy szkoły
 • 7. Jak to działa R e j e s t r a c j a ESEP P o m y s ł n a p r o j e k t S z u k a n i e p a r t n e r a U s t a l e n i a z p a r t n e r e m P l a n p r o j e k t u R e j e s t r a c j a p r o j e k t u NAUCZYCIELE 1 2 3 4 TwinSpace R e a l i z a c j a d z i a ł a ń E w a l u a c j a i z a k o ń c z e n i e p r o j e k t u 5 6 UCZNIOWIE Z NAUCZYCIELAMI school-education.ec.europa.eu /etwinning
 • 8. Dlaczego eTwinning • eTwinning jest dla wszystkich • Nie wymaga nakładów finansowych • Jeden nauczyciel – wiele projektów • Jedna szkoła – wielu nauczycieli – wiele projektów • Brak formalności i skomplikowanych procedur • Bezpieczna przestrzeń do współpracy • Dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia
 • 9. Niezbędny w projektach Erasmus+ p o s z u k i w a n i e p a r t n e r a p l a n o w a n i e r e a l i z a c j a k o n t y n u a c j a w s p ó ł p r a c y b a z a p o m y s ł ó w
 • 10. Innowacje T I K j ę z y k i o b c e p r o j e k t e d u k a c y j n y p o d s t a w a p r o g r a m o w a I N N O W A C J E
 • 11. Elastyczność c z a s t r w a n i a t e m a t y k a d z i a ł a n i a l i c z b a p a r t n e r ó w E L A S T Y C Z N O Ś Ć
 • 15. Korzyści • Rozwój kompetencji językowych i technicznych - realizacja podstawy programowej • Motywacja do nauki • Zaangażowanie i entuzjazm • Praca w grupie • Wszechstronny rozwój • Bogatsza oferta edukacyjna • Większe zainteresowanie placówką - łatwiejszy nabór • Dodatkowe kwalifikacje kadry • Promocja szkoły • Wymiana doświadczeń i materiałów dydaktycznych • Awans zawodowy i rozwój zawodowy
 • 16. Rozwój zawodowy • Kursy internetowe • Webinaria • Grupy eTwinning • Warsztaty doskonalenia zawodowego • Seminaria międzynarodowe i krajowe • Konferencje tematyczne • Szkolenia regionalne – warsztaty komputerowe Dołącz do eTwinning. Załóż projekt eTwinning Narzędzia informatyczne z eTwinning
 • 17. Szkolenia krajowe Seminaria • Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem • Kształcenie zawodowe z eTwinningiem • Edukacja zdalna z eTwinningiem Konferencje • Regionalne • Ogólnopolskie Szkolenia regionalne – warsztaty komputerowe • Dołącz do eTwinning • Załóż projekt eTwinning • Narzędzia informatyczne z eTwinning
 • 18. Szkolenia międzynarodowe R ó ż n o r o d n e t e m a t y W y m i a n a d o ś w i a d c z e ń I n s p i r a c j a i r o z w ó j N o w e p r o j e k t y
 • 19. Szkolenia internetowe Kursy online • Bogata oferta tematyczna (135 różnych kursów) • Wsparcie doświadczonego trenera • Prosta w obsłudze platforma treningowa (Moodle) Webinaria (na platformie eTwinning Live) • Narzędziownik eTwinnera • eTwinnerzy z pasją • Dobre praktyki • eTwinning krok po kroku
 • 20. Inspiracje • Ciekawe projekty • Scenariusze lekcji Dziedzictwo kulturowe Programowanie z eTwinning • Publikacje • Wywiady • Kampanie Programowanie z eTwinning Przedsiębiorczość z eTwinning Aktywna tablica e-Bezpieczeństwo
 • 21. Wsparcie • Media społecznościowe eTwinning Polska • Helpdesk 224 631 400 etwinning@frse.org.pl • Newsletter • Publikacje bit.ly/etwinning-issuu • Sieć przedstawicieli www.etwinning.pl
 • 22. Nasi przedstawiciele • Ambasadorzy • Trenerzy kursów online • Przedstawiciele kuratoriów oświaty Znajdź przedstawicieli w swoim województwie przez https://etwinning.pl/
 • 23. Odznaki jakości i uznanie Europejska Odznaka Jakości (EQL) • Jeśli min. dwóch partnerów otrzymało KOJ • Nominacja przez Krajowe Biuro eTwinning • Przyznawana w październiku • Upoważnia do uczestnictwa w konkursie europejskim Krajowa Odznaka Jakości (KOJ) • Imienna dla nauczyciela • Upoważnia do uczestnictwa w konkursie krajowym Krajowa Odznaka Jakości (KOJ) Europejska Odznaka Jakości (KOJ) Nagrody eTwinning Odznaka „szkoła eTwinning”
 • 24. Ubiegaj się o odznakę jakości Kryteria jakości • Komunikacja i współpraca • Zarządzanie TwinSpace • Wykorzystanie technologii • Rezultaty, wpływ i dokumentacja • Innowacja pedagogiczna • Integracja z programem nauczania
 • 25. Konkursy Ogólnopolski konkurs Nasz projekt eTwinning Zgłoszenia dokonuje koordynator projektu w danej szkole Europejskie nagrody eTwinning Wspólne zgłoszenie wypełniane przez partnerów
 • 26. Konkursy Ogólnopolski konkurs Nasz projekt eTwinning Zgłoszenia dokonuje koordynator projektu w danej szkole Kategorie główne § Projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat § Projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat § Projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat § Projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat Kategorie dodatkowe § Synergia eTwinning-Erasmus+ § Ambasador eTwinning § Debiut § Kategoria tematyczna, ogłaszana we wrześniu § Kategoria tematyczna, ogłaszana we wrześniu
 • 27. Erasmus+ CELE AKCJI EDUKACJA SZKOLNA Celem działań w zakresie mobilności finansowanych w ramach programu Erasmus+ jest zapewnienie osobom fizycznym możliwości uczenia się oraz wspieranie umiędzynarodowienia i rozwoju instytucjonalnego szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej. Szczególne cele tej akcji są następujące: Wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia poprzez: promowanie wartości włączania i różnorodności, tolerancji i udziału w życiu demokratycznym upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności wspieranie rozwoju sieci zawodowych w Europie Poprawa jakości nauczania i uczenia się w edukacji szkolnej przez: wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkół i innych pracowników szkół promowanie wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania poprawę uczenia się języków i zwiększanie różnorodności językowej w szkołach wspieranie wymiany i przekazywania najlepszych praktyk w dziedzinie nauczania i rozwoju szkół Wkład w tworzenie europejskiego obszaru edukacji przez: budowanie zdolności szkół do angażowania się w transgraniczną wymianę i współpracę oraz do realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie mobilności umożliwienie mobilności edukacyjnej wszystkim uczniom w ramach edukacji szkolnej wspieranie uznawania efektów uczenia się wśród uczniów i pracowników w okresach mobilności za granicą
 • 28. Od eTwinningu do Erasmusa Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie W programie eTwinning działamy od 2005 roku. W ramach projektów eTwinning mieliśmy kilka wymian uczniowskich (z dofinansowaniem Urzędu Miasta w Dzierżoniowie): Rok 2007: w kwietniu odwiedziła nas grupa uczniów z Lizbony, we wrześniu grupa naszych uczniów udała się z rewizytą do Portugalii, Rok 2008: w kwietniu gościliśmy grupę uczniów, nauczycieli i rodziców ze szkoły z miasta Lousa w Portugalii, Rok 2010: byliśmy z 3-dniową wizytą w Libercu, Lata 2016-2019: regularna wymiana z uczniami z Czech z miasta Lanskroun. W latach 2012-2014 zrealizowaliśmy projekt z programu Comenius „What we want – building for the Future of Europe”, uznany za przykład dobrej praktyki Comeniusa. Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
 • 29. Projekty Erasmus+ KA229 realizowane w synergii z programem eTwinning: HERITAGE AROUND US TO HEALTHY LIFESTYLE STEP BY STEP YOUNG SCIENTISTS DISCOVER THE WORLD Nasza przygoda z Erasmusem rozpoczęła się w 2018 roku, po 4 odrzuconych wcześniej projektach. Nasz pierwszy projekt realizowaliśmy jako partnerzy. Koordynatorem była nasza czeska partnerka, którą znaliśmy od 2016 roku i zrealizowaliśmy kilka udanych i nagrodzonych projektów eTwinning: Looking for Similarities True stories from WW2 Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
 • 30. Heritage around us (2018-2021) 01.10.2018-31.07.2021 Cele projektu: - poznanie dziedzictwa kulturowego Europy, - rozwój kompetencji kluczowych, - motywacja do nauki języka angielskiego, - rozwój kreatywności, - wymiana doświadczeń nauczycieli. W projekcie udział brało pięć szkół z czterech krajów: z Republiki Czeskiej, Bułgarii, Hiszpanii i Polski. Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
 • 31. Heritage around us Twinspace Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
 • 32. Heritage around us Projekt podzielony został na pięć części: 1. Architektura 2. Malarstwo 3. Tradycyjne potrawy 4. Bogactwo przyrodnicze 5. Tradycyjne tańce, piosenki i ubrania Strona internetowa projektu Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
 • 33. Mobilności: 1) Bułgaria – listopad 2018 2) Hiszpania – maj 2019 3) Republika Czeska – październik 2019 4) Polska – kwiecień 2021 – mobilność wirtualna 5) Bułgaria – czerwiec 2021 Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów Heritage around us
 • 34. Narzędzia wykorzystanie podczas mobilności wirtualnej: Nearpod: Live Worksheets: Wakelet: Synergia eTwinning – Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów Heritage around us
 • 35. To Healthy Lifestyle Step by Step W 2019 roku rozpoczęliśmy projekt Erasmus+ jako koordynator. Tutaj jesteśmy odpowiedzialni za składanie raportów: przejściowego (po pierwszym roku realizacji) i końcowego. Projekt realizujemy z partnerami z Hiszpanii i Portugalii. Z portugalską szkołą współpracujemy w programie eTwinning od 2005 roku. Nauczycieli hiszpańskich poznałam na konferencji podsumowującej projekt Erasmus+ KA1, w którym byliśmy szkołą goszczącą na job shadowing. Projekt był realizowany przez region Kastylia-La Mancha w centrum Hiszpanii. Projekt został przedłużony o 11 miesięcy ze względu na pandemię i niemożność odbycia mobilności. Mobilności odbyły się w kwietniu i maja 2022 roku. Projekt został zakończony, raport końcowy złożony. Czekamy na ocenę. Synergia eTwinning – Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
 • 36. Cele projektu: - zachęcenie uczniów do spędzania czasu na powietrzu, - zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania, w tym z nową piramidą żywienia, - promowanie gier planszowych i tradycyjnych zabaw na świeżym powietrzu, - pomoc uczniom w diagnozowaniu własnych emocji i radzeniu sobie z emocjami, - poznanie gier i zabaw dziadków uczniów, - rozwijanie kompetencji kluczowych, - motywowanie do nauki języka angielskiego, - wymiana doświadczeń i metod pracy nauczycieli. W projekcie udział birały 3 szkoły: z Polski, Hiszpanii i z Portugalii. To Healthy Lifestyle Step by Step (2019-2022) 01.10.2019 – 31.08.2022 Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
 • 37. Projekt został podzielony na 6 części-wyzwań: 1. Poznajmy życie szkolne. Jakie są różnice i podobieństwa życia szkolnego w naszych krajach? 2. Przyroda w naszym życiu. Jak korzystamy z bogactwa przyrodniczego w swojej okolicy? 3. Czas wolny. Jak spędzamy czas wolny po szkole? 4. Zdrowa dieta. Czy zwracamy uwagę na to jak i co jemy? 5. Ruszajmy się. Czy lubimy aktywnie spędzać czas? 6. Emocje w naszym codziennym życiu. Czy potrafimy radzić sobie z emocjami? Jak ważne w życiu nastolatka jest radzenie sobie z emocjami? Mobilności zostały przełożone na rok 2022, a projekt przedłużony o 11 miesięcy. Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów To Healthy Lifestyle Step by Step
 • 38. To Healthy Lifestyle Step by Step Wszystkie mobilności odbyły się! - Hiszpania – kwiecień 2022 - Portugalia – maj 2022 - Polska – maj 2022 Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
 • 39. Twinspace projektu Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów To Healthy Lifestyle Step by Step
 • 40. Strona internetowa projektu Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów To Healthy Lifestyle Step by Step
 • 41. Young Scientists Discover the World Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów W 2020 roku został zaakceptowany nasz kolejny projekt Erasmus+ . Jesteśmy koordynatorem zespołu 4 szkół podstawowych: z Grecji, Hiszpanii i Włoch. Wszystkich partnerów znalazłam na Forum partnerskim na eTwinning Live. Szkoły mają zróżnicowane doświadczenie zarówno w programie eTwinning jak i Erasmus+. Jesteśmy w stałym kontakcie i współpraca układała się bardzo dobrze, pomimo że współpracowaliśmy przez półtora roku tylko online. Wszystkie mobilności zostały przełożone na rok 2022. Projekt realizujemy zgodnie z planem – wszystkie działania mamy na Twinspace projektu. W maju odbyła się mobilność w Polsce, w czerwcu – w Grecji. Nasze plany to: mobilność w Hiszpanii w październiku i mobilność we Włoszech w listopadzie.
 • 42. Cele projektu: - rozwijanie kompetencji kluczowych, - motywowanie uczniów i nauczycieli do nauki języka angielskiego, - zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi, - wymiana metod nauczania fizyki, chemii, biologii, historii i angielskiego. W projekcie udział biorą szkoły podstawowe z Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch. Synergia eTwinning – Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów Young Scientists Discover the World (2020-2022) 01.12.2020- 30.11.2022
 • 43. Projekt podzielony jest na 4 części związane z naukowcami wybranymi przez szkoły: 1. Magiczna nauka - Maria Skłodowska-Curie; 2. Niesamowita biologia - María Blasco Marhuenda (biolog molekularny, zajmuje się nowatorskimi metodami leczenia nowotworów); 3. Wszechwiedzący starożytnego świata - Arystoteles; 4. Błysk geniuszu - Leonardo da Vinci. Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów Young Scientists Discover the World (2020-2022)
 • 44. Do maja 2022 pracowaliśmy tylko online – spotykamy się i dzielimy swoimi pracami wykorzystując różne narzędzia TIK. Mobilności zostały przełożone na rok 2022. Wszystkie wypracowane materiały umieszczone są na Twinspace projektu. Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów Young Scientists Discover the World (2020-2022)
 • 45. Podczas zdalnego nauczania spotykaliśmy się online Synergia eTwinning – Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów Polscy uczniowie tworzyli prezentacje na Google Slides. Young Scientists Discover the World (2020-2022)
 • 46. Wyzwanie 1: Magiczna nauka - Maria Skłodowska-Curie - uczniowie poznali postać polskiej noblistki: utworzyli komiks i wywiad z uczoną, - przeprowadzali doświadczenia chemiczne i fizyczne, - spotkali się z naukowcem i przeprowadzili wywiad, - w szkole odbył się Dzień Nauki, - uczniowie rysowali postać uczonej i wymyślali co Maria mogłaby powiedzieć w przedstawionej sytuacji. Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów Young Scientists Discover the World (2020-2022)
 • 47. Strona internetowa projektu Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów Young Scientists Discover the World
 • 48. Do Europy po inspiracje i motywacje (01.03.2022- 31.08.2023) Projekt krótkoterminowy KA122, Mobilności nauczycieli: - 7 kursów metodycznych - 7 kursów językowych - 6 wyjazdów na job shadowing Kurs metodyczny “We are all Special”: Inclusion and Support to Special Needs Students in and out of the Classroom" Barcelona, 11-15 lipca 2022. Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów CLIL
 • 49. Do Europy po inspiracje i motywacje (01.03.2022- 31.08.2023) Kursy językowe na Malcie – 7 osób, Malta: 10-14.07.2023 Kurs metodyczny “Boost your ICT skills – Technology for the Classroom" Malta, 10-14 lipca 2023. Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
 • 50. Do Europy po inspiracje i motywacje (01.03.2022- 31.08.2023) Job shadowing: - Estonia - Finlandia - Czechy Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
 • 51. Akredytacja Erasmusa na lata 2022-2027 Wniosek złożony w październiku 2021 - wyniki: styczeń 2022 - Podpisanie Przyjęcia Akredytacji – luty 2022 - Złożenie wniosku o finansowanie pierwszego roku Akredytacji (23.02.2022) - Wyniki o dofinasowaniu – czerwiec 2022 - Podpisanie umowy na projekt 15- miesięczny (01.06.2022-31.08.2023) – ostatni tydzień września 2022. - 10 kursów dla nauczycieli - 45 mobilności dla uczniów (Czechy i Hiszpania) Realizujemy projekt eTwinning Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
 • 52. Akredytacja Erasmusa na lata 2022-2027 Kursy językowe na Malcie – 7 osób: 3-14,07.2023 (dwie nauczycielki) 10-14.07.2023 (sześć nauczycielek) Kurs metodyczny (jedna nauczycielka) . Pierwszy rok Akredytacji: - 10 kursów dla nauczycieli - 45 mobilności dla uczniów (Czechy i Hiszpania) Zrealizowaliśmy projekt eTwinning Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
 • 53. Projekt eTwinning Space Challenges Projekt jest hołdem dla polskiego astronoma Mikołaja Kopernika, którego rok obchodzimy w Polsce w 2023 roku. Celem projektu jest zarówno poznanie samej postaci astronoma jak i Układu Słonecznego, kosmosu oraz słynnych astronautów a przede wszystkim zachęcenie uczniów kosmosem i naukami z nim związanymi. Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
 • 54. Projekt eTwinning Space Challenges Uczniowie mieli możliwość pracować metodą projektu i wybrać dla siebie zadania do zrealizowania, które pozwoliły każdemu wykorzystać jego umiejętności i zdolności manualne. Uczestnicy wykonywali prace o Mikołaju Koperniku, o Układzie Słonecznym: plakaty, ulotki, lapbooki, gry planszowe oraz makiety Układu Słonecznego i instrumentów astronomicznych, którymi posługiwał się Mikołaj Kopernik. Odbyły się również 3 spotkania online oraz dwa spotkania stacjonarne w Czechach i w Hiszpanii – polska szkoła posiada Akredytację Erasmusa, co umożliwiło uczniom poznanie się nie tylko online, ale również stacjonarnie. Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
 • 55. Projekt eTwinning Space Challenges Urodziny Kopernika w szkole: Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów
 • 56. Dziękuję za uwagę Synergia eTwinning i Erasmus+, Anna Szczepaniak, SP9 Dzierżoniów